Savolaisen laulu (Collan)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Savolaisen laulu

Kirjoittanut August Ahlqvist
Sävellys: Karl Collan\version "2.18.2"

\header {
 title = "Savolaisen Laulu."
 composer = "K. Collan"
 poet = "A. Oksanen"
 tagline = ##f
}

\paper {
 raggedright = ##t
 raggedbottom = ##t
}

%%cis fis gis
tenI = \new Voice = "Tenori 1"
\relative c'' {
 \voiceOne
 \dynamicUp
 \autoBeamOff
				% s. 165, rivi 1:1
 \partial 4 { e,4 } |
 cis'4. b8 a4 cis  | % 1
 e4. d8 cis4 e    \break | % 2 
 				% s. 165, rivi 2:1
 d4 b cis a     | % 3
 b2 \oneVoice r4 \voiceOne b4      | % 4
 b4. a8 gis4 b    | % 5
 e4. dis8 cis4 cis  \break | % 6
  				% s. 165, rivi 3:1
 fis4 cis fis gis  | % 7
 a4. gis8 fis4 fis  | % 8
 e4. b8 gis'4 fis  | % 9
 e2 \oneVoice r4 \voiceOne e4      \break | % 10
  				% s. 165, rivi 4:1
 d4. b8 cis4 d    | % 11
 e4. d8 cis4 a    | % 12
 fis4 gis a d    | % 13
 cis4. b8 a4 cis   \break | % 14
  				% s. 165, rivi 5:1
 a'4. fis8 gis4 cis, | % 15
 fis2 fis      | % 16
 e4. e8 fis4 gis   | % 17
 a2 s2 \bar "|."   | % 18 
}

tenII = \new Voice = "Tenori 2"
\relative c' {
 \voiceTwo
 \autoBeamOff

				% s. 165, rivi 1:1
 \partial 4 { e4 } |
 e4. e8 e4 a     | % 1
 cis4. b8 a4 cis   | % 2
 				% s. 165, rivi 2:1
 b4 gis a a     | % 3
 gis2 \oneVoice r4 \voiceTwo gis4    | % 4
 fis4. fis8 e4 gis  | % 5
 b4. b8 a4 b     | % 6
  				% s. 165, rivi 3:1
 a4 a cis cis    | % 7
 cis4. cis8 cis4 cis | % 8
 b4. b8 e4 dis    | % 9
 e2 \oneVoice r4 \voiceTwo e4      | % 10
  				% s. 165, rivi 4:1
 b4. gis8 a4 b    | % 11
 cis4. b8 a4 a    | % 12
 fis4 gis a gis   | % 13
 gis4. gis8 a4 b   | % 14
  				% s. 165, rivi 5:1
 cis4. a8 b4 b    | % 15
 a2 d        | % 16
 cis4. cis8 d4 d   | % 17
 cis2 s2 \bar "|."  | % 18 
 
}

basI = \new Voice = "Basso 1"
\relative c {
 \voiceOne
 \autoBeamOff

				% s. 165, rivi 1:2
 \partial 4 { e4 }  |
 e4. d8 cis4 e    | % 1
 a4. a8 a4 a     | % 2
 				% s. 165, rivi 2:2
 gis4 e a e     | % 3
 e2 \oneVoice r4 \voiceOne e4      | % 4
 fis4. fis8 e4 e   | % 5
 e4. e8 e4 eis    | % 6
  				% s. 165, rivi 3:2
 fis4 fis a b    | % 7
 cis4. b8 a4 a    | % 8
 gis4. gis8 b4 a   | % 9
 gis2 \oneVoice r4 \voiceOne gis4    | % 10
  				% s. 165, rivi 4:2
 gis4. e8 e4 e    | % 11
 e4. e8 e4 e     | % 12
 fis4 fis fis fis  | % 13
 eis4. eis8 fis4 gis | % 14
  				% s. 165, rivi 5:2
 fis4. fis8 eis4 eis | % 15
 fis2 a       | % 16
 a4. cis8 b4 b    | % 17
 a2 s2        | % 18 

}

basII = \new Voice = "Basso 2"
\relative c {
 \voiceTwo
 \autoBeamOff

				% s. 165, rivi 1:2
 \partial 4 { e4 } |
 a,4. a8 a4 a     | % 1
 a4. a8 a4 a     | % 2
 				% s. 165, rivi 2:2
 e'4 e a, cis     | % 3
 e2 \oneVoice r4 \voiceTwo e4       | % 4
 dis4. dis8 e4 e   | % 5
 gis,4. gis8 a4 gis  | % 6
  				% s. 165, rivi 3:2
 fis4 fis fis' eis  | % 7
 fis4. fis8 fis4 a,  | % 8
 b4. b8 b4 b     | % 9
 e2 \oneVoice r4 \voiceTwo e4       | % 10
  				% s. 165, rivi 4:2
 e4. d8 cis4 b4    | % 11
 a4. a8 a4 cis    | % 12
 d4 d d b       | % 13
 cis4. cis8 fis4 eis! | % 14
  				% s. 165, rivi 5:2
 fis4. fis8 cis4 cis | % 15
 d2 d         | % 16
 e4. e8 e4 e     | % 17
 a,2 s2        | % 18 
 
}


\score {
 \new ChoirStaff <<
  \new Dynamics {
   \partial 4 { s4^\f } |
   s1*9 |
   s2. s4^\p |
   s1*2 |
   s2^\< s2^\! |
   s4.^\> s8^\! s4 s4-\f |
   s1 |
   s4. s4^\> s4.^\! |
   s1*2 |
  }
  
  \new Staff {
   \clef "treble"
   \key a \major
   \time 4/4
   \tempo "Moderato."
   \set Staff.instrumentName = #"Tenori"
    <<
	 \tenI
	 \tenII
   >>
  }


  \new Lyrics = "Tenori"

  \new Dynamics {
   \partial 4 { s4^\f } |
   s1*9 |
   s2. s4^\p |
   s1*2 |
   s2^\< s2^\! |
   s4.^\> s8^\! s4 s4-\f |
   s1 |
   s4. s4^\> s4.^\! |
   s1*2 |
  }
  
  \new Staff {
   \clef "bass"
   \key a \major
   \time 4/4
   \set Staff.instrumentName = #"Bassi"
    <<
	 \basI
	 \basII
   >>
  }

  \context Lyrics = "Tenori" \lyricsto "Tenori 1" {
   Mun |
   muis -- tuu mie -- le -- |
   he -- ni nyt Su -- |
   loi -- nen Sa -- von -- |
   maa, Sen |
   kan -- sa kaik -- ki |
   kär -- si -- nyt Ja |
   on -- ne -- hen -- sa |
   tyy -- ty -- nyt, Tää |
   ar -- mas kal -- lis |
   maa. Sen |
   kan -- sa kaik -- ki |
   kär -- si -- nyt Ja |
   on -- ne -- hen -- sa |
   tyy -- ty -- nyt, Tää
   ar -- mas kal -- lis |
   maa, Tää |
   ar -- mas, kal -- lis |
   maa!
  }
 >>

 \layout { }
}

%% Midin generoimiseen.
\score {
 <<
  \time 4/4
  \new Staff {
   %%\set Staff.midiInstrument = "choir aahs"
   \set Staff.midiInstrument = "voice oohs"
   \tempo 4 = 115
   <<
	\tenI
	\tenII
	\basI
	\basII
   >>
  }
 >>
 \midi { }
}

Mun muistuu mieleheni nyt
Suloinen Savonmaa,
 ;,;Sen kansa kaikki kärsinyt
Ja onnehensa tyytynyt, ;,;
Tää armas, kallis maa!

Lähde: A. Oksanen & K. Collan: Savolaisen laulu. Koitar — Savo-karjalaisen osakunnan albumi, 1870, s. 165. Kansalliskirjasto.

Katso myös[muokkaa]