Siirry sisältöön

Säännöt Pohjois-Hämeen Keskinäiselle Eläinvakuutus-Yhtiölle

Wikiaineistosta


1918, tammikuun 18 päivänä.
N:o 5072/820 A.D.
3094/238 K. ja T.T.
1917.

S u o m e n   S e n a a t i n   päätös talollisen Pertti Ahl-Järvensivun ynnä eräiden muiden henkilöiden, kaikki Ylöjärven pitäjästä, hakemuksen johdosta, jossa on pyydetty vahvistusta hakijoiden marraskuun 25 päivänä 1917 perustaman "Pohjois-Hämeen Keskinäisen Eläinvakuutus-Yhtiön sääntöehdotukselle; ja oli anomukseen liitetty sekä yhtiösopimuskirja että mainittu sääntöehdotus, jotka kuuluvat näin:

" S ä ä n n ö t
Pohjois-Hämeen Keskinäiselle Eläinvakuutus-Yhtiölle.


1 §.

Yhtiön, jonka nimi on Pohjois-Hämeen Keskinäinen Eläinvakuutus-Yhtiö ja kotipaikkana Ylöjärven pitäjä, muodostavat ne hevosen ja nautakarjan omistajat, jotka näiden sääntöjen perusteella keskinäisellä vastuunalaisuudella ovat vakuuttaneet eläimensä mainitussa yhtiössä.

2 §.

Yhtiö ottaa vakuuttaakseen sekä hevosia että nautaeläimiä kaikkialta Suomesta. Kukin vakuutuksenottaja on osakkaana yhtiössä vakuutussummansa suuruuden mukaan.

3 §.

Yhtiö ottaa vakuuttaakseen eläimiä seuraavilla ehdoilla:

1:o/ Hevosia vähintäin kuuden kuukauden, mutta ei yli kahdenkymmenen vuoden ikäisiä.

2:o/ Viisitoista vuotta vanhemman hevosen kuluvan vuoden vakuutusarvo vähenee vuosittain 1/10 osalla vahvistetusta vakuutussummasta, ja vakuutus lakkaa hevosen täyttäessä kaksikymmentäviisi vuotta.

3:o/ Nautaeläimiä vakuutetaan ainoastaan koko karja yhdessä jaettuna neljään ryhmään nimittäin:

a/ 2 vuotta vanhemmat sonnit;

b/ 2 vuotta vanhemmat lehmät;

c/ 1 ja 2 vuoden välillä olevat mullikat

d/ 6 kukauden ja 1 vuoden välillä olevat vasikat.

Eri ryhmissä saavat kaikki saman arvon. Sonni voidaan vakuuttaa yksin, vaikka ei koko karjaa vakuuteta.

4:o/ Tarttuviin tauteihin kuolleista eläimistä maksetaan korvausta ainoastaan 50 % vakuutusarvosta.

5:o/ Eläimen omistajan, joka haluaa korottaa vakuutusarvoa, pitää siitä uudelleen ilmoittaa johtokunnalle tai sen hyväksymälle asiamiehelle, maksaa uusi sisäänkirjoitusmaksu ja korotus vuosimaksusta.

6:o/ Se joka tahtoo saada eläimensä vakuutetuiksi yhtiössä, antakoon yhtiön asiamiehen tarkastaa eläimet. Asiamies merkitköön yhtiön kaavakkeille kaikki tarvittavat täydennykset. Kaavakkeita on tehtävä kaksi yhtäpitävää kappaletta, toisen asiamies lähettää yhtiölle, toinen jää vakuutuksen ottajalle.

7:o/ Hevosta tarkastettaessa on otettava huomioon ja kaavakkeeseen merkittävä ikä, väri, nimi, sukupuoli, tuntomerkit ja onko hevonen ulkomaan rotua.

8:o/ Johtokunta voi sanoa irti vakuutuksen vakuutetun eläimen rääkkäyksen tai huonon hoidon takia.

9:o/ Korkein vakuutusarvo hevosesta on kahdeksansataa /800/ markkaa ja nautaeläimestä neljäsataa /400/ markkaa /ei kuitenkaan enempää kuin 80 % todellisesta myyntiarvosta/, kunnes yhtiön vararahasto on kohonnut viiteentoistatuhanteen /15,000/ markkaan, jonka jälkeen eläinten korkeinta vakuutusarvoa voidaan korottaa yhtiökokouksen harkinnan mukaan.

10:o/ Johtokunnalla olkoon oikeus hyväksyä tahi hyljätä anottu vakuutussumma tai alentaa se siihen määrään, minkä se hyväksi näkee.

11:o/ Vakuutuksesta kannetaan etukäteen sisäänkirjoitusmaksua 25 penniä jokaiselta sadalta markalta ja yksi markka 50 penniä vuosimaksua jokaiselta sadalta markalta, ynnä lisämaksua yhtiön vuosikokouksen määräyksen mukaan.

12:o/ Jos anottua vakuutusta ei hyväksytä, maksettakoon sisäänkirjoitus- ja vuosimaksu takaisin.

13:o/ Vakuutus alkaa kello 12 samana päivänä, jolloin johtokunta on vakuutuksen hyväksynyt.

4 §.

Seuraavan vuoden vuosimaksun lankeamispäivänä on sitä vastaavan vuosineljänneksen 1 päivä, jona vakuutus on hyväksytty.

Joka tahtoo sanoa vakuutuksen irti, tehköön sen kuukautta ennen lankeamispäivää. Vuosimaksuista ilmoittakoon johtokunta 14 vuorokautta ennen lankeamispäivää vakuutuksen ottajalle.

5 §.

Kun vakuutettu eläin sairastuu, on eläimen omistajan tahi sen, jonka huostassa eläin on, heti toimitettava sille hoitoa ja apua eläinlääkäriltä tai sen puutteessa joltakin asiaa ymmärtävältä henkilöltä.

Jos vakuutettu eläin kuolee, on se kahden todistajaksi kelpaavan henkilön läsnä ollessa avattava ja tutkittava kuoleman syyt.

Jos eläimen omistaja ei eläimen sairastuessa ole ajoissa hankkinut sille apua, on hän korvausoikeutensa menettänyt.

6 §.

Korvausta maksettaessa on kahden jäävittömän henkilön arvion mukaan huomioonotettava niiden eläimen osien arvo, jotka, kuten liha, rasva ja nahka, voidaan hyväksi käyttää.

7 §.

Korvausta ei makseta eläimistä:

1:o/ jos vahinko on tapahtunut sodan tai tulipalon johdosta;

2:o/ jos eläimen kuolemaan on vaikuttanut huono hoito, rääkkäys tai huolimattomuus;

3:o/ Jos vahingon on saattanut huolimattomasti toimitettu kuohitseminen;

4:o/ Jos eläin on vakuutettu toisessa yhtiössä;

5:o/ Jos eläin on hukkunut eikä sitä voida löytää;

6:o/ Jos eläin on ollut sairas, eikä sitä ole vakuutettaessa ilmoitettu.

8 §.

Vakuutukseen ei oteta eläimiä, joita vaivaa sisällinen tauti tai joilla on erittäin vaikeat ulkonaiset viat.

9 §.

Korvausta maksetaan eläimistä, jotka tapaturman tai sairauden vuoksi kuolevat tai niin pahasti loukkaantuvat, että eläinrääkkäyksen välttämiseksi ovat johtokunnan hyväksymän henkilön määräyksestä tapettavat.

10 §.

Kuoleman ja tapaturman sattuessa on eläimen omistajan siitä heti ilmoitettava paikkakunnan asiamiehelle tai yhtiön johtokunnan puheenjohtajalle, joiden on heti siitä annettava tieto johtokunnan muille jäsenille.

Kuoleman sattuessa määrätköön asiamies tai johtokunta henkilöt, jotka arvioivat kuolleen eläimen arvon. Eläin, josta yhtiö maksaa korvauksen, jää vakuutuksen ottajan omaksi ja vetäköön johtokunta vakuutussummaa suorittaessaan siitä pois sen summan, minkä arvoiseksi johtokunnan määräämät tarkastajat ovat kuolleen eläimen arvioineet.

11 §.

Asiamiehelle on johtokunta oikeutettu harkintansa mukaan suorittamaan palkkiota hänen toimestaan.

12 §.

Yhtiön asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu viisi varsinaista ja kaksi varajäsentä, jotka valitaan suljetuilla lipuilla yhtiökokouksessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja joiden kaikkien tulee olla yhtiössä osakkaana.

13 §.

Jos johtokuntaan on tullut valituksi henkilö, joka ei täytä velvollisuuksiansa tai on muuten sopimaton, voidaan hänet erottaa ja valita uusi tilalle.

14 §.

Johtokunta, joka on vastuunalainen yhtiön tileistä, jotka päätetään kalenterivuosittain, ja rahavaroista, valitsee keskuudestaan yhdeksi vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, /joiden kutsumuksesta johtokunta kokoontuu/ sihteerin, rahastonhoitajan y.m. tarpeelliset virkailijat.

15 §.

Päätöstä älköön tehtäkö johtokunnassa, ellei vähintäin kolme jäsentä tai varajäsentä ole saapuvilla. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Äänten tasan sattuessa, ratkaisee puheenjohtajan ääni.

16 §.

Pöytäkirjan laatii johtokunnan kokouksessa sihteeri, joka myös pitää hallussaan yhtiön kirjat ja tilit, jotka johtokunta neljä kertaa vuodessa tarkastaa sekä hoitaa kirjeenvaihdon ja ilmoitukset.

17 §.

Johtokunta ottaa asiamiehiä paikkakunnille, missä se harkitsee sellaisia tarvittavan sekä myös erottaa ne, jos hyväksi näkee.

18 §.

Johtokunta on velvollinen edustamaan yhtiötä sattuvissa riidoissa ja valvomaan sen etuja kaikkialla.

19 §.

Kalenterivuoden lopussa tekee johtokunta ehdotuksen vuosimaksuista seuraavaa vuotta varten vuoden tulojen ja menojen mukaan, joka ehdotus jätetään yhtiön vuosikokouksen päätettäväksi.

20 §.

Yhtiön hallintoa ja tilejä tarkastavat tilintarkastajat, jotka vuosikokouksessa valitaan vuodeksi kerrallaan ja joille johtokunta jättäköön tilit 14 vuorokautta ennen mainittua kokousta.

21 §.

Yhtiön ylimääräisiä kokouksia pidetään kunakin vuonna niin usein kuin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta ilmoittakoon niistä kahdessa paikkakunnalla levinneessä sanomalehdessä seitsemän päivää ennen kokousta. Samaa on noudatettava vuosikokouksen kokoonkutsumiseen nähden.

22 §.

Näiden sääntöjen muuttaminen älköön olko luvallista muussa kuin kokouksessa, jossa 2/3 osan enemmistö sitä vaatii, ja päätös astukoon voimaan vasta kun seuraavassa kokouksessa 2/3 osan enemmistö on muutoksen hyväksynyt ja johtokunta hakenut sille asianomaisen vahvistuksen.

23 §.

Vuosikokouksessa, joka pidetään viimeistään helmikuussa, käsitellään seuraavat asiat:

1:o/ Johtokunnan kertomus yhtiön toiminnasta edellisenä tilivuotena;

2:o/ Tilaintarkastajien kertomus edellisen vuoden tilien tarkastamisesta;

3:o/ Tilinpäätöksen vahvistaminen kuluneelta toimintavuodelta ja päättäminen siitä, mikä määrä on siirrettävä vararahastoon;

4:o/ Vastuuvapauden myöntäminen johtokunnalle;

5:o/ Muut toimenpiteet, joihin edellämainitut kertomukset ehkä aihetta antavat;

6:o/ Johtokunnan jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot;

7:o/ Lisämaksuvelvollisuuden suuruuden määrääminen;

8:o/ Kahden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan vaali; ja

9:o/ Kahden vuosikokouksen pöytäkirjan tarkastajan vaali.

24 §.

Vuosikokouksen käsiteltäväksi saa johtokunta esittää muitakin kysymyksiä kuin edellisessä pykälässä on mainittu.

25 §.

Vähin vakuutuskanta, millä yhtiö voi alottaa toimintansa, on kaksikymmentäviisituhatta /25,000/ markkaa."

Tämän hakemuksen johdosta on Vakuutustarkastaja vaaditun lausuntonsa toimittanut. Annettu Talousosastossa, Helsingissä, tammikuun 18 päivänä 1918.

S u o m e n   S e n a a t t i   on puheenaolevan hakemuksen ynnä siihen kuuluvat asiakirjat itsellensä esittelyttänyt ja katsoo hyväksi vahvistaa yllä olevat "Pohjois - Hämeen Keskinäisen Eläinvakuutus - Yhtiön" säännöt noudatettaviksi, kuitenkin ehdolla että yhtiön on alistuttava niihin määräyksiin, joita vakuutuslaitoksen järjestelystä vastedes ehkä annetaan, ollen yhtiön, joka on vakuutustarkastajan valvonnan alainen, vuosittain jätettävä hänelle vuosikertomuksensa sekä sellaiset tiedot yhtiön toiminnasta, jotka vakuutustarkastaja tilastollisiin tarkoituksiin ehkä katsoo tarpeelliseksi, jotapaitsi yhtiön johtokunnan on, siinä tapauksessa että yhtiön toiminta lakkaa, tehtävä siitä ilmoitus vakuutustarkastajalle. Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.


S u o m e n   S e n a a t t i:
Kyösti Kallio.
Onni Talas
Alexander Frey
Jalmar Castrén
Heikki Renvall.


A. Aho.


Lähde[muokkaa]

Kansallisarkistossa oleva (senaatin) talousosaston registraattorinkonttorin arkiston sidos Da:290 päätöstaltio I, 1918, tammikuu, sivut 742–748.