Sovintokirja irtolaisista, kerjäläisistä ja rikollisista 1861

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Sovinto Hänen Majesteettinsa Venäjän Keisarin ja Hänen Majesteettinsa Ruotsin ja Norjan Kuninkaan välillä, irtonaisten, kerjäläisten ja pahantekijäin molemminpuolisesta takaisin lähettämisestä[muokkaa]

Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokous 19/1861.

tehty Pietarissa 15 (27) päivänä Joulukuuta 1860 ja vahvistettu 24 päivänä Helmikuuta 1861.

Me ALEKSANDER Toinen, Jumalan Armosta, Keisari ja Itsevaltias koko Venäjänmaan, Moskovan, Kiovan, Wladimirin ja Novgorodin ylitse: Kasanin Tsaari, Astrakanin Tsaari, Puolanmaan Tsaari, Siperian Tsaari, Taurian saareston Tsaari, Georgian Tsaari; Pleskovin Herra ja Smolenskin, Lithauin, Wolhynian, Podolian ja Suomen Suuriruhtinas; Vironmaan, Liivinmaan, Kuurinmaan ja Semogitian, Bialostofin, Karjalan, Tverin, Jugorian, Permaan, Wiatkan, Bulgarian y. m. Herttua; Ala-Novgorodin, Tsernigovan, Riäsänin, Polotskin, Rostovin, Jaroslavin, Bieloserskin, Udorian, Obborian, Kondinian, Witepskin, Mistislavin Herra ja Suuriruhtinas, ja koko Pohjaisen Maakunnan Hallitsija; Iberian, Kartalinian, Kabardan ja Armenian maakunnan Herra; Tserkassian ja Vuorten Ruhtinain ynnä muiden Perintöruhtinas ja Päähallitsija; Norjanmaan Perillinen, Schleswig-Holsteinin, Stormarin, Ditmarsin ja Oldenburgin Herttua y. m., y. m., y. m., teemme tiettäväksi: että keskinäisen suostumuksen johdosta Meidän ja Hänen Majesteettinsa Ruotsin ja Norjan Kuninkaan välillä ovat Meidän edusmiehemme 15 (27) päivänä Joulukuuta 1860 Pietarissa tehneet ja allekirjoittaneet Sovinnon irtonaisten, kerjäläisten ja pahantekijäin molemminpuolisesta takaisin lähettämisestä, joka sanasta sanaan kuuluu seuraavalla tavalla:

Pyhän ja jakamattoman Kolminaisuuden nimeen!

Sittenkuin Venäjän ja yhdistettyin Ruotsin ja Norjan Kuninkaanvaltain välillä 17 (29) päivänä Joulukuuta 1852 päätetty suostumus on loppunut ja muutamien siinä olevista määräyksistä on huomattu tarvitsevan eräitä muutoksia, ovat Hänen Majesteettinsa Venäjän Keisari ja Hänen Majesteettinsa Ruotsin ja Norjan Kuningas katsoneet hyväksi ja tarpeelliseksi, sovinnon kautta määrätä irtonaisten, kerjäläisten ja pahantekijäin molemminpuolisesta takaisin lähettämisestä, sekä sitä varten täysivaltaisiksi asiamiehiksensä nimittäneet:

Hänen Majesteettinsa Venäjän Keisari: Ruhtinas Aleksander Gortschakovin, Totisen Salaneuvoksensa ja ulkomaan asiain Ministerin, Riikinneuvokunnan jäsenen, Ritari Venäjän S:t Andrean kunnia-tähdestä, S:t Vladimirin tähtikunnan ensimäisestä luokasta, S:t Aleksander-Nevskyn ja Valkean Kotkan kunnia-tähdistä, S:t Annan tähtikunnan ensimäisestä luokasta ja S:t Stanislaon tähtikunnan ensimäisestä luokasta, Ruotsin Serafimeri kunnia-tähdestä, Franskan Kunnia-Legionan kunnia-tähdestä, Espanian Kultaisen Rahan kunnia-tähdestä, Sardinian S:t Annunciate-nimisestä kunnia-tähdestä, Itävallan S:t Stefanin kunnia-tähdestä, Preussian Mustan Kotkan jalokivillä kaunistetusta ja Punaisen Kotkan kunnia-tähdistä, Neapelin Ferdinand- ja Ansio-nimisistä kunnia-tähdistä, Wyrtenbergin Kruunu-nimisestä kunnia-tähdestä, Tanskan Elehvantti- ja Dannebrog-nimisistä kunnia tähdistä, Portugalin Torni- ja Miekka-nimisistä kunnia-tähdistä, Bäierin S:t Hubertin kunnia-tähdestä, Badenin Uskollisuus ja Zäringi-Leijonan kunnia-tähdestä, Hannoverin Guelfein kunnia-tähdestä, Hessen-Darmstadt'in Ludvigin kunnia-tähdestä, Sachsenin Kruunu-nimisestä kunnia-tähdestä, Sachsen-Altenburgin Ernst-nimisestä kunnia-tähdestä, Sachsen-Weimarin Valkean Haukan kunnia-tähdestä, Kreekanmaan Vapahtajan kunnia-tähdestä, Belgian Leopoldin tähtikunnan kunnia-tähdestä, Toskanan S:t Josepin ja paavillisen Pius IX:n kunnia-tähdistä, Turkinmaan Medjidie-tähtikunnan kunnia-tähdestä, kantava Persian Schachin timanteilla kaunistettua ensimäisen luokan muoto-kuvaa;

ja Hänen Majesteettinsa Ruotsin ja Norjan Kuningas: Fredrik Hartwig Anton Ferdinand Paruuni af Wedel-Jarlsberg'in, Erinomaisen Lähettiläänsä ja Täysivaltaisen Ministerinsä Keisarillisessa Venäjän Hovissa, tätä ennen Hänen Majesteettinsa Korkeasti vainajan Leski-Ruhtinas Desiderian Ensimäinen Hovitallinhaltija, Kommendööri ruotsalaisesta Pohjantähden ja norjalaisesta S:t Olavin kunnia-tähdistä, Ritari Venäjän S:t Annan tähtikunnan 1:stä luokasta, Iso-Upseeri Belgian Leopoldin kunnia-tähdestä, Kommendööri tanskalaisesta Dannebrog-nimisestä kunnia-tähdestä, Ritari Baierin S:t Michelin Ansio-nimisestä kunnia-tähdestä ja Preussinmaan S:t Juhanan kunnia-tähdestä;

jotka edusmiehet, vaihetettuansa heidän asianomaiseen muotoon tehdyiksi löydetyt, hyvät ja kelvolliset valtakirjansa, ovat tehneet ja allekirjoittaneet sen sovinnon irtonaisten, kerjäläisten ja pahantekijäin molemminpuolisesta takaisin lähettämisestä, joka tässä seuraa:

1. Artikla.

Kukin Venäjän Keisarikunnassa taikka Suomen Suuriruhtinanmaassa syntynyt irtonainen, kerjäläinen taikka pahantekijä, joka Ruotsiin taikka Norjaan on vaeltanut, - sekä kukin semmoinen Venäläisestä tahi Suomalaisesta isästä Ruotsissa taikka Norjassa syntynyt, joka Keisarilliselta Lähetykseltä Tukhulmissa annetun todistuksen kautta on asianomaisessa järjestyksessä Venäjän taikka Suomen alamaiseksi omistettu, - saatetaan kotimaahansa takaisin lähettää, vaikka ei Keisarillinen Hallitus sitä nimen-omaan ole vaatinutkaan, ja pitää siinä tapauksessa siellä vastaan otettaman, joll'ei hän toisessa maakunnassa ole ollut valtakunnan virassa, taikka itse päällensä siellä maaviljelystä taikka muuta elinkeinoa laillisesti harjoittanut, tahi joll'ei vihdoin 7:nen artiklan jälkimäisessä osassa säännettyä määräystä häneen voida sovittaa.

Samoin myös kukin Ruotsissa taikka Norjassa syntynyt irtonainen, kerjäläinen taikka pahantekijä, joka Venäelle taikka Suomen Suuriruhtinanmaahan on vaeltanut, - sekä kukin semmoinen Ruotsalaisesta tahi Norjalaisesta isästä Venäellä taikka Suomessa syntynyt, joka Kuninkaalliselta Lähetykseltä Pietarissa annetun todistuksen kautta on asianomaisessa järjestyksessä Ruotsin taikka Norjan alamaiseksi omistettu, - saatetaan kotimaahansa takaisin lähettää, vaikka ei Yhdistettyjen Valtakuntien Hallitus sitä nimen-omaan olisi vaatinutkaan, jossa häntä silloin älköön oltako vastaan ottamatta, kuitenki tässä edelläpäin määrätyillä ehdoilla.

Ennenkuin tämmöinen ihminen lähetetään takaisin, pitää hänen kansallisuutensa oleman toteen näytettynä hänellä itsellänsä olevain todistusten, taikka, niiden puutteessa, semmoisten tietojen kautta, joita asianomaiset virastot siihen mukaan ovat velvolliset antamaan, kuin seuraavissa artikloissa säännetään.

"Pahantekijän" nimellä ymmärretään kaikki semmoiset, jotka laillisen tuomion kautta ovat jommassa kummassa maakunnassa la'in rikokseen, loukkaukseen tahi ylitsekäymiseen syypäiksi langetetut.

2. Artikla.

Milloin taas ei tämmöisen ihmisen syntymäpaikasta voida saada selvää, luetaan hän siihen maahan kuuluvaksi, jossa hän, edellisessä artiklassa säännetyllä tavalla, viimeksi on koettanut päästä hyödylliseen työhön, olkoonpa julkisessa palveluksessa taikka erikoisessa elinkeinossa. Joll'ei viimeksikään mainitusta asianhaarasta selvää saataisi, on hän vastaan otettava siihen kysymyksessä olevista maakunnista, josta hän toteen saatavasti ensinnä on tullut toiseen maahan.

3. Artikla.

Ennenkuin edellämainittua laatua oleva ihminen takaisin lähetetään toisen Korkean Vallan aluudesta toisen aluuteen, ovat kaikki mahdolliset tiedot edellämainituista asianhaaroista hankittavat, ja, muun selityksen puuttuessa, henkipano- ja kirkonkirjoja tässä johdatuksena käytettämän.

4. Artikla.

Kuvernöörin taikka asianomaisen viraston siinä maakunnassa, missä tämmöinen ihminen on pantu kiinni, pitää kaikella mahdollisella tarkkuudella ja tarpeellisella kiiruudella toimittaa nämä tutkistelemukset. Jos niihin tarvitaan tietoja toisen maakunnan virastoilta, pitää kirje-vaihto siitä molemmin puolin tapahtuman ulkomaan asiain Ministeristön kautta. Välinäisten keskuuksien huojentamiseksi raja-maakuntain välillä tämmöisissä tapauksissa, ja että tutkinnot pikemmin saataisiin päätetyiksi, on kuitenki suostuttu, että maaherrat Tukhulmin ja Länsipohjanmaan lääneissä sekä Amtmanni Norjan Lapissa eli Finmarkissa yhdeltä, ja Kuvernöörit Turussa ja Oulussa sekä asianomainen virasto Arkangelin guvernementissä, toiselta puolelta, kohdastaan saavat toinen toisellensa kirjoittaa niistä ihmisistä, jotka kiinni otetaan heidän hallitukseensa uskotuissa lääneissä taikka niiden kanssa rajatuksin olevissa maakunnissa.

5. Artikla.

Kaikissa näissä tiloissa ovat Maaherrain tykönä taikka asianomaisissa virastoissa täydelliset pöytäkirjat kirjoitettavat, ja kuin joku irtonainen, kerjäläinen taikka pahantekijä takaisin lähetetään toisen Korkean Vallan maakunnista toisen maakuntiin, pitää ulosveto häntä koskevasta pöytäkirjasta, sisältävä päätöksen ja siihen kuuluvat syyt, passiansa seuraaman, sekä myöskin se kirjoitus, jos sellaista löytyy, jonka nojalla kysymyksessä oleva ihminen on oleskellut siinä maassa, josta hän lähetetään pois.

6. Artikla.

Kuin lähinnä edellistä artiklaa on asianomaisesti noudatettu, eivät Kuvernöörit, Hallitusmiehet taikka asianomaiset virastot kummallakaan puolella saa olla sillä tavalla lähetettyä ihmistä vastaan ottamatta. Olisiko heillä siinä kohdassa mitään muistuttamista, niin tehkööt siitä asianomaiselle Hallituksellensa ilmoituksen.

7. Artikla.

Jos tämmöisellä irtonaisella, kerjäläisellä taikka pahantekijällä on myötänsä vaimo tahi lapsia, pitää heidän kanssa takaisin lähettämisen suhteen meneteltämän niinkuin hänen itsensäki kanssa, siitä huolimatta, missä ovat syntyneet, taikka milloin toiseen taikka toiseen maahan ovat tulleet.

Kuitenki on sovittu, että jos irtonainen, kerjäläinen taikka pahantekijä tulomaassansa on mennyt naimiseen sen maan alamaisen kanssa, niin ei tämän sovinnon kautta säännettyjä määräyksiä saateta käyttää häntä itseänsä eikä hänen vaimoa ja lapsiansa kohtaan.

8. Artikla.

Se maakunta, joka poislähettää jonkun tämmöisen ihmisen, maksaa hänen vientinsä ja elatuksensa rajalle asti, mutta siitä lähtien, kuin hän rajalla on ulosannettu, suorittaa se maa nämä kulungit, joka hänen vastaan ottaa.

9. Artikla.

Edellisissä artikloissa määrätyt säännöt pysyvät voimassaan kuutena vuonna, siitä päivästä lukien, jona vahvistukset vaihetetaan, ja vielä sittenki lopullensa kuusi kuukautta senjälkeen, kuin toinen liittolaisista toiselle on ilmoittanut tahtonsa että sovinto voiman ja vaikutuksensa puolesta lakkautettaisiin; pidättäen kumpiki liittolainen itsellänsä oikeuden kuudennen vuoden ensimäisellä puolikkaalla tehdä semmoinen ilmoitus.

10. Artikla.

Tämä sovinto pitää vahvistettaman ja vahvistukset vaihetettaman mahdollisimmasti lyhimmällä ajalla.

Suuremmaksi vakuudeksi ovat asianomaiset Edusmiehet kirjoittaneet nimensä sen alle ja siihen vaakuna-sinettinsä painaneet; joka tapahtui Pietarissa 15 (27) päivänä Joulukuuta vuonna jälkeen Kristuksen syntymän yksituhatta kahdeksansataa ja kuusikymmentä.

Allekirjoittanut
Gortschakoff.

(L. S.)

Allekirjoittanut
Wedel-Jarlsberg.

(L. S.)

Tämän johdosta, ja asianomaisesti tutkittuamme tämän Sovinnon, olemma Me sen hyväksi omistaneet, vakuuttaneet ja vahvistaneet, niinkuin Me myöskin tämän kautta nyt sen kaikessa laveudessansa hyväksi omistamme, vakuutamme ja vahvistamme; luvaten Keisarillisella Sanallamme, niin Itsemme, kuin Meidän Perillistemme ja jälkeemme Hallitsevain puolesta, että kaikki, mitä tämän Sovinnon kautta on suostuttu, pitää rikkomatta noudatettaman ja seurattaman. Suuremmaksi vakuudeksi olemma Me Omalla kädellämme allekirjoittaneet tämän Keisarillisen vahvistuksemme ja sen alle painattaneet Valtakuntamme sinetin; joka tapahtui Pietarissa 24 päivänä Helmikuuta vuonna jälkeen Kristuksen syntymän yksityhatta kahdeksansataa kuusikymmentä ja ensimäisellä, Hallituksemme seitsemännellä.

ALEKSANDER.

(L. S.)

Nimellänsä vahvistanut ulkomaan asiain Ministeri Ruhtinas Gortschakoff.