30 Yleinen yhteiskuntatiede

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

30 Yleinen yhteiskuntatiede[muokkaa]

30.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Alenius, Ele: Maailmankehityksen suuri käänne. Helsinki: Like: Suomen Rauhanpuolustajat, 2011. ISBN 978-952-01-0608-9.
 • Alkula, Tapani & Pöntinen, Seppo & Ylöstalo, Pekka: Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994 (4. painos 2002). ISBN 951-0-19286-4.
 • Bastiat, Frédéric: Kirjoituksia taloudesta. Sisältö: Näkyvä ja näkymätön (Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, 1869.); Laki (La loi, 1850); Vetoomus, (Pétition, 1854). Suomentanut Petri Kajander. Johdanto: Johan Nordberg. Helsinki: Basam Books, 2010. ISBN 978-952-5734-55-3. Teoksen verkkoversio.
 • Eskola, Jari & Suoranta, Juha: Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino, 1998 (7. painos 2005). ISBN 951-768-035-X.
 • Hämäläinen, Juha: Laadullinen sosiaalitutkimus käytännössä: Johdatus laadullisen sosiaalitutkimuksen ”käsityötaitoon”. Kuopio: Kuopion yliopisto, 1987. ISBN 951-780-826-7.
 • Häyry, Matti: Ihannevaltio: Historiallinen johdatus yhteiskuntafilosofiaan. Porvoo Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-25224-7.
 • Jokinen, Arja: Kategoriat, kulttuuri ja moraali: Johdatus kategoria-analyysiin. Tampere: Vastapaino, 2012. ISBN 978-951-768-393-7.
 • Jokivuori, Pertti (toim.): Sosiaalisen pääoman kentät. Jyväskylä: Minerva, 2005. ISBN 952-5591-28-X.
 • Jokivuori, Pertti & Hietala, Risto: Määrällisiä tarinoita: Monimuuttujamenetelmien käyttö ja tulkinta. Porvoo Helsinki: WSOY, 2007. ISBN 978-951-0-32782-1.
 • Mäki-Kulmala, Heikki: Anti-Ahmavaara: Yrjö Ahmavaara yhteiskuntatieteen mullistajana. Tampere: Tampere university press, 1998. ISBN 951-44-4419-1.
 • Niiniluoto, Ilkka: Informaatio, tieto ja yhteiskunta: Filosofinen käsiteanalyysi. 5. täydennetty painos (1. painos: Valtion painatuskeskus, 1989). Helsinki: Edita, 1996. ISBN 951-37-1997-9.
 • Räikkä, Juha: Oikeudenmukainen yhteiskunta: Johdatus yhteiskuntafilosofiaan. Helsinki: Painatuskeskus, 1993. ISBN 951-37-1261-3.
 • Toivonen, Timo: Empiirinen sosiaalitutkimus. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-23499-0.
 • Töttö, Pertti: Pirullinen positivismi: Kysymyksiä laadulliselle tutkimukselle. Jyväskylä: Kampus kustannus, 1997. ISBN 951-9113-41-X.
 • Töttö, Pertti: Pirullisen positivismin paluu: Laadullisen ja määrällisen tarkastelua. Tampere: Vastapaino, 2000. ISBN 951-768-077-5.
 • Weber, Max: Tiede ja politiikka: Kutsumus ja ammatti. (Wissenschaft als Beruf, 1917; Politik als Beruf, 1919.) Suomentaneet Tapani Hietaniemi ja Risto Hannula. Tampere: Vastapaino, 2009. ISBN 978-951-768-213-8.
 • Winch, Peter: Yhteiskuntatieteet ja filosofia. (The idea of a social science and its relation to philosophy, 1958.) Suomentanut Ilkka Malinen. Jyväskylä: Gummerus, 1979. ISBN 951-20-1723-7.

30.1 Sosiologia[muokkaa]

 • Bauman, Zygmunt: Sosiologinen ajattelu. (Thinking sociologically: An introduction for everyone, 1990.) Suomentanut Jyrki Vainonen. Tampere: Vastapaino, 1997 (7. painos 2007). ISBN 951-768-022-8.
 • Durkheim, Émile: Itsemurha: Sosiologinen tutkimus. (Le suicide: Étude de sociologie, 1897.) Suomentanut Seppo Randell. Helsinki: Tammi, 1985. ISBN 951-30-6298-8.
 • Durkheim, Émile: Sosiologian metodisäännöt. (Las règles de la méthode sociologique, 1895.) Suomentanut Seppo Randell. Helsinki: Tammi, 1982. ISBN 951-30-5579-5.
 • Heiskala, Risto: Toiminta, tapa ja rakenne: Kohti konstruktionistista synteesiä yhteiskuntateoriassa. Helsinki: Gaudeamus, 2000 (2. painos 2004). ISBN 951-662-807-9.
 • Heiskala, Risto (toim.): Sosiologisen teorian nykysuuntauksia. Helsinki: Gaudeamus, 1994 (3. painos 2000). ISBN 951-662-596-7.
 • Heritage, John: Harold Garfinkel ja etnometodologia. (Garfinkel and ethnomethodology, 1991.) Suomentaneet Ilkka Arminen ym. Helsinki: Gaudeamus, 1996. ISBN 951-662-639-4.
 • Hietaniemi, Tapani (toim.): Aiheita Weberistä: Max Weber modernista rationaalisuudesta, uskonnosta, oikeudesta ja yhteiskuntaluokista. Helsinki: Tutkijaliitto, 1987. ISBN 951-9297-64-2.
 • Ilmonen, Kaj & Jokinen, Kimmo: Luottamus modernissa maailmassa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos: Kopijyvä, 2002. ISBN 951-39-0924-7.
 • Kuusela, Pekka (toim.): Sosiologia: Muuttuvan maailman koordinaatit. Kuopio: Unipress, 2005. ISBN 951-579-061-1.
 • Töttö, Pertti: Sosiologia teoriana modernista yhteiskunnasta. Tampere: Tampereen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, 1989. ISBN 951-44-2509-X.

30.101 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Alasuutari, Pertti: Johdatus yhteiskuntatutkimukseen. Helsinki: Gaudeamus, 2001. ISBN 951-662-818-4.
 • Andersson, Marja & Anttila, Anu-Hanna & Rantanen, Pekka (toim.): Kahden muusan palveluksessa: Historiallisen sosiologian lähtökohdat ja lähestymistavat. Turku: Turun historiallinen yhdistys, 2005. ISBN 952-99637-0-X.

30.109 Historia[muokkaa]

 • Alapuro, Risto & Alestalo, Matti & Haavio-Mannila, Elina (toim.): Suomalaisen sosiologian historia. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1992. ISBN 951-0-17996-5.
 • Töttö, Pertti: Werner Sombart ja kiista kapitalismin hengestä. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Vastapaino, 1991. ISBN 951-9066-47-0.

30.11 Sosiaaliset järjestelmät[muokkaa]

 • Durkheim, Émile: Sosiaalisesta työnjaosta. (De la division du travail social, 1893.) Suomentanut Seppo Randell. Helsinki: Gaudeamus, 1990. ISBN 951-662-511-8.
 • Harisalo, Risto & Miettinen, Ensio: Hyvinvointivaltio: Houkutteleva lupaus vai karvas pettymys. Tampere: Tampere university press, 2004. ISBN 951-44-6068-5.
 • Konttinen, Esa: Perinteisesti moderniin: Professioiden yhteiskunnallinen synty Suomessa. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Tampere: Vastapaino, 1991. ISBN 951-9066-48-9.
 • Kuortti, Joel & Lehtonen, Mikko & Löytty, Olli (toim.): Kolonialismin jäljet: Keskustat, periferiat ja Suomi. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-014-5.
 • Niiniluoto, Ilkka & Sihvola, Juha (toim.): Tarkemmin ajatellen: Kansakunnan henkinen tila. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-088-6.

30.111 Yhteiskunnallinen futurologia[muokkaa]

 • Mannermaa, Mika: Jokuveli: Elämä ja vaikuttaminen ubiikkiyhteiskunnassa. Helsinki: WSOYpro, 2008. ISBN 978-951-0-34021-9.

30.114 Alueellinen sosiologia[muokkaa]

 • Weber, Max: Kaupunki. (Die Stadt, 1921.) Suomentanut Tapani Hietaniemi. Tampere: Vastapaino, 1992. ISBN 951-9066-59-4.

30.12 Elämäntapojen sosiologia. Kulttuurisosiologia[muokkaa]

 • Ahponen, Pirkkoliisa: Kulttuurin pesäpaikka: Yhteiskunnallisia lähestymistapoja kulttuuriteoriaan. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-22579-7.
 • Baddeley, Gavin: Goth chic: Johdatus pimeän puolen estetiikkaan. (Goth chic: A Connoisseur’s guide to dark culture, 2002.) Suomentanut Ike Vil. Helsinki: Like, 2005. ISBN 952-471-503-1.
 • Heiskala, Risto: Onko Amerikka totuus Euroopasta?. Helsinki: Hanki ja jää, 1992. ISBN 951-8916-35-7.
 • Ilmonen, Kaj: Johan on markkinat: Kulutuksen sosiologista tarkastelua. Tampere: Vastapaino, 2007. ISBN 978-951-768-184-1.
 • Koivunen, Anu & Paasonen, Susanna & Pajala, Mari (toim.): Populaarin lumo: Mediat ja arki. Turku: Turun yliopisto, mediatutkimus, 2000. ISBN 951-29-1793-9.
 • Koivunen, Anu & Lehtonen, Mikko (toim.): Kuinka meitä kutsutaan? Kulttuuriset merkityskamppailut nyky-Suomessa. Tampere: Vastapaino, 2011. ISBN 978-951-768-374-6.
 • Lehtonen, Mikko & Löytty, Olli (toim.): Erilaisuus. Tampere: Vastapaino, 2003. ISBN 951-768-136-4.
 • Lehtonen, Mikko & Löytty, Olli & Ruuska, Petri: Suomi toisin sanoen. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-156-9.
 • Nikunen, Kaarina (toim.): Fanikirja: Tutkimuksia nykykulttuurin fani-ilmiöistä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2008. ISBN 978-951-39-3377-7.
 • Pitkänen, Pirkko (toim.): Näkökulmia monikulttuuriseen Suomeen. Helsinki: Edita, 1997. ISBN 951-37-2140-X.
 • Quart, Alissa: Brändätyt: Ostetaan ja myydään nuoria. (Branded: The buying and selling of teenagers, 2003.) Suomentanut Taina Juvala. Helsinki: Like, 2003. ISBN 952-471-121-4.
 • Rastas, Anna & Huttunen, Laura & Löytty, Olli (toim.): Suomalainen vieraskirja: Kuinka käsitellä monikulttuurisuutta. Tampere: Vastapaino, 2005. ISBN 951-768-176-3.
 • Saarikoski, Petri ym.: Funetista Facebookiin: Internetin kulttuurihistoria. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-123-4.
 • Said, Edward: Ajattelevan ihmisen vastuu. (Representations of the intellectual, 1994.) Suomentanut Matti Savolainen. Helsinki: Loki-kirjat, 2001. ISBN 952-9646-35-6.
 • Sankari, Anne & Jyrkämä, Jyrki (toim.): Lapsuudesta vanhuuteen: Iän sosiologiaa. Tampere: Vastapaino, 2001. ISBN 951-768-097-X.
 • Soramäki, Martti: Mediat yli rajojen: Näkökulmia joukkoviihteen tuotantoon, jakeluun ja kulutukseen. Helsinki: Gaudeamus, 1990. ISBN 951-662-509-6.
 • Tammi, Jari: Maammesanakirja: Lukukirja epäluuloisille, kateellisille ja itsekkäille suomalaisille. Helsinki: Pikku-idis, 2009. ISBN 978-952-9589-39-5.

30.1209 Historia[muokkaa]

 • Kallioniemi, Kari: Blitzistä blairismiin: Englantilainen populaarikulttuuri ja yhteiskunta toisen maailmansodan jälkeen. Turku: k&h, kulttuurihistoria, Turun yliopisto, 2006. ISBN 951-29-3049-8.
 • Lachman, Gary Valentine: Tajunnan alkemistit: Kuusikymmenluvun mystiikka ja Vesimiehen ajan pimeä puoli. (Turn Off Your Mind: The Mystic Sixties and the Dark Side of the Age of Aquarius, 2002.) Suomentanut Ike Vil. Helsinki: Like, 2003. ISBN 952-471-207-5.

30.13 Sosiaalipsykologia[muokkaa]

 • Burr, Vivien: Sosiaalipsykologisia ihmiskäsityksiä. (The person in social psychology, 2002.) Suomentanut Jyrki Vainonen. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-126-7.
 • Hoffer, Eric: Tosiuskovainen: Ajatuksia joukkoliikkeiden luonteesta. (The true believer: Thoughts on the nature of mass movements, 1951.) Suomentanut Auli Tarkka. Helsingissä: Otava, 1968.
 • Schellenberg, James A.: Sosiaalipsykologian klassikoita. (Masters of social psychology, 1978.) Suomentanut Marja Ahokas. Helsinki: Gaudeamus, 1988. ISBN 951-662-456-1.

30.7 Kansalais- ja järjestötoiminta. Kokoustekniikka[muokkaa]

 • Ylikahri, Ville (toim.): Kuinka maailma muutetaan? Kansalaisvaikuttajan opas. Helsinki: Vihreä sivistysliitto, 2007. ISBN 978-952-5078-26-8.

30.8 Käytös- ja tapatieto[muokkaa]

30.81 Juhlien järjestäminen[muokkaa]