Svebiliuksen katekismus/Kappale 4

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Isä meidän Rukous.[muokkaa]

Kuinka nuoren kansan pitää sen yksinkertaisesti oppiman.[muokkaa]

Isä meidän joka olet taiwaasa.

Mitä se on? Wastaus:

Tällä esipuheella tahtoo Jumala meitä wetää wahwasti uskomaan, että Hän on meidän oikia Isämme, ja me Hänen rakkaat lapsensa; että me sitä rohkeemmin wahwasa turwasaHäntä rukoilisimme, niinkuin hywät lapset wanhemmiltansa tarpeitansa anowat.

Ensimmäinen rukous:[muokkaa]

Pyhitetty olkoon Sinun nimes'.

Mitä se on? Wastaus:

Jumalan nimi on kyllä itsestänsä pyhä; mutta me rukoilemme täsä rukouksesa, että se meiltäkin pyhitettäisiin.

Kuinka ja koska se tapahtuu? Wastaus:

Koska Jumalan sana selkiästi ja puhtaasti opetetaan, ja me sen jälkeen, niinkuin Jumalan lasten tulee, jumalisesti elämme: siihen meitä auta, o taiwaallinen Isä! Mutta joka toisin opettaa ja elää, kuin Jumalan sana neuwoo, se häwäisee meidän seasamme Jumalan nimen: siitä warjele meitä, o taiwaallinen Isä!

Toinen Rukous:[muokkaa]

Lähestyköön Sinun waltakuntas'.

Mitä se on? Wastaus:

Jumalan waltakunta lähestyy kyllä itsestänsä ilman meidän rukoustamme; mutta me rukoilemme täsä rukouksesa, että se meidänkin tykömme tulis'.

Kuinka ja koska se tapahtuu? Wastaus:

Koska meidän taiwaallinen Isämme antaa meille Pyhän Henkensä, että me Hänen armonsa kautta uskomme Hänen sanansa, niin että me täsä mailmasa jumalisesti, ja sitte taiwaasa ijankaikkisesti eläisimme.

Kolmas Rukous:[muokkaa]

Tapahtukoon Sinun tahtos', niin maasa kuin taiwaasa.

Mitä se on? Wastaus:

Jumalan hywä ja armollinen tahto kyllä tapahtuu ilman meidän rukoustamme, mutta me rukoilemme täsä rukouksesa, että se myös meidänkin seasamme tapahtuis'.

Kuinka ja koska se tapahtuu? Wastaus:

Koska Jumala estää meidän lihalliset tahtomme, ja kaikki pahat neuwot, perkeleen ja mailman aiwoitukset särkee ja tyhjäksi tekee, jotka ei salli meidän Jumalan nimeä pyhittää, ja hänen waltakuntansa meidän tykömme tulla: ja koska hän meitä sanasansa ja oikiasa uskosa loppuun asti wahwana pitää. Näin hänen hywä ja armollinen tahtonsa tapahtuu.

Neljäs rukous[muokkaa]

Anna meille tänäpänä meidän jokapäiwäinen leipämme.

Mitä se on? Wastaus:

Jumala tosin kaikille ihmisille, ja pahoillenkin, antaa jokapäiwäisen leiwän, ilman meidän rukoustamme; mutta me rukoilemme täsä rukouksesa, että Hän annais' meidän ymmärtää, että se leipä, jolla me rawitaan, on Häneltä annettu, ja kiitoksella meidän jokapäiwäisen leipämme nautita.

Mitä jokapäiwäinen leipä on? Wastaus:

Kaikki mitä ruumiin rawinnoksi ja tarpeeksi tulee, kuin on: ruoka, juoma, waatteet, koto ja kartano, pelto, karja, raha ja tawara, hywä puoliso, kuuliaiset lapset, uskollinen perhet, hurskas ja hywä esiwalta, hywä hallituksen meno, tarpeellinen ilma, rauha, terweys, hywät tawat, kunnialliset menot, uskolliset ystäwät, hywät kylänmiehet ja muita senkaltaisia.

Wiides Rukous:[muokkaa]

Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niinkuin mekin anteeksi annamme meidän welwollistemme.

Mitä se on? Wastaus:

Me rukoilemme täsä rukouksesa, ettei meidän taiwaallinen Isämme katsoisi meidän syntejämme, ja niitten tähden hyljäisi meidän rukoustamme; sillä emme ole mahdolliset sitä saamaan, kuin me rukoilemme, emmekä myös ole sitä ansainneet: waan että hän kaikki meille armostansa annais'; sillä me teemme syntiä monella muotoa jokapäiwä, emme kä muuta ansaitse, kuin rankaistuksen: niin me myös tahdomme sydämmestämme anteeksi antaa, ja tehdä niille hywää, jotka meitä wastaan rikkowat.

Kuudes Rukous:[muokkaa]

Ja älä johdata meitä kiusaukseen.

Mitä se on? Wastaus:

Ei Jumala ketään kiusaa; mutta me rukoilemme täsä rukouksesa, että Jumala tahtois' warjella meitä, ettei perkelet, mailma ja meidän oma lihamme, wiettelisi ja saattaisi meitä epä=uskoon, epäilyksiin ja muihin suuriin synteihin: ja jos me niiltä kiusataan, että me wiimein woittaisimme.

Seitsemäs Rukous:[muokkaa]

Mutta päästä meitä pahasta.

Mitä se on? Wastaus:

Me rukoilemme täsä rukouksesa, niinkuin yhteisesti, että meidän rakas, taiwaallinen Isämme wapahtais' meitä kaikesta pahasta, ruumiin, sielun, tawaran ja kunnian puolesta: ja että hän wiimein, koska kuoleman hetki lähestyy, annais' meille hywän lopun, ja ottaisi meidän armollisesti tästä murheen laaksosta tykönsä taiwaaseen.

Sillä sinun on waltakunta ja woima ja kunnia ijankaikkisesti. Amen.

Mitä se on? Wastaus:

Että minä totisesti uskon tainkaltaiset rukoukset meidän taiwaalliselle Isällemme otolliseksi ja häneltä kuultuksi: sillä hän on itse käskenyt meidän näin rukoilla, ja luvannut meitä kuulla. Amen, Amen, se on: totisesti, totisesti, nämät pitää näin tapahtuman.