Perustuslakivaliokunnan mietintö numero 27 vuonna 1972

Kohteesta Wikiaineisto
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
1972 Vp. - V.M. - Esitys n:o 247.


Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 27
hallituksen esityksen johdosta laiksi Tasavallan Presidentin
nykyisen toimikauden jatkamisesta.


Eduskunta on pöytäkirjanottein 9 päivältä tammikuuta 1973 lähettänyt perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen edellä mainitun esityksen n:o 247. Valiokunnassa ovat asian johdosta olleet kuultavina ulkoasiainministeri Ahti Karjalainen, oikeusministeri Matti Louekoski, puolustusministeri Kristian Gestrin, kansliapäällikkö Kai Korte ja osastopäällikkö Antti Kivivuori oikeusministeriöstä, oikeuskansleri Risto Leskinen, korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Aarne Nuorvala, professorit Paavo Kastari ja V. Hidén, Antero Jyränki ja Ilkka Saraviita.

Hallituksen esityksen tarkoituksena on jatkaa tasavallan presidentti Urho Kaleva Kekkosen nykyistä, 1 päivänä maaliskuuta 1974 päättyvää toimikautta 1 päivään maaliskuuta 1978 saakka.

Esityksen perusteluissa lausutaan, että julkinen keskustelu ja eri kansalaispiirejä edustavien yhteisöjen kannanotot ovat osoittaneet Suomen kansan suuren enemmistön haluavan tasavallan presidentti Kekkosen jatkavan tehtäviensä hoitamista edellä ensiksi mainitun ajankohdan jälkeenkin. Hallitus on katsonut, että maan edun mukaista on tehdä viivytyksettä päätös tasavallan presidentin tehtävien hoitamisesta presidentin nykyisen toimikauden päätyttyä ja ehdottanut, että presidentti Kekkosen toimikautta jatkettaisiin esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen mukaisella lailla.

Perustuslakivaliokunta puolestaan pitää perusteltuna tasavallan presidentti Urho Kaleva Kekkosen nykyisen toimikauden jatkamista hallituksen ehdottamalla tavalla. Kun valiokunnalla ei ole huomauttamista lakiehdotuksen yksityiskohtienkaan suhteen, perustuslakivaliokaunta kunnioittaen ehdottaa,

että Eduskunta päättäisi hyväksyä hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen muuttamattomana.

Samalla valiokunta kunnioittaen ehdottaa,

että lakiehdotus käsiteltäisiin valtiopäiväjärjestyksen 67 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla.
_______________


Asian käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Häikiö, varapuheenjohtaja Kantola, jäsenet Borg, Ehrnrooth, Jokela, Junnila, Knuuttila, Kock, Kohtala, Koskenniemi, Lottanen, Miettinen, Pajunen, Pekkala ja Raatikainen sekä varajäsenet T. M. Koivisto ja Lemström.

_______________