Svebiliuksen katekismus/Kappale 3

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Uskon Tunnustus.[muokkaa]

Kuinka nuoren kansan pitää sen yksinkertaisesti oppiman.[muokkaa]

Ensimmäinen Uskon=kappalet.[muokkaa]

Isästä Jumalasta ja Luomisesta.

Minä uskon Jumalan päälle Isän kaikkiwaltiaan, taiwaan ja maan Luojan.

Mitä se on? Wastaus:

Minä uskon, että Jumala on minun, ynnä kaikkein muiden luotuinsa kanssa luonut; antanut minulle ruumiin ja sielun, silmät, korwat, ja kaikki muut jäsenet, tiedon, toimen ja ymmärryksen; ja nämät kaikki wielä nyt woimasa pitää; antaa myös minulle runsaasti jokapäivä rawinnon ja werhon, kodon ja huoneet, puolison ja lapset, pellon, karjan, ja kaikki mitä minä ruumiin ravinnoksi tarwitsen: wielä sitte suojelee ja warjelee minua, kaikki myös wahingot ja waarat minun päältäni estää ja torjuu. Ja kaikki nämät tekee Hän paitsi minun ansiotani, omasta sulasta armostansa ja isällisestä hywyydestänsä. Joiden kaikkein edestä minun tulee Häntä kiittää, ylistää ja kunnioittaa, Häntä kuulla ja palwella. Se on totinen tosi.

Toinen Uskon=kappalet[muokkaa]

Jumalan Pojasta ja Lunastuksesta.

Ja minä uskon JEsuksen Christuksen päälle, Hänen ainoan Poikansa, meidän HERramme. Joka sikisi Pyhästä Hengestä; syntyi Neitseestä Mariasta: piinattiin Pontius Pilatuksen alla; ristin päälle naulittiin, kuoletettiin ja haudattiin; astui alas helwettiin; kolmantena päiwänä nousi ylös kuolluista; astui ylös taiwaaseen; istuu Isän Jumalan kaikkiwaltiaan oikialla kädellä; sieltä on tulewa tuomitsemaan eläwitä ja kuolleita.

Mitä se on? Wastaus:

Minä uskon että JEsus Christus, totinen Jumala, Isästä ennen ijankaikkisuutta syntynyt, ja myös totinen ihminen, Neitseestä Mariasta syntynyt, on minun HERrani, joka minun kadotetun ja tuomitun ihmisen lunasti kaikesta synnistä, kuolemasta ja perkeleen wallan alta wapahti ja päästi: ei kullalla eikä hopialla; waan Hänen pyhällä ja kalliilla werellänsä, ja wiattomalla piinallansa ja kuolemallansa: että minä hänen omansa olisin, Hänen waltakunnasansa Hänen allansa eläisin, Häntä ijankaikkisesti wanhurskaudesa, wiattomuudesa ja autuudesa palwelisin; niin kuin Hän on kuolluista nosnut ylös, elää ja hallitsee ijankaikkisesti. Se on totinen tosi.

Kolmas Uskonkappalet.[muokkaa]

Pyhästä Hengestä ja Pyhittämisestä.

Minä uskon Pyhän Hengen päälle: yhden pyhän Christillisen seurakunnan, pyhäin ihmisten yhteyden: syntein anteeksi saamisen: ruumiin ylösnousemisen ja ijankaikkisen elämän. Amen.

Mitä se on? Wastaus:

Minä uskon ja tunnustan, etten minä omasta ymmärryksestäni ja woimastani, taida JEsuksen Christuksen minun HERrani päälle uskoa, eli hänen tykönsä tulla; waan Pyhä Henki on minun siihen Evangeliumin kautta kutsunut, lahjoillansa walistanut, oikiasa uskosa pitänyt, pyhittänyt ja wahwistanut: niin kuin hän koko Christikunnan mailmasa kutsuu, kokoo, walitsee, pyhittää ja JEsuksen Christuksen tykö wetää, ja oikiasa uskosa pitää; josa seurakunnasa hän minun ja kaikkien muitten uskowaisten synnit, jokapäiwä armollisesti anteeksi antaa; ja sitte wiimeisenä päiwänä minun ja kaikki muut ihmiset kuolluista herättää; ja niin minulle ja kaikille Christin=uskowaisille ijankaikkisen elämän antaa. Se on totinen tosi.