Valtioneuvoston asetus kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2020


127/2020
Valtioneuvoston asetus
kunnan oikeudesta poiketa terveydenhuollon kiireettömän hoidon määräaikojen noudattamisesta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinneista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valmiuslain (1552/2011) 88 §:n nojalla seuraavasti:

1 §

Valtioneuvoston annettua valmiuslain (1552/2011) 6 §:n nojalla valtioneuvoston asetuksen (125/2020)[huom. 1] valtioneuvosto ottaa käyttöön sen mukaan kuin tässä asetuksessa säädetään valmiuslain 88 §:ssä tarkoitetut seuraavat toimivaltuudet välittömästi:

  1. kunta voi luopua terveydenhuoltolaissa (1326/2010) säädettyjen määräaikojen noudattamisesta kiireettömän hoidon järjestämisessä;
  2. kunta voi luopua sosiaalihuoltolain (1301/2014) 36 §:ssä tarkoitetuista palvelutarpeen arvioinneista.
2 §

Kunta voi luopua terveydenhuoltolain 51–53 §:ssä säädettyjen määräaikojen noudattamisesta.

Perusterveydenhuollossa hoidon tarpeen arviointi on kuitenkin toteutettava siten kuin terveydenhuoltolain 51 §:n 1 momentissa säädetään.

Erikoissairaanhoidossa, lasten ja nuorten mielenterveyspalveluissa sekä perusterveydenhuollon yhteydessä toteutettavassa erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointi on kuitenkin aloitettava kolmen viikon kuluessa siitä, kun lähete on saapunut terveydenhuollon toimintayksikköön, kuntayhtymän sairaalaan tai muuhun erikoissairaanhoitoa toteuttavaan toimintayksikköön siten kuin terveydenhuoltolain 51 §:n 1 momentissa, 52 §:n 2 momentissa ja 53 §:n 1 momentissa säädetään.

Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseksi todettu hoito on järjestettävä potilaan terveydentila ja sairauden ennakoitavissa oleva kehitys huomioon ottaen kohtuullisessa ajassa.

3 §

Kunta voi luopua sosiaalihuoltolain (1301/2014) 36 §:ssä tarkoitetuista palvelutarpeen arvioinneista lukuun ottamatta kiireellistä avun tarpeen arviointia siten, että henkilön välttämätön toimeentulo ja huolenpito kuitenkin varmistetaan.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä maaliskuuta 2020. Asetus on voimassa 13 päivään huhtikuuta 2020.


Helsingissä 17 päivänä maaliskuuta 2020


Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru


Kansliapäällikkö Kirsi Varhila

  1. Säädöstä oikaistu. Kohta "(125/2020)" oli aikaisemmin muodossa "(M 1/2020)"