Opetusministeriön päätös sisältävä valtion kirjastotoimiston johtosäännön

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Suomen asetuskokoelma 587/1942.


O p e t u s m i n i s t e r i ö n   p ä ä t ö s
sisältävä valtion kirjastotoimiston johtosäännön.
Annettu Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 1942.
_______________


  Opetusministeriö on kansankirjastoista 19 päivänä joulukuuta 1941 annetun asetuksen 6 §:n nojalla vahvistanut valtion kirjastotoimistolle näin kuuluvan johtosäännön:

1 §.

Kirjastotoimiston johtajan tulee:

1) seurata kirjastotoimen yleistä kehitystä Suomessa ja ulkomailla sekä valvoa ja kehittää kansankirjastolain alaista kirjastotoimintaa;

2) toimia kirjastotoimikunnan sihteerinä ja esitellä toimikunnalle sen käsiteltävät asiat;

3) johtaa ja valvoa kirjastotoimiston viran ja toimen haltijain toimintaa sekä päättää niistä toimiston tehtäviin kuuluvista asioista, joista ei ole erikseen määrätty;

4) tarkastaa ne kirjastot, jotka asetuksen mukaan ovat hänen tarkastettavinaan, sekä suorittaa muitakin viranhoidon vaatimia tehtäviä toimipaikkakuntansa ulkopuolella;

5) järjestää ja johtaa kirjastonhoitajien valmistuskursseja sekä edistää muutakin kirjastonhoitajien koulutusta;

6) toimittaa lain, asetusten ja kirjastotoimikunnan antamien ohjeiden mukaisesti valtionavustusten jako sekä päättää muiden valtion kirjastotoimeen myönnettyjen määrärahojen käytöstä;

7) järjestää asetuksenmukaiset virkalomat toimiston henkilökunnalle; ja

8) hyväksyä toimiston viranhaltijoiden matkalaskut ja esittää omat matkalaskunsa toimikunnan puheenjohtajan hyväksyttäviksi.

2 §.

Amanuenssin tulee:

1) seurata ja edistää kirjastotekniikan kehitystä;

2) toimittaa suomenkielistä arvostelevaa kirjaluetteloa;

3) tehdä ehdotuksia suomenkielisten kirjastojen kirjahankinnoiksi;

4) valmistella kirjastoteknillisiä opasjulkaisuja ja muita apuneuvoja kirjastoja varten sekä mahdollisuuksien mukaan huolehtia siitä, että kirjastojen saatavana edullisesti on tarkoituksenmukaisia kirjastovälineitä ja muita tarvikkeita;

5) antaa kirjastokursseilla opetusta varsinkin kirjastotekniikassa;

6) hoitaa toimiston kirjasto sekä tehdä toimiston johtajalle ehdotukset siihen tilattavista kirjoista ja aikakauslehdistä;

7) hoitaa toimiston johtajan tehtävät tämän ollessa estyneenä; ja

8) suorittaa muitakin alaan kuuluvia tehtäviä toimiston johtajan antamien ohjeiden mukaan.

3 §.

Suomenkielisen vanhemman kirjastontarkastajan tulee tarkastustyönsä ohella säännöllisesti työskennellen kirjastotoimistossa, sen lisäksi mitä hänelle 5 §:n mukaan kuuluu, suorittaa kirjastoteknillisiä, kirjojen valintaa koskevia, tilastollisia ja muita alaan kuuluvia tehtäviä toimiston johtajan antamien ohjeiden mukaan.

4 §.

Ruotsinkielisen vanhemman kirjastontarkastajan tulee tarkastustyönsä ohella säännöllisesti työskennellen kirjastotoimistossa, sen lisäksi mitä häneelle[1] 5 §:n mukaan kuuluu:

1) toimittaa ruotsinkielistä arvostelevaa kirjaluetteloa;

2) tehdä ehdotuksia ruotsinkielisten kirjastojen kirjahankinnoiksi;

3) valmistella kirjastoteknillisiä opasjulkaisuja ja muita apuneuvoja ruotsinkielisiä kirjastoja varten;

4) kääntää ruotsiksi toimiston kiertokirjeet ja avustaa ruotsinkielisinä lähetettävien toimituskirjain laadinnassa; ja

5) suorittaa muitakin alaan kuuluvia tehtäviä toimiston johtajan antamien ohjeiden mukaan.

5 §.

Kirjastontarkastajan tulee:

1) tarkastaa piirinsä valtionapua saavat kirjastot niin usein, ainakin kerran kolmessa vuodessa, kuin on tarpeellista ja virkamatkoihin kulloinkin käytettävänä oleva määräraha sallii;

2) pitää tarkastuksen yhteydessä asianomaisen kirjaston johtokunnan kokous, missä pöytäkirjaan merkitään tehdyt huomautukset ja ehdotukset puutteiden korjaamiseksi, tai, ellei kokousta ole voitu pitää, tehdä huomautuksensa ja ehdotuksensa kirjallisesti johtokunnan pöytäkirjaan merkittäviksi;

3) antaa ohjeita kirjastojen järjestämisestä ja kirjojen valinnasta sekä kirjeellisesti että tarkastusten yhteydessä tarpeen mukaan avustamalla käytännöllistä järjestelytyötä;

4) tehdä piirissään puhein, sanomalehtikirjoituksin, kehoituksin Y.m. tavalla valistustyötä kirjastoasian hyväksi ja erikoisesti edistää uusien valtionapua saavien kirjastojen syntymistä;

5) vastaanottaa ja tarkastaa kirjastojen vuosikertomukset ja toimittaa niistä toiset kappaleet kirjastotoimistoon;

6) vastaanottaa ja tarkastaa kuntien ja yhdistysten valtionaputilaukset sekä toimittaa ne oman lausuntonsa ohella kirjastotoimistoon;

7) koota ja kirjastotoimistoon lähettää kirjastojen toiminnasta vuosittain annettavat tilastolliset tiedot;

8) toimiston johtajan hyväksymän suunnitelman mukaan piirissään järjestää ja johtaa kirjastokursseja ja kirjastonhoitajien kokouksia;

9) suorittaa, saatuaan siihen toimiston johtajan määräyksen, kirjastotoiminnan edistämiseen liittyviä tehtäviä myös oman piirinsä ulkopuolella;

10) antaa lausuntoja ja ehdotuksia, joita toimiston johtaja häneltä pyytää;

11) tehdä hyväksytyn kaavakkeen mukaiset tarkastus- ja toimintakertomukset sekä lähettää ne kirjastotoimistoon kutakin vuosineljännestä seuraavan kuukauden kuluessa;

12) ilmoittaa matkasuunnitelmansa toimiston johtajalle ennen virkamatkalle lähtöään;

13) pitää kirjaa saapuvista ja lähtevistä virkalähetyksistä sekä säilyttää asiakirjat ja lähetettyjen virkakirjeiden jäljennökset hyväksytyn järjestelmän mukaisesti arkistossa; ja

14) poistuessaan piiristään muun kuin virkamatkan vuoksi 8 päivää pitemmäksi ajaksi pyytää siihen lupa toimiston johtajalta tai, jos viranhoidon keskeytys jatkuu 15 päivää pitemmän ajan, anoa virkavapautta kirjastotoimikunnalta.

6 §.

Kanslistin tulee:

1) toimia kirjastotoimiston kirjaajana;

2) hoitaa arkisto, kansliatarvikevarasto ja muu irtaimisto;

3) tehdä toimiston puhtaaksikirjoitus-, laskemis-, postitus- ja muut kansliatyöt; ja

4) suorittaa muitakin alaan kuuluvia tehtäviä toimiston johtajan antamien ohjeiden mukaan.

7 §.

Tällä päätöksellä kumotaan 7 päivänä syyskuuta 1929 annettu opetusministeriön päätös, sisältävä valtion kirjastotoimiston johtosäännön.


  Helsingissä 17 päivänä heinäkuuta 1942.


Opetusministeri Antti Kukkonen.


Vanhempi hallitussihteeri Antti Inkinen.


Huomautukset[muokkaa]

  1. pitää olla hänelle