Suomen ympäristö (julkaisusarja)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen ympäristö on Suomen ympäristöhallinnon Edita Publishingin avulla painattama ja myymä julkaisusarja, johon kuuluvat julkaisut käsittelevät Suomen ympäristöä.

Aiheesta muualla[muokkaa]

2007[muokkaa]

Kirjoja PDF-tiedostomuotoisina [1]

 • SY24/2007 Uhanalaisten lahopuulajien elinympäristöjen turvaaminen suojelualueilla ja talousmetsissä (YM 15.6.2007) []
 • SY20/2007 Yhteiseloa liito-oravan kanssa - Liito-oravan suojelun ja kasvavan kaupunkiseudun maankäytön tarpeiden yhteensovittaminen (Pirkanmaa 31.5.2007) [2]
 • SY18/2007 YVA-menettelyn soveltaminen yksittäistapauksissa (YM 4.7.2007) [3]
 • SY17/2007 Tiiviin ja matalan asuinalueen suunnittelu ja toteutus - esimerkkinä Lahden Karisto (YM 26.6.2007) [4]
 • SY16/2007 Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2016 - Taustaraportti (SYKE 5.6.2007) [5]
 • SY14/2007 Valtakunnallisesti arvokkaat moreenimuodostumat (YM 24.5.2007) [6]
 • SY13/2007 Simojoen tila ja kunnostus- Simojoki-Life (Lappi 12.6.2007) [7]
 • SY11/2007 Yhteinen ympäristömme 2020 (Uusimaa 27.4.2007) [8]
 • SY10/2007 Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015, Riktlinjer för vattenskydd fram till år 2015 (YM 3.4.2007) [9]
 • SY9/2007 Kaupunkiseutujen haja-asutusalueen väestömuutokset Suomessa 1980-2005 (YM 20.3.2007) [10]
 • SY8/2007 Biodiversiteetin kestävän käytön periaatteet (YM 15.3.2007) [11]
 • SY5/2007 Kotakentistä jälleenrakennuksen aikaan (Lappi 11.4.2007) [12]
 • SY4/2007 Tuulivoimaloiden melun syntytavat ja leviäminen (YM 6.3.2007) [13]
 • SY3/2007 Ympäristömelun vaikutukset (YM 12.3.2007) [14]
 • SY2/2007 Öljyhiilivedyillä saastuneen maan puhdistaminen puiden avulla (Pirkanmaa 12.3.2007) [15]
 • SY1/2007 Suomen kyky sopeutua ilmastonmuutokseen: FINADAPT (SYKE 20.3.2007) [16]

2006[muokkaa]

Kirjoja PDF-tiedostomuotoisina [17]

 • SY59/2006 Hietajärven alue - ympäristön seurannan helmi Pohjois-Karjalassa (Pohjois-Karjala 26.2.2006)
 • SY58/2006 Kemijärvestä padoilla eristettyjen järvien nykytila ja kunnostusvaihtoehdot (Lappi 16.2.2007)
 • SY57/2006 Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) perunan ja juuresten koneellisessa (SYKE 23.2.2007)
 • SY56/2006 Ympäristönäytteiden pitkäaikaisen säilytyksen ja yhteiskäytön kehittäminen Suomessa (SYKE 26.2.2007)
 • SY55/2006 Vesiensuojelun suuntaviivat vuoteen 2015 - Taustaselvityksen lähtökohdat ja yhteenveto tuloksista (SYKE 12.1.2007)
 • SY54/2006 Yhteistyöllä voimaa vesiensuojeluun! - Siuruanjoki kuntoon yhteishankkeen (2000-2006) loppuraportti (Pohjois-Pohjanmaa 25.1.2007)
 • SY53/2006 Moottorikelkkailu huvina, hyötynä ja häiriönä (YM 26.112006)
 • SY52/2006 Maatalousalueiden perattujen purojen luonnonmukainen kunnossapito (SYKE 21.2.2007)
 • SY51/2006 Yhdyskuntataloudellisten vaikutusten arviointi kaavoituksessa (YM 19.12.2006)
 • SY50/2006 Suomenlahden tilan muutokset - vaikutukset avomerialueen kalakantoihin ja kalastukseen (SYKE 9.1.2007)
 • SY49/2006 Kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva ohjelma (YM 5.12.2006)
 • SY48/2006 Biologinen monimuotoisuus talouskysymyksenä (YM 24.11.2006)
 • SY45/2006 Yhteistoimintaverkostot - Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman kokeiluhanke (SYKE 30.10.2006)
 • SY44/2006 Finwaste-hankkeen loppuraportti Jätevirrat ja jäteintensiteetin muutos Suomen taloudessa 1997-2003 (SYKE 8.12.2006)
 • SY42/2006 Vuokratalon uusi elämä (YM 11.10.2006)
 • SY41/2006 Teollisuuden sivutuotteiden hyötykäyttö tierakentamisessa (Kaakkois-Suomi 2.10.2006)
 • SY40/2006 Pyöriäinen Suomessa (YM 30.8.2006)
 • SY39/2006 Suomen ekologinen jalanjälki - metsäosion laskenta (SYKE 9.10.2006)
 • SY38/2006 Puolustusvoimien ampumatoiminta maankäytön suunnittelussa ja ympäristölupamenettelyssä (YM 5.9.2006)
 • SY37/2006 Koitereen säännöstelyn vaikutukset ja kehittämismahdollisuudet (SYKE 27.11.2006)
 • SY34/2006 Historiallinen paikkatieto (YM 18.8.2006)
 • SY33/2006 Biodiversiteetin seuranta ja indikaattorit - katsaus kansainvälisiin hankkeisiin ja ehdotuksia Suomen biodiversiteettiseurannan kehittämiseksi (SYKE 27.9.2006)
 • SY32/2006 Vuokra-asuntojen hakijatilanne pääkaupunkiseudulla (YM 5.9.2006)
 • SY31/2006 Kilpailukykyä, hyvinvointia ja ekotehokkuutta (YM 29.8.2006)
 • SY29/2006 Metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen kartoituksen laadun ja luotettavuuden analyysi (SYKE 10.10.2006)
 • SY27/2006 Jätteenpolton parhaan käytettävissä olevan tekniikan (BAT) vertailuasiakirjan käyttö suomalaisessa toimintaympäristössä (SYKE 14.8.2006)
 • SY24/2006 Ympäristön seuranta Suomessa 2006-2008 (SYKE 6.9.2006)
 • SY22/2006 EXTREFLOOD - Tulvariskien hallinta yhdyskuntasuunnittelussa (YM 12.6.2006)
 • SY21/2006 Kuntien toiminta ikääntyneiden kotona asumisen ja palvelujen kehittämisessä (YM 8.6.2006)
 • SY20/2006 Kioton hankemekanismit ja jätehuoltosektori - tietopaketti yrityksille (SYKE 9.6.2006)
 • SY18/2006 Kyrönjoen yläosan vesistötöiden vaikutus ja Kyrönjoen tila vuosina 1975-2003 (Länsi-Suomi 25.8.2006)
 • SY16/2006 Tributyylitina (TBT) maaympäristössä (SYKE 13.12.2006)
 • SY15/2006 Kestävästi rannikolla (YM 16.6.2006)
 • SY14/2006 Perfluorattujen alkyyliaineiden (PFAS) aiheuttamat ympäristöriskit Suomessa (SYKE 14.6.2006)
 • SY13/2006 Ympäristöterveys yhdyskuntasuunnittelussa (YM 21.8.2006)
 • SY12/2006 Maankäytön konfliktit ja niiden ratkaisumahdollisuudet (YM 21.8.2006)
 • SY11/2006 Ympäristölainsäädännön laillisuusvalvonta - erityisesti ympäristönsuojelulain näkökulmasta (SYKE 23.5.2006)
 • SY10/2006 Suomen rannikkostrategia (YM 16.6.2006)
 • SY9/2006 Luonnonsuojelun korvausjärjestelmä (YM 8.5.2006)
 • SY8/2006 Keinotekoiset ja voimakkaasti muutetut vedet vesienhoitosuunnitelmissa (YM 12.4.2006)
 • SY7/2006 Vesistöjen rehevöityminen sanomalehtien uutisoinnissa (SYKE 8.5.2006)
 • SY6/2006 Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden muutoksen arvioiminen (YM 31.3.2006)
 • SY5/2006 Tuulivoimalat ja maisema (YM 21.4.2006)
 • SY 4/2006 Maa-ainesvero. Ruotsin, Tanskan ja Ison Britannian kokemuksia (SYKE 22.6.2006)
 • SY3/2006 Maatalouden ympäristötuen sopimusalueiden laatu ja hoidon toteutuminen (SYKE 16.5.2006)
 • SY2/2006 Häiriöpäästöjen ympäristöriskianalyysi (SYKE 9.3.2006)
 • SY1/2006 Perinnemaisemien yhteys varhaiseen asutus- ja maankäyttöhistoriaan (YM 13.3.2006)


 • SY822 Kestävän kehityksen torille 2020 (YM 11.4.2006)
 • SY821 Meluntorjunnan valtakunnallisten linjausten hyödyt ja kustannukset (YM 28.3.2006)
 • SY820 LiikenneMIPS (YM 31.3.2006)
 • SY819 Metsätaimitarhoilla käytettyjen torjunta-aineiden ympäristövaikutukset ja riskinarviointi (Uusimaa 18.5.2006)
 • SY 818 Maa-ainesten ottomäärät ja ottamislupatilanne 2004 - maa-aineslain mukaiset ottoalueet (SYKE 14.3.2006)
 • SY817 Metsätalouden aiheuttaman kuormituksen laskentamenetelmä (Pirkanmaa 26.4.2006)
 • SY815 Senioritalo ikääntyneen asumisvaihtoehtona (YM 2.3.2006)
 • SY814 Valtion ympäristölupahallinnon kehittäminen (YM 23.2.2006)
 • SY813 Täpläverkkoperhostutkimuksen ja siihen liittyvän opetuspaketin vaikutuksista Ahvenanmaalla (SYKE 18.4.2006)
 • SY812 Nuorten asuminen 2005 (YM 1.2.2006)
 • SY803 Suomen uhanalaisia lajeja: Suolapunka (Samolus valerandi L.) Manner-Suomessa (SYKE 16.1.2006)
 • SY801 Pintavesien tilaa muuttavat tekijät Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella (Pohjois-Pohjanmaa 21.3.2006)

2005[muokkaa]

Kirjoja PDF-tiedostomuotoisina [18]

 • SY811 Vesiensuojelun tavoitteet vuoteen 2005 - toteutumisen arviointi vuoteen 2003 asti (SYKE 16.2.2006)
 • SY810 Esiselvitys tiettyjen haitallisten orgaanisten aineiden päästöistä (SYKE 9.3.2006)
 • SY809 Altistuminen ympäristömelulle Suomessa Tilannekatsaus 2005 (YM 16.1.2006)
 • SY808 Vedenkorkeuden vaihtelun vaikutukset Saimaan virkistyskäyttöön ja veneilyyn (SYKE 17.2.2006)
 • SY806 Ehdotus UUMA-kehitysohjelmaksi (YM 9.12.2005)
 • SY805 UUMA -esiselvitys (YM 9.12.2005)
 • SY804 Torjunta-aineiden maaperän eliöille aiheuttamien riskien arviointi (SYKE 21.12.2005)
 • SY802 Ympäristöarviointi kansallisesta strategiasta Kioton pöytäkirjan toimeenpanemiseksi (SYKE 25.11.2005)
 • SY800 Kallioperän suojelu- ja opetuskohteita Etelä-Savossa (YM 15.2.2006)
 • SY799 Biologiseen monimuotoisuuteen liittyvät kansainväliset hankkeet (YM 9.12.2005)
 • SY798 Sosiaalinen eheys yhdyskuntasuunnittelussa (YM 15.12.2005)
 • SY796 Kallioperän suojelu- ja opetuskohteita Pohjois-Savossa (YM 21.10.2005)
 • SY795 Voimajohtoaukeiden raivauksen merkitys soiden päiväperhosille ja kasvillisuudelle (SYKE 19.12.2005)
 • SY794 Hissi tuli taloon (YM 4.10.2005)
 • SY791 Asuntosuunnittelun ja -rakentamisen tila (YM 29.7.2005)
 • SY789 Viestinnän ja osallistumisen haasteet vesistöjen säännöstelyhankkeissa (SYKE 14.9.2005)
 • SY787 Ehdotus biodiversiteetin tilan valtakunnallisen seurannan järjestämisestä • Osa II Erityisseurannat (YM 21.10.2005)
 • SY786 Kunnan maapolitiikan keinojen vaikuttavuus ja kehittämistarpeet (YM 7.9.2005)
 • SY785 Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisut hallintolainkäytössä (YM 21.10.2005)
 • SY784 Alueellinen ympäristökeskus yhteistyökumppanina (YM 30.8.2005)
 • SY783 Kansalaisjärjestöjen kokemuksia kaavoitukseen osallistumisesta (YM 30.8.2005)
 • SY782 Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän toimivuus - AKSU (YM 30.8.2005)
 • SY781 Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuus - Arvio laista saaduista kokemuksista (YM 30.8.2005)
 • SY780 Ekologinen verkosto ja kaupunkien maankäytön suunnittelu (YM 15.12.2005)
 • SY779 Toimistolaitteiden sähkönkulutus ja energiatehokas käyttö (SYKE 12.10.2005)
 • SY778 Suunnitelmien ja ohjelmien vaikutusten arvioinnin laatu (YM 1.7.2005)
 • SY777 Betonirakenteisten kerrostalojen ääniolot (YM 22.8.2005)
 • SY776Rakennetun ympäristön valumavedet ja niiden hallinta (YM 30.6.2005)
 • SY775 Natriumkloridin vaikutus mineraalisten luiskasuojausten vedenläpäisevyyteen (SYKE 30.8.2005)
 • SY774 Paahdeympäristöjen ekologia ja uhanalaiset lajit (SYKE 14.7.2005)
 • SY773 Asukasryhmät ja elinympäristö (YM 15.8.2005)
 • SY772 Koskiensuojelulain sekä Ounasjoen ja Kyrönjoen erityissuojelulakien mukaiset korvaustoimitukset (SYKE 19.9.2005)
 • SY771 Itämeren ja sisävesien suojelun toimenpideohjelma - Handlingsprogram för skydd av Östersjön och av inlandsvattnen (YM 22.6.2005)
 • SY770 Suomen biodiversiteettiohjelman arviointi (SYKE 30.8.2005)
 • SY769 Suomen helttasienten ja tattien ekologia, levinneisyys ja uhanalaisuus (SYKE 16.11.2005)
 • SY768 Asukaslähtöisen perusparantamisen kehitystarpeet (YM 3.6.2005)
 • SY767 Materiaalinsäästön palveluista liiketoimintaa - kohti jätteiden synnyn ehkäisyä (SYKE 30.6.2005)
 • SY766 Sosiaalisten vaikutusten arviointi kaavoituksessa (YM 6.6.2005)
 • SY765 Luontotyyppien uhanalaisuuden arviointi - menetelmä ja luontotyyppien luokittelu (SYKE 9.6.2005)
 • SY764 Kiinteistökohtaisen vesihuollon ylläpito. Ylläpitosampo-projektin loppuraportti (SYKE 18.5.2005)
 • SY763 Haja-asutuksen ravinnekuormituksen vähentäminen - Ravinnesampo (Länsi-Suomi 18.7.2005)
 • SY762 Haja-asutuksen ravinnekuormituksen vähentäminen - Ravinnesampo. Osa 1: Asumisjätevesien käsittely (SYKE 23.6.2005)
 • SY760 Maa-ainesten ottomäärät ja ottamislupatilanne 2003 (SYKE 20.4.2005)
 • SY759 Ehdotus biodiversiteetin tilan valtakunnallisen seurannan järjestämisestä (YM 26.5.2005)
 • SY758 Suomen biologista monimuotoisuutta koskevan kansallisen toimintaohjelman toteutuminen vuosina 2002-2004 (YM 14.4.2005)
 • SY756 Maakuntasuunnitelmien analyysi (YM 14.4.2005)
 • SY755 Maastoliikennemaksutyöryhmän mietintö (YM 30.3.2005)
 • SY754 EU:n päästökauppajärjestelmän ja Kioton hankemekanismien yhdistäminen (YM 24.3.2005)
 • SY753 Ympäristömeludirektiivin täytäntöönpanoon liittyvät laskentamallivertailut (YM 9.3.2005)
 • SY751 Suomen vesistöjen jääolot (SYKE 28.4.2005)
 • SY750 Menettely jätehuoltovaihtoehtojen ympäristö- ja kustannusvaikutusten elinkaaritarkasteluun (SYKE 12.4.2005)
 • SY748 Hiljaiset alueet Vantaalla (YM 3.3.2005)
 • SY747 Työpaikat kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteessa (YM 23.2.2005)
 • SY746 Asukasbarometri 2004 (YM 22.2.2005)
 • SY745 Asuntoja ja tukea asunnottomille (YM 7.2.2005)
 • SY744 Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen kyläteillä (YM 23.2.2005)
 • SY740 Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) Suomen keraamisessa teollisuudessa (SYKE 14.3.2005)
 • SY734 Ahvenanmaan maatalousluonnon monimuotoisuus ja maatalouden ympäristötuen vaikuttavuuden arviointi - Naturens mångfald i jordbruksområden på Åland och utvärderingen av jordbrukets miljöstöds inverkan (SYKE 25.4.2005)

2004[muokkaa]

Kirjoja PDF-tiedostomuotoisina [19]

 • SY743 Selvitys uuden lainsäädännön vaikutuksista suunnitelmien ja ohjelmien valmisteluun (YM 22.12.2004)
 • SY742 Direktiivilajien huomioon ottaminen suunnittelussa (YM 19.12.2004)
 • SY739 Tuotepolitiikan uudet tuulet (YM 30.11.2004)
 • SY738 Hiljaiset alueet (YM 14.12.2004)
 • SY737 Tavoitetilan määrittäminen virtavesikunnostuksissa (SYKE 31.3.2005)
 • SY736 Menetelmien valinta muuntogeenisten kasvien ympäristövaikutusten arviointiin ja seurantaan (SYKE 8.4.2005)
 • SY735 Alueellisen ekotehokkuuden mittaaminen -mallina Kymenlaakso (SYKE 31.12.2004)
 • SY733 Ekosysteemilähestymistapa biodiversiteetin suojelussa, hoidossa ja kestävässä käytössä (YM 9.11.2004)
 • SY731 Vuosien 2002-2003 poikkeuksellisen kuivuuden vaikutukset (SYKE 18.12.2006)
 • SY730 Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi (YM 12.11.2004)
 • SY729 Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) Suomen perunatärkkelysteollisuudessa (SYKE 17.12.2004)
 • SY728 Kiinteän yhdyskuntajätteen virrat (SYKE 18.1.2005)
 • SY726 Maaperänsuojelu Geologian tutkimuskeskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimusseminaari 5.11.2004 (SYKE 18.11.2004)
 • SY725 Vesikasvillisuus Pienten järvien tilan ilmentäjänä - Ilmakuvatulkintaan ja maastoseurantoihin perustuvat ekologisen tilan mittarit (Pohjois-Savo 7.11.2004)
 • SY724 Purovesistöjen merkitys kaupunkiluonnon monimuotoisuudelle (YM 28.12.2004)
 • SY723 Maankäytön konfliktit ja niiden ratkaisumahdollisuudet (YM 29.12.2004)
 • SY722 Haitallisten aineiden ympäristöseurantojen tehostaminen (SYKE 10.2.2005)
 • SY721 Tuulivoimaloiden linnustovaikutukset (YM 4.10.2004)
 • SY720 Ajelehtimiskokeet ja kulkeutumisennusteet Suomenlahdella (SYKE 18.11.2004)
 • SY718 Kemijärven säännöstelyn kehittäminen - yhteenveto ja suositukset (Lappi, SYKE 12.11.2004)
 • SY717 Viestintä vesistöjen kunnostuksessa. (SYKE 9.9.2004)
 • SY716 Elämänkaarikortteli - kohti sosiaalisesti kestävää asumista ja kaupunkielämää (YM 7.8.2004)
 • SY715 Yhdyskuntasuunnittelu ammattina (YM 11.8.2004)
 • SY714 Kallioperän suojelu- ja opetuskohteita Pohjois-Pohjanmaalla (YM 11.8.2004)
 • SY713 Sisävesien suojelualueverkon edustavuuden arviointia. (SYKE 22.10.2004)
 • SY712 Moottorikelkkaliikenteen melu (YM 11.8.2004)
 • SY711 Ympäristötuen mukaiset viljelytoimenpiteet ja niiden vaikutukset vesistökuormitukseen vuosina 2000-2002 (SYKE 13.8.2004)
 • SY709 Maatalouden ympäristötuen merkitys luonnon monimuotoisuudelle ja maisemalle (SYKE 12.11.2004)
 • SY708 Kotieläintalouden ympäristökuormituksen vähentäminen (SYKE 3.8.2004)
 • SY705 Aapasoiden suojelu Lapin kolmion alueella ja Pohjois-Pohjanmaalla (Lappi 12.12.2004)
 • SY704 Kuntien ympäristönsuojeluhallinnon voimavarat (YM 3.6.2004)
 • SY703 Uudenlaisia otteita ja kertaustyylejä (YM 19.5.2004)
 • SY701 Ekohallittu etätyö (YM 27.5.2004)
 • SY700 Vedenpinnan noston vaikutukset Euran Koskeljärvessä (Lounais-Suomi 14.6.2004)
 • SY699 Kymenlaakson ekotehokkuuden mittaamista tukevat sosiaalis-kulttuuriset indikaattorit (SYKE 21.7.2004)
 • SY698 Kymenlaakson taloudelliset ja ainevirtaindikaattorit (SYKE 21.7.2004)
 • SY697 Kymenlaakson alueellinen ympäristöanalyysi ja ympäristöindikaattorit (SYKE 20.7.2004)
 • SY696 Meluntorjunnan valtakunnalliset linjaukset ja toimintaohjelma (YM 22.4.2004)
 • SY695 Osakeasunnon ostajat ja valtiontakaus (YM 21.4.2004)
 • SY694 Rivitalo asumismuotona (YM 21.4.2004)
 • SY693 Maankäyttö- ja rakennuslain soveltaminen hallintotuomioistuimissa 2001-2003 (YM 20.4.2004)
 • SY692 Kallioperän suojelu- ja opetuskohteita Kainuussa (YM 18.6.2004)
 • SY691 Hiljaisuuden keitaat Satakunnassa - HiljaPiSa (YM 20.4.2004)
 • SY690 Kemijärven kalatalouden monitavoitteinen kehittäminen (SYKE 12.7.2004)
 • SY689 Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyjen kehittäminen (SYKE 13.8.2004)
 • SY687 Suomen kalatuotteiden elinkaariarviointi (SYKE 9.8.2004)
 • SY685 Työ ja ekotehokkuus (YM 2.4.2004)
 • SY684 ZymProfiler® testisarjan kehittäminen ja soveltaminen ympäristönäytteiden entsyymiaktiivisuuksien mittaamiseen (SYKE 26.5.2004)
 • SY683 Ympäristöviestinnän tutkimus Suomessa (SYKE 29.3.2004)
 • SY682 Suomessa käytetyt biologiset vesitutkimusmenetelmät (SYKE 22.4.2004)
 • SY681 Monitoroidun luontaisen puhdistumisen (MLP) käyttö pilaantuneiden alueiden kunnostuksessa (SYKE 10.8.2004)
 • SY680 Öljyntorjunnan kehitys Suomessa 1968 lähtien 1990-luvulle (YM 20.4.2004)
 • SY679 Kokemuksia vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainnin ohjauksesta (YM 29.3.2004)
 • SY678 Elinympäristön seurannan tietojärjestelmä (ELYSE) (YM 3.3.2004)
 • SY677 Vapaaehtoiset ympäristöjärjestelmät ja ympäristölupaprosessi EU-jäsenvaltioissa (SYKE 16.4.2004)
 • SY676 Ympäristönsuojelun taloudelliset ohjauskeinot Suomessa (SYKE 25.3.2004)
 • SY675 Kaliumformiaatin hajoaminen maaperässä ja pohjavedessä (SYKE 19.3.2004)
 • SY674 Viestintä ja vuorovaikutus vesistöjen käytössä ja hoidossa (SYKE 14.5.2004)
 • SY673 Ympäristövaikutusten arviointi elinkaariarvioinnissa (SYKE 1.4.2004)
 • SY672 IT-arki ja ympäristö (YM 10.2.2004)
 • SY669 Rannikko- ja avomerialueiden tila vuosituhannen vaihteessa (SYKE 14.5.2004)
 • SY667 Vesipolitiikan puitedirektiivi rakennetuissa ja säännöstellyissä vesistöissä (SYKE 23.4.2004)
 • SY666 Tuulivoimatuotantoon soveltuvat alueet Merenkurkussa ja Perämerellä (YM 20.4.2004)
 • SY665 Yleiskaavayhteistyön saavutukset ja sudenkuopat (YM 21.6.2004)
 • SY658 Vuorovaikutteiset suunnittelumenetelmät Kemijärven säännöstelyn kehittämisessä (SYKE 16.3.2004)
 • SY654 Kiinteistökohtaisen jätevedenpuhdistuksen toimivuus Hajasampo-projektissa (SYKE 15.6.2004)
 • FE686 Finnish 2002 Inventory of HFC, PFC and SF6 Emissions (SYKE 1.4.2004)

2003[muokkaa]

Kirjoja PDF-tiedostomuotoisina [20]

 • SY668 Kinahmi (YM 19.12.2003)
 • SY664 Osallistuminen ja vuorovaikutus kaavoituksessa (YM 19.12.2003)
 • SY663 Julkishallinnon suunnitelmien ja ohjelmien seuranta (YM 19.12.2003)
 • SY662 Maa-ainesten ottomäärät ja ottamislupatilanne 2002 (SYKE 12.1.2004)
 • SY661 Ympäristönsuojelulain täytäntöönpano (YM 28.11.2003)
 • SY660 Mitä Kioton jälkeen? Pitkän aikavälin kansainvälisen ilmastopolitiikan haasteita ja vaihtoehtoja (YM 15.12.2003)
 • SY657 Kaupunkiseutujen väestömuutos ja alueellinen kasvu (YM 16.12.2003)
 • SY656 Luonnonkivituotannon elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset (YM 5.12.2003)
 • SY655 Sääolot ympäristömelun laskentamalleissa (YM 13.11.2003)
 • SY652 Ympäristöklusterin tutkimusohjelma (YM 13.10.2003)
 • SY650 Saksalan kartanon puisto Padasjoella (Häme 30.9.2003)
 • SY649 Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa (SYKE 20.10.2003)
 • SY648 Ranta-asukkaiden ja virkistyskäyttäjien suhtautuminen järvisäännöstelyihin (SYKE 27.11.2003)
 • SY646 Ikäihmisten asuminen ja palvelut paremmiksi (YM 8.7.2003)
 • SY643 Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointityöryhmän mietintö (YM 27.6.2003)
 • SY642 Valtion viranomaiset valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttajina (YM 27.6.2003)
 • SY641 Suomen leirintämatkailun nykytila ja kehittämisnäkymät (YM 18.6.2003)
 • SY640 Esiselvitys ilmastonmuutokseen sopeutumisesta Suomessa. A preliminary examination of adaptation to climate change in Finland (SYKE 24.11.2003)
 • SY639 Asuntojen tarve ja tuotanto 2001 - 2030 - Ennustemallin uudistaminen, menetelmät ja tulokset (YM 3.7.2003)
 • SY638 Voimajohtoaukeiden merkitys niittyjen kasveille ja perhosille (YM, SYKE 30.7.2003)
 • SY635 Vuotoksen alueen luonto (SYKE 23.3.2004)
 • SY634 Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman luonnonsuojelubiologiset kriteerit (YM 27.5.2003)
 • SY633 Vedenpinnan vaihtelun vaikutukset vesi- ja rantalintujen pesintään (SYKE 5.12.2003)
 • SY631 Luonnonmukainen vesirakentaminen (SYKE 19.1.2004)
 • SY629 Selvitys Suomen kastelutilanteesta (SYKE 16.9.2003)
 • SY628 Reaktiiviset seinämät pilaantuneen pohjaveden käsittelyssä (SYKE 30.7.2003)
 • SY627 Rakennettujen vesistöjen tila ja luonnonmukaiset kunnostusmenetelmät (SYKE 24.7.2003)
 • SY626 Kunnallisten jätevesien hormonaalinen aktiivisuus (SYKE 24.6.2003)
 • SY625 Ympäristöriskien hallinnan tehostaminen - poikkeus- ja häiriötilanteet (Pirkanmaa 23.5.2003)
 • SY624 Valtioneuvoston periaatepäätös - Kansallinen rakennuspoliittinen ohjelma. Statsrådets principbeslut - Nationellt byggnadspolitiskt program (YM 28.2.2003)
 • SY623 Kestävän kehityksen kansallinen kokonaisarvio (YM 18.9.2003)
 • SY621 Geenitekniikalla muunnettujen organismien ympäristövaikutusten seuranta (SYKE 16.9.2003)
 • SY619 Kaupunkikuva asukkaiden kokemana (YM 9.7.2003)
 • SY618 Ennallistaminen suojelualueilla (YM 6.5.2003)
 • SY617 Ympäristövaikutusten kuvaaminen ekotehokkuuden arvioinnissa (SYKE 16.5.2003)
 • SY616 Ympäristön seuranta Suomessa 2003-2005 Extended Summary: Environmental Monitoring in Finland 2003-2005 (SYKE 19.6.2003)
 • SY615 Maankäyttö- ja rakennuslain rantayleiskaavoja koskeva selvitys (YM 15.10.2003)
 • SY613 Vankilasta kotiin vai kadulle ? Vangit kertovat asunnottomuudesta (YM 28.2.2003)
 • SY612 Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn vaikutus päätöksentekoon (YM 21.3.2003)
 • SY611 Etätyö ja työmatkat Suomessa (YM 27.3.2003)
 • SY610 Ympäristömeludirektiivin vaikutukset melun arviointimenetelmiin (YM 15.3.2003)
 • SY609 Ympäristökansalaisuus verkossa. Tietoverkko ympäristöjärjestöjen ja -viranomaisten vuorovaikutuspintana (Keski-Suomi 21.2.2003)
 • SY609 Ympäristökansalaisuus verkossa. Tietoverkko ympäristöjärjestöjen ja -viranomaisten vuorovaikutuspintana (Keski-Suomi 15.2.2003)
 • SY608 Munkkilatinaa pullakahveilla. Ympäristövirkamies viestijänä kansalais- ja tietoyhteiskunnassa (Keski-Suomi 15.2.2003)
 • SY607 Kioton pöytäkirjan toimeenpanon säännöt (YM 12.3.2003)
 • SY606 Turvaa asumiseen - Asumisoikeusko ratkaisu ? (YM 28.2.2003)
 • SY605 Veneilyn ympäristövaikutukset luonnonsatamissa (Uusimaa 12.2.2003)
 • SY604 Toimintansa lopettaneiden kauppapuutarhojen maaperän pilaantuneisuus - esiselvitys (Uusimaa 1.2.2003)
 • SY603 Kestääkö tietoyhteiskunta? (YM 21.2.2003)
 • SY602 Päätösanalyysihaastattelut (SYKE 20.7.2003)
 • SY601 Kansantalouden ekoprofiili (YM 30.1.2003)
 • SY600 Kasviplankton järvien ekologisen tilan kuvaajana (SYKE 25.2.2003)
 • SY599 Hydrologinen vuosikirja 1996-2000 (SYKE 15.10.2003)
 • SY598 Ekotehokas yhteiskunta (YM 3.1.2003)
 • SY597 Natura 2000 -alueiden hoito ja käyttö (YM 9.1.2003)
 • SY596 Kosteikkojen linnuston suojeluarvo (SYKE 14.2.2003)
 • SY595 Osallistuminen eheyttävässä suunnittelussa (YM 27.2.2003)

2002[muokkaa]

Kirjoja PDF-tiedostomuotoisina [21]

 • SY593 Putkilokasvien uhanalaisuuden arviointi - lajikohtaiset perustelut (SYKE 14.2.2003)
 • SY592 Maa-ainesten ottomäärät ja ottamislupatilanne 2001 (SYKE 25.11.2002)
 • SY591 Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden yleissuunnitteluopas (YM 14.1.2002)
 • SY590 Tarinaharjun golfkentän pinta- ja pohjavesivaikutukset (Pohjois-Savo 10.11.2002)
 • SY589 Parempaan kaupunginosaan (YM 5.11.2002)
 • SY588 Ilmansuojeluohjelma 2010 (YM 18.11.2002)
 • SY587 Rehevöitymiskehityksen arviointi Kotkan ja Porvoon merialueilla 3D-vesitömallin avulla (SYKE 3.1.2003)
 • SY585 Ympäristövaikutukset rakennusten ekotehokkuuden arvioinnissa + Päätösanalyysin käyttö rakennusten ekotehokkuuden arvioinnissa (SYKE 28.1.2003)
 • SY584 Ympäristölainsäädännön soveltaminen tuulivoimarakentamisessa (YM 11.10.2002)
 • SY583 Etelä-Suomen, Oulun läänin länsiosan ja Lapin läänin lounaisosan metsien monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelma (YM 11.10.2002)
 • SY582 Maahanmuuttajien asunnottomuus Helsingissä (YM 30.9.2002)
 • SY581 AMAP II - Lapin ympäristön tila ja ihmisen terveys (Lappi 18.9.2002)
 • SY580 Rakennus- ja kiinteistöalan ekotehokkuus (YM 30.9.2002)
 • SY575 Koti kerrostalossa - asukkaiden arjen kokemuksia asumisestaan (YM 25.9.2002)
 • SY574 Haja-asutusalueet ja jätevesien käsittely (SYKE 12.9.2002)
 • SY572 Numeerinen maakuntakaava (YM 22.8.2002)
 • SY571 Vesisammal- ja vesiperhosmenetelmät jokivesistöjen haitallisten aineiden riskinarvioinnissa ja seurannassa (Länsi-Suomi 30.7.2002)
 • SY569 Suomen Itämeren suojeluohjelma - Finlands program för skydd av Östersjön (YM 1.6.2002)
 • SY568 Ravinnon tuotanto-olosuhteet ja turvallisuus (SYKE 19.8.2002)
 • SY566 Suomen vesistöjen lämpötilaolot 1900-luvulla (SYKE 14.8.2002)
 • SY565 Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuus (YM 17.5.2002)
 • SY564 Paras käytettävissä oleva tekniikka kotieläintaloudessa (SYKE 12.8.2002)
 • SY563 Tulvavesien tilapäinen pidättäminen valuma-alueella (SYKE 23.5.2002)
 • SY561 Pohjois-Savon lasketut järvet ja järvenlaskun vaikutusmekanismit (Pohjois-Savo 5.5.2002)
 • SY560 Suomen sammalet - levinneisyys, ekologia, uhanalaisuus (SYKE 15.7.2002)
 • SY559 HESPO vesistömalli: Ympäristöriskien ja rehevöitymiskehityksen arviointi Helsinki-Espoo-Tallinna merialueella (SYKE 24.7.2002)
 • SY558 Suomen biologista monimuotoisuutta koskevan kansallisen toimintaohjelman toteutuminen vuosina 2000-2001 (YM 9.7.2002)
 • SY556 Tiedon mitalla kestävyyteen (YM 2.5.2002)
 • SY555 Hissi meidän taloon? (YM 29.5.2002)
 • SY554 Jäteneuvonta 2002 - 2006 (Pirkanmaa 20.7.2002)
 • SY553 Sorakuopasta asuinalueeksi (YM 22.8.2002)
 • SY552 Vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-aineiden kulkeutuminen pohjaveteen (SYKE 8.4.2002)
 • SY550 Merkittävät pohjaveden pilaantumistapaukset Suomessa 1976-2000 (Pirkanmaa 24.5.2002)
 • SY549 Suomen uhanalaisia lajeja: Muurahaissinisiipi (Maculinea arion) (SYKE 3.1.2003)
 • SY548 Kaasutyöryhmän loppuraportti (YM 5.12.2003)
 • SY547 Raskasmetallien fytoremediaation hyödyntämismahdollisuudet (Pohjois-Savo 5.4.2002)
 • SY546 Selvitys parhaasta käytettävissä olevasta tekniikasta (BAT) Suomen kuumasinkityslaitoksissa vuonna 2001 (SYKE 29.4.2002)
 • SY545 Elinympäristön seurannan kehittäminen (YM 14.2.2002)
 • SY544 Aluskasvillisuuden seuranta Suomen ympäristön yhdennetyn seurannan alueilla vuosina 1988-1998 (SYKE 23.5.2002)
 • SY543 Ampumarata-alueiden pilaantunut maaperä - Tutkimukset ja riskienhallinta (Pohjois-Karjala 1.5.2002)
 • SY542 Vesihuoltolaitokset 1998 - 2000. Viemärilaitokset (SYKE 1.8.2002)
 • SY541 Vesihuoltolaitokset 1998 - 2000. Vesilaitokset (SYKE 1.8.2002)
 • SY540 Enontekiön kulttuuriympäristöohjelma (YM 13.2.2002)
 • SY538 Maa-ainesten ottomäärät ja ottamislupatilanne 2000 (SYKE 3.12.2002)
 • SY535 Ohjelma luonnon virkistyskäytön ja luontomatkailun kehittämiseksi (YM 13.2.2002)
 • SY530 Pyrkimys ympäristömyötäisiin tuotteisiin (SYKE 1.1.2002)
 • SY520 Jätevesien ja poistokaasujen käsittely Suomen kemianteollisuudessa (SYKE 10.8.2002)
 • SY520 Jätevesien ja poistokaasujen käsittely Suomen kemianteollisuudessa (SYKE 7.8.2002)
 • SY508 Lappajärven valuma-alueen purot ja joet (Länsi-Suomi 16.11.2002)
 • SY256 Pirkanmaan keskeisten järvien säännöstelyjen kehittäminen. Vesistöjen käyttäjien mielipiteitä vedenkorkeuksista ja säännöstelyistä. (Pirkanmaa 24.5.2002)

2001[muokkaa]

 • SY537 Metsien suojelun ja hyödyntämisen arviointi - esimerkkinä Kainuu ja Koillismaa (Pohjois-Pohjanmaa 15.12.2001)
 • SY536 Asunnonomistajien varautuminen vanhuuteensa (YM 10.12.2001)
 • SY532 Ehdotus biodiversiteetin tilan valtakunnallisen seurannan järjestämisestä (YM 15.12.2001)
 • SY531 Hyvän asumisen ja elämisen elementit (YM 10.12.2001)
 • SY529 Kirjolohen tuotanto ja ympäristö (SYKE 22.3.2002)
 • SY527 Suomen perinnebiotoopit, Perinnemaisemaprojektin valtakunnallinen loppuraportti (SYKE 19.3.2002)
 • SY526 Neuvonta materiaalitehokkuuden edistäjänä yrityksissä (SYKE 11.11.2002)
 • SY525 Päijänne-tunnelin ympäristögeologia ja -riskit (SYKE 15.12.2001)
 • SY523 Romuajoneuvodirektiivin täytäntöönpano (YM 11.11.2001)
 • SY522 Yhdyskuntarakenne ja kasvihuonekaasupäästöt (YM 29.10.2001)
 • SY519 Rakennustarvikkeiden uudet eurooppalaiset paloluokitukset Suomen rakentamismääräyksissä (YM 1.11.2001)
 • SY518 Suomalainen asuinyhteisö (YM 1.11.2001)
 • SY517 Maankäytön ohjauksesta kaupunkialueilla (YM 16.11.2001)
 • SY516 Torjunta-aineiden ja ravinteiden kulkeutuminen kasvihuoneista maaperään ja pohjaveteen (Pohjois-Savo 5.11.2001)
 • SY515 Vaihtoehtoisten liukkaudentorjunta-aineiden kemialliset reaktiot pohjaveteen kulkeutumisessa (SYKE 18.12.2001)
 • SY514 Suuntana menestyvä maakunta (YM 19.10.2001)
 • SY513 Ympäristölainsäädännön soveltaminen satamiin (YM 2.9.2001)
 • SY512 Ympäristönäkökohdat sijoitustoiminnassa (YM 28.11.2001)
 • SY511 Kallioperän suojelu- ja opetuskohteita Keski-Suomessa (YM 16.10.2001)
 • SY510 Luontodirektiivin kasvit ja selkärangattomat eläimet (SYKE 3.12.2001)
 • SY507 Euroopan unionin itälaajeneminen, pohjoinen ulottuvuus ja ekoteollisuuden toimintamahdollisuudet (YM 20.6.2001)
 • SY506 Bioreaktoriprosessi kloorifenoleilla pilaantuneen pohjaveden puhdistuksessa - Kärkölä - (Uusimaa 5.11.2001)
 • SY504 Ympäristöhyötyjen arviointi ja integrointi päätöksentekoon-tapaustarkasteluna CO2 päästöjä hillitsevä energiapolitiikka (YM 11.7.2001)
 • SY503 Pilaantuneiden alueiden kunnostamista ja riskinarviointia koskeva lainsäädäntö (SYKE 12.9.2001)
 • SY502 Kaupunkikuvan arvioiminen (YM 15.7.2001)
 • SY501 Uhanalaisten ja luontodirektiivin kasvilajien suotuisa suojelutaso suojelualueverkon kattavuuden arvioinnissa (SYKE 4.9.2001)
 • SY500 Asuntojen kysyntä ja tarjonta Suomussalmella (YM 21.6.2001)
 • SY499 Maatalouden vesiensuojelukosteikot (SYKE 1.11.2001)
 • SY495 Perinteinen karjatalous luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjänä (SYKE 15.3.2001)
 • SY494 Luonnonsuojelualueiden ja niiden ulkopuolisten maa-alueiden vertailu maankäyttö- ja puustotulkinnan perusteella (SYKE 10.9.2001)
 • SY493 Liikennemelun huomioon ottaminen kaavoituksessa (YM 15.6.2001)
 • SY492 Muuttoketjut 1998 (YM 12.6.2001)
 • SY491 Haja-asutuksen jätevesien käsittelyn tehostaminen (SYKE 1.9.2001)
 • SY490 Soidensuojelualueverkon arviointi (SYKE 27.9.2001)
 • SY488 Ekotehokkuus vesihuollossa (SYKE 2.10.2001)
 • SY487 Asuntokannan käyttö vuonna 1998 (YM 11.6.2001)
 • SY486 Hypoteesejä ympäristöjärjestelmien vaikutuksista teollisuusyrityksissä (YM 29.8.2001)
 • SY482 Kansallisen ilmastostrategian ympäristövaikutusten arviointi (SYKE 15.10.2001)
 • SY481 Esteettömyys asuntorakentamisessa (YM 15.5.2001)
 • SY480 Ympäristöriskien hallinta (YM 15.2.2001)
 • SY479 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden vaikutusten arviointi (YM 15.4.2001)
 • SY478 Maatalouden ympäristötuen toimenpiteiden toteutuminen ja vaikutukset vesistökuormitukseen vuosina 1995-1999 (SYKE 10.7.2001)
 • SY476 Runkoepifyyttiseuranta Suomen ympäristön yhdennetyn seurannan alueilla vuosina 1988-1998 (SYKE 30.10.2001)
 • SY475 Lähiöiden palvelut (YM 14.3.2001)
 • SY474 Ekotehokkuus, yhteistyö ja yrittäminen (YM 1.3.2001)
 • SY473 Kansallinen ilmasto-ohjelma - ympäristöministeriön sektoriselvitys (YM 6.4.2001)
 • SY471 Meluherkkyys sekä liikennemelun raportointi ja häiritsevyys (YM 22.2.2001)
 • SY468 Sadeveden laatu ja laskeuma Suomessa 1998 (SYKE 15.3.2001)
 • SY467 Melukylä vai mansikkapaikka? (YM 19.2.2001)
 • SY464 Kaupunkialueen asuntomarkkinat (YM 21.3.2001)
 • SY463 Maa-ainesten ottomäärät ja ottamislupatilanne 1999 - maa-aineslain mukaiset ottoalueet. (SYKE 10.6.2001)
 • SY462 Patoturvallisuuden toteutuminen Suomen jäte- ja kaivospadoilla (SYKE 2.12.2003)
 • SY461 Sosiaaliset suhteet suomalaisessa kaupunkiympäristössä Asukasbarometri 1998 aineiston perusteella (YM 9.2.2001)
 • SY459 Liito-oravan (Pteromys volans) biologia ja suojelu Suomessa (YM 21.2.2001)
 • SY457 Tapanilan Ekotalo 97 -suunnittelu ja rakentaminen (YM 1.2.2001)
 • SY456 Hietajärven yhdennetyn seurannan alueen kasvillisuus (SYKE 18.6.2001)
 • SY455 Saimaan vesistöalueen kuljetusten ympäristöriskit (SYKE 30.8.2001)
 • SY454 Taustaselvitys energiatehokkuudesta ympäristölupamenettelyssä (YM 1.10.2001)
 • SY453 Uhanalaisten kasvien siirtoistutukset (SYKE 30.3.2001)
 • SY452 Asuntosuunnittelun ja -rakentamisen murtomaalatu 1990-luvulla (YM 15.1.2001)
 • SY451 Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lintujen aiheuttamien vahinkojen torjuminen (YM 15.1.2001)
 • SY450 Pohjoisten ympäristöolojen vaikutus kemikaalien käyttäytymiseen ja myrkyllisyyteen (SYKE 12.2.2001)
 • SY420 Pohjaveden korkeuden ja laadun vaihteluista Suomessa 1975 - 1999 (SYKE 2.5.2001)

2000[muokkaa]

 • SY450 Erilaisten viljely- ja lannoitustapojen vaikutus pohjaveden laatuun (SYKE 17.12.2000)
 • SY449 Kuntien paikallisagendat ja kestävän kehityksen ohjelmat (YM 19.12.2000)

SY446 Kohti kestävämpää kehitystä Tanhuniityssä (YM 19.12.2000)

 • SY444 Maan mikrobidiversiteetin mittaus entsyymiaktiivisuuksina (SYKE 21.10.2000)
 • SY443 Perinnebiotooppien hoito Suomessa (YM 16.11.2000)
 • SY442 Viljelyalueiden valumavesien hallintamalli (SYKE 21.9.2000)
 • SY441 Suurtulvaselvitys (SYKE 10.11.2001)
 • SY440 Suojelualueverkon merkitys metsälajistolle - lehtojen putkilokasvit, metsien lahopuukovakuoriaiset, havuja sekametsien linnut (SYKE 17.10.2000)
 • SY439 Tutkimus kalankasvatuksen ympäristöohjauksesta: nykytila ja kehitysnäkymiä (SYKE 17.9.2000)
 • SY438 Metallien jalostus ja ympäristö (SYKE 17.11.2000)
 • SY437 Metsien suojelun tarve Etelä-Suomessa ja Pohjanmaalla (YM 1.9.2000)
 • SY435 Asukkaat asiakkaina vuokra-asuntojen suunnittelussa (YM 29.9.2000)
 • SY434 Vesihuollon elinkaaritutkimus (SYKE 21.9.2000)
 • SY431 Maatalouden tuotantotavat ja ympäristö (SYKE 17.9.2000)
 • SY430 Suomen jätepolitiikan ohjauskeinot: vaikutukset, vaikuttavuus ja kehittämistarpeet (SYKE 17.5.2000)
 • SY429 Kallioperän suojelu- ja opetuskohteita Etelä-Pohjanmaalla, Keski-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla (YM 6.9.2000)
 • SY428 Luonnonvarojen kokonaiskäyttö Suomessa (YM 15.6.2000)
 • SY424 Projekt Skärgårdshus 2000 (YM 2.6.2000)
 • SY423 Maaperänsuojelun toteutuminen paikallistasolla (SYKE 21.6.2000)
 • SY422 Veneiden melu ja aallokon muodostus (YM 10.6.2000)
 • SY421 Ympäristökriteerit mineraalisten teollisuusjätteiden käytölle maarakentamisessa (SYKE 21.7.2000)
 • SY419 Miten ympäristönsuojelulaki muuttaa lupapäätöksiä? (SYKE 17.8.2000)
 • SY418 Selvitys Harjavallan maaperän saastuneisuudesta ja toimenpidetarpeiden arviointi (SYKE 21.5.2000)
 • SY416 Suomenlahden levähaittojen vähentämismahdollisuudet (SYKE 23.5.2000)
 • SY415 Teollisuus ja jätepoliittinen sääntely (SYKE 17.3.2000)
 • SY413 Teollisuusjätteiden hyötykäyttö maarakentamisessa: lupasäännöstelyn ongelmat ja kehittämismahdollisuudet (SYKE 23.5.2000)
 • SY412 Vapaaehtoiset ympäristösopimukset; Suomi kansainvälisessä vertailussa (YM 2.4.2000)
 • SY411 Aravavuokra-asuntojen vuokravalvonta (YM 12.6.2000)
 • SY410 Vaikutusten arviointi liikennejärjestelmäsuunnittelun tukena: tapaustutkimus pääkaupunkiseudulla (SYKE 23.4.2000)
 • SY409 Kohti kestävää verkostoyhteiskuntaa (YM 25.4.2000)
 • SY408 Suolilevän in situ -kasvatusmenetelmä ravinnekuormitettujen alueiden seurantaan (Uusimaa 5.7.2000)
 • SY407 Suomen biologista monimuotoisuutta koskevan kansallisen toimintaohjelman toteutuminen vuosina 1997-1999 (YM 2.5.2000)
 • SY405 Ympäristön seuranta Suomessa (SYKE 21.6.2000)
 • SY404 Kestävyyden mitta (YM 1.4.2000)
 • SY403 Lyhytaikaissäännöstelyn vaikutukset Perhonjoen koskieliöstöön (Länsi-Suomi 22.6.2000)
 • SY402 Vesien suojelun toimenpideohjelma vuoteen 2005 (YM 30.3.2000)
 • SY401 Metallivirrat ja romun kierrätys Suomessa (SYKE 21.6.2000)
 • SY400 Viljelijänäkökulmia ympäristönhoidosta: tuottajien sitoutuminen maatalouden ympäristöohjelmaan (SYKE 23.5.2000)
 • SY399 Kemikaalien hormonaaliset vaikutukset ympäristössä: kirjallisuuskatsaus ja kansainvälinen yhteistyö (SYKE 6.7.2000)
 • SY398 Ympäristövaikutusten arviointimenettely tiehankkeiden päätöksenteossa (YM 22.3.2000)
 • SY395 Metsien ja soiden suojelutilanne metsä- ja suokasvillisuusvyöhykkeittäin valtakunnan metsien 8. inventoinnin perusteella (SYKE 17.9.2000)
 • SY394 Päijänteen säännöstelyn kehittäminen: rantavyöhykkeen tila ja siihen vaikuttavat tekijät (SYKE 17.9.2000)
 • SY391 Vertailu ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YM 23.2.2000)
 • SY390 Osallistumisen oppivuodet (YM 21.2.2000)
 • SY389 Conservation of habitats and species on wetlands - A case of Liminganlahti LIFE Nature-project in Finland (Pohjois-Pohjanmaa 1.2.2000)
 • SY388 Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän alueellisia käyttömahdollisuuksia (Uusimaa 7.2.2000)
 • SY385 Biosidivalmisteiden markkinoille luovuttaminen (YM 21.1.2000)
 • SY384 Karttapohjainen tarkastelu geomorfologisten muodostumien suojelutilanteen arvioinnissa (SYKE 17.2.2000)
 • SY383 Alueellinen ympäristöanalyysi: esimerkkinä Etelä-Savo (SYKE 7.7.2000)
 • SY382 Asuntopoliittinen strategia 2000-2003 (YM 15.3.2000)
 • SY381 Metsätaloustoimenpiteistä aiheutunut ravinne- ja kiintoainekuormitus (SYKE 21.7.2000)
 • SY380 Kalankasvatuksen lupajärjestelmä: ympäristöpoliittiset ohjauskeinot yrittäjän näkökulmasta (SYKE 21.7.2000)
 • SY379 Jokien rakenteellisen tilan arviointi (SYKE 2.2.2000)
 • SY378 Kuntaohjaustyöryhmän muistio (YM 8.2.2000)
 • SY377 Pohjanpitäjänlahden syvänteessä vuosina 1995 ja 1996 toteutettu hapetuskokeilu (Uusimaa 26.5.2000)
 • SY373 Yhtenäinen päästöjen ja ympäristövaikutusten arviointi: lähestymistapoja ympäristölupaprosessin tueksi (SYKE 13.2.2000)
 • SY363 Konniveden ja Ruotsalaisen säännöstelyn kehittäminen: yhteenveto ja suositukset (SYKE 27.1.2000)
 • SY360 2000-luvun vesipiirit: näkemyksiä Euroopan unionin vesipolitiikan puitedirektiivin edellyttämästä aluejaosta (SYKE 6.7.2000)
 • SY351 Kaasujen käsittely bensiinillä pilaantuneen maaperän huokoskaasupuhdistuksessa (Uusimaa 26.11.2000)
 • SY306 Someron Rekijokilaakson maankäytön historia, kasvillisuus ja kasvisto (SYKE 22.6.2000)

1999[muokkaa]

 • SY370 Esteettömyys Joensuun Marjalassa (YM 17.12.1999)
 • SY369 Materiaalitehostamisen ja jätteen synnyn ehkäisyn mahdollisuudet pkt-yrityksissä (Pirkanmaa 19.5.1999)
 • SY368 Karjalan tasavallan metsiensuojelukeskustelun retoriikka-analyysi (SYKE 17.12.1999)
 • SY367 Siuntion kulttuuriympäristöohjelma - Kulturmiljöprogrammet för Sjundeå (YM 2.12.1999)
 • SY366 Karjatilojen jätevesien käsittely maa- ja kivillasuodattimissa (Pohjois-Savo 18.12.1999)
 • SY365 Pkt-yritysten ympäristönsuojelu (YM 3.9.1999)
 • SY364 Vesi- ja rantaluonnon monimuotoisuuden säilyttäminen: selvitys vesiensuojelun tavoiteohjelmaa vuotta 2005 varten (SYKE 21.12.1999)
 • SY358 Sosiaalisten vuokra-asuntojen hakijoiden, hakumenettelyn ja asukasvalinnan vertailua Helsingissä ja Lahdessa (YM 30.11.1999)
 • SY357 Päijänteen säännöstelyn kehittäminen: yhteenveto ja suositukset (SYKE 29.10.1999)
 • SY353 Saukkokannan tila ja seuranta Suomessa (SYKE 17.12.1999)
 • SY350 Happikemikaalien käyttöön perustuvan massanvalkaisun ympäristövaikutuksia: yhteenvetoraportti (SYKE 22.11.1999)
 • SY349 Toimitilakiinteistön huoltokirja (YM 1.12.1999)
 • SY348 Useamman direktiivin alaiset rakennustuotteet (YM 23.11.1999)
 • SY347 Suomen teollisuuden päästöjen ympäristökustannukset (YM 15.10.1999)
 • SY346 Öljyisten alusjätteiden vastaanotto satamissa (YM 16.9.1999)
 • SY345 EU:n aluekehitysohjelmien ympäristöindikaattorit Suomessa (SYKE 23.12.1999)
 • SY344 Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YM 29.9.1999)
 • SY343 Asukasbarometri (YM 20.9.1999)
 • SY342 Valtakunnallisen maankäyttö-, peitteisyys- ja maaperäaineistojen muodostaminen (YM 21.9.1999)
 • SY341 Aluearkkitehtitoiminnan kehittäminen (YM 20.10.1999)
 • SY335 Ympäristöjärjestelmiin liittyvä ympäristönsuojelun tason jatkuva parantaminen: esimerkkinä massa- ja paperiteollisuus (SYKE 23.11.1999)
 • SY334 Organoklooriyhdisteet ja raskasmetallit Kymijoen sedimentissä: esiintyminen, kulkeutuminen, vaikutukset ja terveysriskit (SYKE 22.12.1999)
 • SY333 Kallioperän suojelu- ja opetuskohteita Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä (YM 20.11.1999)
 • SY332 Syanobakteerien maksatoksiinien osoitusmenetelmien vertailu (SYKE 22.12.1999)
 • SY331 Pohjaveden kloridipitoisuudet ensimmäisen Salpausselän alueella (SYKE 3.11.1999)
 • SY330 Suomalaisten asumismenot (YM 24.8.1999)
 • SY329 Raskasmetallien päästöt ilmaan Suomessa 1990-luvulla (SYKE 22.12.1999)
 • SY328 Vesijohtoverkon nitrifioivat bakteerit (SYKE 3.11.1999)
 • SY324 Lähiöuudistus 2000 - oppia menneestä ja suuntaviivoja tulevaisuuteen (YM 20.6.1999)
 • SY322 Perämeren mateiden sukurauhasten kehityshäiriöt (Lappi 15.10.1999)
 • SY321 Päijänteen ja Konnivesi-Ruotsalainen säännöstelyjen kehittäminen (SYKE 17.12.1999)
 • SY320 Fluori ja sen poistaminen talousvedestä (SYKE 18.12.1999)
 • SY319 Käytössä olevan asuintalon huoltokirja (YM 21.6.1999)
 • SY318 Biologisen fosforin ja typenpoiston tehokkuus, prosessinohjaus ja mikrobiologia (SYKE 22.12.1999)
 • SY313 Typpi ja fosfori Suomen sisävesien minimiravinteina (SYKE 22.12.1999)
 • SY312 Typpi ja fosfori Pien-Saimaan, Nuorajärven, Nerkoonjärven ja Kemijärven kasviplanktontuotannon säätelijöinä (SYKE 22.12.1999)
 • SY311 Asuntomarkkinat ja asumisen tukijärjestelmät (YM 31.5.1999)
 • SY310 Saastuneiden maa-alueiden priorisointimallien arviointi - HRS/SASSIST, AGAPE ja PRIORI (Pirkanmaa 19.5.1999)
 • SY309 Jätteiden tartuntavaarallisuuden tulkintakriteerit (YM 15.1.1999)
 • SY308 Päijänteen ja Konnivesi-Ruotsalainen säännöstelyjen kehittäminen: säännöstelyjen vaikutukset rantojen virkistyskäyttöön (SYKE 18.6.1999)
 • SY307 Entsyymiaktiivisuuksien mittaaminen maanäytteistä: esimerkkeinä fosfodiesteraasi ja arylsulfataasi (SYKE 3.11.1999)
 • SY305 Veden käyttö Suomessa (SYKE 17.5.1999)
 • SY304 Ympäristönäkökohdat julkisissa hankinnoissa (YM 30.4.1999)
 • SY303 Yöperhosseuranta 1993 - 1997 (SYKE 18.5.1999)
 • SY302 Ympäristömelun tutkimus ja sen kehittäminen (YM 3.4.1999)
 • SY301 Kansainvälistyvä kaupunkiympäristö (YM 20.4.1999)
 • SY300 Metsien suojelupinta-alat (YM 13.4.1999)
 • SY299 Valtioneuvoston päätös Euroopan yhteisön Natura 2000 verkoston hyväksymisestä (YM 1.6.1999)
 • SY297 Radonin poisto porakaivovedestä: uusia ilmastimia ja aktiivihiilisuodatuksen käyttöönotto (SYKE 17.5.1999)
 • SY296 Etelä-Päijänteen kuormitus ja veden laadun turvaaminen (Pirkanmaa 19.5.1999)
 • SY295 Suuntaviivoja ympäristöraportointiin (YM 3.4.1999)
 • SY294 Asuntopoliittisten tukien kestävä kehittäminen (YM 31.3.1999)
 • SY293 Fiskyngelförekomst och fiskbestånd i Kyro älvs mynning 1980-1997 (Länsi-Suomi 18.12.1999)
 • SY292 Moreenimuodostumien inventointi (YM 20.3.1999)
 • SY291 Kasvua vai kehitystä? (YM 3.3.1999)
 • SY290 Suomenlahden rannikkoalueiden kaavoitus Life96 Ympäristö -projekti (Uusimaa 26.3.1999)
 • SY289 Päijänteen, Konnivesi-Ruotsalainen ja Kymijoen säännöstelyjen kehittäminen: kyselytutkimus alueen vakinaisten ja loma-asukkaiden kokemuksista ja odotuksista vuonna 1997 (SYKE 18.3.1999)
 • SY288 Environmental Health in the Karelian Republic - The popular image of green forests and clean waters in a delusion (Pohjois-Savo 19.3.1999)
 • SY286 (YM 17.3.1999)
 • SY285 Viljelymenetelmien vaikutus pintaeroosioon ja ravinteiden huuhtoutumiseen (SYKE 22.7.1999)
 • SY283 NiCd-pienakkujen käytön ja jätehuollon ohjaus (SYKE 22.6.1999)
 • SY282 Kittilän kulttuuriympäristöohjelma (YM 21.1.1999)
 • SY280 Hydrologinen vuosikirja 1995 (SYKE 18.1.1999)
 • SY279 Itämeren alueen kestävän kehityksen ohjelma -Baltic 21 (YM 5.1.1999)
 • SY277 Edunvalvonta rakennusalan eurooppalaisessa standardisoinnissa (YM 11.2.1999)
 • SY273 Metsäluonnon monimuotoisuus ja metsien käytön historia Etelä-Pohjanmaalla (SYKE 18.12.1999)
 • SY268 Aineistojen alueellistaminen kriging-menetelmällä ympäristömallintamisessa (SYKE 18.6.1999)
 • SY267 Virolaiskerrostalojen lämmön ja veden kulutus (YM 19.3.1999)
 • SY185 Biotekniikan riskit: Siirtogeenisten kasvien ympäristövaikutukset Suomessa (Pohjois-Savo 18.1.1999)

1998[muokkaa]

 • SY65 M/S Eiran öljyvahingon pitkäaikaisvaikutukset Merenkurkussa (Länsi-Suomi 1.9.1998)
 • SY281 Kemikaali- ja myrkkylainsäädännön kehitysvaiheita (SYKE 23.12.1998)
 • SY276 Asukasvalintatyöryhmän muistio (YM 30.11.1998)
 • SY272 Kaavojen laatimisajat 1995-1996 (YM 20.12.1988)
 • SY270 Tiivis ja matala puurakentaminen (YM 31.1.1999)
 • SY265 Luonnonmukainen vesirakentaminen: mahdollisuudet ja erityispiirteet Suomessa (SYKE 17.11.1998)
 • SY264 Maisemarakenteen ja taajamarakenteen yhteensovittaminen (YM 21.11.1998)
 • SY262 Hissit ja poistumistiet vanhoissa kerrostaloissa (YM 30.11.1998)
 • SY260 Valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2005 (YM 2.7.1998)
 • SY259 Hyrynsalmen kulttuuriympäristöohjelma (YM 21.9.1988)
 • SY258 Asumistuen leikkauksista tuen vaikuttavuuden arviointiin (YM 30.9.1998)
 • SY257 Materiaalivirtatilinpito luonnonvarojen kokonaiskulutuksen seurantavälineenä (YM 1.4.1998)
 • SY256 Oulujärven kalatalouden monitavoitteinen kehittäminen (SYKE 18.9.1998)
 • SY255 Myymäläverkon muutosten sosiaaliset ja sosiaalitoimeen kohdistuvat vaikutukset (YM 24.9.1988)
 • SY254 Hallituksen kestävän kehityksen ohjelma (YM 16.9.1998)
 • SY253 Typpi ja fosfori Kemijoen perifytontuotannon säätelijöinä (SYKE 22.12.1998)
 • SY252 Kyrönjoen tila ja vesistötöiden tarkkailu vuosina 1986-1995 (Länsi-Suomi 23.12.1999)
 • SY251 Rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöjen vähentämismahdollisuudet (YM 4.9.1998)
 • SY250 Puurijärven tila ja lintuveden kunnostusperiaatteet (Lounais-Suomi 10.9.1998)
 • SY248 Maaperänsuojelun tavoitteet-Maaperänsuojelun tavoitetyöryhmän mietintö (YM 3.8.1998)
 • SY247 Järviluonnon vaaliminen (Lounais-Suomi 15.10.2003)
 • SY245 Mallisuunnitelma suolakyllästämöalueen maaperän tutkimiseen ja kunnostamiseen (SYKE 22.12.1998)
 • SY245 Mallisuunnitelma suolakyllästämöalueen maaperän tutkimiseen ja kunnostamiseen (Pirkanmaa 19.5.1998)
 • SY244 Tekniikkaa ikä kaikki - käyttäjän käsitys asumisen automaatiosta (YM 21.10.1998)
 • SY243 Itämeren alueen kaupunkiverkon kuvausjärjestelmä (YM 21.7.1988)
 • SY242 Korkotuki ylivelkaantuneiden asumisen tukena (YM 31.7.1998)
 • SY241 Altistuminen ympäristömelulle Suomessa (Pohjois-Savo 28.8.1998)
 • SY240 YVA-lainsäädännön tarkistamistyöryhmän mietintö (YM 21.6.1988)
 • SY239 Maatalouden ympäristötuki: toimenpiteiden toteutuminen ja vaikutukset v. 1995 - 1997 (SYKE 22.11.1998)
 • SY238 Kunnostuksen yleissuunnitelmat ja kunnostusratkaisut Hattulan käytöstä poistetuille kaatopaikoille (Pirkanmaa 24.5.1998)
 • SY237 MILJÖÖ 2000 Teknologiakilpailu ja koerakentaminen (YM 30.7.1998)
 • SY236 Laatokan pohjoisrannikon kulttuuriympäristö: suomalainen kulttuuriperintö Laatokan pohjoisrannikon maisemassa (SYKE 17.9.1998)
 • SY235 Asuntojen hallinnon muutos Venäjällä (YM 16.7.1998)
 • SY233 Laskeutusaltaiden käyttökelpoisuus viljelyalueiden vesiensuojelussa (SYKE 22.10.1998)
 • SY232 Rakennusten energiatodistus : loppuraportti (YM 30.6.1998)
 • SY231 Savipeittomenetelmän soveltuvuus Tuusulanjärven sedimentin kunnostuksessa (Uusimaa 27.8.1998)
 • SY229 Rakennetun ympäristön indikaattorit yleiskaavoituksessa (YM 22.5.1998)
 • SY228 Metsäteollisuuslieteiden kuivatusmenetelmät (Pirkanmaa 19.5.1998)
 • SY227 Selvitys saastuneiden maamassojen alueellisesta käsittelystä eteläisessä Suomessa (SYKE 22.10.1998)
 • SY226 Vesiensuojelun tavoitteet vuoteen (YM 26.5.1998)
 • SY225 Megatrendejä ja skenaarioita valtakunnallisen alueiden käytön perustaksi (YM 20.6.1988)
 • SY224 Soluasuminen ja opiskelija-asuntojen perusparantaminen (YM 31.7.1998)
 • SY223 Ilmastopolitiikka ja Suomi (YM 15.4.1998)
 • SY222 Sosiaalisen vuokra-asumisen asukasvalinnat ja valintojen valvonta v. 1996-1997 (YM 16.6.1998)
 • SY221 Ehdotus luonnon monimuotoisuuden indikaattoreiksi kunnille (SYKE 18.10.1998)
 • SY219 Happamoitumistoimikunnan mietintö (YM 4.5.1998)
 • SY216 Metallijätteiden kierrätyksen talous- ja ympäristövaikutukset (YM 1.5.1998)
 • SY215 Jätealan seurantajärjestelmä: jäteseurantaprojektin loppuraportti (SYKE 22.9.1998)
 • SY213 Olavinlinna (YM 21.5.1998)
 • SY212 Kaavin kulttuuriympäristöohjelma (Pohjois-Savo 28.12.1998)
 • SY212 Kaavin kulttuuriympäristöohjelma (YM 11.12.1998)
 • SY211 Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi (YM 16.6.1998)
 • SY210 Ongelmia asunnottomuuden vähentämisessä (YM 16.6.1998)
 • SY208 Toimivatko tulorajat? (YM 31.5.1998)
 • SY207 Liike- ja palvelurakennusten kuntoarvio (YM 30.6.1998)
 • SY206 Maatalouden ammoniakkipäästöt (SYKE 22.9.1998)
 • SY205 Ympäristökustannusten arviointimenetelmä (YM 30.1.1998)
 • SY204 Vesistöjen käyttöön liittyvä taloudellinen varallisuus (SYKE 18.8.1998)
 • SY202 Liukoisuus ja biotestit jätteiden kaatopaikkakelpoisuuden määrittämisessä: loppuraportti (SYKE 22.5.1998)
 • SY201 Natura 2000 -verkoston vaikutusten arviointi (SYKE 23.8.1998)
 • SY200 Asikkalan kulttuuriympäristöohjelma (YM 9.4.1998)
 • SY199 Ympäristöverot ja työllisyys (YM 23.3.1998)
 • SY198 Kestävä tuote- ja kulutuspolitiikka (YM 15.3.1998)
 • SY197 Työntekijöiden kemikaalialtistuminen saastuneiden maa-alueiden kunnostuksessa (SYKE 22.8.1998)
 • SY196 Torjunta-aineiden käyttäytyminen ilmakehässä: lähteet, kulkeutuminen ja poistumismekanismit (SYKE 22.4.1998)
 • SY195 Happikemikaalien käyttöön perustuvan massanvalkaisun ympäristövaikutuksia (SYKE 22.4.1998)
 • SY194 Orgaanisten jäteaineiden vaikutukset maaperän mikrobistoon ja kasvien typensaantiin (SYKE 22.8.1998)
 • SY193 Öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntavalmius Suomessa: ympäristövahinkojen torjunnan näkökulma (SYKE 22.8.1998)
 • SY192 Maaperänsuojelun toteutuminen alueellisella tasolla: esimerkkinä Satakunta (SYKE 22.2.1998)
 • SY190 Kokemuksia laitosten muuttamisesta asuinkäyttöön (YM 17.4.1998)
 • SY189 Typpi ja fosfori Pyhäselän rehevöitymisen säätelijöinä (SYKE 22.4.1998)
 • SY188 Typpikuormituksen vaikutus Lohjanjärven ja sen alapuolisen vesialueen tilaan (SYKE 22.4.1998)
 • SY187 Lähiöt muuttuvat ja erilaistuvat (YM 21.2.1988)
 • SY186 Parempi kaupunkikeskusta - seitsemän kaupunkikeskustan kehittäminen (YM 21.2.1998)
 • SY184 YVA-yhteysviranomaisten lausuntojen laatu (YM 26.2.1988)
 • SY183 Kuntarakenne - yleiskaava Nurmijärvi (YM 22.3.1998)
 • SY182 Merimetso Phalacrocorax carbo musta viikinki (SYKE 18.4.1998)
 • SY181 Talousveden laatu Suomessa vuonna 1996 (YM 31.1.1998)
 • SY180 Näkökulmia asemakaavaselostuksen uudistamiseen (YM 22.1.1998)
 • SY179 Laskeuma Helsingin seudulla lumesta määritettynä talvikaudella 1995 - 1996 (SYKE 22.1.1998)
 • SY178 Turvetuotantoalueita koskevat vesituomioistuinten lupapäätökset (SYKE 23.8.1998)
 • SY176 Hydrologinen vuosikirja 1994 (SYKE 18.10.1998)
 • SY175 Elohopea ja metyylielohopea tekoaltaissa ja Kemijoen vesistöissä (SYKE 22.1.1998)
 • SY174 Sinilevien ja niiden tuottamien maksatoksiinien käyttäytyminen imeytyksessä: kokeita harjuja sedimenttipatsailla (SYKE 22.4.1998)
 • SY173 Omin avuin, valtion lainoin : opiskelija-asuntojärjestelmä Suomessa (YM 20.2.1998)
 • SY172 Eräiden Suomen järvien pohjaeläimistö (SYKE 18.10.1998)
 • SY169 Suomen uhanalaisia lajeja: lehtohopeatäplä (Clossiana titania) (SYKE 18.1.1998)
 • SY168 Suomen uhanalaisia lajeja: tummaverkkoperhonen (Melitaea diamina) (SYKE 18.11.1998)
 • SY165 Lounais-Suomen saaristo valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden näkökulmasta (YM 20.1.1998)
 • SY160 Vesiensuojelun tavoitteet vuoteen 2005: vaihtoehtoisten kuormitustasojen vaikutukset sisävesissä (SYKE 18.6.1998)
 • SY159 Ympäristövaikutusten arvioinnin kehittäminen metsätalouteen liittyvässä suunnittelussa (Pohjois-Pohjanmaa 5.12.1998)
 • SY152 Vanhojen metsien suojelu Pohjois-Suomessa (SYKE 18.6.1998)

1997[muokkaa]

 • SY83 Kyrönjoen suiston poikastuotanto ja kalakannat (Länsi-Suomi 5.9.1997)
 • SY82 Kyrönjoen lohi- ja meritaimenistutusten tuloksellisuus Carlin-merkintöjen perusteella (Länsi-Suomi 3.9.1997)
 • SY68 Vaasan läänin kulttuuriympäristöohjelma (Länsi-Suomi 1.9.1997)
 • SY44 Otsonoinnin ja otsoni-/vetyperoksidi käsittelynvaikutus metsäteollisuuden kuorimovesien ekotoksisuuteen (Pohjois-Savo 26.2.1997)
 • SY171 Rakentamisen vastuut ja laatu (YM 3.1.1998)
 • SY167 Asuinrakennusten perusparannustarpeen vaihtoehtoja (YM 11.12.1997)
 • SY164 Ympäristövaikutusten arviointi jätehuollon strategisessa suunnittelussa (SYKE 23.12.1997)
 • SY163 Kunnan nettotulot kerrostalo-, rivitalo- ja omakotialueilla (YM 21.11.1997)
 • SY162 Ympäristön seurannan strategia (YM 1.12.1997)
 • SY161 Jätealan tutkimuksen puiteohjelma 1998-2002 (SYKE 22.12.1997)
 • SY158 Kevätkutuisten kalalajien lisääntyminen Lappsundinjoella 1990-1996 (Länsi-Suomi 1.12.1997)
 • SY157 Hissi vanhaan kerrostaloon (YM 10.11.1997)
 • SY156 Alavuden kulttuuriympäristön hoito (YM 21.10.1997)
 • SY155 Ympäristövaikutusten selvittäminen seutu- ja yleiskaavoituksessa - oikeudellisesta näkökulmasta (YM 22.10.1997)
 • SY154 Natura 2000 -ehdotuksesta annetut lausunnot (YM 21.10.1997)
 • SY153 Konnivesi Ruotsalaisen säännöstelyn vaikutukset rantavyöhykkeessä (SYKE 22.10.1997)
 • SY151 Valtakunnallisten yhdyskuntajätteen hyödyntämistavoitteiden saavutettavuus Päijät-Hämeessä (SYKE 22.7.1997)
 • SY149 OECD arvioi maamme ympäristöpolitiikkaa (YM 1.10.1997)
 • SY148 Ympäristöpoliittiset ohjauskeinot uusiutuvien energialähteiden käytön edistämisessä (YM 1.5.1997)
 • SY147 Eheyttävän suunnittelun haasteet (YM 22.9.1997)
 • SY145 Ympäristönsuojelun hallinnollis-oikeudellinen ohjaus kemiallisen metsäteollisuuden vesiensuojelussa (SYKE 23.11.1997)
 • SY144 0+ kalanpoikasten esiintyminen ja 0+ kalanpoikasten esiintymisbiotoopit Kyrönjoen alaosalla (Länsi-Suomi 15.9.1997)
 • SY143 Ilmansuojelututkimuksen kehittämisohjelma 2001 (YM 1.9.1997)
 • SY142 Teollisuuslaitoksen ympäristömelu (YM 1.10.1997)
 • SY140 Torjunta-aineiden käyttäytyminen Suomen ympäristöoloissa (SYKE 22.12.1997)
 • SY139 Talonrakentamisen ja kiinteistönhoidon laatujärjestelmien tilanneselvitys (YM 11.9.1997)
 • SY138 Kansalaisten kokemuksia YVA-menettelyyn osallistumisesta (YM 1.8.1997)
 • SY137 Suomen biologista monimuotoisuutta koskeva kansallinen toimintaohjelma 1997-2005 (YM 20.9.1997)
 • SY136 Kaupan suuryksiköt ja kunnallistalous (YM 23.9.1997)
 • SY135 Asukkaat asumisoikeusasuntojen suunnittelussa (YM 11.12.2003)
 • SY134 Asuntojen yksityistäminen Pietarissa (YM 11.8.1997)
 • SY133 Korjausrakentaminen asunto-osakeyhtiöissä ja aravavuokrataloissa 1995 (YM 8.8.1997)
 • SY132 Huoltoasemien maaperän kunnostus (SYKE 22.7.1997)
 • SY131 Suomen ilmapäästöt ja niiden skenaariot (SIPS-projekti): tietojärjestelmän tietopohja ja alustavia tuloksia (SYKE 22.6.1997)
 • SY130 Asumistuesta itselliseen asumiseen vai toimeentulotukeen? (YM 11.7.1997)
 • SY129 Kaavoitustoimen seuranta 1996 (YM 23.7.1997)
 • SY128 Turun ja Porin läänin kallioperän opetus- ja suojelukohteita (YM 22.9.1997)
 • SY127 Kankaanpään kulttuuriympäristöohjelma (YM 23.6.1997)
 • SY126 Ympäristövaikutusten arviointi energia-alan ohjelmavalmistelussa: tapaustutkimus hallituksen energiansäästöohjelman valmisteluprosessista (SYKE 23.10.1997)
 • SY125 Ympärivuotisten kompostikäymälöiden toimintavarmuus ja häiriöiden kartoitus (YM 10.7.1997)
 • SY122 Erityisasuminen (YM 19.6.1997)
 • SY121 Ravinteet itäisen Suomenlahden pintasedimentissä (SYKE 22.8.1997)
 • SY120 AMAP Arktisen ympäristön tila ja Suomen Lappi (SYKE 22.11.1997)
 • SY119 REMONTTI-ohjelma 1992-1996 (YM 11.6.1997)
 • SY118 Eteneekö lähiöuudistus? (YM 22.5.1997)
 • SY117 Kalakantojen hoitomalli Inarijärven kalaistutusten vaikutusten arvioinnissa (SYKE 18.6.1997)
 • SY115 Rehevien järvien kunnostusten arviointi (SYKE 22.7.1997)
 • SY114 Kotitalous ja asumismenot - Selvitys lama-ajan asumisesta (YM 25.5.1997)
 • SY113 Itämeren tila (YM 4.5.1997)
 • SY112 Luonto- ja leirikoulutoiminta osana maaseudun kehittämistä (YM 28.2.1997)
 • SY111 Luontokoulutoiminta (YM 28.2.1997)
 • SY109 Kestävä kehitys aluerakenteessa (YM 23.4.1997)
 • SY108 Ympäristöministeriön toimintaohjelma luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi (YM 22.4.1997)
 • SY107 Vuorovaikutteisen suunnittelun kokemuksia Suomessa (YM 1.2.1997)
 • SY106 Puutaloprojekti - Keskiyöntie (YM 11.5.1997)
 • SY104 Merkkigeenien käyttö geeniteknisesti muunnettujen mikro-organismien seurantaan ympäristössä (SYKE 22.5.1997)
 • SY103 Saaristolinnuston suojelun nykytila Suomen rannikolla (SYKE 18.6.1997)
 • SY102 Suurmyymälätyöryhmän mietintö (YM 20.3.1997)
 • SY101 Maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamista koskeva valtioneuvoston päätösehdotus (YM 12.3.1997)
 • SY100 Typpi- ja fosforikuormituksen vaikutus perifytonin kasvuun Kymijoella (SYKE 22.5.1997)
 • SY 99 Yhteiskuntatieteellinen ympäristötutkimus Suomessa: katsaus tutkimusaloihin ja kirjallisuuteen (SYKE 23.8.1997)
 • SY 98 Geenitekniikalla muunnettujen mikro-organismien ympäristövaikutukset (SYKE 22.4.1997)
 • SY 97 Asuntorakentamisen työllisyysvaikutukset (YM 5.5.1997)
 • SY 95 Kotipalveluja käyttävien vanhusten kauppamatkat Lahdessa (YM 14.2.1997)
 • SY 94 Ympäristömelun vaikutukset (YM 12.3.1997)
 • SY 93 Muuttuva ihminen - muuntuva asunto (YM 1.3.1997)
 • SY 91 Kilpailuttaminen valtion tukemassa asuntotuotannossa (YM 10.2.1997)
 • SY 90 Jokioisten kulttuuriympäristöohjelma (YM 15.2.1997)
 • SY 89 Metsäteollisuus ja ympäristö (SYKE 22.2.1997)
 • SY 88 Yleiskaavoitus ja vaikutusten arviointi (YM 23.2.1997)
 • SY 87 Maaseudun kulttuurimaisemat (SYKE 17.1.1997)
 • SY 84 Markat ja maankäyttö (YM 20.1.1997)
 • SY 81 Maatalouden ympäristötuen toimenpiteiden toteutuminen v. 1995 (SYKE 22.1.1997)
 • SY 78 Suomen uhanalaisia lajeja: tähkähelmikkä (Melica ciliata) (SYKE 18.9.1997)
 • SY 77 Suomen uhanalaisia lajeja: vuorikuisma (Hypericum montanum) (SYKE 18.9.1997)
 • SY 74 Suomen uhanalaisia lajeja: koirankieli (Cynoglossum officinale) (SYKE 21.8.1997)
 • SY 73 Suomen uhanalaisia lajeja: pohjanhyytelöjäkälä (Collema curtisporum), lännenhyytelöjäkälä (Collema nigrescens), risahyytelöjäkälä (Collema multipartium) (SYKE 21.6.1997)
 • SY 67 Kymen läänin kallioperän suojelu- ja opetuskohteita (YM 23.1.1997)
 • SY 58 Inarijärven tila, käyttö ja niihin vaikuttavat tekijät (Lappi 6.5.1997)
 • SY 57 Tiesuolan pohjavesihaittojen vaikutuksista ja torjuntakeinoista (SYKE 22.4.1997)
 • SY 54 Soranottoalueiden jälkihoito (SYKE 21.12.1997)

1996[muokkaa]

 • SY80 Ihanteita ja ohjausvälineitä - asumisen tuen kohdentuminen vuonna 1993 (YM 11.12.1996)
 • SY76 Suomen uhanalaiset lajit: punavalkku (Cephalanthera rubra) (SYKE 18.12.1996)
 • SY75 Suomen uhanalaiset lajit: mäkiorvokki (Viola collina) (SYKE 18.12.1996)
 • SY72 Suomen uhanalaiset lajit: ketonukki (Androsace septentrionalis) (SYKE 21.12.1996)
 • SY71 Ympäristögeologian sovelluksia (SYKE 21.12.1996)
 • SY70 Omakotitalojen kustannuslaskentajärjestelmä (YM 10.12.1996)
 • SY69 Hydrologinen vuosikirja 1993 (SYKE 21.12.1996)
 • SY66 Vesivoimalaitosten lyhytaikaissäädön vaikutustutkimukset (Pohjois-Pohjanmaa 2.12.1996)
 • SY64 Kaupunkiverkostoituminen Suomessa (YM 22.10.1996)
 • SY62 Valtakunnallisen yöperhosseurannan 3. vuosiraportti (SYKE 15.11.1996)
 • SY61 Viheralan tutkimus- ja kehittämistyö (YM 27.10.1996)
 • SY60 Uusien vuokrasuhteiden vuokrat (YM 30.9.1996)
 • SY59 Kuntien ympäristöhallinnon asema ja tila; faktaa ja käsityksiä (YM 8.10.1996)
 • SY56 Lasipakkausten kierrätysjärjestelmät ja niiden kustannukset Suomessa (YM 6.6.1996)
 • SY55 Suomen luokitellut pohjavesialueet (SYKE 21.12.1996)
 • SY53 Kemikaalien haittavaikutukset terrestrisessä ympäristössä: tutkimus- ja testimenetelmien kehittäminen erityisesti suomalaiselle maaperälle (SYKE 22.6.1996)
 • SY50 Radonin ja uraanin poisto kalliopohjavedestä (SYKE 17.8.1996)
 • SY49 Asunnottomuus väheni Suomessa - määrätietoinen työ tuo tuloksia (YM 1.9.1996)
 • SY48 Asumisoikeusasunnot ja niiden asukkaat (YM 30.9.1996)
 • SY47 Monitoimijainen lähiöuudistus (YM 27.11.1996)
 • SY46 Romaniväestön asuntotilanne 1990-luvun puolivälissä (YM 8.8.1996)
 • SY43 Asuntorakentamisen ennakointi - määrästä laatuun (YM 10.7.1996)
 • SY42 Keivitsan kaivoshanke - kaavoitusjärjestelmät ja luonnonsuojelu (YM 27.8.1996)
 • SY41 Kaavoitustoimen seuranta 1995 (YM 15.7.1996)
 • SY40 Uukuniemen kirkonkylän kulttuurimaiseman hoitosuunnitelma (YM 27.6.1996)
 • SY4 Lyhytaikaissäädön elinympäristövaikutusten arviointimenetelmät (SYKE 21.1.1996)
 • SY39 Ympäristöperusteinen energiaverotus (YM 8.6.1996)
 • SY38 Syntypaikkalajitteluun perustuvan yhdyskuntajätehuollon tarkastelu: jätevirrat, kustannukset ja päästöt (SYKE 17.5.1996)
 • SY37 Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojelun kompensaatiotyöryhmän mietintö (YM 29.5.1996)
 • SY36 Euroopan unioniin tuotavat rakennustuotteet : (YM 9.6.1996)
 • SY35 Turvetuotannon vesiensuojeluvaihtoehtojen tapauskohtainen vertailu (Pohjois-Pohjanmaa 1.9.1996)
 • SY34 Turvetuotannon vaikutukset koskikaloihin ja niiden elinympäristöön (Pohjois-Pohjanmaa 1.9.1996)
 • SY32 Asuintalon huoltokirjan laadinta (YM 10.6.1996)
 • SY31 Asuintalon huoltokirja esimerkkikohteeseen (YM 10.6.1996)
 • SY30 Vanhojen metsien suojelu Pohjois-Suomessa (YM 28.5.1996)
 • SY29 Kuusamon yhteismetsän vanhojen metsien luonnonarvojen säilyttäminen ja yhteismetsän toiminnan turvaaminen (YM 27.5.1996)
 • SY26 Pyydyksiä limoittavan Hyalotheca dissiliens -koristelevän runsastumisesta ja sen syistä (Pohjois-Savo 28.12.1996)
 • SY25 Hallintosopimukset ympäristöpolitiikan ohjauskeinona (YM 8.5.1996)
 • SY24 Työpaikka-alueiden käytön tehostaminen (YM 27.4.1996)
 • SY23 Suomalaisia kävelykeskustoja (YM 27.4.1996)
 • SY22 Rakentamisen ja kiinteistönmuodostuksen ohjaaminen haja-asutusalueilla (YM 22.4.1996)
 • SY21 Vuorovaikutteista suunnittelua Jyväskylän Kekkolassa (YM 23.4.1996)
 • SY19 Ammoniumtypen merkitys kasviplanktontuotantoa säätelevänä tekijänä - esimerkkinä Kallavesi (Pohjois-Savo 28.6.1996)
 • SY18 Asuinkerrostalojen kuntoarviot (YM 15.2.1996)
 • SY16 Metsien suojelualueverkon rakenne ja kehittämistarpeet (SYKE 21.5.1996)
 • SY15 Elohopean kertymisen kuvaaminen matemaattisella mallilla (SYKE 21.8.1996)
 • SY14 Kulttuurimaiseman kasvot, Nivalan Kotila (YM 23.3.1996)
 • SY13 Kasviplanktonin määrän ja koostumuksen muutokset Lokassa, Porttipahdassa ja Kemijärvessä (SYKE 17.4.1996)
 • SY12 Palveluasumistyöryhmän muistio (YM 31.1.1996)
 • SY11 Kalojen vaellus Inarijärvestä Paatsjokeen (SYKE 21.4.1996)
 • SY10 Suomen maaperän tila, kuormitus ja suojelu (SYKE 17.4.1996)
 • SY1 Ympäristöystävä vai vapaamatkustaja?: tutkimus nuorten ympäristöasenteista (SYKE 23.9.1995)
 • SY 9 Lähiökorjaamisen arkkitehtoniset vaikutukset (YM 23.4.1996)
 • SY 8 Happamien sulfaattimaiden ionivirtausmalli (HAPSU) (SYKE 21.5.1996)
 • SY 7 Pohjavesien suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen (SYKE 21.6.1996)
 • SY 6 Lumen ainepitoisuudet ja talviaikainen laskeuma Suomessa vuosina 1976 - 1993 (SYKE 17.4.1996)
 • SY 5 Ravinnekuormituksen vaikutus rantavyöhykkeen leväyhteisöihin ja vaikutusten arvioinnissa käytetyt menetelmät (SYKE 21.6.1996)
 • SY 3 Ympäristötalous ajankohtaisia tutkimus- ja kehittämistehtäviä (SYKE 23.8.1996)

1995[muokkaa]

 • SY 2 Metsätalouden vesistövaikutukset ja niiden torjunta: METVE-projektin loppuraportti (SYKE 17.3.1995)