Perustuslakivaliokunnan mietintö numero 52 vuonna 1944

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
1944 Vp. — V. M. — Esitys N:o 55.P e r u s t u s l a k i v a l i o k u n n a n m i e t i n t ö
N:o 52 hallituksen esityksen johdosta laiksi tasavallan
presidentin määräämisestä ilman vaalia.  Eduskunta on pöytäkirjanottein elokuun 1 päivältä 1944 perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi lähettänyt hallituksen ylempänä mainitun esityksen n:o 55. Tämän johdosta valiokunta esittää seuraavaa.

  Tasavallan presidentin toimen tultua avoimeksi ei presidentin valitseminen Suomen valtiosäännön edellyttämällä tavalla ole nykyisenä ajankohtana mahdollista, vaan on presidentti määrättävä välittömästi lailla. Niinkuin hallituksen esityksen perusteluissa on lausuttu, vastaa parhaiten valtakunnan etua, että tasavallan presidentin toimi alkavaksi uudeksi toimikaudeksi, jonka on katsottava päättyvän maaliskuun 1 päivänä kuudentena vuonna lain voimaantulosta lukien, ja muutoinkin esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen osoittamalla tavalla uskotaan Suomen marsalkka, vapaaherra Carl Gustaf Emil Mannerheimille, joka on siihen suostunut. Perustuslakivaliokunta on sen vuoksi päättänyt yhtyä puoltamaan lakiehdotusta ja näin ollen kunnioittaen ehdottaa,

että Eduskunta päättäisi hyväksyä hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen muuttamattomana.

  Samalla perustuslakivaliokunta kunnioittaen ehdottaa,

että Eduskunta päättäisi käsitellä lakiehdotuksen valtiopäiväjärjestyksen 67 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla.  Helsingissä elokuun 1 päivänä 1944

__________

  Asian käsittelyyn ovat valiokunnassa ottaneet osaa puheenjohtaja Hackzell, varapuheenjohtaja Lumme ja jäsenet von Born, Estlander, Kallia, Kilpi, Kuusela, Leinonen, Lonkainen, Möttönen, U. Raatikainen, Takala ja Toivonen sekä varajäsenet Kivisalo, Koivisto ja Tuominen.

__________