Liittyminen EU:hun

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

SOPIMUS Belgian kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Portugalin tasavallan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (Euroopan unionin jäsenvaltiot) ja Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, välillä Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisestä Euroopan unioniin

HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS,

HÄNEN MAJESTEETTINSA TANSKAN KUNINGATAR,

SAKSAN LIITTOTASAVALLAN PRESIDENTTI,

HELLEENIEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA ESPANJAN KUNINGAS,

RANSKAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

IRLANNIN PRESIDENTTI,

ITALIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN KUNINKAALLINEN KORKEUTENSA LUXEMBURGIN SUURHERTTUA,

HÄNEN MAJESTEETTINSA ALANKOMAIDEN KUNINGATAR,

HÄNEN MAJESTEETTINSA NORJAN KUNINGAS,

ITÄVALLAN TASAVALLAN LIITTOPRESIDENTTI,

PORTUGALIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

HÄNEN MAJESTEETTINSA RUOTSIN KUNINGAS,

HÄNEN MAJESTEETTINSA ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN KUNINGATAR, jotka

HALUAVAT yksimielisesti jatkaa niiden sopimusten tavoitteiden toteuttamista, joihin Euroopan unioni perustuu,

OVAT PÄÄTTÄNEET jatkaa jo luodulle perustalle Euroopan kansojen yhä läheisemmän liiton rakentamista näiden sopimusten hengessä,

KATSOVAT, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen O artiklassa Euroopan valtioille annetaan mahdollisuus tulla unionin jäseniksi,

KATSOVAT, että Norjan kuningaskunta, Itävallan tasavalta, Suomen tasavalta ja Ruotsin kuningaskunta ovat hakeneet unionin jäsenyyttä,

KATSOVAT, että saatuaan komission lausunnon ja Euroopan parlamentin suostumuksen Euroopan unionin neuvosto on ilmoittanut puoltavansa näiden valtioiden jäsenyyttä,

OVAT PÄÄTTÄNEET vahvistaa yhteisellä sopimuksella liittymisehdot ja liittymisen vuoksi niihin sopimuksiin tehtävät mukautukset, joihin Euroopan unioni perustuu, ja ovat tätä varten nimittäneet täysivaltaisiksi edustajikseen:

HÄNEN MAJESTEETTINSA BELGIAN KUNINGAS,

pääministeri Jean-Luc DEHANEn,

ulkoasianministeri Willy CLAESin,

suurlähettiläs, Belgian Euroopan unionissa olevan pysyvän edustajan Ph. de SCHOUTHEETE de TERVARENTin;

HÄNEN MAJESTEETTINSA TANSKAN KUNINGATAR,

pääministeri Poul Nyrup RASMUSSENin,

ulkoasianministeri Niels Helveg PETERSENin,

suurlähettiläs, Tanskan Euroopan unionissa olevan pysyvän edustajan Gunnar RIBERHOLDTin;

SAKSAN LIITTOTASAVALLAN PRESIDENTTI,

liittokansleri Helmut KOHLin,

liittotasavallan ulkoasiainministerin, varaliittokansleri Klaus KINKELin,

suurlähettiläs, Saksan liittotasavallan Euroopan unionissa olevan pysyvän edustajan Dietrich von KYAWin;

HELLEENIEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

pääministeri Andreas PAPANDREOUn,

ulkoasiainministeri Karolus PAPOULIASin,

varaulkoasiainministeri Theodoros PANGALOSin;

HÄNEN MAJESTEETTINSA ESPANJAN KUNINGAS,

pääministeri Felipe GONZALES MARQUEZin,

ulkoasiainministeri Javier SOLANA MADARIAGAn,

suhteita Euroopan yhteisöihin hoitavan valtiosihteerin Carlos WESTERNDORP Y CABEZAn;

RANSKAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

pääministeri Edouard BALLADURin,

ulkoasiainministeri Alain JUPPEn,

Eurooppa-asioista vastaavan ministerin Alain LAMASSOUREn,

suurlähettiläs, Ranskan Euroopan unionissa olevan pysyvän edustajan Pierre de BOISSIEUn;

IRLANNIN PRESIDENTTI,

pääministeri Albert REYNOLDSin,

varapääministeri ja ulkoasiainministeri Dick SPRINGin,

suurlähettiläs, Irlannin Euroopan unionissa olevan pysyvän edustajan Padraic McKERNANin;

ITALIAN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

pääministeri Silvio BERLUSCONIn,

ulkoasiainministeri Antonio MARTINOn,

ulkoasiainministeriön valtiosihteerin Livio CAPUTOn;

HÄNEN KUNINKAALLINEN KORKEUTENSA LUXEMBURGIN SUURHERTTUA,

pääministeri Jacques SANTERin,

varapääministeri, ulkoasiainministeri Jacques F. POOSin,

suurlähettiläs, Luxemburgin Euroopan unionissa olevan pysyvän edustajan Jean-Jacques KASELin

HÄNEN MAJESTEETTINSA ALANKOMAIDEN KUNINGATAR,

pääministeri R.F.M. LUBBERSin,

ulkoasiainministeri P.H. KOOIJMANSin,

suurlähettiläs, Alankomaiden Euroopan unionissa olevan pysyvän edustajan B.R. BOTin;

HÄNEN MAJESTEETTINSA NORJAN KUNINGAS,

pääministeri Gro HARLEM BRUNTLANDin,

ulkoasiainministeri Bjorn TORE GODALin,

kauppaministeri, merenkulkuministeri Grete KNUDSENin,

neuvotteluvaltuuskunnan johtajan Eivinn BERGin;

ITÄVALLAN TASAVALLAN LIITTOPRESIDENTTI,

liittokansleri Franz VRANITZKYn,

liittotasavallan ulkoasiainministerin Alois MOCKin,

liittokanslerin viraston pääjohtajan Ulrich STACHERin,

suurlähettiläs, Itävallan Euroopan yhteisöissä olevan edustuston päällikön Manfred SCHEICHin;

PORTUGALIN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

pääministeri Anibal CAVACO SILVAn,

ulkoasiainministeri José DURAO BARROSOn,

Eurooppa-asioiden valtiosihteerin Vitor MARTINSin;

SUOMEN TASAVALLAN PRESIDENTTI,

pääministeri Esko AHON,

ulkomaankauppaministeri Pertti SALOLAISEN,

ulkoasiainministeri Heikki HAAVISTON,

ulkoasiainministeriön valtiosihteerin Veli SUNDBÄCKIN;

HÄNEN MAJESTEETTINSA RUOTSIN KUNINGAS,

pääministeri Carl BILDTin,

ulkoasiainministeri Margaretha af UGGLASin,

Eurooppa-asioiden ja ulkomaankaupan ministerin Ulf DINKELSPIELin,

Eurooppa-asioiden ja ulkomaankaupan alivaltiosihteerin Frank BELFRAGEn;

HÄNEN MAJESTEETTINSA ISON-BRITANNIAN JA POHJOIS-IRLANNIN YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN KUNINGATAR,

pääministeri The Rt. Hon. John MAJORin,

ulko- ja kansainyhteisöasiainministeri The Rt. Hon. Douglas HURDin,

ulko- ja kansainyhteisöasiainministeriön valtiosihteerin David HEATHCOAT-AMORYn;

JOTKA vaihdettuaan oikeiksi ja asianmukaisiksi todetut valtakirjansa,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA: 1 artikla

1. Norjan kuningaskunnasta, Itävallan tasavallasta, Suomen tasavallasta ja Ruotsin kuningaskunnasta tulee Euroopan unionin jäseniä sekä niiden sopimusten sopimuspuolia, joihin unioni perustuu, sellaisina kuin kyseiset sopimukset ovat muutettuina tai täydennettyinä.

2. Liittymisehdot ja liittymisen vuoksi niihin sopimuksiin tehtävät mukautukset, joihin unioni perustuu, ovat tähän sopimukseen liitetyssä asiakirjassa. Kyseisen asiakirjan määräykset ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

3. Jäsenvaltioiden oikeuksia ja velvollisuuksia sekä unionin toimielinten valtuuksia ja toimivaltaa koskevia määräyksiä, sellaisina kuin ne ovat 1 kohdassa tarkoitetuissa sopimuksissa sovelletaan tähän sopimukseen. 2 artikla

1. Korkeat sopimuspuolet ratifioivat tämän sopimuksen valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti. Ratifioimiskirjat talletetaan Italian tasavallan hallituksen huostaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1994.

2. Tämä sopimus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995, jos kaikki ratifioimiskirjat on talletettu kyseiseen päivään mennessä.

Jos kaikki 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut valtiot eivät ole kuitenkaan tallettaneet ratifioimiskirjaansa määräaikaan mennessä, sopimus tulee voimaan niiden valtioiden osalta, jotka ovat tallettaneet ratifioimiskirjansa. Tässä tapauksessa Euroopan unionin neuvosto päättää välittömästi ja yksimielisesti tämän sopimuksen 3 artiklaan sekä liittymisasiakirjan 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 170 ja 176 artiklaan, kyseisen asiakirjan liitteeseen I sekä siihen liitettyihin pöytäkirjoihin N:o 1 ja N:o 6 tilanteen vuoksi tehtävistä mukautuksista; se voi samoin yksimielisesti julistaa rauenneiksi ne edellä mainitun asiakirjan, mukaan lukien sen liitteet ja pöytäkirjat, määräykset, joissa nimenomaisesti viitataan liittymis- ja ratifioimiskirjansa tallettamatta jättäneeseen valtioon, taikka mukauttaa nämä määräykset.

3. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa määrätään, unionin toimielimet voivat ennen liittymistä toteuttaa liittymisasiakirjan 30, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 57, 59, 62, 74, 75, 76, 92, 93, 94, 95, 100, 102, 105, 119, 120, 121, 122, 127, 128, 131 artiklassa, 142 artiklan 2 kohdassa ja 3 kohdan toisessa luetelmakohdassa, 145, 148, 149, 150, 151 ja 169 artiklassa sekä pöytäkirjassa N:o 9 olevassa 11 artiklan 6 kohdassa ja 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut toimenpiteet. Nämä toimenpiteet tulevat voimaan vasta tämän sopimuksen voimaantulopäivänä ja edellyttäen, että se tulee voimaan. 3 artikla (1)

(1) Teksti sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 1 artiklalla.

Tämä sopimus, joka on laadittu yhtenä alkuperäiskappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, norjan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä ja joista englannin-, espanjan-, hollannin-, iirin-, italian-, kreikan-, portugalin-, ranskan-, saksan-, suomen- ja tanskankieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset, talletetaan Italian tasavallan hallituksen arkistoon, ja tämä hallitus toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen siitä muiden allekirjoittajavaltioiden hallituksille.

Tehty Korfulla kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhat yhdeksänsataayhdeksänkymmentäneljä. ASIAKIRJA Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (1) (1) Asiakirjan otsikko sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 2 artiklalla. ENSIMMÄINEN OSA PERIAATTEET 1 artikla

Tässä asiakirjassa tarkoitetaan ilmaisulla:

- 'alkuperäiset sopimukset':

= Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimusta ('EHTY:n perustamissopimus'), Euroopan yhteisön perustamissopimusta ('EY:n perustamissopimus') ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimusta ('Euratomin perustamissopimus'), sellaisina kuin ne ovat täydennettyinä tai muutettuina ennen tätä liittymistä voimaan tulleilla sopimuksilla tai muilla asiakirjoilla,

= sopimusta Euroopan unionista ('EU-sopimus'),

- 'nykyiset jäsenvaltiot' Belgian kuningaskuntaa, Tanskan kuningaskuntaa, Saksan liittotasavaltaa, Helleenien tasavaltaa, Espanjan kuningaskuntaa, Ranskan tasavaltaa, Irlantia, Italian tasavaltaa, Luxemburgin suurherttuakuntaa, Alankomaiden kuningaskuntaa, Portugalin tasavaltaa sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyttä kuningaskuntaa,

- 'unioni' Euroopan unionia sellaisena kuin se on perustettuna EU-sopimuksella,

- 'yhteisö' tapauksen mukaan yhtä tai useampaa ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitettua yhteisöä,

- 'uudet jäsenvaltiot' Itävallan tasavaltaa, Suomen tasavaltaa ja Ruotsin kuningaskuntaa, (2)

(2) Viides luetelmakohta sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 4 artiklalla.

- 'toimielimet' alkuperäisillä sopimuksilla perustettuja toimielimiä. 2 artikla

Alkuperäisten sopimusten määräykset sekä toimielinten ennen liittymistä antamien säädösten säännökset ja määräykset sitovat uusia jäsenvaltioita liittymisestä alkaen, ja niitä sovelletaan näissä valtioissa kyseisissä sopimuksissa ja tässä asiakirjassa määrätyin edellytyksin. 3 artikla

Uudet jäsenvaltiot sitoutuvat niiden oikeus- ja sisäasioiden alaa koskevien yleissopimusten ja asiakirjojen suhteen, jotka liittyvät erottamattomasti EU-sopimuksen tavoitteiden toteuttamiseen:

- liittymään niihin yleissopimuksiin ja asiakirjoihin, jotka liittymisajankohtana ovat avoinna nykyisten jäsenvaltioiden allekirjoittamista varten, sekä niihin yleissopimuksiin tai asiakirjoihin, jotka neuvosto on laatinut EU-sopimuksen VI osaston mukaisesti ja joiden hyväksymistä se on suositellut jäsenvaltioille;

- ottamaan käyttöön hallinnolliset ja muut järjestelyt, kuten ne, jotka nykyiset jäsenvaltiot tai neuvosto ovat toteuttaneet liittymiseen mennessä jäsenvaltioiden oikeus- ja sisäasioiden alalla toimivien toimielinten ja järjestöjen välisen käytännön yhteistyön helpottamiseksi. 4 artikla

1. Uudet jäsenvaltiot liittyvät tällä asiakirjalla neuvostossa kokoontuvien jäsenvaltioiden hallitusten edustajien tekemiin päätöksiin ja sopimuksiin. Ne sitoutuvat liittymisestä alkaen liittymään kaikkiin nykyisten jäsenvaltioiden muihin sopimuksiin, jotka koskevat unionin toimintaa tai liittyvät sen toimiin.

2. Uudet jäsenvaltiot sitoutuvat liittymään EY:n perustamissopimuksen 220 artiklassa tarkoitettuihin yleissopimuksiin ja niihin yleissopimuksiin, jotka liittyvät erottamattomasti EY:n perustamissopimuksen tavoitteiden toteuttamiseen, sekä niihin pöytäkirjoihin yhteisön tuomioistuimesta näiden yleissopimusten tulkitsijana, jotka nykyiset jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet, ja tätä varten ne sitoutuvat aloittamaan neuvottelut nykyisten jäsenvaltioiden kanssa tehdäkseen niihin tarpeelliset mukautukset.

3. Uudet jäsenvaltiot ovat samassa asemassa kuin nykyiset jäsenvaltiot Eurooppa-neuvoston tai neuvoston julistusten, päätöslauselmien ja muiden kannanottojen suhteen sekä jäsenvaltioiden yhteisellä sopimuksella hyväksymien, yhteisöjä tai unionia koskevien julistusten, päätöslauselmien ja muiden kannanottojen suhteen; tästä seuraa, että ne noudattavat edellä mainituista julistuksista, päätöslauselmista tai muista kannanotoista johtuvia periaatteita ja suuntaviivoja ja toteuttavat niiden soveltamisen varmistamiseksi välttämättömät toimenpiteet. 5 artikla

1. Sopimukset ja yleissopimukset, jotka jokin yhteisöistä on tehnyt yhden tai useamman kolmannen valtion, kansainvälisen järjestön tai kolmannen valtion kansalaisen kanssa, sitovat uusia jäsenvaltioita alkuperäisissä sopimuksissa ja tässä asiakirjassa määrätyin edellytyksin.

2. Uudet jäsenvaltiot sitoutuvat tässä asiakirjassa määrätyin edellytyksin liittymään sopimuksiin tai yleissopimuksiin, jotka nykyiset jäsenvaltiot sekä jokin yhteisöistä ovat tehneet yhdessä, ja kyseisten valtioiden tekemiin, näihin sopimuksiin tai yleissopimuksiin liittyviin sopimuksiin. Yhteisö ja nykyiset jäsenvaltiot auttavat unionissa uusia jäsenvaltioita tämän suhteen.

3. Uudet jäsenvaltiot liittyvät tällä asiakirjalla ja siinä määrätyin edellytyksin nykyisten jäsenvaltioiden tekemiin, 2 kohdassa tarkoitettujen sopimusten tai yleissopimusten soveltamista koskeviin sisäisiin sopimuksiin.

4. Uudet jäsenvaltiot toteuttavat tarvittaessa aiheelliset toimenpiteet mukauttaakseen asemansa suhteessa kansainvälisiin järjestöihin sekä niihin kansainvälisiin sopimuksiin, joiden sopimuspuolina jokin yhteisöistä tai muut jäsenvaltiot myös ovat, niihin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka seuraavat niiden liittymisestä unioniin. 6 artikla

EY:n perustamissopimuksen 234 artiklaa ja Euratomin perustamissopimuksen 105 ja 106 artiklaa sovelletaan uusien jäsenvaltioiden osalta ennen niiden liittymistä tehtyihin valtiosopimuksiin ja sopimuksiin. 7 artikla

Jollei tässä asiakirjassa toisin määrätä, sen määräyksiä ei saa olla väliaikaisesti soveltamatta, muuttaa tai kumota muutoin kuin alkuperäisten sopimusten tarkistamista koskevalla menettelyllä, josta määrätään kyseisissä sopimuksissa. 8 artikla

Niiden toimielinten antamien säädösten oikeudellinen luonne, joihin tässä asiakirjassa vahvistetut siirtymämääräykset liittyvät, säilyy ennallaan; erityisesti kyseisten säädösten muuttamista koskevia menettelyjä sovelletaan edelleen. 9 artikla

Tämän asiakirjan määräyksillä, joilla on muutoin kuin siirtymätoimenpiteenä tarkoitus kumota tai muuttaa toimielinten antamia säädöksiä tai joista seuraa, että nämä säädökset kumotaan tai muutetaan muutoin kuin siirtymätoimenpiteenä, on sama oikeudellinen luonne kuin näin kumotuilla tai muutetuilla määräyksillä, ja niitä koskevat samat säännöt kuin jälkimmäisiä määräyksiä. 10 artikla

Tässä asiakirjassa määrätyt poikkeukset koskevat siirtymätoimenpiteinä alkuperäisten sopimusten ja toimielinten antamien säädösten soveltamista. ASIAKIRJA Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (1) (1) Asiakirjan otsikko sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 2 artiklalla. TOINEN OSA SOPIMUSTEN MUKAUTUKSET I OSASTO INSTITUTIONAALISET MÄÄRÄYKSET 1 LUKU Euroopan parlamentti 11 artikla (1)

(1) Teksti sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 5 artiklalla.

Korvataan päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä olevan, edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun säädöksen 2 artikla seuraavasti:

2 artikla

Kustakin jäsenvaltiosta valittavien edustajien määrät ovat seuraavat:

Belgia 25 Tanska 16 Saksa 99 Kreikka 25 Espanja 64 Ranska 87 Irlanti 15 Italia 87 Luxemburg 6 Alankomaat 31 Itävalta 21 Portugali 25 Suomi 16 Ruotsi 22 Yhdistynyt kuningaskunta 87.

2 LUKU Neuvosto 12 artikla

Korvataan EHTY:n perustamissopimuksen 27 artiklan toinen kohta, EY:n perustamissopimuksen 146 artiklan toinen kohta ja Euratomin perustamissopimuksen 116 artiklan toinen kohta seuraavasti:

Kukin neuvoston jäsenvaltio huolehtii vuorollaan puheenjohtajan tehtävästä kuuden kuukauden ajan neuvoston yksimielisesti päättämässä järjestyksessä.. 13 artikla (2)

(2) Teksti sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 6 artiklalla.

Korvataan EHTY:n perustamissopimuksen 28 artikla seuraavasti:

28 artikla

Jos komissio kuulee neuvostoa, neuvosto käsittelee asian ilman, että sen tarvitsee äänestää. Käsittelyä koskevat pöytäkirjat toimitetaan komissiolle.

Jos tämän sopimuksen mukaan edellytyksenä on neuvoston puoltava lausunto, lausunto katsotaan puoltavaksi, kun komission ehdotus hyväksytään:

- jäsenvaltioiden edustajien ehdottomalla enemmistöllä, johon sisältyy kahden sellaisen jäsenvaltion edustajien äänet, joista kumpikin tuottaa vähintään yhden kymmenesosan yhteisön hiili- ja terästuotannon kokonaisarvosta, tai

- jos äänet jakautuvat tasan ja jos komissio pysyy ehdotuksessaan toisen käsittelyn jälkeen, kolmen sellaisen jäsenvaltion edustajien äänin, joista kukin tuottaa vähintään yhden kymmenesosan yhteisön hiili- ja terästuotannon kokonaisarvosta.

Jos tämän sopimuksen mukaan edellytyksenä on yksimielinen päätös tai yksimielinen puoltava lausunto, päätös tai puoltava lausunto on asianmukaisesti annettu, jos kaikki neuvoston jäsenet äänestävät asian puolesta. Sovellettaessa tämän perustamissopimuksen 21, 32, 32 a, 45 b ja 78 h artiklaa sekä yhteisön tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 16 artiklaa, 20 artiklan kolmatta kohtaa, 28 artiklan viidettä kohtaa ja 44 artiklaa henkilökohtaisesti tai edustettuina läsnä olevien jäsenten pidättyminen äänestämästä ei kuitenkaan estä neuvostoa tekemästä ratkaisua, jonka edellytyksenä on yksimielisyys.

Muut kuin ne neuvoston päätökset, joiden edellytyksenä on määräenemmistö tai yksimielisyys, tehdään neuvoston jäsenten enemmistöllä; enemmistönä pidetään jäsenvaltioiden edustajien ehdotonta enemmistöä, johon sisältyy kahden sellaisen jäsenvaltion edustajien äänet, joista kumpikin tuottaa vähintään yhden kymmenesosan yhteisön hiili- ja terästuotannon kokonaisarvosta. Sovellettaessa tämän sopimuksen 45 b, 78 ja 78 b artiklaa, joissa edellytyksenä on määräenemmistö, neuvoston jäsenten äänet painotetaan kuitenkin seuraavasti:

Belgia 5 Tanska 3 Saksa 10 Kreikka 5 Espanja 8 Ranska 10 Irlanti 3 Italia 10 Luxemburg 2 Alankomaat 5 Itävalta 4 Portugali 5 Suomi 3 Ruotsi 4 Yhdistynyt kuningaskunta 10.

Ratkaisun edellytyksenä on vähintään 62 ääntä, jotka edustavat ainakin kymmentä asian puolesta äänestävää jäsentä.

Neuvoston jäsen voi äänestyksessä edustaa vain yhtä muuta jäsentä.

Neuvosto on yhteydessä jäsenvaltioihin puheenjohtajansa välityksellä.

Neuvoston ratkaisut julkaistaan sen määräämällä tavalla.. 14 artikla (1)

(1) Teksti sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 7 artiklalla.

Korvataan EHTY:n perustamissopimuksen 95 artiklan neljäs kohta seuraavasti:

Ehdotukset näiksi muutoksiksi tekee komissio yhdessä neuvoston kanssa, joka päättää asiasta jäsentensä kahdentoista viidestoistaosan enemmistöllä, ja ne saatetaan yhteisön tuomioistuimen käsiteltäväksi lausuntoa varten. Yhteisön tuomioistuimella on asiassa täysi toimivalta oikeudellisten ja tosiasiallisten tekijöiden arvioimiseksi. Jos yhteisön tuomioistuin käsittelyn jälkeen toteaa ehdotusten olevan sopusoinnussa edellisen kohdan kanssa, ne annetaan Euroopan parlamentille ja ne tulevat voimaan, jos Euroopan parlamentti hyväksyy ne kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä ja Euroopan parlamentin jäsenten kahden kolmasosan enemmistöllä.. 15 artikla (2)

(2) Teksti sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 8 artiklalla.

1. Korvataan EY:n perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohta ja Euratomin perustamissopimuksen 118 artiklan 2 kohta seuraavasti:

2. Kun neuvoston ratkaisun edellytyksenä on määräenemmistö, jäsenten äänet painotetaan seuraavasti:

Belgia 5 Tanska 3 Saksa 10 Kreikka 5 Espanja 8 Ranska 10 Irlanti 3 Italia 10 Luxemburg 2 Alankomaat 5 Itävalta 4 Portugali 5 Suomi 3 Ruotsi 4 Yhdistynyt kuningaskunta 10.

Neuvoston ratkaisun edellytyksenä on vähintään:

- 62 ääntä, jos ratkaisu tämän sopimuksen mukaan on tehtävä komission ehdotuksesta,

- muissa tapauksissa 62 ääntä, jotka edustavat ainakin kymmentä asian puolesta äänestävää jäsentä..

2. Korvataan EU-sopimuksen J.3 artiklan 2 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

Kun neuvoston ratkaisun edellytyksenä edellisen alakohdan mukaisesti on määräenemmistö, jäsenten äänet painotetaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla, ja ratkaisun edellytyksenä on vähintään 62 ääntä, jotka edustavat ainakin kymmentä asian puolesta äänestävää jäsentä..

3. Korvataan EU-sopimuksen K.4 artiklan 3 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

Kun neuvoston ratkaisun edellytyksenä on määräenemmistö, jäsenten äänet painotetaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätyllä tavalla, ja ratkaisun edellytyksenä on vähintään 62 ääntä, jotka edustavat kymmentä asian puolesta äänestävää jäsentä..

4. Korvataan EY:n perustamissopimuksen liitteenä olevan sosiaalipolitiikasta tehdyn pöytäkirjan 2 kohdan toisen alakohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

Poiketen siitä, mitä sopimuksen 148 artiklan 2 kohdassa määrätään, neuvoston tämän pöytäkirjan nojalla antamat säädökset, joiden antaminen edellyttää määräenemmistöä, katsotaan annetuiksi, jos niiden puolesta on annettu vähintään 52 ääntä.. 3 LUKU Komissio 16 artikla (1)

(1) Teksti sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 9 artiklalla.

Korvataan EHTY:n perustamissopimuksen 9 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta, EY:n perustamissopimuksen 157 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta ja Euratomin perustamissopimuksen 126 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

1. Komissiossa on 20 jäsentä, jotka valitaan heidän yleisen pätevyytensä perusteella ja joiden riippumattomuus on kiistaton.. 4 LUKU Yhteisön tuomioistuin 17 artikla (2)

(2) Teksti sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 10 artiklalla.

1. Korvataan EHTY:n perustamissopimuksen 32 artiklan ensimmäinen kohta, EY:n perustamissopimuksen 165 artiklan ensimmäinen kohta ja Euratomin perustamissopimuksen 137 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

Yhteisön tuomioistuimessa on 15 tuomaria..

2. Korvataan neuvoston päätöksen (88/591/EHTY/ETY/Euratom) 2 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on 15 tuomaria.. 18 artikla

Korvataan EHTY:n perustamissopimuksen 32 artiklan toinen kohta, EY:n perustamissopimuksen 165 artiklan toinen kohta, Euratomin perustamissopimuksen 137 artiklan toinen kohta sekä EHTY:n tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 18 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

Yhteisön tuomioistuin kokoontuu täysistunnossa. Se voi kuitenkin perustaa keskuudestaan kolmen, viiden tai seitsemän tuomarin jaostoja käsitelläkseen tiettyjä valmistelevia tehtäviä tai ratkaistakseen tietynlaisia asioita sen mukaan kuin siitä erikseen määrätään. 19 artikla

Korvataan Euroopan hiili- ja teräsyhteisön tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 18 artiklan toinen kohta, Euroopan yhteisön tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 15 artikla, Euroopan atomienergiayhteisön tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan 15 artikla seuraavasti:

Yhteisön tuomioistuimen päätökset ovat päteviä vain, kun asian käsittelyyn osallistuu pariton määrä sen jäsenistä. Tuomioistuimen täysistunnossa tekemät päätökset ovat päteviä vain, kun asian käsittelyyn osallistuu yhdeksän tuomaria. Kolmen tai viiden tuomarin jaostojen päätökset ovat päteviä vain, kun asian käsittelyyn osallistuu kolme tuomaria. Seitsemän tuomarin jaostojen päätökset ovat päteviä vain, kun asian käsittelyyn osallistuu viisi tuomaria. Jos jonkin jaoston tuomari on estynyt, toisen jaoston tuomari voidaan kutsua osallistumaan asian käsittelyyn työjärjestyksessä määrätyin edellytyksin. 20 artikla (1)

(1) Teksti sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 11 artiklalla.

Korvataan EHTY:n perustamissopimuksen 32 a artiklan ensimmäinen kohta, EY:n perustamissopimuksen 166 artiklan ensimmäinen kohta sekä Euratomin perustamissopimuksen 138 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

Yhteisön tuomioistuinta avustaa kahdeksan julkisasiamiestä. Yhdeksäs julkisasiamies nimitetään kuitenkin liittymispäivästä alkaen 6 päivään lokakuuta 2000. 21 artikla (2)

(2) Teksti sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 12 artiklalla.

Korvataan EHTY:n perustamissopimuksen 32 b artiklan toinen ja kolmas kohta, EY:n perustamissopimuksen 167 artiklan toinen ja kolmas kohta sekä Euratomin perustamissopimuksen 139 artiklan toinen ja kolmas kohta seuraavasti:

Osa tuomareista vaihtuu joka kolmas vuosi. Tämä koskee vuoroin kahdeksaa ja vuoroin seitsemää tuomaria.

Osa julkisasiamiehistä vaihtuu joka kolmas vuosi. Tämä koskee joka kerran neljää julkisasiamiestä.. 5 LUKU Tilintarkastustuomioistuin 22 artikla (3)

(3) Teksti sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 13 artiklalla.

Korvataan EHTY:n perustamissopimuksen 45 b artiklan 1 kohta, EY:n perustamissopimuksen 188 b artiklan 1 kohta ja Euratomin perustamissopimuksen 160 b artiklan 1 kohta seuraavasti:

1. Tilintarkastustuomioistuimessa on 15 jäsentä.. 6 LUKU Talous- ja sosiaalikomitea 23 artikla (4)

(4) Teksti sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 14 artiklalla.

Korvataan EY:n perustamissopimuksen 194 artiklan ensimmäinen kohta ja Euratomin perustamissopimuksen 166 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

Talous- ja sosiaalikomitean jäsenten määrä on seuraava:

Belgia 12 Tanska 9 Saksa 24 Kreikka 12 Espanja 21 Ranska 24 Irlanti 9 Italia 24 Luxemburg 6 Alankomaat 12 Itävalta 12 Portugali 12 Suomi 9 Ruotsi 12 Yhdistynyt kuningaskunta 24.

7 LUKU Alueiden komitea 24 artikla (1)

(1) Teksti sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 15 artiklalla.

Korvataan EY:n perustamissopimuksen 198 a artiklan toinen kohta seuraavasti:

Alueiden komitean jäsenten määrä on seuraava:

Belgia 12 Tanska 9 Saksa 24 Kreikka 12 Espanja 21 Ranska 24 Irlanti 9 Italia 24 Luxemburg 6 Alankomaat 12 Itävalta 12 Portugali 12 Suomi 9 Ruotsi 12 Yhdistynyt kuningaskunta 24.

8 LUKU EHTY:n neuvoa-antava komitea 25 artikla (2)

(2) Teksti sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 16 artiklalla.

Korvataan EHTY:n perustamissopimuksen 18 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

Perustetaan komission yhteyteen neuvoa-antava komitea. Siinä on vähintään 84 ja enintään 108 jäsentä ja siihen kuuluu yhtä monta tuottajien, työntekijöiden sekä käyttäjien ja kaupan edustajaa.. 9 LUKU Tieteellis-tekninen komitea 26 artikla (3)

(3) Teksti sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 17 artiklalla.

Korvataan Euratomin perustamissopimuksen 134 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

2. Komiteassa on 38 jäsentä, jotka neuvosto nimeää komissiota kuultuaan.. II OSASTO MUUT MUKAUTUKSET 27 artikla (4)

(4) Teksti sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 18 artiklalla.

Korvataan EY:n perustamissopimuksen 227 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1. Tätä sopimusta sovelletaan Belgian kuningaskuntaan, Tanskan kuningaskuntaan, Saksan liittotasavaltaan, Helleenien tasavaltaan, Espanjan kuningaskuntaan, Ranskan tasavaltaan, Irlantiin, Italian tasavaltaan, Luxemburgin suurherttuakuntaan, Alankomaiden kuningaskuntaan, Itävallan tasavaltaan, Portugalin tasavaltaan, Suomen tasavaltaan, Ruotsin kuningaskuntaan sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneeseen kuningaskuntaan. 28 artikla (5)

(5) Teksti sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 19 artiklalla.

Lisätään EY:n perustamissopimuksen 227 artiklan 5 kohdan d alakohdaksi, EHTY:n perustamissopimuksen 79 artiklan d alakohdaksi ja Euratomin perustamissopimuksen 198 artiklan e alakohdaksi seuraava:

Tätä sopimusta ei sovelleta Ahvenanmaahan. Suomen hallitus voi kuitenkin ilmoittaa tämän sopimuksen ratifioinnin yhteydessä Italian tasavallan hallituksen huostaan talletettavalla julistuksella, että sopimusta sovelletaan myös Ahvenanmaahan, Itävallan tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan ja Suomen tasavallan Euroopan unioniin liittymisestä tehtyyn asiakirjaan liitetyn pöytäkirjan N:o 2 määräysten mukaisesti ja niiden mukautusten mukaisesti, jotka on tehty sopimuksiin, joihin Euroopan unioni perustuu. Italian tasavallan hallitus toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen tällaisesta julistuksesta jäsenvaltioille.. ASIAKIRJA Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (1) (1) Asiakirjan otsikko sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 2 artiklalla. KOLMAS OSA TOIMIELINTEN ANTAMIA SÄÄDÖKSIÄ KOSKEVAT MUKAUTUKSET 29 artikla

Tämän asiakirjan liitteessä I luetellut säädökset mukautetaan siten kuin siitä määrätään kyseisessä liitteessä. 30 artikla

Tämän asiakirjan liitteessä II lueteltujen säädösten mukautukset, jotka ovat tarpeen liittymisen vuoksi, laaditaan kyseisessä liitteessä lueteltujen suuntaviivojen mukaisesti sekä 169 artiklassa määrättyä menettelyä noudattaen ja siinä määrätyin edellytyksin. ASIAKIRJA Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (1) (1) Asiakirjan otsikko sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 2 artiklalla. NELJÄS OSA SIIRTYMÄTOIMENPITEET I OSASTO INSTITUTIONAALISET MÄÄRÄYKSET 31 artikla

1. Kahden ensimmäisen liittymistä seuraavan vuoden aikana kukin uusi jäsenvaltio järjestää välittömät, yleiset vaalit, joissa valitaan Euroopan parlamenttiin tämän asiakirjan 11 artiklassa vahvistettu määrä niiden kansojen edustajia edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla 20 päivänä syyskuuta 1976 annetun säädöksen määräysten mukaisesti.

2. Liittymisestä siihen asti, kun kulloisetkin 1 kohdassa tarkoitetut vaalit on pidetty, uusien jäsenvaltioiden kansanedustuslaitokset nimeävät omasta keskuudestaan uusien jäsenvaltioiden kansoja edustavat jäsenet Euroopan parlamenttiin kussakin noista valtioista vahvistettua menettelyä noudattaen.

3. Kukin uusista jäsenvaltioista voi kuitenkin niin päättäessään järjestää vaalit edustajien valitsemiseksi Euroopan parlamenttiin liittymissopimuksen allekirjoittamisen ja voimaantulon välisenä aikana tähän asiakirjaan liitetyn pöytäkirjan N:o 8 mukaisesti.

4. Edellä olevan 1 tai 3 kohdan mukaisesti valittujen edustajien toimikausi päättyy samaan aikaan kuin viisivuotiskaudeksi 1994-1999 nykyisissä jäsenvaltioissa valittujen edustajien toimikausi. II OSASTO (1)

(1) II osasto on kumottu mukautuspäätöksen 3 artiklalla. III OSASTO ITÄVALTAA KOSKEVAT SIIRTYMÄTOIMENPITEET 1 LUKU Tavaroiden vapaa liikkuvuus Ainoa jakso Vaatimukset ja ympäristö 69 artikla

1. Liitteessä VIII tarkoitettuja säännöksiä ei kyseisen liitteen mukaisesti ja siinä vahvistetuin edellytyksin sovelleta Itävaltaan neljän vuoden ajan liittymispäivästä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä tarkastellaan uudelleen kyseisen jakson aikana EY:n menettelyjen mukaisesti.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun siirtymäajan päättyessä yhteisön säännöstöä sovelletaan uusiin jäsenvaltioihin samoin edellytyksin kuin nykyisissä jäsenvaltioissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta edellä tarkoitetun tarkastelun tuloksia. 2 LUKU Henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus 70 artikla

Niiden velvoitteiden estämättä, joista määrätään sopimuksissa, joihin Euroopan unioni perustuu, Itävallan tasavalta saa pitää voimassa voimassaolevan vapaa-ajan asuntoja koskevan lainsäädäntönsä viiden vuoden ajan liittymispäivästä. 3 LUKU Kilpailupolitiikka 71 artikla

1. Itävallan tasavalta mukauttaa asteittain liittymispäivästä alkaen valmistetun tupakan monopolinsa, joka on luonteeltaan EY:n perustamissopimuksen 37 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kaupallinen monopoli; sen varmistamiseksi, että viimeistään kolmen vuoden kuluttua liittymispäivästä tavaroiden hankintaa ja kaupan pitämistä koskevissa ehdoissa ei syrjitä jäsenvaltioiden kansalaisia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän artiklan 2 ja 3 kohdan soveltamista.

2. Yksinoikeus tuontiin poistetaan liitteessä IX olevassa luettelossa mainittujen tavaroiden osalta viimeistään liittymispäivää seuraavan kolmen vuoden määräajan päättyessä. Tämä yksinoikeus poistetaan avaamalla asteittain liittymispäivästä alkaen tuontikiintiöt jäsenvaltioista tuotaville tuotteille. Kunkin kyseisen kolmen vuoden alussa Itävallan tasavalta avaa kiintiön, joka lasketaan seuraavien kansallista kulutusta kuvaavien prosenttilukujen perusteella: 15 prosenttia ensimmäisenä vuonna, 40 prosenttia toisena vuonna ja 70 prosenttia kolmantena vuonna. Kunkin kolmen vuoden prosenttilukuja vastaavat määrät sisältyvät liitteessä IX olevaan luetteloon.

Edellisessä alakohdassa tarkoitetut kiintiöt ovat rajoituksetta avoinna kaikille toimijoille, eikä Itävallan tasavalta saa myöntää yksinoikeuksia kyseisten kiintiöiden mukaisesti tuotujen tavaroiden pitämiselle kaupan tukkukaupassa; kiintiöiden mukaisesti tuotujen tavaroiden vähittäiskaupassa kyseisten tavaroiden jakelun kuluttajille on tapahduttava ketään syrjimättä.

3. Viimeistään vuoden kuluttua liittymisestä Itävallan tasavalta asettaa riippumattoman viranomaisen, joka vastaa vähittäiskaupan harjoittamista koskevien lupien myöntämisestä EY:n perustamissopimuksen mukaisesti. 72 artikla

Itävallan tasavalta saa pitää muiden jäsenvaltioiden suhteen voimassa 1 päivään tammikuuta 1996 ne tullit ja lisenssijärjestelyt, joita se sovelsi liittymispäivänä HS-nimikkeeseen 22.08 kuuluvien alkoholipitoisiin juomiin ja alkoholipitoisuudeltaan alle 80-tilavuusprosenttiseen denaturoimattomaan etyylialkoholiin. Tällaisia lisenssijärjestelyjä on sovellettava ketään syrjimättä. 4 LUKU Ulkosuhteet, mukaan luettuna tulliliitto 73 artikla

Tämän asiakirjan liitteessä VI lueteltuja säädöksiä sovelletaan Itävaltaan kyseisessä liitteessä määrätyin edellytyksin. 74 artikla

Itävallan tasavalta saa pitää voimassa 31 päivään joulukuuta 1996 Bulgarian, Puolan tasavallan, Romanian, Slovakian tasavallan, Tsekin tasavallan ja Unkarin tasavallan osalta tuontirajoitukset, joita se sovelsi 1 päivänä tammikuuta 1994 yhdistetyn nimikkeistön koodiin 27 02 10 00 kuuluvaan ruskohiileen.

Eurooppa-sopimuksiin ja, tapauksen mukaan, kyseisten maiden kanssa tehtyihin väliaikaisiin sopimuksiin tehdään tarvittavat mukautukset 76 artiklan mukaisesti. 75 artikla

1. Itävallan tasavalta soveltaa 1 päivästä tammikuuta 1995:

a) kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevaa järjestelyä 20 päivältä joulukuuta 1973, sellaisena kuin se on muutettuna tai sen voimassaoloaikaa on pidennetty 31 päivänä heinäkuuta 1986, 31 päivänä heinäkuuta 1991, 9 päivänä joulukuuta 1992 ja 9 päivänä joulukuuta 1993 tehdyillä pöytäkirjoilla, tai GATTin Uruguayn kierroksen kauppaneuvottelujen tuloksena syntynyttä tekstiilejä ja vaatetusalan tuotteita koskevaa sopimusta, jos viimeksi mainittu on voimassa liittymispäivänä;

b) yhteisön kolmansien maiden kanssa tekemiä kahdenvälisiä tekstiilisopimuksia ja -järjestelyjä.

2. Yhteisö neuvottelee 1 kohdassa tarkoitettuihin kahdenvälisiin sopimuksiin ja järjestelyihin liittyvistä pöytäkirjoista asianomaisten kolmansien maiden kanssa mukauttaakseen asianmukaisesti tekstiili- ja vaatetusalan tuotteiden yhteisöön suuntautuvan viennin määrälliset rajoitukset.

3. Jollei 2 kohdassa tarkoitettuja pöytäkirjoja ole tehty 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä, yhteisö toteuttaa toimenpiteet kyseisen tilanteen korjaamiseksi sekä tarvittavia siirtymäkauden mukautuksia koskevat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että yhteisö soveltaa sopimukset. 76 artikla

1. Itävallan tasavalta soveltaa 1 päivästä tammikuuta 1995 alkaen 77 artiklassa tarkoitettujen sopimusten määräyksiä.

2. Kaikista mukautuksista laaditaan pöytäkirjat yhdessä sopimuspuolina olevien maiden kanssa, ja ne liitetään kyseisiin sopimuksiin.

3. Jos 2 kohdassa tarkoitettuja pöytäkirjoja ei ole tehty 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä, yhteisö toteuttaa tarvittavat toimenpiteet tilanteen ratkaisemiseksi liittymisajankohdasta alkaen. 77 artikla

Edellä olevaa 76 artiklaa sovelletaan:

- sopimuksiin, jotka on tehty Algerian, Andorran, Bulgarian, Egyptin, Islannin, Israelin, Jordanian, Kyproksen, Libanonin, Maltan, Marokon, Norjan, Puolan, Romanian, Slovenian, Sveitsin, Syyrian, entisen Tsekin ja Slovakian liittotasavallan ja sen seuraajavaltioiden (Tsekin tasavalta ja Slovakian tasavalta), Tunisian, Turkin ja Unkarin kanssa, sekä muihin kolmansien maiden kanssa tehtyihin sopimuksiin, jotka koskevat yksinomaan EY:n perustamissopimuksen liitteessä II lueteltujen tuotteiden kauppaa;(1)

(1) Ensimmäinen luetelmakohta sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 20 artiklalla.

- neljänteen AKT/ETY -yleissopimukseen, joka on allekirjoitettu 15 päivänä joulukuuta 1989;

- muihin vastaavanlaisiin sopimuksiin, jotka mahdollisesti tehdään ennen liittymistä. 78 artikla

Itävallan tasavalta sanoo irti 1 päivästä tammikuuta 1995 muun muassa 4 päivänä tammikuuta 1960 allekirjoitetun Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention. 5 LUKU Varainhoitoa koskevat määräykset 79 artikla

Kaikkia viittauksia yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehtyyn neuvoston päätökseen pidetään viittauksina 24 päivänä kesäkuuta 1988 tehtyyn neuvoston päätökseen, sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna, tai sen korvaavaan päätökseen. 80 artikla

'Yhteisen tullitariffin tulleiksi ja muiksi tulleiksi' kutsutut yhteisöjen omista varoista tehdyn neuvoston päätöksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tai sen korvaavan päätöksen vastaavissa määräyksissä tarkoitetut tulot, käsittävät tullit, jotka on laskettu yhteisestä tullitariffista ja kaikista siihen liittyvistä tariffimyönnytyksistä, joita yhteisö soveltaa Itävallan kaupassa kolmansien maiden kanssa. 81 artikla

Yhteisö maksaa Itävallan tasavallalle kunkin kuukauden ensimmäisenä työpäivänä Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion kuluihin kuuluvana menoeränä yhden kahdennentoistaosan seuraavista määristä:

- 583 miljoonaa ecua vuonna 1995,

- 106 miljoonaa ecua vuonna 1996,

- 71 miljoonaa ecua vuonna 1997,

- 35 miljoonaa ecua vuonna 1998. 82 artikla

Itävallan tasavallan liittymisen jälkeen sen maksettavaksi jäävä osuus Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 82 artiklan mukaisesti tehdyistä sitoumuksista johtuvien maksujen rahoituksesta katetaan Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta. 83 artikla

Itävallan tasavallan rahoitusosuus Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 116 artiklassa määrätystä rahoitusjärjestelmästä katetaan Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta. IV OSASTO SUOMEA KOSKEVAT SIIRTYMÄTOIMENPITEET 1 LUKU Tavaroiden vapaa liikkuvuus I jakso Vaatimukset ja ympäristö 84 artikla

1. Liitteessä X tarkoitettuja säännöksiä ei kyseisen liitteen mukaisesti ja siinä vahvistetuin edellytyksin sovelleta Suomeen neljän vuoden ajan liittymispäivästä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä tarkastellaan uudelleen kyseisen jakson aikana EY:n menettelyjen mukaisesti.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun siirtymäajan päättyessä yhteisön säännöstöä sovelletaan uusiin jäsenvaltioihin samoin edellytyksin kuin nykyisissä jäsenvaltioissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta edellä tarkoitetun tarkastelun tuloksia. 1 LUKU Tavaroiden vapaa liikkuvuus II jakso Sekalaista 85 artikla

Suomen tasavalta voi jatkaa kolmen vuoden ajan liittymispäivästä nykyisin voimassa olevan kansallisen raakapuun luokittelujärjestelmänsä soveltamista, mikäli sen siihen liittyvä kansallinen lainsäädäntö ja siihen liittyvät hallinnolliset järjestelyt eivät ole ristiriidassa yhteisön sisämarkkinalainsäädännön tai kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa koskevan lainsäädännön kanssa ja erityisesti raakapuun luokittelua koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 68/89/ETY 6 artiklan kanssa.

Samana aikana direktiiviä 68/89/ETY tarkastellaan uudelleen EY:n perustamissopimuksessa määrättyä menettelyä noudattaen. 2 LUKU Henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus 86 artikla

Poiketen siitä, mitä EY:n perustamissopimuksen 73 b artiklassa määrätään, Suomen tasavalta saa soveltaa ulkomaalaisten yritysostojen seurannasta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (1612/92) säännöksiä 31 päivään joulukuuta 1995. 87 artikla

Niiden velvoitteiden estämättä, joista määrätään sopimuksissa, joihin Euroopan unioni perustuu, Suomen tasavalta saa pitää voimassa voimassaolevan vapaa-ajan asuntoja koskevan lainsäädäntönsä viiden vuoden ajan liittymispäivästä. 3 LUKU Kalastus I jakso Yleiset määräykset 88 artikla

1. Jollei tässä luvussa toisin määrätä, tämän asiakirjan määräyksiä sovelletaan kalatalousalalla.

2. Kalastustuotteisiin sovelletaan 148 ja 149 artiklaa. 3 LUKU Kalastus II jakso Pääsy vesille ja kalavarojen käyttö 89 artikla

Jollei tässä luvussa toisin määrätä, tässä jaksossa määrättyä vesille pääsyä koskevaa järjestelmää sovelletaan siirtymäkautena, jonka päättymisajankohta on yhteisön kalastuslupajärjestelmän täytäntöönpanopäivä ja joka ei missään tapauksessa ole myöhäisempi kuin yhteisön kalastus- ja vesiviljelyjärjestelmästä 20 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3760/92 14 artiklan 2 kohdassa säädetyn määräajan päättymispäivä. 3 LUKU Kalastus II jakso Pääsy vesille ja kalavarojen käyttö I alajakso Suomen alukset 90 artikla

Tässä alajaksossa määritelty järjestelmä koskee Suomen lipun alla purjehtivien ja suomalaisessa satamassa rekisteröityjen kalastusalusten, jäljempänä 'Suomen alukset', pääsyä nykyisen unionin jäsenvaltioiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluville vesille, jotta kyseiset alukset voitaisiin sisällyttää asetuksella (ETY) N:o 3760/92 perustettuun yhteisön kalastus- ja vesiviljelyjärjestelmään. 91 artikla

Liittymispäivästä siihen asti, kun yhteisön kalastuslupajärjestelmää sovelletaan, Suomen aluksilla on lupa harjoittaa kalastustoimintaa nykyisen unionin jäsenvaltioiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä ICES-alueella III d samoin edellytyksin kuin ne, joita sovelletaan välittömästi ennen liittymissopimuksen voimaantuloa. 92 artikla

Yksityiskohtaiset tekniset säännöt 91 artiklan soveltamisen varmistamiseksi annetaan 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä asetuksen (ETY) N:o 3760/92 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. 93 artikla

Liittymispäivästä siihen asti, kun yhteisön kalastuslupajärjestelmää sovelletaan, Suomen aluksilla on lupa harjoittaa kalastustoimintaa Ruotsin suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä samoin edellytyksin, joita sovelletaan välittömästi ennen liittymissopimuksen voimaantuloa.

Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä asetuksen (ETY) N:o 3760/92 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. 94 artikla

1. Suomelle myönnettävä osuus yhteisön kalastusmahdollisuuksista pyyntirajoitusten alaisista kalavaroista vahvistetaan lajeittain ja kalastusalueittain seuraavasti:

Lajit ICES- tai IBSFC-alueet Suomen osuudet Viitealueet TACien vahvistamiseksi (%)

Silakka III b, c, d paitsi IBSFC:n Management Unit 3 (1) 11,840 Silakka IBSFC:n Management Unit 3 81,986 Kilohaili III b, c, d (2) 12,798 Lohi III b, c, d paitsi Suomenlahti (3) 33,611 Lohi Suomenlahti (3) 100,000 Turska III b, c, d (2) 2,339 (4)

(1) IBSFC:n määrittelemänä.

(2) Yhteisön vedet.

(3) IBSFC:n osa-alue 32.

(4) Prosenttiosuutta sovelletaan ensimmäiseen 50 000 tonniin yhteisön kalastusmahdollisuuksia. Yhteisön kalastusmahdollisuuksista, jotka ylittävät 50 000 tonnia, Suomen osuus on 2,161 %.

2. Suomelle myönnetyt osuudet vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 3760/92 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti ja ensimmäisen kerran 31 päivään joulukuuta 1994 mennessä.

3. Yhteisön kalastuslupajärjestelmän soveltamiseen asti ja viimeistään 31 päivään joulukuuta 1997 Suomen alusten pyyntiponnistukset nykyisen yhteisön vesillä, jotka kuuluvat 91 artiklan soveltamisalaan, sääntelyn ja myönnettyjen kiintiöiden piiriin kuulumattomien lajien osalta eivät saa ylittää välittömästi ennen liittymissopimuksen voimaantuloa saavutettuja tasoja. 3 LUKU Kalastus II jakso Pääsy vesille ja kalavarojen käyttö II alajakso Nykyisen unionin alukset 95 artikla

Liittymispäivästä siihen asti, kun yhteisön kalastuslupajärjestelmää sovelletaan, nykyisen unionin jäsenvaltion lipun alla purjehtivilla aluksilla on lupa harjoittaa kalastustoimintaa Suomen suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä samoin edellytyksin, joita sovelletaan välittömästi ennen liittymissopimuksen voimaantuloa.

Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä asetuksen (ETY) N:o 3760/92 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. 3 LUKU Kalastus III jakso Ulkopuoliset kalavarat 96 artikla

1. Yhteisö hoitaa Suomen tasavallan kolmansien maiden kanssa tekemiä kalastussopimuksia liittymispäivästä alkaen.

2. Niihin Suomen tasavallan oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka johtuvat 1 kohdassa tarkoitetuista sopimuksista, ei puututa sinä aikana, jona näiden sopimusten määräykset pidetään väliaikaisesti voimassa.

3. Neuvosto antaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ennen 1 kohdassa tarkoitettujen sopimusten voimassaolon päättymistä niistä johtuvat, kalastustoiminnan säilyttämisen kannalta aiheelliset päätökset tapauskohtaisesti ja päättää mahdollisuudesta pidentää tiettyjen sopimusten voimassaoloa enintään yhdellä vuodella kerrallaan. 4 LUKU Ulkosuhteet, mukaan luettuna tulliliitto 97 artikla

Tämän asiakirjan liitteessä VI lueteltuja säädöksiä sovelletaan Suomeen kyseisessä liitteessä määrätyin edellytyksin. 98 artikla

Tämän liittymisasiakirjan 99 artiklassa tarkoitettu perustulli, jota käytetään yhdenmukaistettaessa asteittain yhteiseen tullitariffiin, on kunkin tuotteen osalta tulli, jota Suomen tasavalta tosiasiallisesti sovelsi 1 päivänä tammikuuta 1994. 99 artikla

Suomen tasavalta saa pitää voimassa kolmen vuoden ajan liittymisestä kolmansiin maihin sovellettavan tullitariffinsa liitteessä XI lueteltujen tuotteiden osalta.

Tänä aikana Suomen tasavalta vähentää sen perustullin ja yhteisen tullitariffin mukaisen tullin välistä eroa seuraavan aikataulun mukaisesti:

- 1 päivänä tammikuuta 1996 kukin perustullin ja yhteisen tullitariffin mukaisen tullin välinen ero vähennetään 75 prosenttiin;

- 1 päivänä tammikuuta 1997 kukin perustullin ja yhteisen tullitariffin mukaisen tullin välinen ero vähennetään 40 prosenttiin;

Suomen tasavalta soveltaa yhteistä tullitariffia täysin 1 päivästä tammikuuta 1998. 100 artikla

1. Suomen tasavalta soveltaa 1 päivästä tammikuuta 1995:

a) kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevaa järjestelyä 20 päivältä joulukuuta 1973, sellaisena kuin se on muutettuna tai sen voimassaoloaikaa on pidennetty 31 päivänä heinäkuuta 1986, 31 päivänä heinäkuuta 1991, 9 päivänä joulukuuta 1992 ja 9 päivänä joulukuuta 1993 tehdyillä pöytäkirjoilla, tai GATTin Uruguayn kierroksen kauppaneuvottelujen tuloksena syntynyttä tekstiilejä ja vaatetusalan tuotteita koskevaa sopimusta, jos viimeksi mainittu on voimassa liittymispäivänä;

b) yhteisön kolmansien maiden kanssa tekemiä kahdenvälisiä tekstiilisopimuksia ja -järjestelyjä.

2. Yhteisö neuvottelee 1 kohdassa tarkoitettuihin kahdenvälisiin sopimuksiin ja järjestelyihin liittyvistä pöytäkirjoista asianomaisten kolmansien maiden kanssa mukauttaakseen asianmukaisesti tekstiili- ja vaatetusalan tuotteiden yhteisöön suuntautuvan viennin määrälliset rajoitukset.

3. Jollei 2 kohdassa tarkoitettuja pöytäkirjoja ole tehty 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä, yhteisö toteuttaa toimenpiteet kyseisen tilanteen korjaamiseksi sekä tarvittavia siirtymäkauden mukautuksia koskevat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että yhteisö soveltaa sopimukset. 101 artikla

1. Suomen tasavalta voi avata 31 päivään joulukuuta 1999 asti vuosittaisen 21 000 tonnin tullittoman tariffikiintiön styreenille (CN-koodi 2902 50 00), jos:

- kyseiset tavarat lasketaan vapaaseen vaihdantaan Suomen alueella ja ne kulutetaan siellä tai jalostetaan siten, että niistä tulee yhteisön alkuperätuotteita, ja

- kyseiset tavarat ovat edelleen tullivalvonnan alaisia asiaan liittyvien loppukäyttöä koskevien yhteisön säännösten mukaisesti (neuvoston asetus (ETY) N:o 2913/92, annettu 12 päivänä lokakuuta 1992, yhteisön tullikoodeksista, 21 ja 82 artikla).

2. Mitä 1 kohdassa määrätään, sovelletaan ainoastaan, jos vapaaseen vaihdantaan laskemista koskevan ilmoituksen tueksi esitetään asianomaisten suomalaisten viranomaisten antama lupa, jolla osoitetaan, että kyseiset tavarat kuuluvat 1 kohdan määräysten soveltamisalaan.

3. Komissio ja toimivaltaiset suomalaiset viranomaiset toteuttavat kaikki tarvittavat toimenpiteet, sen varmistamiseksi, että kyseisen tuotteen loppukulutus tai jalostus, jossa tuote saa yhteisön alkuperän, tapahtuu Suomen alueella. 102 artikla

1. Suomen tasavalta soveltaa 1 päivästä tammikuuta 1995 alkaen 103 artiklassa tarkoitettujen sopimusten määräyksiä.

2. Kaikista mukautuksista laaditaan pöytäkirjat yhdessä sopimuspuolina olevien maiden kanssa, ja ne liitetään kyseisiin sopimuksiin.

3. Jos 2 kohdassa tarkoitettuja pöytäkirjoja ei ole tehty 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä, yhteisö toteuttaa tarvittavat toimenpiteet tilanteen ratkaisemiseksi liittymisestä alkaen. 103 artikla

Edellä olevaa 102 artiklaa sovelletaan:

- sopimuksiin, jotka on tehty Algerian, Andorran, Bulgarian, Egyptin, Islannin, Israelin, Jordanian, Kyproksen, Libanonin, Maltan, Marokon, Norjan, Puolan, Romanian, Slovenian, Sveitsin, Syyrian, entisen Tsekin ja Slovakian liittotasavallan ja sen seuraajavaltioiden (Tsekin tasavallan ja Slovakian tasavallan), Tunisian, Turkin ja Unkarin kanssa, sekä muihin kolmansien maiden kanssa tehtyihin sopimuksiin, jotka koskevat yksinomaan EY:n perustamissopimuksen liitteessä II lueteltujen tuotteiden kauppaa;(1)

(1) Ensimmäinen luetelmakohta sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 20 artiklalla.

- neljänteen AKT/ETY -yleissopimukseen, joka on allekirjoitettu 15 päivänä joulukuuta 1989;

- muihin vastaavanlaisiin sopimuksiin, jotka mahdollisesti tehdään ennen liittymistä. 104 artikla

Suomen tasavalta sanoo irti 1 päivästä tammikuuta 1995 muun muassa 4 päivänä tammikuuta 1960 allekirjoitetun Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention ja vuonna 1992 Latvian, Liettuan ja Viron kanssa allekirjoitetut vapaakauppasopimukset. 105 artikla

Jos uudet yhteisön ja Latvian, Liettuan ja Viron välillä solmittavat kauppasopimukset eivät ole tulleet voimaan liittymispäivään mennessä, yhteisö toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen sallimiseksi, että kyseisten Baltian valtioiden alkuperätuotteilla on liittymisestä alkaen edelleen olemassa olevan tason mukainen pääsy Suomen markkinoille. 5 LUKU Varainhoitoa koskevat määräykset 106 artikla

Kaikkia viittauksia yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehtyyn neuvoston päätökseen pidetään viittauksina 24 päivänä kesäkuuta 1988 tehtyyn neuvoston päätökseen, sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna, tai sen korvaavaan päätökseen. 107 artikla

'Yhteisen tullitariffin tulleiksi ja muiksi tulleiksi' kutsutut yhteisöjen omista varoista tehdyn neuvoston päätöksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tai sen korvaavan päätöksen vastaavissa määräyksissä tarkoitetut tulot käsittävät tullit, jotka on laskettu yhteisestä tullitariffista ja kaikista siihen liittyvistä tariffimyönnytyksistä, joita yhteisö soveltaa Suomen kaupassa kolmansien maiden kanssa. 108 artikla

Arvonlisäverosta kertyvät omat varat lasketaan ja tarkistetaan ikään kuin Ahvenanmaa sisältyisi jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta - yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste - 17 päivänä toukokuuta 1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY alueelliseen soveltamisalaan. 109 artikla

Yhteisö maksaa Suomen tasavallalle kunkin kuukauden ensimmäisenä työpäivänä Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion kuluihin kuuluvana menoeränä yhden kahdennentoistaosan seuraavista määristä:

- 476 miljoonaa ecua vuonna 1995,

- 163 miljoonaa ecua vuonna 1996,

- 65 miljoonaa ecua vuonna 1997,

- 33 miljoonaa ecua vuonna 1998. 110 artikla

Suomen tasavallan liittymisen jälkeen sen maksettavaksi jäävä osuus Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 82 artiklan mukaisesti tehdyistä sitoumuksista johtuvien maksujen rahoituksesta katetaan Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta. 111 artikla

Suomen tasavallan rahoitusosuus Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 116 artiklassa määrätystä rahoitusjärjestelmästä katetaan Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta. V OSASTO RUOTSIA KOSKEVAT SIIRTYMÄTOIMENPITEET 1 LUKU Tavaroiden vapaa liikkuvuus I jakso Vaatimukset ja ympäristö 112 artikla

1. Liitteessä XII tarkoitettuja säännöksiä ei kyseisen liitteen mukaisesti ja siinä vahvistetuin edellytyksin sovelleta Ruotsiin neljän vuoden ajan liittymispäivästä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä tarkastellaan uudelleen kyseisen jakson aikana EY:n menettelyjen mukaisesti.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetun siirtymäajan päättyessä yhteisön säännöstöä sovelletaan uusiin jäsenvaltioihin samoin edellytyksin kuin nykyisissä jäsenvaltioissa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta edellä tarkoitetun tarkastelun tuloksia. 1 LUKU Tavaroiden vapaa liikkuvuus II jakso Sekalaista 113 artikla

Ruotsin kuningaskunta voi jatkaa kolmen vuoden ajan liittymispäivästä nykyisin voimassa olevan kansallisen raakapuun luokittelujärjestelmänsä soveltamista, mikäli sen siihen liittyvä kansallinen lainsäädäntö ja siihen liittyvät hallinnolliset järjestelyt eivät ole ristiriidassa yhteisön sisämarkkinalainsäädännön tai kolmansien maiden kanssa käytävää kauppaa koskevan lainsäädännön kanssa ja erityisesti raakapuun luokittelua koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 68/89/ETY 6 artiklan kanssa.

Samana aikana direktiiviä 68/89/ETY tarkastellaan uudelleen EY:n perustamissopimuksessa määrättyjä menettelyjä noudattaen. 2 LUKU Henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus 114 artikla

Niiden velvoitteiden estämättä, joista määrätään sopimuksissa, joihin Euroopan unioni perustuu, Ruotsin kuningaskunta saa pitää voimassa voimassaolevan vapaa-ajan asuntoja koskevan lainsäädäntönsä viiden vuoden ajan liittymispäivästä. 3 LUKU Kalastus I jakso Yleiset määräykset 115 artikla

1. Jollei tässä luvussa toisin määrätä, tämän asiakirjan määräyksiä sovelletaan kalatalousalalla.

2. Kalastustuotteisiin sovelletaan 148 ja 149 artiklaa. 3 LUKU Kalastus II jakso Pääsy vesille ja kalavarojen käyttö 116 artikla

Jollei tässä luvussa toisin määrätä, tässä jaksossa määrättyä vesille pääsyä koskevaa järjestelmää sovelletaan siirtymäkautena, jonka päättymisajankohta on yhteisön kalastuslupajärjestelmän täytäntöönpanopäivämäärä ja joka ei missään tapauksessa ole myöhäisempi kuin yhteisön kalastus- ja vesiviljelyjärjestelmästä 20 päivänä joulukuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3760/92 14 artiklan 2 kohdassa säädetyn määräajan päättymispäivä. 3 LUKU Kalastus II jakso Pääsy vesille ja kalavarojen käyttö I alajakso Ruotsin alukset 117 artikla

Tässä alajaksossa määritelty järjestelmä koskee Ruotsin lipun alla purjehtivien ja ruotsalaisessa satamassa rekisteröityjen kalastusalusten, jäljempänä 'Ruotsin alukset', pääsyä nykyisen unionin jäsenvaltioiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluville vesille, jotta kyseiset alukset voitaisiin sisällyttää asetuksella (ETY) N:o 3760/92 perustettuun yhteisön kalastus- ja vesiviljelyjärjestelmään. 118 artikla

Liittymispäivästä siihen asti, kun yhteisön kalastuslupajärjestelmää sovelletaan, Ruotsin alusten sallitaan harjoittaa kalastustoimintaa nykyisen unionin jäsenvaltioiden suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä ICES-alueilla III ja IV samoin edellytyksin, joita sovelletaan välittömästi ennen liittymissopimuksen voimaantuloa ja joista on säädetty asetuksen (EY) N:o 3682/93 asiaa koskevissa säännöksissä. 119 artikla

Yksityiskohtaiset tekniset säännöt, jotka ovat tarpeen 118 artiklan soveltamisen varmistamiseksi, annetaan 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä asetuksen (ETY) N:o 3760/92 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. 120 artikla

Liittymispäivästä siihen asti, kun yhteisön kalastuslupajärjestelmää sovelletaan, Ruotsin aluksilla on lupa harjoittaa kalastustoimintaa Suomen suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä ICES-alueilla III ja IV samoin edellytyksin kuin ne, joita sovelletaan välittömästi ennen liittymissopimuksen voimaantuloa.(1)

(1) Ensimmäinen kohta sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 21 artiklalla.

Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä asetuksen (ETY) N:o 3760/92 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. 121 artikla

1. Ruotsille myönnettävä osuus yhteisön kalastusmahdollisuuksista pyyntirajoitusten alaisista kalavaroista vahvistetaan lajeittain ja kalastusalueittain seuraavasti:(2)

(2) 1 kohta sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 22 artiklalla.

Lajit ICES- tai IBSFC-alueet (1) Ruotsin osuudet (%)

Silli III a 50,729 Silli/silakka III b c d (2) paitsi IBSFC:n (3) Management Unit 3 46,044 Silakka IBSFC:n Management Unit 3 18,014 Silli (3) II a (2), IV, VII d 1,433 Kilohaili III a 27,409 Kilohaili III b c d (2) 47,264 Lohi III b c d (2) paitsi Suomenlahti (4) 36,435 Turska III a Skagerrak (5) 14,469 Turska III a Kattegat (6) 37,027 Turska III b c d (2) 35,037 (7) Turska II a (2), IV 0,136 Kolja III a, III b c d (2) 9,942 Kolja II a (2), IV 0,514 Seiti II a (2), III a, III b c d (2), IV 1,187 Valkoturska III a 9,647 Valkoturska II a (2), IV 0,018 Kummeliturska III a, III b c d (2) 7,844 Makrilli II a (2), III a, III b c d (2), IV 19,165 Punakampela III a Skagerrak 4,256 Punakampela III a Kattegat 10,000 Punakampela III b c d (2) 6,356 Kielikampela III a, III b c d (2) 3,162 Pohjankatkarapu III a 35,006 Keisarihummeri III a, III b c d (2) 26,295

(1) IBSFC:n Kansainvälinen Itämeren kalastuskomissio.

(2) Yhteisön vedet.

(3) IBSFC:n määrittelemänä.

(4) IBSFC:n osa-alue 32.

(5) Skagerrak määriteltynä alueeksi, jota rajoittaa lännessä Hansthomlin majakasta Lindenesin majakkaan vedetty viiva ja etelässä Skagenin majakasta Tistlaman majakkaan vedetty viiva, joka jatkuu lähimpään pisteeseen Ruotsin rannikolla.

(6) Määritelty III a osuutena, joka ei sisälly 5 alaviitteessä olevaan Skagerrakin määritelmään.

(7) Prosenttiosuutta sovelletaan ensimmäiseen 50 000 tonniin yhteisön kalastusmahdollisuuksia. Yhteisön kalastusmahdollisuuksista, jotka ylittävät 50 000 tonnia, Ruotsin osuus on 40,000 %. Näissä määrissä ei ole otettu huomioon jatkuvia kiintiöiden siirtoja Ruotsilta unionin nykyisille jäsenvaltioille, jotka johtuvat vuoden 1992 ETA-järjestelyistä..

2. Ruotsille myönnetyt osuudet vahvistetaan asetuksen (ETY) N:o 3760/92 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti ja ensimmäisen kerran 31 päivään joulukuuta 1994 mennessä.

3. Sellaisten lajien osalta, joiden hyödyntämiseen ei liity pyyntirajoituksia tai jotka kuuluvat TACin piiriin, mutta joiden osalta ei ole myönnetty kiintiöitä nykyisen unionin jäsenvaltioiden kesken, Ruotsille myönnetyt osuudet vahvistetaan kiinteämääräisinä lajeittain ja kalastusalueittain seuraavasti:

Lajit ICES-alueet Ruotsin osuudet (t) Viitealueet TACien vahvistamiseksi

Kilohaili (3) II a (1), IV (1) 1 330 Muut (2) II a (1), IV (1) 1 000

(1) Yhteisön vedet.

(2) Muut lajit, kuin ne, joiden osalta Ruotsille on vahvistettu erityinen tai kiinteämääräinen kiintiö.

(3) Mukaan lukien tuulenkala.

4. Yhteisön kalastuslupajärjestelmän soveltamiseen asti ja viimeistään 31 päivään joulukuuta 1997 Ruotsin alusten pyyntiponnistukset yhteisön vesillä, jotka kuuluvat 117 artiklan soveltamisalaan, sääntelyn ja myönnettyjen kiintiöiden piiriin kuulumattomien lajien osalta eivät saa ylittää välittömästi ennen liittymissopimuksen voimaantuloa saavutettuja tasoja. 122 artikla

1. Jollei tässä asiakirjassa toisin määrätä, edellytykset, joilla 121 artiklassa myönnettyjä määriä saadaan kalastaa, ovat samat kuin ne, joita sovellettiin välittömästi ennen liittymissopimuksen voimaantuloa.

2. Kyseiset edellytykset vahvistetaan ensimmäisen kerran 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä, asetuksen (ETY) N:o 3760/92 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti. 3 LUKU Kalastus II jakso Pääsy vesille ja kalavarojen käyttö II alajakso Nykyisen unionin alukset 123 artikla

Liittymispäivästä siihen asti, kun yhteisön kalastuslupajärjestelmää sovelletaan, nykyisen unionin jäsenvaltioiden lipun alla purjehtivilla aluksilla on lupa harjoittaa kalastustoimintaa Ruotsin suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä ICES-alueilla III a, b ja d samoin edellytyksin kuin ne, joita sovelletaan välittömästi ennen liittymissopimuksen voimaantuloa.

Yksityiskohtaiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta annetaan 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä asetuksen (ETY) N:o 3760/92 18 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. 3 LUKU Kalastus III jakso Ulkopuoliset kalavarat 124 artikla

1. Yhteisö hoitaa Ruotsin kuningaskunnan kolmansien maiden kanssa tekemiä kalastussopimuksia liittymispäivästä alkaen.

2. Niihin Ruotsin kuningaskunnan oikeuksiin ja velvollisuuksiin, jotka johtuvat 1 kohdassa tarkoitetuista sopimuksista, ei puututa sinä aikana, jona näiden sopimusten määräykset pidetään väliaikaisesti voimassa.

3. Neuvosto antaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta mahdollisimman pian ja joka tapauksessa ennen 1 kohdassa tarkoitettujen sopimusten voimassaolon päättymistä niistä johtuvat, kalastustoiminnan säilyttämisen kannalta aiheelliset päätökset tapauskohtaisesti ja päättää mahdollisuudesta pidentää tiettyjen sopimusten voimassaoloa enintään yhdellä vuodella kerrallaan. 125 artikla

Enintään kolmen vuoden ajan liittymispäivästä neuvosto vahvistaa vuosittain määräenemmistöllä komission ehdotuksesta unionin taloudellisen avun määrän Ruotsin toimivaltaisten viranomaisten suorittamille lohenpoikasten istuttamisille.

Kyseinen taloudellinen korvaus arvioidaan välittömästi ennen liittymistä olemassa olevan tasapainon perusteella. 4 LUKU Ulkosuhteet, mukaan luettuna tulliliitto 126 artikla

Tämän asiakirjan liitteessä VI lueteltuja säädöksiä sovelletaan Ruotsiin kyseisessä liitteessä määrätyin edellytyksin. 127 artikla

1. Ruotsin kuningaskunta soveltaa 1 päivästä tammikuuta 1995:

a) kansainvälistä tekstiilikauppaa koskevaa järjestelyä 20 päivältä joulukuuta 1973, sellaisena kuin se on muutettuna tai sen voimassaoloaikaa on pidennetty 31 päivänä heinäkuuta 1986, 31 päivänä heinäkuuta 1991, 9 päivänä joulukuuta 1992 ja 9 päivänä joulukuuta 1993 tehdyillä pöytäkirjoilla, ja/tai GATTin Uruguayn kierroksen kauppaneuvottelujen tuloksena syntynyttä tekstiilejä ja vaatetusalan tuotteita koskevaa sopimusta, jos viimeksi mainittu on voimassa liittymispäivänä;

b) yhteisön kolmansien maiden kanssa tekemiä kahdenvälisiä tekstiilisopimuksia ja -järjestelyjä.

2. Yhteisö neuvottelee 1 kohdassa tarkoitettuihin kahdenvälisiin sopimuksiin ja järjestelyihin liittyvistä pöytäkirjoista asianomaisten kolmansien maiden kanssa mukauttaakseen asianmukaisesti tekstiili- ja vaatetusalan tuotteiden yhteisöön suuntautuvan tuonnin määrälliset rajoitukset niin, että niissä otetaan huomioon olemassa olevat kauppavirrat Ruotsin ja sen toimittajamaiden välillä.

3. Jollei 2 kohdassa tarkoitettuja pöytäkirjoja ole tehty 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä, yhteisö toteuttaa toimenpiteet kyseisen tilanteen korjaamiseksi sekä tarvittavia siirtymäkauden mukautuksia koskevat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että yhteisö soveltaa sopimukset. 128 artikla

1. Ruotsin kuningaskunta soveltaa 1 päivästä tammikuuta 1995 alkaen 129 artiklassa tarkoitettujen sopimusten määräyksiä.

2. Kaikista mukautuksista laaditaan pöytäkirjat yhdessä sopimuspuolina olevien maiden kanssa, ja ne liitetään kyseisiin sopimuksiin.

3. Jos 2 kohdassa tarkoitettuja pöytäkirjoja ei ole tehty 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä, yhteisö toteuttaa tarvittavat toimenpiteet tilanteen ratkaisemiseksi liittymisestä alkaen. 129 artikla

Edellä olevaa 128 artiklaa sovelletaan:

- sopimuksiin, jotka on tehty Algerian, Andorran, Bulgarian, Egyptin, Islannin, Israelin, Jordanian, Kyproksen, Libanonin, Maltan, Marokon, Norjan, Puolan, Romanian, Slovenian, Sveitsin, Syyrian, entisen Tsekin ja Slovakian liittotasavallan ja sen seuraajavaltioiden (Tsekin tasavallan ja Slovakian tasavallan),Tunisian, Turkin ja Unkarin kanssa, sekä muihin kolmansien maiden kanssa tehtyihin sopimuksiin, jotka koskevat yksinomaan EY:n perustamissopimuksen liitteessä II lueteltujen tuotteiden kauppaa;(1)

(1) Ensimmäinen luetelmakohta sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 20 artiklalla.

- neljänteen AKT/ETY -yleissopimukseen, joka on allekirjoitettu 15 päivänä joulukuuta 1989;

- muihin vastaavanlaisiin sopimuksiin, jotka mahdollisesti tehdään ennen liittymistä. 130 artikla

Ruotsin kuningaskunta sanoo irti 1 päivästä tammikuuta 1995 muun muassa 4 päivänä tammikuuta 1960 allekirjoitetun Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention ja vuonna 1992 Latvian, Liettuan ja Viron kanssa allekirjoitetut vapaakauppasopimukset. 131 artikla

Jos uudet yhteisön ja Latvian, Liettuan ja Viron välillä solmittavat kauppasopimukset eivät ole tulleet voimaan liittymispäivään mennessä, yhteisö toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen sallimiseksi, että kyseisten Baltian valtioiden alkuperätuotteilla on liittymisestä alkaen edelleen olemassa olevan tason mukainen pääsy Ruotsin markkinoille. 5 LUKU Varainhoitoa koskevat määräykset 132 artikla

Kaikkia viittauksia yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehtyyn neuvoston päätökseen pidetään viittauksina 24 päivänä kesäkuuta 1988 tehtyyn neuvoston päätökseen, sellaisena kuin se on myöhemmin muutettuna, tai sen korvaavaan päätökseen. 133 artikla

'Yhteisen tullitariffin tulleiksi ja muiksi tulleiksi' kutsutut yhteisöjen omista varoista tehdyn neuvoston päätöksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tai sen korvaavan päätöksen vastaavissa määräyksissä tarkoitetut tulot käsittävät tullit, jotka on laskettu yhteisestä tullitariffista ja kaikista siihen liittyvistä tariffimyönnytyksistä, joita yhteisö soveltaa Ruotsin kaupassa kolmansien maiden kanssa. 134 artikla

Yhteisö maksaa Ruotsin kuningaskunnalle kunkin kuukauden ensimmäisenä työpäivänä Euroopan yhteisöjen yleisen talousarvion kuluihin kuuluvana menoeränä yhden kahdennentoistaosan seuraavista määristä:

- 488 miljoonaa ecua vuonna 1995,

- 432 miljoonaa ecua vuonna 1996,

- 76 miljoonaa ecua vuonna 1997,

- 31 miljoonaa ecua vuonna 1998. 135 artikla

Ruotsin kuningaskunnan liittymisen jälkeen sen maksettavaksi jäävä osuus Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 82 artiklan mukaisesti tehdyistä sitoumuksista johtuvien maksujen rahoituksesta katetaan Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta. 136 artikla

Ruotsin kuningaskunnan osuus Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 116 artiklassa määrätystä rahoitusjärjestelmästä katetaan Euroopan yhteisöjen yleisestä talousarviosta. VI OSASTO MAATALOUS 137 artikla

1. Tämä osasto koskee maataloustuotteita, lukuun ottamatta tuotteita, jotka kuuluvat kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 3759/92 soveltamisalaan.

2. Jollei tässä asiakirjassa toisin määrätä:

- uusien jäsenvaltioiden keskinäiseen kauppaan taikka niiden kolmansien maiden tai nykyisten jäsenvaltioiden kanssa käymään kauppaan sovelletaan viimeksi mainittuihin jäsenvaltioihin sovellettavia järjestelyjä. Uusiin jäsenvaltioihin sovelletaan nykyisessä yhteisössä sovellettavia järjestelyjä tuontimaksujen ja vaikutuksiltaan vastaavien maksujen, määrällisten rajoitusten ja niitä vaikutuksiltaan vastaavien toimenpiteiden osalta;

- uusiin jäsenvaltioihin sovelletaan täysimääräisesti yhteisestä maatalouspolitiikasta johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia.

3. Jollei tämän osaston erityismääräyksistä, joissa määrätään erilaisista päivämääristä tai määräajoista, muuta johdu, 1 kohdassa tarkoitettuja maataloustuotteita koskevien siirtymätoimenpiteiden soveltaminen lakkaa Itävallan ja Suomen osalta viidennen liittymistä seuraavan vuoden päättyessä. Kyseisissä toimenpiteissä otetaan kuitenkin täysin huomioon kunkin tuotteen osalta kokonaistuotanto vuonna 1999.(1)

(1) 3 kohta sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 23 artiklalla. 1 LUKU Kansallisia tukia koskevat määräykset 138 artikla

1. Jos komissio antaa siihen luvan, Itävalta ja Suomi voivat siirtymäkauden aikana myöntää asianmukaisessa muodossa yhteisen maatalouspolitiikan soveltamisalaan kuuluvien perusmaataloustuotteiden tuottajille kansallisia siirtymäkauden alenevia tukia.(2)

(2) 1 kohta sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 24 artiklalla.

Näitä tukia voidaan eriyttää erityisesti aluekohtaisesti.

2. Komissio antaa luvan 1 kohdassa tarkoitettuihin tukiin:

- kaikissa tapauksissa, joissa uuden jäsenvaltion esittämistä tekijöistä käy ilmi, että ennen liittymistä maataloustuotteiden tuottajille tuotekohtaisesti myönnetyn tuen tason ja sen tuen tason, jota voidaan myöntää yhteisen maatalouspolitiikan mukaisesti välillä on merkittäviä eroja;

- enintään lähtötason määrään asti, jolloin tuen määrä enimmillään vastaa tätä eroa.

Alle 10 prosentin eroja lähtötasossa ei pidetä merkittävinä.

Kuitenkin:

- komission lupa annetaan ottaen huomioon laajentuneen yhteisön kansainväliset sitoumukset;

- sianlihan, munien ja siipikarjan osalta komission luvassa otetaan huomioon rehun hintojen yhdenmukaistaminen;

- komission lupaa ei anneta tupakalle.

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun tuen määrä lasketaan perusmaataloustuotekohtaisesti. Tässä laskelmassa otetaan huomioon erityisesti interventiomekanismien tai muiden mekanismien hintatukitoimenpiteet sekä sellaisten tukien myöntäminen, jotka on sidottu pinta-alaan, hintoihin, tuotettuun määrään tai tuotantoyksikköön, sekä tiettyjä tuotteita tuottaville tiloille myönnettävät tuet.

4. Komission luvissa:

- täsmennetään tukien enimmäislähtötaso, tukien alenemisaste sekä tarvittaessa niiden myöntämisen edellytykset ottaen huomioon myös tämän artiklan soveltamisalaan kuulumattomat, yhteisön lainsäädännöstä johtuvat muut tuet;

- asetetaan luvan edellytykseksi ne tarpeelliset mukautukset, jotka johtuvat:

- yhteisen maatalouspolitiikan kehityksestä;

- hintatason kehityksestä yhteisössä.

Jos tällaiset mukautukset osoittautuvat tarpeellisiksi, tukien määrää tai niiden myöntämisen edellytyksiä muutetaan komission pyynnöstä tai komission tekemän päätöksen perusteella.

5. Tämän rajoittamatta 1-4 kohdan määräysten soveltamista, komissio antaa luvan 1 kohdan nojalla erityisesti liitteessä XIII tarkoitettuihin kansallisiin tukiin mainitussa liitteessä määrätyin rajoituksin ja edellytyksin. 139 artikla

1. Komissio antaa Itävallalle ja Suomelle luvan soveltaa tukia, jotka eivät liity erityiseen tuotantoon ja joita tämän vuoksi ei oteta huomioon laskettaessa 138 artiklan 3 kohdan mukaisesti tuen määrää. Erityisesti tilakohtaisille tuille annetaan tämän perusteella lupa.(1)

(1) 1 kohta sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 25 artiklalla.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tukia koskevat 138 artiklan 4 kohdan määräykset.

Yhteisen maatalouspolitiikan mukaiset samankaltaiset tai yhteisön lainsäädännön kanssa sopusoinnussa olevat tuet vähennetään näiden tukien määrästä.

3. Tuet, joihin on lupa tämän artiklan nojalla lakkaa viimeistään siirtymäkauden päättyessä.

4. Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta investointitukiin. 140 artikla (2)

(2) Teksti sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 26 artiklalla.

Komissio antaa Itävallalle ja Suomelle luvan myöntää liitteessä XIV tarkoitettuja siirtymäkauden kansallisia tukia kyseisessä liitteessä määrätyin rajoituksin ja edellytyksin. Komissio täsmentää luvassaan tukien lähtötason, jollei se ilmene liitteessä määrätyistä edellytyksistä, sekä tukien alenemisasteen. 141 artikla (3)

(3) Teksti sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 27 artiklalla.

Jos liittymisestä aiheutuu vakavia vaikeuksia, jotka ovat yhä olemassa sen jälkeen kun 138, 139, 140 ja 142 artiklan määräyksiä on sovellettu täysimittaisesti ja yhteisössä voimassa oleviin sääntöihin perustuvia muita toimenpiteitä, komissio voi antaa Suomelle luvan myöntää tuottajille kansallisia tukia, joiden tarkoituksena on helpottaa näiden täysimääräistä yhdentymistä yhteiseen maatalouspolitiikkaan. 142 artikla

1. Komissio antaa Ruotsille ja Suomelle luvan myöntää pitkäaikaisia kansallisia tukia sen varmistamiseksi, että maataloutta pidetään yllä erityisillä alueilla. Kyseiset alueet käsittävät 62. leveyspiirin pohjoispuolella sijaitsevat maatalousalueet ja eräät kyseisen leveyspiirin eteläpuolella sijaitsevat lähialueet, joilla vallitsevat vastaavanlaiset maatalouden harjoittamisen erityisen vaikeaksi tekevät ilmasto-olosuhteet.(4)

(4) 1 kohta sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 28 artiklalla.

2. Komissio määrittää 1 kohdassa tarkoitetut alueet ottamalla erityisesti huomioon:

- alhaisen väestötiheyden;

- maatalousmaan osuuden kokonaispinta-alasta;

- ihmisravinnoksi tarkoitettujen peltokasvien viljelyyn varatun maatalousmaan osuuden käytetystä viljelypinta-alasta.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tuet saavat liittyä fyysisiin tuotantotekijöihin, kuten maatalousmaan hehtaarimääriin tai eläinten lukumääriin, ottaen huomioon markkina-asetuksissa säädetyt asianomaiset rajoitukset sekä kunkin tilan perinteiset tuotantotavat, mutta ne eivät saa:

- olla yhteydessä tulevaan tuotantoon; tai

- johtaa tuotannon kasvuun tai liittymistä edeltävänä vertailuaikana, jonka komissio vahvistaa, todetun kokonaistuen määrän kasvuun.

Nämä tuet voidaan eriyttää aluekohtaisesti.

Näitä tukia on myönnettävä erityisesti:

- sellaisen perinteisen alkutuotannon ja jalostuksen ylläpitämiseksi, joka soveltuu luontaisella tavalla kyseisten alueiden ilmasto-olosuhteisiin;

- maataloustuotteiden tuotannon, kaupan ja jalostuksen rakenteiden parantamiseksi;

- kyseisten tuotteiden markkinoille saattamisen;

- ympäristön suojelun ja maaseudun säilyttämisen varmistamiseksi. 143 artikla

1. Tuet, joita tarkoitetaan 138-142 artiklassa ja muut kansalliset tuet, jotka tämän asiakirjan mukaisesti edellyttävät komission lupaa, on ilmoitettava komissiolle. Tukia ei saa soveltaa ennen kuin tällainen lupa on annettu.

Uusien jäsenvaltioiden voimassa olevista tai suunnittelemista tukitoimenpiteistä ennen liittymistä tekemiä ilmoituksia pidetään liittymispäivänä tehtyinä ilmoituksina.

2. Komissio toimittaa neuvostolle vuoden kuluttua liittymisestä ja sen jälkeen joka viides vuosi 142 artiklassa tarkoitettujen tukien osalta kertomuksen:

- myönnetyistä luvista;

- kyseisten lupien nojalla myönnettyjen tukien tuloksista.

Luvan saaneet jäsenvaltiot toimittavat kyseisten kertomusten laatimista varten komissiolle hyvissä ajoin myönnetyn tuen vaikutuksia koskevat tiedot, joista käy ilmi kyseisten alueiden maatalouselinkeinossa todettu kehitys. 144 artikla

EY:n perustamissopimuksen 92 ja 93 artiklassa tarkoitettujen tukien osalta:

a) uusissa jäsenvaltioissa ennen liittymistä sovelletuista tuista ainoastaan tukia, joista on annettu komissiolle tieto 30 päivään huhtikuuta 1995 mennessä, pidetään EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuina olemassa olevina tukina;

b) olemassa olevia tukia ja tukien käyttöön ottamista tai muuttamista koskevia suunnitelmia, joista on annettu komissiolle tieto ennen liittymistä, pidetään liittymispäivänä tiedoksi annettuina. 2 LUKU Muut määräykset 145 artikla

1. Yhteisö ottaa hoidettavakseen uusilla jäsenvaltioilla 1 päivänä tammikuuta 1995 markkinatukipolitiikan mukaisesti olevat julkiset varastot interventioiden rahoittamista Euroopan maatalouden tuki- ja ohjausrahaston tukiosastosta koskevista yleisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1883/78 8 artiklan soveltamisesta johtuvasta arvosta.

2. Uusien jäsenvaltioiden on poistettava omalla kustannuksellaan erikseen määriteltäviä yhteisön menettelyjä noudattaen ja 149 artiklan 1 kohdassa määrätyn menettelyn mukaisesti määritettävässä määräajassa kaikki niiden alueella 1 päivänä tammikuuta 1995 vapaassa vaihdannassa olevien tuotteiden varastot, jotka määrältään ylittävät sen, minkä voidaan katsoa edustavan tavanomaista tasausvarastoa. Tavanomaisen tasausvaraston käsite määritellään kunkin tuotteen osalta kullekin yhteiselle markkinajärjestelylle ominaisten arviointiperusteiden ja tavoitteiden perusteella.

3. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut varastot vähennetään tavanomaisen tasausvaraston ylittävästä määrästä. 146 artikla (1)

(1) 146 artikla on kumottu mukautuspäätöksen 3 artiklalla. 147 artikla (2)

(2) Teksti sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 29 artiklalla.

Jos yhden tai useamman uuden jäsenvaltion ja yhteisön, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 1994, välinen kauppa tai uusien jäsenvaltioiden välinen kauppa aiheuttaa maatalouden alalla vakavia häiriöitä Itävallan tai Suomen markkinoilla 1 päivään tammikuuta 2000 mennessä, komissio päättää kyseisen jäsenvaltion pyynnöstä 24 tunnin kuluessa pyynnön vastaanottamisesta aiheellisiksi katsomistaan suojatoimenpiteistä. Näin päätettyjä toimenpiteitä sovelletaan välittömästi, niissä on otettava huomioon kaikkien asianomaisten osapuolten etu, eivätkä ne saa aiheuttaa rajatarkastuksia. 148 artikla

1. Jollei erityistapauksissa toisin määrätä, neuvosto päättää määräenemmistöllä komission ehdotuksesta tämän osaston täytäntöönpanon edellyttämistä säännöksistä.

2. Neuvosto voi tehdä yksimielisesti komission ehdotuksesta ja kuultuaan Euroopan parlamenttia tässä osastossa oleviin määräyksiin sellaiset mukautukset, jotka voivat osoittautua tarpeellisiksi yhteisön sääntöjen muuttamisen yhteydessä. 149 artikla

1. Jos siirtymätoimenpiteet ovat tarpeen helpottamaan siirtymistä uusissa jäsenvaltioissa voimassa olevasta järjestelmästä yhteisten markkinajärjestelyjen soveltamisesta aiheutuvaan järjestelmään tässä osastossa määrätyin edellytyksin, nämä toimenpiteet on toteutettava asetuksen (ETY) N:o 136/66 38 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti tai tarvittaessa muiden maataloustuotteiden markkinajärjestelyjä koskevien asetusten vastaavissa artikloissa säädetyn menettelyn mukaisesti. Nämä toimenpiteet on toteutettava 31 päivänä joulukuuta 1997 päättyvän ajan kuluessa eikä niitä saa soveltaa kyseisen päivän jälkeen.

2. Neuvosto voi yksimielisesti komission ehdotuksesta ja kuultuaan Euroopan parlamenttia pidentää 1 kohdassa tarkoitettua aikaa. 150 artikla

1. Muiden kuin tässä asiakirjassa määriteltyjen yhteisen maatalouspolitiikan säädösten täytäntöönpanoa koskevat siirtymätoimenpiteet, mukaan lukien rakennepolitiikkaa koskevat siirtymätoimenpiteet, jotka ovat liittymisen vuoksi tarpeen, on toteutettava ennen liittymistä 3 kohdassa määrätyn menettelyn mukaisesti ja ne tulevat voimaan aikaisintaan liittymispäivänä.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin siirtymätoimenpiteisiin kuuluvat erityisesti sellaisten säädösten mukautukset, joissa säädetään nykyisten jäsenvaltioiden tiettyjen toimintojen yhteisrahoituksesta tilastojen ja kustannusten valvonnan alalla.

Niissä voidaan myös säätää, että tietyin edellytyksin sellaista kansallista tukea, joka enimmillään vastaa uudessa jäsenvaltiossa ennen liittymistä todettujen hintojen ja niissä tämän sopimuksen soveltamisesta aiheutuvien hintojen välistä eroa, voidaan myöntää sellaisille yksityisille toimijoille, - luonnollisille tai oikeushenkilöille - joilla on 1 päivänä tammikuuta 1995 138 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tuotteiden tai tällaisten tuotteiden jalostuksesta peräisin olevia varastoja.

3. Neuvosto antaa määräenemmistöllä komission ehdotuksesta 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut siirtymätoimenpiteet. Kuitenkin komissio antaa 149 artiklan 1 kohdassa määrättyä menettelyä noudattaen toimenpiteet, jotka vaikuttavat sen alunperin antamiin säädöksiin. VII OSASTO MUUT MÄÄRÄYKSET 151 artikla

1. Tämän asiakirjan liitteessä XV olevan luettelon säädöksiä sovelletaan uusiin jäsenvaltioihin kyseisessä liitteessä määrätyin edellytyksin.

2. Neuvosto voi 1 päivään tammikuuta 1995 mennessä toteuttaa yksimielisesti komission ehdotuksesta uuden jäsenvaltion asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä toimenpiteet, jotka merkitsevät väliaikaista poikkeusta toimielinten 1 päivän tammikuuta 1994 ja liittymissopimuksen allekirjoittamispäivän välisenä aikana antamista säädöksistä. 152 artikla

1. Jos ilmenee vakavia ongelmia, jotka ovat omiaan koettelemaan jotakin taloudenalaa pysyvästi, tai ongelmia, jotka voivat johtaa taloudellisen tilanteen merkittävään heikentymiseen tietyllä alueella, uusi jäsenvaltio voi 1 päivään tammikuuta 1996 asti pyytää lupaa toteuttaa suojatoimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi ja kyseisen alan mukauttamiseksi yhteismarkkinoiden talouteen.

Nykyinen jäsenvaltio voi samoin edellytyksin pyytää lupaa suojatoimenpiteiden toteuttamiseen yhden tai useamman uuden jäsenvaltion suhteen.

2. Asianomaisen valtion pyynnöstä komissio vahvistaa tarpeellisiksi katsomansa suojatoimenpiteet kiireellisessä järjestyksessä sekä täsmentää niiden soveltamista koskevat edellytykset ja yksityiskohtaiset säännöt.

Tapauksessa, jossa ilmenee vakavia taloudellisia vaikeuksia ja asianomaisen jäsenvaltion nimenomaisesta pyynnöstä, komissio tekee ratkaisunsa viiden työpäivän kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut pyynnön asianmukaisine taustatietoineen. Näin päätettyjä toimenpiteitä voidaan soveltaa välittömästi, niissä on otettava huomioon kaikkien sellaisten osapuolten edut, joita asia koskee, eivätkä ne saa aiheuttaa rajatarkastuksia.

3. Edellä 2 kohdan mukaisesti sallituissa toimenpiteissä voidaan poiketa EY:n perustamissopimuksen, EHTY:n perustamissopimuksen sekä tämän asiakirjan säännöistä siinä määrin ja niin kauan kuin se on ehdottomasti tarpeen 1 kohdassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ensisijaisesti on käytettävä toimenpiteitä, jotka aiheuttavat vähiten häiriötä yhteismarkkinoiden toiminnalle. 153 artikla

Jotta sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ei vaikeutettaisi, uusien jäsenvaltioiden kansallisten säännösten täytäntöönpano tässä asiakirjassa tarkoitettujen siirtymäkausien kuluessa ei saa johtaa rajatarkastuksiin jäsenvaltioiden välillä. ASIAKIRJA Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu (1) (1) Asiakirjan otsikko sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 2 artiklalla. VIIDES OSA TÄMÄN ASIAKIRJAN SOVELTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET I OSASTO TOIMIELINTEN JA MUIDEN ELINTEN JÄRJESTÄYTYMINEN 154 artikla

Euroopan parlamentti kokoontuu kuukauden kuluessa liittymisestä. Se tekee työjärjestykseensä liittymisen edellyttämät mukautukset. 155 artikla

Neuvosto tekee työjärjestykseensä liittymisen edellyttämät mukautukset. 156 artikla

1. Komissiota täydennetään liittymisestä alkaen nimittämällä siihen kolme lisäjäsentä. Nimitettyjen jäsenten toimikausi päättyy samaan aikaan kuin niiden jäsenten, jotka hoitavat tehtäviään komissiossa liittymisajankohtana.(1)

(1) 1 kohta sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 30 artiklalla.

2. Komissio tekee työjärjestykseensä liittymisen edellyttämät muutokset. 157 artikla

1. Yhteisön tuomioistuinta ja yhteisön ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta täydennetään liittymisestä alkaen nimittämällä molempiin kolme tuomaria.

2. a) Yhden 1 kohdan mukaisesti nimitetyn yhteisön tuomioistuimen tuomarin toimikausi päättyy 6 päivänä lokakuuta 1997. Tämä tuomari valitaan arvalla. Kahden muun tuomarin toimikausi päättyy 6 päivänä lokakuuta 2000.

b) Yhden 1 kohdan mukaisesti nimitetyn yhteisön ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomarin toimikausi päättyy 31 päivänä elokuuta 1995. Tämä tuomari valitaan arvalla. Kahden muun tuomarin toimikausi päättyy 31 päivänä elokuuta 1998.

3. Kolme lisäksi nimitettävää julkisasiamiestä nimitetään liittymisestä alkaen.

4. Yhden 3 kohdan mukaisesti nimitetyn julkisasiamiehen toimikausi päättyy 6 päivänä lokakuuta 1997. Kahden muun julkisasiamiehen toimikausi päättyy 6 päivänä lokakuuta 2000.(1)

(1) 1-4 kohta sellaisina kuin ne ovat muutettuna mukautuspäätöksen 31 artiklalla.

5. a) Yhteisön tuomioistuin tekee työjärjestykseensä liittymisen edellyttämät mukautukset.

b) Yhteisön ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tekee työjärjestykseensä liittymisen edellyttämät mukautukset yhteisymmärryksessä yhteisön tuomioistuimen kanssa.

c) Mukautetuille työjärjestyksille on saatava neuvoston yksimielinen hyväksyminen.

6. Ratkaistaessa asioita, joiden suullinen käsittely on aloitettu yhteisön tuomioistuimessa tai yhteisön ensimmäisen asteen tuomioistuimessa ennen 1 päivää tammikuuta 1995, täysistuntoon kokoontuneet tuomioistuimet tai jaostot kokoontuvat ennen liittymistä olleessa kokoonpanossaan ja soveltavat 31 päivänä joulukuuta 1994 voimassa ollutta työjärjestystä. 158 artikla (2)

(2) Teksti sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 32 artiklalla.

Tilintarkastustuomioistuinta täydennetään liittymisestä alkaen nimittämällä siihen kolme lisäjäsentä. Yhden näin nimitetyn jäsenen toimikausi päättyy 20 päivänä joulukuuta 1995. Tämä jäsen valitaan arvalla. Muiden jäsenten toimikausi päättyy 9 päivänä helmikuuta 2000. 159 artikla (3)

(3) Teksti sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 33 artiklalla.

Talous- ja sosiaalikomiteaa täydennetään liittymisestä alkaen nimeämällä siihen 33 uusien jäsenvaltioiden talous- ja yhteiskuntaelämän eri alojen edustajaa. Nimettyjen jäsenten toimikausi päättyy samaan aikaan kuin niiden jäsenten, jotka hoitavat tehtäviään komiteassa liittymisajankohtana. 160 artikla (4)

(4) Teksti sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 34 artiklalla.

Alueiden komiteaa täydennetään liittymisestä alkaen nimeämällä siihen 33 uusien jäsenvaltioiden alueellisten ja paikallisten elinten edustajaa. Nimettyjen jäsenten toimikausi päättyy samaan aikaan kuin niiden jäsenten, jotka hoitavat tehtäviään komiteassa liittymisajankohtana. 161 artikla (5)

(5) Teksti sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 35 artiklalla.

Euroopan hiili- ja teräsyhteisön neuvoa-antavaa komiteaa täydennetään liittymisestä alkaen nimeämällä siihen 12 lisäjäsentä. Itävallasta, Ruotsista ja Suomesta nimetään kustakin neljä jäsentä. Nimettyjen jäsenten toimikausi päättyy samaan aikaan kuin niiden jäsenten, jotka hoitavat tehtäviään komiteassa liittymisajankohtana. 162 artikla (6)

(6) Teksti sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 36 artiklalla.

Tieteellis-teknistä komiteaa täydennetään liittymisestä alkaen nimeämällä siihen viisi lisäjäsentä. Itävallasta ja Ruotsista nimetään kummastakin kaksi jäsentä, ja Suomesta yksi jäsen. Nimettyjen jäsenten toimikausi päättyy samaan aikaan kuin niiden jäsenten, jotka hoitavat tehtäviään komiteassa liittymisajankohtana. 163 artikla

Rahapoliittista komiteaa täydennetään liittymisestä alkaen nimeämällä siihen kustakin uudesta jäsenvaltiosta kaksi jäsentä. Heidän toimikautensa päättyy samaan aikaan kuin niiden jäsenten, jotka hoitavat tehtäviään komiteassa liittymisajankohtana. 164 artikla

Liittymisen edellyttämät mukautukset tehdään alkuperäisillä sopimuksilla perustettujen komiteoiden perussääntöihin ja työjärjestyksiin niin pian kuin mahdollista liittymisen jälkeen. 165 artikla

1. Liitteessä XVI lueteltujen komiteoiden uusien jäsenten toimikaudet päättyvät samaan aikaan kuin niiden jäsenten, jotka hoitavat tehtäviään komiteoissa liittymisajankohtana.

2. Liitteessä XVII luetellut komiteat muodostetaan kokonaan uudelleen liittymisajankohtana. II OSASTO TOIMIELINTEN ANTAMIEN SÄÄDÖSTEN SOVELLETTAVUUS 166 artikla

Liittymisestä alkaen uusia jäsenvaltioita pidetään niinä, joille EY:n perustamissopimuksen 189 artiklassa ja Euratomin perustamissopimuksen 161 artiklassa tarkoitetut direktiivit ja päätökset sekä EHTY:n perustamissopimuksen 14 artiklassa tarkoitetut suositukset ja päätökset osoitetaan, sikäli kuin nämä direktiivit, suositukset ja päätökset on osoitettu kaikille nykyisille jäsenvaltioille. Muiden kuin sellaisten direktiivien ja päätösten osalta, jotka tulevat voimaan EY:n perustamissopimuksen 191 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti, uusien jäsenvaltioiden katsotaan saaneen tiedon näistä direktiiveistä, suosituksista ja päätöksistä liittymisajankohtana. 167 artikla

Tämän asiakirjan liitteessä XVIII lueteltujen säädösten soveltamista kussakin uudessa jäsenvaltiossa voidaan lykätä kyseisessä luettelossa määriteltyihin ajankohtiin asti siinä täsmennetyin edellytyksin. 168 artikla

Uudet jäsenvaltiot toteuttavat toimenpiteet, jotka ovat tarpeen, jotta ne voisivat noudattaa liittymisestä alkaen EY:n perustamissopimuksen 189 artiklassa ja Euratomin perustamissopimuksen 161 artiklassa tarkoitettujen direktiivien ja päätösten sekä EHTY:n perustamissopimuksen 14 artiklassa tarkoitettujen suositusten ja päätösten säännöksiä ja määräyksiä, jollei liitteessä XIX olevassa luettelossa tai tämän asiakirjan muissa määräyksissä ole annettu muuta määräaikaa. 169 artikla

1. Jos toimielinten ennen liittymistä antamia säädöksiä on mukautettava liittymisen johdosta, ja jos tarvittavista mukautuksista ei ole määrätty tässä asiakirjassa tai sen liitteissä, kyseiset mukautukset tehdään 2 kohdassa määrättyä menettelyä noudattaen. Kyseiset säädökset tulevat voimaan liittymisestä alkaen.

2. Tätä varten tarvittavat tekstit laatii joko neuvosto määräenemmistöllä komission ehdotuksesta tai komissio, riippuen siitä, kumpi näistä kahdesta on antanut alkuperäiset säädökset. 170 artikla (1)

(1) Teksti sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 37 artiklalla.

Toimielinten ennen liittymistä antamien säädösten tekstit, jotka neuvosto tai komissio on laatinut ruotsin ja suomen kielellä, ovat liittymisestä alkaen todistusvoimaiset samoin edellytyksin kuin yhdeksällä nykyisellä kielellä laaditut tekstit. Ne julkaistaan Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä, jos nykyisillä kielillä laaditut tekstitkin on julkaistu siinä. 171 artikla

Liittymisajankohtana olemassa olevat sopimukset, päätökset ja yhdenmukaistetut menettelytavat, jotka liittymisen vuoksi kuuluvat EHTY:n perustamissopimuksen 65 artiklan soveltamisalaan, on ilmoitettava komissiolle kolmen kuukauden kuluessa liittymisestä. Ainoastaan ilmoitetut sopimukset ja päätökset jäävät tilapäisesti voimaan komission päätökseen asti. Tätä artiklaa ei kuitenkaan sovelleta sopimuksiin, päätöksiin ja yhdenmukaistettuihin menettelytapoihin, jotka liittymispäivänä kuuluvat jo ETA-sopimuksen pöytäkirjassa 25 olevan 1 ja 2 artiklan soveltamisalaan. 172 artikla

1. Liittymispäivästä alkaen uusien jäsenvaltioiden on huolehdittava, että kaikki asianomaiset EFTAn valvontaviranomaiselle tai EFTA-valtioiden pysyvälle komitealle ETA-sopimuksen mukaisesti ennen liittymistä toimitetut ilmoitukset tai tiedot toimitetaan viipymättä komissiolle. Tätä pidetään komissiolle tehtävänä ilmoituksena tai tiedonantona sovellettaessa vastaavia yhteisön säännöksiä.

2. Liittymispäivästä alkaen uusien jäsenvaltioiden on huolehdittava, että tapaukset, jotka ovat vireillä EFTAn valvontaviranomaisessa välittömästi ennen liittymistä ETA-sopimuksen 53, 54, 57, 61 ja 62 tai 65 artiklan tai ETA-sopimuksen pöytäkirjassa N:o 25 olevan 1 tai 2 artiklan mukaisesti ja jotka kuuluvat komission toimivaltaan liittymisen vuoksi, mukaan lukien tapaukset, joiden perustana olevat seikat ovat lakanneet olemasta ennen liittymispäivää, siirretään viipymättä komissiolle, joka käsittelee niitä edelleen yhteisön vastaavien säännösten mukaisesti varmistaen samalla, että puolustautumisoikeus säilyy.

3. Komissio käsittelee tapauksia, jotka ovat vireillä komissiossa ETA-sopimuksen 53 tai 54 artiklan tai kyseisen sopimuksen pöytäkirjassa N:o 25 olevan 1 tai 2 artiklan mukaisesti ja jotka liittymisen vuoksi kuuluvat EY:n perustamissopimuksen 85 tai 86 artiklan tai EHTY:n perustamissopimuksen 65 tai 66 artiklan soveltamisalaan, mukaan lukien tapaukset, joiden perustana olevat seikat ovat lakanneet olemasta ennen liittymispäivää, edelleen asiaa koskevien yhteisön säännösten mukaisesti.

4. EFTAn valvontaviranomaisen tai komission ETA-sopimuksen 53 artiklan tai kyseisen sopimuksen pöytäkirjassa N:o 25 olevan 1 artiklan mukaisesti ennen liittymistä tekemät yksittäiset poikkeuspäätökset tai puuttumattomuustodistuksia koskevat päätökset, jotka koskevat tapauksia, jotka kuuluvat liittymisen vuoksi EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan tai EHTY:n perustamissopimuksen 65 artiklan soveltamisalaan, ovat edelleen voimassa EY:n perustamissopimuksen 85 artiklan tai EHTY:n perustamissopimuksen 65 artiklan osalta siihen asti, kun päätöksessä mainittu määräaika kuluu umpeen tai komissio asianmukaisin perustein yhteisön oikeuden perusperiaatteiden mukaisesti toisin päättää.

5. Kaikki EFTAn valvontaviranomaisen ennen liittymispäivää ETA-sopimuksen 61 artiklan mukaisesti tekemät päätökset, jotka kuuluvat liittymisen vuoksi EY:n perustamissopimuksen 92 artiklan soveltamisalaan, ovat liittymisen jälkeenkin edelleen voimassa EY:n perustamissopimuksen 92 artiklan suhteen, jollei komissio EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan mukaisesti toisin päätä. Tätä kohtaa ei sovelleta päätöksiin, joita koskevat ETA-sopimuksen 64 artiklassa tarkoitetut menettelyt. Uusien jäsenvaltioiden vuoden 1994 aikana myöntämiä valtion tukia, joita ETA-sopimuksen tai sen mukaisesti tehtyjen järjestelyjen vastaisesti joko ei ole ilmoitettu EFTAn valvontaviranomaiselle tai jotka on ilmoitettu, mutta jotka on myönnetty ennen EFTAn valvontaviranomaisen tekemää päätöstä, ei tämän vuoksi pidetä EY:n perustamissopimuksen 93 artiklan 1 kohdan mukaisina olemassa olevina valtion tukina, sanotun kuitenkaan rajoittamatta, mitä edellä 2 kohdassa määrätään.

6. Liittymispäivästä alkaen uusien jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki muut sellaiset tapaukset, joissa EFTAn valvontaviranomaiseen on ennen liittymistä vedottu ETA-sopimuksen valvontajärjestelmän puitteissa, siirretään viipymättä komissiolle, joka jatkaa niiden käsittelyä yhteisön vastaavien säännösten soveltamisalaan kuuluvina tapauksina varmistaen samalla, että puolustautumisoikeus säilyy.

7. EFTAn valvontaviranomaisen tekemät päätökset jäävät voimaan liittymisen jälkeen, jollei komissio asianmukaisin perustein yhteisön oikeuden perusperiaatteiden mukaisesti toisin päätä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta, mitä 4 ja 5 kohdassa määrätään. 173 artikla

Uudet jäsenvaltiot toimittavat komissiolle Euratomin perustamissopimuksen 33 artiklan mukaisesti kolmen kuukauden kuluessa liittymisestä ne lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset, joiden tarkoituksena on varmistaa uusien jäsenvaltioiden alueella työntekijöiden ja väestön terveyden suojaaminen ionisoivan säteilyn aiheuttamilta vaaroilta. III OSASTO LOPPUMÄÄRÄYKSET 174 artikla

Tämän asiakirjan liitteet I-XIX sekä siihen liitetyt pöytäkirjat 1-10 ovat sen erottamaton osa. 175 artikla

Ranskan tasavallan hallitus toimittaa uusien jäsenvaltioiden hallituksille oikeaksi todistetun jäljennöksen Ranskan tasavallan hallituksen huostaan talletetuista Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksesta sekä niistä Ranskan hallituksen huostaan talletetuista sopimuksista, joilla sitä on muutettu. 176 artikla

Italian tasavallan hallitus toimittaa uusien jäsenvaltioiden hallituksille oikeaksi todistetun jäljennöksen Euroopan yhteisön perustamissopimuksesta, Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksesta sekä sopimuksista, joilla niitä on muutettu tai täydennetty, mukaan lukien sopimukset Tanskan, Irlannin sekä Pohjois-Irlannin ja Ison-Britannian yhdistyneen kuningaskunnan, ja Helleenien tasavallan, sekä Espanjan kuningaskunnan ja Portugalin tasavallan liittymisestä Euroopan yhteisöön ja Euroopan atomienergiayhteisöön, sekä Euroopan unionista tehdystä sopimuksesta englannin-, espanjan-, hollannin-, iirin-, italian-, kreikan-, portugalin-, ranskan-, saksan- ja tanskankielisinä toisintoina.

Näiden sopimusten ruotsin- ja suomenkieliset tekstit liitetään tähän asiakirjaan. Ne ovat todistusvoimaisia samoin edellytyksin kuin nykyisillä kielillä laaditut, ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen perustamissopimusten tekstit.(1)

(1) Toinen kohta sellaisena kuin se on muutettuna mukautuspäätöksen 38 artiklalla. 177 artikla

Pääsihteeri toimittaa uusien jäsenvaltioiden hallituksille oikeaksi todistetun jäljennöksen Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon talletetuista kansainvälisistä sopimuksista.