Taivas on sininen

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
"Taivas on sininen"

Kirjoittanut anonyymi
Suomalainen kansanlaulu. Sovitus naiskuorolle: Erik August Hagfors\version "2.18.2"

\header {
 title = "”Taivas on sininen”"
 %composer = "Trad."
 arranger = \markup { "Kansanlaulu, sov. E. A. Hagfors." }
 tagline = ##f
}

\paper {
 raggedright = ##t
 raggedbottom = ##t
}


soprI = \new Voice = "Sopr. I."
\relative c' {
 \dynamicUp
 \voiceOne
 \autoBeamOff
 
				% s. 14:1
 \repeat volta 2 {
  %% Tai-   vas on  si- ni- nen  ja   |
  f8\mf    f16 as16 c16( c16) c16( bes16) |
  %% val- -  koi- -  nen   ja  -   |
  as16[ g16] f16[ e16] f8    as16[ bes16] |
  %% täh-   tö-    si-   ä   -   |
  c8\<     c8\!   des8   c16[\> bes16]\! |
 }
 \alternative {
  %% täyn-    nä.
  { << c4 { s8\< s8\! } >>        << c4 { s8\> s8\! } >> | }
  { << c4 { s8\< s8\! } >>        << c4 { s8\> s8\! } >> | }
 }

				% s. 14:2
 \repeat volta 2 {
  %% Niin    on      nuo-   ri
  c8\f     c8      g'8   f8      |
  %% sy- -   dä-  -   me-   ni
  es16[ des16] c16[\> bes16] c8    f,16(\! g16) |
  %% A- -    ja-  -   tuk-   si-   a
  as16[\p bes16] c16[ bes16] as8   g16(  g16) |
  %% täyn-          nä
  f4             f4          |
 }
 
}

soprII = \new Voice = "Sopr. II."
\relative c' {
 \voiceTwo
 \autoBeamOff
 
 \repeat volta 2 {
  %% Tai-  vas on  si-  ni-   nen  ja
  f8     f16 f16 as16( as16)  g16( g16) |
  %% val-  koi- -  nen     ja  -   |
  f16[ e16] f16[ e16] f8     f16[ g16]  |
  %% täh-  tö-    si- -   ä   -   |
  as8    as8    f16[ g16]  as16[ bes16] |
 }
 \alternative {
  %% täyn-       nä.
  { as4        g4            | }
  { as4        g8[     bes8]    | }
 }

 \repeat volta 2 {
  %% Niin   on     nuo-  ri
  as8     as8     bes8  as8    |
  %% sy- -   dä-  -   me-   ni  -  |
  g16[ bes16] as16[ f16] g8   f16( f16) |
  %% A- -   ja-  -   tuk-  si- a  |
  f16[ g16]  as16[ g16] f8   e16( e16) |
  %% täyn-         nä        |
  f8[     des8]    c4        |
 }

}

altI = \new Voice = "Alt. I."
\relative c' {
 \voiceOne
 \autoBeamOff

 \repeat volta 2 {
  %% En- kä  mä  muil-   le  -   |
  f8\mf f16 f16 f16( f16) e16( e16) |
  %% il- moi- -  ta,    mun  -   |
  c8   c16[ e16] f8    f16[ es16] |
  %% sy-   dän su-    ru-  -   |
  es8    f8  des8   es16[ e16] |
 }
 \alternative {
				%% a- ni.
  { f4 e4 }
  { f4 e4 }
 }

 \repeat volta 2 {
  %% Synk- kä      met- sä      |
  f8\f   f8      e8  f8      |
  %% kir- kas-     tai- vas,  ne   |
  es8   es16[\> f16] e8  c16(\! des16) |
  %% tun- tee mun   huo- li-  -   |
  c8\p   f8      c8  c16(  bes16) |
  %% a-  -      ni!        |
  as8[   bes8]    as4        |
 }
}

altII = \new Voice = "Alt. II."
\relative c' {
 \voiceTwo
 \autoBeamOff

 \repeat volta 2 {
  %% En-   kä  mä  muil- -  le  -   |
  f8     f16  f16 f16( f16) c16( c16) |
  %% il- -  moi- -  ta,    mun  -   |
  f,16[ g16] as16[ c16] f8     f16[ es16] |
  %% sy-   dän    su-    ru-  -   |
  as,8    f8     bes8    as16[ g16] |
 }
 \alternative {
  %% a-    ni.
  { f8[ as8] c4 | }
  { f,8[ as8] c4 | }
 }

 \repeat volta 2 {
  %% Synk-   kä      met- sä      |
  f,8     f'8      c8  des8     |
  %% kir-   kas-     tai- vas, ne   |
  es16[ g,16] as16[ des16] c8  as16 bes16  |
  %% tun-   tee  mun  huo- li- -    |
  c8      c16[  des16] c8  c16( c16)  |
  %% a-           ni!        |
  f,4            f4        |
 }
}

\score {
 \new ChoirStaff <<
  \new Staff {
   \clef "treble"
   \time 2/4
   \tempo "Allegretto."
   \key f \minor % as bes des es
   \set Staff.instrumentName = \markup {
	\vcenter \column { "Sopr. I."
			  "Sopr. II." } }
   <<
	\soprI
	\soprII
   >>
  }

  \new Lyrics = "Sopraano"
  \new Lyrics = "Altto"
  
  \new Staff {
   \clef "treble"
   \time 2/4
   \key f \minor % as bes des es
   \set Staff.instrumentName = \markup {
	\vcenter \column { "Alt. I."
			  "Alt. II." } }
   <<
	\altI
	\altII
   >>
  }

  \context Lyrics = "Sopraano" \lyricsto "Sopr. I." {
   Tai -- vas on si-_ni -- nen_ja |
   val -- koi -- nen, ja |
   täh -- tö -- si -- ä |
   täyn -- nä. |
   täyn -- nä. |
   Niin on nuo -- ri |
   sy -- dä -- me -- ni
   A -- ja -- tuk -- si-_a |
   täyn -- nä!
  }
  
  \context Lyrics = "Altto" \lyricsto "Alt. I." {
   En -- kä mä muil -- le |
   il -- moi -- ta, Mun |
   sy -- dän su -- ru -- |
   a -- ni. |
   a -- ni. |
   Synk -- kä met -- sä |
   kir -- kas tai -- vas,_ne |
   tun -- tee_mun huo -- li -- |
   a -- ni! |
  }
 >>

 \layout { }
}

%% Midin generoimiseen.
\score {
 <<
  \time 2/4
  \new Staff {
   %%\set Staff.midiInstrument = "choir aahs"
   \set Staff.midiInstrument = "voice oohs"
   %\tempo 4 = 90
   <<
	\unfoldRepeats { \soprI }
	\unfoldRepeats { \soprI }
	\unfoldRepeats { \altI }
	\unfoldRepeats { \altII }
   >>
  }
 >>
 \midi { }
}

1. ;,; Taivas on sininen ja valkoinen
ja tähtösiä täynnä; ;,;
 ;,; Niin on nuori sydämeni
Ajatuksia täynnä. ;,;

2. ;,; Enkä mä muille ilmoita
mun sydänsuruani; ;,;
 ;,; Synkkä metsä, kirkas taivas,
ne tuntee mun huoliani. ;,;


Lähde: E. A. Hagfors (sovitus): Taivas on sininen. Säveleitä, 1887, nro 7, s. 14. Kansalliskirjasto.