Neitoselle

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Neitoselle

Kirjoittanut anonyymi
Suomalainen kansanlaulu. Sovitus mieskuorolle: Emil Sivori\version "2.18.2"

\header {
 title = "Neitoselle."
 %composer = "Trad."
 arranger = \markup { "Suom. kansanlaulu, sov. " \italic { "E. Sivori" } }
 tagline = ##f
}

\paper {
 raggedright = ##t
 raggedbottom = ##t
}


tenI = \new Voice = "Ten. I."
\relative c'' {
 \voiceOne
 \dynamicUp
 \autoBeamOff

				% s. 12:3 ja 13:1
 \repeat volta 2 { % Lähteessä ei ole toistmerkkejä, mutta ensimmäinen säe toistuu samanlaisena.
  a8\mf\< c16( e16) a8\! e16~e16 |
  g8 f16~f16\> e8 c16( b16)\! |
  d8\< c16( d16) e8\! e8 |
  a,4\> a8 r8\! |
 }
				% 13:2
 d8\f d16 e16 d8 c16( b16)\< |
 e8 e16( f16) e8 c16( b16) |
 a8 c16(\> a16) gis8 b8\! |
 a4 a8 r8 |
 d8\p d16 e16 d8 c16( b16) |
				% 13:3
 e8 e16( f16) e8 c16( b16) |
 a8^\markup { \italic rit. } c16( a16) gis8 b8 |
 a4 a8 r8 |
}

tenII = \new Voice = "Ten. II."
\relative c'' {
 \voiceTwo
 \autoBeamOff
				% s. 12:3 ja 13:1
 \repeat volta 2 {
  a8 c16 c16 c8 c16~ c16 | % 1
  d8 d16~ d16 c8 a16~ a16 |
  a8 a16~ a16 gis8 b8 |
  a4 a8 r8 |
 }
				% 13:2
 b8 d16 c16 g8 fis16( g16) | % 5
 g8 g16( g16) g8 g16( gis16) |
 a8 a16( a16) gis8 gis8 |
 a4 a8 r8 |
 c8 c16 c16 b8 a16( g16) | % 9
				% 13:3
 d'8 d16( d16) c8 c16( b16) | % 10
 a8 a16( a16) gis8 gis8 |
 a4 a8 r8 |
}

bI = \new Voice = "B. I."
\relative c' {
 \voiceOne
 \autoBeamOff
				% s. 12:3 ja 13:1
 \repeat volta 2 {
  a8\mf\< a16~ a16\! a8 g16~ g16 |
  g8 g16~ g16\> g8 a16~ a16\! |
  a8 a16~\< a16 b8\! gis8 |
  a4\> a8 r8\! |
 }
				% 13:2
 g8\f g16 g16 d8 d16( d16)\< |
 c8 c16( d16) c8 e16( e16) |
 e8 e16(\> f16) e8 e8\! |
 a4 a8 r8 |
 a8\p a16 a16 b8 g8 |
				% 13:3
 b8 b16 b16 c8 a8 |
 e8_\markup { \italic rit. } e16( f16) e8 e8 |
 c4 c8 r8 |
}

bII = \new Voice = "B. II."
\relative c {
 \voiceTwo
 \autoBeamOff
				% s. 12:3 ja 13:1
 \repeat volta 2 {
  a'8 a16~ a16 f8 c16~ c16 |
  b8 b16~ b16 c8 f16~ f16 |
  f8 f16~ f16 e8 e8 |
  a4 a8 r8 |
 }
				% 13:2
 g8 b,16 c16 b8 a16( g16) |
 c8 c16( b16)( c8) e16( d16) |
 c8 a16( f'16) e8 e8 |
 a4 a8 r8 |
 fis8 fis16 fis16 g8 g8 |
				% 13:3
 gis8 gis16 gis16 a8 a8 |
 c,8 a16( f'16) e8 <<d8 \parenthesize e,8>> |
 a4 a8 r8 |
}


\score {
 \new ChoirStaff <<
  \new Staff {
   \clef "treble"
   \time 2/4
   \tempo "Moderato."
   \set Staff.instrumentName = #"Ten. I. & II."
    <<
	 \unfoldRepeats { \tenI }
	 \unfoldRepeats { \tenII }
   >>
  }

  \new Lyrics = "Tenori"
  \new Lyrics = "Basso"
  
  \new Staff {
   \clef "bass"
   \time 2/4
   \set Staff.instrumentName = #"B. I. & II."
    <<
	 \unfoldRepeats { \bI }
	 \unfoldRepeats { \bII }
   >>
  }

  \context Lyrics = "Tenori" \lyricsto "Ten. I." {
   Niin mi-nä nei -- to-nen |
   si -- nul-le lau -- lan_kun |
   o -- mal-le kul -- lal --  |
   le -- ni, |
   Niin mi-nä nei -- to-nen |
   si -- nul-le lau -- lan_kun |
   o -- mal-le kul -- lal --  |
   le -- ni, |
   Jos o -- lis val -- ta |
   niin -- kuin_on mie -- li,_niin |
   ot -- tai-sin o -- mak -- |
   se -- ni. |
   Jos o -- lis val -- ta |
   niin -- kuin_on mie -- li,_niin |
   ot -- tai-sin o -- mak -- |
   se -- ni. |
  }
  \context Lyrics = "Basso" \lyricsto "B. I." {
   Kul -- lal -- le -- ni |
   lau -- le -- len ja |
   kel -- len -- käs sitt' |
   muil -- le, |
   Kul -- lal -- le -- ni |
   lau -- le -- len ja |
   kel -- len -- käs sitt' |
   muil -- le, |
   En mi -- nä lau -- la |
   kal -- li -- ol -- le,
   en -- kä met -- sän |
   puil -- le, |
   En mi -- nä lau -- la |
   kal -- li -- -- ol -- le,
   en -- kä met -- sän |
   puil -- le, |
  }
 >>

 \layout { }
}

%% Midin generoimiseen.
\score {
 <<
  \time 2/4
  \new Staff {
   %%\set Staff.midiInstrument = "choir aahs"
   \set Staff.midiInstrument = "voice oohs"
   %\tempo 4 = 90
   <<
	\unfoldRepeats { \tenI }
	\unfoldRepeats { \tenII }
	\unfoldRepeats { \bI }
	\unfoldRepeats { \bII }
   >>
  }
 >>
 \midi { }
}

1. ;,; Niin minä neito-nen
sinulle laulan kun
omalle kullalleni, ;,;
 ;,; Jos olis valta
niinkuin on mieli,_niin
ottaisin omakseni.;,;

2. ;,; Kullalleni
laulelen ja
kellenkäs sitt’ muille, ;,;
 ;,; En minä laula
kalliolle,
enkä metsän puille ;,;

Lähde: E. Sivori (sovitus): Taivas on sininen. Säveleitä, 1887, nro 7, s. 12. Kansalliskirjasto.