Suomenkielisten kirjojen luettelo 3-2

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Pääartikkeli: Luokka:Bibliografiat

33 Oikeustiede[muokkaa]

 • Aarnio, Aulis & Uusitupa, Timo (toim.): Oikeusvaltio. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, 2002. ISBN 952-14-0548-1.
 • Hirvonen, Ari & Sivenius, Pia (toim.): Laki ja rakkaus: Panu Minkkisen 50-vuotisjuhlakirja. Helsinki: Loki-Kirjat, 2007. ISBN 978-951-825-052-7.
 • Karttunen, Timo ym.: Juridiikan perusteet. 5. uudistettu painos (1. painos 2012). Helsinki: Sanoma Pro, 2015. ISBN 978-952-6329-55-0.
 • Kemppinen, Jukka: Taistelu oikeudesta: Kirjoituksia ajassa. Helsinki: Werner Söderström lakitieto, 1997. ISBN 951-670-014-4.
 • Kosonen, Pekka & Levo-Kivirikko, Anneli (toim.): Vapaus, veljeys ja vallankäyttö. Juhlakirja professori Paavo Uusitalon 50-vuotispäivänä 12.7.1989. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1989. ISBN 951-45-5029-3.
 • Laitinen, Ahti: Oikeussosiologian perusteet. Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja. Rikos- ja prosessioikeuden sarja. A, n:o 27. Turku: Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 2002. ISBN 951-29-2180-4.
 • Laitinen, Ahti & Launis, Veikko: Juridiikka ja etiikka: Johdatus juristin ammattietiikkaan. Helsinki: Edita, 1996. ISBN 951-37-1860-3.
 • Mäki-Petäjä-Leinonen, Anna: Dementoituvan henkilön oikeudellinen asema. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja n:o 241. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2003. ISBN 951-855-210-X.
 • Nousiainen, Kevät & Pylkkänen, Anu: Sukupuoli ja oikeuden yhdenvertaisuus. Forum iuris. Helsinki: Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, 2001. ISBN 951-45-9467-3.
 • Nuotio, Kimmo & Malkki, Leena (toim.): Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden Eurooppa. Forum iuris. Helsinki: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 2010. ISBN 978-952-10-5538-6.
 • Palmgren, Sten ym.: Lainlaatijan perustuslakiopas. Oikeusministeriö 11/2006. Helsinki: Oikeusministeriö, 2006. ISBN 952-466-307-4.
 • Tamm, Ditlev & Letto-Vanamo, Pia: Oikeuden maailma: Näkökulmia oikeuskulttuureihin. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja, n:o 27. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2015. ISBN 978-951-855-343-7.
 • Tuori, Kaarlo: Oikeus, valta ja demokratia. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, 1990. ISBN 951-640-484-7.
 • Tuori, Kaarlo: Foucault’n oikeus: Kirjoituksia oikeudesta ja sen tutkimisesta. Helsinki: WSOY lakitieto, 2002. ISBN 951-670-072-1.
 • Tuori, Kaarlo: Oikeusjärjestys ja oikeudelliset käytännöt. Forum iuris. Helsinki: Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta, 2003. ISBN 951-45-9476-2.
 • Turunen, Riitta (toim.): Naisnäkökulmia oikeuteen. Helsinki: Gaudeamus, 1992. ISBN 951-662-550-9.

33.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Aarnio, Aulis: Mitä lainoppi on?. Forum-oikeustiede. Helsinki: Tammi, 1978. ISBN 951-30-4310-X8.
 • Aarnio, Aulis: Laintulkinnan teoria: Yleisen oikeustieteen oppikirja. WSOY kurssikirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1989. ISBN 951-0-15493-8.
 • Aarnio, Aulis: Tulkinnan taito: Ajatuksia oikeudesta, oikeustieteestä ja yhteiskunnasta. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-32116-8.
 • Alvesalo, Anne: Critical legal studies: Kriittinen lähestymistapa oikeuteen. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, 1997. ISBN 951-640-995-4.
 • Hirvonen, Ari & Tuori, Kaarlo (toim.): Oikeus, kieli ja kritiikki. Helsingin yliopiston julkisoikeuden laitoksen julkaisuja D 9. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1990. ISBN 951-45-5202-4.
 • Hurri, Samuli (toim.): Demokraattisen oikeuden ehdot: Kritiikki, politiikka, kulttuuri: Kaarlo Tuorin 60-vuotisjuhlakirja. Episteme. Helsinki: Tutkijaliitto, 2008. ISBN 978-952-5169-59-1.
 • Kelsen, Hans: Puhdas oikeusoppi. (Reine Rechtslehre, 1960.) Suomentanut Olli Nikkola. Porvoo Helsinki: WSOY, 1968.
 • Kekkonen, Jukka (toim.): Studia juridica 1981: Oikeustieteen perusteet, menetelmät ja tavoitteet. Oikeuden yleistieteiden laitoksen julkaisuja 3/1981. Helsinki: Helsingin yliopisto, oikeuden yleistieteiden laitos, 1981. ISBN 951-45-2471-3.
 • Kemppinen, Jukka: Oikeus kulttuuri-ilmiönä. Vankeinhoidon koulutuskeskuksen julkaisuja 1/1990. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1990. ISBN 951-37-0187-5.
 • Klami, Hannu Tapani: Johdatus oikeusteoriaan: Finalistisen oikeusteorian perusongelmia. 4. painos (3. painos 1981). Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, 1986. ISBN 951-640-308-5.
 • Kolehmainen, Esa (toim.): Oikeus ja kritiikki. 1, Raimo Siltalan Oikeustieteen tieteenteoria. Forum iuris. Helsinki: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 2009. ISBN 978-952-10-3760-3.
 • Marx, Karl: Hegelin oikeusfilosofian kritiikkiä. (Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, 1843.) Suomennos, johdantoluku ja selitykset: Jukka Heiskanen. Johdanto, suomentanut Vesa Oittinen. SoPhi 111. Helsinki: Jyväskylä: Minerva: Karl Marx -seura, 2009. ISBN 978-952-492-181-7.
 • Mikkilä, Jaakko & Koulu, Sanna (toim.) (toim.): Oikeus ja kritiikki. 2, Janne Kaiston Lainoppi ja oikeusteoria. Forum iuris. Helsinki: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 2010. ISBN 978-952-10-5545-4.
 • Minkkinen, Panu: Järjen lait: Kant ja oikeuden filosofia. Paradeigma. Helsinki: Tutkijaliitto, 2002. ISBN 952-5169-23-5.
 • Norri, Matti: Summa legis: Lainkaikkeus: Synopsis. Helsingin yliopiston filosofian laitoksen julkaisuja 2/1997. Helsinki: Helsingin yliopiston filosofian laitosi, 1997. ISBN 951-45-7806-6.
 • Norri, Matti: Summa legis: Lainkaikkeus: Tekstin runko. Helsinki: Matti Norri, 2000. ISBN 952-91-2964-5.
 • Norri, Matti: Omistan, olen: Lain filosofian perusteet. Helsinki: Terra Cognita, 2005. ISBN 952-5202-90-9.
 • Nuotio, Kimmo & Gylling, Heta Aleksandra (toim.): Oikeus ja politiikka: Filosofisia esseitä. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja n:o 18. Pääosa artikkeleista pohjautuu Suomen oikeusfilosofisen yhdistyksen vuosina 2005-2006 järjestämän Oikeus ja politiikka -luentosarjan esitelmiin. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2007. ISBN 978-951-855-273-7.
 • Rawls, John: Oikeudenmukaisuusteoria. (A theory of justice, 1971.) Suomentanut Terho Pursiainen. WSOY kurssikirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1988. ISBN 951-0-14740-0.
 • Siltala, Raimo: Johdatus oikeusteoriaan. Forum iuris. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2001. ISBN 951-45-9464-9.
 • Tolonen, Hannu: Luonto ja legitimaatio: Normatiivisten asiantilojen johtaminen aristotelisen luonnonoikeustradition mukaan. Väitöskirja: Turun yliopisto. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja, n:o 164. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 1984. ISBN 951-855-068-9.
 • Tontti, Jarkko & Mäkelä, Kaisa & Gylling, Heta (toim.): Filosofien oikeus 1. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja 2. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2001. ISBN 951-855-188-X.
 • Tontti, Jarkko & Mäkelä, Kaisa (toim.): Filosofien oikeus 2. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja 3. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2001. ISBN 951-855-189-8.
 • Tuori, Kaarlo: Oikeuden rationaalisuus: Max Weber ja Jürgen Habermas oikeuskehityksen tulkitsijoina. Suomen akatemian tutkimushanke Oikeuden rajat. Helsingin yliopiston julkisoikeuden laitoksen julkaisuja D 4. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1988. ISBN 951-45-4599-0.
 • Tuori, Kaarlo: Kriittinen oikeuspositivismi. Helsinki: Werner Söderström lakitieto, 2000. ISBN 951-670-025-X.
 • Wennberg, Mikko: Oikeusfilosofia: Johdatus oikeusteoriaan ja oikeusteoreettiseen ajatteluun. Helsinki: Unipress, 2001. ISBN 951-579-130-8.
 • Wiberg, Matti: Laki ja moraali: Käsitteellinen tutkimus poliittisen velvoitteen perusteista. Suomen akatemian tutkimushanke Oikeuden rajat. Helsingin yliopiston julkisoikeuden laitoksen julkaisuja D 2. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1988. ISBN 951-45-4513-3.

33.03 Oikeusoppaat[muokkaa]

 • Kodin lakikirja: Käytännön oikeustietoa. 1 osa. Helsinki: Valitut palat, 1995. ISBN 951-584-130-5.
 • Kodin lakikirja: Käytännön oikeustietoa. 2 osa. Helsinki: Valitut palat, 1995. ISBN 951-584-131-3.
 • Käytännön asiakirjaopas. Sisällön suunnittelu: Matti Eskola, Kullervo Kemppinen. Asiantuntijat: Gustav Dahlberg ym. Helsinki: Valitut palat, 1991. ISBN 951-8933-19-7.
 • Linnainmaa, Leena: Naisen lakikirja: Käytännön tietoa eri elämäntilanteisiin. 2. uudistettu painos. Helsinki: WSOYpro, 2008. ISBN 978-951-0-34482-8.
 • Trobäck, Eve: Tärkeät paperit: Asiointi ja lakiasiat. (Prismas uppslagsbok för skrivbordet, 1986.) Suomen oloihin soveltaen suomentaneet Kaisa, Petri ja Pekka Aukia. Helsingissä: Otava, 1989. ISBN 951-1-09894-2.

33.04 Laki- ja säädöskokoelmat. Oikeustapauskokoelmat[muokkaa]

 • Lång, Markus (toim.): Suomen Suuriruhtinaanmaan Rikoslaki 1889–1894: Alkuperäiset säädökset Suomen Asetuskokoelmasta. Helsinki: Books on Demand, 2012. ISBN 978-952-93-0895-8.

33.041 Komiteanmietinnöt[muokkaa]

 • Matemaattis-luonnontieteellisen perussivistyksen komitea: Matemaattis-luonnontieteellisen perussivistyksen komitean loppumietintö. Komiteanmietintö 45/1989. Helsinki: Valtioneuvosto, 1989. ISBN 951-47-2354-6.
 • Perusoikeuskomitea: Perusoikeuskomitean mietintö. Komiteanmietintö 3/1992. Helsinki: Oikeusministeriö, 1992. ISBN 951-47-5264-3.
 • Uskonnonvapauskomitea: Uskonnonvapauskomitean välimietintö. Komiteanmietintö 5:1999. Helsinki: Opetusministeriö, 1999. ISBN 952-442-241-7.
 • Uskonnonvapauskomitea: Uskonnonvapauskomitean mietintö. Komiteanmietintö 1:2001. Helsinki: Opetusministeriö, 2001. ISBN 952-442-207-7.

33.07 Oppikirjat[muokkaa]

 • Jalonen, Kimmo & Kauppinen, Sirkka & Lehtipuro, Katriina: Kansalainen ja oikeus. 3. uudistettu painos. Helsinki: Edita, 2010. ISBN 978-951-37-5705-2.

33.09 Historia[muokkaa]

 • Eilola, Jari (toim.): Makaaberi ruumis: Mielikuvia kuolemasta ja kehosta. Historiallinen arkisto 128. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. ISBN 978-952-222-089-9.
 • Guillou, Jan: Noitien asianajaja. (Häxornas försvarare: Ett historiskt reportage, 2002.) Suomentanut Tapio Koivukari. Helsinki: WSOY: Johnny Kniga, 2004. ISBN 951-0-27747-9.
 • Mäenpää, Olli & Frände, Dan & Korpisaari, Päivi (toim.): Oikeuden historiasta tulevaisuuden Eurooppaan: Pia Letto-Vanamo 60 vuotta. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja, E-sarja n:o 26. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2014. ISBN 978-951-855-338-3.
 • Nenonen, Marko: Noitavainot Euroopassa: Myytin synty. Jyväskylä: Atena, 2006. ISBN 951-796-438-2.
 • Nenonen, Marko: Noituus, taikuus ja noitavainot: Ala-Satakunnan, Pohjois-Pohjanmaan ja Viipurin Karjalan maaseudulla 1620–1700. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Historiallisia tutkimuksia 165. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1992. ISBN 951-8915-56-3.
 • Nenonen, Marko & Kervinen, Timo: Synnin palkka on kuolema: Suomalaiset noidat ja noitavainot 1500–1700-luvulla. Toimittanut Anne-Riitta Isohella. Helsingissä: Otava, 1994. ISBN 951-1-13081-1.
 • Pihlajamäki, Heikki & Mäkinen, Virpi & Varkemaa, Jussi: Keskiajan oikeushistoria. Tietolipas 218. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2007. ISBN 978-951-746-924-1.
 • Pylkkänen, Anu: Vaihtoehto avioliitolle: Seksuaalisuudesta yhteistalouden sääntelyyn. Tampere: Vastapaino, 2012. ISBN 978-951-768-404-0.
 • Salonen, Armas: Hammurabin lait. Muinaisbabylonian kielestä suomentanut sekä johdannolla ja selityksillä varustanut Armas Salonen. Porvoo: WSOY, 1951.

33.1 Kansainvälinen oikeus[muokkaa]

 • Drakulić, Slavenka: Eivät tekisi pahaa kärpäsellekään. (They would never hurt a fly: War criminals on trial in The Hague, 2004.) Suomennos: Petri Stenman. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2005. ISBN 952-471-612-7.
 • Hakapää, Kari: Uusi kansainvälinen oikeus. 2. uudistettu painos. Helsinki: Talentum: Lakimiesliiton kustannus, 2003. ISBN 952-14-0650-X.
 • Hannikainen, Lauri ym. (toim.): Ihmisoikeudet: Sata kansainvälistä asiakirjaa. 2. uudistettu painos. Ihmisoikeusliitto ry:n julkaisusarja nro 1. Julkaisija: Ihmisoikeusliitto. Helsinki: Painatuskeskus, 1995. ISBN 951-37-1403-9.
 • Hanski, Raija: Katsaus ihmisoikeustiedon lähteisiin. 5. uudistettu painos. Turku: Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti, 2006. ISBN 952-12-1724-3.
 • Herrlin, Monica (toim.): Naisten ihmisoikeuksien käsikirja. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, 1998. ISBN 952-14-0124-9.
 • Hytönen, Ville ym. (toim.): Täällä Eurooppa, kuuleeko Washington: Euroopan perustuslakikysymys. Helsinki: Eurooppanuoret, 2005. ISBN 952-91-9032-8.
 • Ihmisoikeudet 2000-luvulla: Sopimuksia ja asiakirjoja. Julkaisija: Ihmisoikeusliitto. Toimitus: Arto Haapea. Helsinki: Edita, 2002. ISBN 951-37-3557-5.
 • Kuosma, Tapio: Uljas uusi Eurooppa: Euroopan unionin perustuslaki. Omakirja. Espoo: Livres Belles-Lettres, 2005. ISBN 952-99178-7-2.
 • Lehtilä, Erkki & Tyni, Kari: Sananvapaus ihmisoikeutena: Sananvapauden tarkastelu perinteisten porvarillisten ihmisoikeuskäsitysten valossa. Laudaturtyö: Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos. Sarja A, julkaisuja 45. Tampere: Tampereen yliopisto, 1981. ISBN 951-44-1096-3.
 • Levin, Leah: Ihmisoikeudet: Kysymyksiä ja vastauksia. (Human rights: Questions and answers, 1996.) Suomentanut: Taina Dahlgren. Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja no. 80. Ihmisoikeusliitto ry:n julkaisusarja n:o 8. Helsinki: Suomen Unesco-toimikunta: Ihmisoikeusliitto, 2001. ISBN 952-442-307-3.
 • Puro, Perttu: Eurooppa ja ihmisoikeudet. Helsinki: Suomen YK-liitto: Edita, 1999. ISBN 952-9694-34-2.
 • Rosén, Gunnar & Parkkari, Juhani: Sodan lait: Käsikirja. Helsinki: Edita, 2004. ISBN 951-37-4001-3.
 • Scheinin, Martin: Yhteiset ihmisoikeutemme. Toimittaja: Jaana Syrjälä. Helsinki: Suomen YK-liitto, 1998. ISBN 952-9694-25-3.

33.101 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Korhonen, Outi: Kansainvälisoikeudellinen tulkinta ja dialogisuus. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistosta vol 57. Tampere: Tampereen yliopisto, 1995. ISBN 951-44-3768-3.

33.2 Julkis- ja hallinto-oikeus[muokkaa]

 • Hallberg, Pekka ym. (toim.): Perusoikeudet. 2. uudistettu painos. Oikeuden perusteokset. Helsinki: WSOYpro, 2011. ISBN 978-951-0-30957-5.
 • Helispuro, Jari ym.: Nöyryyttävä kielilakimme. Toimittanut Marja Leena Lempinen. Helsinki: Books on Demand, 2009. ISBN 978-952-498-176-7.
 • Herrlin, Monica (toim.): Naisten ihmisoikeuksien käsikirja. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, 1998. ISBN 952-14-0124-9.
 • Hoikka, Mikko: Sananvapaus Euroopan unionin oikeudessa. Väitöskirja: Turun yliopisto. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja, n:o 289. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2009. ISBN 978-951-855-285-0.
 • Husa, Jaakko & Pohjolainen, Teuvo: Julkisen vallan oikeudelliset perusteet: Johdatus julkisoikeuteen. 2. uudistettu painos. Helsinki: Talentum, 2008. ISBN 978-952-14-1340-7.
 • Ihmisoikeudet 2000-luvulla: Sopimuksia ja asiakirjoja. Julkaisija: Ihmisoikeusliitto. Toimitus: Arto Haapea. Helsinki: Edita, 2002. ISBN 951-37-3557-5.
 • Laukkanen, Janne: Poliisin tietoon tulleet sananvapausrikokset ja niiden esitutkinta. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 68. Tampere: Poliisiammattikorkeakoulu, 2008. ISBN 978-951-815-146-6.
 • Lempinen, Marja Leena (toim.): Irti virallisesta kaksikielisyydestä. 2. uudistettu painos. Helsinki: Books on Demand, 2009. ISBN 978-952-498-776-9.
 • Lukkarinen, Margita: Omakielisten palvelujen turvaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 1:2001. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2001. ISBN 952-00-0931-0.
 • Mäenpää, Olli: Hallintoprosessioikeus. 2. uudistettu painos. Helsinki: WSOYpro, 2007. ISBN 978-951-0-33402-7.
 • Mäenpää, Olli: Oikeus hyvään hallintoon. Uudistettu painos. Forum iuris. Helsinki: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 2011. ISBN 978-952-10-5552-2.
 • Mäkinen, Virpi & Pessi, Anne Birgitta (toim.): Kerjääminen eilen ja tänään: Historiallisia, oikeudellisia ja sosiaalipoliittisia näkökulmia kerjäämiseen. Tampere: Vastapaino, 2009. ISBN 978-951-768-251-0.
 • Neuvonen, Riku: Sananvapaus, joukkoviestintä ja sääntely. Helsinki: Talentum: Lakimiesliiton kustannus, 2005. ISBN 952-14-0953-3.
 • Neuvonen, Riku: Viestintäoikeuden perusteet. 2. tarkistettu painos. Helsinki: Talentum, 2008. ISBN 978-952-14-1365-0.
 • Oikeusrekisterikeskuksen ja väestörekisterikeskuksen työnjakoa rekisterien ylläpidossa selvittelevä työryhmä: Maistraattien eräät henkilörekisterit ja siviilivihkimispalvelujen kehittäminen. Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 10:2003. Helsinki: Oikeusministeriö, 2003. ISBN 952-466-157-8.
 • Ojanen, Tuomas: Johdatus perus- ja ihmisoikeusjuridiikkaan. Forum iuris. Helsinki: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 2009. ISBN 978-952-10-3763-4.
 • Paloheimo, Matti: Seksiä ja väkivaltaa: Kysymyksiä elokuvatarkastajalle. Helsinki: Like, 2003. ISBN 952-471-222-9.
 • Rouhe, Ari: Suomen evankelisluterilaisen kirkon oikeudellinen erityisasema uskonnonvapausongelmana. Pro gradu -työ: Turun yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta. Turku: Turun yliopisto, 1990.
 • Scheinin, Martin: Yhteiset ihmisoikeutemme. Toimittaja: Jaana Syrjälä. Helsinki: Suomen YK-liitto, 1998. ISBN 952-9694-25-3.
 • Siviilipalveluksen kehittämistyöryhmä: Siviilipalvelus 2020: Siviilipalveluksen kehittämistyöryhmän mietintö. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 9/2011. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö, 2011. ISBN 978-952-227-503-5. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Tiilikka, Päivi: Journalistin sananvapaus. Perustuu osin tekijän väitöskirjaan Sananvapaus ja yksilönsuoja. Helsinki: WSOYpro, 2008. ISBN 978-951-0-33177-4.
 • Tiilikka, Päivi & Siro, Jukka (toim.): Kirjoituksia viestintäoikeudesta. Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan ja Helsingin hovioikeuspiirin laatuhankkeen järjestämän viestintäoikeuden opintojakson kirjalliset lopputyöt lukuvuodelta 2009–2010. Helsingin hovioikeuden julkaisuja. Helsinki: Helsingin hovioikeus, 2010. ISBN 978-951-53-3252-3. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Toivonen, Raimo: Uskonnonvapauslaki, hautaustoimilaki, peruskoululaki 13§ ym., kriittinen tutkimus. Jämsä: R. Toivonen, 2008.
 • Tuori, Kaarlo: Julkisoikeuden perusteet. Forum iuris. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2000. ISBN 951-45-9227-1.
 • Tuulentie, Seija: Meidän vähemmistömme: Valtaväestön retoriikat saamelaisten oikeuksista käydyissä keskusteluissa. Väitöskirja: Lapin yliopisto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 807. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2001. ISBN 951-746-257-3.

33.2065 Kokoukset[muokkaa]

 • Järvinen, Timo A. & Kortelainen, Antti (toim.): Muukalaiset: Juridiikasta ja asenteista kansojen kohdatessa. Helsinki: Edita, 1997. ISBN 951-37-2123-X.

33.21 Valtiosääntöoikeus[muokkaa]

 • Hallberg, Pekka (toim.): Perusoikeudet. Oikeuden perusteokset. Helsinki: Werner Söderström lakitieto, 1999. ISBN 951-670-006-3.
 • Hallberg, Pekka ym.: Perusoikeudet. 2. uudistettu painos. Oikeuden perusteokset. Helsinki: WSOYpro, 2011. ISBN 978-951-0-30957-5.
 • Hautamäki, Veli-Pekka: Perustuslain auktoritatiivinen tulkinta: Oikeusvertaileva tutkimus perustuslain tulkinnan auktoritatiivisista instituutioista ja niiden käyttämästä argumentaatiosta Suomessa ja Norjassa. Väitöskirja: Vaasan yliopisto. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja, n:o 232. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2002. ISBN 951-855-195-2.
 • Juntunen, Hannu: Esivalta olemme me: Valtiosääntöoikeuden perusteiden oikeusteologinen tulkinta. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. E-sarja n:o 20. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2008. ISBN 978-951-855-277-5.
 • Jyränki, Antero: Valta ja vapaus: Valtiosääntöoikeuden yleisiä kysymyksiä. 3. laajennettu ja uudistettu laitos. Helsinki: Talentum: Lakimiesliiton kustannus, 2003. ISBN 952-14-0659-3.
 • Kanninen, Heikki ym. (toim.): Puhuri käy: Muuttuva suomalainen ja eurooppalainen valtiosääntömme. Heikki Karapuu 30.12.1944–15.6.2006. Helsinki: Edita, 2009. ISBN 978-951-37-5329-0.
 • Kokko, Kai T. (toim.): Kysymyksiä saamelaisten oikeusasemasta. Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja. Sarja B, no 30. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2010. ISBN 978-952-484-373-7. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Korpijaakko-Labba, Kaisa: Saamelaisten oikeusasemasta Suomessa: Kehityksen pääpiirteet Ruotsin vallan lopulta itsenäisyyden ajan alkuun. Dieđut no 1/1999. Kautokeino: Sámi instituhtta, 2000. ISSN 0332-7779.
 • Lehdonmäki, Ilkka & Tapanainen, Maippi (toim.): Rajat riistolle: Kohti työntekijöiden globaaleja perusoikeuksia. Työmaana maailma 7. Helsinki: Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus, 2003. ISBN 952-5283-06-2.
 • Nieminen, Liisa (toim.): Perusoikeudet Suomessa. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, 1999. ISBN 952-14-0270-9.
 • Niiranen, Valtteri & Sotamaa, Petteri: Sananvapauslain käsikirja. Helsinki: WSOY lakitieto, 2003. ISBN 951-670-110-8.
 • Noppa, Pauli: Uskonnonvapaus ja valtion suhde kirkkoon valtiosääntöä uudistettaessa. Helsinki: Valtiosääntökomitea, 1973.
 • Palmgren, Sten ym.: Lainlaatijan perustuslakiopas. Oikeusministeriö 11/2006. Helsinki: Oikeusministeriö, 2006. ISBN 952-466-307-4.
 • Perusoikeuskomitea: Perusoikeuskomitean mietintö. Komiteanmietintö 3/1992. Helsinki: Oikeusministeriö, 1992. ISBN 951-47-5264-3.
 • Perusoikeusuudistus. Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu 6/1995. Helsinki: Oikeusministeriö, 1995. ISBN 951-53-0437-7.
 • Ruotsalainen, Jani: Mitä saa sanoa? Sananvapauden oikeudelliset rajat yksityistä ihmistä käsittelevissä joukkoviestimissä. Perustuu tekijän lisensiaatintyöhön Lapin yliopistossa. Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja. Sarja C, 46. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2006. ISBN 952-484-058-8.
 • Saraviita, Ilkka: Perusoikeusuudistus. 2. uudistettu painos. Rovaniemi: Pandecta, 1997. ISBN 952-5147-06-1.
 • Saraviita, Ilkka: Suomalainen perusoikeusjärjestelmä. Helsinki: Talentum, 2005. ISBN 952-14-0948-7.
 • Scheinin, Martin: Ihmisoikeudet Suomen oikeudessa: Valtiosääntöoikeudellinen tutkimus kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valtionsisäisestä voimassaolosta sekä ihmisoikeus- ja perusoikeusnormien sovellettavuudesta Suomen oikeusjärjestyksessä. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja nro 189. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 1991. ISBN 951-855-121-9.
 • Tiilikka, Päivi: Sananvapaus, yksilönsuoja ja lähdesuoja Ruotsissa, Norjassa ja Alankomaissa sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännössä. Selvityksiä ja ohjeita 54/2010. Helsinki: Oikeusministeriö, 2010. ISBN 978-952-466-998-6. Teoksen verkkoversio (PDF).

33.21065 Kokoukset[muokkaa]

 • Järvinen, Timo A. & Kortelainen, Antti (toim.): Muukalaiset: Juridiikasta ja asenteista kansojen kohdatessa. Helsinki: Edita, 1997. ISBN 951-37-2123-X.

33.24 Sosiaalioikeus[muokkaa]

 • Blomquist, Clarence: Eutanasia – lääketieteellinen kuolinapu. (Livet, döden och läkaren: Om medicinsk dödshjälp, 1964.) Suomentaneet Ilkka Taipale ja Vappu Taipale. Hyvä tietää 13. Helsinki: Tammi, 1967.
 • Korhonen, Rauno: Eutanasia: Hyvä kuolema ja kuolemisen vaikeus. Lapin yliopiston oikeustieteellisiä julkaisuja. Sarja C 18. Rovaniemi: Pandecta, 1994. ISBN 951-96769-1-0.
 • Pahlman, Irma: Potilaan itsemääräämisoikeus. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Edita, 2003. ISBN 951-37-3919-8.
 • Poikien ympärileikkauksia koskevaa lainsäädäntötarvetta selvittävä työryhmä: Poikien ympärileikkauksia koskevaa lainsäädäntötarvetta selvittäneen työryhmän muistio. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 39:2003. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2004. ISBN 952-00-1480-2.
 • Tuori, Kaarlo & Kotkas, Toomas: Sosiaalioikeus. 4. uudistettu painos. Helsinki: WSOYPro, 2008. ISBN 978-951-0-33836-0.

33.27 Kirkko-oikeus[muokkaa]

 • Ingman, Lauri: Kirkkolainsäädäntö Suomessa jälkeen v. 1870. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 8. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1911.
 • Juntunen, Hannu: Uskonnonopetus ja valtiosääntö: Koulun uskonnonopetuksen asema valtiosääntöoikeudellisena kysymyksenä. Kirkon tutkimuskeskus. Sarja A, n:o 42. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 1985. ISBN 951-693-100-6.
 • Juntunen, Hannu: Valtion vai kirkon tunnustus? Oppia koskevat päätökset Norjan valtiosääntö- ja kirkko-oikeuden mukaan. Kirkon tutkimuskeskus. Sarja B, nro 66. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 1991. ISBN 951-693-165-0.
 • Lehtinen, Lasse Juhani: Tunnustuksellisten oikeuksista kirkossa. Kokkola: Kärppä-julkaisut, 2003. ISBN 951-98639-4-X.
 • Leino, Pekka: Kirkkolaki vai Laki kirkosta. Hallinto-oikeudellinen tutkimus kirkon oikeudellisista normeista ja niiden synnystä. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja n:o 231. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2002. ISBN 951-855-194-4.
 • Leino, Pekka: Kirkon oikeudelliset normit. Johdatus Suomen evankelis-luterilaisen kirkon oikeuteen. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. 2. tarkistettu painos. E-sarja n:o 12. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2005. ISBN 951-855-245-2.
 • Leino, Pekka: Kirkko ja perusoikeudet. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. 2. tarkistettu painos. E-sarja, n:o 6. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2003. ISBN 951-855-205-3.
 • Lång, Markus (toim.): Kirkkolaki evankelis-lutherilaiselle seurakunnalle 1869–1908. Alkuperäiset säädökset Suomen asetuskokoelmasta. Helsinki: Books on Demand, 2015. ISBN 978-952-318-608-8.
 • Palmén, E. G.: 1869 vuoden kirkkolain vanhemmista esitöistä. Eripainos Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirjasta 4. (1914). Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 1915.
 • Seppo, Juha: Uskonnonvapaus 2000-luvun Suomessa. Logos-sarja. Helsinki: Edita, 2003. ISBN 951-37-3917-1.
 • Seppänen, Arto: Tunnustus kirkon oikeutena. Väitöskirja: Lapin yliopisto. Acta Universitatis Lapponiensis 129. Rovaniemi: Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta, 2007. ISBN 978-952-484-180-1.
 • Toivonen, Raimo: Uskonnonvapauslaki, hautaustoimilaki, peruskoululaki 13 §: Kriittinen tutkimus. Jämsä: Raimo Toivonen, 2008.
 • Uskonnonvapauskomitea: Uskonnonvapauskomitean välimietintö. Komiteanmietintö 5:1999. Helsinki: Opetusministeriö, 1999. ISBN 952-442-241-7.
 • Uskonnonvapauskomitea: Uskonnonvapauskomitean mietintö. Komiteanmietintö 1:2001. Helsinki: Opetusministeriö, 2001. ISBN 952-442-207-7.
 • Yhteenveto uskonnonvapauskomitean välimietinnöstä (KM 1999:5) saaduista lausunnoista. Helsinki: Opetusministeriö, 2000. ISBN 952-442-272-7.
 • Yhteenveto uskonnonvapauskomitean mietinnöstä (KM 2001:1) saaduista lausunnoista. Helsinki: Opetusministeriö, 2001. ISBN 952-442-351-0.

33.3 Siviili- ja kauppaoikeus[muokkaa]

 • Hulkko, Pekka & Nurmiaho, Sirkku & Kaija Varjola-Vahvelainen (toim.): Oikeustiede. Profit. Helsinki: WSOY, 1993. ISBN 951-0-18560-4.
 • Lehtola, Pentti: Kuka sinut perii? Talous- ja lakiopas. Helsinki: Tammi, 2001. ISBN 951-31-2213-1.
 • Rahapelifoorumi: Suomalainen rahapeli-, bingopeli-, tavara-arpajais- ja rahankeräyspolitiikka. Sisäasiainministeriön julkaisu 28/2006. Helsinki: Sisäasiainministeriö, 2006. ISBN 952-491-007-1. Verkkoversio (PDF).
 • Varvio, Saaramia: Katsaus Suomen rahapelijärjestelmään. Pohjautuu osin tekijän pro gradu-työhön. Stakes: Työpapereita 24/2007. Helsinki: Stakes, 2007. ISBN 978-951-33-2005-8. Teoksen verkkoversio (PDF).

33.31 Perhe- ja holhousoikeus[muokkaa]

 • Avioliiton esteiden tutkinta- ja vihkimiskäytäntöjä selvittävän työryhmän raportti. Sisäasiainministeriön julkaisu 33/2007. Helsinki: Sisäasiainministeriö, 2007. ISBN 978-952-491-244-0. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Ehdotus etu- ja sukunimilainsäädännön muuttamiseksi. Oikeusministeriön lainvalmisteluosaston julkaisu 3/1989. Helsinki: Oikeusministeriö: Valtion painatuskeskus, 1989. ISBN 951-47-2649-9.
 • Kangas, Urpo: Ihmisen nimi: Nimenmääräytymisen oikeudelliset rajat. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, 1991. ISBN 951-640-524-X.
 • Kangas, Urpo: Suomen nimioikeus: Lyhyt oppimäärä. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, 1998. ISBN 952-14-0190-7.
 • Roiko-Jokela, Heikki: Suvun vallasta edunvalvontaan: Suomalaisen holhousjärjestelmän kehitys keskiajalta 2000-luvulle. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2006. ISBN 952-5591-21-2.

33.3109 Historia[muokkaa]

 • Knuutila, Jyrki: Avioliitto oikeudellisena ja kirkollisena instituutiona Suomessa vuoteen 1629. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 151. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 1990. ISBN 951-9021-80-9.

33.32 Perintö- ja testamenttioikeus[muokkaa]

 • Lampinen, Anne: Kun ihminen kuolee: Toimintaopas surussa. Helsinki: Perhemediat, 2006. ISBN 952-210-126-5.
 • Puronen, Pertti: Näin teen perukirjan itse. 4. uudistettu painos. Helsinki: Talentum, 2008. ISBN 978-952-14-1348-3.

33.33 Esine- ja velvoiteoikeus[muokkaa]

 • Tepora, Jarno & Kaisto, Janne & Hakkola, Esa: Esinevakuudet. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, 2009. ISBN 978-952-99823-9-4.

33.3309 Historia[muokkaa]

 • Korpijaakko, Kaisa: Saamelaisten oikeusasemasta Ruotsi-Suomessa: Oikeushistoriallinen tutkimus Länsi-Pohjan Lapin maankäyttöoloista ja -oikeuksista ennen 1700-luvun puoliväliä. Väitöskirja. Lapin korkeakoulun oikeustieteellisiä julkaisuja. Sarja A, 3. Helsinki: Lakimiesliiton kustannus, 1989. ISBN 951-640-440-5.

33.331 Asunto- ja kiinteistönkauppaoikeus[muokkaa]

 • Linnainmaa, Leena & Palo, Marianne: Asunnonhankintaopas. Julkaisija: Suomen kiinteistöliitto. Helsinki: Kiinteistöalan kustannus, 2007. ISBN 978-951-685-169-6.

33.34 Immateriaalioikeudet[muokkaa]

 • Haarmann, Pirkko-Liisa: Immateriaalioikeus. 4. uudistettu painos. Aikaisemmat painokset ilmestyneet nimellä Immateriaalioikeuden oppikirja. Helsinki: Talentum, 2006. ISBN 952-14-1071-X.
 • Haarmann, Pirkko-Liisa: Tekijänoikeus ja lähioikeudet. 3. uudistettu painos. Helsinki: Talentum, 2005. ISBN 952-14-0642-9.
 • Kemppinen, Jukka: Digitaaliongelma: Kirjoitus oikeudesta ja ympäristöstä. Acta Universitatis Lappeenrantaensis 242. Lappeenranta: Lappeenrannan teknillinen yliopisto, 2006. ISBN 952-214-223-9. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Leppämäki, Laura: Tekijänoikeuden oikeuttaminen. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 284. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2006. ISBN 951-39-2448-3.
 • Mylly, Tuomas & Lavapuro, Juha & Karo, Marko (toim.): Tekemisen vapaus: Luovuuden ehdot ja tekijänoikeus. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-951-662-970-7.
 • Nummelin, Juri (toim.): Piraatti vai kirjailija? Tekijän oikeuksia mittaamassa. Helsink: Avain, 2011. ISBN 978-951-692-858-9.
 • Saarnilehto, Ari (toim.): Tutkijan oikeudet ja velvollisuudet. Helsinki: Werner Söderström lakitieto, 1998. ISBN 951-670-018-7.
 • Toikkanen, Tarmo & Oksanen, Ville: Opettajan tekijänoikeusopas. Helsinki: Finn Lectura, 2011. ISBN 978-951-792-468-9.

33.4 Talousoikeus[muokkaa]

 • Kumpula, Anne: Ympäristö oikeutena. Väitöskirja: Turun yliopisto. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. A-sarja, n:o 252. Helsinki: Suomalainen lakimiesyhdistys, 2004. ISBN 951-855-226-6.
 • Streng, Joonia: Eläinsuojelu ja rikosoikeus. Pohjautuu Helsingin yliopiston rikos- ja prosessioikeuden sekä oikeuden yleistieteiden laitoksella 1998 hyväksyttyyn samannimiseen lisensiaatintyöhön. Helsinki: Yliopistopaino, 1999. ISBN 951-570-424-3.

33.41 Maa- ja vesioikeus[muokkaa]

 • Korpijaakko-Labba, Kaisa: Maanomistustyöryhmän selvitys saamelaiskäräjille II osamietintö: Oikeusministeriön maaoikeustutkimus -projektin tuottamien selvitysten oikeudellista arviointia. Inari: Saamelaiskäräjät, 2007. ISBN 978-952-441-155-4.
 • Vahtola, Jouko ym.: Yhteenveto ja tiivistelmä Lapinmaan maaoikeudet -tutkimuksesta. Oikeusministeriön julkaisuja 2006:8. Helsinki: Oikeusministeriö, 2006. ISBN 952-466-295-7.

33.43 Elinkeino-oikeus[muokkaa]

 • Hiilamo, Heikki: Kieltämisen ammattilaiset: Tupakkayhtiöiden strategiat tupakkalainsäädännön estämiseksi Suomessa. Helsinki: Suomen ASH: Lääkärin sosiaalinen vastuu, 2001. ISBN 951-96539-2-9.

33.44 Työoikeus[muokkaa]

33.5 Rikosoikeus[muokkaa]

 • Bäckman, Johan: ”Sudella on sata tietä...”: Pietarin organisoitu rikollisuus Venäjän rikosoikeuskulttuurin kehyksessä. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 166. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, 1999. ISBN 951-704-240-X.
 • Honkatukia, Päivi & Niemi-Kiesiläinen, Johanna & Näre, Sari: Lähentelystä raiskauksiin: Tyttöjen kokemuksia häirinnästä ja seksuaalisesta väkivallasta. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 13. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto, 2000. ISBN 951-98433-3-7.
 • Kimpimäki, Minna: Haureuden harjoittajista ihmiskaupan uhreihin: Prostituution, parituksen ja ihmiskaupan oikeudellinen säätely. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2009. ISBN 978-952-484-325-6.
 • Lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamista valmisteleva työryhmä: Lasten suojeleminen seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä. Oikeusministeriö, Mietintöjä ja lausuntoja 34/2010. Helsinki: Oikeusministeriö, 2010. ISBN 978-952-466-749-4. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Melander, Sakari: Rikosoikeus 2010-luvulla. Forum iuris. Helsinki: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta, 2010. ISBN 978-952-10-5542-3.
 • Sorainen, Antu: Rikollisia sattumalta? Naisten keskinäistä haureutta koskevat oikeudenkäynnit 1950-luvun Itä-Suomessa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Antu Sorainen, 2005. ISBN 952-91-9415-3. Teoksen verkkoversio.
 • Virén, Matti & Wiberg, Matti: Kallis rikollisuus: Järkevät vastatoimet rikollisuudelle. Helsinki: Edita, 1998. ISBN 951-37-2451-4.
 • Ylönen, Matti: Veroparatiisit: 20 ratkaisua varjotalouteen. Into-pamfletti 10. Helsinki: Like: Into, 2008. ISBN 978-952-01-0264-7.

33.509 Historia[muokkaa]

 • Aalto, Seppo: Kirkko ja kruunu siveellisyyden vartijoina: Seksuaalirikollisuus, esivalta ja yhteisö Porvoon kihlakunnassa 1621–1700. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Bibliotheca historica 12. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1996. ISBN 951-710-032-9.
 • Aurejärvi, Erkki: Erään murhan anatomia: Suomalainen tupakkatuomio. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-670-094-2.
 • Hobsbawm, Eric: Rosvot. (Bandits, 1969.) Suomentanut Tero Karasjärvi. Tampere: Vastapaino, 2005. ISBN 951-768-173-9.
 • Kallio, Reino: Häiriköintiä ja henkirikoksia: Eteläpohjalaisnuoret paikallisen kurinpidon kohteena sääty-yhteiskunnan aikana. Pohjautuu osin tekijän Jyväskylän yliopistossa 1982 tarkastettuun väitöskirjaan Pohjanmaan suomenkielisten kylien oltermannihallinto: Tutkimus vuoden 1742 kyläjärjestysohjeen toteuttamisesta. Lahti: Reino Kallio, 2009. ISBN 978-952-92-5261-9.
 • Terho, Sampo: Silmä silmästä: Kuolemanrangaistuksen historiaa. Jyväskylä: Atena, 2007. ISBN 978-951-796-495-1.

33.58 Kriminaalipolitiikka. Vankeinhoito[muokkaa]

 • Foucault, Michel: Tarkkailla ja rangaista. (Surveiller et punir, 1975.) Suomentanut Eevi Nivanka. Kieliasun tarkastanut Jukka Kemppinen (1. painos 1980). Helsingissä: Otava, 2005. ISBN 951-1-20616-8.
 • Laine, Matti: Kriminologia ja rankaisun sosiologia. Acta poenologica, Rikosseuraamusalan koulutuskeskus 1/2007. Helsinki: Tietosanoma, 2007. ISBN 978-951-885-285-1.
 • Ruokanen, Miikka: Ihmiskäsitys vapausrangaistuksen täytäntöönpanoa koskevassa lainsäädännössä Suomessa 1889–1980. Vankeinhoidon historiaprojektin julkaisu n:o 7. Helsinki: Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto, 1981. ISBN 951-46-6019-6.

33.6 Prosessioikeus. Oikeushallinto[muokkaa]

 • Hirvelä, Päivi: Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittäminen. Helsinki: WSOYpro, 2007. ISBN 978-951-0-32622-0.
 • Litmala, Marjukka: Lakiopas oikeudelliseen asiointiin. Lakiopas. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29923-5.
 • Lång, K. J: Rikos ja rangaistus, oikeus ja kohtuus. Toimittaneet Klaus Mäkelä ja Ilkka Taipale. Acta poenologica 1/2004. Vantaa: Vankeinhoidon koulutuskeskus, 2004. ISBN 951-53-2603-6.
 • Norri, Matti: Oikeudenkäyntikirja, eli, Miten voitan jutun kun päämies on oikeassa. Helsinki: Terra cognita, 2008. ISBN 978-952-5697-17-9.

33.609 Historia[muokkaa]

 • Kemppinen, Jukka: Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot: Korkein oikeus, ihmiset ja yhteiskunta 1918–1990. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsinki: VAPK-kustannus, 1992. ISBN 951-37-0978-7.
 • Kemppinen, Jukka: Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot: Korkein oikeus, ihmiset ja yhteiskunta 1918–1990. 2, Tilasto-osa. Väitöskirja: Turun yliopisto. Kirkkonummi: J. Kemppinen, 1992. ISBN 952-90-4179-9.

34 Aluesuunnittelu. Aluepolitiikka[muokkaa]

 • Jauhiainen, Jussi S. & Niemenmaa, Vivi: Alueellinen suunnittelu. Tampere: Vastapaino, 2006. ISBN 951-768-190-9.

34.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Strassoldo, Raimondo: Tilan sosiaalinen rakenne. Suomentaneet Ulla-Maija Upola ja Jorma Mänty. Toimittanut Jorma Mänty. Yhdyskuntasuunnittelun laitos, julkaisuja A 21. Tampere: Tampereen teknillinen korkeakoulu, 1993. ISBN 951-721-717-X.

34.065 Kokoukset[muokkaa]

 • Virtapohja, Kalle (toim.): Puheenvuoroja identiteetistä: Johdatusta yhteisöllisyyden ymmärtämiseen. Poikkitieteellinen identiteettiseminaari 7.3.1997 Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksella. Tampere: Vastapaino, 1997. ISBN 951-796-064-6.

34.1 Valtakunnansuunnittelu[muokkaa]

 • Alanen, Jussi-Pekka: Helsinki: Kansakunnan pääkaupunki – ihmisten metropoli. Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarja nro 74. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2009. ISBN 978-952-5801-10-1. Teoksen verkkoversio (PDF).

34.5 Yhdyskuntasuunnittelu. Kaupunkisuunnittelu. Ympäristönsuunnittelu[muokkaa]

 • Aura, Seppo & Horelli, Liisa & Korpela, Kalevi: Ympäristöpsykologian perusteet. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21811-1.
 • Brunila, Mikael & Ranta, Kukka & Viren, Eetu: Muutaman töhryn tähden: Helsingin töhrysota 1998–. Into-pamfletti 44. Helsinki: Into, 2011. ISBN 978-952-264-089-5.
 • Bäcklund, Pia & Häkli, Jouni & Schulman, Harry (toim.): Osalliset ja osaajat: Kansalaiset kaupungin suunnittelussa. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-847-8.
 • Elo, Tiina & Magga, Päivi (toim.): Eletty, koettu maisema: Näkökulmia saamelaiseen kulttuurimaisemaan. Suomen ympäristö 34/2007. Rovaniemi: Lapin ympäristökeskus, 2007. ISBN 978-952-11-2837-0.
 • Erat, Bruno: Ekologia, ihminen, ympäristö. Helsinki: Rakennusalan kustantajat, 1994. ISBN 952-9687-50-8.
 • Faehnle, Maija & Bäcklund, Pia & Laine, Markus (toim.): Kaupunkiluontoa kaikille: Ekologinen ja kokemuksellinen tieto kaupungin suunnittelussa. Helsingin kaupungin tietokeskus, Tutkimuksia 6:2009. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, 2009. ISBN 978-952-223-588-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Forss, Anne-Mari & Rannisto, Tarja (toim.): Kaupunkien estetiikkaa. Joensuu: University Press of Eastern Finland, 2013. ISBN 978-952-5934-30-4.
 • Haapala, Arto & Honkanen, Martti & Rantala, Veikko (toim.): Ympäristö, arkkitehtuuri, estetiikka. Helsinki: Gaudeamus, 2010 (1. laitos 1995). ISBN 978-952-495-182-1.
 • Heikkinen, Timo ym. (toim.): Mistä ympäristöstä on puhe?. Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos. Sarja A, Tutkimuksia nro 4. Tampere: Tampereen yliopisto, 1993. ISBN 951-44-3315-7.
 • Hirvonen-Kantola, Sari & Rajaniemi, Juho (toim.): Kaupunkirakennustaiteen klassikot ja ekologinen näkökulma. Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston julkaisuja C 128. Oulu: Oulun yliopisto, 2010. ISBN 978-951-42-6111-4.
 • Horelli, Liisa: Ympäristöpsykologia. Prisma-tietokirjasto. Psykologia. Espoo: Weilin + Göös, 1982. ISBN 951-35-2677-1.
 • Häikiö, Liisa & Koskiaho, Briitta & Leino, Helena: Paikallinen valta. Civil society papers 4. Housing & Environment 10/2001. Tampere: Asumisen ja ympäristön tutkimuksen yksikkö, sosiaalipolitiikan laitos, Tampereen yliopisto, 200. ISBN 951-44-5055-8.
 • Joutsivuo, Timo & Kekäläinen, Markku (toim.): Kaupunkikuvia ajassa. Historiallinen arkisto 119. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005. ISBN 951-746-713-3.
 • Kortelainen, Jarmo (toim.): Vihertyvä kaupunkiseutu: Suunnittelun ja hallinnan ekomoderni käänne. SoPhi 47. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000. ISBN 951-39-0658-2.
 • Koskela, Hille: Pelkokierre: Pelon politiikka, turvamarkkinat ja kamppailu kaupunkitilasta. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-106-7.
 • Koskiaho, Briitta: Kaupungista ekokaupungiksi: Urbaanin ekologian Eurooppa. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-709-9.
 • Koskinen, Sanna: Lapset ja nuoret ympäristökansalaisina: Ympäristökasvatuksen näkökulma osallistumiseen. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura, Julkaisuja 98. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto: Nuorisotutkimusseura, 2010. ISBN 978-952-5464-65-8.
 • Kuisma, Juha (toim.): Asumisen vapaus. Julkaisija: Talonpoikaiskulttuurisäätiö. Talonpoikaiskulttuurisäätiön julkaisuja: uusi sarja, n:o 3. Helsinki: Maahenki, 2012. ISBN 978-952-5870-81-7.
 • Lapintie, Kimmo ym. (toim.): Ekopolis: Ekologisen kaupungin juuria etsimässä. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-631-9.
 • Lehtonen, Hilkka & Ilmonen, Mervi (toim.): Kaupunkimaisuuden lunastamaton lupaus. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B 102. Espoo: Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, 2010. ISBN 978-952-60-3536-9.
 • Mäenpää, Pasi: Narkissos kaupungissa: Tutkimus kuluttaja-kaupunkilaisesta ja julkisesta tilasta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Tammi, 2005. ISBN 951-31-3316-8.
 • Ojala, Kari: Kestävän yhdyskunnan käsikirja. Helsinki: KL-kustannus, 2000. ISBN 951-98498-0-7.
 • Periäinen, Tapio: Tyhjä: Kylissä ja kaupungeissa, taloissa ja tavaroissa. Valokuvat: Rune Snellman. Helsinki: Rakennusalan kustantajat, 1998. ISBN 951-664-014-1.
 • Salonen, Kirsi: Mieli ja maisemat: Eko- ja ympäristöpsykologian näkökulma. Persona grata -sarja. Helsinki: Edita: Suomen psykologiliitto, 2005. ISBN 951-37-4277-6.
 • Sepänmaa, Yrjö: Tuhatjärvinen: Esseitä ympäristökulttuurista. Tietolipas 135. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1994. ISBN 951-717-770-4.
 • Sepänmaa, Yrjö (toim.): Alligaattorin hymy: Ympäristöestetiikan uusi aalto. Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, Oppimateriaaleja 24. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1994. ISBN 951-45-6626-2.
 • Sepänmaa, Yrjö & Heikkilä-Palo, Liisa (toim.): Vesi vetää puoleensa. Veden estetiikka -konferenssi Rantasalmella kesällä 2000. Käännökset: Kai Nieminen ja Tommi Nupponen. Helsinki: Maahenki, 2002. ISBN 952-5328-18-X.
 • Sepänmaa, Yrjö & Heikkilä-Palo, Liisa (toim.): Pellossa perihopeat. Pellon estetiikka -konferenssi Lepaalla 5.–8.8.2003. Helsinki: Maahenki, 2005. ISBN 952-5328-62-7.
 • Sepänmaa, Yrjö & Heikkilä-Palo, Liisa & Kaukio, Virpi (toim.): Maiseman kanssa kasvokkain. Kohtauspaikkana maisema -konferenssi Kolilla 1994. Helsinki: Maahenki, 2007. ISBN 978-952-5652-02-4.
 • Sitte, Camillo: Kaupunkirakentamisen taide. (Der Städte-Bau nach seinen künstlerischen Grundsätzen: Ein Beitrag zur Lösung moderner Fragen der Architektur und monumentaler Plastik unter besonderer Beziehung auf Wien, 1889.) Suomentanut Jarmo Kalanti. Helsinki: Rakennusalan kustantajat, 2001. ISBN 951-664-081-8.
 • Tervonen, Päivi: Vuolijoen kulttuurimaiseman kerroksia. Alueelliset ympäristöjulkaisut 316. Kajaani: Kainuun ympäristökeskus, 2003. ISBN 952-11-1483-5.
 • Tuovinen, Pentti: Ympäristökuva ja symboliikka: Ympäristökuvan ja siihen liittyvien merkitysten analysointimetodiikasta. Väitöskirja: Teknillinen korkeakoulu. Yhdyskuntasuunnittelun täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja A 20. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, 1992. ISBN 951-22-0946-2.

34.501 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Periäinen, Tapio: Metropoleista muotoiluun: Ympäristö = luonto + alue + rakennus + esine. Helsinki: Rakennusalan kustantajat, 1996. ISBN 952-9687-83-4.

34.52 Asuinalueiden suunnittelu[muokkaa]

 • Hakanen, Maija: Asuinympäristö ja kestävä kehitys: Periaatteita ja käytäntöjä. Ympäristöministeriö, kaavoitus- ja rakennusosasto, Selvitys 6/1993. Helsinki: Painatuskeskus: Ympäristöministeriö, 1993. ISBN 951-37-1191-9.
 • Hankonen, Johanna: Lähiöt ja tehokkuuden yhteiskunta: Suunnittelujärjestelmän läpimurto suomalaisten asuntoalueiden rakentumisessa 1960-luvulla. Väitöskirja: Tampereen teknillinen korkeakoulu, arkkitehtuurin osasto. Espoo: Helsinki: Otatieto: Gaudeamus, 1994. ISBN 951-662-610-6.
 • Knuuti, Liisa (toim.): Asumisen monet kasvot. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja C 60. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, 2005. ISBN 951-22-7791-3.
 • Kopomaa, Timo & Peltonen, Lasse & Litmanen, Tapio (toim.): Ei meidän pihallemme! Paikalliset kiistat tilasta. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-054-1.
 • Palttala, Outi & Erat, Bruno: Kestävä kylä pohjoisissa olosuhteissa: Vertaileva seurantatutkimus. Suomen ympäristö 32/2009. Helsinki: Ympäristöministeriö, 2009. ISBN 978-952-11-3548-4. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Saarikangas, Kirsi: Eletyt tilat ja sukupuoli: Asukkaiden ja ympäristön kulttuurisia kohtaamisia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1099. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. ISBN 951-746-831-8.
 • Tuorila, Helena: ”Täällä maalla on hyvä asua”: Kokemukset maaseudusta uutena asuinympäristönä. Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisuja 4/2006. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus, 2006. ISBN 951-698-137-2. Teoksen verkkoversio (PDF).

34.5201 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Passinmäki, Pekka: Kaupunki ja ihmisen kodittomuus: Filosofinen analyysi rakentamisesta ja arkkitehtuurista. 23°45. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2002. ISBN 951-96984-6-9.

34.57 Viheralueiden suunnittelu[muokkaa]

 • Heikkilä, Tapio: Suomalainen kansallismaisema. Valokuvat: Tapio Heikkilä. Teksti: Risto Timonen. Helsingissä: Otava, 2003. ISBN 951-1-18428-8.
 • Heng, Bey: Hautausmaat arkipäivän asioina. Helsinki: Kirjaneliö, 1994. ISBN 951-600-854-2.
 • Lempiäinen, Pentti & Nickels, Brita (toim.): Viimeiset leposijamme: Hautausmaat ja hautamuistomerkit. Helsinki: SLEY-Kirjat, 1990. ISBN 951-617-907-X.
 • Rappe, Erja & Lindén, Leena & Koivunen, Taina: Puisto, puutarha ja hyvinvointi. Viherympäristöliiton julkaisu 28. Helsinki: Viherympäristöliitto, 2003. ISBN 952-5225-24-0.
 • Ranta, Sirkka-Liisa: Maatilan pihapiiri. Teksti: Sirkka-Liisa Ranta. Kuvat: Juhani Seppovaara. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 883. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2003. ISBN 951-746-400-2.
 • Schali, Kirsti (toim.): Oulun hautausmaat. Oulu: Oulun ev. lut. seurakuntayhtymä, 1996. ISBN 952-90-7880-3.

34.5709 Historia[muokkaa]

 • Pehkonen, Marja: Hauraita muistoja Helsingin hautausmailta. Narinkka 2008. Helsinki: Helsingin kaupunginmuseo, 2008. ISBN 978-952-223-283-0.
 • Ruoff, Eeva: Vanhoja suomalaisia puutarhoja. Helsingissä: Otava, 2001. ISBN 951-1-15077-4.
 • Rytkölä, Heikki: Viimeinen koti: Venäjän Pohjois-Karjalan kyläkalmistojen kuva. Lönnrot-instituutin julkaisuja n:o 11. Oulu: Oulun yliopisto, 2009. ISBN 978-951-42-9072-5.

35 Hallinto[muokkaa]

 • Alastalo, Marja & Åkerman, Maria (toim.): Tieto hallinnassa: Tietokäytännöt suomalaisessa yhteiskunnassa. Tampere: Vastapaino, 2011. ISBN 978-951-768-326-5.
 • Hietikko, Harri: Valta, johtajuus, tuho ja toivo J. R. R. Tolkienin teoksessa Taru sormusten herrasta eli ”Management by Sauron”. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 1355. Tampere: Tampereen yliopisto, 2008. ISBN 978-951-44-7476-7. Teoksen verkkoversio.
 • Häikiö, Liisa & Leino, Helena (toim.): Tulkinnan mahti: Johdatus tulkitsevaan politiikka-analyysiin. Tampere: Tampere University Press, 2014. ISBN 978-951-44-9559-5.
 • Kaasalainen, Silvo: Virkanimitysruletti: Miksi sopivin voittaa parhaan?. Barrikadi-sarja 22. Helsinki: WSOY, 2011. ISBN 978-951-0-37904-2.
 • Karppi, Ilari & Sinervo, Lotta-Maria (toim.): Governance. Uuden hallintatavan jäsentyminen. Tampere: Tampereen yliopisto, Hallintotieteiden keskus, 2009. ISBN 978-951-44-7619-8.
 • Kirkinen, Heikki: Maakuntien Eurooppa ja Suomi. Helsingissä: Otava, 1991. ISBN 951-1-11671-1.
 • Salminen, Ari: Hallintotiede: Organisaatioiden hallinnolliset perusteet. Julkaisija: Valtionhallinnon kehittämiskeskus. Helsinki: Painatuskeskus, 1993 (8. painos: Edita, 2005). ISBN 951-37-1107-2.
 • Salminen, Ari & Ikola-Norrbacka, Rinna: Kuullaanko meitä? Eettinen hallinto ja kansalaiset. Julkaisija: Valtionhallinnon kehittämiskeskus. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia no 288. Vaasa: Vaasan yliopisto, 2009. ISBN 978-952-476-249-6.

35.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Sääski, Kaija & Vornanen, Jouni & Asikainen, Jaakko: Yhteiskunta ja hallinto. Helsinki: WSOY, 1998 (1. painos 1995). ISBN 951-0-22834-6.
 • Tiihonen, Seppo: Talouden ylivalta. Hallintohistoriallisia tutkimuksia no 2. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1990. ISBN 951-861-532-2.

35.09 Historia[muokkaa]

 • Yliaska, Ville: Tehokkuuden toiveuni: Uuden julkisjohtamisen historia Suomessa 1970-luvulta 1990-luvulle. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Into, 2014. ISBN 978-952-264-318-6.

35.1 Valtionhallinto[muokkaa]

 • Etelälahti, Pekka ym.: Valtionhallinnon perusteet. 5. uudistettu painos. Helsinki: Edita, 2008. ISBN 978-951-37-5233-0.
 • Raivio, Matti: Puna-vihreän marssin jäljet: Tietoa, kokemuksia ja näkemyksiä vasemmistoradikaalien toiminnasta 1960-luvulta nykypäivään. Helsinki: Mittakokka, 2007. ISBN 978-952-92-2149-3.
 • Vartola, Juha: Näkökulmia byrokratiaan. Tampere: Tampereen yliopisto, johtamistieteiden laitos, 2004. ISBN 951-44-6155-X.

35.11 Keskushallinto[muokkaa]

 • Eräsaari, Leena: Julkinen tila ja valtion yhtiöittäminen. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-830-3.

35.4 Kunnallishallinto. Paikallishallinto[muokkaa]

 • Alanen, Jussi-Pekka: Helsinki: Kansakunnan pääkaupunki – ihmisten metropoli. Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarja nro 74. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2009. ISBN 978-952-5801-10-1. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Bäcklund, Pia & Häkli, Jouni & Schulman, Harry (toim.): Osalliset ja osaajat: Kansalaiset kaupungin suunnittelussa. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-847-8.
 • Cantell, Timo: Kannattaako kulttuuri? Kulttuurisektori ja kaupunkien kehityshankkeet. Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia 9/1993. Helsinki: Helsingin kaupunki, tietokeskus, 1993. ISBN 951-772-381-4.
 • Harjula, Heikki & Laakso, Riitta: Kunnan hallintomenettely. 4. tarkistettu painos. Helsinki: Edita, 1997. ISBN 951-37-2286-4.
 • Holli, Anne Maria & Luhtakallio, Eeva & Raevaara, Eeva: Sukupuolten valta/kunta: Politiikka, muutos ja vastarinta suomalaisissa kunnissa. Tampere: Vastapaino, 2007. ISBN 978-951-768-215-2.
 • Häikiö, Liisa: Osallistumisen rajat: Valta-analyysi kestävän kehityksen suunnittelusta Tampereella. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2005. ISBN 951-44-6241-6.
 • Ojala, Kari & Mynttinen, Marjut (toim.): Kuntien perusrakenne ja ympäristö. Helsinki: Suomen kuntaliitto, 1998. ISBN 951-755-199-1.
 • Ojanen, Eero: Eipäjoki: Fiktiivinen reportaasimatka mihin tahansa suomalaiseen kuntaan. Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarja nro 10. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö, 1995. ISBN 952-9740-21-2.
 • Pursiainen, Terho: Kuntaetiikka: Kunnallisen arvokeskustelun kritiikkiä. Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut 30. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2001. ISBN 952-9740-87-5.
 • Sihvola, Juha: Yksilönä yhteisössä: Näkökulmia paikallisuuteen, globalisaatioon ja hyvään elämään. Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarja nro 37. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2000. ISBN 952-9740-72-7.
 • Suomen kuntaliitto: Sivistyksen suunta 2020: Suomen kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma. Helsinki: Suomen kuntaliitto, 2011. ISBN 978-952-213-707-4.

35.6 Palo- ja pelastustoimi[muokkaa]

 • Aakko, Kyllikki ym.: Kriisiturvallisuuden käsikirja. Helsinki: Art House, 2003. ISBN 951-884-367-8.
 • Mankkinen, Teija: Palomiehen ammatti työnä ja elämäntapana. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Acta electronica Universitatis Tamperensis 1040. Tampere: Tampere University Press, 2011. ISBN 978-951-44-8336-3. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Wahlström, Björn: Säteileekö? Säteilytietoa arkikielellä. Loviisa: Itä-Uudenmaan paino, 1994. ISBN 951-9114-43-2.

35.7 Poliisitoimi. Yleinen turvallisuus[muokkaa]

 • Brunila, Mikael & Ranta, Kukka & Viren, Eetu: Muutaman töhryn tähden: Helsingin töhrysota 1998–. Into-pamfletti 44. Helsinki: Into, 2011. ISBN 978-952-264-089-5.
 • Karosto, Pasi & Karppinen, Sanna: Suomalainen selviytymisopas: Suunnittele, ennakoi, varaudu. Jyväskylä: Docendo, 2011. ISBN 978-951-0-38005-5.
 • Koskela, Hille: Pelkokierre: Pelon politiikka, turvamarkkinat ja kamppailu kaupunkitilasta. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-106-7.
 • Lamberg, Kalle & Partanen, Mikko (koonneet): Pamppu puhuu: Poliisien kootut sattumukset. Helsinki: Like, 2004. ISBN 952-471-398-5.
 • Laukkanen, Janne: Poliisin tietoon tulleet sananvapausrikokset ja niiden esitutkinta. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 68. Tampere: Poliisiammattikorkeakoulu, 2008. ISBN 978-951-815-146-6.
 • Puheenvuoroja poliisin ammattietiikasta. Poliisihallinnon arvoprojekti. Poliisin ylijohdon julkaisusarja 3/2008. Helsinki: Sisäasiainministeriö, poliisiosasto, 2008. ISBN 978-952-491-096-5. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Pursiainen, Christer & Hellenberg, Timo & Kivelä, Hanna-Mari: Puolustusvoimat ja sisäinen turvallisuus. Aleksanteri papers 2:2004. Helsinki: Aleksanteri-instituutti, 2004. ISBN 952-10-1947-6.

35.709 Historia[muokkaa]

 • Paloaro, Matti & Palo, Jorma: Luottamus tai kuolema!. Kansi- ja selkäalanimeke: Hans Assmannin arvoitus. Helsinki: Tammi, 2004. ISBN 951-31-3205-6.
 • Silvennoinen, Oula: Salaiset aseveljet: Suomen ja Saksan turvallisuuspoliisiyhteistyö 1933–1944. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsingissä: Otava, 2008. ISBN 978-951-1-21501-1.

36 Taloustiede. Kansantaloustiede[muokkaa]

 • Acemoglu, Daron & Robinson, James A.: Miksi maat kaatuvat: Vallan, vaurauden ja varattomuuden synty. (Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty, 2012.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2013. ISBN 978-952-5697-59-9.
 • Akerlof, George A. & Shiller, Robert J.: Vaiston varassa: Miten ihmismieli ohjaa maailmanlaajuista kapitalismia. (Animal spirits: How human psychology drives the economy, and why it matters for global capitalism, 2009.) Suomentanut Timo Soukola. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-113-5.
 • Alaja, Antti & Suominen, Esa: Taloutta työväelle: Markkinaliberalismin myyttejä murtamassa. Helsinki: Into, 2013. ISBN 978-952-264-204-2.
 • Albert, Michael: Parecon: Kapitalismin jälkeinen elämä. (Parecon: life after capitalism, 2003.) Suomentanut Jaakko Yli-Juonikas. Sammakon tietopokkarit. Turku: Sammakko, 2004. ISBN 952-5194-58-2.
 • Brown, Lester R. ym.: Elämän merkit: Maapallon ympäristötilastot. (Vital signs: The trends that are shaping our future, 1993.) Julkaisija: Worldwatch-instituutti. Kääntänyt Ilari Kiema. Helsinki: Gaudeamus, 1993. ISBN 951-662-578-9.
 • Gibson-Graham, J. K. & Cameron, Jenny & Healy, Stephen: Take Back the Economy. An Ethical Guide for Transforming Our Communities (työnimi). (Take Back the Economy. An Ethical Guide for Transforming Our Communities, 2014.) Suomentanut Eeva Talvikallio. , tulossa.
 • Friedman, Milton & Friedman, Rose: Vapaus valita. (Free to choose, 1980.) Englanninkielisestä alkuteoksesta suomentaneet Heikki Lempiäinen ja Jyrki Vesikansa. Helsingissä: Otava, 1982. ISBN 951-1-06750-8.
 • Haavisto, Ilkka (toim.): Hyve ja markkinatalous: EVAn ja Anders Chydenius -säätiön yhteishanke. EVA-raportti. Helsinki: Taloustieto, 2003. ISBN 951-628-396-9. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Hahnel, Robin: Poliittisen taloustieteen aakkoset. (The ABCs of political economy: A modern approach, 2002.) Suomentanut Arvi Tamminen. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2008. ISBN 978-952-471-964-3.
 • Hahnel, Robin: Kilpailusta yhteistyöhön: Kohti oikeudenmukaista talousjärjestelmää. (Economic justice and democracy: From competition to cooperation, 2005.) Suomentanut Arvi Tamminen. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2012. ISBN 978-952-01-0828-1.
 • Harakka, Timo: Luoton loppu: Rahavallan raunioista kohti uutta kapitalismia: Pamfletti. 2. korjattu painos. Barrikadi-sarja no 11. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-35878-8.
 • Harford, Tim: Elämän logiikka: Järkevä selitys järjenvastaiselta tuntuvalla maailmalle. (The logic of life: The rational economics of an irrational world, 2008.) Suomentanut Matias Möttölä. Helsinki: Nemo, 2009. ISBN 978-952-5613-77-3.
 • Harmaja, Laura & Harmaja, Leo: Kansantalouden pääpiirteet. 6. uudistettu painos. Helsinki: Otava, 1948.
 • Harvey, David: Uusliberalismin lyhyt historia. (A brief history of neoliberalism, 2005.) Suomentanut Kaisa Koskinen. Tampere: Vastapaino, 2008. ISBN 978-951-768-210-7.
 • Hayek, Friedrich von: Kohtalokas ylimieli. (The fatal conceit: The errors of socialism, 1988.) Toimittanut William Warren Bartley. Suomentaneet Joose ja Matti Norri. Helsinki: Art House, 1998. ISBN 951-884-125-X.
 • Heiskala, Risto & Virtanen Akseli (toim.): Talous ja yhteiskuntateoria 1: Vanha maailma. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-951-662-888-5.
 • Heiskala, Risto & Virtanen Akseli (toim.): Talous ja yhteiskuntateoria 2: Modernin maailman talous. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-167-8.
 • Hilton, Rodney ym.: Uuden maailman synty: Feodalismista kapitalismiin. (The transition from feudalism to capitalism, 1978.) Esipuhe: Matti Peltonen. Suomennos: työryhmä. Sivilisaatiohistoria-sarja. Tampere: Vastapaino, 1988. ISBN 951-9066-27-6.
 • Holvas, Jakke: Arvon sanat: Spekulointia talouskäsitteillä. Helsinki: Johnny Kniga, 2002. ISBN 951-0-27475-5.
 • Hustich, Ilmari: Yksi maailma, monta maailmaa. (Världens klyftor och broar, 1973.) Suomentanut Hannu Taanila. Forum-kirjasto. Helsinki: Tammi, 1974. ISBN 951-30-2839-9.
 • Jakonen, Mikko & Silvasti, Tiina (toim.): Talouden uudet muodot. Helsinki: Into, 2015. ISBN 978-952-264-366-7.
 • Kanniainen, Vesa: Maailma on riskeistä rakennettu: Markkinat, kriisit, arvot. Helsinki: VK World, 2007. ISBN 978-952-99428-3-1.
 • Kanniainen, Vesa & Matti Sintonen (toim.): Etiikka & talous. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-25209-3.
 • Kerkelä, Leena & Määttä, Sirkku: 100 sanaa taloudesta. Helsinki: Edita, 1999. ISBN 951-37-2808-0.
 • Keynes, John Maynard: Työllisyys, korko ja raha: Yleinen teoria. (The general theory of employment, interest and money, 1936.) Suomentaneet Ahti Karjalainen ja Pentti Kivinen. Porvoo: WSOY, 1951.
 • Klein, Naomi: Tuhokapitalismin nousu. (The Shock Doctrine. The Rise of Disaster Capitalism, 2007.) Suomentanut Ilkka Rekiaro. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-33866-7.
 • Klein, Naomi: Tämä muuttaa kaiken. Kapitalismi vs ilmasto. (This Changes Everything: Capitalism vs. the Climate, 2014.) Suomentaneet Teppo Eskelinen, Kaj Lipponen ja Henri Purje. Helsinki: Into, 2015. ISBN 978-952-264-405-3.
 • Kocka, Jürgen: Kapitalismin lyhyt historia. (Geschichte des Kapitalismus, 2013.) Suomentanut Timo Soukola. Helsinki: Gaudeamus, 2016. ISBN 978-952-495-386-3.
 • Korpela, Asko: Taloutemme rakenne ja toiminta. 9. painos (1. painos 1978, 8. painos 1986). Helsinki: Talousteos, 1992. ISBN 951-9061-17-7.
 • Kosonen, Pekka (vastaava kirj.): Suomalainen kapitalismi: Tutkimus yhteiskunnallisesta kehityksestä ja sen ristiriidoista sodanjälkeisessä Suomessa. Helsinki: Love, 1979. ISBN 951-835-021-3.
 • Krugman, Paul: Satunnainen teoreetikko ja muita viestejä synkeän tieteen saralta. (The accidental theorist and other dispatches from the dismal science, 1998.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsinki: Tietosanoma, 1999. ISBN 951-885-172-7.
 • Lazzarato, Maurizio: Velkaantunut ihminen. (La fabrique de l’homme endetté: Essai sur la condition néolibérale, 2011.) Suomentanut Anna Tuomikoski. Polemos. Helsinki: Tutkijaliitto, 2014. ISBN 978-952-5169-99-7.
 • Lordon, Frederic: Finanssikriisi – jälleen. (Jusqu´a quand? Pour en finir avec les crises financières, 2008.) Into-pamfletti. Helsinki: Like, 2010. ISBN 978-952-01-0372-9.
 • Lönnfors, Per-Erik: Pelastakaa maailma: Polttakaa taloustieteen oppikirjat. (Rädda världen, bränn böckerna i ekonomi, 1999.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-23639-X.
 • Miettinen, Aki & Linnosmaa, Ismo & Kannisto, Kirsi: Toimiva talous: Kuluttaja, yritys ja kansantalous. Helsinki: WSOYpro, 2010. ISBN 978-951-0-32004-4.
 • Mäkelä, Vilho: Käytännön kansantaloustiede: Teoria ja käytäntö. 2. uudistettu painos. Helsinki: Ky-palvelu, 2000. ISBN 951-98006-4-6.
 • Nevalainen, Eino & Peltonen, Matti Antero: Marxilainen kansantaloustiede. 2. korjattu painos. Helsinki: Kansankulttuuri, 1972 (4. painos 1976). ISBN 951-615-003-9.
 • Norberg, Johan: Globaalin kapitalismin puolustus. (Till världskapitalismens försvar, 2001.). Helsingissä: Ajatus, 2004. ISBN 951-20-6732-3.
 • Pekkarinen, Jukka & Sutela, Pekka: Mikrosta makroon. Helsinki: WSOY, 2000 (3. painos 2003). ISBN 951-0-25121-6.
 • Pekkarinen, Jukka & Sutela, Pekka: Kansantaloustiede. 9. uudistettu painos. Helsinki: WSOY, 2002 (12. painos 2007). ISBN 951-0-27436-4.
 • Pekkarinen, Jukka & Sutela, Pekka: Avain kansantaloustieteeseen. Porvoo Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29856-5.
 • Peyrelevade, Jean: Totaalikapitalismi. (Le capitalisme total, 2005.) Suomentanut Juuso Paaso. Turku: Sammakko, 2009. ISBN 978-952-483-054-6.
 • Pohjola, Matti: Taloustieteen oppikirja. 11. uudistettu painos. Perustuu teokseen Taloustiede. Helsinki: Sanoma pro, 2014. ISBN 978-952-63-2949-9.
 • Pohjola, Matti & Pekkarinen, Jukka & Sutela, Pekka: Taloustiede. Pohjautuu teokseen Jukka Pekkarinen, Pekka Sutela: Avain kansantaloustieteeseen. Porvoo Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2006. ISBN 951-0-32431-0.
 • Roine, Jesper: Thomas Pikettyn pääoma 2000-luvulla: Kooste ja pohjoismainen näkökulma. Helsinki: Art House, 2014. ISBN 978-951-884-549-5.
 • Saari, Juho: Globaali hallinta: Historiallinen tutkimus globalisaation tulevaisuudesta. Helsinki: Yliopistopaino, 2004. ISBN 951-570-580-0.
 • Sen, Amartya: Luentoja etiikasta ja taloustieteestä. (On ethics and economics, 1987.) Suomentaneet Juha Räikkä ja Hanna Meretoja. Helsinki: Unipress, 2000. ISBN 951-579-107-3.
 • Seppänen, Pekka: Parhaat kolumnit: Epävirallinen totuus 2000-luvusta. Kolumnit ilmestyneet aiemmin Talouselämä-lehdessä vuosina 2001–2008. Helsinki: Talentum, 2008. ISBN 978-952-14-1343-8.
 • Suutari, Viljo: Kerettiläinen: Valtion synnyn ja kuoleman taloushistoriallista ja lainopillista tarkastelua. Helsinki: Cossus, 1978. ISBN 951-95068-3-7.
 • Thaler, Richard H.: Väärin käyttäytyminen. Käyttäytymistaloustieteen synty. (Misbehaving. The Making of Behavioural Economics, 2015.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2015. ISBN 978-952-5697-74-2.
 • Tikkanen, Ensio & Vartia, Pentti: Taloudellista pääomaa: Johdatus kansantalouteen. 7. uudistettu painos. Helsinki: Taloustieto, 2010. ISBN 978-951-628-502-6.
 • Uski, Leena & Hassinen, Pekka (toim.): Taloustieteellisiä puheenvuoroja. Jyväskylän yliopisto, taloustieteiden tiedekunta, Julkaisuja n:o 143. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2004. ISBN 951-39-1955-2.
 • Vainio, Tiina (toim.): Naisten talouskirja. Helsinki: Gaudeamus, 2000. ISBN 951-662-815-X.
 • Wahlroos, Björn: Markkinat ja demokratia: Loppu enemmistön tyrannialle. Helsingissä: Otava, 2012. ISBN 978-951-1-25176-7.
 • Wilkinson, Richard & Pickett, Kate: Tasa-arvo ja hyvinvointi. (The spirit level: Why more equal societies almost always do better). Helsinki: Helsingin Sanomat, 2011.

36.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Aro, Jari: Yhteiskunnallistuminen ja tarpeet. Sosiologian pro gradu -tutkielma. Tampereen yliopisto. Sarja A, Tutkimuksia 12. Tampere: Tampereen yliopisto, 1988. ISBN 951-44-2236-8.
 • Arvola, Kari: Kapitalistinen kasvukriisi ja marxilainen materialismi. Helsinki: Kansankulttuuri, 1979. ISBN 951-615-243-0.
 • Bastiat, Frédéric: Kirjoituksia taloudesta. Näkyvä ja näkymätön (Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, 1869.); Laki (La loi, 1850); Vetoomus, (Pétition, 1854). Suomentanut Petri Kajander. Johdanto: Johan Nordberg. Johdannon suomentanut Riikka Toivanen. Talousklassikko. Helsinki: Basam Books, 2010. ISBN 978-952-5734-55-3. Teoksen verkkoversio.
 • Harisalo, Risto & Miettinen, Ensio: Klassinen liberalismi. Tampere: Tampere University Press, 1997. ISBN 951-44-4119-2.
 • Harisalo, Risto & Miettinen, Ensio: Hyvinvointivaltio: Houkutteleva lupaus vai karvas pettymys. Tampere: Tampere University Press, 2004. ISBN 951-44-6068-5.
 • Inozemtsev, N. N. & Mileikovski, A. G. & Martynov, V. I. (toim.): Nykyajan monopolikapitalismin kansantaloustiede 1. (Političeskaja ekonomija sovremennogo monopolističeskogo kapitalizma.) Suomentaneet: Pentti Määttänen, Olli Perheentupa. Moskova: Progress, 1980.
 • Inozemtsev, N. N. & Mileikovski, A. G. & Martynov, V. I. (toim.): Nykyajan monopolikapitalismin kansantaloustiede 2. (Političeskaja ekonomija sovremennogo monopolističeskogo kapitalizma.) Suomentaneet: Pentti Määttänen, Olli Perheentupa. Moskova: Progress, 1980.
 • Jakonen, Mikko & Peltokoski, Jukka & Virtanen, Akseli (toim.): Uuden työn sanakirja. Polemos. Helsinki: Tutkijaliitto, 2006. ISBN 952-5169-40-5.
 • Kosonen, Pekka: Kapitalismin ja hyvinvointivaltion näkökulmat. Tutkijaliiton julkaisusarja 55. Helsinki: Tutkijaliitto, 1988. ISBN 951-9297-69-3.
 • Koskinen, Ilpo & Alasuutari, Pertti & Peltonen, Tuomo: Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. Tampere: Vastapaino, 2005. ISBN 951-768-175-5.
 • Lafargue, Paul: Oikeus laiskuuteen. (Le droit á la paresse, 1880.) Toimittanut Keijo Rahkonen. Uudistettu laitos. Helsinki: Summa, 2010. ISBN 952-5418-19-7.
 • Lenin, V. I.: Imperialismi, kapitalismin korkein vaihe. (Imperializm, kak vysšaja stadija kapitalizma, 1917.) Tieteellisen sosialismin kirjasto. Moskova: Edistys, 1970.
 • Lenin, V. I.: Imperialismista ja imperialisteista. (Ob imperializme i imperialistah.). Moskova: Progress, 1980.
 • Levitt, Steven D. & Dubner, Stephen J.: Freakonomics: Outoustalous. Taloustieteilijä tutkii kaiken näkymätöntä puolta. (Freakonomics: A rogue economist explores the hidden side of everything, 2005.) Kääntäjä: Riikka Renko. Helsinki: Readme.fi, 2006. ISBN 952-5592-43-X.
 • Marazzi, Christian: Pääoma ja kieli: Uudesta taloudesta sotatalouteen. (Capitale & linguaggio: Dalla new economy all’economia di guerra, 1998.) Suomentanut Riitta Kyllönen. Polemos. Helsinki: Tutkijaliitto, 2006. ISBN 952-5169-30-8.
 • Marx, Karl: Kansantaloustieteen arvostelua. (Zur Kritik der politischen Ökonomie, 1859.) Marx-Engels: Werke -laitoksen 13. osasta suomentanut Antero Tiusanen. Työväenliikkeen tietokirjoja, Taskusarja. Helsinki: Kansankulttuuri, 1970.
 • Marx, Karl: Palkkatyö ja pääoma. Teksti teoksen Marx, K. & Engels, F., Valitut teokset. 1. osan mukaan (Petroskoi 1958). Marxismin klassikoita. Helsinki: Helsingin marxilais-leniniläinen seura, 1972.
 • Marx, Karl: Pääoma. Kansantaloustieteen arvostelua. Osa 1: Pääoman tuotantoprosessi. (Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie: Erster Band: Der Produktionsprozeß des Kapitals, 1867.) Valmistanut painoon Friedrich Engels. Suomennos O. V. Louhivuori, T. Lehén, M. Ryömä. Moskova: Edistys, 1974.
 • Marx, Karl: Pääoma. Kansantaloustieteen arvostelua. Osa 2: Pääoman kiertokulkuprosessi. (Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie: Erster Band: Der Produktionsprozeß des Kapitals, 1893.) Valmistanut painoon Friedrich Engels. Suomennos Mauri Ryömä. Moskova: Edistys, 1974.
 • Marx, Karl: Pääoma. Kansantaloustieteen arvostelua. Osa 3: Kapitalistisen tuotannon kokonaisprosessi. (Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie: Dritter Band: Der Gesamtprozeß der kapitalistischen Produktion, 1894.) Valmistanut painoon F. Engels. Suomentanut Antero Tiusanen. Moskova: Edistys, 1976.
 • Marx, Karl: Taloudellisfilosofiset käsikirjoitukset 1844. (Ekonomitšesko-filosofskije rukopisi 1844 goda, julkaistu 1932.) Suomennos: Antero Tiusanen. Tieteellisen sosialismin kirjasto. Moskova: Edistys, 1973. (sisältyy myös teokseen Marx & Engels, Valitut teokset, osa 1)
 • Marx, Karl: ”Grundrissen” johdanto eli yleisjohdatus vuosien 1857–1858 taloustieteellisiin käsikirjoituksiin. (Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie, 1898.) Suomentanut Antero Tiusanen. Työväenliikkeen tietokirjoja. Taskusarja. Helsinki: Kansankulttuuri, 1975. ISBN 951-615-088-8.
 • Marx, Karl: Vuosien 1857–1858 taloudelliset käsikirjoitukset (”Grundrisse”). (Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, käsikirjoitus 1858, julkaistu 1941.) Suomentanut Antero Tiusanen. Osat 1–2. Moskova: Progress, 1986.
 • Marx, Karl & Engels, Friedrich: Valitut teokset kahdessa osassa. Petroskoi: Karjalan ASNT:n valtion kustannusliike, 1958.
 • Mäkelä, Vilho: Kansantaloustieteen perusteet. 2. korjattu painos. Helsinki: Talkonjul, 1989. ISBN 952-90-1675-1.
 • Mäki, Uskali (koonnut): Teoria ja todellisuus taloustieteissä. Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja. O, Opetusmonisteita 35. Helsinki: Helsingin kauppakorkeakoulu, 1994. ISBN 951-702-726-5. (englanniksi)
 • Niiniluoto, Ilkka & Vilkko, Risto & Kuorikoski, Jaakko (toim.): Talous ja filosofia. Kirjan artikkelit perustuvat esitelmiin Helsingissä 9.–10.1.2012 järjestetyssä Suomen filosofisen yhdistyksen Talous-kollokviossa. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-310-8.
 • Riihimäki, Aapo: Antipääoma: Apokalyptinen tutkielma. Jyväskylä: Atena, 1991. ISBN 951-9362-34-7.
 • Saari, Juho: Sosiologinen rationaalisen valinnan teoria ja uusi taloussosiologia. University of Tampere, Research Institute for Social Sciences, Work Research Centre, Working papers 46. Tampere: Tampereen yliopisto, 1994. ISBN 951-44-3524-9.
 • Saari, Juho: Globaali hallinta: Historiallinen tutkimus globalisaation tulevaisuudesta. Helsinki: Yliopistopaino, 2004. ISBN 951-570-580-0.
 • Saastamoinen, Kari: Eurooppalainen liberalismi: Etiikka, talous, politiikka. Sitra 188. Puheenvuoroja. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-141-3.
 • Singer, Peter: Marx. (Marx: A very short introdution, 1980.) Suomentanut Teppo Eskelinen. Helsinki: Into, 2013. ISBN 978-952-264-231-8.
 • Smith, Adam: Kansojen varallisuus. (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, 1776.) Suomentanut Jaakko Kankaanpää. Helsinki: WSOY, 2015. ISBN 978-951-0-40426-3.
 • Wahlroos, Björn: Talouden kymmenen tuhoisinta ajatusta. Englanninkielisestä käsikirjoituksesta suomentanut Juhana Rossi. Helsingissä: Otava, 2015. ISBN 978-951-1-28592-2.
 • Wheen, Francis: Marxin Pääoma. (Marx’s Das Kapital: A biography, 2006.) Suomentanut Kimmo Paukku. Helsingissä: Ajatus, 2007. ISBN 978-951-20-7140-1.
 • Viren, Eetu & Vähämäki, Jussi: Perinnöttömien perinne: Marx ilman marxismia. Paradeigma. Helsinki: Tutkijaliitto, 2011. ISBN 978-952-5169-78-2.
 • Virtanen, Akseli: Biopoliittisen talouden kritiikki. Polemos. Helsinki: Tutkijaliitto, 2006. ISBN 952-5169-43-X.
 • Wit, Marco de (toim.): Keskusteluja libertarismista. Pori: M. de Wit, 1996. ISBN 952-90-8162-6.
 • Wrange, Kim: Markkinatalouden luonnonlait vähenevän öljyn maailmassa. Yhteiskuntakirjat.com. Järvenpää: Yrityssanoma, 2005. ISBN 952-5383-30-X.

36.038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Taloustiedon taloussanasto. 4. täysin uudistettu painos. Helsinki: Taloustieto, 1989 (3. painos 1991). ISBN 951-628-168-0.

36.07 Oppikirjat[muokkaa]

 • Korhonen, Johanna & Sokala, Hannu & Ukkonen, Jari: Lukiolaisen taloustieto. 3. uudistettu painos. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-34085-1.
 • Koskela, Mirjam & Rousu, Ari: Kansantalous tutuksi. 15. painos. Helsinki: WSOYpro, 2011. ISBN 978-951-0-36344-7.

36.09 Historia[muokkaa]

 • Cameron, Rondo: Maailman taloushistoria: Paleoliittiselta kaudelta nykypäivään. (A concise economic history of the world: From paleolithic times to the present, 1993, 4. alkukielinen laitos 2002.) Suomentanut Tapio Helen. Julkaisija: Suomen historiallinen seura. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-19102-7.
 • Heiskala, Risto & Virtanen Akseli (toim.): Talous ja yhteiskuntateoria. I, Vanhan maailman talous ja suuri murros. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-951-662-888-5.
 • Heiskala, Risto & Virtanen Akseli (toim.): Talous ja yhteiskuntateoria 2: Modernin maailman talous. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-952-495-167-8.
 • Herrmann, Ulrike: Pääoman voitto. Kasvun, rahan ja kriisien historia. (Der Sieg des Kapitals. Wie der Reichtum in die Welt kam: Die Geschichte von Wachstum, Geld und Krisen, 2013.) Suomentanut Mari Janatuinen. Helsinki: Into, 2015. ISBN 978-952-264-422-0.
 • Kallioinen, Mika: Kauppias, kaupunki, kruunu: Turun porvariyhteisö ja talouden organisaatio varhaiskeskiajalta 1570-luvulle. Väitöskirja: Turun yliopisto. Bibliotheca historica 59. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000. ISBN 951-746-202-6.
 • Keskinen, Jarkko & Teräs, Kari (toim.): Luottamus, sosiaalinen pääoma, historia. Historia mirabilis 5. Turku: Turun historiallinen yhdistys, 2008. ISBN 978-952-99637-4-4.
 • Kuisma, Markku: Suomen poliittinen taloushistoria 1000–2000. Helsinki: Siltala, 2009. ISBN 978-952-234-004-7.
 • Lamberg, Juha-Antti & Ojala, Jari (toim.): Uusi institutionaalinen taloushistoria: Johdanto tutkimukseen. Jyväskylä: Atena, 1997. ISBN 951-796-087-5.
 • Leitzinger, Antero: Liberalismin juuret. Helsinki: A. Leitzinger, 1993. ISBN 952-9752-01-6.
 • O’Rourke, P. J.: Adam Smithin Kansojen varallisuus. (On the wealth of nations: Books that changed the world, 2006.) Suomentanut Mikko Metsämäki. Helsingissä: Ajatus, 2008. ISBN 978-951-20-7444-0.
 • Polanyi, Karl: Suuri murros: Aikakautemme poliittiset ja taloudelliset juuret. (The great transformation: The political and economic origins of our time, 1944.) Suomentanut Natasha Vilokkinen. Klassikko-sarja. Tampere: Vastapaino, 2009. ISBN 978-951-768-225-1.
 • Schön, Lennart: Maailman taloushistoria. Teollinen aika. (Vår världs ekonomiska historia. Del 2, Den industriella tiden, 2010.) Suomentanut Paula Autio. Tampere: Vastapaino, 2013. ISBN 978-951-768-380-7.
 • Söderberg, Johan: Maailman taloushistoria: Esiteollinen aika. Tampere: Vastapaino, 2015. ISBN 978-951-768-379-1.
 • Wallerstein, Immanuel: Historiallinen kapitalismi. (Historical capitalism, 1983.) Käännös: Tapani Hietaniemi. Sivilisaatiohistoria-sarja 1. Tampere: Vastapaino, 1987. ISBN 951-9066-21-7.
 • Tiusanen, Tauno: Elämä rautaesiripun varjossa: Toisinajattelijan päiväkirja. Kleio. Helsinki: Edita, 2009. ISBN 978-951-37-5358-0.

36.1 Talouspolitiikka. Taloudelliset rakenteet[muokkaa]

 • Akerlof, George A. & Shiller, Robert J.: Vaiston varassa: Miten ihmismieli ohjaa maailmanlaajuista kapitalismia. (Animal spirits: How human psychology drives the economy, and why it matters for global capitalism, 2009.) Suomentanut Timo Soukola. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-113-5.
 • Alaja, Antti & Suominen, Esa: Taloutta työväelle: Markkinaliberalismin myyttejä murtamassa. Helsinki: Into, 2013. ISBN 978-952-264-204-2.
 • Alenius, Ele: Että olisimme humaanin sivilisaation planeetta. Helsinki: Edita, 2000. ISBN 951-37-3098-0.
 • Alenius, Ele: Maailmankehityksen suuri käänne. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen Rauhanpuolustajat, 2011. ISBN 978-952-01-0608-9.
 • Aromäki, Juhani (vastaava toim.): Venäjäkirja. Helsingissä: Ajatus, 1998. ISBN 951-9440-62-3.
 • Bakan, Joel: Firma: Sairaalloinen voiton ja vallan tavoittelu. (The corporation: The pathological pursuit of profit and power, 2004.). Helsinki: Art House, 2009. ISBN 978-951-884-451-1.
 • Blomberg, Helena & Hannikainen, Matti & Kettunen, Pauli (toim.): Lamakirja: Näkökulmia 1990-luvun talouskriisin ja sen historiallisiin konteksteihin. Turku: Kirja-Aurora, 2002. ISBN 951-29-2412-9.
 • Bruun, Otto & Eskelinen, Teppo (toim.): Finanssikapitalismi: Jumala on kuollut. Into-pamfletti 19. Helsinki: Like: Into, 2009. ISBN 978-952-01-0298-2.
 • Chang, Ha-Joong: 23 tosiasiaa kapitalismista. (23 things they don't tell you about capitalism, 2010.) Suomentanut Marja Ollila. Helsinki: Into, 2012. ISBN 978-952-264-163-2.
 • Desai, Meghnad: Marxin kosto: Kapitalismin uusi nousu ja valtiokeskeisen sosialismin kuolema. (Marx’s revenge: The resurgence of capitalism and the death of statist socialism, 2003.) Suomentanut Timo Soukola. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-077-0.
 • Daitz, Werner: Europan uudet taloudelliset suuntaviivat. (Die Grundlagen der europäischen Marktordnung, 1941.) Suomentanut Torsti Seppälä. Porvoo: WSOY, 1941.
 • Douthwaite, Richard: Nykyaikainen paikallistalous. (Short circuit: Strenghtening local economies for security in an unstable world, 1996.) Suomennos: Tove Selin. Julkaisijat: Maan ystävät ry ja Suomen kylätoiminta ry. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2004. ISBN 952-471-303-9.
 • Ederer, Günter: Egoistien perintö. (Das Erbe der Egoisten: Wie unsere Generation die Zukunft Deutschlands verspielt, 1995.) Suomentanut Heikki Eskelinen. Helsinki: Art House, 1997. ISBN 951-884-215-9.
 • Ferguson, Charles: Rosvojen valtio: Yritysten rikolliset, poliittinen korruptio ja Yhdysvaltain kaappaaminen. (Predator nation: Corporate criminals, political corruption, and the hijacking of America, 2012.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2012. ISBN 978-952-5697-57-5.
 • George, Henry: Edistys ja köyhyys. Tutkimus kasvavan rikkauden ohella enentyvään köyhtymiseen ja taloudellisiin ahdinkoihoin: parannuskeino. (Progress and Poverty. An Inquiry in the Cause of Industrial Depressions and of Increase of Want with Increase of Wealth: The Remedy, 1879.) Suomentanut Arvid Järnefelt. Helsinki: Otava, 1906.
 • Gorz, André: Eläköön työttömyys! Kirjoituksia työstä, ekologiasta, vapaudesta. Toimittanut Keijo Rahkonen. Suomennokset Risto Heiskala ym. Suomennettu useista alkuteoksista. Jälkisanat Jukka Gronow. Helsinki: Kansan sivistystyön liitto, 1982. ISBN 951-9225-63-3.
 • Haavikko, Paavo: Murtuva keskiluokka: Aikalaiskirjoitus. Helsinki: Art House, 1992. ISBN 951-884-104-7.
 • Hahnel, Robin: Poliittisen taloustieteen aakkoset. (The ABCs of political economy: A modern approach, 2002.) Suomentanut Arvi Tamminen. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2008. ISBN 978-952-471-964-3.
 • Hautala, Heikki: Suomen talouselämän rakenne ja kehitys. Kuvitus: Eila Sinivuori. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-28450-5.
 • Heiskanen, Jukka & Mäntylä, Jorma (toim.): MarxIT: Informaatiokapitalismin kriittistä tarkastelua. Suomennokset: Jukka Heiskanen, Elina Järvenpää, Jorma Mäntylä. Helsinki: Karl Marx -seura, 2003. ISBN 952-99110-0-9.
 • Hirsto, Heidi: Vastuutonta puhetta? Esseitä talouden merkityksellistämisestä. Väitöskirja: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu. Acta Universitatis oeconomicae Helsingiensis. A, 377. Helsinki: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, 2010. ISBN 978-952-60-1059-5. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Ilmonen, Kaj (toim.): Sosiaalinen pääoma ja luottamus. SoPhi 42. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000. ISBN 951-39-0545-4.
 • Jackson, Tim: Hyvinvointia ilman kasvua: Rajallisen planeetan taloustiede. (Prosperity without growth: Economics for a finite planet, 2009.) Suomennos: Jyri Raivio. Helsinki: HS kirjat, 2011. ISBN 978-952-5557-40-4.
 • Jahnsson, Yrjö: Mitä olisi ensi tilassa tehtävä vallitsevan rahankireyden helpottamiseksi?. Helsinki: Tekijä, 1932.
 • Kainulainen, Kimmo: Kunta ja kulttuurin talous: Tulkintoja kulttuuripääoman ja festivaalien aluetaloudellisista merkityksistä. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2005. ISBN 951-44-6437-0. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Kajanoja, Jouko & Simpura, Jussi (toim.): Sosiaalinen pääoma. Globaaleja ja paikallisia näkökulmia. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Raportteja 252. Helsinki: Stakes: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 2000. ISBN 951-33-1002-7.
 • Kasvio, Antti & Inkinen, Tommi & Liikala, Hanna (toim.): Tietoyhteiskunta: Myytit ja todellisuus. Tampere: Tampere University Press, 2005. ISBN 951-44-6147-9.
 • Kauppinen, Kaisa & Purola, Mari: Flirtti, häirintä, jännite. Seksuaalinen ahdistelu työpaikalla. Kuvitus: Elina Kärkkäinen. Helsinki: Työterveyslaitos, 2001. ISBN 951-802-445-6.
 • Kiander, Jaakko: Laman opetukset: Suomen 1990-luvun kriisin syyt ja seuraukset. VATT-julkaisuja 27:5. Suomen Akatemian tutkimusohjelma. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 2001. ISBN 951-561-380-9. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Kiander, Jaakko & Vartia, Pentti: Suuri lama: Suomen 1990-luvun kriisi ja talouspoliittinen keskustelu. Etla B 143. Helsinki: Taloustieto, 1998. ISBN 951-628-261-X.
 • Kiander, Jaakko & Lönnqvist, Henrik: Hyvinvointivaltio ja talouskasvu. Porvoo Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-27443-7.
 • Kiander, Jaakko ym.: Suomi maailmantaloudessa: Uuden ajan talouspolitiikkaa. Sitra 269. Helsinki: Edita, 2005. ISBN 951-37-4190-7.
 • Kivikuru, Ullamaija (toim.): Laman julkisivut: Media, kansa ja eliitit 1990-luvun talouskriisissä. Helsingin yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmenia, Oppimateriaaleja 115. Helsinki: Palmenia-kustannus, 2002. ISBN 951-45-9803-2.
 • Klein, Naomi: Tuhokapitalismin nousu. (The shock doctrine: The rise of disaster capitalism, 2007.) Suomentanut Ilkka Rekiaro. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-33866-7.
 • Kolanen, Risto (toim.): Työtä! Hyvinvointi globaalissa murroksessa: Riittääkö työ hyvinvoinnin tuottamiseen? -hankkeen loppuraportti. Hallituksen politiikkaohjelmat: Kansalaisvaikuttaminen. Helsinki: Työväen Sivistysliitto, 2006. ISBN 951-701-505-4.
 • Konttinen, Seppo: Kansallisomaisuuden ryöstö: Pamfletti. Barrikadi-sarja no 13. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-36139-9.
 • Korkman, Sixten: Väärää talouspolitiikkaa. Talouden kriisit ja opilliset kiistat. Helsingissä: Otava, 2015. ISBN 978-951-1-29830-4.
 • Korten, David C.: Maailma yhtiöiden vallassa. (When corporations rule the world, 1995.) Suomentanut Tero Norkola. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 1997. ISBN 951-578-444-1.
 • Korten, David C.: Elämä kapitalismin jälkeen: Maailma yhtiövallan kaaduttua. (The post-corporative world: Life after capitalism, 1999.) Suomentanut Tero Norkola. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 1999. ISBN 951-578-630-4.
 • Koski, Heli & Rouvinen, Petri & Ylä-Anttila, Pekka: Tieto & talous: Mitä ”uudesta taloudesta” jäi. Sitra 253. Uuden talouden haasteet -hanke. Helsinki: Edita, 2002. ISBN 951-37-3802-7.
 • Krugman, Paul: Lama: Talouskriisin syyt, seuraukset ja korjauskeinot. (The return of depression economics and the crisis of 2008, 2008.) Suomentanut Jyri Raivio. Helsinki: HS kirjat, 2009. ISBN 978-952-5557-27-5.
 • Lahti, Vesa-Matti & Selosmaa, Jenni: Kaikki jakoon! Kohti uutta yhteisöllistä taloutta. Sitra 304. Jyväskylä: Atena, 2013. ISBN 978-951-796-937-6.
 • Latouche, Serge: Jäähyväiset kasvulle. (Petit traité de la décroissance sereine, 2009.) Suomennos: Marja Ollila. Into-pamfletti 31. Helsinki: Like, 2010. ISBN 978-952-01-0530-3.
 • Lordon, Frédéric: Rahamyllyt kuriin: Kuinka vapautua finanssikriiseistä. (Jusqu'à quand ? Pour en finir avec les crises financières, 2008.) Suomentanut Mikko Keinänen. Into-pamfletti 25. Helsinki: Like: Into, 2010. ISBN 978-952-01-0372-9.
 • Loikkanen, Heikki A. & Pekkarinen, Jukka & Vartia, Pentti (toim.): Kansantaloutemme: Rakenteet ja muutos. 3. uudistettu painos. Helsinki: Taloustieto, 2002. ISBN 951-628-369-1.
 • Lukkarinen, Margita: Kylätalous: Yhteisötalouden käsikirja. Toimittaja: Ann-Sofie Smeds-Nylund. Teksti: Margita Lukkarinen. Käännös: Elina Hesso. Suomusjärvi: Suomen kylätoiminta, 2004. ISBN 952-99135-9-1.
 • Markkanen, Juha ym.: Heja, Sverige! Mitä Suomi voisi oppia Ruotsilta politiikassa ja taloudessa (ja urheilussa)?. Eva raportti. Helsinki: Taloustieto, 2011. ISBN 978-951-628-532-3. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Massa, Ilmo & Rahkonen, Ossi (toim.): Riskiyhteiskunnan talous: Suomen talouden ekologinen modernisaatio. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-622-X.
 • Miller, Peter & Rose, Nikolas: Miten meitä hallitaan. (Governing the present: Administering economic, social and personal life, 2008.) Suomentanut Risto Suikkanen. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-768-253-4.
 • Pantzar, Mika: Havaintoja talouspoliittisten todellisuuskuvien muokkautumisesta Suomessa 1973–1989: Esitelmä talousjournalismin kritiikkiseminaarissa, Tampereen yliopisto 24.11.1989. Työväen taloudellinen tutkimuslaitos, Esitelmiä ja kirjoituksia n:o 16. Helsinki: Työväen taloudellinen tutkimuslaitos, 1989.
 • Parkkinen, Kauko: Onko maallamme malttia viisastua? Löytöretki identiteettitalouteen. Vantaa: Kauko-kustannus, 2008. ISBN 978-951-96423-8-3.
 • Patomäki, Heikki: Uusliberalismi Suomessa: Lyhyt historia ja tulevaisuuden vaihtoehdot. Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-32562-9.
 • Pekkarinen, Jukka & Vartiainen, Juhana: Suomen talouspolitiikan pitkä linja. 2. tarkistettu painos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-20395-5.
 • Pulliainen, Erkki: Hallitusohjelma 2011: Puolivakava pamfletti. Helsingissä: Ochre Chronicles, 2010. ISBN 978-952-5777-05-5.
 • Rissa, Kari: Ekotehokkuus: Enemmän vähemmästä. Julkaisija: Ympäristöministeriö. Helsinki: Edita, 2001. ISBN 951-37-3577-X.
 • Ruuskanen, Petri: Sosiaalinen pääoma. Käsitteet, suuntaukset ja mekanismit. VATT-tutkimuksia 81. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 2001. ISBN 951-561-382-5.
 • Roubini, Nouriel & Mihm, Stephen: Kriisitaloustiede: Pikakurssi rahoituksen tulevaisuudesta. (Crisis economics: A crash course in the future of finance, 2010.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2010. ISBN 978-952-5697-39-1.
 • Seppänen, Esko: Punapääoman romahdus. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-20814-0.
 • Soininvaara, Osmo: Vihreä markkinatalous. Helsinki: Hanki ja jää, 1990. ISBN 951-8916-22-5.
 • Streeck, Wolfgang: Ostettua aikaa: Demokraattisen kapitalismin myöhästynyt kriisi. (Gekaufte Zeit: Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus, 2013.) Suomentanut Mari Kukkonen. Tampere: Vastapaino, 2015. ISBN 978-951-768-445-3.
 • Taivalsaari, Eero: Suomalainen vaihtoehto EY:lle: Tie uuteen hyvinvointivaltioon. Helsinki: Tammi, 1993. ISBN 951-31-0266-1.
 • Taivalsaari, Eero: Alaston totuus markkinavoimista: Kirjoituksia aikamme umpikujasta ja ulospääsyn mahdollisuuksista. Helsinki: Tammi, 1997. ISBN 951-31-1029-X.
 • Vartia, Pentti & Ylä-Anttila, Pekka: Kansantalous 2028. Julkaisija: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA. Sarja B, 204. Helsinki: Taloustieto, 2003. ISBN 951-628-393-4.
 • Wilenius, Markku: Luovaan talouteen: Kulttuuriosaaminen tulevaisuuden voimavarana. Sitra 266. Kulta-hanke. Helsinki: Edita, 2004. ISBN 951-37-4029-3.
 • Wuori, Matti & Saksa, Markku: Titanicin kansituolit. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-19141-8.
 • Vuoristo, Kai-Veikko: Talousalueiden maailma. Kuvitus: Ralf Westerlund. Profit. Helsinki: WSOY, 1994. ISBN 951-0-18432-2.
 • Ylikahri, Ville (toim.): Onnellisuustalous. Pultti. Helsinki: Vihreä sivistysliitto, 2011. ISBN 978-952-5078-37-4.
 • Ylönen, Matti & Remes, Mikko: Velkatohtorit: Kuinka Eurooppa unohti historian ja oppi rakastamaan talouskuria. Helsinki: Into, 2015. ISBN 978-952-264-357-5.

36.101 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Crawford, Matthew B.: Elämän korjaajat. Kädentaitojen ja käytännöllisen ammattityön ylistys. (Class as Soulcraft. An Inquiry Into the Value of Work, 2009.) Suomentaneet Johan L. Pii & Tuukka Tomperi. Tampere: Niin & näin, 2012. ISBN 978-952-5503-67-8.

36.109 Historia[muokkaa]

 • Loikkanen, Heikki A. & Pekkarinen, Jukka & Vartia, Pentti (toim.): Kansantaloutemme: Rakenteet ja muutos. 3. uudistettu painos. Helsinki: Taloustieto, 2002. ISBN 951-628-369-1.
 • Soldatov, Andrei & Borogan, Irina: Uusi yläluokka. (The new nobility: The restoration of Russia's security state and the enduring legacy of the KGB, 2010.) Suomentanut Kirsi Luoma. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2012. ISBN 978-952-01-0704-8.

36.11 Pääoma. Luonnonvarat[muokkaa]

 • Aulio, Kai: Kasvun rajoilla? Väestönkasvun, ravinnontuotannon ja luonnonvarojen käytön tehokkuus ja tulevaisuuden näkymät. Ihminen ja ympäristö 2. Turku: Ympäristöliike, 1990. ISBN 952-90-1691-3.
 • Kuisma, Juha: Kohti biotaloutta: Biotalous konseptina ja Suomen mahdollisuutena. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 6/2011. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö, 2011. ISBN 978-952-227-496-0. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Käkönen, Jyrki: Konfliktit, turvallisuus ja ympäristö: Modernisaation kriisi. Tampere Peace Research Institute, Research reports no. 65.. Tampere: Jyväskylä: Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus: Atena, 1995. ISBN 951-706-147-1.
 • Massa, Ilmo (toim.): Energia, kulttuuri ja tulevaisuus. Suomen antropologisen seuran toimituksia 10. Tietolipas 89. Helsinki: Suomen antropologinen seura: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1982. ISBN 951-717-284-2.
 • Rossilahti, Hannu: Energia, etiikka ja politiikka: Tutkimuksen arviointia. Helsingin yliopiston filosofian laitoksen julkaisuja 1989, no 5. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1989. ISBN 951-45-5215-6.
 • Servan-Schreiber, Jean-Jacques: Haaste maailmalle. (Le defi mondial, 1986.) Suomentanut Tuula Koskenniemi. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1981. ISBN 951-0-10691-7.
 • Smith, Laurence C.: Uusi pohjoinen: Maailma vuonna 2050. (The world in 2050: Four forces shaping civilization's northern future, 2011.) Suomentanut Tuukka Perhoniemi. Ursan julkaisuja 125. Helsingissä: Tähtitieteellinen yhdistys Ursa, 2011. ISBN 978-952-5329-96-4.
 • Ympäristön ja kehityksen maailmankomissio: Yhteinen tulevaisuutemme. (Our common future, 1987.) Ympäristön ja kehityksen maailmankomission raportti. Suomentanut Kaija Anttonen. Julkaisija: Ulkoasiainministeriö, Ympäristöministeriö. Helsinki: Valtion painatuskeskus: Ympäristöministeriö, 1988. ISBN 951-47-0424-X.

36.1109 Historia[muokkaa]

 • Gütler, Detlef: Kroisokset: Rikkaiden historia faaraoista Bill Gatesiin. (Die Dagoberts: Eine Weltgeschichte des Reichtums – von Krösus bis Bill Gates, 2004.) Suomentanut Sari-Anne Ahvonen. Helsinki: Ajatus, 2005. ISBN 951-20-6937-7.

36.13 Työ. Työelämä[muokkaa]

 • Aaltio-Marjosola, Iiris: Naiset, miehet ja johtajuus. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-22818-4.
 • Anttila, Anu-Hanna & Suoranta, Anu (toim.): Pärjäämisen ajat – horjuvat työt. Väki voimakas 20. Tampere: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 2007. ISBN 978-952-99991-0-1.
 • Berardi, Franco: Tietotyö ja prekaari mielentila. Suomentaneet Mikko Jakonen ym. Polemos. Helsinki: Tutkijaliitto, 2006. ISBN 952-5169-47-2.
 • Blom, Raimo & Melin, Harri & Hautaniemi, Ari (toim.): Työelämä muuttuu, joustaako hyvinvointi?. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-096-1.
 • Blom, Raimo & Melin, Harri & Pyöriä, Pasi: Tietotyö ja työelämän muutos: Palkkatyön arki tietoyhteiskunnassa. Hanki ja jää. Helsinki: Gaudeamus, 2001. ISBN 951-662-829-X.
 • Ehrenreich, Barbara: Nälkäpalkalla. (Nickel and dimed: On (not) getting by in America, 2001.) Suomentanut Leena Tamminen. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27908-0.
 • Ehrenreich, Barbara: Petetty keskiluokka. (Bait and switch: The (futile) pursuit of the American dream, 2005.) Suomentanut Natasha Vilokkinen. Tampere: Vastapaino, 2006. ISBN 951-768-188-7.
 • Fast, Maija: Vaatimusten ristipaineessa: Nuoret koulutetut naiset ja kilpailuyhteiskunta. Alun perin ilmestynyt pro gradu -tutkielmana Helsingin yliopiston sosiologian laitoksella 2004. TANE-julkaisuja 8:2006. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö: Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, 2006. ISBN 952-00-2036-5.
 • Ferriss, Timothy: 4 tunnin työviikko: Unohda yhdeksästä viiteen -elämä, asu missä haluat ja ryhdy uusrikkaaksi. (The 4-hour workweek: Escape 9-5, live anywhere, and join the new rich, 2007.) Suomentanut Mirja Muurinen. Helsinki: Basam Books, 2008. ISBN 978-952-5534-99-3.
 • Hakala, Juha T.: Pakattu aika: Kiireen imusta hallittuun hidasteluun. Helsinki: Gummerus, 2010. ISBN 978-951-20-8350-3.
 • Hakanen, Jari: yöuupumuksesta työn imuun: Työhyvinvointitutkimuksen ytimessä ja reuna-alueilla. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Työ ja ihminen, Tutkimusraportti 27. Helsinki: Työterveyslaitos, 004. ISBN 951-802-595-9.
 • Hankamäki, Jukka: Työttömän kuolema. Johdatus uuteen työyhteiskuntaan ja työn filosofiaan. 3. uudistettu painos (1. painos: Yliopistopaino, 2005). Helsinki: Books on Demand, 2015. ISBN 978-952-318-544-9.
 • Harju, Leena: Työelämän hyvät tavat. 2. uudistettu painos. Helsingissä: Otava, 2004. ISBN 951-1-19278-7.
 • Heiskanen, Tuula ym. (toim.): Kohti uutta työelämää? Tutkimuksen näköala työelämän kehitykseen. Tampere: Tampere University Press, 2008. ISBN 978-951-44-7467-5.
 • Hoikkala, Tommi & Salasuo, Mikko (toim.): Prekaariruoska? Portfoliopolvi, perustulo ja kansalaistoiminta. Verkkojulkaisusarja. Helsinki: Nuorisotutkimusseura: Nuorisotutkimusverkosto, 2006. ISBN 952-5464-25-3. Verkkojulkaisu (PDF).
 • Holvas, Jakke & Vähämäki, Jussi: Odotustila: Pamfletti uudesta työstä. Teesi. Helsinki: Teos, 2005. ISBN 951-851-060-1.
 • Hämäläinen, Raimo P. & Saarinen, Esa (toim.): Systeemiäly: Näkökulmia vuorovaikutukseen ja kokonaisuuksien hallintaan. Systems Analysis Laboratory. Research reports B 24. Espoo: Helsinki University of Technology, 2004. ISBN 951-22-7167-2.
 • Isokorpi, Tia & Viitanen, Päivi: Tunnevoimaa!. Pro. Helsinki: Tammi, 2001. ISBN 951-26-4675-7.
 • Jokinen, Heikki: Sarjakuvantekijän selviytymisopas. Helsinki: Sarjakuvantekijät, 1999. ISBN 951-98311-0-X.
 • Julkunen, Raija: Kuusikymmentä ja työssä. SoPhi 73. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2008. ISBN 952-5092-86-0.
 • Julkunen, Raija: Uuden työn paradoksit: Keskusteluja 2000-luvun työprosess(e)ista. Tampere: Vastapaino, 2008. ISBN 978-951-768-218-3.
 • Julkunen, Raija & Nätti, Jouko & Anttila, Timo: Aikanyrjähdys: Keskiluokka tietotyön puristuksessa. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-131-3.
 • Järnefelt, Noora & Lehto, Anna-Maija: Työhulluja vai hulluja töitä? Tutkimus kiirekokemuksesta työpaikoilla. Tutkimuksia 235. Helsinki: Tilastokeskus, 2002. ISBN 952-467-021-6.
 • Kansanaho, Leena & Yli-Paavalniemi, Katri: Työmoraali: Mitä se on ja onko sitä. Haaga instituutti, Julkaisuja 6/1992. Helsinki: Haaga instituutti, 1993.
 • Kasvio, Antti: Uusi työn yhteiskunta: Suomalaisen työelämän muutokset ja kehittämismahdollisuudet. Helsinki: Gaudeamus, 1994. ISBN 951-662-584-3.
 • Kasvio, Antti & Tjäder, Johanna (toim.): Työ murroksessa: Artikkelikokoelma. Helsinki: Työterveyslaitos, 2007. ISBN 978-951-802-773-0.
 • Kettunen, Pauli: Työjärjestys: Tutkielmia työn ja tiedon poliittisesta historiasta. Tutkijaliiton julkaisusarja 83. Helsinki: Tutkijaliitto, 1997. ISBN 951-9297-99-5.
 • Kevätsalo, Kimmo: Jäykät joustot ja tuhlatut resurssit. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Tampere: Vastapaino, 1999. ISBN 951-768-044-9.
 • Kinnunen, Merja & Autto, Janne (toim.): Tänään töissä: Sosiologisia näkökulmia työhön. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2009. ISBN 978-952-484-319-5.
 • Kinnunen, Merja & Korvajärvi, Päivi (toim.): Työelämän sukupuolistavat käytännöt. Tampere: Vastapaino, 1996. ISBN 951-9066-97-7.
 • Klein, Naomi: No logo: Ei tilaa, ei vaihtoehtoja, ei töitä, ei logoa: Tähtäimessä brändivaltiaat. (No logo: No space, no choice, no jobs, 2000.) Suomentaneet Liisa Laaksonen ja Maarit Tillman. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-26275-7.
 • Kortteinen, Matti: Kunnian kenttä: Suomalainen palkkatyö kulttuurisena muotona. Helsinki: Hanki ja jää, 1992 (2. painos 1997). ISBN 951-8916-32-2.
 • Lehdonmäki, Ilkka & Tapanainen, Maippi (toim.): Rajat riistolle: Kohti työntekijöiden globaaleja perusoikeuksia. Työmaana maailma 7. Helsinki: Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus, 2003. ISBN 952-5283-06-2.
 • Lehto, Anna-Maija & Sutela, Hanna: Työolojen kolme vuosikymmentä: Työolotutkimusten tuloksia 1977–2008. Helsinki: Tilastokeskus, 2008. ISBN 978-952-467-926-8.
 • Lehtonen, Jukka (toim.): Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt työelämässä. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, raportteja 269. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2002. ISBN 951-33-1315-8. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Lehtonen, Jukka: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt Suomen kunnissa: Keinoja ja ideoita yhdenvertaisuuden tueksi. ESR tutkimukset ja selvitykset -sarja 8. Helsinki: Työministeriö, 2006. ISBN 951-735-613-7.
 • Lehtonen, Jukka & Mustola, Kati (toim.): ”Eihän heterotkaan kerro...”: seksuaalisuuden ja sukupuolen rajankäyntiä työelämässä. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt työelämässä Equal-hanke. ESR tutkimukset ja selvitykset -sarja 2/04. Helsinki: Työministeriö, 2004. ISBN 951-735-603-X.
 • Leskinen, Tomi & Hult, Hanna-Maria: Kokonaisvaltainen hyvinvointi: Kristallisoi toimintasi, saavuta tavoitteesi. Pro. Helsinki: Tammi, 2010. ISBN 978-951-31-5410-3.
 • Maier, Corinne: Tervetuloa laiskuus: Taidosta ja välttämättömyydestä tehdä työssä mahdollisimman vähän. (Bonjour paresse: De l'art et de la nécessité d'en faire le moins possible en entreprise, 2004.) Suomentanut Erkki Jukarainen. Helsinki: Tammi, 2005. ISBN 951-31-3318-4.
 • Poundstone, William: Oletko riittävän älykäs Googlelle? Katalia kysymyksiä, zenmäisiä arvoituksia, älyttömän vaikeita pulmia ja muita kieroja haastattelutekniikoita, jotka on tiedettävä saadakseen työpaikan uudessa taloudessa. (Are you smart enough to work at Google? Trick questions, Zen-like riddles, insanely difficult puzzles, and other devious interviewing techniques you need to know to get a job anywhere in the new economy, 2012.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2012. ISBN 978-952-5697-52-0.
 • Precarias a la deriva: Hoivaajien kapina: Tutkimusmatkoja prekaarisuuteen. (A la deriva por los circuitos de la precariedad femenina, 2003.) Kääntäjät: Laura Böök ym. Helsinki: Like: Tutkijaliitto, 2009. ISBN 978-952-01-0118-3.
 • Rantaeskola, Satu ym.: Haastavat asiakastilanteet: Väkivalta työssä. Helsinki: Talentum, 2015. ISBN 978-952-14-2294-2.
 • Rifkin, Jeremy: Työn loppu. (The end of work: The decline of the global labor force and the dawn of the post-market era, 1995.) Kansialanimeke: Teknologia, työpaikat, tulevaisuus. Suomentanut Ritva Liljamo. Esipuhe: Pertti Koistinen, Asko Suikkanen. Helsinki Porvoo Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-22250-X.
 • Riikonen, Eero: yö ja elinvoima: Eli miksi harrastukset, leikki ja taide ovat siirtymässä työn ja hyvinvointiajattelun ytimeen?. Helsinki: Osuuskunta Toivo, 2013. ISBN 978-952-67049-1-3.
 • Riikonen, Eero & Makkonen, Mikko & Vilkkumaa, Ilpo: Hullun työn tauti: Lukemisto tulevan työhyvinvointikeskustelun pohjaksi. Tampere: Vastapaino, 2002. ISBN 951-768-103-8.
 • Ruohotie, Pekka: Oppiminen ja ammatillinen kasvu. Aikuiskasvatus. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 2000. ISBN 951-0-24581-X.
 • Rytikangas, Iina: Tehokas ajankäyttö: Vähemmän stressiä, enemmän tuloksia: Ajankäytön ja elämänhallinnan käsikirja. Helsinki: Helsingin seudun kauppakamari, Helsingin Kamari, 2008. ISBN 978-952-99823-5-6.
 • Sarala, Urpo & Hätönen, Heljä: Oppia tiimistä. Helsinki: Educa-instituutti, 2000. ISBN 952-5047-11-3.
 • Sennett, Richard: Työn uusi järjestys: Miten uusi kapitalismi kuluttaa ihmisen luonnetta. (The corrosion of character: The personal consequences of work in the new capitalism, 1998.) Suomennos: Eine Kivinen, David Kivinen. Tampere: Vastapaino, 2002. ISBN 951-768-100-3.
 • Sennett, Richard: Uuden kapitalismin kulttuuri. (The culture of the new capitalism, 2006.) Suomentanut Kaisa Koskinen. Tampere: Vastapaino, 2007. ISBN 978-951-768-200-8.
 • Silvennoinen, Markku & Kauppinen, Risto: Onnistu alaisena: Näin johdan esimiestäni ja itseäni. Pro. Helsinki: Tammi, 2006. ISBN 978-951-26-5519-9.
 • Suhonen, Katri: Mitä hiljainen tieto on hengellisessä työssä? Kokemuksellinen näkökulma hiljaisen tiedon ilmenemiseen, siirrettävyyteen ja siirrettävyyden merkitykseen ikääntyneiden diakoniatyöntekijöiden ja pappien työssä. Väitöskirja. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 358. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009. ISBN 978-951-39-3553-5. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Tanner, Kirsi: Ulkomaille muuttajan opas. Helsingissä: Ajatus, 2002. ISBN 951-20-6209-7.
 • Templar, Richard: Työn säännöt: Avain henkilökohtaiseen menestykseen. (The rules of work: A definitive code for personal success, 2003.) Suomentanut Susanna Tuomi-Giddings. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-21083-1.
 • Trux, Marja-Liisa (toim.): Aukeavat ovet: Kulttuurien moninaisuus Suomen elinkeinoelämässä. Sitra 238. Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-25229-8.
 • Tuominen, Saku & Pohjakallio, Pekka: Työkirja: Työelämän vallankumouksen perusteet; Harjoituskirja: 50 konkreettista ideaa ja muita käytännönläheisiä ohjeita. Helsinki: WSOY, 2012. ISBN 978-951-0-39353-6.
 • Virkkala, Seija & Carpenter, Pirkko: Kehitystä naisten ehdoin: Devote-projekti ja naisten paikallinen toiminta. Employment-julkaisut no 15. Helsinki: Työministeriö, 2000. ISBN 951-735-509-2.
 • Vähämäki, Jussi: Kuhnurien kerho: Vanhan työn paheista uuden hyveiksi. Paradeigma-sarja. Helsinki: Tutkijaliitto, 2003. ISBN 952-5169-29-4.
 • Vähämäki, Jussi: Itsen alistus: Työ, tuotanto ja valta tietokykykapitalismissa. Polemos. Helsinki: Tutkijaliitto, 2009. ISBN 978-952-01-0119-0.

36.1301 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Airaksinen, Timo (toim.): Ammattien ja ansaitsemisen etiikka: Näkemyksiä ammattien, johtamisen ja liike-elämän arvoista. Helsinki: Yliopistopaino, 1991 (4. painos 2002). ISBN 951-570-086-8.

36.1307 Oppikirjat[muokkaa]

 • Koistinen, Pertti: Työpolitiikan perusteet. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-23139-8.
 • Aaltio-Marjosola, Iiris: Naiset, miehet ja johtajuus. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-22818-4.

36.131 Työvoimapolitiikka[muokkaa]

 • Ek, Ellen: Nuorten aikuisten työelämästä syrjäytyminen ja sosiaaliturvan käyttö. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 76. Helsinki: Kela, tutkimusosasto, 2004. ISBN 951-669-637-6.
 • Forsander, Annika: Luottamuksen ehdot: Maahanmuuttajat 1990-luvun suomalaisilla työmarkkinoilla. Väitöskirja: Turun yliopisto. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja. D 39. Helsinki: Väestöntutkimuslaitos, Väestöliitto, 2002. ISBN 952-9605-82-X.
 • Heinonen, Elisabet ym.: Mitä on työvoimapolitiikka?. VATT-julkaisuja 38. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 2004. ISBN 951-561-491-0.
 • Honkanen, Pertti: Työttömyys ja arvoteoria: Tutkielma työttömyydestä, talousteorioista ja sosiaalipolitiikasta. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, Scripta lingua Fennica edita, osa 252. Turku: Turun yliopisto, 2007. ISBN 978-951-29-3263-4.
 • Kahri, Tuomas ym.: Töitä on! Työnhaun ja urasuunnittelun opas. Helsinki: Tammi, 1994. ISBN 951-31-0345-5.
 • Kolehmainen, Sirpa: Naisten työmarkkinat ja työttömyys: Segregaatio ja naisten työttömyys Suomessa. Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos. Sarja B, nro 8. Tampere: Tampereen yliopisto, 1991. ISBN 951-44-2843-9.
 • Kontula, Anna: Näkymätön kylä: Siirtotyöläisten asemasta Suomessa. Into-pamfletti 28. Helsinki: Like: Into, 2010. ISBN 978-952-01-0522-8.
 • Kotiranta, Tuija: Aktivoinnin paradoksit. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 335. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2008. ISBN 978-951-39-3213-8.
 • Marski, Jarmo: Hyvinvoinnin ulottuvuuksia 1995: Uhat, mahdollisuudet ja uudet haasteet. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 15. Helsinki: Kansaneläkelaitos, tutkimus- ja kehitysyksikkö, 1996. ISBN 951-669-417-9.
 • Nyyssölä, Kari & Pajala, Sasu: Nuorten työura: Koulutuksesta työelämään siirtyminen ja huono-osaisuus. Helsinki: Gaudeamus, 1999. ISBN 951-662-757-9.
 • Salminen, E. Olavi: Löydä paikkasi: Aktiivisen työnhakijan opas. Helsinki: Helsingin sanomat, 1996. ISBN 951-97555-0-0.
 • Silvennoinen, Heikki: Koulutus marginalisaation hallintana. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-855-9.
 • Soininvaara, Osmo: Täystyöllisyyteen ilman köyhyyttä. Helsinki: Art House, 1999. ISBN 951-884-252-3.
 • Suoranta, Anu & Anttila, Anu-Hanna (toim.): Yksin sovittu: Osapuolet, luottamus ja työmarkkinalogiikka. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-768-321-0.
 • Vähätalo, Kari: Työttömyys ja suomalainen yhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus, 1998. ISBN 951-662-729-3.

36.132 Palkkapolitiikka. Tulopolitiikka[muokkaa]

 • Julkunen, Raija & Nätti, Jouko: Työn jakaminen: Moraali, talous, politiikka. Tampere: Vastapaino, 1997. ISBN 951-768-028-7.
 • Sumanen, Pauli: Samanarvoisuus Suomessa 2006: Tutkimus samaa työtä tekevien miesten ja naisten palkoista ja palkkoihin sidotuista etuuksista koko elinaikana. Hyvinkää: Pauli Sumanen, 2006. ISBN 952-92-1161-9. Teoksen verkkoversio (PDF).

36.133 Työmarkkinajärjestöt[muokkaa]

 • Kevätsalo, Kimmo: Yhdestoista hetki. Osa 1, Uuden vuosituhannen ay-liike paikallistasolla. Helsinki: Käyttötieto, 2005. ISBN 951-98873-1-8.
 • Perkka-Jortikka, Katriina: Näin bailaa ay-liike. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29601-5.
 • Pietilä, Jyrki & Tervonen, Ilkka: Järjestötiedottajan opas. Ay-kirjat. Helsinki: Tammi, 1987. ISBN 951-30-6351-8.
 • Urmas, Heikki: Raadolliset toverit ja vallan väärinkäyttäjät. Helsinki: Heikki Urmas, 2010. ISBN 978-952-92-7678-3.

36.15 Elintaso. Kulutus[muokkaa]

 • Andersson, Jan Otto ym.: Hyvinvointivaltio ristiaallokossa: Arvot ja tosiasiat. Sitra nro 131. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-19207-4.
 • Eräsaari, Risto & Rahkonen, Keijo (toim.): Hyvinvointivaltion tragedia: Keskustelua eurooppalaisesta hyvinvointivaltiosta. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-634-3.
 • Havia, Pasi & Lappalainen, Ville & Rinta-Loppi, Antti: Erilainen ote omaan talouteen. Vapaus, onni ja hyvä elämä. Helsinki: Talentum, 2014. ISBN 978-952-14-2153-2.
 • Heinonen, Visa & Kortti, Jukka (toim.): Vaikuttamista ja valintoja: Monitieteisiä näkökulmia mainontaan ja kulutukseen. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-951-662-981-3.
 • Hintikka-Varis, Sari (toim.): Sisällä vai ulkona: Kohti perustuloa?. Helsinki: Kansallinen sivistysliitto, 2007. ISBN 978-951-8964-98-1.
 • Isola, Anna-Maria & Larivaara, Meri & Mikkonen, Juha (toim.): Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä. Helsinki: Avain, 2007. ISBN 978-952-5524-49-9.
 • Kajanoja, Jouko: Kommunikatiivinen yhteiskunta: Puheenvuoro hyvinvointivaltiosta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Hanki ja jää. Helsinki: Tammi, 1996. ISBN 951-31-0889-9.
 • Kajaste, Kimmo (toim.): Suomalainen mahdollisuus: Näkökulmia hyvinvointimme tulevaisuuteen. Helsinki: Edita, 1997. ISBN 951-37-2195-7.
 • Kantola, Anu & Kautto, Mikko: Hyvinvoinnin valinnat: Suomen malli 2000-luvulla. Sitra 251. Helsinki: Edita, 2002. ISBN 951-37-3748-9.
 • Kautto, Mikko (toim.): Suomalaisten hyvinvointi 2006. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2006. ISBN 951-33-1836-2.
 • Kettunen, Pauli: Työjärjestys: Tutkielmia työn ja tiedon poliittisesta historiasta. Tutkijaliiton julkaisusarja 83. Helsinki: Tutkijaliitto, 1997. ISBN 951-9297-99-5.
 • Koski, Olli (toim.): Suomi-ilmiö: Puheenvuoroja hyvinvointiyhteiskunnasta 2000-luvulla. Helsinki: Työväen sivistysliitto, 2005. ISBN 951-701-495-3.
 • Kosonen, Pekka: Pohjoismaiset mallit murroksessa. Tampere: Vastapaino, 1998. ISBN 951-768-033-3.
 • Lehtonen, Turo-Kimmo: Rahan vallassa: Ostoksilla käyminen ja markkinatalouden arki. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Paradeigma-sarja. Helsinki: Tutkijaliitto, 1999. ISBN 952-5169-12-X.
 • Litvinoff, Miles & Madeley, John: 50 syytä ostaa reilun kaupan tuotteita. (50 reasons to buy fair trade, 200.) Suomennos: Petri Stenman. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2008. ISBN 978-952-01-0160-2.
 • Marski, Jarmo: Hyvinvoinnin ulottuvuuksia 1995: Uhat, mahdollisuudet ja uudet haasteet. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 15. Helsinki: Kansaneläkelaitos, tutkimus- ja kehitysyksikkö, 1996. ISBN 951-669-417-9.
 • Merisalo, Riikka: Me teemme huomisen: Visio2025: Kirja huomispäivän kulutusarvojen seuraajille, tulevaisuuden valloittajille. Pori: Mainostoimisto Punda, 2010. ISBN 978-952-92-7323-2.
 • Moisio, Pasi ym. (toim.): Suomalaisten hyvinvointi 2008. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2008. ISBN 978-951-33-2106-2.
 • Nars, Kari: Raha ja onni. (Pengar och lycka, 2006.) Suomentanut Juha Peura. Helsinki: Tammi, 2006. ISBN 951-31-3748-1.
 • Ojanen, Eero: Yhteiskunnan itsepuolustus. Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarja nro 29. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö, 1998. ISBN 952-9740-55-7.
 • Pantzar, Mika: Kuinka teknologia kesytetään: Kulutuksen tieteestä kulutuksen taiteeseen. Hanki ja jää. Helsinki: Tammi, 1996. ISBN 951-31-0870-8.
 • Pantzar, Mika & Perälä, Liisa & Kekki, Mirja (toim.): Kohti hyvän elämystä: Sosiosemioottisia näkemyksiä kulutuksesta. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus, 1994. ISBN 952-9671-44-X.
 • Piketty, Thomas: Pääoma 2000-luvulla. (Le Capital au XXIe siècle, 2013.) Suomentanut Markus Jäntti ja työryhmä. , tulossa.
 • Puuronen, Vesa: Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta tienhaarassa. Karjalan tutkimuslaitoksen raportteja n:o 8/2004. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2004. ISBN 952-458-562-6.
 • Roine, Jesper: Thomas Pikettyn Pääoma 2000-luvulla. Kooste ja pohjoismainen näkökulma. (Thomas Pikettys Kapitalet i det tjugoförsta århundradet, 2014.) Suomentanut Maarit Tillman. Helsinki: Art House, 2014. ISBN 978-951-884-549-5.
 • Rosenlund, Mathias: Vaskivuorentie 20. (Kopparbergsvägen 20, 2013.) Suomentanut Ulrika Enckell. Helsinki: Schildts & Söderströms, 2013. ISBN 978-951-52-3126-0.
 • Saari, Juho & Yeung, Anne Birgitta (toim.): Oikeudenmukaisuus hyvinvointivaltiossa. Julkaisu on osa Sosiaalipoliittisen yhdistyksen Ratkaisujen aika -toimintasuunnitelmaa. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia nro 63. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-019-0.
 • Salonen, Arto O.: Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, opettajankoulutuslaitos, Tutkimuksia 318.. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2010. ISBN 978-952-10-6534-7. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Sauramo, Pekka ym. (toim.): Kriisistä nousuun: Miten kävi kansalaisille?. Julkaisija: Palkansaajien tutkimuslaitos. Helsinki: Edita, 2002. ISBN 951-37-3835-3.
 • Schönburg, Alexander von: Tyylikkään köyhäilyn taito. (Die Kunst des stilvollen Verarmens: Wie man ohne Geld reich wird, 2005.) Suomentanut Raija Nylander. Jyväskylä: Atena, 2007. ISBN 978-951-796-475-3.
 • Soininvaara, Osmo: Hyvinvointivaltion eloonjäämisoppi. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-20100-6.
 • Soininvaara, Osmo: Täystyöllisyyteen ilman köyhyyttä. Helsinki: Art House, 1999. ISBN 951-884-252-3.
 • Taimio, Heikki (toim.): Talouskasvun hedelmät: Kuka sai ja kuka jäi ilman?. Helsinki: Työväen sivistysliitto, 2007. ISBN 978-951-701-514-1.
 • Vartiainen, Pirkko & Vuorenmaa, Maritta (toim.): Kohti sosiaalisesti kestävää hyvinvointia: Näkökulmia Pohjanmaalta. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 295. Sosiaali- ja terveyshallintotiede 6. Vaasa: Vaasan yliopisto, 2011. ISBN 978-952-476-357-8. Teoksen verkkoversio (PDF).

36.1509 Historia[muokkaa]

 • Pantzar, Mika: Tulevaisuuden koti: Arjen tarpeita keksimässä. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-16693-X.

36.2 Raha. Valuutta[muokkaa]

 • Hänninen, Jyri: Veroparatiisit ja Suomi, eli Kuinka liituraitamafia pyörittää varjotaloutta ja laskun siitä maksamme me. Helsinki: HS-kirjat, 2014. ISBN 978-952-5557-60-2.
 • Orava, Joonas & Turunen, Olli: Osta, vuokraa, vaurastu. Kannessa myös: Ensimmäinen suomalainen kirja asuntosijoittajille. Helsinki: Talentum, 2013. ISBN 978-952-14-1917-1.
 • Patomäki, Heikki: Tobinin veron toteutus: Kohti oikeudenmukaisempaa ja demokraattisempaa globaalia taloutta. Heikki Patomäki yhteistyössä Katarina Sehm-Patomäen ja neuvontantajaryhmän kanssa: Christian Chavagneux ym. The Network Institute for Global Democratisationin tutkimushanke. Julkaisun aikaisempi versio ilmestyi nimellä The Tobin tax, how to make it real. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 1999. ISBN 951-578-708-4.
 • Patomäki, Heikki & Minkkinen, Petri: Yhdentymisen ja rahaunionin politiikkaa: Suomi ja Emu globaalissa poliittisessa taloudessa. Helsinki: Like: Ulkopoliittinen instituutti, 1997. ISBN 951-578-538-3.
 • Ruckenstein, Minna & Kallinen, Timo (toim.): Rahan kulttuuri. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1244. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. ISBN 978-952-222-112-4.
 • Simmel, Georg: Rahan filosofia. (Philosophie des Geldes, 1900.) Lyhentäen suomentanut Panu Turunen. Turku: Ranvaik, 1997. ISBN 951-97696-0-9.

36.209 Historia[muokkaa]

 • Ferguson, Niall: Rahan nousu: Maailman rahoitushistoria. (The ascent of money: A financial history of the world, 2008.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2009. ISBN 978-952-5697-24-7.
 • Hulkko, Kustaa & Pöysä, Jorma: Vakaa markka: Teot ja tarinat. Sitra 208, Puheenvuoroja. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-144-8.
 • Ihalainen, J. K.: Primitiivinen raha. Tampere: Palladium-kirjat, 1996. ISBN 952-9893-11-6.

36.22 Pankkitoimi. Pörssitoimi[muokkaa]

 • Atwood, Margaret: Velka ja vaurauden varjopuoli. (Payback. Debt and the Shadow Side of Wealth, 2008.) Suomentanut Petri Stenman. Helsinki: Like, 2009. ISBN 978-952-01-0379-8.
 • Herlin, Niklas: Osake keskustasta, eli, taloussanastoa ujoille. Helsinki: Tammi, 2000. ISBN 951-31-1835-5.
 • Lindström, Kim: Menesty osakesijoittajana. Helsinki: Talentum, 2005. ISBN 952-14-0952-5.
 • Malkiel, Burton G.: Sattuman kauppaa Wall Streetillä. (A random walk down Wall Street: The time tested strategy for successful investing, 1973.) Käännös: Jussi Rosti. Talouselämän klassikot. Helsinki: Talentum, 2007. ISBN 978-952-14-1241-7.
 • Myllyoja, Ninni & Kullas, Emilia: Mitä jokaisen kotiäidin (ja muidenkin naisten) tulee tietää sijoittamisesta. Helsinki: Talentum, 2010. ISBN 978-952-14-1460-2.
 • Nikkinen, Jussi & Rothovius, Timo & Sahlström, Petri: Arvopaperisijoittaminen. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-26627-2.
 • Saario, Seppo: Miten sijoitan pörssiosakkeisiin II. Helsinki: WSOY, 2005. ISBN 951-0-29884-0.
 • Simonen, Leila: Naiset ja raha: Matkalla arjen vaurauteen. Helsinki: Voimapaja, 2008. ISBN 978-951-97991-6-2.
 • Wahlström, J.: Rahapelien käsikirja: Taito voittaa lotossa, vakiossa, totossa, ruletissa, pörssissä ja muissa rahapeleissä. Hämeenlinna: Karisto, 1989. ISBN 951-23-2765-1.
 • Weatherall, James Owen: Wall Streetin fysiikka: Ennustamattoman ennustamisen lyhyt historia. (The physics of Wall Street: A brief history of predicting the unpredictable, 2012.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2013. ISBN 978-952-5697-65-0.
 • Weber, Max: Pörssi. (Die Börse, 1894.) Suomentanut, selityksillä ja jälkikirjoituksella ”Max Weber, pörssi, markkinayhteiskunta ja kapitalismi” varustanut Tapani Hietaniemi. Tutkijaliiton julkaisusarja 65. Helsinki: Tutkijaliitto, 1990. ISBN 951-9297-80-4.

36.2203 Hakuteokset[muokkaa]

 • Autio, Ilkka & Melender, Tommi: Suomen pörssirikkaat. Helsinki: Arvopaperi, 2001. ISBN 951-98072-4-1.

36.3 Vakuutustoimi[muokkaa]

 • Liukko, Jyri: Solidaarisuuskone: Elämän vakuuttaminen ja vastuuajattelun muutos. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-291-0.

36.4 Osuustoiminta[muokkaa]

36.409 Historia[muokkaa]

 • Hako, Matti & Huhtanen, Heimo & Nieminen, Matti (toim.): Näin teki osuuskauppaväki. Kansialanimeke: Suomen työväen henkinen perinne. Työväen muistitietotoimikunnan julkaisuja 5. Helsinki: Tammi, 1977. ISBN 951-30-3800-9.

36.5 Julkinen talous. Finanssioppi[muokkaa]

 • Hakovirta, Harto: Ongelmakeskeinen globalismi: Kansainvälisten suhteiden tutkimuksen uusi suunta. Julkaisijat: Suomen Akatemian Figare/Safir -projekti, Valtio-opin laitos, Turun yliopisto ja Kirja-Aurora. Turku: Kirja-Aurora, 2003. ISBN 951-29-2488-9.
 • Konttinen, Seppo: Kansallisomaisuuden ryöstö: Pamfletti. Barrikadi-sarja no 13. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-36139-9.
 • Tiihonen, Seppo: Talouden ylivalta. Hallintohistoriallisia tutkimuksia no 2. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1990. ISBN 951-861-532-2.

36.52 Verotus. Veropolitiikka[muokkaa]

 • Järvinen, Risto & Järvinen, Sami: Verotuksen synkkä anatomia: Verottaja elämänkumppanina kehdosta hautaan. Helsinki: Helarvo, 2014. ISBN 978-952-68158-1-7.
 • Patomäki, Heikki: Tobinin veron toteutus: Kohti oikeudenmukaisempaa ja demokraattisempaa globaalia taloutta. Heikki Patomäki yhteistyössä Katarina Sehm-Patomäen ja neuvontantajaryhmän kanssa: Christian Chavagneux ym. The Network Institute for Global Democratisationin tutkimushanke. Julkaisun aikaisempi versio ilmestyi nimellä The Tobin tax, how to make it real. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 1999. ISBN 951-578-708-4.
 • Peltola, Kati & Melender, Pirkko: Reilu verokirja. Barrikadi-sarja no 3. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-34884-0.

36.5203 Hakuteokset[muokkaa]

 • Gustafsson, Anja: Arvaatko alijäämän, ymmärrätkö yhtymän? Verosanastoa selityksineen. Edilex. Helsinki: Edita, 2002. ISBN 951-37-3745-4.

36.6 Kansainvälinen talous. Maailmankauppa[muokkaa]

 • Alasuutari, Pertti & Ruuska, Petri: Post-patria? Globalisaation kulttuuri Suomessa. Sitra 224. Tampere: Vastapaino, 1999. ISBN 951-768-051-1.
 • Barber, Benjamin: Jihad vs. McMaailma. (Jihad vs. McWorld: How globalism and tribalism are reshaping the world, 1995.) Suomennos: Kaisa Kujanpää. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2003. ISBN 952-471-019-6.
 • Beck, Ulrich: Mitä globalisaatio on? Virhekäsityksiä ja poliittisia vastauksia. (Was ist Globalisierung?, 1997.) Suomentanut Tapani Hietaniemi. Tampere: Vastapaino, 1999. ISBN 951-768-057-0.
 • Chomsky, Noam: Hinnalla millä hyvänsä: Uusliberalismi ja globaalikuri. (Profit over people: Neoliberalism & global order, 1999.) Suomentanut Juha Ahokas. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2000. ISBN 952-471-554-6.
 • Chomsky, Noam: Ideologia ja valta. 1, Ideologiakritiikkiä ja vapauden näkökulmia. Toimittaneet ja suomentaneet Juhani Yli-Vakkuri, Marko Ampuja, Erkka Öörni. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2002. ISBN 51-578-951-69.
 • Chossudovsky, Michel: Köyhyyden globalisointi. (Globalization of poverty: Impacts of IMF and World Bank reforms, 1999.) Kansialanimeke: Maailmanpankin ja IMF:n uudistusten vaikutuksia. Suomentanut Heikki Älli. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2001. ISBN 951-578-804-8.
 • Chua, Amy: Maailma liekeissä: Globaali markkinatalous, demokratia ja konfliktit. (World on fire: How exporting free market democracy breeds ethnic hatred and global instability, 2002.) Suomentanut Jaana Airaksinen. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2006. ISBN 952-471-639-9.
 • Eskelinen, Teppo (toim.): Ekologinen velka: Mitä se on ja miten se kertyy?. Turku: Uusi tuuli, 2009.
 • Friedman, Milton & Friedman, Rose: Vapaus valita. (Free to choose, 1980.) Englanninkielisestä alkuteoksesta suomentaneet Heikki Lempiäinen ja Jyrki Vesikansa. Helsingissä: Otava, 1982. ISBN 951-1-06750-8.
 • Friedman, Thomas: Globalisaatio – uhka vai unelma?. (The Lexus and the olive tree, 1999.) Suomentanut Maarit Tillman. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-16477-5.
 • Friedman, Thomas L.: Litteä maailma: 2000-luvun lyhyt historia. (The world is flat: A brief history of the twenty-first century, 2005.) Suomentanut Ilkka Rekiaro. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-21586-8.
 • George, Susan: Maailman kauppajärjestö kuriin. (Remettre l’OMC à sa place, 2001.) Suomentanut Jorma Penttinen. Julkaistu yhdessä Suomen Attacin kanssa. Tampere: Vastapaino, 2003. ISBN 951-768-121-6.
 • Grundström, Elina ym.: Globalisaation portinvartijat. Sitra 268. Helsinki: Edita, 2004. ISBN 951-37-4178-8.
 • Harakka, Timo: Luoton loppu: Rahavallan raunioista kohti uutta kapitalismia: Pamfletti. 2. korjattu painos. Barrikadi-sarja no 11. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-35878-8.
 • Harisalo, Risto & Miettinen, Ensio: Globalisaatio: Avoin vai suljettu maailma. Helsinki: Art House, 2000. ISBN 951-884-281-7.
 • Hassi, Satu & Kiljunen, Kimmo & Pietikäinen, Sirpa: Maapallohaaste. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-15400-1.
 • Held, David & McGrew, Anthony: Globalisaatio: Puolesta ja vastaan. (Globalization / anti-globalization, (2007.) Suomentanut Jyrki Vainonen. Tampere: Vastapaino, 2005. ISBN 951-768-149-6.
 • Hyvärinen, Risto ja Pukkila, Jaana: Katse itään: Kuinka Aasian nousu muuttaa maailmaa. Jyväskylä: Atena, 2009. ISBN 978-951-796-539-2.
 • Isomäki, Risto: Kohti vuotta 1929? Vapaakauppa, työttömyys ja ääriliikkeiden nousu. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat: Maanystävät, 2000. ISBN 951-578-806-4.
 • Juutinen, Marko & Käkönen, Jyrki: Blokkien paluu. Alanimeke kannessa: BRICS-maiden nousu, USA ja Suomi. Helsinki: Into, 2016. ISBN 978-952-264-551-7.
 • Kantola, Anu ym.: Maailman tila ja Suomi. Julkaisija: Ulkoasiainministeriö, kehitysyhteistyöosasto. Helsinki: Gaudeamus, 1999 (3. painos 2002). ISBN 951-662-758-7.
 • Klein, Naomi: Vastarintaa ja vaihtoehtoja. (Fences and windows: Dispatches from the front lines of the globalization debate, 2002.) Suomentanut Maarit Tillman. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27949-8.
 • Korten, David C.: Elämä kapitalismin jälkeen: Maailma yhtiövallan kaaduttua. (The post-corporative world: Life after capitalism, 1999.) Suomentanut Tero Norkola. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 1999. ISBN 951-578-630-4.
 • Kuosma, Tapio: Veroparatiisit: Saalistajaeliittien turvapaikat. Espoo: Livres 'Belles-Lettres', 2014. ISBN 78-952-67994-1-4.
 • Käkönen, Jyrki: Luonnonvarapolitiikka ja konfliktit muuttuvassa kansainvälisessä järjestelmässä: Tutkimus imperialismista ja Afrikan konflikteista 1970-luvulla. Väitöskirja: Turun yliopisto 1986. Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitos. Tutkimuksia no. 29. Tampere: Rauhan ja konfliktintutkimuslaitos, 1985. ISBN 951-706-075-0.
 • Laitinen, Hanna (toim.): Mitä globalisaation jälkeen? Kansalaisliikkeiden ajatuksia talouden globalisaatiosta ja sen vaihtoehdoista. Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen julkaisusarja 21. Helsinki: Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 1999. ISBN 951-8925-48-8.
 • Leppänen, Seppo & Romppanen, Antti (toim.): Globaalitalous ja Suomi. Suomen itsenäisyyden juhlarahaston julkaisu nro 144. VATT-julkaisuja 18. Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, 1995. ISBN 951-561-118-0.
 • Martin, Hans-Peter & Schumann, Harald: Globalisaatioloukku: Hyökkäys demokratiaa ja hyvinvointia vastaan. (Die Globalisierungsfalle: Der Angriff auf Demokratie und Wohlstand, 1996.) Suomentanut Margit Heinämäki. Tampere: Vastapaino, 1998. ISBN 951-768-030-9.
 • Rönkkö, Mika (toim.): Toisenlaisen maailman manifesti: Attac 10 vuotta. Helsinki: Into, 2011. ISBN 978-952-264-029-1.
 • Steinbock, Dan: G2: USA ja Kiina maailman ohjaksissa. Eva-raportti. Helsinki: Taloustieto, 2010. ISBN 978-951-628-510-1.
 • Stiglitz, Joseph E.: Globalisaation sivutuotteet. (Globalization and its discontents, 2002.) Suomennos: Juhani Yli-Vakkuri. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2004. ISBN 952-471-430-2.
 • Tammilehto, Olli: Yhden taalan kysymys: Globalisaatio ja köyhyyskiista. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2003. ISBN 952-471-221-0.
 • Tammilehto, Olli: Rahdin rikokset: Kansainvälisten tavarakuljetusten ekologiset ja yhteiskunnalliset seuraukset. Into-pamfletti 11. Helsinki: Like: Into, 2009. ISBN 978-952-01-0301-9.
 • Wood, Ellen Meiksins: Pääoman imperiumi. (Empire of capital, 2003.) Suomentanut Juha Koivisto. Tampere: Vastapaino, 2005. ISBN 951-768-151-8.
 • Vuoristo, Kai-Veikko: Talousalueiden maailma. Kuvitus: Ralf Westerlund. Profit. Helsinki: WSOY, 1994. ISBN 951-0-18432-2.
 • Väyrynen, Raimo (koonnut): Suomi avoimessa maailmassa: Globalisaatio ja sen vaikutukset. Sitra 223. Helsinki: Taloustieto, 1999. ISBN 951-628-292-X.
 • Väyrynen, Raimo: Globalisaatiokritiikki ja kansalaisliikkeet. Sitra 239. Helsinki: Gaudeamus, 2001. ISBN 951-662-826-5.

36.61 Kansainväliset talousjärjestöt[muokkaa]

 • Hakkarainen, Outi & Tammilehto, Olli & Wallgren, Thomas (toim.): Imperiumin ulkopuolelta: Kehityskriittisiä puheenvuoroja. Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen julkaisusarja no 7. Helsinki: Gaudeamus, 1991. ISBN 951-662-520-7. Teoksen verkkoversio.
 • Jokelainen, Matti: EU:n kehityshistoria ja sosiaaliturva. Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 9. Helsinki: Kansaneläkelaitos, tutkimus- ja kehitysyksikkö, 1996. ISBN 951-669-402-0.
 • Kuosma, Tapio: Uljas uusi Eurooppa: Euroopan unionin perustuslaki. Omakirja. Espoo: Livres Belles-Lettres, 2005. ISBN 952-99178-7-2.
 • Patomäki, Heikki & Minkkinen, Petri: Yhdentymisen ja rahaunionin politiikkaa: Suomi ja Emu globaalissa poliittisessa taloudessa. Helsinki: Like: Ulkopoliittinen instituutti, 1997. ISBN 951-578-538-3.
 • Pesonen, Pertti (toim.): Suomen EU-kansanäänestys 1994: Raportti äänestäjien kannanotoista. Helsinki: Ulkoasiainministeriö, eurooppatiedotus, 1994. ISBN 951-724-014-7.
 • Rehn, Olli: Pieni valtio Euroopan unionissa. Helsinki: Kirjayhtymä, 1996. ISBN 951-26-4199-2.
 • Taivalsaari, Eero: Eurooppa 1992: Mitä yhdentymisestä on tiedettävä?. Helsinki: Tammi, 1991. ISBN 951-30-9897-4.
 • Wallgren, Thomas (toim.): EU vaakalaudalla: Kirjoituksia Suomen ja Euroopan tulevaisuudesta. Helsinki: Like, 2002. ISBN 951-578-944-3.
 • Widgrén, Mika: Euroopan integraation talous ja politiikka. Helsinki: Taloustieto, 2001. ISBN 951-628-324-1.
 • Yhteinen tulevaisuutemme? Suomalaisten kansalaisjärjestöjen lausuntoja Brundtlandin komission raportista. Toimituskunta: Harri Ajomaa (vast.), Panu Raatikainen (ulkoasu), Pekka Salminen. Helsinki: Luonto-liitto, 1989.

36.62 Monikansalliset yritykset[muokkaa]

 • Klein, Naomi: No logo: Ei tilaa, ei vaihtoehtoja, ei töitä, ei logoa: Tähtäimessä brändivaltiaat. (No logo: No space, no choice, no jobs, 2000.) Suomentaneet Liisa Laaksonen ja Maarit Tillman. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-26275-7.

36.63 Suomen ulkomaankauppa[muokkaa]

 • Aromäki, Juhani (vastaava toim.): Venäjäkirja. Helsingissä: Ajatus, 1998. ISBN 951-9440-62-3.
 • Haapaniemi, Mira & Moijanen, Maisa & Muradjan, Kirsi: Tak ili kak? Venäläistä tapakulttuuria suomalaisille. 3. uusittu ja täydennetty painos. Helsinki: Suomalais-venäläinen kauppakamariyhdistys, 2005. ISBN 952-99189-0-9.
 • Honkavaara, Kirsti & Manninen, Laura & Pelkonen, Tommi: Moni-ilmeinen Ranska: Gallialaisen liikekulttuurin erityispiirteet. Kuvitus: Leena Alérini. Yritysjulkaisut. Helsinki: Edita, 1999. ISBN 951-37-2985-0.
 • Inkinen, Sari & Jukka Lahtinen: Aasian liiketoimintakulttuurit. Tampere: Avaintulos, 1994. ISBN 952-9631-03-0.
 • Jalonen, Katariina & Lindstedt, Varpu & Westermarck, Harri (toim.): Yhdentyvä Eurooppa ja kansallinen omaleimaisuus. Helsingin yliopisto, studia generalia, kevät 1994. Helsinki: Helsingin yliopisto, vapaan sivistystyön toimikunta, 1994. ISBN 951-45-6759-5.
 • Kiander, Jaakko ym.: Suomi maailmantaloudessa: Uuden ajan talouspolitiikkaa. Sitra 269. Helsinki: Edita, 2005. ISBN 951-37-4190-7.
 • Nikkanen, Hanna: Viaton imperiumi. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2010. ISBN 978-952-01-0514-3.
 • Wallgren, Thomas (toim.): EU vaakalaudalla. Kirjoituksia Suomen ja Euroopan tulevaisuudesta. Helsinki: Like, 2002. ISBN 951-578-944-3.

36.6309 Historia[muokkaa]

 • Pihkala, Erkki: Suomalaiset maailmantaloudessa keskiajalta EU-Suomeen. Tietolipas 181. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2001. ISBN 951-746-334-0.
 • Viita, Pentti: Kapitalismin ja sosialismin puristuksessa: Suomen ja Neuvostoliiton taloussuhteet 1944–1991. Helsinki: BSV kirja, 2006. ISBN 952-5575-07-1.

36.68 Kehitysmaiden taloudelliset olot[muokkaa]

 • Acemoglu, Daron & Robinson, James A.: Miksi maat kaatuvat: Vallan, vaurauden ja varattomuuden synty. (Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty, 2012.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2013. ISBN 978-952-5697-59-9.
 • Alkio, Paula: Pallo hukassa?. Väestötietosarja 8. Helsinki: Väestöliitto, 1999. ISBN 952-9605-55-2.
 • Chossudovsky, Michel: Köyhyyden globalisointi. (The globalization of poverty: Impacts of IMF and World Bank reforms, 1997.) Suomentanut Heikki Älli. Kansialanimeke: Maailmanpankin ja IMF:n uudistusten vaikutuksia. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2001. ISBN 951-578-804-8.
 • Gylling, Heta (toim.): Kehityksen etiikka ja filosofia. In search of human flourishment: Development ethics and the moral of cultural, social and legal diversity -projekti. Helsinki: Gaudeamus, 2004. ISBN 951-662-887-7.
 • Hakkarainen, Outi (toim.): Rauhaa rakentamassa? Kansalaisjärjestöt haurailla alueilla. Helsinki: Into, 2015. ISBN 978-952-264-364-3.
 • Hakkarainen, Outi & Toikka, Miia & Wallgren, Thomas: Unelmia maailmasta: Suomalaisen kehitysmaaliikkeen juurilla. Pystykorvakirja. Helsinki: Like, 2000. ISBN 951-578-753-X.
 • Heinonen, Reijo: Arvomuisti kehitysyhteistyössä: Kulttuurien kohtaamisen lähtökohtia. Helsinki: Ulkoasiainministeriö, 1997. ISBN 951-724-119-4.
 • Hirvonen, Elina: Afrikasta: Muistiinpanoja vuosilta 2007–2009. Kolumnit julkaistu aiemmin Vihreä lanka -lehden Afrikasta-blogissa. Helsinki: Avain: Vihreä lanka, 2010. ISBN 978-952-5524-82-6.
 • Ikonen, Heikki & Kivimäki, Antti (toim.): Suuri harppaus: Miten kehitysmaiden talouskasvu vaikuttaa ympäristöön?. Edita ympäristö. Helsinki: Edita, 2006. ISBN 951-37-4704-2.
 • Isomäki, Risto: Paljasjalkavallankumous – kymmenen vuotta myöhemmin: Kehitysmaiden kansalaisyhteiskunnat ja ulkomainen rahoitus Ympäristö ja kehitys ry:n projektiyhteistyön valossa. Turku: Ympäristö ja kehitys, 1999. ISBN 951-97061-6-X.
 • Khan, Irene & Petrasek, David: Kohtalona köyhyys? Miten oikeuksien puute syventää köyhyyttä. (The unheard truth: Poverty and human rights, 2009.) Esipuhe: Kofi Annan. Alkusanat: Frank Johansson. Suomentanut Lauri Itäkangas. Helsinki: WSOY: Amnesty International, 2009. ISBN 978-951-0-35494-0.
 • Koponen, Juhani & Tiina Kontinen (toim.): Kehitysapukeisarin vaatekaapilla. Into-pamfletti 41. Helsinki: Like, 2011. ISBN 978-952-01-0616-4.
 • Koponen, Juhani & Lanki, Jari & Kervinen, Anna (toim.): Kehitysmaatutkimus: Johdatus perusteisiin. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-004-6.
 • Lahdenperä, Johan: Maailman juoni: Tekojen tarkoittamattomat seuraukset. Erottaja-sarja. Helsinki: Multikustannus, 2009. ISBN 978-952-468-226-8.
 • Laitinen, Hanna (toim.): Mitä globalisaation jälkeen? Kansalaisliikkeiden ajatuksia talouden globalisaatiosta ja sen vaihtoehdoista. Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen julkaisusarja 21. Helsinki: Kehitysyhteistyön palvelukeskus, 1999. ISBN 951-8925-48-8.
 • Lappé, Frances Moore & Collins, Joseph: Ruokaa kaikille. (Food first: Beyond the myth of scarcity, 1977.) Julkaisija: Tampereen kehitysmaakauppayhdistys ry. Suomentanut Elli Honkonen. Helsinki: Perusta, 1986. ISBN 951-95850-4-4.
 • Rönkkö, Mika (toim.): Toisenlaisen maailman manifesti: Attac 10 vuotta. Helsinki: Into, 2011. ISBN 978-952-264-029-1.
 • Vanhanen, Tatu: Miksi Kiina lähtee lentoon ja Kongo ei? Yhteiskuntien älykkyyserot ja niiden huomiointi kehityksessä. Espoo: East-West Books Helsinki, 2013. ISBN 978-952-67936-0-3.

37 Sosiaalipolitiikka[muokkaa]

 • Ahlqvist, Kirsti & Ahola, Anja (toim.): Elämän riskit ja valinnat: Hyvinvointia lama-Suomessa?. Julkaisija: Tilastokeskus. Helsinki: Edita, 1996. ISBN 951-37-2049-7.
 • Ala-Nikkola, Merja ym.: Utelias järki ja sosiaalipolitiikka. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, 1995. ISBN 951-747-096-7.
 • Allardt, Monica & Sihvo, Tuire & Uusitalo, Hannu: Mitä mieltä hyvinvointivaltiosta? Suomalaisten sosiaaliturvamielipiteet 1975–1991. Sosiaali- ja terveyshallitus. Tutkimuksia 17. Helsinki: Sosiaali- ja terveyshallitus, 1992. ISBN 951-47-5754-8.
 • Anttila, Päivi & Pukkila, Tarmo (toim.): Suomi suosta: Kansallisen strategian aineksia. Acta Universitatis Tamperensis. Ser. B, vol. 39. Tampere: Tampereen yliopisto, 1992. ISBN 951-44-3165-0.
 • Anttonen, Anneli & Sipilä, Jorma: Suomalaista sosiaalipolitiikkaa. Tampere: Vastapaino, 2000. ISBN 951-768-071-6.
 • Bardy, Marjatta (toim.): Kestävää kehitystä etsimässä. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Raportteja 93. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 1993. ISBN 951-47-7083-8.
 • Björklund, Liisa: Kannustaminen ja moraali: Kannustamisen idea suomalaisessa yhteiskuntapolitiikassa 1990-luvulta alkaen. Väitöskirja: Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta, systemaattisen teologian laitos. Karjaa: Liisa Björklund, 2008. ISBN 978-952-92-4750-9. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Bourdieu, Pierre: Vastatulet: Ohjeita uusliberalismin vastaiseen taisteluun. (Contre-feux: Propos pour servir à la résistance contre l'invasion néo-libérale, 1998.) Suomentanut Tiina Arppe. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-15974-7.
 • Ernvall, Reijo & Ernvall, Sirpa & Kaukkila, Hanna-Sisko: Tilastollisia menetelmiä sosiaali- ja terveysalalle. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-26744-9.
 • Ervasti, Heikki: Yhteiskuntaluokat ja hyvinvointivaltion vaihtoehdot. Turun yliopisto. Sarja A 3. Turku: Turun yliopisto, 1993. ISBN 951-29-0140-4.
 • Eräsaari, Leena & Julkunen, Raija & Silius, Harriet (toim.): Naiset yksityisen ja julkisen rajalla. Tampere: Vastapaino, 1995. ISBN 951-9066-94-2.
 • Eräsaari, Risto: Sosiaalivaltio ja sosiaalipolitiikan itseymmärrys. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 43. Jyväskylä: Sosiaalipoliittinen yhdistys, 1984. ISBN 951-9228-09-8.
 • Eräsaari, Risto: Monimutkainen oikeudenmukaisuus. Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan työpapereita no. 97. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1996. ISBN 951-34-0885-X.
 • Förbom, Jussi: Väki, valta ja virasto: Maahanmuuttovirasto ja suomalainen turvapaikkapolitiikka. Helsinki: Into, 2012. ISBN 978-952-264-153-3.
 • Harisalo, Risto & Miettinen, Ensio: Vastuuyhteiskunnan peruslait: Tutkimusmatka ihmisen yhteiskuntaan. Tampere: Tampere University Press, 1995. ISBN 951-44-3771-3.
 • Harisalo, Risto & Miettinen, Ensio (toim.): Epäsuosittuja ajatuksia yhteiskuntapolitiikasta. Tampereen yliopisto, hallintotieteen laitos, Tutkimuksia A 19. Tampere: Tampereen yliopisto, 2000. ISBN 951-44-4877-4.
 • Heikkilä, Matti ym.: Hyvinvoinnin päätepysäkillä? Aineistoa hyvinvointipolitiikkaa ja lamaa koskevaan keskusteluun. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Raportteja 128. Helsinki: Stakes, 1993. ISBN 951-47-7729-8.
 • Heino, Päivi & Westermarck, Harri (toim.): Kenen Suomi?. Studia generalia, syksy 2002. Helsinki: Helsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunta, 2002. ISBN 952-10-0952-7.
 • Heinonen, Jari: Kattotarinasta monikärkiseen pohdintaan: Ajatuksia suomalaisesta sosiaalipolitiikasta. Helsinki: Gaudeamus, 1993. ISBN 951-662-567-3.
 • Helander, Voitto: Kolmas sektori: Käsitteistöstä, ulottuvuuksista ja tulkinnoista. Helsinki: Gaudeamus, 1998 (3. painos 2002). ISBN 951-662-735-8.
 • Helne, Tuula ym.: Sosiaalinen politiikka. Kuviot: Eila Sinivuori. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-27019-9.
 • Helne, Tuula & Laatu, Markku (toim.): Vääryyskirja. Helsinki: Kelan tutkimusosasto, 2006. ISBN 951-669-712-7.
 • Henriksson, Lea & Wrede, Sirpa (toim.): Hyvinvointityön ammatit. Helsinki: Gaudeamus, 2004. ISBN 951-662-917-2.
 • Hiilamo, Heikki: Hyvinvoinnin vakuutusyhtiö: Mistä sote-uudistuksessa on kysymys?. Helsinki: Into, 2015. ISBN 978-952-264-378-0.
 • Hiilamo, Heikki & Saari, Juho (toim.): Hyvinvoinnin uusi politiikka: Johdatus sosiaalisiin mahdollisuuksiin. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. Tutkimuksia A 27. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2010. ISBN 978-952-493-092-5. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Hokkanen, Liisa & Kinnunen, Petri & Siisiäinen, Martti (toim.): Haastava kolmas sektori: Pohdintoja tutkimuksen ja toiminnan moninaisuudesta. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, 1999. ISBN 951-747-129-7.
 • Honkanen, Pertti & Soininvaara, Osmo & Ylikahri, Ville: Perustulo: Kohti toimivaa perusturvaa. Helsinki: ViSiLi Vihreä sivistysliitto, 2007. ISBN 978-952-5078-25-1.
 • Hurtig, Johanna: Maijan tarina: Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö yksilön ja yhteisön traumana. Helsinki: Kirjapaja, 2012. ISBN 978-952-247-249-6.
 • Hämäläinen, Timo J. & Heiskala, Risto: Sosiaaliset innovaatiot ja yhteiskunnan uudistumiskyky. Sitra 271. Helsinki: Edita, 2004. ISBN 951-37-4334-9.
 • Hänninen, Sakari & Karjalainen, Jouko (toim.): Biovallan kysymyksiä: Kirjoituksia köyhyyden ja sosiaalisten uhkien hallinnoimisesta. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-691-2.
 • Hänninen, Sakari & Karjalainen, Jouko & Lahti, Tuukka (toim.): Toinen tieto: Kirjoituksia huono-osaisuuden tunnistamisesta. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2005. ISBN 951-33-1812-5.
 • Hänninen, Sakari & Palola, Elina & Kaivonurmi, Maija (toim.): Mikä meitä jakaa? Sosiaalipolitiikkaa kilpailuvaltiossa. Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi 2010. Teema 7. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2010. ISBN 978-952-245-237-5. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Isola, Anna-Maria & Larivaara, Meri & Mikkonen, Juha (toim.): Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä. Helsinki: Avain, 2007. ISBN 978-952-5524-49-9.
 • Jaakkola, Risto & Karisto, Antti & Roos, J. P. (toim.): Sosiaalipolitiikka, historiallinen kehitys ja yhteiskunnan muutos: Juhlakirja Heikki Wariksen täyttäessä 80 vuotta 25.10.1981. Julkaisija: Sosiaalipoliittinen yhdistys, Alkoholitutkimussäätiö. Espoo: Weilin + Göös, 1981. ISBN 951-35-2586-4.
 • Jokelainen, Matti: EU:n kehityshistoria ja sosiaaliturva. Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 9. Helsinki: Kansaneläkelaitos, tutkimus- ja kehitysyksikkö, 1996. ISBN 951-669-402-0.
 • Julkunen, Raija: Kuka vastaa? Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu. Hyvinvointivaltion rajat -projekti. Helsinki: Stakes, 2006. ISBN 951-33-1858-3.
 • Julkunen, Raija: Suunnanmuutos: 1990-luvun sosiaalipoliittinen reformi Suomessa. Tampere: Vastapaino, 2001. ISBN 951-768-089-9.
 • Kananen, Johannes & Saari, Juho (toim.): Ajatuksen voima: Ideat hyvinvointivaltion uudistamisessa. SoPhi 113. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2009. ISBN 978-952-492-229-6.
 • Kananoja, Aulikki & Lähteinen, Martti & Marjamäki, Pirjo (toim.): Sosiaalityön käsikirja. 3. uudistettu painos. Helsinki: Tietosanoma, 2011. ISBN 978-951-885-338-4.
 • Kananoja, Aulikki & Niiranen, Vuokko & Jokiranta, Harri: Kunnallinen sosiaalipolitiikka: Osallisuutta ja yhteistä vastuuta. 2. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus: Helsinki: Huoltaja-säätiö, 2008. ISBN 978-952-451-113-1.
 • Kantola, Anu & Kautto, Mikko: Hyvinvoinnin valinnat: Suomen malli 2000-luvulla. Sitra 251. Helsinki: Edita, 2002. ISBN 951-37-3748-9.
 • Karttunen, Teija: Nälkävuosien paluu? Näkökulmia suomalaisen nyky-yhteiskunnan nälkäongelmaan. Pro gradu -työ: Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Sosiaalityön julkaisusarja no 2/2004. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2004. ISBN 951-39-1863-7.
 • Kemppainen, Erkki & Mäntysaari, Mikko (toim.): Aristoteles, Rawls ja sosiaalipolitiikka: Keskustelua hyvinvointivaltion peruskysymyksistä eurooppalaisten ajatteluperinteiden valossa. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus: Raportteja 223. Helsinki: Stakes, 1998. ISBN 951-33-0555-4.
 • Kiljunen, Kimmo (toim.): Minun mielestäni Tarja Halonen. Helsinki: Presidentti 2000, 2000. ISBN 952-91-1767-1.
 • Koski, Olli (toim.): Suomi-ilmiö: Puheenvuoroja hyvinvointiyhteiskunnasta 2000-luvulla. Helsinki: Työväen sivistysliitto, 2005. ISBN 951-701-495-3.
 • Koskiaho, Briitta: Yhteiskunnan muutos ja sosiaalipolitiikka. Forum-kirjasto. Helsinki: Tammi, 1986. ISBN 951-30-6360-7.
 • Koskiaho, Briitta: Hyvinvointipalvelujen tavaratalossa: Palvelutalous ja sosiaalipolitiikka Englannissa, Ruotsissa ja Suomessa. Tampere: Vastapaino, 2008. ISBN 978-951-768-233-6.
 • Kosonen, Pekka: Eurooppalaiset hyvinvointivaltiot: Yhdentymistä ja hajaantumista. Helsinki: Gaudeamus, 1995 (2. painos 1997). ISBN 951-662-636-X.
 • Kosonen, Pekka: Pohjoismaiset mallit murroksessa. Tampere: Vastapaino, 1998. ISBN 951-768-033-3.
 • Kosonen, Pekka & Simpura, Jussi (toim.): Sosiaalipolitiikka globalisoituvassa maailmassa. Turku Helsinki: Sosiaalipoliittinen yhdistys: Gaudeamus, 1999. ISBN 951-662-779-X.
 • Kujala, Antti & Danielsbacka, Mirkka: Hyvinvointivaltion loppu? Vallanpitäjät, kansa ja vastavuoroisuus. Helsinki: Tammi, 2015. ISBN 978-951-31-8101-7.
 • Kuusi, Pekka: 60-luvun sosiaalipolitiikka. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen julkaisuja 6. Porvoo: WSOY, 1961 (5. painos 1968).
 • Lahtinen, Ilpo: Perustulo, kansalaisen palkka. Helsinki: Hanki ja jää, 1992. ISBN 951-8916-31-4.
 • Laitinen, Merja & Hurtig, Johanna: Pahan kosketus: Ihmisyyden ja auttamistyön varjojen jäljillä. Jyväskylä: PS-kustannus, 2002. ISBN 952-451-048-0.
 • Lehto, Markku: Sosiaalipolitiikka edistyksen asialla. Tampere: Vastapaino, 2001. ISBN 951-768-098-8.
 • Lehto, Markku: Markkinat, sosiaaliturva ja yksilön voima. Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarja nro 94. Tampere: KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2014. ISBN 978-952-7072-08-0. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Liukko, Jyri: Solidaarisuuskone: Elämän vakuuttaminen ja vastuuajattelun muutos. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-291-0.
 • Marski, Jarmo: Hyvinvoinnin ulottuvuuksia 1995: Uhat, mahdollisuudet ja uudet haasteet. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 15. Helsinki: Kansaneläkelaitos, tutkimus- ja kehitysyksikkö, 1996. ISBN 951-669-417-9.
 • Matthies, Aila-Leena (toim.): Valtion varjossa: Katsaus epävirallisen sektorin tutkimukseen. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, 1991. ISBN 951-747-063-0.
 • Metteri, Anna: Hyvinvointivaltion lupaukset ja kohtuuttomat tapaukset. Julkaisija: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry. ERI-projekti (Erityisryhmien palvelujen ja järjestötoiminnan seuranta). Helsinki: Edita, 2004. ISBN 951-37-4243-1.
 • Mäkinen, Virpi (toim.): Lasaruksesta leipäjonoihin: Köyhyys kirkon kysymyksenä. Jyväskylä: Atena, 2002. ISBN 951-796-269-X.
 • Mäkinen, Virpi & Pessi, Anne Birgitta (toim.): Kerjääminen eilen ja tänään: Historiallisia, oikeudellisia ja sosiaalipoliittisia näkökulmia kerjäämiseen. Tampere: Vastapaino, 2009. ISBN 978-951-768-251-0.
 • Möttölä, Matias & Torsti, Pilvi: Pelastuskirja. Nyt! Käsikirja kans(s)alaisten yhteiskunnalle: (Pamfletti). Barrikadi-sarja no 19. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-37806-9.
 • Niemelä, Pauli & Pursiainen, Terho (toim.): Hyvinvointi yhteiskuntapoliittisena tavoitteena: Juhlakirja professori Juhani Laurinkarin täyttäessä 60 vuotta 8.10.2006. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia nro 62. Kuopio: Kuopion yliopisto, 2006. ISBN 951-27-0551-6.
 • Nieminen, Armas: Mitä on sosiaalipolitiikka?. 3. painos (1. painos 1955, Sosiaalipoliittisen yhdistyksen julkaisuja 4). Porvoo: WSOY, 1984. ISBN 951-0-12501-6.
 • Niemi-Väkeväinen, Leena (toim.): Yksilön ja yhteisön muuntuva suhde: Yhteiskunnan ja sosiaalityön muutoksen tulkintaa. Sosiaalialan oppilaitoksen julkaisuja. Julkaisusarja B, Opintomateriaalit 3. Seinäjoki: Seinäjoen sosiaalialan oppilaitos, ammattikorkeakoulutus, 1995. ISBN 952-5056-00-7.
 • Ojanen, Eero: Yhteiskunnan itsepuolustus. Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarja nro 29. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö, 1998. ISBN 952-9740-55-7.
 • Oksanen, Kimmo: Kerjäläisten valtakunta: Totuus kerjäävistä romaneista... ja muita valheita: Pamfletti. Barrikadi-sarja no 10. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-35778-1.
 • Pakaslahti, Johannes: Euroopan sosiaalisen mallin aineksia. Sitra 243. Helsinki: Gaudeamus, 2001. ISBN 951-662-837-0.
 • Palander, Seppo & Pouke, Airi: Syrjäytyneitä ja syrjäytettyjä: Ääniä Helsingin leipäjonoista ja Kainuun kyliltä. Yhteiskuntapolitiikan tutkimuksia n:o 3. Joensuu: Joensuun yliopiston yhteiskuntapolitiikan ja filosofian laitos, 1996. ISBN 951-708-441-2.
 • Paloheimo, Eero: Välit selviksi – ja joka suuntaan. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991. ISBN 951-0-17456-4.
 • Palola, Elina & Särkelä, Riitta (toim.): Hyvinvointi United – FC Sisämarkkinat: reilu peli. Teema 12. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, 2006. ISBN 951-747-168-8.
 • Perheentupa, Antti-Veikko: Oikeudenmukaisuutta toisin tavoin: Haasteita 90-luvun sosiaalipolitiikalle. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-18813-1.
 • Pessi, Anne Birgitta & Saari, Juho (toim.): Hyvien ihmisten maa: Auttaminen kilpailukyky-yhteiskunnassa. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja A, Tutkimuksia 31. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2011. ISBN 978-952-493-110-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Piirainen, Timo & Saari, Juho (toim.): Yhteiskunnalliset jaot: 1990-luvun perintö?. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen julkaisuja 58. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-838-9.
 • Pursiainen, Terho: Omantunnon aika. Sisällys: Nousukauden etiikka (1995) ja Vastuullinen etiikka. Helsinki: Kirjapaja, 1995. ISBN 951-625-332-6.
 • Pursiainen ym.: Vapauden ja vastuun Suomi. Areena-sarja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-19848-X.
 • Raitasalo, Raimo: Elämänhallinta sosiaalipolitiikan tavoitteena. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 1. Helsinki: Kansaneläkelaitos, tutkimus- ja kehitysyksikkö, 1995. ISBN 951-669-388-1.
 • Rantala, Kati & Sulkunen, Pekka (toim.): Projektiyhteiskunnan kääntöpuolia. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-955-5.
 • Raunio, Kyösti: Sosiaalipolitiikan peruskysymyksiä. 3. uudistettu painos. Turku: Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus, 1989. ISBN 951-880-258-0.
 • Raunio, Kyösti: Sosiaalipolitiikan lähtökohdat. Helsinki: Gaudeamus, 1995 (5. painos 2003). ISBN 951-662-614-9.
 • Riihinen, Olavi (toim.): Sosiaalipolitiikka 2017: Näkökulmia suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen ja tulevaisuuteen. Sitra n:o 123. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1992. ISBN 951-0-16585-9.
 • Roivainen, Irene ym. (toim.): Yhteisöt ja sosiaalityö: Kansalaisen vai asiakkaan asialla?. Sosiaalityön tutkimuksen seuran vuosikirja 6. Jyväskylä: PS-kustannus, 2008. ISBN 978-952-451-190-2.
 • Roos, J. P. & Hoikkala, Tommi (toim.): Elämänpolitiikka. 2000-luvun kirjasto. Helsinki: Gaudeamus, 1998. ISBN 951-662-732-3.
 • Ruuskanen, Petri (toim.): Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi. Näkökulmia sosiaali- ja terveysaloille. Jyväskylä: PS-kustannus, 2002. ISBN 952-451-052-9.
 • Saari, Juho: Markkinayhteiskunta, työmarkkinat ja sosiaalipolitiikka: Karl Polanyin ”suuren murroksen” yhteiskuntateoriasta ja sen ajankohtaisuudesta. University of Tampere, Research Institute for Social Sciences, Work Research Centre, Working papers 40. Tampere: Tampereen yliopisto, 1993. ISBN 951-44-3352-1.
 • Saari, Juho: Uusi aikakausi: Yhdentyvä Eurooppa ja sosiaalipolitiikka. Perustuu Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksella 2003 pidettyyn luentosarjaan Euroopan sosiaalinen malli ja Suomi. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, 2003. ISBN 951-747-152-1.
 • Saari, Juho (toim.): Hyvinvointivaltio: Suomen mallia analysoimassa. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 60. Helsinki: Yliopistopaino, 2005. ISBN 951-570-604-1.
 • Saari, Juho (toim.): Hyvinvointivaltio: Suomen mallia analysoimassa. 3. painos. Perustuu toiseen, korjattuun painokseen. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 60. Helsinki: Yliopistopaino, 2009. ISBN 978-952-495-152-4.
 • Saari, Juho (toim.): Köyhyyspolitiikka: Johdatus sosiaalipolitiikan ytimeen. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, 2005. ISBN 951-747-161-0.
 • Saari, Juho (toim.): Sosiaaliset innovaatiot ja hyvinvointivaltion muutos. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, 2008. ISBN 978-951-747-187-9.
 • Saari, Juho & Yeung, Anne Birgitta (toim.): Oikeudenmukaisuus hyvinvointivaltiossa. Julkaisu on osa Sosiaalipoliittisen yhdistyksen Ratkaisujen aika -toimintasuunnitelmaa. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia nro 63. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-019-0.
 • Savikuja, Jari: Johdatus yhteiskuntapolitiikkaan. 3. uudistettu painos. Yhteiskuntapolitiikan tutkimuksia 12. Joensuu: Joensuun yliopisto, yhteiskuntapolitiikan laitos, 2005. ISBN 952-458-594-4.
 • Siipi, Jouko: Ryysyrannasta hyvinvointivaltioon. Kansialanimeke: Sosiaalinen kehitys itsenäisessä Suomessa. Helsinki: Tammi, 1967.
 • Silvennoinen, Heikki: Koulutus marginalisaation hallintana. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-855-9.
 • Simpura, Jussi & Väärälä, Reijo (toim.): Yläpolitiikkaa vai alapolitiikkaa? Ehkäisevä sosiaali- ja terveyspolitiikka etsii suuntiaan. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 25/1997. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 1997. ISBN 952-00-0378-9.
 • Soininvaara, Osmo: Hyvinvointivaltio ja talouden kriisi. STM:n julkaisuja 11/1992. Sosiaali- ja terveysministeriö, talous- ja suunnitteluosasto, 1992. ISBN 951-47-6654-7.
 • Soininvaara, Osmo: Hyvinvointivaltion eloonjäämisoppi. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-20100-6.
 • Soininvaara, Osmo: Täystyöllisyyteen ilman köyhyyttä. Helsinki: Art House, 1999. ISBN 951-884-252-3.
 • Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020: Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 1:2011. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2011. ISBN 978-952-00-3105-3. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Swift, Jonathan: Vaatimaton ehdotus, joka estäisi Irlannin lapsia olemasta taakaksi vanhemmilleen tai maalleen. (A modest proposal for preventing the children of Ireland from being a burden to their parents or country, 1729.) Suomentanut Timo Siivonen. Jyväskylä: Oksymoron, 1997.
 • Swift, Jonathan: Vaatimaton ehdotus, joka estäisi Irlannin lapsia olemasta taakaksi vanhemmilleen tai maalleen. (A modest proposal for preventing the children of Ireland from being a burden to their parents or country, 1729.) Suomentanut Timo Siivonen. Jyväskylä: JULPU, 1998. ISBN 951-39-0197-1.
 • Taimio, Heikki (toim.): Kurssin muutos: Kestävään kasvuun ja hyvinvointiin. Helsinki: Työväen sivistysliitto, 2009. ISBN 978-951-701-524-0.
 • Taipale, Ilkka (toim.): 100 sosiaalista innovaatiota Suomesta. Helsinki: Itämerikeskussäätiö: Kunnia, 2006. ISBN 952-99772-0-4.
 • Taipale, Ilkka: Miessonaatteja sorron yöstä. Helsinki: Rauhankirjallisuuden edistämisseura: Kunnia, 2003. ISBN 951-9457-32-1.
 • Takala, Pentti (toim.): Hyvinvointi ja muutosten Suomi: Juhlakirja Olavi Riihisen täyttäessä 60 vuotta 9.4.1990. Helsinki: Olavi Riihisen juhlakirjatyöryhmä, 1990. ISBN 952-90-1761-8.
 • Waris, Heikki: Suomalaisen yhteiskunnan sosiaalipolitiikka: Johdatus sosiaalipolitiikkaan. 7., uudistettu painos. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen julkaisuja 5. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1980. ISBN 951-0-09604-0.
 • Vartiainen, Pirkko & Vuorenmaa, Maritta (toim.): Kohti sosiaalisesti kestävää hyvinvointia: Näkökulmia Pohjanmaalta. Vaasan yliopiston julkaisuja. Tutkimuksia 295. Sosiaali- ja terveyshallintotiede 6. Vaasa: Vaasan yliopisto, 2011. ISBN 978-952-476-357-8. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Vähätalo, Kari: Työttömyys ja suomalainen yhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus, 1998. ISBN 951-662-729-3.
 • Wallraff, Günter: Reportaaseja julkisivun takaa. Teos on koottu reportaaseista, jotka on aikaisemmin julkaistu teoksissa 13 unerwünschte Reportagen (1969) ja Neue Reportagen, Untersuchungen und Lehrbeispiele (1972). Suomentanut Ulf-Erik Qvickström. Huutomerkki-sarja. Helsinki: Tammi, 1973. ISBN 951-30-2265-X.

37.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi: Diskursseja rakentamassa: Näkökulmia sosiaalisten käytäntöjen tutkimukseen. Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos, tutkimuksia, sarja A nro 2. Tampere: Tampereen yliopisto, 1991. ISBN 951-44-3024-7.
 • Laadullisen sosiaalitutkimuksen eettiset kysymykset: Kutsuseminaari 2.5.2005. Stakes, Työpapereita 4/2005. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2005. ISBN 951-33-1799-4. Teoksen verkkoversio (PDF).

37.06 Järjestöt[muokkaa]

 • Hänninen, Sakari & Kangas, Anita & Siisiäinen, Martti (toim.): Mitä yhdistykset välittävät: Tutkimuskohteena kolmas sektori. Jyväskylä: Atena, 2003. ISBN 951-796-307-6.
 • Jaakkola, Risto & Kainulainen, Sakari & Rahkonen, Keijo (toim.): Työväensuojelusta sosiaalipolitiikkaan: Sosiaalipoliittinen yhdistys 1908–2008. Helsinki: Edita, 2009. ISBN 978-951-37-5469-3.

37.065 Kokoukset[muokkaa]

 • Niemelä, Heikki & Saari, Juho & Salminen, Kari (toim.): Sosiaalipolitiikan teoreettisia lähtökohtia: Sosiaalitaloudellinen näkökulma. Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 18. Helsinki: Kansaneläkelaitos, tutkimus- ja kehitysyksikkö, 1996. ISBN 951-669-421-7.
 • Niemi, Petteri & Kotiranta, Tuija (toim.): Sosiaalialan normatiivinen perusta. Palmenia-sarja 36. Helsinki: Palmenia, 2008. ISBN 978-951-570-744-4.
 • Sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus: Juhlaseminaari 29.1.1992. Järjestäjät: Sosiaaliturvan keskusliitto ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, 1992. ISBN 951-747-071-1.

37.07 Oppikirjat[muokkaa]

 • Hievanen, Jussi & Kuokka, Heikki: Sosiaalipolitiikan rakenteet ja toiminta. Kuopio: Kustannuskiila, 1992. ISBN 951-657-348-7.
 • Taipale, Vappu ym.: Sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet. 5. uudistettu painos. Porvoo Helsinki: WSOY, 2004 (6. painos 2006). ISBN 951-0-28545-5.

37.09 Historia[muokkaa]

 • Anttonen, Anneli & Sipilä, Jorma: Suomalaista sosiaalipolitiikkaa. Tampere: Vastapaino, 2000 (2. painos 2009). ISBN 951-768-071-6.
 • Eräsaari, Risto & Rahkonen, Keijo (toim.): Työväenkysymyksestä sosiaalipolitiikkaan: Yrjö-Koskisesta Heikki Warikseen. Helsinki: Gaudeamus, 2001. ISBN 951-662-827-3.
 • Haapala, Pertti (toim.): Hyvinvointivaltio ja historian oikut. Väki voimakas 6. Tampere: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 1993. ISBN 951-95276-2-1.
 • Haapala, Pertti: Sosiaalihistoria: Johdatus tutkimukseen. Käsikirjoja 12. Suomen historiallinen seura, 1989. ISBN 951-8915-24-5.
 • Helén, Ilpo & Jauho, Mikko (toim.): Kansalaisuus ja kansanterveys. Helsinki: Gaudeamus, 2003. ISBN 951-662-889-3.
 • Karisto, Antti, Takala, Pentti & Haapola, Ilkka: Elintaso, elämäntapa, sosiaalipolitiikka: Suomalaisen yhteiskunnan muutoksesta. 4. uudistettu painos. WSOY kurssikirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1988 (8. painos 1996). ISBN 951-0-13847-9.
 • Karisto, Antti, Takala, Pentti & Haapola, Ilkka: Matkalla nykyaikaan: Elintason, elämäntavan ja sosiaalipolitiikan muutos Suomessa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998 (4. painos 2006). ISBN 951-0-21146-X.

37.1 Ergonomia[muokkaa]

 • Launis, Martti & Lehtelä, Jouni (toim.): Ergonomia. Helsinki: Työterveyslaitos, 2011. ISBN 978-951-802-966-6.

37.13 Eri alojen työsuojelu ja ergonomia[muokkaa]

 • Molander, Gustaf: Matka mullan alle: Kuolematyöntekijöiden arki. Helsinki: Työterveyslaitos, 2009. ISBN 978-951-802-856-0.

37.2 Sosiaaliturvapolitiikka[muokkaa]

 • Arajärvi, Pentti & Särkelä, Riitta (toim.): Leipää ja lämpöä: Näkökulmia sosiaaliturvan uudistamiseksi. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, 2008. ISBN 978-951-747-188-6.
 • Heikkilä, Matti & Uusitalo, Hannu (toim.).: Leikkausten hinta: Tutkimuksia sosiaaliturvan leikkauksista ja niiden vaikutuksista 1990-luvun Suomessa. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Raportteja 208. Helsinki: Stakes, 1997. ISBN 951-33-0315-2.
 • Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi (toim.): Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 2008. ISBN 978-951-768-223-7.
 • Jokinen, Arja & Suoninen, Eero (toim.): Auttamistyö keskusteluna: Tutkimuksia sosiaali- ja terapiatyön arjesta. Tampere: Vastapaino, 2000. ISBN 951-768-073-2.
 • Juhila, Kirsi: Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina: Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Tampere: Vastapaino, 2006. ISBN 951-768-179-8.
 • Juhila, Kirsi & Forsberg, Hannele & Roivainen, Irene (toim.): Marginaalit ja sosiaalityö. SoPhi 65. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002. ISBN 951-39-0980-8.
 • Kari, Matti & Pakaslahti, Johannes: EU-Suomen sosiaaliturvajärjestelmä. Helsinki: Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus, 2003. ISBN 951-9772-69-3.
 • Kettunen, Terttu & Ihalainen, Jarmo & Heikkinen, Hannele: Monimuotoinen sosiaaliturva. 3. uudistettu painos. Helsinki: WSOY, 2001 (6. painos 2004). ISBN 951-0-25454-1.
 • Kuronen, Marjo ym. (toim.): Sukupuoli ja sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen seuran vuosikirja 3. Jyväskylä: PS-Kustannus, 2004. ISBN 952-451-095-2.
 • Laitinen, Merja & Pohjola, Anneli (toim.): Asiakkuus sosiaalityössä. Pohjautuu sosiaalityön lehtori Ulla-Maija Rantalaihon 60-vuotisjuhlaseminaarin puheenvuoroihin. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-173-9.
 • Lassila, Jukka & Valkonen, Tarmo: Globaalistuminen ja hyvinvointivaltion rahoitus. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA) Sarja B, 48. Sitra, 212. Helsinki: ETLA, 1998. ISBN 951-628-287-3.
 • Louhelainen, Pekka: Tarve vai ansiot? Suomalaisen sosiaaliturvan tavoitetaso huoltovaltion vaivaishoidollisista periaatteista hyvinvointi-ideologiaksi. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, 1988. ISBN 951-747-055-X.
 • Mutka, Ulla: Sosiaalityön neljäs käänne: Asiantuntijuuden mahdollisuudet vahvan hyvinvointivaltion jälkeen. Väitöskirja. SoPhi 27. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1998. ISBN 951-39-0285-4.
 • Pehkonen, Aini & Väänänen-Fomin, Marja (toim.): Sosiaalityön arvot ja etiikka. Sosiaalityön tutkimuksen seuran vuosikirja 9. Jyväskylä: PS-kustannus, 2011. ISBN 978-952-451-499-6.
 • Raunio, Kyösti: Olennainen sosiaalityössä. 2. uudistettu laitos. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-102-9.
 • Rinne, Päivi: Matkalla muutokseen: Sosiaalialan projektitoiminnan perustelut, tavoitteet ja toimintatavat Sosiaaliturva-lehden kirjoituksissa 1990-luvulla. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 356. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009. ISBN 978-951-39-3501-6.
 • Satka, Mirja & Pohjola, Anneli & Rajavaara, Marketta (toim.): Sosiaalityö ja vaikuttaminen. SoPhi 76. Sosiaalityön tutkimuksen seuran vuosikirja 2. Jyväskylä: Minerva: Jyväskylän yliopisto, 2003. ISBN 952-5092-91-7.
 • Sipilä, Jorma: Sosiaalisten ongelmien synty ja lievittäminen. Forum-kirjasto. Helsinki: Tammi, 1979. ISBN 951-30-4640-0.
 • Soininvaara, Osmo: SATA-komitea: Miksi asioista päättäminen on niin vaikeaa?. Helsinki: Teos, 2010. ISBN 978-951-851-333-2.
 • Sorvari, Hannu: Asiakastiedon suoja sosiaalihuollossa. Hygieia. Helsinki: Tammi, 2001. ISBN 951-26-4754-0.
 • Särkelä, Antti: Välittäminen ammattina. Tampere: Vastapaino, 2001. ISBN 951-768-096-1.
 • Kotiranta, Tuija & Niemi, Petteri & Haaki, Raili (toim.): Sosiaalisen toiminnan perusta. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-952-495-191-3.
 • Virta, Kari & Toivola, Matti: Sosiaaliturvan pääpiirteet. Täysin uudistettu painos. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, 1993. ISBN 951-747-074-6.

37.201 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli & Pösö, Tarja (toim.): Sosiaalityö ja teoria. Sosiaalityön tutkimuksen seuran 7. vuosikirja. Jyväskylä: PS-kustannus, 2009. ISBN 978-952-451-398-2.

37.2053 Vuosikirjat[muokkaa]

 • Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli & Pösö, Tarja (toim.): Sosiaalityö ja teoria. Sosiaalityön tutkimuksen seuran 7. vuosikirja. Jyväskylä: PS-kustannus, 2009. ISBN 978-952-451-398-2.

37.207 Oppikirjat[muokkaa]

 • Lindgren, Jarl: Sosiaaliturvan perusteet. 4. uudistettu painos. Sairaanhoitajien koulutussäätiön julkaisu. WSOY sosiaaliala ja terveydenhuolto. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990. ISBN 951-0-16196-9.

37.209 Historia[muokkaa]

 • Arffman, Kaarlo: Auttamisen vallankumous: Luterilaisuuden yritys ratkaista köyhyyden aiheuttamat ongelmat. Historiallisia tutkimuksia 236. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 205. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 2008. ISBN 978-951-746-954-8.
 • Jaakkola, Jouko ym.: Armeliaisuus, yhteisöapu, sosiaaliturva: Suomalaisten sosiaalisen turvan historia. Sosiaaliturvan kirjallisuus, Sarja Sosiaalipolitiikka, sosiaaliturva 1. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, 1994. ISBN 951-747-070-3.
 • Toikko, Timo: Sosiaalityön ideat: Johdatus sosiaalityön historiaan. Tampere: Vastapaino, 2005. ISBN 951-768-165-8.

37.21 Toimeentuloturva[muokkaa]

 • Ei riitä! 120 euroa lisää perusturvaan. Komiteamietinnön on työstänyt Arja Alho. Vapaus valita toisin -julkaisusarjan ensimmäinen kirja. Helsinki: Into, 2010. ISBN 978-952-264-021-5.
 • Ek, Ellen: Nuorten aikuisten työelämästä syrjäytyminen ja sosiaaliturvan käyttö. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 76. Helsinki: Kela, tutkimusosasto, 2004. ISBN 951-669-637-6.
 • Jokinen, Heikki: Sarjakuvantekijän selviytymisopas. Helsinki: Sarjakuvantekijät, 1999. ISBN 951-98311-0-X.
 • Perusturvan riittävyyden arviointiraportti. Laatinut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asettama työryhmä. Avauksia 4/2011. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2011. Teoksen verkkoversio (PDF).

37.2106 Järjestöt[muokkaa]

 • Opiksi ja iloksi: Eläkeliiton Jyväskylän yhdistys: 40-vuotisjuhlakirja: 1970–2010. Jyväskylä: Eläkeliiton Jyväskylän yhdistys, 2010. ISBN 978-952-9880-92-8.

37.2109 Historia[muokkaa]

 • Haavikko, Paavo: Kansalaisturvaa rakentamassa: Kelan viisi vuosikymmentä 1937–1987. Helsinki: Kansaneläkelaitos, 1988. ISBN 951-669-255-9.

37.23 Sosiaalipalvelut[muokkaa]

 • Kotiranta, Tuija: Aktivoinnin paradoksit. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 335. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2008. ISBN 978-951-39-3213-8.
 • Lukkarinen, Margita: Omakielisten palvelujen turvaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 1:2001. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2001. ISBN 952-00-0931-0.
 • Petrelius, Päivi: Sukupuoli ja subjektius sosiaalityössä: Tulkintoja naistyöntekijöiden muistoista. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 266. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2005. ISBN 951-39-2137-9.
 • Päivärinta, Tuija: Jaettu vastuu: Tutkimus sosiaalipalvelujen organisoinnista Suomessa vuosina 1974–1990. Acta 19. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, 1993. ISBN 951-759-901-3.
 • Seppänen-Järvelä, Riitta & Karjalainen, Vappu (toim.): Kehittämistyön risteyksiä. Helsinki: Stakes, 2006. ISBN 951-33-1853-2.
 • Stengård, Eija ym.: Time out! – Aikalisä! Elämä raiteilleen -toimintamalli: Käsikirja. Helsinki: Stakes, 2008. ISBN 978-951-33-2183-3.

37.2307 Oppikirjat[muokkaa]

 • Aho, Päivi & Aaltonen, Elli & Ruuskanen, Raili: Sosiaalihuollon perusteet: Tarpeet, toiminta ja tekijät. Helsinki: WSOY, 1994. ISBN 951-0-17210-3.

37.2309 Historia[muokkaa]

 • Piirainen, Veikko: Vaivaishoidosta sosiaaliturvaan: Sosiaalihuollon ja sen työntekijäjärjestöjen historiaa Suomen itsenäisyyden ajalta. Sosiaaliturvan laitoksen julkaisuja 4. Hämeenlinna: Karisto, 1974.

37.232 Vanhusten huolto[muokkaa]

 • Eräsaari, Leena (toim.) & Niittymäki, Anne & Myllykoski, Piia: Vanhusten arjen tukena. Sopiva-projekti. Tampere: Nääsville ry: Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön laitos, 2007. ISBN 978-952-92-2169-1.
 • Seppänen, Marjaana & Karisto, Antti & Kröger, Teppo (toim.): Vanhuus ja sosiaalityö: Sosiaalityö avuttomuuden ja toimijuuden välissä. Sosiaalityön tutkimuksen seuran vuosikirja 5. Jyväskylä: PS-kustannus, 2007. ISBN 978-952-451-153-7.
 • Seppänen, Marjaana & Karisto, Antti & Kröger, Teppo (toim.): Gerontologinen sosiaalityö: Katsaus lähtökohtiin, nykytilaan ja tulevaisuuteen. Julkaisija: Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA. Palmenia-sarja 10. Helsinki: Yliopistopaino, 2006. ISBN 951-570-658-0.
 • Tallqvist, Tarja & Simonen, Elina: Kuka vierelles jää: Lähihoitajan raportti. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-20991-1.

37.233 Vammaisten huolto[muokkaa]

 • Kaski, Markus & Manninen, Anja & Pihko, Helena (toim.): Kehitysvammaisuus. 4. uudistettu painos. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2009. ISBN 978-951-0-32350-2.
 • Määttä, Paula: Perhe asiantuntijana. Erityiskasvatuksen ja kuntoutuksen käytännöt. Opetus 2000. Jyväskylä: Atena, 1999. ISBN 951-796-182-0.
 • Ōe, Kenzaburō: Hikarin perhe. (Kaifuku suru kakozu, 1995.) Kuvittanut Yukari Ōe. Suomentanut Jaana Kapari. Suomennettu Stephen Snyderin englanninnoksesta The healing family. Helsinki: Tammi, 1997. ISBN 951-31-0959-3.
 • Pelkonen, Marja ym. (toim.): Vaillinaisesta kokonaiseksi. Helsinki: Kääntöpiiri, 1994. ISBN 951-8989-36-2.
 • Sacks, Oliver: Käsien kieli: Matka kuurojen maailmaan. (Seeing voices: A journey into the world of the deaf, 1989.) Suomentanut Riikka Toivanen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1992. ISBN 951-0-17550-1.
 • Sume, Helena: Perheen pyörteinen arki: Sisäkorvaistutetta käyttävän lapsen matka kouluun. Väitöskirja. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 334. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2008. ISBN 978-951-39-3123-0. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Urhonen, Amu: Kompastuksia: Vammaispoliittinen pamfletti. Into-pamfletti 47. Helsinki: Like, 2011. ISBN 978-952-01-0620-1.
 • Vehmas, Simo: Vammaisuus: Johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-957-1.

37.4 Perhepolitiikka[muokkaa]

 • Aarnipuu, Tiia: Sateenkaariperheen ABC-kirja. 3. tarkistettu painos. Seta-julkaisuja 17. Helsinki: Seta, 2006. ISBN 952-9862-18-0.
 • Hiilamo, Heikki: Akantappolaista isäkiintiöön: Perhepolitiikan pitkä linja Suomessa ja Ruotsissa. Pohjautuu osin tekijän väitöskirjaan The rise and fall of Nordic family policy?. Helsinki: Stakes, 2006. ISBN 951-33-1843-5.
 • Husso, Marita: Parisuhdeväkivalta: Lyötyjen aika ja tila. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Tampere: Vastapaino, 2003. ISBN 951-768-116-X.
 • Jämsä, Juha (toim.): Sateenkaariperheet ja hyvinvointi: Käsikirja lasten ja perheiden kanssa työskenteleville. Sateenkaariperhetyön projekti. Jyväskylä: PS-kustannus, 2008. ISBN 978-952-451-387-6.
 • Naisen puolesta, ei miestä vastaan: Suomalainen naisliike väkivaltaa vastustamassa. Joensuun yliopisto, sosiologian laitos, Sosiologian raportteja 2. Joensuu: Joensuun yliopisto, sosiologian laitos, 2003. ISBN 952-458-286-4.
 • Piispa, Minna ym.: Naisiin kohdistunut väkivalta 2005. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 225. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, 2006. ISBN 951-704-328-7.
 • Tauro, Tanja & Dijken, Marjo van (toim.): Kunnia konfliktina: Näkökulmia ilmiön tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Amoral-hankkeen loppujulkaisu. Helsinki: Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri, 2009. ISBN 978-952-5082-62-3.

37.408 Taulukot. Tilastot[muokkaa]

 • Heiskanen, Markku & Piispa, Minna: Usko, toivo, hakkaus: Kyselytutkimus miesten naisille tekemästä väkivallasta. Oikeus 1998:12. Helsinki: Tilastokeskus, 1998. ISBN 951-727-489-0.

37.409 Historia[muokkaa]

37.41 Päivähoito. Esiopetus[muokkaa]

 • Autere, Hanna: Lesboperhe ja päivähoito. Seta-julkaisut 9. Helsinki: Seksuaalinen tasavertaisuus Seta, 1996. ISBN 952-9862-08-3.
 • Halttunen, Leena: Päivähoitotyö ja johtajuus hajautetussa organisaatiossa. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 375. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 009. ISBN 978-951-39-3698-3.
 • Helenius, Aili: Leikin kehitys varhaislapsuudessa. Helsinki: Kirjayhtymä, 1993. ISBN 951-26-3695-6.
 • Hilska, Päivi & Kallioniemi, Arto & Luodeslampi, Juha (toim.): Uskontokasvatus monikulttuurisessa maailmassa. Pääosa artikkeleista Varhaiskasvatuksen uskontokasvatuksen symposiumin 2005 alustuksia. Helsinki: Kirjapaja, 2005. ISBN 951-607-233-X.
 • Högström, Barbro & Saloranta, Outi (toim.): Esiopetus tavoitteellisen oppimispolun alkuna. Helsinki: Opetushallitus, 2001. ISBN 952-13-1172-X.
 • Karila, Kirsti ym.: Kasvatusvuorovaikutus. Tampere: Vastapaino, 2006. ISBN 951-768-192-5.
 • Kupila, Päivi (toim.): Arvioidaan yhdessä: Näkökulmia arviointiin varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatus. Helsinki: Tammi, 2004. ISBN 951-26-5138-6.
 • Ojala, Mikko: Varhaiskasvatuksen perusteita ja haasteita. 4. uudistettu painos. Varhaiskasvatus-sarja. Helsinki: Kirjayhtymä, 1993. ISBN 951-26-3815-0.

37.4101 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Härkönen, Ulla: Työkasvatusajattelun systeeminen tutkimus: Tulevaisuuden näkökulma pienten lasten työkasvatukseen. Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia n:o 38. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1991. ISBN 951-708-018-2.
 • Karila, Kirsti & Kinos, Jarmo & Virtanen, Jorma (toim.): Varhaiskasvatuksen teoriasuuntauksia. Jyväskylä: PS-kustannus, 2001. ISBN 952-451-021-9.
 • Ruoppila, Isto ym. (toim.): Varhaiskasvatuksen tutkimusmenetelmiä. Jyväskylä: Atena, 1999. ISBN 951-796-180-4.

37.4109 Historia[muokkaa]

 • Salminen, Hannele & Salminen, Jukka: Lastentarhatoiminta – osa lapsuuden historiaa: Friedrich Fröbelin lastentarha-aate ja sen leviäminen Suomeen. Toimitus: Annaleena Välimäki. Mannerheimin lastensuojeluliitto. P-julkaisusarja no 17. Helsinki: Mannerheimin lastensuojeluliitto, 1986. ISBN 951-9312-12-9.

37.42 Lasten ja nuorten huolto ja suojelu[muokkaa]

 • Anttila, Anna (toim.): Lapsuuden muuttuva maisema: Puheenvuoroja kulutuskulttuurin seksualisoinnin vaikutuksista. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, raportteja 284. Helsinki: Stakes, 2004. ISBN 951-33-1595-9.
 • Anis, Merja: Sosiaalityö ja maahanmuuttajat: Lastensuojelun ammattilaisten ja asiakkaiden vuorovaikutus ja tulkinnat. Väitöskirja: Turun yliopisto. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 47. Helsinki: Väestöliitto, 2008. ISBN 978-951-9450-94-0.
 • Koponen, Anne: Vaietut kohtalot: Sikiöaikana päihteille altistuneet lapset. Kotu-tutkimuksia 1/2004. Helsinki: Kehitysvammaliiton tutkimusyksikkö Kotu, 2004. ISBN 951-580-388-8.
 • Laine, Kaarina & Neitola, Marita (toim.): Lasten syrjäytyminen päiväkodin vertaisryhmästä. Kasvatusalan tutkimuksia 11. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura, 2002. ISBN 952-5401-10-3.
 • Laitinen, Merja: Häväistyt ruumiit, rikotut mielet: Tutkimus lapsina läheissuhteissa seksuaalisesti hyväksikäytettyjen naisten ja miesten elämästä. Väitöskirja: Rovaniemi: Lapin yliopisto. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-155-0.
 • Lampi, Eija: Piesty lapsi: Yhteiskuntamme uusi uhri. Helsinki: Kirjayhtymä, 1983. ISBN 951-26-2480-X.
 • Lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen voimaansaattamista valmisteleva työryhmä: Lasten suojeleminen seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä. Oikeusministeriö, Mietintöjä ja lausuntoja 34/2010. Helsinki: Oikeusministeriö, 2010. ISBN 978-952-466-749-4. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Räty, Tapio: Lastensuojelulaki: Käytäntö ja soveltaminen. Uudistettu ja korjattu laitos. Evolutio legis. Helsinki: Edita, 2010. ISBN 978-951-37-5663-5.
 • Suomela, Anu & Furman, Ben (toim.): Seksuaalinen noitavaino: Tieteellisiä kirjoituksia aikamme tabusta. Kirjan artikkelit englanninkielestä kääntänyt Sexpon työryhmä. Mieli-kirjat. Ben: Lyhytterapia-instituutti, 1999. ISBN 952-5174-10-7.
 • Weele, Teo van der: Häpeästä rauhaan. Seksuaalisesti hyväksikäytettyjen auttaminen. (From Shame to Peace. Counselling and caring for the sexually abused, 1995.) Englanninkielisestä teoksesta suomentanut Tarja Rouhiainen. Turku: Kristillinen tervehtymiskeskus CHC, 1999. ISBN 951-96927-4-6.

37.4209 Historia[muokkaa]

 • Hämäläinen, Juha: Lastensuojelun kehityslinjoja: Tutkimus Suomen lastensuojelun aatepohjasta ja oppihistoriasta. Snellman-instituutin A-sarja 22. Kuopio: Snellman-instituutti, 2007. ISBN 978-951-842-317-4.
 • Pekkarinen, Elina: Stadilaispojat, rikokset ja lastensuojelu: Viisi tapaustutkimusta kuudelta vuosikymmeneltä. Väiröskirja: Helsingin yliopisto. Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura: Julkaisuja 102. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto: Nuorisotutkimusseura, 2010. ISBN 978-952-5464-73-3.

37.5 Asuntopolitiikka[muokkaa]

 • Anderson, Nels: Kulkumiehet: Hobojen elämää 20-luvun Amerikassa. (The hobo: The sociology of the homeless man, 1923.) Suomentanut Leevi Lehto. Julkaisija: A-klinikkasäätiö, Alkoholitutkimussäätiö, Sosiaalihallitus. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1988. ISBN 951-860-873-3.
 • Juntto, Anneli (toim.): Asumisen unelmat ja arki: Suomalainen asuminen muutoksessa. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-136-4.
 • Knuuti, Liisa (toim.): Asumisen monet kasvot. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja C 60. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, 2005. ISBN 951-22-7791-3.
 • Linnainmaa, Leena & Palo, Marianne: Asunnonhankintaopas. Julkaisija: Suomen kiinteistöliitto. Helsinki: Kiinteistöalan kustannus, 2007. ISBN 978-951-685-169-6.
 • Passinmäki, Pekka: Kaupunki ja ihmisen kodittomuus: Filosofinen analyysi rakentamisesta ja arkkitehtuurista. 23°45. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2002. ISBN 951-96984-6-9.

37.509 Historia[muokkaa]

 • Tuuri, Antti: Linnuille pesänsä, ketuille kolonsa: Asuntorakentamisen viisi värikästä vuosikymmentä. Helsinki: Suomen rakennuslehti, 1998. ISBN 951-664-020-6.
 • Viikki, Markku: Sunnuntaikahveja ja asukasdemokratiaa: Kortepohjan ylioppilaskylä 1968–1988. Perustuu tekijän Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella 2004 tehtyyn pro gradu -työhön. JYY:n julkaisusarja 79. Jyväskylä: Kampus kustannus, 2008. ISBN 978-951-9113-79-1.

37.6 Päihdepolitiikka. Päihdehuolto[muokkaa]

 • Hänninen, Vilma & Ylijoki, Oili-Helena: Muuttuuko ihminen?. Anja Koski-Jänneksen juhlakirja. Tampere: Tampere University Press, 2004. ISBN 951-44-6153-3.
 • Tigerstedt, Christoffer (toim.): Nuoret ja alkoholi. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 75. Helsinki: Alkoholi- ja huumetutkijain seura: Nuorisotutkimusseura: Nuorisotutkimusverkosto, 2007. ISBN 978-952-92-1938-4. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Tirronen, Kerttu: Näkökulmia huumekysymykseen: Artikkelikokoelma. Helsinki: Irti huumeista, 2001. ISBN 951-96992-4-4.

37.609 Historia[muokkaa]

 • Sulkunen, Irma: Raittius kansalaisuskontona: Raittiusliike ja järjestäytyminen 1870-luvulta suurlakon jälkeisiin vuosiin. Historiallisia tutkimuksia 134. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1986. ISBN 951-9254-79-X.

37.61 Alkoholipolitiikka[muokkaa]

 • Auvinen, Anja: Naisten kesken: Juomisesta, naiseudesta, elämästä. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Raportteja 164. Helsinki: Stakes, 1994. ISBN 951-47-9616-0.
 • Koistinen, Paavo: Onko yksikin liikaa: Alkoholin käytöstä ja sen seurauksista. Helsinki: Yliopistopaino, 1994. ISBN 951-570-190-2.
 • Kojo, Raimo O.: Eroon viinasta: Uudenlaisia näkemyksiä alkoholismista ja siihen suhtautumisesta. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-15174-6.
 • Mäkelä, Pia & Mustonen, Heli & Tigerstedt, Christoffer: Suomi juo: Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968–2008. Teema 8. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2010. ISBN 978-952-245-268-9. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Orjasniemi, Tarja & Tiuraniemi, Olli (toim.): Rajua, rujoa ja raitista: Alkoholin käyttöä Lapissa. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2009. ISBN 978-952-484-274-7.
 • Peltoniemi, Teuvo (toim.): Pääasiana alkoholi: Käyttö, haitat, hoito, politiikka nyt ja 2040. Turku: Lundbeck, 2013. ISBN 978-952-93-1517-8.
 • Toiviainen, Seppo: Kantapöydän imu: Juoppokulttuuri valintana ja pakkona. Hanki ja jää. Helsinki: Tammi, 1997. ISBN 951-31-1049-4.
 • Winter, Torsten: Nuorten raittius ja siihen vaikuttavat tekijät. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Kansanterveystieteen julkaisuja M 182. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2004. ISBN 952-10-1364-8. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Virtanen, Matti: Änkyrä, tuiske, huppeli: Muuttuva suomalainen humala. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1982. ISBN 951-0-11494-4.

37.6106 Järjestöt[muokkaa]

 • Ahonen, Jukka: Raittiuden voima: Raittiuden ystävät 1853–2003. Helsinki: Otava, 2003. ISBN 951-1-18920-4.

37.6109 Historia[muokkaa]

 • Peltonen, Matti & Kuusi, Hanna & Kilpiö, Kaarina (toim.): Alkoholin vuosisata: Suomalaisten alkoholiolojen vaiheita 1900-luvulla. Historiallinen arkisto 122. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. ISBN 951-746-823-7.
 • Kuusi, Hanna: Viinistä vapautta: Alkoholi, hallinta ja identiteetti 1960-luvun Suomessa. Bibliotheca historica 82. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2003. ISBN 951-746-551-3.
 • Kuusisto, Alina (toim.): Wiinan viemää: Artikkeleita alkoholin ja sen lieveilmiöiden historiasta. Pohjois-Karjalan historiallisen yhdistyksen vuosikirja 12. Joensuu: Pohjois-Karjalan historiallinen yhdistys, 2007. ISBN 978-952-99525-1-9.
 • Sillanpää, Merja: Säännöstelty huvi: Suomalainen ravintola 1900-luvulla. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Bibliotheca historica 72. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2002. ISBN 951-746-352-9.
 • Sulkunen, Irma: Raittius kansalaisuskontona: Raittiusliike ja järjestäytyminen 1870-luvulta suurlakon jälkeisiin vuosiin. Historiallisia tutkimuksia 134. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1986. ISBN 951-9254-79-X.
 • Susiluoto, Ilmari: Vilpittömän ilon valtakunta: Viina ja Venäjä. Helsingissä: Ajatus, 2007. ISBN 978-951-20-7496-9.
 • Sääskilahti, Minna: Vapise, kuningas alkoholi: Alkoholivalistuksen tekstilaji ja sen muuttuminen vuosien 1755 ja 2001 välisenä aikana. Väitöskirja: Oulun yliopisto. Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora 70. Oulu: Oulun yliopisto, 2006. ISBN 951-42-8004-0. Teoksen verkkoversio (PDF).

37.62 Huumausainepolitiikka[muokkaa]

 • Christie, Nils & Bruun, Kettil: Hyvä vihollinen: Huumausainepolitiikka Pohjolassa. (Den gode fiende: Narkotikapolitikk i norden, 1984.) Suomentanut Markku Quintus. Espoo: Weilin + Göös, 1986. ISBN 951-35-3584-3.
 • Hiilamo, Heikki ym.: Huumetalouden lonkerot. Huumeet ja kehitys. HuuMaa. Hyvinvoinnin ilmapuntari 8. Helsinki: Suomen elämäntapaliitto, 2003. ISBN 952-9548-13-3.
 • Kaukonen, Olavi & Pekka Hakkarainen (toim.): Huumeiden käyttäjä hyvinvointivaltiossa. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-863-X.
 • Kekoni, Taru: Kannabiksen käyttö, yhteiskunnallinen reagointi ja siihen vastaaminen: Kannabisaktivistien näkökulma. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 1281. Tampere: Tampere University Press, 2007. ISBN 978-951-44-7150-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Pylkkänen, Kari: Syy vai seuraus? Kysymyksiä ja vastauksia huumeista. 2. uudistettu painos. Helsinki: Kansalaiskasvatuksen keskus, 1992. ISBN 951-9094-33-4.
 • Sarvanti, Tapani: Huumepolitiikka ja oikeudenmukaisuus. Väitöskirja: Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalipolitiikan laitos. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus: Tutkimuksia 83. Helsinki: Stakes, 1997. ISBN 951-33-0486-8.
 • Peltoniemi, Teuvo & Larmela, Timo: Kahta mieltä kannabiksesta. Keskustelu ilmestynyt alunperin Verkkotie-julkaisussa (www.verkkotie.fi). Helsinki: A-klinikkasäätiö, Prevnet-ohjelma, 1998. ISBN 952-9894-26-0.

37.6209 Historia[muokkaa]

 • Hakkarainen, Pekka: Suomalainen huumekysymys: Huumausaineiden yhteiskunnallinen paikka Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. Väitöskirja: Turun yliopisto. Alkoholitutkimussäätiön julkaisuja n:o 42. Helsinki: Alkoholitutkimussäätiö: Akateeminen kirjakauppa, 1992. ISBN 951-9192-54-9.
 • Hämeen-Anttila, Jaakko: Trippi ihmemaahan: huumeiden kulttuurihistoria. Helsingissä: Otava, 2013. ISBN 978-951-1-27259-5.
 • Ylikangas, Mikko: Unileipää, kuolonvettä, spiidiä: Huumeet Suomessa 1800–1950. Jyväskylä: Atena, 2009. ISBN 978-951-796-578-1.

37.7 Yksityinen avustus- ja huoltotyö[muokkaa]

 • Clinton, Bill: Annetaan: Miten jokainen meistä voi muuttaa maailmaa?. (Giving: How each of us can change the world, 2007.) Suomennos: Aleksi Milonoff. Dublin: Nordstrom, 2007. ISBN 978-87-92089-03-8.
 • Dunant, Henry: Solferinon muisto. (Un souvenir de Solferino, 1862.) Perustuu Esko Pirisen suomennokseen englanninkielisestä laitoksesta A memory of Solferino. Käännöksen uudistus: Elina Ravantti. Helsinki: Suomen Punainen Risti, 2001. ISBN 951-658-087-4.
 • Kuvaja, Sari: Hyvä raha: Ihmiset ja yhteisöt maailmaa parantamassa. Helsinki: Kirjapaja, 2010. ISBN 978-952-247-099-7.
 • Virtanen, Rauli: Hiljaiset auttajat: suomalaista katastrofityötä Turkin sodasta Haitiin. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-36830-5.
 • Yeung, Anne Birgitta: Vapaaehtoistoiminta osana kansalaisyhteiskuntaa – ihanteita vai todellisuutta? Tutkimus suomalaisten asennoitumisesta ja osallistumisesta vapaaehtoistoimintaan. Helsinki: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys, 2002. ISBN 951-98886-1-6.

37.8 Kuluttajapolitiikka[muokkaa]

 • Frankel, Lois P.: Kiltti tyttö ei rikastu: 69 tapaa pysyä köyhänä. (Nice girls don't get rich: 75 avoidable mistakes women make with money, 2005.) Käännös: Maarit Tillman. Helsinki: Talentum, 2005. ISBN 952-14-1012-4.
 • Gunnarsson, Karin: Eläinystävällisen kuluttajan opas. (Handla djurvänligt: En konsumentguide från förbundet djurens rätt.) Suomentanut ja Suomen oloihin soveltanut Helena Telkänranta. 3. korjattu painos. Helsinki: Eläinsuojeluliitto Animalia, 2006. ISBN 951-98700-7-5.
 • Honkasalo, Laura: Nuukaillen, eli Kuinka pelastin kukkaroni ja maailman. Helsinki: Kirjapaja, 2014. ISBN 978-952-247-439-1.
 • Jutila, Tarja & Otva, Ritva: Penninvenyttäjän käsikirja. Piirrokset: Raimo Sallinen. 4. painos 1993. Helsinki: Maa- ja kotitalousnaisten keskus: Marttaliitto, 1992. ISBN 952-9663-05-6.
 • Lampikoski, Timo: Penninvenyttäjän opas: Näin säästät selvää rahaa. Piirroskuvat: Pertti Anikari. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-18885-9.
 • Makkonen, Anne (toim.): Tähtäimessä loistoyksilö: Ohjeita käytetyn auton ostajalle. Kuluttajaopas-sarja. Kuluttajaviraston julkaisusarja 4/1997. Helsink: Kuluttajavirasto, 1997 (3. korjattu lisäpainos 2000). ISBN 951-53-1213-2.
 • Salakari, Tuula & Salakari, J.-P.: Kirpputoreista huutokauppoihin: Secondhandia etsimässä. Piirrokset: Elina Vanninen. WSOY harrasteopas. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-19417-4.
 • Salvi, Lassi & Rautiainen, Antti: Kuluta harkiten: Vastuullisen kuluttajan opas. 2. uudistettu painos. Helsinki Turku: Suomen Rauhanpuolustajat: Maailmankauppojen liitto, 1999. ISBN 951-96761-2-0. Teoksen verkkoversio.
 • Schönburg, Alexander von: Tyylikkään köyhäilyn taito. (Die Kunst des stilvollen Verarmens: Wie man ohne Geld reich wird, 2005.) Suomentanut Raija Nylander. Jyväskylä: Atena, 2007. ISBN 978-951-796-475-3.

38 Kasvatus. Opetus. Kasvatustiede[muokkaa]

 • Ahmavaara, Yrjö: Hyvinvointivaltion tabut: Nykykulttuurimme kritiikki. 2. lisätty painos. Helsinki: Yliopistopaino, 1998. ISBN 951-570-420-0.
 • Airaksinen, Timo & Kaalikoski, Katri (toim.): Opin filosofiaa: Filosofian opit. Helsinki: Yliopistopaino, 1999. ISBN 951-570-430-8.
 • Aittola, Tapio (toim.): Kasvatussosiologian teoreetikoita: Uudesta kasvatussosiologiasta oppimisen kriittiseen tarkasteluun. Helsinki: Gaudeamus, 1999. ISBN 951-662-764-1.
 • Aittola, Tapio & Eskola, Jari & Suoranta, Juha (toim.): Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä. Harmaasarja. Tampere: Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos, 2007. ISBN 978-951-44-7165-0. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Antikainen, Ari: Kasvatus, elämänkulku ja yhteiskunta. Helsinki Porvoo: WSOY, 1998. ISBN 951-0-22855-9.
 • Antikainen, Ari & Rinne, Risto & Koski, Leena: Kasvatussosiologia. 3. uudistettu painos. Kasvatustiede. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2006. ISBN 951-0-31124-3.
 • Antikainen, Ari & Nuutinen, Pirjo (toim.): Näkökulmia kasvatuksen ongelmiin ja tutkimukseen. 5. painos (1. painos 1982 Gaudeamuksen kustantamana). Helsinki: Yliopistopaino, 1989. ISBN 951-570-013-2.
 • Aro, Minna: Opiskelijana vieraassa kulttuurissa. Helsinki: Opetushallitus, 1998. ISBN 952-13-0198-8.
 • Bergström, Matti: Mustat ja valkeat leikit: Leikki, kaaos ja järjestys aivoissa. (Svarta och vita lekar.) Suomentanut Ritva Liljamo. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21791-3.
 • Broady, Donald: Piilo-opetussuunnitelma: Mihin koulussa opitaan. (Den dolda läroplanen, 1981.) Toimituskunta: Pekka Kämäräinen, Mauri Neste ja Ilmari Rostila. Tampere: Vastapaino, 1986 (5. painos 1994). ISBN 951-9066-14-4.
 • Elo, Pekka & Hänninen, Katriina (toim.): Ritarit reaaliajassa: Kulttuuriperintö ja yleissivistys. Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja no. 76. Helsinki: Opetusministeriö, 1999. ISBN 952-442-235-2.
 • Engeström, Yrjö: Perustietoa opetuksesta. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1982 (10. painos 1996). ISBN 951-859-240-3.
 • Eteläpelto, Anneli & Tynjälä, Päivi (toim.): Oppiminen ja asiantuntijuus: Työelämän ja koulutuksen näkökulmia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999 (3. painos 2005). ISBN 951-0-23666-7.
 • Giroux, Henry A. & McLaren, Peter: Kriittinen pedagogiikka. Suomentanut Jyrki Vainonen. Toimittaneet Tapio Aittola & Juha Suoranta. Tampere: Vastapaino, 2001. ISBN 951-768-078-3.
 • Harni, Esko (toim.): Kontrollikoulu. Näkökulmia koulutukselliseen hallintaan ja toisin oppimiseen. Kampus Kustannus/JYY:n julkaisusarja 96. Jyväskylä: Kampus-kustannus, 2015. ISBN 978-951-9113-96-8.
 • Helakorpi, Seppo: Ammattikasvatus. Kansialanimeke: Filosofisia ja koulutuspoliittisia perusteita. Piirrokset: Leena Miettinen. Helsinki: WSOY, 1992. ISBN 951-0-17949-3.
 • Hiltunen, Aiska & Korhonen, Liisa: Naisten koulut: Avaus naiserityiseen pedagogiikkaan. Helsinki: Kansan sivistystyön liitto, 1995. ISBN 951-9455-48-5.
 • Hiltunen, Paavo: Koulu harhateillä. Saarijärvi: Ari-Kustannus, 1975. ISBN 951-786-014-5.
 • Honkavaara, Pirjo (toim.): Lapsen oikeus kasvuun. Teoksen suunnittelutyöryhmä: Seija Murtorinne ym. Helsinki: Lastensuojelun keskusliitto, 1989. ISBN 951-9423-80-X.
 • Honkonen, Risto (toim.): Koulutuksen lumo: Retoriikka, politiikka ja arviointi. Tampere: Tampere University Press, 2002. ISBN 951-44-5395-6.
 • Hytönen, Juhani: Lapsikeskeinen kasvatus. 4. uudistettu painos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997 (7. painos 2004). ISBN 951-0-21054-4.
 • Hämäläinen, Juha & Nivala, Elina: Kasvatustiede: Pedagogisen ihmistyön tiede. Taskutieto. Kuopio: Unipress, 2008. ISBN 978-951-579-055-2.
 • Itkonen, Matti (toim.): Tekemisen viljeltyneisyys: Näkökulmia kulttuurin filosofiseen olemukseen. Opettajakorkeakoulun julkaisuja. D 114. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu, 1998. ISBN 951-784-035-7.
 • Itkonen, Matti: Ihminen, mikä ja kuka olet? Filosofisia polkuja kasvatukseen, kasvuun ja olemiseen. Tampere: Tampere University Press, 2001. ISBN 951-44-5041-8. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Jauhiainen, Arto & Rinne, Risto & Tähtinen, Juhani (toim.): Koulutuspolitiikka Suomessa ja ylikansalliset mallit. Kasvatusalan tutkimuksia 1. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura, 2001. ISBN 952-5401-00-6.
 • Kaikkonen, Pauli: Vierauden keskellä: Vierauden, monikulttuurisuuden ja kulttuurienvälisen kasvatuksen aineksia. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2004. ISBN 951-39-1911-0.
 • Kalaoja, Esko (toim.): Kohtaaminen ja kasvu: Juhlakirja Martti Jussilan merkkipäivänä 23. marraskuuta 1985. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 32. Oulu: Oulun yliopisto, 1985. ISBN 951-42-2064-1.
 • Karila, Kirsti ym.: Kasvatusvuorovaikutus. Tampere: Vastapaino, 2006. ISBN 951-768-192-5.
 • Karlsson, Liisa & Riihelä, Monika: Ajattelu alkaa ihmetyksestä: Ryhmätyöstä yhteistoiminnalliseen oppimiseen. Helsinki: VAPK-kustannus, 1991. ISBN 951-37-0598-6.
 • Kiilakoski, Tomi & Tomperi, Tuukka & Vuorikoski, Marjo (toim.): Kenen kasvatus? Kriittinen pedagogiikka ja toisinkasvatuksen mahdollisuus. Tampere: Vastapaino, 2005. ISBN 951-768-168-2.
 • Kinos, Sirkka (toim.): Kasvatus ja arvot. Osa Jyväskylässä 3.–4.2.1993 pidetyn seminaarin esityksistä. Opetushallituksen julkaisusarjat, Opetussuunnitelmasarja, 25. Helsinki: Opetushallitus, 1993. ISBN 951-47-8571-1.
 • Kurki, Leena & Tomperi, Tuukka: Väittely opetusmenetelmänä. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2011. ISBN 978-952-5503-53-1.
 • Kuusinen, Jorma (toim.): Kasvatuspsykologian perusteet. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Oppimateriaaleja 3. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1989. ISBN 951-680-221-4.
 • Koski, Leena: Hyvän lapsen ja kasvattamisen ideaalit: Tutkimus aapisten ja lukukirjojen moraalisen kosmologian muutoksista itsenäisyyden aikana. Kasvatusalan tutkimuksia 6. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura, 2001. ISBN 952-5401-05-7.
 • Kurki, Leena: Sosiokulttuurinen innostaminen: Muutoksen pedagogiikka. Tampere: Vastapaino, 2000. ISBN 951-768-063-5.
 • Kurki, Leena: Kasva vapaaksi: Matka jesuiittojen kasvatusajatteluun. Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-607-036-1.
 • Laine, Timo (toim.): Kasvatus filosofiaan. Filosofian julkaisuja 66. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1999. ISBN 951-39-0485-7.
 • Lairio, Marjatta & Heikkinen, Hannu L. T. & Penttilä, Minna (toim.): Koulutuksen kulttuurit ja hyvinvoinnin politiikat. Pohjautuu kasvatustieteen päivillä 2005 pidettyihin esitelmiin. Kasvatusalan tutkimuksia 35. Helsinki: Turun yliopisto, kasvatustieteiden laitos, 2008. ISBN 978-952-5401-36-3.
 • Lampela, Kristiina: Sukupuolineutraalisuus oppilaitoksissa: Opettajien, rehtoreiden ja koulutoimenjohtajien näkemyksiä oppilaan sukupuolesta. Opetushallituksen tutkimus 5/1995. Helsinki: Opetushallitus, 1995. ISBN 951-719-422-6.
 • Lampén, Ernst: Raamatun opetuksesta kouluissamme. Nuoren Suomen kirjasia 1. Eripainos: Nuori Suomi, 16–18, 1906. Helsinki: Nuori Suomi, 1906.
 • Lampinen, Osmo: Koulutuksesta, sivistyksestä, elämästä: Esseitä. Kauniainen: Viestinhallinta, 2008. ISBN 978-952-92-3607-7.
 • Lampinen, Osmo & Volanen, Matti Vesa (toim.): Kohti asiantuntijayhteiskunnan koulutuspolitiikkaa. Omakirja. Helsinki: Olli Poropudas, 2003. ISBN 952-91-5612-X.
 • Launonen, Leevi & Puolimatka, Tapio: Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka. Kuopion yliopisto, koulutus- ja kehittämiskeskus, Opetusjulkaisuja 5/1999. Kuopio: Kuopion yliopisto, 1999. ISBN 951-781-044-X.
 • Lehtinen, Erno & Kuusinen, Jorma & Vauras, Marja: Kasvatuspsykologia. 2. uudistettu painos. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2007. ISBN 978-951-0-30930-8.
 • Lehtisalo, Liekki & Raivola, Reijo: Koulutuspolitiikka. 3. painos (1. painos 1986 nimellä Koulutuspolitiikka ja koulutussuunnittelu). Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1992. ISBN 951-0-17535-8.
 • Lehtisalo, Liekki: Tieto, oppiminen, sivistys: Avauksia ihmisen vuosisataan. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-25661-7.
 • Lehtisalo, Liekki & Raivola, Reijo: Koulutus ja koulutuspolitiikka 2000-luvulle. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-23479-6.
 • Mehtäläinen, Jouko (toim.): Tiedollinen kasvatus ja ajattelun kehittäminen: Formaalinen tavoitteisto ja sen käyttö opetuksessa. Julkaisija: Opetushallitus. Opetus & kasvatus. Helsinki: VAPK-kustannus, 1992. ISBN 951-37-0994-9.
 • Metsämuuronen, Jari: Harrastukset ja omaehtoinen oppiminen: Sitoutuminen, motivaatio ja coping: Teoreettinen tausta, rakenneanalyysi ja sitoutuminen. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos: Tutkimuksia 146. Helsinki: Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, 1995. ISBN 951-45-7021-9.
 • Mietola, Reetta (toim.): Kohtaamisia kasvatuksen ja koulutuksen kentillä: Erontekoja ja yhdessä tekemistä. Kasvatusalan tutkimuksia 22. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura, 2005. ISBN 952-5401-21-9.
 • Mäkinen, Jarkko ym. (toim.): Elinkautisesta työstä elinikäiseen oppimiseen. Jyväskylä: PS-kustannus, 2006. ISBN 952-451-127-4.
 • Määttä, Kaarina & Uusitalo, Tuula (toim.): Kasvatuspsykologian näkökulmia ihmisen voimavarojen tueksi. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2008. ISBN 978-952-484-238-9.
 • Naskali, Päivi (toim.): Moninaista: Kasvatustiedettä naisnäkökulmasta. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja. C, Katsauksia ja puheenvuoroja 4. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1993. ISBN 951-634-357-0.
 • Naskali, Päivi (toim.): Pulpetti ja karttakeppi? Feministisen pedagogiikan kysymyksenasetteluja. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja. C, Katsauksia ja puheenvuoroja 14. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1996. ISBN 951-634-520-4.
 • Nousiainen, Pauli: Opettajan työn perusteita etsimässä: Luokanopettajien käsityksiä ihmisestä, koulusta ja opettajuudesta. Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja B, 8/1995. Helsinki: Helsingin kaupunki, 1995. ISBN 951-772-628-7.
 • Nyyssölä, Kari: Mediakulttuuri oppimisympäristönä. Helsinki: Opetushallitus, 2008. ISBN 978-952-13-3741-3.
 • Ojala, Mikko: Varhaiskasvatuksen perusteita ja haasteita. 4. uudistettu painos. Varhaiskasvatus-sarja. Helsinki: Kirjayhtymä, 1993. ISBN 951-26-3815-0.
 • Ojala, Hanna & Palmu, Tarja & Saarinen, Jaana: Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa. Tampere: Vastapaino, 2009. ISBN 978-951-768-239-8.
 • Ojanen, Sinikka: Ohjauksesta oivallukseen: Ohjausteorian käsittelyä. 5. muuttamaton painos. Palmenia-sarja 14. Helsinki: Palmenia, 2009. ISBN 978-951-570-780-2.
 • Ojanperä, Tuuli (toim.): Näkökulmia aktiiviseen kansalaisuuteen. 2. uudistettu painos. 1. painos ilmestynyt ainoastaan verkkojulkaisuna. Viikin normaalikoulun julkaisuja 2. Helsinki: Helsingin yliopisto, Viikin normaalikoulu, 2006. ISBN 952-10-3051-8. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Pestalozzi, Johann Heinrich: Tutkimukseni luonnonkulusta ihmissuvun kehityksessä. (Meine Nachforschungen über den Gang der Natur in der Entwicklung des Menschengeschlechts, 1797.) Käänsi Jaakko Toivio. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-695-5.
 • Pitkänen, Pirkko (toim.): Kasvatuksen etiikka. Helsinki: Edita, 1996. ISBN 951-37-1876-X.
 • Poikela, Esa: Kontekstuaalinen oppiminen: Oppimisen organisoituminen ja vaikuttava koulutus. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 675. Tampere: Tampereen yliopisto, 1999. ISBN 951-44-4589-9.
 • Pyysiäinen, Markku (toim.): Kasvatus ja uskonto: Juhlakirja professori Kalevi Tammisen täyttäessä 60 vuotta 5.4.1988. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 160. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1988. ISBN 951-0-14816-4.
 • Rinne, Risto & Kivirauma, Joel & Lehtinen, Erno: Johdatus kasvatustieteisiin. 5. uudistettu painos. Kasvatustiede. Porvoo Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-28904-3.
 • Rinne, Risto & Salmi, Eeva: Oppimisen uusi järjestys: Uhkien ja verkostojen maailma koulun ja elämänmittaisen opiskelun haasteena. Tampere: Vastapaino, 1998 (3. painos 2003). ISBN 951-768-038-4.
 • Saarinen, Jaana & Ojala, Hanna & Palmu, Tarja (toim.): Eroja ja vaarallisia suhteita: Keskustelua feministisestä pedagogiikasta. Kasvatusalan tutkimuksia 65. Helsinki: Suomen kasvatustieteellinen seura Fera, 2014. ISBN 978-952-5401-67-7.
 • Saarinen, Pirkko & Ruoppila, Isto & Korkiakangas, Mikko: Kasvatuspsykologian kysymyksiä. 2. uudistettu painos. Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, Oppimateriaaleja 7. Helsinki Lahti: Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1991. ISBN 951-45-5936-3.
 • Saurén, Kirsi-Marja: Asiantuntijavalta – koulutettu mielikuvitus: Systemaattinen analyysi Ivan Illichin tuotannossa esitetystä köyhyyden modernisoitumisesta kulutusyhteiskunnassa. Väitöskirja. Acta Universitatis Lapponiensis 147. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2008. ISBN 978-952-484-242-6.
 • Siljander, Pauli (toim.): Kasvatus ja sosialisaatio. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-713-7.
 • Siljander, Pauli (toim.): Kasvatus ja sivistys. Helsinki: Gaudeamus, 2000. ISBN 951-662-796-X.
 • Silvennoinen, Heikki: Koulutus marginalisaation hallintana. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-855-9.
 • Stenberg, Liisa: Vuosi Japanissa: Opas arkeen ja elämään vieraassa kulttuurissa. Tietolipas 193. Helsinki: Finn Lectura, 2011. ISBN 978-951-792-497-9.
 • Sunnari, Vappu ym. (toim.): Leimattuna, kontrolloituna, normitettuna: Seksualisoitunut ja sukupuolistunut väkivalta kasvatuksessa ja koulutuksessa. Oulun yliopiston oppimateriaalia. E, Kasvatustieteet, 1. Oulu: Oulun yliopisto, 2003. ISBN 951-42-6958-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Suoranta, Juha: Radikaali kasvatus: Kohti kasvatuksen poliittista sosiologiaa. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-937-7.
 • Suortamo, Markku (toim.): Sukupuoli ja tasa-arvo koulussa. Opettajan vuosi. PS-Kustannus, 2010. ISBN 978-952-451-465-1.
 • Suutarinen, Sakari (toim.): Aktiiviseksi kansalaiseksi: Kansalaisvaikuttamisen haaste. Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus, 2006. ISBN 952-451-135-5.
 • Takala, Annika: Arvokasvatuksen lähtökohtia. Joensuun korkeakoulu. Kasvatustieteiden osasto, 17. Joensuu: Joensuun korkeakoulu, 1976. ISBN 951-696-091-X.
 • Takala, Annika & Vepsäläinen, Kerttu (toim.): Maailmankuvan muodostumisesta: Raportti Mekrijärven seminaarista huhtikuussa 1981. Kasvatustieteiden osaston julkaisuja n:o 22. Joensuu: Joensuun korkeakoulu, 1982. ISBN 951-696-335-8.
 • Takala, Martti ym.: Arkipäivän rauhankasvatus. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja 16. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, 1983. ISBN 951-9113-14-2.
 • Takala, Tuomas (toim.): Kasvatussosiologian perusteet. Jyväskylän yliopisto. Täydennyskoulutuskeskus. Oppimateriaaleja 2. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1989. ISBN 951-680-191-9.
 • Tirri, Kirsi: Koulu moraalisena yhteisönä. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, Tutkimuksia 187. Helsinki: Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, 1998. ISBN 951-45-7926-7.
 • Turunen, Kari E.: Opetustyön perusteet. Julkaisija: Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä: Atena, 1999. ISBN 951-796-153-7.
 • Varis, Tapio (toim.): Uusrenessanssiajattelu, digitaalinen osaaminen ja monikulttuurisuuteen kasvaminen. Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja. Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – Okka-säätiön julkaisuja. Helsinki: Okka, Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö, 2005. ISBN 952-5508-10-2.
 • Voutilainen, Touko & Mehtäläinen, Jouko & Niiniluoto, Ilkka: Tiedonkäsitys. Julkaisija: Kouluhallitus. Opetus & kasvatus. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1989 (6. painos 1992). ISBN 951-861-391-5.
 • Väkivallasta rauhaan: Virikkeitä globaalista etiikasta ja rauhankasvatuksesta kiinnostuneille kasvattajille. Helsinki: Rauhankasvatusinstituutti, 2002.

38.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Aaltola, Juhani & Hakala, Juha (toim.): Pedagogiikka, tiede ja traditio. Chydenius-instituutin tutkimuksia 6/1994. Kokkola: Jyväskylän yliopisto, 1994. ISBN 951-34-0314-9.
 • Airaksinen, Timo: Kasvatustieteen teorian ongelmia. Dialectica ry:n julkaisusarja A13. Turku: Dialectica, 1978. ISBN 951-853-000-9.
 • Airaksinen, Timo: Tieto ja tiedon edellytykset kasvatuksessa: Teoreettinen tarkastelu. Dialectica ry:n julkaisusarja A15. Turku: Dialectica, 1979. ISBN 951-853-002-5.
 • Aittola, Tapio (toim.): Kasvatussosiologian suunnannäyttäjiä. Helsinki: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-952-495-223-1.
 • Anttonen, Saila: Modernisaation ristivedoissa: Kriittinen matka ajanvirrassa. Acta Universitatis Ouluensis. Series E, Scientiae rerum socialium, 18. Oulu: Oulun yliopisto, 1994. ISBN 951-42-3912-1.
 • Anttonen, Saila: Valta, moraali ja yhteiskunnallis-historiallinen oppiminen: Sivistyshistoriallinen tie kansallissosialistisesta totuuden politiikasta demokratisoiviin uudelleenkoulutusohjelmiin. Väitöskirja: Oulu: Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 639. Tampere: Tampereen yliopisto, 1998. ISBN 951-44-4470-1. Teoksen verkkoversio.
 • Arinen, Pekka: Tiedon asemasta ja merkityksestä koulutuksessa. Valtionhallinnon kehittämiskeskus. Opetusmoniste 13. Helsinki: Valtionhallinnon kehittämiskeskus, 1989.
 • Dewey, John: Koulu ja yhteiskunta. (The school and society: Being three lectures by John Dewey supplemented by a statement of the University Elementary Schoo, 1907/1915.) Englanninkielisen alkuteoksen The school and society 1915 ilmestyneestä 2. tarkistetusta painoksesta suomentanut Kalevi Kajava. Otavan filosofinen kirjasto 5. Helsinki: Otava, 1957.
 • Dewey, John: Demokratia ja kasvatus. (Democracy and education: An introduction to the philosophy of education, 1916.) Suomentanut Antti Immonen. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2014. ISBN 978-952-5503-54-8.
 • Eskola, Jari & Mäkelä, Jukka & Suoranta, Juha (toim.): Ihmistieteiden 1990-luvun metodologiaa etsimässä: Keskustelua kasvatus- ja sosiaalitieteiden 1990-luvun metodologiasta. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja. Katsauksia ja puheenvuoroja C 8. Aikuiskasvatuksen ja jatkuvan koulutuksen julkaisuja 2. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1995. ISBN 951-634-428-3.
 • Freire, Paulo: Sorrettujen pedagogiikka. (Pedagogia do oprimido, 1970.) Suomentanut Joel Kuortti. Toimittanut Tuukka Tomperi. Johdanto ja jälkisanat: Tuukka Tomperi & Juha Suoranta. Tampere: Vastapaino, 2005. ISBN 951-768-159-3.
 • Gröhn, Terttu & Jussila, Juhani (toim.): Laadullisia lähestymistapoja koulutuksen tutkimuksessa. Ilmestynyt 1989 Helsingin yliopiston kustantamana. Lisäpainos 1993. Helsinki: Yliopistopaino, 1992. ISBN 951-570-113-9.
 • Hautala, Marjatta: Tule siksi, mikä olet: Erik Ahlmanin ihmiskäsityksestä kasvatusajatteluun. Väitöskirja: Oulun yliopisto. Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja. Acta Universitatis Ouluensis. Series E, Scientiae rerum socialium, 16. Oulu: Oulun yliopisto, 1994. ISBN 951-42-3727-7.
 • Hautala, Marjatta: Arvojen ja välineiden ongelma kasvatuksessa ja kulttuurissa: Tarkastelua Erik Ahlmanin ajattelun pohjalta. Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja. Sarja B, Opetusmonisteita ja selosteita, 12. Kajaani: Kajaanin opettajankoulutuslaitos, 1999. ISBN 951-42-5468-6.
 • Hautala, Marjatta ym.: Näkökulmia kasvatusfilosofiaan. Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja. Sarja B, Opetusmonisteita ja selosteita 3. Kajaani: Kajaanin opettajankoulutuslaitos, 1994. ISBN 951-42-3823-0.
 • Heikkinen, Anja & Lehtovaara, Maija & Värri, Veli-Matti (toim.): Puheenvuoroja kasvatusfilosofiasta. Tampereen yliopisto. Kasvatustieteen laitos. B, Opetusmonisteet 10. Tampere: Tampereen yliopisto, 1994. ISBN 951-44-3592-3.
 • Heinonen, Veikko: Kasvatustieteen perusteet. Jyväskylä: V. Heinonen, 1989. ISBN 952-90-0809-0.
 • Hilpelä, Jyrki & Paakkola, Esko & Suortti, Juhani: Kasvatusfilosofisia näkemyksiä kasvatuksen tutkimukseen: Jyväskylässä 7.–9.10.1988 pidetyn työseminaarin alustukset. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita ja selosteita 33. Oulu: Oulun yliopisto, 1990. ISBN 951-42-2974-6.
 • Hilpelä, Jyrki & Ruoho, Kari & Sarola, J. P. (toim.): Kasvatus ja oikeudenmukaisuus. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja n:o 14. Kirja on omistettu kasvatustieteen professori Simo Sepolle hänen 60-vuotispäivänään 22.7.1993. Joensuu: University of Joensuu, 1993. ISBN 951-708-165-0.
 • Himanen, Pekka (toim.): Verkkoyliopistostrategia 2: Oppimiskäsityksistä. Sitra 165. Helsinki: Sitra, 1998. ISBN 951-563-330-3.
 • Hirsjärvi, Irma & Hirsjärvi, Sirkka: Kasvatuksen tulevaisuudenkuvat tieteiskirjallisuudessa: Koulutus- ja tietoyhteiskunta -tutkimuksen osaraportti. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja B, Teoriaa ja käytäntöä 2. Jyväskylä: Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, 1986. ISBN 951-679-563-3.
 • Hirsjärvi, Sirkka (toim.): Kasvatus- ja yhteiskuntatieteiden metodologisista lähtökohdista. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitoksen julkaisuja B 3. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1983. ISBN 951-679-061-5.
 • Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, Helena: Merkityksen ongelma haastattelututkimuksessa. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitoksen julkaisuja A 3. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1984. ISBN 951-679-116-6.
 • Hirsjärvi, Sirkka & Huttunen, Jouko: Johdatus kasvatustieteeseen. 4. uudistettu laitos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995 (8. painos 2001). ISBN 951-0-20512-5.
 • Hirsjärvi, Sirkka: Arvot ja arvojen konsistenssi kasvatustavoitteiden määräytymisen lähtökohtana: Kasvatustieteen lisensiaattitutkielma. University of Jyväskylä. Department of education. Research report 47. Moniste. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1975.
 • Hirsjärvi, Sirkka: Johdatus kasvatusfilosofiaan. Helsinki: Kirjayhtymä, 1985. ISBN 951-26-2548-2.
 • Holma, Katariina (toim.): Tutkimusmatkalla: Teoria, metodologia ja filosofia kasvatustutkimuksessa. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-952-495-189-0.
 • Hollo, J. A.: Kasvatuksen teoria: Johdantoa yleiseen kasvatusoppiin. 5. painos (1. painos 1927). Porvoo: WSOY, 1959.
 • hooks, bell: Vapauttava kasvatus. (Teaching to transgress: Education as the practice of freedom, 1994.) Suomentanut Jyrki Vainonen. Suomennoksen toimittaneet Marjo Vuorikoski ja Hilkka Rekola. Helsinki: Kansanvalistusseura, 2007. ISBN 978-951-9140-31-5.
 • Huttunen, Markku: Kasvatustieteen edistymisen käsite ja tieteen edistymisen teoriat: Yleisten tieteen edistymisen teorioiden asemasta soveltavan erityistieteen edistymisen määrittelyssä. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja A, Tutkimuksia 129. Turku: Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos, 1988. ISBN 951-880-187-8.
 • Huttunen, Rauno: Opettamisen filosofia ja kritiikki. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 153. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1999. ISBN 951-39-0451-2.
 • Häkkinen, Kirsti: Fenomenografisen tutkimuksen juuria etsimässä: Teoreettinen katsaus fenomenografisen tutkimuksen lähtökohtiin. Opetuksen perusteita ja käytänteitä 21. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 1996. ISBN 951-34-0742-X.
 • Hämäläinen, Juha: Johdatus sosiaalipedagogiikkaan. Kuopion yliopisto, koulutus- ja kehittämiskeskus, Opetusjulkaisuja 1/1999. Kuopio: Kuopion yliopisto, 1999. ISBN 951-781-040-7.
 • Hämäläinen, Juha & Kurki, Leena: Sosiaalipedagogiikka. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21354-3.
 • Härkönen, Ulla: Työkasvatusajattelun systeeminen tutkimus: Tulevaisuuden näkökulma pienten lasten työkasvatukseen. Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia n:o 38. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1991. ISBN 951-708-018-2.
 • Illich, Ivan: Kouluttomaan yhteiskuntaan. (Deschooling society, 1971.) Suomentanut Aarne Valpola. Delfiinikirjat. Helsinki: Otava, 1972.
 • Itkonen, Matti: Esteettinen kasvatus: Filosofisia lähtökohtia. Helsinki: Kirjayhtymä, 1999. ISBN 951-26-4417-7.
 • James, William: Sielutiede ja kasvatus. Suomentanut J. Hollo. 2. painos (1. painos 1913). Sivistys ja tiede 53. Porvoo: WSOY, 1926.
 • Jantunen, Timo & Ojanen, Eero (toim.): Sydämen sivistys: Kasvatuksen ytimessä. Puheenvuoroja. Helsinki: Aurinko, 2011. ISBN 978-952-230-238-0.
 • Kaikkonen, Pauli: Vierauden keskellä: Vierauden, monikulttuurisuuden ja kulttuurienvälisen kasvatuksen aineksia. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 2004. ISBN 951-39-1911-0.
 • Kansanen, Pertti: Didaktiikan tiedetausta: Kasvatuksen teoriaa didaktiikan näkökulmasta. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, Tutkimuksia 70. Helsinki: Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, 1989. ISBN 951-45-4898-1. (2. painos: Yliopistopaino, 1990)
 • Kansanen, Pertti & Uusikylä, Kari (toim.): Opetuksen tutkimuksen monet menetelmät. Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus, 2004. ISBN 952-451-101-0.
 • Kari, Jouko & Huttunen, Jouko: Johdatus kasvatuksen ongelmien tutkimiseen. Helsingissä: Otava, 1981 (4. painos 1994). ISBN 951-1-06226-3.
 • Kasvatuksen peruskysymyksiä: Jyväskylän yliopiston Filosofian laitoksen järjestämä Kasvatusfilosofian symposiumi: Jyväskylä 31.1.1985. Filosofian laitos, Julkaisu 27. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1985. ISBN 951-679-402-5.
 • Kivelä, Ari: Subjektifilosofiasta pedagogisen toiminnan teoriaan. Väitöskirja: Oulun yliopisto. Acta Universitatis Ouluensis. Series E, Scientiae rerum socialium 67. Oulu: Oulun yliopisto, 2004. ISBN 951-42-7304-4. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Koroljov, F. F. & Gmurman, V. J. (toim.): Pedagogiikan perusteet. (Obštšije osnovy pedagogiki.) Venäjänkielisen laitoksen julkaissut: SNTL:n pedagogisten tieteiden akatemia, Akademija pedagogitšeskih nauk SSSR. Suomentanut Tarja Hakkarainen. Suomennoksen tarkistanut Liisa Korhonen. Helsinki: Kansankulttuuri, 1981. ISBN 951-615-280-5.
 • Kosonen, Matti (toim.): Kasvatus – tiedettä vai taidetta? Kasvatusfilosofian symposiumi Jyväskylän yliopistossa 7.4.1989. Symposiumin järjestäjät: Kasvatustieteen laitos, Filosofian laitos. Jyväskylän yliopisto, filosofian laitos, Julkaisu 44. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1990. ISBN 951-680-411-X.
 • Koulu ja tieto. Julkaisija: Kouluhallitus. Opetus & kasvatus. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1989. ISBN 951-861-752-X.
 • Lanas, Maija & Niinistö, Hanna & Suoranta, Juha (toim.): Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä 2. Harmaasarja. Tampere: Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos, 2008. ISBN 978-951-44-7543-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Lapintie, Kimmo: Tiedon ehdot ja syvällisyys semanttisena ja kasvatusfilosofisena ongelmana. Tampereen yliopiston Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos, Julkaisu no 14. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, 1985. ISBN 951-44-1806-9.
 • Lehikoinen, Anja: Laadullinen tutkimuspraktikum ainepedagogisissa opinnoissa. Joensuun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita n:o 31. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2002. ISBN 952-458-087-X.
 • Lehtimaja, Lissu: Freiren kyydissä. Pohjautuu Taideteollisessa korkeakoulussa tehtyyn taidekasvatuksen seminaarityöhön. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2006. ISBN 952-471-878-2.
 • Lehtovaara, Maija: Subjektiivinen maailmankuva kasvatustieteellisen tutkimuksen kohteena: Kasvatuksen filosofian pohdintaa ja kasvatustieteen filosofian kehittelyä Lauri Rauhalan eksistentiaalisen fenomenologian pohjalta erityisesti silmälläpitäen minäkäsitystutkimuksia. Väitöskirja: Tampereen yliopisto 1992. Tampereen yliopiston kasvatustieteen laitoksen julkaisusarja A, Tutkimusraportti n:o 53. Ilmestynyt myös sarjassa Acta Universitatis Tamperensis. Ser. A 338. Tampere: Tampereen yliopisto, 1994. ISBN 951-44-3495-1.
 • Lehtovaara, Jorma & Jaatinen, Riitta (toim.): Dialogissa. Osa 2, Ihmisenä ihmisyhteisössä. Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja A 8. Tampere: Tampereen yliopisto, 1996. ISBN 951-44-4047-1.
 • Leino, Anna-Liisa & Leino, Jarkko: Oppimistyyli: Teoriaa ja käytäntöä. Helsinki: Kirjayhtymä, 1990. ISBN 951-26-3395-7.
 • Leino, Anna-Liisa & Leino, Jarkko: Kasvatustieteen perusteet. 5. uudistettu painos. Helsinki: Kirjayhtymä, 1995 (6. painos 1998). ISBN 951-26-3904-1.
 • Lipsanen, Esa: Marxin kasvatusajattelu. Tampereen yliopisto. Julkaisusarja A, Tutkimusraportti n:o 40.. Tampere: Tampereen yliopisto, 1987. ISBN 951-44-2098-5.
 • Locke, John: Muutamia mietteitä kasvatuksesta. (Some thoughts concerning education, 1693.) Suomentanut sekä johdannolla ja selittävillä huomautuksilla varustanut J. V. Lehtonen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 91. Filosofinen kirjasto 5. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1914.
 • Mantere, Oskari: Yksilöllisyys ja personallisuus kasvatuksessa. Michel de Montaignen mukaan. Kasvatusopillisia kirjoituksia 3. Helsinki: Yrjö Weilin, 1906.
 • McLaren, Peter: Che, Freire ja vallankumouksen pedagogiikka. (Che Guevara, Paulo Freire, and the pedagogy of revolution, 2000.) Suomentaneet Tatu Ahponen ja Lasse Poser. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2009. ISBN 978-952-01-0232-6.
 • Moilanen, Pentti: Sosiaalipedagogiikan tieteenteoriat. Kuopion yliopisto, koulutus- ja kehittämiskeskus, Opetusjulkaisuja 3/1999. Kuopio: Kuopion yliopisto, 1999. ISBN 951-781-042-3.
 • Moisio, Olli-Pekka & Suoranta, Juha (toim.): Kriittisen pedagogiikan kysymyksiä 3. Harmaasarja. Tampere: Tampereen yliopiston kasvatustieteiden laitos, 2009. ISBN 978-951-44-7899-4. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Nieminen, Juha (toim.): Menetelmävalintojen viidakossa: Pohdintoja kasvatuksen tutkimisen lähtökohdista. Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden laitos, Julkaisusarja B 1. Tampereen yliopisto: Tampereen yliopisto, 1995. ISBN 951-44-3889-2.
 • Niinistö, Kari: Inhimillistä toimintaa tarkasteleviin tieteisiin ja erityisesti kasvatustieteelliseen tutkimukseen soveltuvat tulkinnallisen paradigman mukaiset tutkimusmallit ja -menetelmät: Niiden filosofinen tausta ja valintaan vaikuttavat tekijät. Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos. Julkaisusarja A 85. Turku: Turun yliopisto, 1981 (lisäpainos 1985). ISBN 951-642-100-8.
 • Nousiainen, Pauli: Opettajan työn perusteita etsimässä: Luokanopettajien käsityksiä ihmisestä, koulusta ja opettajuudesta. Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja B, 8/1995. Helsinki: Helsingin kaupunki, 1995. ISBN 951-772-628-7.
 • Nurmi, Kari E.: Johdatus kasvatuksen filosofisiin ja historiallisiin perusteisiin. Oppimateriaaleja 28. 7. uudistettu painos. Helsinki – Lahti: Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1995 (10. painos 2002). ISBN 951-45-5889-8.
 • Nussbaum, Martha C.: Talouskasvua tärkeämpää: Miksi demokratia tarvitsee humanistista sivistystä. (Not for profit: Why democracy needs the humanities, 2010.) Suomentanut Timo Soukola. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-952-495-218-7.
 • Nuutinen, Pirjo: Lapsesta subjektiksi: Tutkimus vallasta ja kasvatuksesta. Väitöskirja: Savonlinna: Joensuun yliopisto. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja 18. Joensuu: University of Joensuu, 1994. ISBN 951-708-241-X.
 • Ojakangas, Mika: Pietas: Kasvatuksen mahdollisuus. Helsinki: Summa, 2001. ISBN 952-5418-01-4.
 • Paakkola, Esko & Suortti, Juhani: Opetussuunnitelman filosofiaa. Kasvatustieteiden tutkimuslaitos. Selosteita ja tiedotteita 25. Moniste. Jyväskylä: Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, 1974. ISBN 951-677-393-1.
 • Puolimatka, Tapio: Kasvatuksen mahdollisuudet ja rajat: Minuuden rakentamisen filosofia. 2. uudistettu painos (1. painos: Kirjayhtymä, 1999). Helsinki: Suunta-kirjat, 2010. ISBN 978-951-619-532-5.
 • Puolimatka, Tapio: Kasvatus ja filosofia. 2. uudistettu painos. Helsinki: Kirjayhtymä, 1996 (3. painos 1999). ISBN 951-26-4249-2.
 • Puolimatka, Tapio: Kasvatus, arvot ja tunteet. Helsinki: Tammi, 2004. ISBN 951-26-5085-1.
 • Puolimatka, Tapio: Opetuksen teoria: Konstruktivismista realismiin. Helsinki: Tammi, 2002. ISBN 951-26-4816-4.
 • Puolimatka, Tapio: Opetusta vai indoktrinaatiota? Valta ja manipulaatio opetuksessa. Helsinki: Kirjayhtymä, 1998 (2. painos 2001). ISBN 951-26-4286-7.
 • Päivänsalo, Paavo: Kasvatuksen tutkimuksen olemuksesta. 2., uudistettu painos. Helsinki: Gaudeamus, 1978. ISBN 951-662-235-6.
 • Rousseau, Jean-Jacques: Émile eli kasvatuksesta. (Émile ou de l'éducation, 1762.) Suomentanut Jalmari Hahl (1905). Alkulauseen kirjoittanut V. A. Koskenniemi. Valiokirjasto maailmankirjallisuutta 14. Porvoo: WSOY, 1933.
 • Saanio, Seppo: ’Kasvatus’: Kasvatustieteen kielen loogisesta syntaksista filosofiseen kielioppiin. Väitöskirja: Lapin yliopisto. Acta Universitatis Lapponiensis 64. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2003. ISBN 951-634-899-8.
 • Saarnivaara, Marjatta: Esteettinen kasvatus monipuolisen persoonallisuuden kehittäjänä yleissivistävässä koulutuksessa: Käsiteanalyyttinen tutkimus. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisuja 299. Jyväskylä: Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, 1979. ISBN 951-678-229-9.
 • Siljander, Pauli: Hermeneuttisen pedagogiikan pääsuuntaukset. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 55. Oulu: Oulun yliopisto, 1988. ISBN 951-42-2678-X.
 • Siljander, Pauli: Johdatus kasvatustieteen teoreettisiin perusteisiin: Opintomoniste. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 55. Oulu: Oulun yliopisto, täydennyskoulutuskeskus, avoin yliopisto-opetus, 1995. ISBN 951-42-4163-0.
 • Siljander, Pauli: Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen. Helsingissä: Otava, 2002. ISBN 951-1-18439-3.
 • Skinnari, Simo: Yliopiston kasvatustehtävästä: Kasvatusfilosofinen näkökulma maamme korkeakoulupedagogiikkaan. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja 5. Tampere: Jyväskylän yliopisto, 1980. ISBN 951-9113-03-7.
 • Skinnari, Simo: Pedagoginen rakkaus: Kasvattaja elämän tarkoituksen ja ihmisen arvoituksen äärellä. Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus, 2004. ISBN 952-451-098-7.
 • Skinnari, Simo & Toiskallio, Jarmo: Miksi kasvatuksen filosofiaa?. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja A 21. Turku: Turun yliopisto, 1994. ISBN 951-29-0188-9.
 • Suoranta, Juha: Tekstit, murrokset ja muutos: Kolme näkökulmaa laadullisen tutkimuksen metodologiaan. Väitöskirja: Lapin yliopisto. Acta Universitatis Lapponiensis 10. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1995. ISBN 951-634-449-6.
 • Suoranta, Juha: Kasvatuksellisesti näkeväksi: Sivistyksellinen kasvatusajattelu tässä ajassa. 3. korjattu painos. Tampere: TAJU, 2000. ISBN 951-44-4778-6. Verkkoversio 2008 (PDF).
 • Suoranta, Juha: Tekstit, murrokset ja muutos: Kolme näkökulmaa laadullisen tutkimuksen metodologiaan. Väitöskirja: Lapin yliopisto. Acta Universitatis Lapponiensis 10. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1995. ISBN 951-634-449-6.
 • Suoranta, Juha: Kasvatus mediakulttuurissa: Mitä kasvattajien tulee tietää. Tampere: Vastapaino, 2003. ISBN 951-768-119-4.
 • Suoranta, Juha: Radikaali kasvatus: Kohti kasvatuksen poliittista sosiologiaa. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-937-7.
 • Suortti, Juhani & Tiirola, Aino: Comenius ja Didactica magnan filosofia. Oulun yliopiston Kajaanin opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja. Sarja A: Tutkimuksia 4/1993. Kajaani: Kajaanin opettajankoulutuslaitos, 1993. ISBN 951-42-3799-4.
 • Takala, Tuomas (toim.): Kasvatussosiologia. 4. uudistettu painos. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995 (6. painos 1999). ISBN 951-0-20513-3.
 • Titarenko, A. I. ym.: Kasvatus, moraali, maailmankatsomus. Tutkijaliiton julkaisusarja 5. Helsinki: Suomen tutkijaliitto, 1977. ISBN 951-9297-10-3.
 • Toiskallio, Jarmo: Tieto, sivistys ja käytännöllinen viisaus: Opettajan sisältötiedoista keskusteleminen postmetafyysisessä kulttuurissa. Väitöskirja. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, Scripta lingua Fennica edita, osa 99. Turku: Turun yliopisto, 1993. ISBN 951-29-0109-9.
 • Toivonen, Timo (toim.): Kasvatustiede tieteellisenä toimintana. Sisältää Oulun yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksen yhdessä opiskelijayhdistys MOTIVAn kanssa 13.12.1980 järjestämän seminaarin ”Kasvatustiede tieteellisenä toimintana” esitelmät. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 7. Oulu: Oulun yliopisto, 1982. ISBN 951-42-1268-1.
 • Tuominen, Markku & Wihersaari, Jari: Ammattikasvatusfilosofia. Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – Okka-säätiön julkaisuja. Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja. Helsinki: Okka, Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö, 2006. ISBN 952-5508-13-7.
 • Tuomisto, Jukka & Oksanen, Raija (toim.): Urpo Harva: Filosofi, kasvattaja, keskustelija. Tampere: Tampereen yliopisto, 1997. ISBN 951-44-4146-X.
 • Turunen, Kari E.: ”Kasvatuksen perusta”. Jyväskylän yliopisto. Filosofian laitos, Julkaisu 20. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1984. ISBN 951-679-058-5.
 • Turunen, Kari E.: Ihmisen ikävaiheet ja kasvatus. Jyväskylän yliopisto. Filosofian laitos, Julkaisu 24. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1985. ISBN 951-679-311-8.
 • Tähtinen, Juhani & Isoaho, Hannu: Tilastollisen analyysin lähtökohtia: Ensiaskeleet kvantiaineiston käsittelyyn, analyysiin ja tulkintaan SPSS-ohjelmaympäristössä. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisusarja C, Opintomonisteita 13. Turku: Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, 2001. ISBN 951-29-1965-6.
 • Tähtinen, Juhani & Kaljonen, Anne: Tilastollisen analyysin perusteita kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisusarja B, Selosteita 55. Turku: Turun opettajankoulutuslaitos, 1996. ISBN 951-29-0813-1.
 • Varto, Juha: Isien synnit: Kasvatuksen kulttuurinen ja biologinen ongelma. Tampere: Tampere University Press, 2002. ISBN 951-44-5521-5.
 • Vestergaard, Ebbe ym.: Johdatus kasvatuksen filosofiaan. (Paedagogisk filosofi, 1975.) Suomentanut Lyyli Virtanen. 2. painos (1. painos 1985 Gaudeamuksen kustantamana). Helsinki: Yliopistopaino, 1987. ISBN 951-570-009-4.
 • Wilenius, Reijo: Kasvatuksen ehdot: Kasvatusfilosofian luonnos. Jyväskylä: Gummerus, 1975 (4. painos: Atena, 1987). ISBN 951-20-1015-1.
 • Väkevä, Lauri: Kasvatuksen taide ja taidekasvatus: Estetiikan ja taidekasvatuksen merkitys John Deweyn naturalistisessa pragmatismissa. Väitöskirja: Oulun yliopisto. Acta Universitatis Ouluensis. Series E, Scientiae rerum socialium 68. Oulu: Oulun yliopisto, 2004. ISBN 951-42-7309-5. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Väyrynen, Kari: Pedagogiikka ja dialektiikka: Tutkimuksia Hegelistä. Oulun yliopiston historian laitoksen julkaisuja. Yleinen aate- ja oppihistoria, 2/1986. Oulu: Oulun yliopisto, 1986. ISBN 951-42-2172-9.

38.03 Hakuteokset[muokkaa]

 • Hellström, Martti: Sata sanaa kasvatuksesta. Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus, 2010. ISBN 978-952-451-463-7.
 • Koski, Jussi (toim.): Ylioppilaan kirja. Toimituskunta: Erkki Koski ym. Kuvitus: Pirkko Kanerva. Helsingissä: Otava, 1988. ISBN 951-1-09970-1.

38.038 Sanakirjat. Sanastot[muokkaa]

 • Hirsjärvi, Sirkka (toim.): Kasvatustieteen käsitteistö. Helsingissä: Otava, 1983 (3. painos 1992). ISBN 951-1-06754-0.
 • Margelin, Marga: Kasvatustieteen sanasto. Kansialanimeke: Englanti-suomi-englanti. Kielikeskusmateriaalia n:o 114. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 1996. ISBN 951-34-0796-9.

38.065 Kokoukset[muokkaa]

 • Hyveet, dialogi ja kasvatus : kasvatustieteen päivät 23.-25.11.1995 Jyväskylässä : 3. osaraportti / toimittaneet Juhani Aaltola ja Pentti Moilanen.
 • Jussila, Juhani & Rajala, Raimo (toim.): Rajanylityksiä: Monipuolistuva kasvatustutkimus tieteiden kentässä. XVI Kasvatustieteen päivät Rovaniemellä 24.–26.11.1994. Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja. C, Katsauksia ja puheenvuoroja 10. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1995. ISBN 951-634-457-7.

38.09 Historia[muokkaa]

 • Bruhn, Karl: Kasvatusopin historian kehityslinjoja. (Utvecklingslinjer i pedagogikens historia, 1963.) Suomentanut Raili Malmberg. 7. painos (1. painos 1963). Helsingissä: Otava, 1989. ISBN 951-1-02993-2.
 • Elio, Keijo: Kasvatuksen historia tutkimuskohteena. University of Jyväskylä. Department of Education. Research reports n:o 56. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteen laitos, 1977. ISBN 951-677-908-5.
 • Grue-Sørensen, K.: Kasvatuksen historia. 1, Muinaisuudesta valistukseen. (Opdragelsens historie, 1956.) Suomentanut Kai Kaila. Porvoo: WSOY, 1961.
 • Grue-Sørensen, K.: Kasvatuksen historia. 2, Pestalozzista nykyaikaan. (Opdragelsens historie, 195?.) Suomentanut Kai Kaila. Porvoo: WSOY, 1961.
 • Heikkinen, Anja & Leino-Kaukiainen, Pirkko (toim.): Valistus ja koulunpenkki: Kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle. Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historia 2. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 2:1266. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2011. ISBN 978-952-222-176-6.
 • Heikkinen, Antero: Perinneyhteisöstä kansalaisyhteiskuntaan: Koulutuksen historia Suomessa esihistorialliselta ajalta itsenäisyyden aikaan. 2. painos (1. painos: Gaudeamus, 1983). Yliopistopaino, 1989. ISBN 951-570-046-9.
 • Himanen, Pekka (toim.): Verkkoyliopistostrategia 2: Oppimiskäsityksistä. Sitra 165. Helsinki: Sitra, 1998. ISBN 951-563-330-3.
 • Kakko, Tarja: Kurissa ja Herran nuhteessa: Luterilainen kasvatusaate 1900-luvun vaihteen Suomessa. Väitöskirja: Turun yliopisto. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, Scripta lingua Fennica edita, osa 236. Turku: Turun yliopisto, 2005. ISBN 951-29-2966-X.
 • Kauppila, Juha & Harinen, Päivi (toim.): Sivistyksen tarina: Uskomuksia, lupauksia ja lunastuksia: Millainen sivistysyhteiskunta Suomi on?: Hankesuunnitelma. Kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita 89. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2004. ISBN 952-458-490-5.
 • Kuikka, Martti T.: Kasvatuksen historian tutkimus. Journal of teacher researcher 5/2005. Jyväskylä: Tuope, 2005. ISBN 952-5066-50-9.
 • Lampinen, Osmo: Suomen koulutusjärjestelmän kehitys. 2. korjattu painos. Helsinki: Gaudeamus, 2000. ISBN 951-662-723-4. ISBN vuoden 1998 painoksesta.
 • Launonen, Leevi: Eettinen kasvatusajattelu suomalaisen koulun pedagogisissa teksteissä 1860-luvulta 1990-luvulle. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 168. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000. ISBN 951-39-0792-9.
 • Ojakangas, Mika: Lapsuus ja auktoriteetti: Pedagogisen vallan historia Snellmanista Koskenniemeen. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Tutkijaliiton julkaisusarja 85. Paradeigma. Helsinki: Tutkijaliitto, 1997 (3. korjattu painos 1998). ISBN 952-5169-02-2.
 • Tähtinen, Juhani & Skinnari, Simo (toim.): Kasvatus- ja koulukysymys Suomessa vuosisatojen saatossa. Kasvatusalan tutkimuksia 29. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura, 2007. ISBN 978-952-5401-29-5.

38.1 Perhe- ja kotikasvatus[muokkaa]

 • Aho, Leena: Lapsi, luonto ja kasvatus. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1987. ISBN 951-0-14029-5.
 • Allahwerdi, Helena (toim.): Ihminen kulttuurinsa kuvana. Kasvatuksen keinoin kestävään kehitykseen 2. Helsinki: Suomen YK-liitto, 1994.
 • Bettelheim, Bruno: Kyllin hyvät vanhemmat: Kirja lastenkasvatuksesta. (A good enough parent: A book on child-rearing, 1987.) Suomentanut Mirja Rutanen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1988. ISBN 951-0-15085-1.
 • Bronfenbrenner, Urie: Kaksi lapsuuden maailmaa: Neuvostoliitto ja Yhdysvallat. (Two worlds of childhood: US and USSR, 1972.) Suomentanut Irma-Riitta Simonsuuri. Helsinki: Tammi, 1973. ISBN 951-30-2486-5.
 • Cacciatore, Raisa & Koiso-Kanttila, Samuli: Pelastakaa pojat!. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2008. ISBN 978-952-492-074-2.
 • Freeman, Joan: Lahjakas lapsi. (Clever children, 1983.) Suomentanut Eila Salminen. Kätevät & pätevät. Helsinki: Kirjayhtymä, 1985. ISBN 951-26-2814-7.
 • Freese, Hans-Ludwig: Lapset ovat filosofeja: Ajatusmatkoja kasvaville ja kasvattajille. Saksankielisestä alkuteoksesta Kinder sind Philosofen Suomen oloihin soveltaen suomentanut Eira Wiegand. Toimitus: Marjatta Jakobson. Helsinki: Mannerheimin lastensuojeluliitto, 1992. ISBN 951-9312-59-5.
 • Gordon, Thomas: Viisas opettaja. (T.E.T. Teacher effectiveness training, 1974.) Suomentanut Irmeli Järnefelt. Helsinki: Tammi, 1979. ISBN 951-30-3994-3.
 • Greene, Ross W.: Tulistuva lapsi: Uusi lähestymistapa helposti turhautuvien ja joustamattomien lasten ymmärtämiseen ja kasvattamiseen. (The explosive child: A new approach for understanding and parenting easily frustrated, chronically inflexible children, 1998, 2005.) Suomentaja: Eija Tervonen. Helsinki: Finn Lectura, 2006. ISBN 978-951-792-251-7.
 • Harris, Judith Rich: Kasvatuksen myytti. (The nurture assumption, 1998.) Suomentaneet Johanna Heikkilä, Tiina Holopainen ja Pirkko Niinimäki. Art House, 2000. ISBN 951-884-257-4.
 • Hermanson, Elina & Martsola, Riitta (toim.): Aikuinen vanhemmuus: Katoavan kasvatuksen jäljillä. Helsinki: Kirjapaja, 2006. ISBN 951-607-321-2.
 • Hirvonen, Tatu: Varo varo varo! Irti ylisuojelevasta kasvatuksesta. Helsinki: Minerva, 2011. ISBN 978-952-492-507-5.
 • Hodgkinson, Tom: Joutilaat vanhemmat. (The idle parent, 2009.) Suomentanut Mirja Muurinen. Helsinki: Basam Books, 2009. ISBN 978-952-5734-48-5.
 • Ijäs, Kirsti: Arvot asuvat kotona: Ajatuksia perhearvoista. Helsinki: Kirjapaja, 2009. ISBN 978-951-607-973-1.
 • Jarasto, Pirkko & Sinervo, Nina: Kouluikäisen lapsen maailma. Elämää varten. Helsinki Jyväskylä: Gummerus, 1998. ISBN 951-20-5120-6.
 • Keltikangas-Järvinen, Liisa: Aggressiivinen lapsi: Miten ohjata lapsen persoonallisuuden kehitystä. Helsinki: Otava, 1985 (5. painos 1999). ISBN 951-1-08125-X.
 • Macmillan, Bonnie: Miksi pojat ovat poikia ja miten kehittää heidän parhaita puoliaan. (Why boys are different, 2004.) Suomentanut Eeva-Liisa Jaakkola. Helsinki: WSOY, 2006. ISBN 951-0-30900-1.
 • Pulkkinen, Lea & Wahlström, Riitta: Kasvu yhteisvastuuseen ja rauhaan. Sosiaalihallituksen julkaisuja 10. Helsinki: Sosiaalihallitus, 1987. ISBN 951-47-0646-3.
 • Takala, Annika: Ihmiseksi kasvaminen. Opinion-sarja. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1997. ISBN 951-20-5082-X.
 • Veenkivi, Liisa: Ihminen tehtävänä: Pohdiskelua kasvatuksesta. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-112-X.
 • Äiti, mitä tekisin?. (What to do when ”There's nothing to do”, 1968.) Toimittaneet The Boston Children's Medical Center & Elizabeth M. Gregg. Suomentanut Marjatta Soinio. Kuvittanut Marc Simont. 5. painos (1. painos 1969). Helsinki: Tammi, 1990. ISBN 951-30-9403-0.

38.101 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Karila, Kirsti & Kinos, Jarmo & Virtanen, Jorma (toim.): Varhaiskasvatuksen teoriasuuntauksia. Jyväskylä: PS-kustannus, 2001. ISBN 952-451-021-9.
 • Ruoppila, Isto ym. (toim.): Varhaiskasvatuksen tutkimusmenetelmiä. Jyväskylä: Atena, 1999. ISBN 951-796-180-4.

38.2 Opetusoppi[muokkaa]

 • Aebli, Hans: Opetuksen perusmuodot. (Zwölf Grundformen des Lehrens: Eine Allgemeine Didaktik auf psychologischer Grundlage, 1983.) Suomennos: Unto Sinkkonen. WSOY kurssikirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991. ISBN 951-0-16689-8.
 • A'Echevarria, Anne de & Patience, Ian: Ajattelun taidot: Työkaluja, tekniikoita ja ideoita, joilla edistetään parempaa ajattelua. (Teaching thinking, 2008.) Suomentaja: Eeva-Liisa Nyqvist. Kuvitus: Roope Nykänen, Ville Nykänen. Taskukirja. Helsinki: Kehitysvammaliitto, oppimateriaalikeskus Opike, 2013. ISBN 978-951-580-541-6.
 • Boud, David & Feletti, Grahame I. (toim.): Ongelmalähtöinen oppiminen: Uusi tapa oppia. (The challenge of problem-based learning, 1998.) Suomentaneet Johanna Birstedt ym. Helsinki: Terra cognita, 1999. ISBN 952-5202-24-0.
 • Comenius, Jan Amos: Suuri opetusoppi. (Didactica magna, 1621–57.) Latinankielestä kääntänyt, elämänkerralliset tiedot ja selittävät muistutukset kirjoittanut E. J. Tammio. Sivistys ja tiede n:o 68. Porvoo: WSOY, 1928 (2. painos 1931).
 • Ekebom, Ulla-Maija & Helin, Merja & Tulusto, Riitta: Satayksi kouluongelmaa: Opettajan käsikirja. Helsinki: Edita, 2000. ISBN 951-37-3060-3.
 • Heinonen, Reijo: Perhosen perspektiivi: Mielikuvat ja arvot opetuksessa. Espoo: Weilin + Göös, 1993. ISBN 951-35-5600-X.
 • Hilasvuori, Touko & Mikkola, Armi (toim.): Monikulttuurinen koulu ja opetus. Opetus & kasvatus. Julkaisija: Helsingin yliopiston Vantaan täydennyskoulutuslaitos. Helsinki: Painatuskeskus, 1994. ISBN 951-37-1443-8.
 • Hätönen, Heljä & Salmi, Erkki: Itsenäisen opiskelun arvioinnin kehittäminen. Arviointi 8/1995. Helsinki: Opetushallitus, 1995. ISBN 951-719-249-5.
 • Kalli, Pekka & Malinen, Anita (toim.): Konstruktivismi ja realismi. Aikuiskasvatuksen vuosikirja 45. Julkaisijat: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura. Helsinki: Kansanvalistusseura, 2005. ISBN 951-9140-21-2.
 • Kansanen, Pertti & Uusikylä, Kari: Opetuksen tavoitteisuus ja yhteissuunnittelu. Gaudeamus, 1981. ISBN 951-662-302-6.
 • Koppinen, Marja-Leena & Pollari, Jorma: Yhteistoiminnallinen oppiminen: Tie tuloksiin. Opetus 2000. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993 (2. painos 1995). ISBN 951-0-18815-8.
 • Kotila, Hannu & Mutanen, Arto & Volanen, Matti Vesa (toim.): Taidon tieto. Helsinki: Edita, 2007. ISBN 978-951-37-5159-3.
 • Laaksonen, Pirjo & Wiegand, Eira: Oppilasko ongelma? Oppilashuolto koulun systeemeissä. Toimitus: Marjatta Jakobson. Helsinki: Mannerheimin lastensuojeluliitto, 1989 (2. tarkistettu painos 1990). ISBN 951-9312-38-2.
 • Novak, Joseph D. & Gowin, D. Bob: Opi oppimaan. (Learning how to learn, 1984.) Suomennos: Pilke Lehto-Kaven. 3. lisäpainos 1998. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-641-6.
 • Olkinuora, Erkki & Lappalainen, Matti & Mikkilä, Mirjamaija: Nuorisoiän yleissivistävän opetuksen nykytilan ja tuloksellisuuden arviointia: Arvioinnin viitekehys, tutkimuksen tuottama kuva ja oppimateriaalianalyysi. Oppimistutkimuksen keskuksen julkaisuja 1/1992. Turku: Turun yliopisto, 1992. ISBN 951-880-869-4.
 • Peltonen, Matti: Opi oppimaan. Aavaranta-sarja 7. Valkeakoski: Aavaranta, 1987. ISBN 951-96059-2-4.
 • Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994. 4. korjattu painos. Opetushallitus on vahvistanut perusteet 5.1.1994. Helsinki: Opetushallitus, 2000. ISBN 952-13-0799-4.
 • Pässilä, Timo ym.: Uuden koulun menetelmät. Järvenpää: Visionääri, 1994. ISBN 952-9680-11-2.
 • Rauste-von Wright, Maijaliisa: Opettaja tienhaarassa: Konstruktivismia käytännössä. Jyväskylä: Atena, 1997. ISBN 951-796-067-0.
 • Rauste-von Wright, Maijaliisa & Wright, Johan von & Soini, Tiina: Oppiminen ja koulutus. 9. uudistettu painos. Helsinki: WSOY, 2003. ISBN 951-0-25677-3.
 • Saarinen, Esa & Lonka, Kirsti: Muodonmuutos: Avauksia henkiseen kasvuun. Helsinki: WSOY, 2000 (3. painos 2005). ISBN 951-0-24977-7.
 • Salmela, Alfred: Kansakoulun oppilasarvostelu. 2. uudistettu painos (1. painos: Kansakoulunopettajain jatko-opintoyhdistyksen julkaisuja 4, 1944). Helsinki: Otava, 1948.
 • Tella, Seppo (toim.): Mikä ihmeen humaani ihminen? Ainedidaktiikan symposiumi Helsingissä 5.2.1993. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 117. Helsinki: Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, 1993. ISBN 951-45-6416-2.
 • Toivanen, Tapio: Kasvuun! Draamakasvatusta 1–8-vuotiaille. Taito & into. Helsinki: WSOYpro, 2010. ISBN 978-951-0-36393-5.
 • Vahervuo, Toivo: Arvosanojen antaminen. Helsinki: Otava, 1958.
 • Vitikka, Erja & Saloranta-Eriksson, Outi (toim.): Uudistuva perusopetus: Näkökulmia opetuksen ja opetussuunnitelman kehittämiseen. Helsinki: Opetushallitus, 2004. ISBN 952-13-1974-7.
 • Välimaa, Jussi (toim.): Kymmenen tarinaa opetuksesta. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja. B, Teoriaa ja käytäntöä 86. Jyväskylä: Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, 1994. ISBN 951-34-0325-4.

38.2065 Kokoukset[muokkaa]

 • Kallioniemi, Arto (toim.): Uudistuva ja kehittyvä ainedidaktiikka: Ainedidaktinen symposiumi 8.2.2008 Helsingissä. Osa 1. Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos, Tutkimuksia 298. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2008. ISBN 978-952-10-4968-2.
 • Kallioniemi, Arto (toim.): Uudistuva ja kehittyvä ainedidaktiikka: Ainedidaktinen symposiumi 8.2.2008 Helsingissä. Osa 2. Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos, Tutkimuksia 299. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2008. ISBN 978-952-10-4970-.

38.22 Oppimateriaalit. Opetusvälineet[muokkaa]

 • Julkunen, Marja-Liisa: Oppikirja tekstianalyysin kohteena. Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia n:o 21. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1988. ISBN 951-696-782-5.
 • Karvonen, Pirjo: Oppikirjateksti toimintana. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 632. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1995. ISBN 951-717-884-0.
 • Koivunen, Simo: Sarjiskoulu: Opas sarjakuvan käyttöön opetuksessa. Helsinki: Tammi, 2008. ISBN 978-951-26-5545-8.
 • Suomi, Kimmo & Kajannes, Katriina (toim.): Ymmärrys hoi! Kkirja, läppäri ja muuttuva oppiminen. Joensuu: Kustannusosakeyhtiö Hai, 2011. ISBN 978-952-5934-06-9.

38.2209 Historia[muokkaa]

 • Häkkinen, Kaisa: Suomalaisen oppikirjan vaiheita. Helsinki: Suomen tietokirjailijat, 2002. ISBN 951-96737-5-X.

38.221 Tietotekniikan käyttö opetuksessa[muokkaa]

 • Kalliala, Eija & Toikkanen, Tarmo: Sosiaalinen media opetuksessa. Helsinki: Finn Lectura, 2009. ISBN 978-951-792-383-5.

38.29 Eri alojen opetusoppi[muokkaa]

 • Ahonen, Sirkka & Siikaniva, Anu (toim.): Eurooppalainen ulottuvuus: Ainedidaktinen symposiumi Helsingissä 6.2.2004. Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia 252. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2004. ISBN 952-10-1984-0.
 • Ahtee, Maija & Markkanen, Tapio (toim.): Tiedeopetus kouluissa: Mitä tiede ja tieteellisyys merkitsevät. Studia paedagogica 13. Helsinki Vantaa: Helsingin yliopisto, opettajankoulutuslaitos: Vantaan täydennyskoulutuslaitos, 1997. ISBN 951-45-7583-0.
 • Brenifier, Oscar: Keskusteleva opetus. (Enseigner par le débat, 2002.) Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Niin & näin -kirjat. Ajattelutaidot. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2009. ISBN 978-952-5503-39-5.
 • Fröjd, Arto & Saarenmaa, Anna-Mari: Oikean uutisen jäljillä: Medialukutaidon työkirja opettajille: Opas sanomalehden maailmaan. Piirrokset: Jarno Latva-Nikkola. Tampere: Aamulehti, 2005. ISBN 952-5601-02-1.
 • Karppinen, Seija & Ruokonen, Inkeri & Uusikylä, Kari (toim.): Nuoret ja taide: Ilolla ja innolla, uhmalla ja uholla: Kirjoituksia murrosikäisten taito- ja taidekasvatuksesta. Helsinki: Finn Lectura, 2008. ISBN 978-951-792-358-3.
 • Kulttuuriperinnön kauneus, hyvyys ja totuus. Toimitusryhmä: Pekka Elo ym. Suomen tammi -kehittämishanke. Helsinki: Museovirasto: Opetushallitus, 2000. ISBN 952-13-0894-X.
 • Laajasalo, Teemu: Seksuaalisuus lukion oppikirjoissa: Systemaattinen analyysi lukion uskonnon, elämänkatsomustiedon, filosofian, psykologian, terveystiedon ja biologian oppikirjojen seksuaalisuusteeman käsittelystä kuuden seksuaaliteorian ja lukion 1994 opetussuunnitelman perusteiden valossa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsingin yliopiston opettajainkoulutuslaitos: Tutkimuksia 231. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2001. ISBN 951-45-9840-7.
 • Sakaranaho, Tuula & Jamisto, Annukka (toim.): Monikulttuurisuus ja uudistuva katsomusaineiden opetus. Uskontotiede 11. Helsinki: Helsingin yliopisto, uskontotieteen laitos, 2007. ISBN 978-952-10-3948-5.

38.29065 Kokoukset[muokkaa]

 • Lavonen, Jari (toim.): Tutkimusperustainen opettajankoulutus ja kestävä kehitys: Ainedidaktinen symposiumi Helsingissä 3.2.2006. Osa 1. Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, soveltavan kasvatustieteen laitos: Tutkimuksia 285. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2007. ISBN 978-952-10-3855-6.
 • Lavonen, Jari (toim.): Tutkimusperustainen opettajankoulutus ja kestävä kehitys: Ainedidaktinen symposiumi Helsingissä 3.2.2006. Osa 2. Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, soveltavan kasvatustieteen laitos: Tutkimuksia 286. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2007. ISBN 978-952-10-3856-3.

38.291 Filosofian ja psykologian opetusoppi[muokkaa]

 • Arra, Olavi & Honkala, Satu (toim.): Sofiopolis: Satoa ja sattumuksia helsinkiläisten koulujen filosofian tunneilta. Valokuvat: Tyko Elo. Kirja perustuu vuosina 1996–98 toteutettuun täydennyskoulutushankkeeseen. Helsinki: Helsingin kaupungin opetusvirasto, 1999. ISBN 951-718-514-6.
 • Arra, Olavi ym. (toim.): Hyveen ritarit: Katsomusaineiden opettajien laatupäivien satoa 29.–30.11.1996. Helsinki: Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat: Suomen uskonnonopettajain liitto, 1997. ISBN 952-90-9122-2.
 • Elo, Pekka (toim.): Ensyklopedia elämänkatsomustietoon. Feto ry:n vuosikirja 2007. Helsinki: Suomen humanistiliitto, 2008. ISBN 978-951-97679-3-2.
 • Elo, Pekka & Heinlahti, Kaisa & Kabata, Miika (toim.): Hyvän elämän katsomustieto: Rakennamme uutta opetussuunnitelmaa. Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat (FETO) ry:n vuosikirja 2003. Helsinki: Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat ry, 2003. ISBN 952-91-5436-4. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Elo, Pekka & Honkala, Satu & Salmenkivi, Eero (toim.): Hyvän osaamisen katsomustieto: Uudesta opetussuunnitelmasta: Feton vuosikirja 2004. Helsinki: Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat, 2004. ISBN 952-99327-0-7.
 • Elo, Pekka & Honkala, Satu & Simola, Hannu: Elämänkatsomustieto koulussa: Opetuksen perusteita etsimässä. Helsinki & Lahti: Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1992. ISBN 951-45-6212-7.
 • Elo, Pekka & Hulkki, Erkki & Kaila, Eero (toim.): Kaikki virtaa: Elämänkatsomustiedon perusta ja tulevaisuus. Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat ry:n 2006 vuosikirja. Helsinki: Opetushallitus: Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat ry: Suomen humanistiliitto, 2006. ISBN 952-13-2946-7.
 • Elo, Pekka & Simola, Hannu (toim.): Arvot, hyveet ja tieto: Elämänkatsomustiedon opetuksen 10-vuotisjuhlakirja. Opetus & kasvatus -sarja. Julkaisija: FETO, Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat ry. Helsinki: Painatuskeskus, 1995. ISBN 951-37-1741-0.
 • Elo, Pekka ym.: Lähtökohtia lukion filosofian opetukseen. Julkaisija: Opetushallitus. Sisältää suomenkielisen filosofisen kirjallisuuden luettelon sekä filosofisen sanaston. Helsinki: VAPK-kustannus, 1992. ISBN 951-37-0808-X.
 • Elämänkatsomustieto: Oppiaineen historiasta ja tulevaisuudesta. Peruskoulun ja lukion elämänkatsomustiedon työryhmä. Julkaisija: Kouluhallitus. Valokuvat ja taitto: Pekka Elo. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1988. ISBN 951-861-185-8.
 • Helenius, Eeva & Rautava, Marie & Tuovinen, Riitta: Eväitä elämään: Keinoja nuorten elämäntaitojen vahvistamiseksi. Helsinki Porvoo: WSOY, 1998. ISBN 951-0-23145-2.
 • Honkala, Satu & Salmenkivi, Eero (toim.): Hyvän opettamisen kaksi vuosikymmentä: Feto 20 vuotta: Feton vuosikirja 2005. Helsinki: Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat, 2005. ISBN 952-99327-1-5.
 • Kallio, Eeva: Kasvatus hajoavassa ajassa: Nuorten arvot ja moraalikasvatuksen mahdollisuudet. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, 2005. ISBN 951-39-2094-1.
 • Kallioniemi, Arto & Salmenkivi, Eero (toim.): Katsomusopetuksen kehittämishaasteita: Opettajankoulutuksen tutkinnonuudistuksen virittämää keskustelua. Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia 279. Helsinki: Yliopistopaino, 2007. ISBN 978-952-10-3598-2. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Keranto, Tapio: Tiede, näennäistiede, usko nuorten mielikuvissa ja kasvatuksessa: Tutkimuskohteen teoreettinen erittely sekä kaksi kartoitusta. Acta Universitatis Ouluensis. Series E, Scientiae rerum socialium, 19. Oulu: Oulun yliopisto, 1996. ISBN 951-42-4253-X.
 • Kotkavirta, Jussi (toim.): Filosofia koulunpenkillä: Kirjoituksia oppiaineen didaktiikasta. Opetus & kasvatus -sarja. Helsinki: Painatuskeskus, 1995. ISBN 951-37-1736-4.
 • Lagerborg, Rolf: Kristinuskon opetusta vai maallista siveyskasvatusta. Prometheuksen kirjasia 2. Helsinki, 1907. Teoksen verkkoversio.
 • Lehikoinen, Jari & Seppä, Hanna: Uskonnonhistoriasta ja siveysopista elämänkatsomustietoon. Kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita 8. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1988.
 • Luodeslampi, Juha & Salonen, Tauno: Filosofian opettajan starttipaketti. Helsinki: Kirjayhtymä, 1995. ISBN 951-26-3980-7.
 • Mustelin, Eeva-Riitta (toim.): Psyyke – mielen maailma. Suuntana oppimiskeskus 22. Helsinki: Opetushallitus, 1994. ISBN 951-719-009-3.
 • Nurmi, Riikka: Eläytyen hyvään: Eettistä kasvua draaman avulla. Julkaistu Kerhokeskus – koulutyön tuki ry:n ja Suomen Unesco-kouluverkon yhteistyönä. Helsinki: Kerhokeskus – koulutyön tuki, 1999. ISBN 952-9759-46-0.
 • Paananen, Sini (toim.): Entä jos planeetat ovatkin kuutioita: Tiedeopiskelua koulussa. Helsinki: VAPK-kustannus, 1990. ISBN 951-37-0228-6.
 • Paananen, Sini (toim.): Lumiukkoko tiedettä: Tiedeopiskelua koulussa II. Helsinki: VAPK-kustannus, 1991. ISBN 951-37-0641-9.
 • Pyysiäinen, Markku: Luokanopettaja ja koulun katsomusopetus: Luokanopettajien kokemukset ja käsitykset uskonnonopetuksen, elämänkatsomustiedon ja eettisen kasvatuksen toteuttamisesta ja järjestelyistä peruskoulun 1–6 luokilla. Porvoo Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-25626-9.
 • Rauhala, Pentti ym.: Ammattitaito ja elämäntaito: Näkökohtia arvokasvatuksen kehittämiseksi ammatillisissa oppilaitoksissa. Helsinki: Kirkon kasvatusasiain keskus, 1992.
 • Rusama, Jaakko: Perusopetuksen katsomusaineet ja tapakasvatus. Tiivistelmä raportista: Uskonto, elämänkatsomustieto ja tapakasvatus, 2001. Oppimistulosten arviointi 6/2002. Helsinki: Opetushallitus, 2002. ISBN 952-13-1578-4.
 • Räsänen, Rauni: Eettinen kasvatus opettajankoulutuksessa. Osa 1, Peruskäsitteitä ja filosofisia lähtökohtia. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 88. Oulu: Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, 1993. ISBN 951-42-3609-2.
 • Räsänen, Rauni: Eettinen kasvatus opettajankoulutuksessa. Osa 2, Moraalipsykologisia lähtökohtia ja oppimisen psykologian asettamia haasteita. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 89. Oulu: Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, 1993. ISBN 951-42-3610-6.
 • Räsänen, Rauni: Eettinen kasvatus opettajankoulutuksessa. Osa 3, Etiikan opetuksen oikeutus ja keskeisiä eettisen kasvatuksen koulukuntia. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 90. Oulu: Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, 1993. ISBN 951-42-3611-4.
 • Sakaranaho, Tuula & Jamisto, Annukka (toim.): Monikulttuurisuus ja uudistuva katsomusaineiden opetus. Uskontotiede 11. Helsinki: Helsingin yliopisto, uskontotieteen laitos, 2007. ISBN 978-952-10-3948-5.
 • Tomperi, Tuukka & Juuso, Hannu (toim.): Sokrates koulussa: Itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun edistäminen opetuksessa. Niin & näin. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2008. ISBN 978-952-5503-31-9.

38.292 Uskonnon opetusoppi[muokkaa]

 • Harva, Urpo: Uskonnon ja etiikan opetuksen vaihtoehtoja. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos, tutkimuksia n:o 54. Helsinki: Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos, 1977. ISBN 951-45-1003-8.
 • Hyveen ritarit: Katsomusaineiden opettajien laatupäivien satoa 29.–30.11.1996. Toimituskunta: Olavi Arra ym. Helsinki: Filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajat: Suomen uskonnonopettajain liitto, 1997. ISBN 952-90-9122-2.
 • Kaikkonen, Helena & Peltola, Sonja (toim.): Puheenvuoroja evankelis-luterilaisen uskonnon opetukseen. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, opettajainkoulutuslaitos, i.v. Verkkojulkaisu (PDF).
 • Kallioniemi, Arto & Salmenkivi, Eero (toim.): Katsomusopetuksen kehittämishaasteita: Opettajankoulutuksen tutkinnonuudistuksen virittämää keskustelua. Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia 279. Helsinki: Yliopistopaino, 2007. ISBN 978-952-10-3598-2. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Niemi, Hannele: Uskonnon didaktiikka: Oppilaista elämän subjekteja. Helsingissä: Otava, 1991. ISBN 951-1-10513-2.
 • Pöyhönen, Veikko: Uskonnonopetus uhattuna: Puheenvuoroja koulun ja suomalaisen arvopohjan suunnasta. Toimittanut Janne Villa. Veikko Pöyhösen juhlakirja. Helsinki: Katharos, 2011. ISBN 978-952-5957-05-1.
 • Pöysti, Sirkka: Uskontoa vai ei? Koulukohtaisen uskonnon opetussuunnitelman toteutuminen peruskoulun ala-asteella. Väitöskirja: Helsingin yliopisto 2002. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, Tutkimuksia 234. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2001. ISBN 951-45-9848-2.
 • Pyysiäinen, Markku: Tunnustuksellinen, tunnustukseton ja objektiivinen uskonnonopetus: Opetussuunnitelma-analyysi Suomen ja Ruotsin peruskoulun uskonnonopetuksen tavoitteista ja sisällöstä. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Kirjapaja, 1982. ISBN 951-621-396-0.
 • Pyysiäinen, Markku: Yksi oppiaine, seitsemän opetussuunnitelmaa: Peruskoulun ja lukion opetushallituksen 1990-luvulla vahvistamien uskonnon opetussuunnitelmien tunnustuksellinen luonne. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 223. Porvoo Helsinki: Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, 2000. ISBN 951-45-9357-X.
 • Pyysiäinen, Markku: Luokanopettaja ja koulun katsomusopetus: Luokanopettajien kokemukset ja käsitykset uskonnonopetuksen, elämänkatsomustiedon ja eettisen kasvatuksen toteuttamisesta ja järjestelyistä peruskoulun 1–6 luokilla. Porvoo Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-25626-9.
 • Pyysiäinen, Markku & Seppälä, Jarkko (toim.): Uskonnonopetuksen käsikirja. Helsinki Porvoo: WSOY, 1998. ISBN 951-0-23094-4.
 • Kallioniemi, Arto & Luodeslampi, Juha (toim.): Uskonnonopetus uudella vuosituhannella. Helsinki: Kirjapaja, 2005. ISBN 951-607-234-8.

38.293 Yhteiskuntatieteiden opetusoppi[muokkaa]

 • Allahwerdi, Helena ym.: Maailmankansalaisen käsikirja: Opas maailmankansalaisen kypsyyskokeen suorittajille. Työryhmä: Helena Allahwerdi ym. Toimittaja: Pauliina Parviainen. Helsinki: Suomen YK-liitto, 1995. ISBN 952-9694-16-4.
 • Elo, Pekka ym. (toim. ja käännös): Peruskoulun ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja. (Manual for human rights education.) Toimitus ja käännös: Pekka Elo ym. Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja no. 73. Helsinki: Opetusministeriö, 1998. ISBN 952-442-048-1.
 • Elo, Pekka ym. (toim. ja käännös): Ihmisoikeuskasvatuksen käsikirja: Kaikki ihmiset syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan. Toimitus ja käännös: Pekka Elo ym. Suomen Unesco-toimikunnan julkaisuja no. 78. Helsinki: Opetusministeriö, 2000. ISBN 952-442-276-X.
 • Lehtovaara, Jorma & Jaatinen, Riitta (toim.): Dialogissa: Matkalla mahdollisuuteen. Tampereen opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja A 21. Tampere: Tampereen yliopisto, 1994. ISBN 951-44-3683-0.
 • Löfström, Jan (toim.): Yhteiskuntatiedon tiedetausta: Ainedidaktisia lähtökohtia oppiaineen kehittämiseen. Studio paedagogica 26. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2001. ISBN 951-45-9846-6.
 • Wahlström, Riitta: Suvaitsevuuteen kasvattaminen: Erilaisuus on rikkautta. Opetus 2000. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1996. ISBN 951-0-21147-8.

38.294 Maantieteen ja kansatieteen opetusoppi[muokkaa]

 • Nykänen, Jukka: Muuttuva maapallo: Luonnontieteiden perusteita: maantiede. Kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita n:o 35. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2004. ISBN 952-458-492-1.

38.295 Matematiikan, luonnontieteiden ja lääketieteen opetusoppi[muokkaa]

 • Ahtee, Maija: Oppilaiden käsitykset valo-opin ilmiöistä ja niiden ottaminen huomioon opetuksessa. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, Tutkimuksia 102. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1992. ISBN 951-45-6086-8.
 • Ahtee, Maija: Oppilaiden käsityksiä lämmöstä ja lämpötilasta. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, Tutkimuksia 126. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1994. ISBN 951-45-6648-3.
 • Ahtee, Maija & Pehkonen, Erkki: Johdatus matemaattisten aineiden didaktiikkaan. Helsinki: Edita, 2000. ISBN 951-37-3285-1.
 • Daniel, Marie-France ym.: Filosofoidaan matematiikasta ja luonnontieteistä. (Philosopher sur les mathématiques et les sciences, 1996; 2004.) Suomentaneet Tapani Kilpeläinen & Jarkko S. Tuusvuori. Ajattelutaidot. Niin & näin -kirjat. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2010. ISBN 978-952-5503-44-9.
 • Halonen, Miila & Reyes, Miguel & Kontula, Osmo: Poikanäkökulma seksuaaliopetukseen: Kasvattajan opas. Tehoa poikien seksuaaliopetukseen (PoikaS) -hanke. Helsinki: Väestöliitto, 2014. ISBN 978-952-226-139-7. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Kannas, Lasse: Tupakointia koskeva terveyskasvatus peruskoulussa. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Studies in sport, physical education and health 17. Jyväskylä: University of Jyväskylä, 1983. ISBN 951-678-968-4.
 • Keinonen, Tuula & Vaittinen, Arvo & Ketolainen, Pertti: Putoavista kappaleista kvarkkeihin: Luonnontieteiden perusteita: fysiikka. Kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita n:o 33. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2004. ISBN 952-458-450-6.
 • Käpylä, Markku & Wahlström, Riitta (toim.): Ympäristökasvatuksen menetelmäopas. 2. uudistettu painos. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen oppimateriaaleja 17. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1994. ISBN 951-34-0440-4.
 • Nykänen, Jukka: Muuttuva maapallo: Luonnontieteiden perusteita: maantiede. Kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita n:o 35. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2004. ISBN 952-458-492-1.
 • Ojanen, Sinikka & Rikkinen, Hannele (toim.): Opettaja ympäristökasvattajana. Opetus 2000. Helsinki: WSOY, 1995. ISBN 951-0-20736-5.
 • Saari, Heikki: Oppilaiden käsitykset malleista ja mallintaminen fysiikan peruskouluopetuksessa. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. University of Joensuu, Väisälä Laboratory, Department of Physics, Dissertations 22. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2000. ISBN 951-708-916-3.

38.296 Sovellettujen tieteiden opetusoppi[muokkaa]

 • Kaukinen, Leena & Collanus, Miia (toim.): Tekstejä ja kangastuksia: Puheenvuoroja käsityöstä ja sen tulevaisuudesta. Käsityönopetuksen 125-vuotisjuhlakirja. Artefakta 17. Hamina: Akatiimi, 2006. ISBN 952-5378-10-1.

38.297 Taiteiden ja urheilun opetusoppi[muokkaa]

 • Anttila, Eeva: Tanssin aika: Opas koulujen tanssikasvatukseen. Liikuntatieteellisen seuran julkaisuja nro 139. Helsinki: Liikuntatieteellinen seura, 1994. ISBN 951-8982-22-8.
 • Bergala, Alain: Kokemuksia elokuvakasvatuksesta. (L’hypothèse cinéma, 2002.) Suomentaneet Kaisa Kukkola ja Sampsa Laurinen. Nuorisotutkimusverkoston & Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 142. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto: Nuorisotutkimusseura, 2013. ISBN 978-952-5994-42-1.
 • Efland, Arthur D. & Freedman, Kerry & Stuhr, Patricia: Postmoderni taidekasvatus: Eräs lähestymistapa opetussuunnitelmaan. (Postmodern art education: An approach to curriculum, 1996.) Suomennos: Virpi Wuori. Taidekasvatuksen osaston julkaisuja. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, taidekasvatuksen osasto, 1998. ISBN 951-558-032-3.
 • Heikkinen, Hannu: Draamakasvatus: Opetusta, taidetta, tutkimista!. Jyväskylä: Minerva, 2005. ISBN 952-5591-10-7.
 • Hongisto-Åberg, Marja & Lindeberg-Piiroinen, Anne & Mäkinen, Leena (toim.): Musica 0, Hip hoi, musisoi! Musiikki varhaiskasvatuksessa: Käsikirja. Käsikirja Musica 0: Hip hoi musisoi -julkaisuun. Espoo: Fazer musiikki, 1993 (4. painos 2001). ISBN 951-757-241-7.
 • Juvonen, Antti: ...Johnnyllakin on univormu, heimovaatteet ja -kampaus...: Musiikillisen erityisorientaation polku musiikkiminän, maailmankuvan ja musiikkimaun heijastamina. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in the arts 70. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000. ISBN 951-39-0790-2.
 • Kettunen, Kaisa ym. (toim.): Kuvien keskellä. Kuvataideopettajaliitto 100 vuotta. Julkaisija: Kuvataideopettajaliitto. Helsinki: Like, 2006. ISBN 952-471-806-5.
 • Lehtonen, Jaakko & Tanttu-Knapp, Helena (toim.): Draama. Nyt. Kirjoituksia ilmaisukasvatuksen alalta. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä 14. Opetuksen perusteita ja käytänteitä 11. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos, 1994. ISBN 951-34-0251-7.
 • Niemi, Ulla: Pelkkiä kauniita kuvia? Lammilaiset koululaiset kuvanlukijoina: Taidekasvatuksen tutkielma. Lammi: Juhani Niemi, 2001. ISBN 952-91-4081-9.
 • Räsänen, Marjo: Sillanrakentajat: Kokemuksellinen taiteen ymmärtäminen. Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja. A, 28. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, 2000. ISBN 951-558-047-1.
 • Toivanen, Tapio: Lentoon! Draama ja teatteri koulussa. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2007. ISBN 978-951-0-32456-1.
 • Valo, Maarit (toim.): Nykytietoa puheviestinnän opetuksesta. Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen julkaisuja 20. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000. ISBN 951-39-0679-5.

38.298 Kielten ja kirjallisuuden opetusoppi[muokkaa]

 • Ahvenainen, Ossi & Karppi, Sakari: Lasten lukemis- ja kirjoittamisvaikeudet. Jyväskylä: O. Ahvenainen: S. Karppi, 1993. ISBN 952-90-4723-1.
 • Brenifier, Oscar: Keskusteleva opetus. (Enseigner par le débat, 2002.) Suomentanut Tapani Kilpeläinen. Ajattelutaidot. Niin & näin -kirjat. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2009. ISBN 978-952-5503-39-5.
 • Enäjärvi, Elsa: Englanti ruotsin sijaan ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi suomalaisiin kouluihin. Kansallisia kysymyksiä n:o 2. Helsinki: Suomalaisuuden liitto, 1929.
 • Grünthal, Satu & Pentikäinen, Johanna (toim.): Kulmakivi: Luokanopettajan äidinkieli ja kirjallisuus. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 978-951-1-21419-9.
 • Hartikainen, Johanna & Timonen, Jaana: Työkaluja kielten oppimiseen. Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun julkaisuja B. Selosteita ja opetusmateriaalia 10. Joensuu: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2006. ISBN 951-604-057-8. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Helttunen, Anne & Uusi-Hallila, Tuula (toim.): Matkalla kirjallisuuteen: Juhlakirja Leena Kirstinän täyttäessä 60 vuotta 16.5.2004. Kuvitus: Anna Kirstinä. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto: Laatusana, 2004. ISBN 951-9062-53-X.
 • Juurakko, Taina: Tehokkaampaan kielenoppimiseen. Hämeen ammattikorkeakoulu. Julkaisu A 17. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu, kielikoulutuskeskus: Joensuu: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2001. ISBN 951-784-126-4.
 • Kiiskinen, Satu & Koivisto, Päivi (toim.): Kirjallisuus liikkeessä: Lajeja, käsitteitä, teorioita. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja 2011. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto,, 2011. ISBN 978-951-9062-68-6.
 • Koskela, Lasse & Lankinen, Pasi: Opas kaunokirjallisuuden lukemiseen. Tietolipas 197. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-527-0.
 • Linna, Helena: Kirjoittamisen suuri seikkailu: Prosessikirjoittaminen. Opetus 2000. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994 (lisäpainos 2000). ISBN 951-0-20027-1.
 • Linnakylä, Pirjo & Mattinen, Eija & Olkinuora, Asta: Prosessikirjoittamisen opas. Kuvat: Tuija Keskinen ja Pia Pitkänen. Helsinki: Otava, 1988 (3. painos 1992). ISBN 951-1-09618-4.
 • Luukka, Minna-Riitta ym.: Maailma muuttuu – mitä tekee koulu? Äidinkielen ja vieraiden kielten tekstikäytänteet koulussa ja vapaa-ajalla. Muuttuvat teksti- ja mediamaisemat -tutkimushanke. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, soveltavan kielentutkimuksen keskus, 2008. ISBN 978-951-39-3361-6.
 • Luukka, Minna-Riitta & Jääskeläinen, Pasi (toim.): Hiiden hirveä hiihtämässä: Hirveä(n) ihana kirjoittamisen opetus. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja 48. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto, 2004. ISBN 951-9062-51-3.
 • Luukka, Minna-Riitta & Muikku-Werner, Pirkko: Kielenhuollosta tieteelliseen kirjoittamiseen: Katsaus korkeakoulujen kirjallisen viestinnän opetukseen. Korkeakoulujen kielikeskuksen julkaisuja n:o 45. Jyväskylä: Korkeakoulujen kielikeskus, 1992. ISBN 951-680-726-7.
 • Nikki, Kalevi: Sesam, aukene! Miten lukiolainen tulkitsee kirjallisuutta?. Julkaisuja 9. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden laitos, 1996. ISBN 951-34-0717-9.
 • Opetusministeriö: Kieli ja sen kieliopit: Opetuksen suuntaviivoja. Laatinut opetusministeriön asettama työryhmä. Helsinki: Painatuskeskus, 1994 (5. painos 2004). ISBN 951-37-1384-9.
 • Pietilä, Päivi: Kuinka kieltä opitaan: Opas vieraan kielen opettajalle ja opiskelijalle. Helsinki: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-952-495-331-3.
 • Sajavaara, Kari & Piirainen-Marsh, Arja (toim.): Kielenoppimisen kysymyksiä. Soveltavan kielentutkimuksen teoriaa ja käytäntöä 1. Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto, 1999. ISBN 951-39-0621-3.
 • Sarmavuori, Katri: Tekstistä oppiminen – oppiva lukeminen: Aikuisopiskelijoiden ja lukiolaisten prosessilukemiskokeiluja tieteiskirjallisuudesta. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisusarja A, Tutkimuksia 153. Turku: Turun opettajankoulutuslaitos, 1992. ISBN 951-880-781-7.
 • Törmälehto, Terhi (toim.): Maailma tuli tunnille: Kansainvälisyyskasvatus osana äidinkielen ja kirjallisuuden opetusta. Äidinkielen opettajain liiton vuosikirja 2010. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto, 2010. ISBN 978-951-9062-65-5.
 • Ventola, Eija & Mauranen, Anna (toim.): Akateeminen kirjoittaminen tänään ja huomenna. Helsinki: Yliopistopaino, 1995. ISBN 951-570-266-6.

38.29809 Historia[muokkaa]

 • Kotkaheimo, Liisa: Suomalaisaapisia kansainvälisessä taustassaan ja kansainvälisissä yhteyksissään 1600-luvulta 1950-luvulle. Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia n:o 55. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1994. 951-708-256-8.
 • Kotkaheimo, Liisa: Suomalaisen aapisen viisi vuosisataa: Aapisten sisältö ja tehtävät kansanopetuksessa. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja n:o 10. Joensuu: University of Joensuu, 1989. ISBN 951-696-849-X.

38.299 Historian opetusoppi[muokkaa]

 • Hietala, Marjatta: Maailmankuva historian oppikirjoissa: Unescon kansainvälisyyskasvatussuosituksen toteutuminen suomalaisissa lukion historian oppikirjoissa. Helsingin yliopiston historian laitoksen julkaisuja n:o 9. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1982. ISBN 951-45-2627-9.
 • Löfström, Jan (toim.): Kohti tulevaa menneisyyttä: Historiallis-yhteiskunnallinen kasvatus uudella vuosituhannella. Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus, 2002. ISBN 952-451-045-6.

38.3 Opiskelutekniikka[muokkaa]

 • Anttila, Anu-Hanna: Ohjeisto tieteellisen tutkielman tekoon: Sosiologin käsikirja. 4. uudistettu painos. Sosiologista keskustelua B 41. Turku: Turun yliopisto, 2004. ISBN 951-29-2591-5.
 • Belt, Pekka & Möttönen, Matti & Härkönen, Janne: Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen: Versio 1.0. Oulun yliopiston tuotantotalouden osaston työpapereita 1/2010. Oulu: Oulun yliopisto, 2010. ISBN 978-951-42-6129-9.
 • Buzan, Tony: Käytä järkeäsi – tehokkaammin. (Use your head, 1974, 1982.) Suomentanut Anneli Lampinen. Rastor-julkaisut, Esiintyjän tietopankki 3. Helsinki: Rastor, 1982. ISBN 951-9044-75-2.
 • By, Oddbjørn: Memo extra: Vinkkejä opiskeluun. (Memohåndboka: Den enkleste veien til bedre eksamen, 2006.) Suomentanut Outi Menna. Helsinki: Bazar, 2009. ISBN 978-952-5635-76-8.
 • Eco, Umberto: Oppineisuuden osoittaminen eli miten tutkielma tehdään. (Come si fa una tesi di laurea, 1977.) Suomentanut Pia Mänttäri. Tampere: Vastapaino, 1989 (3. painos 1995). ISBN 951-9066-29-2.
 • Ekholm, Kai & Heinisuo, Rami: Tee gradu! Verkkoajan tutkielmantekijän opas. Kuvitus: Samuli Lintula. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2002. ISBN 951-692-510-3.
 • Eskola, Jari & Hämäläinen, Juha: Pilkusta asiaa: Ohjeita tieteellisen esseen kirjoittajalle. 2. uudistettu painos. Kuopion yliopiston selvityksiä. Yhteiskuntatieteet E 1. Kuopio: Kuopion yliopisto, sosiaalitieteiden laitos, 1995. ISBN 951-781-400-3.
 • Fogelberg, Paul (toim.): Tutkimusviestinnän opas: Tutkimusten ja selvitysten laatiminen ja julkaiseminen. Valtion koulutuskeskuksen julkaisusarja A 6. Helsinki: Valtion koulutuskeskus: Valtion painatuskeskus, 1985. ISBN 951-9314-44-X.
 • Fogelberg, Paul & Herranen, Marja & Sinikara, Kaisa: Tuumasta toimeen: Tutkielman tekijän opas. Helsinki: Yliopistopaino, 1989. ISBN 951-570-035-3.
 • Gothóni, René: Oletko neuvoton: Lohdutuksen sanoja opinnäytteen laatijalle. Ruotsin kielestä suomentanut Elise Miettinen. Helsinki: Yliopistopaino, 1991. ISBN 951-570-099-X.
 • Hakala, Juha T.: Opinnäyte ja sen ohjaaminen: Johdatus tutkimusprosessin hallintaan. Helsinki: Gaudeamus, 1996 (2. painos 2000). ISBN 951-662-650-5.
 • Hakala, Juha T.: Opinnäyte luovasti: Kehittämis- ja tutkimustyön opas. Helsinki: Gaudeamus, 1998 (2. lisäpainos 2000). ISBN 951-662-731-5.
 • Hakala, Juha T.: Uusi graduopas: Melkein maisterin entistä ehompi niksikirja. Päivitetty laitos teoksesta Graduopas. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press, 2008. ISBN 978-952-495-046-6.
 • Halttunen, Kai ym.: Tiedonhakijan opas. Toimittaja: Liisa Niinikangas. Helsinki: BTJ Kirjastopalvelu, 2001 (2. korjattu painos 2002). ISBN 951-692-484-0.
 • Harisalo, Risto & Keski-Petäjä, Timo & Talkkari, Antti: Otin kynän kynsihini: Ohjeita tutkimuksen tekijöille. Tampereen yliopisto. Hallintotiede. B, Yleissarja, 10. Tampere: Tampereen yliopisto, 2002. ISBN 951-44-5530-4.
 • Hirsjärvi, Sirkka & Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula: Tutki ja kirjoita. 15. uudistettu painos. Helsinki: Tammi, 2009. ISBN 978-951-31-4836-2.
 • Home, Niilo: Ideasta tutkimussuunnitelmaksi: Ohjeita tutkielmantekijälle. Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja D, 170. Helsinki: Helsingin kauppakorkeakoulu, 1993. ISBN 951-702-460-6.
 • Hosiaisluoma, Yrjö (toim.): Opas kirjallisuuden opiskeluun. Tampereen yliopisto. Kotimainen kirjallisuus. Julkaisuja 28. Tampere: Tampereen yliopisto, 1987. ISBN 951-44-2183-3.
 • Hurtta, Heikki & Peltola, Tapio: Tutkielmantekijän opas. 2. uudistettu painos. Tampere: Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos, 1997. ISBN 951-44-4244-X.
 • Hyrkkänen, Markku & Kaarninen, Mervi & Vuolanto, Ville: Praecepta: Historian opiskelun opas. Historiatieteen laitoksen opetusmonisteita. Tampere: Tampereen yliopisto, historiatieteen ja filosofian laitos, 2009. ISBN 978-951-44-7861-1. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Johansson, Kirsi ym.: Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja sen tekeminen. Hoitotieteen laitoksen julkaisuja. Tutkimuksia ja raportteja A 51. Turku: Turun yliopisto, 2007. ISBN 978-951-29-3203-0.
 • Kangasharju, Helena & Majapuro, Marketta: Tutkimusraportin kirjoittaminen. Uudistettu painos. Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja. Helsinki: Helsingin kauppakorkeakoulu, 2005. ISBN 951-791-951-4.
 • Karisto, Antti & Seppälä, Ullamaija: Maukas gradu: Valmistusvihjeitä tutkielman tekijöille. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-144-5.
 • Keckman-Koivuniemi, Hannele: Opas kvantitatiivisten tutkimusaineistojen jatkokäyttöön. Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston julkaisuja 2. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, 2006. ISBN 951-44-6805-8.
 • Kemppainen, Tapani & Latomaa, Timo: Ensi askelia tieteen tiellä: Johdatus tiedonhakuun ja tieteelliseen kirjoittamiseen. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita ja selosteita 80. Oulu: Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, 1999 (2. korjattu painos 2002). ISBN 951-42-5414-7. Verkkoversio (PDF).
 • Kinnunen, Merja & Löytty, Olli (toim.): Iso gee: Gradua ei jätetä. Tampere: Vastapaino, 1999 (2. painos 2007). ISBN 951-768-060-0.
 • Kinnunen, Merja & Löytty, Olli: Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino, 2002. ISBN 951-768-110-0.
 • Kniivilä, Sonja & Lindblom-Ylänne, Sari & Mäntynen, Anne: Tiede ja teksti: Tehoa ja taitoa tutkielman kirjoittamiseen. Porvoo Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2007. ISBN 978-951-0-30060-2.
 • Kokkinen, Annemari & Rantanen-Väntsi, Leena & Tuomola, Anita: Aikuisen oppijan kirja. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-601-3.
 • Koutaniemi, Leo: Empiriaan ja kvantitatiiviseen tietoon perustuvan gradunteon opas. 2. uudistettu painos. Oulu: Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikkö, 2008. ISBN 978-951-42-8732-9. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Latomaa, Timo & Pavas, Leena & Kemppainen, Tapani: Referaatista tutkimukseen: Kirjallisten töiden laatimisohjeita. 2. korjattu ja lisätty painos. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita ja selosteita 47. Oulu: Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, 1992. ISBN 951-42-3374-3.
 • Laurila, Erkki: Opiskelutaidon opas: Vinkkejä ja ohjeita. Haaga instituutin ammattikorkeakoulun opetusmateriaalia. Helsinki: Haaga instituutin ammattikorkeakoulu, 1999. ISBN 951-865-051-9.
 • Lehmuskoski, Mauno J.: Opimme lukemaan nopeammin ja tehokkaammin. Kuvitus tekijän. 5. painos (1. painos 1967). Helsingissä: Otava, 1980. ISBN 951-1-01051-4.
 • Lieko, Anneli: Ohjeita tutkielman kirjoittajille. Uudistettu laitos. Helsinki: Yliopistopaino, 1993. ISBN 951-570-156-2.
 • Lindblom-Ylänne, Sari & Lonka, Kirsti & Slotte, Virpi: Aiotko opiskelijaksi?. Helsinki: Edita, 2001. ISBN 951-37-3340-8.
 • Lonka, Irma: Taitava kirjoittaja. 5. muuttamaton painos (1. painos 1996). Palmenia-sarja 13. Helsinki: Yliopistopaino, 2006. ISBN 951-570-646-7.
 • Mäkinen, Olli: Tieteellisen kirjoittamisen ABC. S. 196–205: Sanasto. Helsinki: Tammi, 2005. ISBN 951-26-5390-7.
 • Mäki-Petäjä, Jaakko: Kunnian kevät: Näin menestyt pääsykokeissa. Helsinki: Spring House, 2007.
 • Niemelä, Pirkko ym.: Miten kirjoitan tieteellisen artikkelin: Tieteellinen kirjoittaminen ja kansainvälinen julkaiseminen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991. ISBN 951-0-16645-6.
 • Patja, Kristiina ym. (toim.): Kohti karonkkaa: Neuvoja väitöskirjaa tekevälle. Helsinki: Duodecim, 1999. ISBN 951-656-015-6.
 • Pihlaja, Juhani: Ajattele, tutki ja opi: Ohjeita oppimiseen ja tutkielmantekoon. Lahti: Soceda, 2004. ISBN 951-9291-02-4.
 • Päivänsalo, Ville (toim.): Prosessia ja rautalankaa: Gradun tekijän opas. Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitoksen julkaisuja 13. Helsinki: Helsingin yliopiston systemaattisen teologian laitos, 1997. ISBN 951-45-7853-8.
 • Saarenheimo, Marja: Oppimista edistävä reflektio. Psykologipalveluiden kehittämisyksikön julkaisuja. Tampere: Tampereen yliopisto, psykologian laitos, 2001. ISBN 951-44-5128-7.
 • Saarsalmi, Meeri: Miten laadin tutkielman?. 3. laajennettu painos. Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja C 50. Helsinki: Gaudeamus, 1980. ISBN 951-662-280-1.
 • Scinhufvud, Kimmo: Tohtoritakuu: Kirjoittamisen opas jatko-opiskelijalle ja tutkijalle. Helsinki: Art House, 2013. ISBN 978-951-884-501-3.
 • Soikkanen, Timo & Vares, Vesa (toim.): Lähdeviitteet ja lähdeluettelo: Tekniikka ja käytäntö poliittisessa historiassa. Poliittisen historian julkaisuja C 31. Turku: Turun yliopisto, 1991. ISBN 951-880-614-4.
 • Teirilä, Marjatta & Jyväsjärvi, Erkki: Tutkielmantekijän työkirja. 2., korjattu painos 2001. Helsinki: Finn lectura, 2001. ISBN 951-792-097-0.
 • Tella, Seppo: Luettavuuden ja luotettavuuden lähteillä: Opas lähteiden merkintään. Studia paedagogica 5. Helsinki: Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, 1994 (3. tarkistettu painos 1996). ISBN 951-45-6811-7.
 • Tella, Seppo & Lavonen, Jari: Tutkielma – oppimisen oiva osoitus: Opas tutkielman tekoon ja raportointiin. Studia paedagogica 4. Helsinki: Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, 1994 (3. tarkistettu painos 1996). ISBN 951-45-6810-9.
 • Tuisku-Reinilä, Leena: Alustus, seminaari, raportti, referaatti. Käytännön viestintää 2. Helsinki: Kirjayhtymä, 1976 (3. painos 1981). ISBN 951-26-1150-3.
 • Tuomi, Jouni: Tutki ja lue: Johdatus tieteellisen tekstin ymmärtämiseen. Helsinki: Tammi, 2007. ISBN 978-951-26-5640-0.
 • Viinamäki, Leena & Saari, Erkki (toim.): Polkuja soveltavaan yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen. Helsinki: Tammi, 2007. ISBN 978-951-26-5594-6.
 • Vitikka, Erja & Saloranta-Eriksson, Outi (toim.): Uudistuva perusopetus: Näkökulmia opetuksen ja opetussuunnitelman kehittämiseen. Helsinki: Opetushallitus, 2004. ISBN 952-13-1974-7.
 • Uusitalo, Hannu: Tiede, tutkimus ja tutkielma: Johdatus tutkielman maailmaan. WSOY kurssikirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991 (7. painos 2001). ISBN 951-0-17457-2.
 • Viskari, Sinikka: Tieteellisen kirjoittamisen perusteet: Opas kirjoittamiseen ja seminaarityöskentelyyn. 5. uudistettu painos. Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden laitos, Julkaisusarja B, Opetusmonisteet, 17. Tampere: Tampereen yliopisto, 2009. ISBN 978-951-44-7624-2.
 • Yrjönsuuri, Raija: Opi opiskelemaan: Käsityksiä matematiikan opiskelusta. Helsinki: Oppilo, 2005. ISBN 951-98835-4-1.

38.4 Yliopistot. Korkeakoulut[muokkaa]

 • Ahola, Sakari: Eliitin yliopistosta massojen korkeakoulutukseen: Korkeakoulutuksen muuttuva asema yhteiskunnallisen valikoinnin järjestelmänä. Väitöskirja: Turun yliopisto. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, Raportteja 30. Turku: Turun yliopisto, 1995. ISBN 951-29-0532-9.
 • Airaksinen, Timo & Friman, Mervi: Asiantuntija-ammattien etiikka. HAMKin julkaisuja 10/2008. Hämeenlinna: Helsinki: Hämeen ammattikorkeakoulu: Suomen ympäristökeskus, 2008. ISBN 978-951-784-478-9.
 • Aittola, Helena & Ylijoki, Oili-Helena (toim.): Tulosohjattua autonomiaa: Akateemisen työn muuttuvat käytännöt. Helsinki: Jyväskylä: Gaudeamus: Korkeakoulututkimuksen seura, 2005. ISBN 951-662-943-1.
 • Clarkeburn, Henriikka: Etiikanopetuksen teoriaa ja kokemuksi. Helsingin yliopisto, Viikin opetuksen kehittämispalvelut 2/2006. Helsinki: Helsingin yliopisto, Viikin opetuksen kehittämispalvelut, 2006. ISBN 952-10-3280-4.
 • Eskola, Jari (toim.): Puhetta opetuksesta ja opiskelusta. Tampereen yliopisto, sosiologian ja sosiaalipsykologian laitos. A, Tutkimuksia 23. Tampere: Tampereen yliopisto, 1992. ISBN 951-44-3086-7.
 • Hakala, Johanna ym.: Yliopisto: Tieteen kehdosta projektimyllyksi? Yliopistollisen tutkimuksen muutos 1990-luvulla. Perustuu projektiin Yliopistotutkimus murroksessa. Helsinki: Gaudeamus, 2003. ISBN 951-662-878-8.
 • Helakorpi, Seppo & Olkinuora, Anita: Asiantuntijuutta oppimassa: Ammattikorkeakoulupedagogiikkaa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-22258-5.
 • Helenius, Börje & Hämäläinen, Esa & Tuunainen, Juha (toim.): Kohti McDonald’s-yliopistoa? Näkökulmia suomalaiseen korkeakoulu- ja tiedepolitiikkaan. Hanki ja jää. Helsinki: Tammi, 1996. ISBN 951-31-0869-4.
 • Himanen, Pekka (toim.): Verkkoyliopistostrategia 1: Oppiminen tietoyhteiskunnassa. Sitra 165. Helsinki: Sitra, 1998. ISBN 951-563-326-5.
 • Honkimäki, Sanna (toim.): Opetus, vuorovaikutus ja yliopisto. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, 1999. ISBN 951-39-0421-0.
 • Hurtig, Johanna & Laitinen, Merja & Uljas-Rautio, Katriina (toim.): Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus, 2010. ISBN 978-952-451-486-6.
 • Jakonen, Mikko & Tilli, Jouni (toim.): Yhteinen yliopisto. Polemos. Helsinki: Tutkijaliitto, 2011. ISBN 978-952-5169-77-5.
 • Jokisalo, Jouko & Simola, Raisa (toim.): Monikulttuurisuus luokanopettajakoulutuksessa: Monialaisten opintojen läpäisevä juonne. Kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita n:o 7. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2009. ISBN 978-952-219-194-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Järvinen-Taubert, Johanna & Valtonen, Päivi (toim.): Kriittisyyteen kasvu korkeakoulutuksessa. Tampere: Tampereen yliopisto, 1999. ISBN 951-44-4528-7.
 • Kalliala, Eija & Toikkanen, Tarmo: Sosiaalinen media opetuksessa. Helsinki: Finn Lectura, 2009. ISBN 978-951-792-383-5.
 • Kankaala, Kari ym.: Yliopistojen kolmas tehtävä?. Sitra 264. Helsinki: Edita, 2004. ISBN 951-37-4195-8.
 • Kantasalmi, Kari (toim.): Yliopiston ajatusta etsimässä. Julkaissut Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö. Humaniora-sarja. Helsinki: Gaudeamus, 1990. ISBN 951-662-497-9.
 • Ketonen, Oiva: Valkolakista väitöskirjaan: Korkeakoulupolitiikan näköaloja. Porvoo Helsinki: WSOY, 1964.
 • Ketonen, Oiva: Yliopistopolitiikkaa tutkimassa. Porvoo Helsinki: WSOY, 1967.
 • Ketonen, Oiva: Yliopiston tie. Delfiinikirjat. Helsingissä: Otava, 1971. ISBN 951-1-03543-6.
 • Ketonen, Oiva: Arvovallan politiikkaa: Suomalainen korkeakoulu ja korkeakoulupolitiikka: Näkökulma suomalaiseen kulttuuriin. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1986. ISBN 951-0-13442-2.
 • Ketonen, Oiva: Juhlien jälkeen: Helsingin yliopiston 350-vuotisjuhlien herättämiä mietteitä. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991. ISBN 951-0-17433-5.
 • Kivimäki, Sanna & Kinnunen, Merja & Löytty, Olli (toim.): Tilanteen taju: Opettaminen yliopistossa. Tampere: Vastapaino, 2006. ISBN 951-768-180-1.
 • Kohl, Johanna & Salonen, Sofi & Tapio, Petri: Kestävän kehityksen torille 2020: Kohtaamisia torilla: Loppuraportti ympäristöalan koulutuksen tulevaisuuden tarpeista. Kestävän kehityksen torille 2020-hanke. Tutu-julkaisuja 2/2007. Turku: Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun kauppakorkeakoulu, 2007. ISBN 978-951-564-508-1. Verkkoversio.
 • Koski, Leena: Tarinoiden yliopisto tehokkuuden diskurssissa. Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia n:o 28. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1990. ISBN 951-696-894-5.
 • Koski, Leena: Tieteen tahtomana, yliopiston tekemänä: Yliopiston sisäiset symboliset järjestykset. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja n:o 17. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1993. ISBN 951-708-145-6.
 • Lahtinen, Ilpo: Tutkinnonuudistus – turvavaltion interventio yliopistoon: Tutkimus tiedepolitiikasta ja Suomen yliopistojen 1970-luvun tutkinnonuudistuksesta. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja 26. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston ylioppikaskunta, 1988. ISBN 951-9113-25-8.
 • Leikola, Anto: Tiede on ihmisten tekoa: Kirjoitelmia ja kolumneja. Unimedia n:o 2. Valtaosa kirjoituksista on ilmestynyt Yliopisto-lehdessä. Helsinki: Yliopisto-lehti, Yliopistopaino, 1993. ISBN 951-570-182-1.
 • Lempiäinen, Kirsti & Löytty, Olli & Kinnunen, Merja (toim.): Tutkijan kirja. Tampere: Vastapaino, 2008. ISBN 978-951-768-230-5.
 • Liiketalouden koulutusalan tradenomin tutkinnon sisällöt taloushallinnon näkökulmasta. Laatinut kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu. KTM julkaisuja 33/2007. Helsinki: Kauppa- ja teollisuusministeriö, 2007. ISBN 978-952-489-197-4. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Liiketoimintaosaamisen selvitysryhmä: Lisää liiketoimintaosaamista korkeakouluista: Liiketoimintaosaamisen selvitysryhmän raportti. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:38. Helsinki: Opetusministeriö, koulutus- ja tiedepolitiikan osasto, 2007. ISBN 978-952-485-408-5. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Luukka, Minna-Riitta & Muikku-Werner, Pirkko: Kielenhuollosta tieteelliseen kirjoittamiseen: Katsaus korkeakoulujen kirjallisen viestinnän opetukseen. Korkeakoulujen kielikeskuksen julkaisuja n:o 45. Jyväskylä: Korkeakoulujen kielikeskus, 1992. ISBN 951-680-726-7.
 • Löytönen, Teija (toim.): Tulevan tuntumassa: Esseitä taidealojen yliopistopedagogiikasta. Kuvitus: Antti Kyrö. Aalto-yliopiston julkaisusarja. Taide + muotoilu + arkkitehtuuri, 2/2014. Aalto ARTS Books. Helsinki: Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Aalto Arts Books, 2014. ISBN 978-952-60-5554-1.
 • Metso, Tiina: Tapaillaan: Akateemisia juhlia ja tapoja. Helsinki: Yliopistopaino, 1998. ISBN 951-570-230-5.
 • Musta kirja: Todistusaineisto imperialismin ja äärioikeiston vaikutuksesta Suomen korkeakouluopetuksessa. Uusintapainos Sosialistisen opiskelijaliiton työvaliokunnan koulutus- ja tiedepoliittisen jaoston 1974 kokoamasta monisteesta. Ulkopolitiikka: Yhteiskuntapoliittinen tiede- ja kulttuurilehti, erikoisliite 2/2006. Helsinki Pietari Petroskoi: Johan Beckman Institute, 2006. ISBN 952-5412-32-6.
 • Mäki-Petäjä, Jaakko: Kunnian kevät: Näin menestyt pääsykokeissa. Helsinki: Spring House, 2007.
 • Määttä, Kaarina (toim.): Väitöskirjan lumo: Tohtoriksi valmistumisen vaiheet sekä sen ohjaus ja tuki. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2009. ISBN 978-952-484-330-0.
 • Neulaniemi, Miika: Sähköpostia Sambiasta. Pystykorvakirja. Helsinki: Like: Suomen rauhanpuolustajat, 2006. ISBN 952-471-748-4.
 • Nevgi, Anne (toim.): Informaatiolukutaito yliopisto-opetuksessa. Palmenia-sarja 31. Helsinki: Palmenia, 2007. ISBN 978-951-570-746-8.
 • Niemelä, Kati & Salminen, Veli-Matti (toim.): Teologiksi kasvamassa: Koulutusalan valinta, opiskeluprosessi ja ammattiin suuntautuminen. Kirkon tutkimuskeskuksen julkaisuja 118. Tampere: Kirkon tutkimuskeskus, 2013. ISBN 978-951-693-325-5.
 • Niiniluoto, Ilkka: Dynaaminen sivistysyliopisto: Sata puhetta ja kirjoitusta vuosilta 1987–2009. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-952-495-194-4.
 • Niiniluoto, Ilkka & Forsberg, Ulla-Maija & Evers, Aino-Maija (toim.): Akateemisen johtamisen ydinkysymyksiä. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2014. ISBN 978-952-10-9208-4.
 • Palonen, Kari: Yliopisto poliittisena yhteisönä: Puheenvuoroja yksilöllisen sivistyksen ja joukkotoiminnan suhteista politiikan muotoina. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja 7. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1981. ISBN 951-9113-06-1.
 • Patja, Kristiina ym. (toim.): Kohti karonkkaa: Neuvoja väitöskirjaa tekevälle. Helsinki: Duodecim, 1999. ISBN 951-656-015-6.
 • Patomäki, Heikki: Yliopisto oyj: Tulosjohtamisen ongelmat – ja vaihtoehto. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-942-3.
 • Peura, Anni: Tohtoriksi tulemisen tarina. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 219. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2008. ISBN 978-952-10-4385-7. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Puttonen, Helena & Rantanen, Helena: Elämänperspektiivin ja tieteellisen ajattelun oppiminen korkeakouluopiskelussa. Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteen laitos, A 10. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1986. ISBN 951-679-641-9.
 • Rauste-von Wright, Maijaliisa: Opettaja tienhaarassa: Konstruktivismia käytännössä. Jyväskylä: Atena, 1997. ISBN 951-796-067-0.
 • Rautopuro, Juhani: Sisyfoksen kivi? Tilastollisten menetelmien opetus ja oppiminen kasvatustieteissä. Väitöskirja: Joensuu: Itä-Suomen yliopisto. Koulutuksen tutkimuslaitoksen tutkimuksia 27. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos, 2010. ISBN 978-951-39-3978-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Rentola, Päivikki: Akateemisen vapauden jäljillä. Oulun yliopiston opintotoimiston julkaisuja. Sarja A, 10. Perustuu opinnäytetyöhön. Oulu: Oulun yliopisto, 1995. ISBN 951-42-4068-5.
 • Räsänen, Keijo (toim.): Joko tunnet tämän tutkijan? Esseitä akateemisesta työstä. Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja B 116. Helsinki: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, 2010. ISBN 978-952-60-1026-7. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Räsänen, Rauni: Eettinen kasvatus opettajankoulutuksessa. Osa 1, Peruskäsitteitä ja filosofisia lähtökohtia. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 88. Oulu: Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, 1993. ISBN 951-42-3609-2.
 • Räsänen, Rauni: Eettinen kasvatus opettajankoulutuksessa. Osa 2, Moraalipsykologisia lähtökohtia ja oppimisen psykologian asettamia haasteita. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 89. Oulu: Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, 1993. ISBN 951-42-3610-6.
 • Räsänen, Rauni: Eettinen kasvatus opettajankoulutuksessa. Osa 3, Etiikan opetuksen oikeutus ja keskeisiä eettisen kasvatuksen koulukuntia. Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 90. Oulu: Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, 1993. ISBN 951-42-3611-4.
 • Saarenheimo, Marja: Oppimista edistävä reflektio. Psykologipalveluiden kehittämisyksikön julkaisuja. Tampere: Tampereen yliopisto, psykologian laitos, 2001. ISBN 951-44-5128-7.
 • Skinnari, Simo: Yliopiston kasvatustehtävästä: Kasvatusfilosofinen näkökulma maamme korkeakoulupedagogiikkaan. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta 5. Tampere: Jyväskylän yliopisto, 1980. ISBN 951-9113-03-7.
 • Suutarinen, Sakari (toim.): Aktiiviseksi kansalaiseksi: Kansalaisvaikuttamisen haaste. Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus, 2006. ISBN 952-451-135-5.
 • Tirronen, Jarkko: Modernin yliopistokoulutuksen lähtökohdat ja sivistyskäsitys. Kuopion yliopiston julkaisuja. E, Yhteiskuntatieteet, 122. Kuopio: University of Kuopio, 2005. ISBN 951-27-0361-0. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Tirronen, Jarkko: Yliopistoa etsimässä: Johdatus yliopiston ajatukseen. Publications of the University of Eastern Finland. General Series, 2. Kuopio: Itä-Suomen yliopist, 2010. ISBN 978-952-61-0077-7.
 • Tommila, Päiviö: Tunne yliopistosi: Puheita ja kirjoituksia. Toimitus: Helsingin yliopiston tiedotus. Helsinki: Yliopistopaino, 1992. ISBN 951-570-115-5.
 • Tomperi, Tuukka (toim.): Akateeminen kysymys? Yliopistolain kritiikki ja kiista uudesta yliopistosta. Tampere: Vastapaino, 2009. ISBN 978-951-768-255-8.
 • Uusitalo, Paavo & Lipponen, Jukka (toim.): Yliopisto ja valtiovalta: Yliopistolaki ja sen perustelut. Helsingin yliopiston oikeussosiologian julkaisuja no 9. Helsinki: Helsingin yliopisto, oikeussosiologian laitos: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-45-7241-6.
 • Vainio, Ville: ”Elämä on laiffii”: Manuaali yliopisto- ja korkeakoulumaailmaan. 2. painos. Helsinki: Yo kustannus, 2003. ISBN 952-5512-05-3.
 • Venkula, Jaana: Tietämisen taidot: Tieteelliseen toimintaan harjaantuminen yliopisto-opinnoissa. Philosophica-sarja. Helsinki: Gaudeamus, 1988. ISBN 951-662-455-3.
 • Virtanen, Ilkka: Yliopistojen kolmas tehtävä. Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarja, nro 44. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2002. ISBN 952-9740-90-5.
 • Välimaa, Jussi (toim.): Kymmenen tarinaa opetuksesta. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja. B, Teoriaa ja käytäntöä 86. Jyväskylä: Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, 1994. ISBN 951-34-0325-4.
 • Ylijoki, Oili-Helena: Akateemiset heimokulttuurit ja noviisien sosialisaatio. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Vastapaino, 1998 (4. painos 2004). ISBN 951-44-3766-7.
 • Ylijoki, Oili-Helena & Ahrio,Leena: Gradu lähikuvassa. Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, Julkaisuja no. 12. Tampere: Tampereen yliopisto, 1995. ISBN 951-44-3766-7.

38.406 Järjestöt[muokkaa]

 • Eskelinen, Heikki: Me tahdoimme suureksi Suomenmaan: Akateemisen Karjala-Seuran historia. 1, Tausta, organisaatio, aatteet ja asema yhteiskunnassa 1922–1939. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-25056-2.

38.409 Historia[muokkaa]

 • Klinge, Matti & Kolbe, Laura: Suomen ylioppilas. Helsingissä: Otava, 1991. ISBN 951-1-11828-5.
 • Mylly, Juhani: Kansallinen projekti: Historiankirjoitus ja politiikka autonomisessa Suomessa. Turku: Kirja-Aurora, 2002. ISBN 951-29-2285-1.
 • Niemi, Mikko: Kuolema iloitsee palvellessaan elämää: Suomen anatomian historia 1640–1990. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1990. ISBN 951-37-0171-9.
 • Vilkuna, Kustaa H. J.: Kapina kampuksella. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 113. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2013. ISBN 978-951-39-5046-0.

38.41 Yksittäiset yliopistot[muokkaa]

 • Hänninen, Jorma & Kuronen, Marjo (toim.): Menneen ja tulevan muistot: Kertomuksia opiskelusta ja sosiaalityöstä. Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen sosiaalityön työpapereita 1. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2001. ISBN 951-39-1139-X.
 • Kauppi, Ulla: Roikkuva profiili: Selvitys kuusi vuotta tai sitä pidempään opiskelleiden opintojen viivästymisestä. Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 118. Vaasa: Vaasan yliopisto, 2005. ISBN 952-476-081-9.
 • Kriitikot hallituksessa: Papereita pyrkimyksestä uuteen politiikkaan. Julkaisija: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan hallitus. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan julkaisusarja 4. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1980. ISBN 951-9113-04-5.
 • Kyllönen, Inka Riina: Rahapulaa ja rakkaudenjanoa: Selvitys opiskelijoiden hyvinvoinnista Oulun yliopistossa. Oulu: Oulun yliopiston ylioppilaskunta, 2006. ISBN 951-9483-10-1. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Lehikoinen, Anja & Soikkanen, Timo: Opas poliittisen historian opiskeluun ja tutkielmien laatimiseen. 3. uudistettu painos. Poliittisen historian julkaisuja C 18. Turku: Turun yliopisto, 1985. ISBN 951-642-631-X.
 • Mylly, Juhani (toim.): Poliittinen historia 25 vuotta. Poliittisen historian julkaisuja C 29. Turku: Turun yliopisto, 1991. ISBN 951-880-563-6.
 • Niemeläinen, Heikki & Sihvo, Hannes & Taimio, Heikki (toim.): Linjalla: Juhlajulkaisu professori Kyösti Pulliaisen kunniaksi. Kansantaloustieteen tutkimuksia: Joensuun yliopisto, taloustieteen laitos, n:o 1. Joensuu: Joensuun yliopiston taloustieteen laitos, 1997. ISBN 951-708-520-6.
 • Pahkinen, Erkki: Tilastoasiantuntijan ammatti ja koulutus: Yliopistollisen maisteriohjelman taustana. Jyväskylän yliopiston tilastotieteen laitoksen julkaisuja 19. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000. ISBN 951-39-0663-9.
 • Routa-Lindroos, Satu & Raatikainen, Saana: Kestävää kehitystä edistävä opetus Tampereen yliopistossa. Tampere: Tampereen yliopisto, hallintokeskus/ekokampus, 2007. ISBN 978-951-44-7118-6.
 • Soikkanen, Timo (toim.): Opas poliittisen historian opintoihin. Poliittisen historin julkaisuja C 45. Turku: Turun yliopisto, 1993. ISBN 951-29-0053-X.

38.4106 Järjestöt[muokkaa]

 • Kolbe, Laura: Eliitti, traditio, murros: Helsingin yliopiston ylioppilaskunta 1960–1990. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan historia 6. Helsingissä: Otava, 1996. ISBN 951-1-14475-8.
 • Viikki, Markku: Sunnuntaikahveja ja asukasdemokratiaa: Kortepohjan ylioppilaskylä 1968–1988. Perustuu tekijän Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella 2004 tehtyyn pro gradu -työhön. JYY:n julkaisusarja 79. Jyväskylä: Kampus kustannus, 2008. ISBN 978-951-9113-79-1.

38.4109 Historia[muokkaa]

 • Juva, Mikko: Seurasin nuoruuteni näkyä: Muistettavaa vuosilta 1939–82. Helsingissä: Otava, 1994. ISBN 951-1-12879-5.
 • Kolbe, Laura: Eliitti, traditio, murros: Helsingin yliopiston ylioppilaskunta 1960–1990. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan historia 6. Helsingissä: Otava, 1996. ISBN 951-1-14475-8.
 • Klinge, Matti: Professoreita. 35 esseetä 350-vuotisen akateemisen elämämme merkkimiehistä. 2. painos (1. painos 1984). Helsinki: Otava, 1990. ISBN 951-1-11331-3.
 • Klinge, Matti ym.: Helsingin yliopisto 1640–1990. 1. osa, Kuninkaallinen Turun akatemia 1640–1808. Helsingissä: Otava, 1987. ISBN 951-1-09737-7.

38.5 Koululaitos[muokkaa]

 • Ahola, Tapani & Hirvihuhta, Harri: Vääryydestä vastuuseen: Miten ohjata lapset ja nuoret ottamaan vastuu teoistaan?. 2. korjattu painos. Helsinki: Opetushallitus, 2002. ISBN 952-13-1330-7.
 • Airaksinen, Timo ym.: Hyvän opetus: Arvot, arvokeskustelu ja eettinen kasvatus koulussa. Opetus & kasvatus -sarja. Helsinki: Painatuskeskus, 1993. ISBN 951-37-1280-X.
 • Atjonen, Päivi: Pedagoginen etiikka koulukasvatuksen karttana ja kompassina. Kasvatusalan tutkimuksia 20. Turku: Suomen kasvatustieteellinen seura, 2004. ISBN 952-5401-19-7.
 • Dewey, John: Koulu ja yhteiskunta. Englanninkielisen alkuteoksen The school and society 1915 ilmestyneestä 2. tarkistetusta painoksesta suomentanut Kalevi Kajava. Otavan filosofinen kirjasto 5. Helsinki: Otava, 1957.
 • Ekebom, Ulla-Maija & Helin, Merja & Tulusto, Riitta: Satayksi kouluongelmaa: Opettajan käsikirja. Helsinki: Edita, 2000. ISBN 951-37-3060-3.
 • Etiikka koulun arjessa. Artikkelisarjan koonneet Opetusalan eettinen neuvottelukunta ja Riitta Sarras. Kuvitus: Kirsi Yli-Olli. Helsingissä: Otava, 2002. ISBN 951-1-18442-3.
 • Gordon, Thomas: Viisas opettaja. (T.E.T. Teacher effectiveness training, 1974.) Suomentanut Irmeli Järnefelt. Helsinki: Tammi, 1979. ISBN 951-30-3994-3.
 • Halmio, Pirkko: Valmis ja hyvä ei enää kasva: Kuva Alli Kantolan opettajuudesta. Journal of teacher researcher 1/1997. Jyväskylä: Tuope, 1997. ISBN 952-5066-04-5.
 • Hoikkala, Tommi & Paju, Petri: Apina pulpetissa: Ysiluokan yhteisöllisyys. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, Julkaisuja 139. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-304-7.
 • Hämäläinen, Kauko & Mikkola, Armi (toim.): Koulun kehittämisen kansainvälisiä virtauksia. Opetus & kasvatus. Helsinki: VAPK-kustannus, 1992. ISBN 951-37-0899-3.
 • Kallioniemi, Arto: Uskonnonopettajien ammattikuva. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, Tutkimuksia 180. Helsinki: Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, 1997. ISBN 951-45-7597-0.
 • Kallioniemi, Arto & Luodeslampi, Juha (toim.): Moniuskontoinen koulu oppimisympäristönä. Helsinki: LK-kirjat, 2008. ISBN 978-951-627-735-9.
 • Kavelin Popov, Linda: Reilu, reipas ja vastuuntuntoinen: 52 keinoa vahvistaa hyvää käytöstä. (The virtues project educator's guide: Simple ways to create a culture of character, 2000.) Käännös: Riikka Parkkonen. Taito. Jyväskylä: PS-kustannus, 2010. ISBN 978-952-451-450-7.
 • Komulainen, Katri: Kotihiiriä ja ihmisiä: Retorinen minä naisten koulutusta koskevissa elämänkertomuksissa. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja n:o 35. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1998. ISBN 951-708-707-1.
 • Kosonen, Ulla: Koulumuistoja naiseksi kasvamisesta. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. SoPhi 21. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1998. ISBN 951-39-0191-2.
 • Lahdenperä, Pirjo & Sahlin, Birgitta: Syrjinnästä kaveruuteen: Työtapa oppilaiden asenteiden ja luokan vuorovaikutussuhteiden kehittämiseksi. Kokkola: Etnokultura, 1994. ISBN 952-9882-00-9.
 • Laine, Kaarlo: Koulukuvia: Koulu nuorten kokemistilana. Osa Jyväskylän yliopiston sosiologian väitöskirjasta Nuoret ja koulu kulttuurisessa modernisaatiossa. SoPhi 43. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000. ISBN 951-39-0543-8.
 • Lehtonen, Jukka: Seksuaalivähemmistöt koulussa. Perustuu Turun yliopistossa keväällä 1995 tehtyyn sosiologian pro gradu -työhön. Seta-julkaisut 6. Helsinki: Seksuaalinen tasavertaisuus SETA, 1995. ISBN 952-9862-05-9.
 • Niemi, Hannele (toim.): Opettaja modernin murroksessa. Opetus 2000. Jyväskylä: Atena, 1998. ISBN 951-796-116-2.
 • Niemi, Hannele & Sarras, Riitta (toim.): Erilaisuuden valot ja varjot: Eettinen kasvatus koulussa. Julkaisija: Opetusalan ammattijärjestö OAJ. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-21530-1.
 • Ojala, Hanna & Palmu, Tarja & Saarinen, Jaana: Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa. Tampere: Vastapaino, 2009. ISBN 978-951-768-239-8.
 • Ojanen, Sinikka (toim.): Tutkiva opettaja 2. Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksen oppimateriaaleja 55. Lahti: Helsingin yliopiston Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1996. ISBN 951-45-7151-7.
 • Patrikainen, Risto: Opettajuuden laatu: Ihmiskäsitys, tiedonkäsitys ja oppimiskäsitys opettajan pedagogisessa ajattelussa ja toiminnassa. Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus, 1999. ISBN 952-451-004-9.
 • Peltonen, Aimo: Koulunuudistuksen ihmiskäsitys ja eettiset periaatteet: Maamme koulunuudistusta vuosina 1956-1975 koskevien komiteanmietintöjen käsitys ihmisestä ja eettisistä periaatteista. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 113. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura, 1979. ISBN 951-9111-23-9.
 • Särkelä, Jussi: Koulumurhat: Pamfletti. Barrikadi-sarja no 6. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-34995-3.
 • Tirri, Kirsi: Koulu moraalisena yhteisönä. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, Tutkimuksia 187. Helsinki: Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, 1998. ISBN 951-45-7926-7.
 • Wilenius, Reijo: Koulu ja nyky-yhteiskunta: Mitä yhteiskunta koululta vaatii ja mitä se ei vaadi. Helsinki: Weilin + Göös, 1964.
 • Virkkunen, Kaisa: Uskonnottomana koulumaailmassa ja yhteiskunnassa. Pro gradu -työ: Oulun yliopisto, kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö, kasvatustiede. Oulu: K. Virkkunen, 2008.
 • Vuorela, Ville: Häirikkötehdas: Nörttinä koulussa ja töissä. Helsinki: Finn Lectura, 2011. ISBN 978-951-792-478-8.
 • Vuorikoski, Marjo & Törmä, Sirpa & Viskari, Sinikka: Opettajan vaiettu valta. Tampere: Vastapaino, 2003. ISBN 951-768-141-0.

38.501 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Luukkainen, Olli & Valli, Raine (toim.): Kaksitoista teesiä opettajalle. Professori Juhani Aaltolan juhlakirja. Opetus 2000. Jyväskylä: PS-kustannus, 2005. ISBN 952-451-125-8.

38.509 Historia[muokkaa]

 • Heikkinen, Anja & Leino-Kaukiainen, Pirkko (toim.): Valistus ja koulunpenkki: Kasvatus ja koulutus Suomessa 1860-luvulta 1960-luvulle. Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historia 2. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 2:1266. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2011. ISBN 978-952-222-176-6.
 • Sarjala, Jukka: Järki hyvä herätetty: Koulu politiikan pyörteissä. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-766-9.

38.52 Peruskoulut[muokkaa]

 • Aho, Sirkku: Oppilaiden moraalikehitystason, sosiaalisen aseman, minäkäsityksen ja kouluasenteiden muuttuminen kahden ensimmäisen kouluvuoden aikana. Kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisusarja A, Tutkimuksia 143. Turku: Turun yliopisto, 1990. ISBN 951-880-545-8.
 • Aho, Sirkku: Oppilaiden moraalikehitystason, minäkäsityksen, sosiaalisen aseman ja kouluasenteiden muuttuminen peruskoulun ala-asteella: Seurantatutkimuksen loppuraportti. Kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisusarja A, Tutkimuksia 167. Turku: Turun opettajankoulutuslaitos, 1993. ISBN 951-29-0078-5.
 • Asikainen, Eija (toim.): Pysäytyskuvia: Sukupuoli ja seksuaalisuus nuorten elämässä ja koulun arjessa. Chances – opinto-ohjauksen kehittäminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi -hanke. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2006. ISBN 952-458-857-9. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Brunell, Viking & Törmäkangas, Kari (toim.): Tulevaisuuden yhteiskunnan rakentajat: Yhteiskunnallisen opetuksen kansainvälinen tutkimus Suomen näkökulmasta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, koulutuksen tutkimuslaitos, 2002. ISBN 951-39-1394-5.
 • Honkala, Satu (toim.): Solmut auki: Näkemyksiä ja kokemuksia monikulttuurisesta koulutyöstä. Helsinki: Opetushallitus, 1999. ISBN 952-13-0533-9.
 • Parland, Milena: Juhlitaan yhdessä!. Alanimeke kannessa: Monikulttuurisia juhlia koulussa. (Fira tillsammans!, 2010.) Suomentaja: Elina Uotila. Helsinki: Tammi, 2010. ISBN 978-951-31-5510-0.
 • Patrikainen, Risto: Ihmiskäsitys, tiedonkäsitys ja oppimiskäsitys luokanopettajan pedagogisessa ajattelussa. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja n:o 36. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1997. ISBN 951-708-494-3.
 • Reuter, Martina & Holm, Ruurik (toim.): Koulu ja valta. Into-pamfletti 07. Helsinki: Like: Into, 2008. ISBN 978-952-01-0265-4.
 • Rönnholm, Raimo: Identiteetin lähteillä: Kulttuurijuuret minuuden ja opiskelun osana. Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, Scripta lingua Fennica edita osa 152. Turku: Turun yliopisto, 1999. ISBN 951-29-1568-5.
 • Talib, Mirja-Tytti & Löfström, Jan & Meri, Matti: Kulttuurit ja koulu: Avaimia opettajalle. Helsinki: WSOY, 2004. ISBN 951-0-29185-4.
 • Tolonen, Tarja: Nuorten kulttuurit koulussa: Ääni, tila ja sukupuolten arkiset järjestykset. Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 10. Helsinki: Gaudeamus: Nuorisotutkimusverkosto, 2001. ISBN 951-662-842-7.
 • Virrankoski, Osmo: Maa kallis isien: Tutkimus peruskoulun päättävien oppilaiden isänmaallisuudesta, suvaitsevaisuudesta ja etnisistä ennakkoluuloista. Turku: Kirja-Aurora, 2001. ISBN 951-29-1918-4.

38.5209 Historia[muokkaa]

 • Leskinen, Jari: Kohti sosialismia! Pirkkalan peruskoulun marxilainen kokeilu 1973–75. Helsinki: Siltala, 2016. ISBN 978-952-234-326-0.
 • Suni, Hannu: Sekularisaation puristuksessa. Koulut kristillisen arvojatkuvuuden kantajina Lounais-Hämeessä 1860–1960. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 195. Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 2005. ISBN 952-5031-32-2.

38.54 Keskiasteen koulutus. Toisen asteen koulutus[muokkaa]

 • Helakorpi, Seppo: Ammattikasvatus. Kansialanimeke: Filosofisia ja koulutuspoliittisia perusteita. Piirrokset: Leena Miettinen. Helsinki: WSOY, 1992. ISBN 951-0-17949-3.

38.5407 Oppikirjat[muokkaa]

38.5409 Historia[muokkaa]

 • Heikkinen, Anja: Lähtökohtia ammattikasvatuksen kulttuuriseen tarkasteluun: Esimerkkinä suomalaisen ammattikasvatuksen muotoutuminen käsityön ja teollisuuden alalla 1840–1940. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis. Ser. A, vol. 442. Tampere: Tampereen yliopisto, 1995. ISBN 951-44-3749-7.

38.541 Lukiot[muokkaa]

 • Järventausta, Hanna & Moisala, Markku & Toivakka, Sari: Tutkimalla oppii: Tutkimuksenteko-opas. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-22651-3.
 • Saarikoski, Helena: Kouluajan kivoin päivä: Folkloristinen tutkimus penkinpainajaisperinteestä. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 617. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1994. ISBN 951-717-823-9.

38.54109 Historia[muokkaa]

 • Kaarninen, Mervi & Kaarninen, Pekkai: Sivistyksen portti: Ylioppilastutkinnon historia. Helsingissä: Otava, 2002. ISBN 951-1-18340-0.

38.542 Ammatillinen koulutus[muokkaa]

 • Ahlqvist, Keijo (toim.): Sarjakuvakoulu: Limingan taidekoulun sarjakuvalinjan 10. vuosi. Limingan taidekoulun sarjakuvalinjan julkaisuja. Liminka: Limingan taidekoulun sarjakuvalinja, 2009. ISBN 978-952-67041-3-5.
 • Käyhkö, Mari: Siivoojaksi oppimassa: Etnografinen tutkimus työläistytöistä puhdistuspalvelualan koulutuksessa. Väitöskirja: Joensuun yliopisto. Joensuu: Joensuu University Press, 2006. ISBN 952-9800-48-7.

38.54201 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Tuominen, Markku & Wihersaari, Jari: Ammattikasvatusfilosofia. Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – Okka-säätiön julkaisuja. Tampereen yliopiston Ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja. Helsinki: Okka, Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö, 2006. ISBN 952-5508-13-7.

38.55 Erityisopetus. Erityiskasvatus. Erityiskoulut[muokkaa]

 • Greene, Ross W.: Koulun hukkaamat lapset: Opas käytösongelmaisten lasten auttamiseksi. (Lost at school: Why our behaviorally challenged kids are falling through the cracks and how we can help them, 2008.) Suomentaja: Mirja Muurinen. Helsinki: Finn Lectura, 2009. ISBN 978-951-792-391-0.
 • Hautamäki, Jarkko ym.: Erityispedagogiikan perusteet. Toimitus: Anna-Liisa Karhula ja Minna Pernaa. Helsinki: WSOY, 2001 (4. painos 2007). ISBN 951-0-26035-5.
 • Moberg, Sakari ym.: Erityispedagogiikan perusteet. Perustuu samannimiseen vuonna 2001 julkaistuun kirjaan. Helsinki: WSOY oppimateriaalit, 2009. ISBN 978-951-0-34565-8.
 • Ikonen, Oiva & Krogerus, Ansaliina (toim.): Ainutkertainen oppija: Erilaisuuden ymmärtäminen ja kohtaaminen. Jyväskylä: PS-kustannus, 2009. ISBN 978-952-451-420-0.

38.56 Aikuiskasvatus[muokkaa]

 • Manni, Eeva & Tuomisto, Jukka (toim.): Humanistin teemojen tuntumassa: Urpo Harvan juhlakirja. Julkaisijat: Aikuiskasvatuksen tutkimusseura r.y., Tampereen yliopiston aikuis- ja nuorisokasvatuksen laitos. Acta Universitatis Tamperensis. Ser. A, vol. 196. Tampere: Tampereen yliopisto, 1985. ISBN 951-44-1828-X.

38.58 Erikois- ja kokeilukoulut[muokkaa]

 • Ehnqvist, Tarja: Miten antroposofia ilmenee steinerpedagogiikassa?: Rudolf Steinerin ja Helsingin Rudolf Steiner-koulun vuosien 1988 ja 2000 opetussuunnitelmien tietoteorian, ihmiskäsityksen ja taidekäsityksen analysointia ja vertailua. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 204. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2006. ISBN 952-10-2668-5. Teoksen verkkoversio.
 • Juurikkala, Juha: Ilon pedagogiikka: Kohti nykyaikaista koulua: Konstruktiivinen peruskoulun käyttöteoria. Journal of teacher researcher 1/2008. Jyväskylä: Tutkiva opettaja, 2008. ISBN 978-952-5066-56-2.
 • Neill, A. S.: Summerhill: Kasvatuksen uusi suunta. (Summerhill: A radical approach to child rearing, 1960.) Esipuheen kirjoittanut Erich Fromm. Suomentanut Markku Lahtela. 6. painos 1970. Helsinki: Weilin + Göös, 1968.
 • Neill, A. S.: Vapautta – ei mielivaltaa. (Freedom – not license!, 1966.) Esipuheen kirjoittanut Erich Fromm. Suomentanut Harry Forsblom. Helsinki: Weilin + Göös, 1969.

38.6 Aikuiskoulutus. Vapaa sivistystyö[muokkaa]

 • Alanen, Aulis: Johdatus aikuiskasvatukseen. Kirjan nimiössä myös: Radion aikuiskasvatussarjan ensimmäisen osan oppikirja. Helsinki: Yleisradio: Valtion av-keskus, 1985 (3. lisäpainos 1991).
 • Allahwerdi, Helena ym.: Maailmankansalaisen käsikirja: Opas maailmankansalaisen kypsyyskokeen suorittajille. Työryhmä: Helena Allahwerdi ym. Toimittaja: Pauliina Parviainen. Helsinki: Suomen YK-liitto, 1995. ISBN 952-9694-16-4.
 • Buur Hansen, Niels & Korsgaard, Ove & Bergstedt, Bosse (toim.): Demokratia ja vapaa sivistystyö: Pohjoismaiset ideat ja 2000-luvun todellisuus. (På kant med Europa? Om demokrati og nordisk folkeoplysning, 2000.) Suomentanut Veijo Kiuru. Julkaisija: Suomen kansanopistoyhdistys. Helsinki: Kansanvalistusseura, 2002. ISBN 951-9140-02-6.
 • Collin, Kaija & Paloniemi, Susanna (toim.): Aikuiskasvatus tieteenä ja toimintakenttinä. Jyväskylä: PS-Kustannus, 2007. ISBN 978-952-451-177-3.
 • Filander, Karin & Vanhalakka-Ruoho, Marjatta (toim.): Yhteisöllisyys liikkeessä. Aikuiskasvatuksen vuosikirja 48. Helsinki: Kansanvalistusseura: Aikuiskasvatuksen tutkimusseura, 2009. ISBN 978-951-9140-49-0.
 • Grönstrand, Ritva (toim.): Kasvava aikuinen. Liittyy samannimiseen tv-kurssiin. Helsinki: Yle-opetuspalvelut, 1999. ISBN 951-43-0797-6.
 • Heikkinen, Anja (toim.): Aikuiskasvatuksen tutkimuspolut. Juhlakirja professori Jukka Tuomistolle kuusikymmenvuotispäivänä tammikuussa 2004. Helsinki: Kansanvalistusseura, 2005. ISBN 951-9140-23-9.
 • Helakorpi, Seppo (toim.): Postmoderni ammattikasvatus: Haasteena ubiikkiyhteiskunta. HAMK Ammatillisen opettajakorkeakoulun julkaisuja 1/2008. Hämeenlinna: Hämeen ammattikorkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu, 2008. ISBN 978-951-784-466-6.
 • Himanen, Pekka (toim.): Verkkoyliopistostrategia 1: Oppiminen tietoyhteiskunnassa. Sitra 165. Helsinki: Sitra, 1998. ISBN 951-563-326-5.
 • Järvinen, Hannu: Jatkuvan koulutuksen ideologia: Yhteiskunta- ja diskurssianalyysin kautta tulkintaan. Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden laitos. Julkaisusarja A, Tutkimusraportti n:o 57. Tampere: Tampereen yliopisto, 1996. ISBN 951-44-3938-4.
 • Kokkinen, Annemari & Rantanen-Väntsi, Leena & Tuomola, Anita: Aikuisen oppijan kirja. Helsinki: Kirjapaja, 2008. ISBN 978-951-607-601-3.
 • Lehtinen, Esko & Jokinen, Tuija: Tutor: Itsenäistyvän oppijan ohjaaja. Jyväskylän yliopisto, täydennyskoulutuskeskus, avoin yliopisto. Jyväskylä: Atena, 1996. ISBN 951-796-020-4.
 • Mäkinen, Jarkko ym. (toim.): Elinkautisesta työstä elinikäiseen oppimiseen. Jyväskylä: PS-kustannus, 2006. ISBN 952-451-127-4.
 • Rinne, Risto & Jauhiainen, Arto (toim.): Aikuiskasvatus ja demokratian haaste. SAKKE = Suomalaisen aikuiskasvatuksen kentät ja kerrostumat -hanke. Helsinki: Kansanvalistusseura: Aikuiskasvatuksen tutkimusseura, 2011. ISBN 978-951-9140-55-1.
 • Salo, Petri & Suoranta, Juha: Sivistyksellinen aikuiskasvatus. Tilaa sivistykselle 4. Helsinki: Kansanvalistusseura, 2002. ISBN 951-9140-01-8.
 • Suoranta, Juha & Kauppila, Juha & Rekola, Hilkka: Aikuiskasvatuksen risteysasemalla: Johdatus aikuiskasvatukseen. 2. korjattu ja uudistettu painos. Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja. Sarja B, Oppimateriaalia N:o 25. Joensuu: Joensuun yliopisto, 2008. ISBN 978-952-219-048-2.
 • Tuomisto, Jukka: Aikuiskasvatuksen perusaineksia. 2. uudistettu painos. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Julkaisusarja B, 2/1992. Tampere: Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskus, 1994. ISBN 951-44-3594-X.
 • Turpeinen, Väinö: Oppimisen ekologia, kasvatuksen ekologinen kestävyys. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 1060. Tampere: Tampere University Press, 2005. ISBN 951-44-6189-4. Teoksen verkkoversio (PDF).

38.6053 Vuosikirjat[muokkaa]

 • Oksanen, Arvo ym. (toim.): Kriittinen ajattelu aikuiskasvatuksessa: Juhlakirja professori Aulis Alaselle hänen täyttäessään 60 vuotta 7.7.1989. Vapaan sivistystyön vuosikirja 31. Helsinki: Kansanvalistusseura ja Aikuiskasvatuksen tutkimusseura: Kirjastopalvelu, 1989. ISBN 951-692-220-1.

38.609 Historia[muokkaa]

 • Niemelä, Seppo: Sivistyminen: Sivistystarve, -pedagogiikka ja -politiikka pohjoismaisessa kansansivistystraditiossa. Väitöskirja: Kuopio: Itä-Suomen yliopisto. Snellman-instituutin A-sarja 25. Helsinki: Kansanvalistusseura; Kuopio: Snellman-instituutti, 2011. ISBN 978-951-9140-58-2.

38.7 Nuorisotyö[muokkaa]

 • Cantell, Matti (toim.): Monikulttuurisen nuorisotyön käsikirja. Julkaisija: Allianssi. Helsinki: LK-kirjat, 2000. ISBN 951-627-295-9.
 • Helve, Helena & Paakkunainen, Kari & Siurala, Lasse (toim.): Valtiolaivasta kiikkeriin jolliin? Nuoret ja nuorisotyö 90-luvulla. Helsinki: Nuorisotutkimusseura, 1993. ISBN 951-96930-0-9.
 • Honkasalo, Veronika: Tyttöjen kesken: Monikulttuurisuus ja sukupuolten tasa-arvo nuorisotyössä. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 109. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto: Nuorisotutkimusseura, 2011. ISBN 978-952-5464-82-5.
 • Kemppinen, Pertti: Nuoriso 2000: Nuorisotyön käsikirja. Vantaa: Kannustusvalmennus P. & K., 1999. ISBN 952-5167-11-9.
 • Nivala, Elina & Saastamoinen, Mikko (toim.): Nuorisokasvatuksen teoria: Perusteita ja puheenvuoroja. 2. uusittu painos. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseuran julkaisuja 73. Helsinki: Nuorisotutkimusseura: Kuopio: Kuopion yliopiston sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos, 2010. ISBN 978-952-5464-78-8.

38.71 Partioliike[muokkaa]

 • Baden-Powell, Robert: Ohjeita partiojohtajille. (Aid to scoutmastership: A guidebook for scoutmasters on the theory of scout training, 1920.) Lauri Vuolasvirran suomennoksen alkuteokseen tukeutuen tarkistanut Hannu Säilä. 4. painos. Helsinki: Partio Scout, 2009. ISBN 978-951-829-433-0.
 • Niilo-Rämä, Anu (toim.): Partiojohtajan käsikirja. Julkaisija: Suomen partiolaiset. Helsinki: Partio Scout, 2010. ISBN 978-951-829-436-1.

38.7109 Historia[muokkaa]

 • Paavilainen, Marko: Aina valmiina: Partioliike Suomessa 1910–2010. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1254. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: Partio Scout, 2010. ISBN 978-952-222-158-2.

38.8 Ammatinvalinta[muokkaa]

 • Kahri, Tuomas ym.: Töitä on! Työnhaun ja urasuunnittelun opas. Helsinki: Tammi, 1994. ISBN 951-31-0345-5.
 • Kaustio, Anne (toim.): Ylioppilas 98: Arvoja ja valintoja. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1998. ISBN 951-20-5123-0.

38.807 Oppikirjat[muokkaa]

 • Heikkinen, Raimo & Koski, Erkki & Öhman, Erja: Futurix+. Ammattiopas 2010–2011. Helsingissä: Otava, 2010. ISBN 978-951-1-24120-1.

39 Maanpuolustus[muokkaa]

 • Aakko, Kyllikki ym.: Kriisiturvallisuuden käsikirja. Helsinki: Art House, 2003. ISBN 951-884-367-8.
 • Aalto, Mika: Strategin tragedia: Suomalaisupseerit clausewitzlaisina strategeina. Väitöskirja. Aalto University publication series. Doctoral dissertations, 29/2012. Helsinki: Aalto-yliopisto, kauppakorkeakoulu, johtaminen ja kansainvälinen liiketoiminta, 2012. ISBN 978-952-60-4547-4. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Clausewitz, Karl von: Sodankäynnistä. (Vom Kriege, 1832.) Käsikirjaksi muokanneeet ja selittävällä jälkisanalla varustaneet Wolfgang Pickert ja Wilhelm Ritter von Schramm. Suomentanut Heikki Eskelinen. 5. painos (1. painos 1998). Helsinki: Art House, 2009. ISBN 978-951-884-459-7.
 • Huhtinen, Aki-Mauri: Sanasota: Johdatus sodan ja sodanjohtamisen filosofiaan. Toimittanut Tuomo Aimonen. Lahti: Elan Vital: Helsinki: Johtamisen laitos, Maanpuolustuskorkeakoulu, 2005. ISBN 952-99577-0-X.
 • Hägglund, Gustav: Suomen puolustus. Toimittanut Ulla Appelsin. Helsingissä: Ajatus, 2001. ISBN 951-566-061-0.
 • Isaksson, Eva (toim.): Nainen ja sotalaitos. Suomen rauhanliiton ja International Peace Bureaun järjestämän, Siuntiossa 22.–25.1.1987 pidetyn symposiumin aineisto. Helsinki: Suomen rauhanliitto, 1988. ISBN 951-9193-12-X.
 • Isaksson, Eva: Hän Lottansa vei mukanaan. Helsinki: Rauhankirjallisuuden edistämisseura, 1988. ISBN 951-9457-23-2.
 • Jahvetti [= Kilpeläinen, Yrjö]: Suomi Neuvostoliiton radiossa. Helsinki: Suomen Kirja, 1942.
 • Jukarainen, Pirjo & Terävä, Sirkku (toim.): Tasa-arvoinen turvallisuus? Sukupuolten yhdenvertaisuus suomalaisessa maanpuolustuksessa ja kriisinhallinnassa. Helsinki: Minerva, 2010. ISBN 978-952-492-347-7.
 • Kolstela, Risto: Clausewitz ja Yhdysvaltain sotataito. Diplomityö: Maanpuolustuskorkeakoulu, jatkotutkinto-osasto, 1997. Maanpuolustuskorkeakoulu, historian laitos. Julkaisusarja 2, n:o 3. Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu, 1998. ISBN 951-25-0933-4.
 • Kuusisto, Riikka: Oikeutettu sota ja julma teurastus? Läntisten suurvaltajohtajien sotaretoriikkaa Persianlahdella ja Bosniassa. Julkaisijat: Suomen rauhantutkimusyhdistys, Suomen rauhanpuolustajat. Rauhantutkimus tänään no. 15. Helsinki: Like, 1998. ISBN 951-578-539-1.
 • Laitinen, Kari & Nokkala, Arto: Suomalainen asevelvollisuus: Historiaa, haasteita ja tulevaisuutta. Puolustusministeriön julkaisuja 1/2005. Helsinki: Puolustusministeriö, 2005. ISBN 951-25-1574-1.
 • Lilius, Herbert: Uskonnon ja kirkon vaikutus maanpuolustustahtoon. Sotilassosiologian julkaisusarja. A n:o 6. Helsinki: Sotakorkeakoulu. Sotatieteen laitos, 1987. ISBN 951-25-0421-9.
 • Luukkanen, Arto: Georgian sota: Miten mahdottomasta tuli mahdollinen: Pamfletti. Barrikadi-sarja no 8. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-35253-3.
 • Niskanen, Hannu & Ahonen, Seppo (toim.): Ihmisestä on kysymys: Arvot väkivallan maailmassa. Julkaisija: Pääesikunnan kirkollinen osasto. Helsinki: Kirjapaja, 2004. ISBN 951-607-052-3.
 • Nokkala, Arto: Kyky ja tahto: Suomen puolustus murroksessa. Jyväskylä: Docendo, 2014. ISBN 978-952-291-045-5.
 • Pursiainen, Christer & Hellenberg, Timo & Kivelä, Hanna-Mari: Puolustusvoimat ja sisäinen turvallisuus. Aleksanteri papers 2:2004. Helsinki: Aleksanteri-instituutti, 2004. ISBN 952-10-1947-6.
 • Ronson, Jon: Vuohia tuijottavat miehet. (The men who stare at goats, 2004.) Suomentanut Jussi Pelkonen. Turku: Sammakko, 2008. ISBN 978-952-483-066-9.
 • Rosén, Gunnar & Parkkari, Juhani: Sodan lait: Käsikirja. Helsinki: Edita, 2004. ISBN 951-37-4001-3.
 • Rummakko, Sanna (toim.): Tahdon asia: Suomalainen maanpuolustus murroksessa. Kirjoittajat: Tarja Cronberg ym. Helsinki: Like: Sadankomitea, 2006. ISBN 952-471-881-2.
 • Saarelainen, Jorma: Näkemyksiä Venäjän informaatiosodankäynnistä. Maanpuolustuskorkeakoulu, taktiikan laitos. Julkaisusarja 1, Taktiikan tutkimuksia, n:o 1/1999. Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu, 1999. ISBN 951-25-1097-9.
 • Saari, Heikki: Kaunis on kuolla: Pamfletti. Barrikadi-sarja no 7. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-35261-8.
 • Sainio, Pentti: Armeijan hukatut miljardit. Sotajohtomme salaisuudet. Helsinki: Into, 2016. ISBN 978-952-264-548-7.
 • Scheinin, Martin & Tarvain, Kirsi (toim.): Oikeus kieltäytyä sotilaskäskyistä. 29.9.–1.10.1990 Espoossa ja Helsingissä järjestetyn kansainvälisen symposiumin The right to refuse military orders aineisto. Julkaisijat: Suomen rauhanliitto – YK-yhdistys, Juristit rauhan ja eloonjäämisen puolesta ry. Helsinki: Suomen rauhanliitto – YK-yhdistys, 1991. ISBN 951-9193-34-0.
 • Sinkko, Risto (toim.): Arvot ja velvollisuudet isänmaan puolustuksessa. Perustuu Maanpuolustuskorkeakoulussa 17. helmikuuta 2005 pidetyn seminaarin esitelmiin. Artikkelikokoelmat n:o 14. Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu, johtamisen laitos, 2005. ISBN 951-25-1594-6.
 • Strachan, Hew: Clausewitzin Sodankäynnistä. (Carl von Clausewitz's On war, 2007.) Suomentanut Jouni Avelin. Helsinki: Ajatus, 2010. ISBN 978-951-20-7443-3.
 • Virolainen, Raili: Kielenhuoltoa sotilaille. Maanpuolustuskorkeakoulu, koulutustaidon laitos. Julkaisusarja 1, Oppikirjat, n:o 1. Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu, 2003.

39.06 Järjestöt[muokkaa]

 • Tuominen, Pirjo (päätoim.): Lotat: Suomen naisten suuri tarina. Helsinki: Tammi, 2010. ISBN 978-951-31-4784-6.
 • Sulamaa, Kaarle: Lotat: Uskonto ja isänmaa: Lotat protestanttis-nationalistisina nunnina. Historiallisia tutkimuksia 242. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2009. ISBN 978-952-222-071-4.

39.09 Historia[muokkaa]

 • Elfvengren, Eero (päätoim.): Suomen puolustusvoimat ennen ja nyt. Maanpuolustuskorkeakoulun sotahistorian laitoksen julkaisuja. Helsinki: WSOY, 2003 (6. painos 2006). ISBN 951-0-28151-4.
 • Keegan, John: Sodankäynnin historia. (A history of warfare, 1993.) Suomentanut Jouni Suistola. Helsingissä: Ajatus, 2005. ISBN 951-20-6967-9.
 • Klemettilä, Hannele (päätoim.): Suomalainen sotilas 3: Muinaisurhosta nihtiin. Toimituskunta: Mikko Lantz, Markus Hotakainen, Sakari Viertiö. Helsinki: Karttakeskus: Weilin+Göös, 2010. ISBN 978-951-593-290-7.
 • Kulomaa, Jukka: Käpykaartiin? 1941–1944: Sotilaskarkuruus Suomen armeijassa jatkosodan aikana. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Painatuskeskus, 1995. ISBN 951-37-1754-2.
 • Mälkki, Juha: Sotataitoa ihmisten johtajille: Sotataito ja sen klassikot uudelleenarvioituna. Helsinki: Suomen mies, 2010. ISBN 978-952-9872-60-2.
 • Newark, Tim: 50 taistelua jotka muuttivat maailmaa. (Turning the tide of war: 50 battles that changed the course of modern history, 2001.) Suomennos Veikko Ahola ja Irmeli Kuhlman. Helsinki: Gummerus, 2002. ISBN 951-20-6139-2.
 • Nojonen, Matti (toim.): Jymäyttämisen taito. Kansialanimeke: Strategiaoppeja muinaisesta Kiinasta. - Kiinankielinen rinnakkaisteksti. Suomentanut ja toimittanut Matti Nojonen. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-089-3.
 • Strachan, Hew: Clausewitzin Sodankäynnistä. (Clausewitz's On war: A biography, 2007.) Suomentanut Jouni Avelin. Helsinki: Ajatus, 2010. ISBN 978-951-20-7443-3.
 • Sunzi: Sodankäynnin taito. (Sunzi bing fa.) Suomentanut ja toimittanut Matti Nojonen. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-956-3.
 • Virtanen, Rauli: Suezilta Afganistaniin: Suomalaiset rauhaa turvaamassa. Helsinki: WSOY, 2011. ISBN 978-951-0-37872-4.

39.1 Aseistus. Asevarustelu. Asekauppa[muokkaa]

 • McNab, Chris (toim.): Suuri asekirja. (The great book of guns: An illustrated history of military, sporting, and antique firearms, 2004.) Suomentanut Kai Kankaanpää. Helsinki: Gummerus, 2005. ISBN 951-20-6890-7.
 • Hyytinen, Timo: Arma Fennica 4, Suuri jousikirja: Jouset, jousiammunta, jousimetsästys. Uudistettu painos. Jyväskylä: Arma Fennica, 2008. ISBN 978-952-5687-05-7.

39.109 Historia[muokkaa]

 • Enqvist, Ove: Itsenäisen Suomen rannikkotykit 1918–1998. Sotamuseon julkaisuja 1/1999. Helsinki: Sotamuseo, 1999. ISBN 951-25-1033-2.
 • Hintsala, Kari (toim.): Miekka Suomessa. Turun museokeskuksen julkaisuja 52. Turku: Turun museokeskus, 2010. ISBN 978-951-595-151-9.
 • Smith, Graham (toim.): Sotilaskäsiaseet. (Military small arms, 1994.) Esipuhe ja esittely: Ian V. Hogg. Suomentanut Kai Kankaanpää. Jyväskylä Helsinki: Gummerus, 1996. ISBN 951-20-4750-0.
 • Suuri asekirja: Aseiden kiinnostava historia. (Firearms: The illustrated history, 2014.) Kääntäjä: Marko Niemi. Helsinki: Readme.fi, 2014. ISBN 978-952-220-868-2.

39.709 Historia[muokkaa]

 • Niemi, Heidi: Tyttö intissä: Tosikertomus normaalijoukkojen ensimmäisestä naisvarusmiehestä. Tampere: Revontuli, 2007. ISBN 978-952-5170-65-8.
 • Rönnqvist, Ronny: Rautaista estetiikkaa. Hashi 28. Helsinki: Japanilaisen kulttuurin ystävät ry, 2007. ISBN 978-951-98012-8-5.

39.4 Maavoimat. Maasodankäynti[muokkaa]

39.409 Historia[muokkaa]

 • Jokipii, Mauno: Hitlerin Saksa ja sen vapaaehtoisliikkeet: Waffen-SS:n suomalaispataljoona vertailtavana. Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia 848. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002. ISBN 951-746-335-9.
 • Vehviläinen, Raimo & Lappi, Ahti & Palokangas, Markku: Itsenäisen Suomen ilmatorjuntatykit 1917–2000. Sotamuseon julkaisuja 1/2005. Helsinki: Sotamuseo, 2005. ISBN 951-25-1618-7.

39.6 Ilmavoimat. Ilmasodankäynti[muokkaa]

39.609 Historia[muokkaa]

 • Johnson, Johnnie: Spitfire-ässä. (Wing leader, 1956.) Suomennos Lauri Mäkelä. Helsinki: Koala, 2009. ISBN 978-952-5186-97-0.
 • Toliver, Raymond F. & Constable, Trevor J.: Erich Hartmann. (The blond knight of Germany: A biography of Erich Hartmann, 1986.) Suomennos: Petri Kortesuo. Helsinki: Koala-kustannus, 2003. ISBN 952-5186-46-6.

39.7 Sotilaskoulutus[muokkaa]

 • Hoikkala, Tommi & Salasuo, Mikko & Ojajärvi, Anni: Tunnetut sotilaat: Varusmiehen kokemus ja terveystaju. Nuorisotutkimusverkosto & Nuorisotutkimusseura: Julkaisuja 94. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto: Nuorisotutkimusseura, 2009. ISBN 978-952-5464-58-0.
 • Lackman, Matti: Suomen vai Saksan puolesta? Jääkäreiden tuntematon historia: Jääkäriliikkeen ja jääkäripataljoona 27:n (1915–1918) synty, luonne, mielialojen vaihteluita ja sisäisiä kriisejä sekä niiden heijastuksia itsenäisen Suomen ensi vuosiin saakka. Helsingissä: Otava, 2000. ISBN 951-1-16158-X.

39.709 Historia[muokkaa]

 • Waltari, Mika: Siellä missä miehiä tehdään. 3. painos, näköispainos (alkuteos ilmestynyt 1931). Helsinki: WSOY, 1996. ISBN 951-0-21470-1.