Neitoselle

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Neitoselle

Kirjoittanut anonyymi
Suomalainen kansanlaulu. Sovitus mieskuorolle: Emil Sivori\version "2.18.2"

\header {
 title = "Neitoselle."
 %composer = "Trad."
 arranger = \markup { "Suom. kansanlaulu, sov. E. Sivori" }
 tagline = ##f
}

\paper {
 raggedright = ##t
 raggedbottom = ##t
}


tenI = \new Voice = "Ten. I."
\relative c'' {
 \voiceOne
 \dynamicUp
 \autoBeamOff

				% s. 12:3 ja 13:1
 \repeat volta 2 { % Lähteessä ei ole toistmerkkejä, mutta ensimmäinen säe toistuu samanlaisena.
  a8\mf\< c16( e16) a8\! e16~e16 |
  g8 f16~f16\> e8 c16( b16)\! |
  d8\< c16( d16) e8\! e8 |
  a,4\> a8 r8\! |
 }
				% 13:2
 d8\f d16 e16 d8 c16( b16)\< |
 e8 e16( f16) e8 c16( b16) |
 a8 c16(\> a16) gis8 b8\! |
 a4 a8 r8 |
 d8\p d16 e16 d8 c16( b16) |
				% 13:3
 e8 e16( f16) e8 c16( b16) |
 a8^\markup { \italic rit. } c16( a16) gis8 b8 |
 a4 a8 r8 |
}

tenII = \new Voice = "Ten. II."
\relative c'' {
 \voiceTwo
 \autoBeamOff
				% s. 12:3 ja 13:1
 \repeat volta 2 {
  a8 c16 c16 c8 c16~ c16 | % 1
  d8 d16~ d16 c8 a16~ a16 |
  a8 a16~ a16 gis8 b8 |
  a4 a8 r8 |
 }
				% 13:2
 b8 d16 c16 g8 fis16( g16) | % 5
 g8 g16( g16) g8 g16( gis16) |
 a8 a16( a16) gis8 gis8 |
 a4 a8 r8 |
 c8 c16 c16 b8 a16( g16) | % 9
				% 13:3
 d'8 d16( d16) c8 c16( b16) | % 10
 a8 a16( a16) gis8 gis8 |
 a4 a8 r8 |
}

bI = \new Voice = "B. I."
\relative c' {
 \voiceOne
 \autoBeamOff
				% s. 12:3 ja 13:1
 \repeat volta 2 {
  a8\mf\< a16~ a16\! a8 g16~ g16 |
  g8 g16~ g16\> g8 a16~ a16\! |
  a8 a16~\< a16 b8\! gis8 |
  a4\> a8 r8\! |
 }
				% 13:2
 g8\f g16 g16 d8 d16( d16)\< |
 c8 c16( d16) c8 e16( e16) |
 e8 e16(\> f16) e8 e8\! |
 a4 a8 r8 |
 a8\p a16 a16 b8 g8 |
				% 13:3
 b8 b16 b16 c8 a8 |
 e8_\markup { \italic rit. } e16( f16) e8 e8 |
 c4 c8 r8 |
}

bII = \new Voice = "B. II."
\relative c {
 \voiceTwo
 \autoBeamOff
				% s. 12:3 ja 13:1
 \repeat volta 2 {
  a'8 a16~ a16 f8 c16~ c16 |
  b8 b16~ b16 c8 f16~ f16 |
  f8 f16~ f16 e8 e8 |
  a4 a8 r8 |
 }
				% 13:2
 g8 b,16 c16 b8 a16( g16) |
 c8 c16( b16)( c8) e16( d16) |
 c8 a16( f'16) e8 e8 |
 a4 a8 r8 |
 fis8 fis16 fis16 g8 g8 |
				% 13:3
 gis8 gis16 gis16 a8 a8 |
 c,8 a16( f'16) e8 <<d8 \parenthesize e,8>> |
 a4 a8 r8 |
}


\score {
 \new ChoirStaff <<
  \new Staff {
   \clef "treble"
   \time 2/4
   \tempo "Moderato."
   \set Staff.instrumentName = #"Ten. I. & II."
    <<
	 \unfoldRepeats { \tenI }
	 \unfoldRepeats { \tenII }
   >>
  }

  \new Lyrics = "Tenori"
  \new Lyrics = "Basso"
  
  \new Staff {
   \clef "bass"
   \time 2/4
   \set Staff.instrumentName = #"B. I. & II."
    <<
	 \unfoldRepeats { \bI }
	 \unfoldRepeats { \bII }
   >>
  }

  \context Lyrics = "Tenori" \lyricsto "Ten. I." {
   Niin mi-nä nei -- to-nen |
   si -- nul-le lau -- lan_kun |
   o -- mal-le kul -- lal --  |
   le -- ni, |
   Niin mi-nä nei -- to-nen |
   si -- nul-le lau -- lan_kun |
   o -- mal-le kul -- lal --  |
   le -- ni, |
   Jos o -- lis val -- ta |
   niin -- kuin_on mie -- li,_niin |
   ot -- tai-sin o -- mak -- |
   se -- ni. |
   Jos o -- lis val -- ta |
   niin -- kuin_on mie -- li,_niin |
   ot -- tai-sin o -- mak -- |
   se -- ni. |
  }
  \context Lyrics = "Basso" \lyricsto "B. I." {
   Kul -- lal -- le -- ni |
   lau -- le -- len ja |
   kel -- len -- käs sitt' |
   muil -- le, |
   Kul -- lal -- le -- ni |
   lau -- le -- len ja |
   kel -- len -- käs sitt' |
   muil -- le, |
   En mi -- nä lau -- la |
   kal -- li -- ol -- le,
   en -- kä met -- sän |
   puil -- le, |
   En mi -- nä lau -- la |
   kal -- li -- -- ol -- le,
   en -- kä met -- sän |
   puil -- le, |
  }
 >>

 \layout { }
}

%% Midin generoimiseen.
\score {
 <<
  \time 2/4
  \new Staff {
   %%\set Staff.midiInstrument = "choir aahs"
   \set Staff.midiInstrument = "voice oohs"
   %\tempo 4 = 90
   <<
	\unfoldRepeats { \tenI }
	\unfoldRepeats { \tenII }
	\unfoldRepeats { \bI }
	\unfoldRepeats { \bII }
   >>
  }
 >>
 \midi { }
}

1. Niin minä neitonen
sinulle laulan kun
omalle kullalleni,
Niin minä neitonen
sinulle laulan kun
omalle kullalleni,
Jos olis valta
niinkuin on mieli, niin
ottaisin omakseni.
Jos olis valta
niinkuin on mieli, niin
ottaisin omakseni.

2. Kullalleni
laulelen ja
kellenkäs sitt’ muille,
Kullalleni
laulelen ja
kellenkäs sitt’ muille,
En minä laula
kalli olle,
enkä metsän puille,
En minä laula
kalliolle,
enkä metsän puille.

Lähde: E. Sivori (sovitus): Taivas on sininen. Säveleitä, 1887, nro 7, s. 12. Kansalliskirjasto.