Svebiliuksen katekismus/Kappale 2

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Jumalan Kymmenen Käskysanaa[muokkaa]

Kuinka nuoren kansan pitää ne yksinkertaisesti oppiman.

Ensimmäinen Käsky.

Minä olen HERra sinun Jumalas'. Ei sinun pidä muita Jumalita pitämän minun edesäni.

Mitä se on? Wastaus:

Meidän pitää pelkämään ja rakastaman Jumalata ylitse kaikkia, ja Hänen ainoan päällensä uskoman ja turwaaman.


Toinen Käsky.

Ei sinun pidä turhaan lausuman sinun HERras' Jumalas' nimeä: sillä ei HERra pidä sitä rankaisemata, joka Hänen nimensä turhaan lausuu.

Mitä se on? Wastaus:

Meidän pitää pelkäämän ja rakastaman Jumalata, niin ett' emme Hänen nimensä kautta kiroile, wanno, noidu, walhettele eli ketään petä; waan että me kaikisa meidän hädisämme ja tuskissamme sitä awuksemme huudamme, rukoilemme, kiitämme ja ylistämme.


Kolmas käsky.

Muista Sabbathin päivää, ettäs sen pyhittäisit.

Mitä se on? Wastaus:

Meidän pitää pelkäämän ja rakastaman Jumalata, niin ett'emme saarnaa ja Hänen sanaansa katso ylön; waan pidämme sen pyhänä, mielellämme sitä kuulemme ja opimme.


Neljäs käsky.

Sinun pitää kunnioittaman isääs' ja äitiäs', ettäs menestyisit ja kauwan eläisit maan päällä.

Mitä se on? Wastaus:

Meidän pitää pelkäämän ja rakastaman Jumalata, niin ett'emme meidän wanhempitamme, esiwaltaamme ja isäntiämme katso ylön, emmekä wihoita ; waan pidämme heitä kunniasa, palwelemme heitä, olemme heille kuuliaiset, rakastamme heitä, ja pidämme heitä meidän silmäimme edesä.


Wiides Käsky.

Ei sinun pidä tappaman.

Mitä se on? Wastaus:

Meidän pitää pelkäämän ja rakastaman Jumalata, niin ett'emme meidän lähimmäistämme, ruumiin eikä hengen puolesta wahingoitse,emmekä mitään wääryyttä häntä wastaan tee; waan että me häntä autamme, holhomme ja hengen waarasa warjelemme.


Kuudes Käsky.

Ei sinun pidä huorin tekemän.

Mitä se on? Wastaus:

Meidän pitää pelkäämän ja rakastaman Jumalata, niin että me olemme puhtaat ja kunnialliset ajatuksisa, puheisa ja töisä, ja että itsekukin awiopuolisotansa rakastaa ja kunniasa pitää.


Seitsemäs Käsky.

Ei sinun pidä warastaman.

Mitä se on? Wastaus:

Meidän pitää pelkäämän ja rakastaman Jumalata, niin ett'emme meidän lähimmäisemme rahaa eikä kalua ota pois, eli jollakulla wääryydellä ja petoksella meillemme saata; waan autamme niin että hänen kalunsa ja elatuksensa tulis enätyksi ja warjelluksi.


Kahdeksas Käsky.

Ei sinun pidä wäärää todistusta sanoman sinun lähimmäistäs wastaan.

Mitä se on? Wastaus:

Meidän pitää pelkäämän ja rakastaman Jumalata, niin ett'emme meidän lähimmäistämme walhettele, emmekä petä ja panettele häntä, eli saata pahaa sanomata hänestäs waan että me wastaamme hänen puolestansa, hywin hänestä ajattelemme ja puhumme, ja kaikki asiat parhain päin käännämme.


Yhdeksäs Käsky.

Ei sinun pidä pyytämän sinun lähimmäises' huonetta.

Mitä se on? Wastaus:

Meidän pitää pelkäämän ja rakastaman Jumalata, niin ett'emme meidän lähimmäisemme perintöä eli omaisuutta, taikka huonetta pyydä, emmekä jonkun oikeuden muodolla, eli lain warjon alla itsellemme omista; waan meidän pitää auttaman häntä että hän sais' omansa pitää ja nautita.


Kymmenes Käsky.

Ei sinun pidä himoitseman sinun lähimmäises' emäntää, eikä hänen palweliatansa, eikä piikaansa, eikä karjaansa, eikä juhtaansa, taikka muuta, kuin hänen omansa on.

Mitä se on? Wastaus:

Meidän pitää pelkäämän ja rakastaman Jumalata, niin ett'emme wedä emmekä haukuttele meidän lähimmäiseltämme hänen emäntäänsä eli palkollisiansa; waan paremmin autamme, että he mahtawat olla alallansa ja tehdä mitä he owat welkapäät.


Mitä Jumala kaikista näistä käskyistä sanoo? Wastaus:

Näin sanoo Hän:

Minä HERra sinun Jumalas' olen kiiwas Jumala, joka etsiskelen isäin pahat teot lasten päälle, kolmanteen ja neljänteen polween, jotka minua wihaawat; ja teen laupiuuden monelle tuhannelle, jotka minua rakastavat, ja pitäwät minun käskyni.

Mitä se on? Wastaus:

Jumala uhkaa rankaista kaikkia niitä jotka nämät käskyt rikkowat ja ylitsekäywät: sentähden pitää meidän Hänen wihaansa pelkäämän, niin ett'emme Hnäen käskyjänsä riko; mutta armonsa ja kaikkea hywää lupaa Hän niille kaikille, jotka Hänen käskynsä pitäwät: sentähden pitää meidän Häntä rakastaman, Häneen turwaaman, ja mielellämme Hänen käskyinsä jälkeen tekemän.