Sotarikosten syytteeseenpano

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Asetus[muokkaa]

Suomen asetuskokoelma 675/1945.


Asetus eräiden välirauhansopimuksessa tarkoitettuja sotarikoksia käsittävien tekojen syytteeseenpanosta.
Annettu Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 1945.

Oikeusministerin esittelystä säädetään Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhtyneen Kuningaskunnan välisen välirauhansopimuksen voimaansaattamisesta 23 päivänä syyskuuta 1944 annetun lain nojalla:

Rikosten vanhentumisesta voimassa olevat säännökset eivät ole esteenä 19 päivänä syyskuuta 1944 tehdyn välirauhansopimuksen 13 artiklassa tarkoitettuja sotarikoksia käsittävien tekojen syytteeseenpanolle.

Helsingissä 5 päivänä heinäkuuta 1945.

Tasavallan Presidentin sijasta
Pääministeri J. K. PAASIKIVI.


Oikeusministeri Urho Kekkonen.

Perustuslakivaliokunnan mietintö[muokkaa]

Perustuslakivaliokunnan mietintö n:o 70 vuoden 1945 valtiopäivillä.


Perustuslakivaliokunnan mietintö N:o 70 sen johdosta, että eduskunnan tietoon on saatettu asetus eräiden välirauhansopimuksessa tarkoitettuja sotarikoksia käsittävien tekojen syytteeseenpanosta.

Eduskunta on pöytäkirjanottein 10 päivältä elokuuta 1945 perustuslakivaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi lähettänyt 5 päivänä heinäkuuta 1945 annetun asetuksen eräiden välirauhansopimuksessa tarkoitettuja sotarikoksia käsittävien tekojen syytteeseenpanosta, joka asetus on Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhtyneen Kuningaskunnan välisen välirauhansopimuksen voimaansaattamisesta 23 päivänä syyskuuta 1944 annetun lain mukaisesti saatettu eduskunnan tietoon. Asian johdosta valiokunta on kuullut oikeusministeri Urho Kekkosta.

Puheena olevaa asetusta, jolla välirauhansopimuksen 13 artiklassa tarkoitettuja sotarikoksia käsittävien tekojen syytteeseenpano on tehty mahdolliseksi rikosten vanhentumisesta voimassa olevien säännösten estämättä, on perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan pidettävä mainitun artiklan määräysten täytäntöönpanemiseksi tarpeellisena. Kun sanotun artiklan velvoitukset olisi saatava nopeasti täytetyiksi ja sotarikoksia koskeva kysymys poistetuksi ajankohtaisten kysymysten joukosta, olisi vielä selvittämättä olevien sotarikosten syytteeseenpanoa perustuslakivaliokunnan mielestä kiirehdittävä.

Koska käsitelty asetus perustuu alussa mainittuun, välirauhansopimuksen voimaansaattamisesta annettuun lakiin, perustuslakivaliokunta kunnioittaen ehdottaa eduskunnan päätettäväksi,

ettei puheena olevaa asetusta kumottaisi.

Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 1945.


Asian käsittelyyn ovat valiokunnassa ottaneet osaa puheenjohtaja Ahmavaara, varapuheenjohtaja E. Pekkala ja jäsenet Alestalo, Jern, Kallinen, Kivisalo, Kujala, Kytömaa, Kölli, Möttönen, Paasivuori, U. Raatikainen, Saukkonen ja Wiik sekä varajäsen Stenberg.

Eduskunnan kirjelmä valtioneuvostolle[muokkaa]

Lähde: Kansallisarkistossa oleva valtioneuvoston akti K.D. 29/503 Oik.m. 1945.


Eduskunnan kirjelmä sen johdosta, että Eduskunnan tietoon on saatettu asetus eräiden välirauhansopimuksessa tarkoitettuja sotarikoksia käsittävien tekojen syytteeseenpanosta.

Eduskunnan tietoon on saatettu eräiden välirauhansopimuksessa tarkoitettuja sotarikoksia käsittävien tekojen syytteeseenpanosta 5 päivänä heinäkuuta 1945 annettu asetus, joka Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhtyneen Kuningaskunnan välisen välirauhansopimuksen voimaansaattamisesta 23 päivänä syyskuuta 1944 annetun lain mukaisesti on ilmoitettu Eduskunnan Puhemiehelle, ja Perustuslakivaliokunta on asiasta antanut mietintönsä N:o 70.

Kun välirauhansopimuksen 13 artiklan velvoitukset olisi saatava nopeasti täytetyiksi ja sotarikoksia koskeva kysymys poistetuksi ajankohtaisten kysymysten joukosta, Eduskunta huomauttaa, että vielä selvittämättä olevien sotarikosten syytteeseenpanoa olisi kiirehdittävä.

Pitäen asetusta mainitun artiklan määräysten täytäntöönpanemiseksi tarpeellisena Eduskunta on päättänyt,

ettei puheena olevaa asetusta ole kumottava.

Helsingissä 26 päivänä lokakuuta 1945.

Eduskunnan puolesta:
puhemies K.-A. Fagerholm
varapuhemies Eino Pekkala
varapuhemies Vihtori Vesterinen