Suomen armeijan päällikön päiväkäsky 95/1918

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

II N:o 1492

Jäljennös
S U O M E N
A R M E I J A N   P Ä Ä L L I K Ö N   P Ä I V Ä K Ä S K Y
N:o 95.


Helsingissä lokakuun 1 p:nä 1918.


1 §.

Suomen Armeijan Päällikön päiväkäsky N:o 92 oikaistaan siten, että päivittäin komennettujen käskyläisten lisäksi voidaan sotatoimijen ja laajempien kenttäharjoitusten aikana kullekin upseerille komppanianpäälliköstä ylöspäin komentaa 1 palvelija ja alemmille,kunkin komppanian upseerille yhteensä 1, tai komppanianpäällikön harkinnan mukaan useampia, jos upseeri on komennettuna johonkin erikoistehtävään. Tämä määräys on voimassa kunnes laillista tietä toisin määrätään.

2 §.

Upseerien avioliittoon menemisestä on Ylipäällikkö määrännyt seuraavaa:

Kun upseeri aikoo mennä naimisiin tulee hänen, koska sotajoukon upseerit muodostavat suuren perhekunnan tapaisen piirin ja näin ollen siihen kuuluvan upseerin avioliitto koskee kaikkia upseeriston jäseniä, antaa rykmentinpäällikölle tieto aikomuksestaan, jonka jälkeen päällikkö alistaa upseeriston harkittavaksi, onko aiottu avioliitto upseerin arvoa vastaava vai eikö; tullen päällikön sittemmin antaa upseeriston mielipiteen asianomaiselle tiedoksi. Tällöin on huomioon otettava ettei rykmentin päällikkö eikä upseeristo voi kieltää upseeria menemästä naimisiin, vaan että on syytä vastoin upseeriston tahtoa naimisiin menevälle upseerille huomauttaa, että hän solmimalla virkaveljiensä mielipiteestä sopimattoman avioliiton, häiritsee upseeriston jäsenten välistä hyvää toveruussuhdetta ja täten suuressa määrin tulee vahingoittamaan asemaansa joukon palveluksessa.

3 §.

Suomen ent. ruotujakoisen sotaväen edustajat, kenraalimajuri Åkerman ja eversti Maconi ovat jättäneet hopeakilven rykmenttien väliseksi ampumapalkinnoksi ja 10,000:- markan lahjan Suomen armeijalle, sekä tämän lisäksi lahjoituksen tekijöiden, ent. ruotujakoisen sotaväen upseerien valokuvakokoelman. Kiitollisuudella tulee Suomen armeija muistamaan vanhoja veteraanejansa, koettaen seurata heidän kunniakkaita traditsoonejansa.

4 §.

3 Divisioonan päällikölle, jääkärieversti S i h v o lle on myönnetty lomaa toistaiseksi luettuna 1 p:stä lokakuuta. Hänen sijaisekseen on määrätty eversti T u u z e l m a n   Yleisesikunnasta.

Ylipäällikön määräyksestä on Karjalan Ratsujääkärirykmentin N:o 3 v.t. komentaja, jääkärimajuri V e c k s t r ö m   siirretty Lapin Rajavartioryhmän I pataljoonaan.

Ylipäällikkö on määrännyt majuri U n o   H a r r y   A l f t h a n in Karjalan Ratsujääkärirykmenttiin N:o 3.

Ylipäällikön määräyksestä on lakkautetun Viipurin Komendanttihallituksen adjutantti, jääkäriluutnantti S v i n h u f v u d   siirretty 2. Divisioonaan.

Jääkäriluutnantti R u n a r   R e n h o l m   siirretään Valkoisen Kaartin rykmentistä Lapin Rajavartioryhmään.

Kornetti V ä ä n ä n e n   siirretään 3. Divisioonasta Lapin Rajavartioryhmään.


Lähde[muokkaa]

  • Kansallisarkistossa oleva kotelo sota-asiaintoimituskunta, tiedonantolehdet 1918–1919, T-11087/1.