Selityksen pyyntö

Wikiaineistosta
Janakkalasta jatkoa.

Kirjoittanut Kustaa Paturi


Selityksen pyyntö.


Hämäläisen 15:sta n:ssa kirjoitukseeni "Suomen yleisesta rahaseikasta" Toimitus lisäyksenssänsä paitsi muuta sanoo: "aiwotusta tilawakuus-yhtissä, se menee wähän siwullepäin." Silloin tawallisesti menee hullusti, kuin menee "wähän siwullepäin". Olen jo toista wuotta lukenut sanomalehdistä Tilawastike-yhtiön puuhasta ja koettanut tarkata kaikkia niitä kohtia mitä on selitetty Tilawastike-yhtiön hywän puolen eduksi. Esim. on selitetty että monet kansat owat Tilawastike-yhtiöin toimeen panolla ja kautta uupiomesta wirkenneet ja kohonneet muiden kansain ohitse woimassa; mutta minulla on niin paksu pää jottei taiwu sitä ymmärtämään että nykyänsä Tilawastike-yhtiö woisi panna Suomen kansan uusiin woimiin rdistykseen päin, etenki sillä kannalla kuin sitä on esitetty rakettawaksi, nimittäin puolen tilain wastuuta saatawaksi lainaa ja tulewan maksettawaksi monien wuosikymmenien sisällä. Pääasiallisesti on minua surkuttanut aiwottu welanteko tulewan ihmispolwen maksettawaksi, ilman hätätarwetta eli johdollista syytä kansan edistykseen. Esm. Jos aiwottu Tilawastike-yhtiö ottaisi maatilain panttausta wastaan hywin monen miljoonan lainan ja se tulisi maksettawaksi monessa wuosikymmenessä – eikö siitä jäisi tulewillen hisrmuisen paljon suurempi welka kuin tällä mies polwella nykyänsä on; mutta mitä etua? On selitetty: maanwiljelys paranee ja tuottaa miljonat takasin ja wielä enemmänkin. Sitä en saa päähäni että maanwiljelys hyödyllisesti woi parantua niin kauwan kuin taito puuttuu; yhtäkkiä otetut lainamiljoonat katoo kuin tina tuhkaan ja siksi kuin parempi maanwiljelysoppi kerkii, tulee uusien laina-miljonain tarwet.
Hämäläinen sanoo: "Mutta jos joku on waasittu lainaan turwaumaan, aihän se paha liene että saa rahaa hywillä ehdoilla." Samaa wirtta on yleisesti waisanneet muutkin. Mutta asiassa on muitakin hywiä juuria. Suomen kansa on tuhlarin ja alaikäisyyden tilassa, kuin on ilman täyttä todellista syytä menettänyt raha-waransa, elännyt yli maansa tuloja – on tytymätöin panemaan suutansa säkkiä myöden ja aikoo ruweta maansa hintaa syömään.
Saisko Suomen kansa ulkomaalaisiltaki lainaa kuinka "hywillä ehdoilla," ja seuraisi näytettyä esimerkkiänsä, tuhlaisi ainasaaliinsa liikaan ylöllisyyteen: olisikohan tuokin hyödyksi? Eiköhän waan ennen pitkää ulkomaalaiset rupeisi täristyttämään Suomen maatilain nurkkakiwiä?
Nöyrimmästi pyydän että Hämäläinen eli joku muu Suomalainen Sanomalehti antaisi sen mukaisia selityksiä Tilawaste-yhtiön nykyisestä mahdollisuudesta, etenki siinä laadussa että puolen tilan arwoa annetaan lainaa ja maksetaan monissa wuosikymmenissä, jotta tämän kirjoittaja ja moni muukin saisi päähänsä selkiämään puheena olewan asian keskikohdan.
Maamies.
Toimituksen selitys saattaa olla lyhy: joka apua tarwitsee, tulee paremmin autetuksi, jos saa awun hywillä ehdoilla. Maanwiljelijät tarwitsewat apua, sillä enin osa maatiloja Suomessa on nyt pantattu lainoen wakuutukseksi, ja moni tarwitsee apua tilainsa parannukseenki. Tilawakuutusyhtiö antaa awun hywillä ehdoilla molemmille. Entiset welat taidetaan suorittaa näillä uusilla paremmilla lainoilla; sen luulisimme hywin selwäksi asiaksi. Mutta joka ei lainaa tarwitse, hän olkoon kaukana koko yhtiöstä, niinkuin hän nytkin on lainaamatta. Ei siitä sen enempää muutosta ole pelättäwänä.Lähde: Suometar 27/4/1860