Reklaami on nyt mainos

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Reklaami on nyt mainos
Reklaaminteko mainontaa ja tehdä reklaamia — mainoa tai mainostaa
Kirjoittanut anonyymi


Tässä kohtaa lähdetekstiä on kuva, jota ei ole lisätty.
Voit auttaa Wikiaineistoa lisäämällä kuvan.


Reklaami on nyt mainos

Reklaaminteko mainontaa ja tehdä reklaamia — mainoa tai mainostaa

Palkintotuomarit, jotka Suomen Kuvalehti pyysi arvostelemaan ehdotuksia reklaami-sanan suomenkieliseksi vastineeksi, ovat suorittaneet tehtävänsä. Se ei ollut pieni eikä kädenkäänteessä suoritettu työ. Kilpailuaikana tuli lähes 700 eri lähettäjältä ehdotuksia, eräiltä useampia, joskin sitten työtä toiselta puolen helpotti se, että moni oli ehdottanut samaa sanaa.

Palkintolautakunnan jäsenet kukin erikseen tutustuivat ensin ehdotuksiin, lajittelivat ne laatunsa mukaan eri ryhmiin, merkitsivät muistiin sattuvimmat ja tekivät huomioitaan. Yhteisessä kokouksessa maaliskuun 7 päivänä pohdittiin kysymystä yhteisesti ja tultiin tulokseen, joka jo otsakkeessa on mainittu.

Palkintolautakunta erotteli heti pois joukosta kaikki sanaehdotukset, jotka asettavat reklaamin huonoon tai kevyeen valoon. Lähtökohdaksi ja ohjeeksi uutta sanaa haettaessa asetettiin se ajatus, joka sai Reklaamimiesten kerhon herättämään kysymyksen suomalaisen vastineen aikaansaamisesta reklaami-käsitteelle. Vasta viime aikoina on yleisemmin alettu kiinnittää huomiota siihen liike-elämän puoleen, jonka asiana on tehdä tavarat tunnetuiksi ja vaikuttaa yleisöön niin, että se ostaa mainittuja tavaroita. Tästä toiminnasta on käytetty nimeä reklaami. Koska reklaamia ovat aikaisemmin käyttäneet tunnottomat rahankokoojat, jotka ovat liioittelevasti kehumalla kaupattavien tavaroiden laatua ja etuja johtaneet usein yleisöä harhaan, on reklaami-sana saanut huonon maineen. Kun suomenkieli kernaasti puhdistautuu vieraskielisistä sanoista, oli uuden sanan syntymiselle ja käytäntöön tulolle hyvät edellytyksetkin. Monet vieraskieliset sanat liike-elämänkin alalla ovat jo ennestään saaneet tehdä tilaa uusille kotimaisille sanoille.

Tässä kohtaa lähdetekstiä on kuva, jota ei ole lisätty.
Voit auttaa Wikiaineistoa lisäämällä kuvan.


Tutustuttuaan kilpailun antamaan valtavaan aineistoon katsoi palkintolautakunta, että sillä oli tarpeeksi sanaehdotuksia ja sanavartaloita, joista reklaami-sanalle voidaan saada vastine.

Arvosteltaessa saatua ehdotusta on otettava vielä huomioon, että palkintolautakunta piti ensi sijassa silmällä reklaami-käsitteen taloudellista ja sivistyksellistä merkitystä eikä pannut pääpainoa sille räiskyttävälle, ihmisten aisteihin voimakkaasti vaikuttavalle toiminnalle, jota Sakari Pälsi uusimmassa kirjassaan on nimittänyt »kauppahuudoksi», vieläpä harmissaan »markkinametakaksi». Jos tälle puolelle tahtoo panna päähuomion, voi uusi sana tuntua laimealta. Jos olisi tahdottu juuri korostaa tätä reklaamin puolta, olisi varmaan ehdotus »raiku» ja »raiuttaminen» voinut ennen muita tulla kysymykseen.

Kävisi pitkäksi tässä yhteydessä selostaa, miksi eri ehdotukset saivat lopuksi väistyä hyväksytyn sanan tieltä. Mainittakoon tässä, että useimmin esiintyvä ehdotus vastauksissa oli »huomioittelu». Tätä ei voitu kuitenkaan ottaa reklaamin vastineeksi, koska se tuo vain yhden puolen kysymyksessä olevasta puolesta esiin. Reklaaminteon tarkoituksena ei ole ainoastaan huomion kiinnittäminen, vaan mielenkiinnon herättäminen ja ostohalun synnyttäminen. »Teho», »kehu», »julki» y. m. m. esiintyivät vartalosanoina eri ehdotuksissa.

Syy, miksi palkintolautakunta päätyi mainos-sanaan, on seikka, jonka voi lausua sananparrella: ei ole syytä mennä merta edemmä kalaan. Meillä on suomenkielessä, jopa kirjakielessä käytetty sana, joka merkitsee »tehdä tunnetuksi korostamalla tunnetuksitehtävän hyviä ominaisuuksia esim. tarkoituksella se saada kaupaksi». Väinö Katajan kirjoissa usein esiintyy teonsana »mainoa». Tämä sana on aivan yleinen Pohjois-Suomessa, kuten »Tunturilaulujen tekijä», kirjailija V. E. Törmänen kilpailuvastauksessaan mainitsee. »Vieras mainoi talon ruokia», »mies mainoi hevostaan markkinoilla» j. n. e.

»Tehdä reklaamia» olisi siis mainoa (mainon, mainot, mainoo, mainomme, mainotte mainovat; mainoin, mainoimme, olen mainonut; mainotaan; mainottu kirja j. n. e.)

Reklaaminteon vastineeksi palkintolautakunta katsoi sopivaksi muodon mainonta. Se asettuu kuosiltaan yhdenmukaisena liikekieleen sellaisten sanojen rinnalle kuin tarjonta, kysyntä.

Professori V. Tarkiainen käyttää sangen läheistä sukua tälle sanalle olevaa muotoa kertoessaan Sinisen Kirjan viime numerossa suomalaisen kirjallisuuden menekistä. Hän lausuu: »Sen tuotteita myydään, mainioidaan ja luetaan entistä enemmän.»

Samalla kuin keksitään uusi suomenkielinen vastine vieraskieliselle sanalle, on syytä tarkistaa sanan käsitesisällystä. Reklaami-sanaa on käytetty kahdessa merkityksessä. Se on merkinnyt sekä vissiä toimintaa että tämän toiminnan tulosta. Liikkeen osasto, joka hoitaa tavaroitten tunnetuksitekemistä, on suorittanut reklaamia; samoin ovat kaikki tämän toiminnan tulokset reklaamia. Nyt on syytä tehdä ero näiden kahden käsitteen välillä. Työ, jonka tuloksena on reklaami (ilmoitus, plakaatti, esittelylehtinen t. m. s.), on mainontaa ja sen tulos on mainos. Liikeyrityksellä on siis nyt mainonta-osastonsa, joka valmistaa mainoksia.

Eräs toinenkin etu on uuden sanan aikaansaamisesta. Meillä sen paremmin kuin muissakaan kielissä ei ole ollut transitiivista teonsanaa, joka ilmaisee mainontaa. (Ranskan teonsana réclamer ja ruotsin reklamera merkitsevät muuta, s. o. = »tehdä muistutus», »vaatia takaisin» t. m. s.) Tähän asti on täytynyt sanoa: sen ja sen tavaran hyväksi tehdään suurta reklaamia. Nyt sen sijaan voidaan ottaa käytäntöön teonsana, joka voi saada kohteen, objektin. Ehdolle on pantu sana mainon, mainoa. Mutta siltä varalta, että se mahdollisesti on outoutensa vuoksi vaikeasti käytäntöön saatettavissa, voidaan esittää toinenkin teonsana, nim. mainos-sanasta muodostettu mainostaa.. (Tällä on kyytipoikana sellainen sana kuin »painostaa», jonka jokainen tuntee ja osaa taivuttaa.) Käytäntö siis ratkaiskoon, kumpi näistä teonsanoista, »mainoa» vai »mainostaa», vakiintuu ilmaisemaan käsitettä »tehdä reklaamia». Johdonmukaisuussyistä palkintolautakunta puoltaa edellistä, jolla on sekin etu, että se on lyhyempi. Nyt siis voidaan sanoa: »Sitä tavaraa mainotaan t. mainostetaan hyvin.» Tätä etua ei ole muilla kielillä (vrt. ruots. »göra reklam för något»; reklamera merkitsee, kuten sanottu, aivan toista). Edelleen saadaan siis yhdyssanat: mainosakkuna, mainoskulkue, mainosmies, mainostaiteilija, mainostaide, mainosauto, mainos-elokuva, valomainos; sanomalehdet voivat lukijain mielestä olla liian täynnä liikemiesten mainoksia, rakennuksen päätyyn on maalattu kauniita mainoksia, jonkin lehden suuri painos on sen paras mainos j. n. e. Hänen onnistui hyvällä mainonnalla saada tavaransa kaupaksi. Mainosmies työskentelee mainonta-alalla, liikkeissä on mainontaosasto, mainontamenot, Suomessa toimeenpannaan joka vuosi eri alojen mainontamessuja, tänä vuonna autojen ja huonekalujen asemesta asetetaan erilaiset mainokset messuille, joten ne ovat oikeat mainosmessut; jotkin hyvät mainokset, ilmoitukset ja lentolehtiset eivät riitä liikkeen myynnin kasvattajiksi, liikkeen täytyy järkiperäisesti ja jatkuvasti kiinnittää huomiotaan tavaroittensa mainontaan, j. n. e. — Kustantajat mainovat t. mainostavat kirjojaan, tavara ei mene, vaikka sitä kuinka mainostettaisiin, jos sen laatu ei ole hyvää; ensiluokkainen puhtaus mainoo t. mainostaa myymälää; mainosmessuilla mainontatoimistot ja muut mainontaa harjoittavat liikkeet mainovat t. mainostavat itseään, muilla messuilla ne mainovat muita liikkeitä.

Vaikka uusi sana on syntynyt etupäässä liike-elämän tarpeita tyydyttämään, voidaan sitä käyttää muustakin mainonnasta. Voidaan puhua valtiollisesta mainonnasta ja sanoa esim. »Yhdysvalloissa on jo presidenttiehdokkaitten mainonta alkanut», »Maailmanmestaruuden tulo meille oli hyvä mainos Suomelle», »Olympialaiset ovat hyvä mainontatilaisuus maallemme».

Ja lopuksi on pyydettävä uuden sanan keksijä esiin. Hän ei ole ensikertalainen kauniin kielettäremme palvojana. Lehtori E. A. Saarimaa, joka on ehdottanut sanat »mainos» ja »mainostaa», on tunnettu kielimies, jonka oikeakielisyysesitelmät radiossa ovat kai hyvässä muistissa kaikilla. Hänelle jää siis kunnia uuden sanan keksimisestä. Hän saa siis luvatun palkinnon — 500 markan kirjat. Palkinto ei ole suuruudellaan häikäisevä, ja siksi on lausuttavakin tunnustus Suomen kansalle siitä harvinaisen vilkkaasta huomiosta, jota se on runsaalla osanotollaan tähän kilpailuun osoittanut kielemme puhdistamista kohtaan. Kilpailijoiden joukossa on monta sangen arvovaltaista osanottajaa korkeakoulujen professoreista, lehtoreista, lääkäreistä, rovasteista lähtien. Kaikille — ketään erikseen mainitsematta ja ketään unohtamatta — (annamme kertyneen vastausvaraston Suomalaisen Kirjallisuuden Seuralle) — lausumme sulimmat kiitokset.

Nyt meillä on siis sana. Se on synnytetty ja tuotu julkisuuteen. Suomen kansa on hyvä ja ottaa sen käytäntöön! Siitä riippuu sen elinvoimaisuus. Reklaamimiesten kerho, joka on päättänyt ottaa tästä lähin nimen Mainosmiesten kerho, on hyväksynyt sanan ja antanut sille siunauksensa. Valmisteilla olevaan puhelinluetteloon tulee siis liikkeiden osastoluetteloihin sana: Mainontaosasto.

Kuten tätä kilpailua julkaistaessa sanottiin, voi reklaami-sana jäädä käytäntöön merkitsemään »lievemmän asteen» valheellisuutta ja kaikkea liian räiskyvää ja kovaäänistä tyrkyttelyä, ken haluaa sitä käyttää, mutta kirjakielessä toivomme tästedes näkevämme mainos-sanan, kun puhutaan tavaran tunnetuksitekemis-välineestä. Siis:

Mainos — mainonta — mainoa t. mainostaa.

Lopuksi luettelemme kaikki saapuneet sanaehdotukset:

Aimottelu
Ansastelu
Arvoselitys
Arvoste
Asiatieto
Askel eteenpäin
Avarre
Avuke
Avaroima
Edustelu
Ehdoke
Ehdotus
Ehostaa
Elehti
Eleitys
Elostus
Ennättely
Epos
Erustaja
Eshomma
Esihuomio
Esijulko
Esike
Esille
Esilmoittelu
Esintely
Esinto
Esintä
Esinäyte
Esiselko
Esitentä
Esistämistä
Esitarjo
Esitarjonta
Esite
Esitentä
Esitentö
Esittely
Esittämys
Esittämö
Esitys
Esitöinti
Esitöintä
Esjulistus
Esrientoa
Estarjottelu
Estoimittelu
Estuointi
Etuetsintää
Etuilu
Etuutus
Haalailu
Hakemus
Halaa tääldä
Halloilaus
Haloo
Halumaali
Hanketaito
Haritus
Havaite
Havannella
Havistaa
Havittelu
Heivaus
Hemmiö
Heristys
Heräkki
Herättö
Hoihkaisu
Hokeminen
Hoksotin
Hoksottaa
Honaus
Horlaami
Houkute
Houkutelma
Houkuttelu
Houkutus
Huhuilu
Huippaus
Huippuri
Huipuke
Huiputtelu
Huomanta
Huomauttelu
Huomautus
Huomike
Huomikki
Huominta
Huominto
Huomio
Huomiohaiskelu
Huomioheräte
Huomioherättämistaito
Huomiohäly
Huomioilmoitus
Huomioiminen
Huomioimistaito
Huomionti
Huomiointi
Huomiointo
Huomioite
Huomioittaa
Huomioittamo
Huomioittelu
Huomioitus
Huomiojulkailu
Huomiokehoitus
Huomioki
Huomiokiinne
Huomiote
Huomioteho
Huomiottaa
Huomiottelu
Huomiotus
Huomiste
Huomistus
Huomittelu
Huomitus
Hurmio
Huude
Huudottelu
Huutalo
Huutio
Hyväriö
Hyökyilmoitus
Hyöstäminen
Häliste
Hälyke
Hälyilmoitus
Hälytä
Hälyytys
Höly
Hölyilmoitus
Höynäily
Höynäytys
Ihamointi
Ilmaisu
Ilmennos
Ilmennys
Ilmesy
Ilmike
Ilmikko
Ilmimointi
Ilminto
Ilmisuositus
Ilmitotutus
Ilmituonti
Ilmitys
Ilmiöinti
Ilmoike
Ilmoilu
Ilmointa
Ilmoite
Ilmoitelma
Ilmoittelu
Ilmoke
Ilmonta
Ilmonte
Ilmonto
Ilmoteeri
Ilmottelu
Ilmus
Innoittelu
Imantio
Innostus
Iskuttelu
Isoma
Isottelu
Isova
Jehunkehu
Jeleppaus
Julanta
Julenta
Julinto
Juliste
Julistelu
Julistin
Julje
Juljennos
Juljentaa
Juljento
Julkailu
Julkamo
Julkikehu
Julkimo
Julkinta
Julkio
Julkioida
Julkisointi
Julkistaa
Julkiste
Julkistus
Julko
Julkoilu
Juloke
Juloste
Juohatus
Juohdatus
Juohdutus
Juoni
Juuroo
Juurrutus
Jälkitoistelu
Kaakatus
Kaiutus
Kalliomo
Kaunistus
Kaupata
Kaupoitus
Kaupostelu
Kauppoilu
Kehailu
Kehastelu
Kehitys
Kehkoilu
Keho
Kehoite
Kehoittaja
Kehoittelu
Kehoitus
Kehoke
Kehoste
Kehostus
Kehu
Kehuke
Kehulointi
Kehuma
Kehunta
Kehuskelu
Kehustus
Kehute
Kehutehoilu
Kehutiedottelu
Kehuttelu
Keinotehostus
Kelpottaa
Kelvottaa
Keräke
Kesämö
Ketvattelu
Ketvottelu
Kiehimö
Kiihate
Kiihe
Kiiho
Kiihoitin
Kiihoitus
Kiihoke
Kiihokehoke
Kiihoste
Kiihto
Kiinne
Kiinnoitus
Kiinnoke
Kiinnos
Kiinnosesittely
Kiinnoste
Kiinnostelu
Kiinnostus
Kiinnottelu
Kiinostus
Kiinoste
Kiintiö
Kiintohuomiotus
Kiintoilu
Kiite
Kiitostus
Kiho
Kihotin
Kilvoitus
Kinastelu
Kimmo
Kirrausta
Kohdento
Kohu
Kohostus
Koittio
Korentelu
Koroste
Korostus
Kosinnos
Kruusa
Kujertelu
Kuno
Kutsuilu
Kuuloittelu
Kuuluistus
Kuuluite
Kuulutelma
Kuuluttelu
Kuulutus
Kuvailu
Kuvastieto
Kylliö
Kylveily
Laajailu
Laajaus
Laajastus
Lavento
Leveily
Leventely
Levike
Levikkisuositus
Levite
Liehittely
Lietsoilu
Liikeilmoilus
Liikeily
Liikesuosittelu
Liikeäly
Lihta
Loistoilmoitus
Loistojuliste
Loistotähti
Maanittelu
Mahtijulkailu
Maineenlento
Maineennus
Maineento
Maineilu
Maineistaa
Maineistus
Mainennus
Maini
Mainike
Maininto
Mainiointi
Mainioittelu
Mainittelu
Mainitus
Mainne
Mainoa
Mainos
Mainostaa
Mainosto
Maire
Mairittelu
Marinaa
Meikka
Mekalto
Meluke
Meluma
Melutehoilu
Mesiköinti
Messuilu
Mielenmullistus
Mielikehu
Mielistyttely
Mielittely
Miellytin
Miellyttely
Mielostus
Miestiö
Mirrausta
Moistella
Muklaami
Myyntitehostus
Nerokaasu
Nousio
Kykyaikaistus
Näyte
Näyteilmoitus
Näyttely
Ohjaus
Oivailu
Olete
Opas
Opaste
Opastelu
Osoittelu
Osta pois
Ostohaluherättäminen
Osviitta
Otrio
Paisa
Pakistelu
Palja
Pantta
Parastus
Parku
Paukkaus
Peräporina
Ponnaste
Ponnos
Porma
Porva
Puollanta
Puskuri-ilmoitus
Puukata
Pyrkimys
Pyrkö
Raikku
Raiku
Reila
Reimailu
Reimio
Reklaus
Remakka
Rementää
Remu
Riesa
Rolli
Ruikutus
Rulli
Rulmi
Saalistaa
Saamittelu
Saavuttelu
Sadoste
Saikylvö
Sammosto
Sammostus
Sammustaminen
Sele
Selekkaus
Selintö
Selkeily
Selkivä
Selkiö
Selko
Selkoilu
Selostelu
Sepitelmä
Silmälume
Sisunsysäys
Sommittelu
Sovittelu
Suloste
Suosike
Suosinko
Suosinta
Suosite
Suositelma
Suositelmio
Suosittelu
Suosittoa
Suositus
Suplaamista
Suureke
Suurento
Suurmaininta
Suursanonta
Suurto
Sytyke
Syöttely
Syötti
Säkäys
Taashaali
Tarinta
Tarjoittelu
Tarjoitus
Tarjonki
Tarjontateho
Tarjostus
Tarjote
Tarjoteho
Tarjottelu
Tarjus
Tarjuu
Tarkoittelu
Tarpominen
Tarvonta
Tavaraesittely
Tavaraesitys
Tavoitelma
Tavoittelu
Tavoke
Tavonta
Tavote
Teho
Tehoilmoitus
Tehoilu
Tehoistelu
Tehoitus
Tehoilu
Tehojulkailu
Tehoke
Tehonta
Tehostaa
Tehostaja
Tehoste
Tehostelu
Tehostus
Tehotaika
Tehote
Tehotin
Tehottelu
Tehukehoilu
Tehumeluilu
Tehovaali
Tiedoittaa
Tiedoittelu
Tiedoitus
Tiedonanto
Tiedonnus
Tiedonta
Tiedote
Tiedotelma
Tiedottelu
Tiedotus
Tiedoke
Tiedoittelu
Tiedottoa
Tietoke
Tietoomo
Toimielin
Toimike
Toistustaito
Toistanta
Toiste
Toistotus
Toite
Toitoke
Toitonta
Toitote
Toitottelu
Toitotus
Toitto
Toive
Torkkio
Totutus
Toukoilu
Tulostelu
Tunnennus
Tunnenta
Tunnento
Tunnete
Tunnetta
Tunnettelu
Tunnetointi
Tunnetuksitekeminen
Tunnetus
Tunnetuttaja
Tunnettaa
Tuotehälytys
Tutustaa
Tutuste
Tutustus
Turina
Tyrkky
Tyrkytin
Tyrkyttely
Tyrkytys
Täkyily
Tähtäily
Uhittelu
Uurailu
Uutelo
Vaikute
Vaikuteilmoitus
Vaikuttoa
Valaistelu
Valaisu
Valistelu
Valje
Valmento
Valostus
Valvenne
Valvike
Varmeilu
Varokki
Vede
Vehmar
Veisu
Vereste
Vereviö
Veto
Vetoilmoittelu
Vetonäyte
Viehka
Viekotus
Viestitys
Viete
Viljaste
Vireily
Virike
Viriä
Virke
Voimailmoitus
Voipio
Voittelu
Voli
Väättely
Yhtymisyllytys
Yleistely
Yleistoistelu
Yleistys
Yleistyttely
Yleistyttäminen
Yliste
Ylistely
Ylittely
Ylli
Yllyke
Ylläkkö.
Yllätys
Ylyystää
Ylöistely
Ylöstelmätä
Yrittely
Äänike

Lähde: Reklaami on nyt mainos. Suomen Kuvalehti, 24.3.1928, nro 13, s. 14–16. Kansalliskirjasto.