Aluesuunnittelu ja aluepolitiikka

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

34 Aluesuunnittelu. Aluepolitiikka[muokkaa]

 • Jauhiainen, Jussi S. & Niemenmaa, Vivi: Alueellinen suunnittelu. Tampere: Vastapaino, 2006. ISBN 951-768-190-9.
 • Moisio, Sami. Valtio, alue, politiikka : Suomen tilasuhteiden sääntely toisesta maailmansodasta nykypäivään

34.065 Kokoukset[muokkaa]

 • Virtapohja, Kalle (toim.): Puheenvuoroja identiteetistä: Johdatusta yhteisöllisyyden ymmärtämiseen. Poikkitieteellinen identiteettiseminaari 7.3.1997 Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksella. Tampere: Vastapaino, 1997. ISBN 951-796-064-6.

34.1 Valtakunnansuunnittelu[muokkaa]

 • Alanen, Jussi-Pekka: Helsinki: Kansakunnan pääkaupunki – ihmisten metropoli. Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarja nro 74. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö, 2009. ISBN 978-952-5801-10-1. Teoksen verkkoversio (PDF).

34.5 Yhdyskuntasuunnittelu. Kaupunkisuunnittelu. Ympäristönsuunnittelu[muokkaa]

 • Aura, Seppo & Horelli, Liisa & Korpela, Kalevi: Ympäristöpsykologian perusteet. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21811-1.
 • Brunila, Mikael & Ranta, Kukka & Viren, Eetu: Muutaman töhryn tähden: Helsingin töhrysota 1998–. Helsinki: Into, 2011. ISBN 978-952-264-089-5.
 • Bäcklund, Pia & Häkli, Jouni & Schulman, Harry (toim.): Osalliset ja osaajat: Kansalaiset kaupungin suunnittelussa. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-847-8.
 • Elo, Tiina & Magga, Päivi (toim.): Eletty, koettu maisema: Näkökulmia saamelaiseen kulttuurimaisemaan. Rovaniemi: Lapin ympäristökeskus, 2007. ISBN 978-952-11-2837-0.
 • Erat, Bruno: Ekologia, ihminen, ympäristö. Helsinki: Rakennusalan kustantajat, 1994. ISBN 952-9687-50-8.
 • Faehnle, Maija & Bäcklund, Pia & Laine, Markus (toim.): Kaupunkiluontoa kaikille: Ekologinen ja kokemuksellinen tieto kaupungin suunnittelussa. Helsingin kaupungin tietokeskus, Tutkimuksia 6:2009. Helsinki: Helsingin kaupungin tietokeskus, 2009. ISBN 978-952-223-588-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Forss, Anne-Mari & Rannisto, Tarja (toim.): Kaupunkien estetiikkaa. Joensuu: University Press of Eastern Finland, 2013. ISBN 978-952-5934-30-4.
 • Haapala, Arto & Honkanen, Martti & Rantala, Veikko (toim.): Ympäristö, arkkitehtuuri, estetiikka. Helsinki: Gaudeamus, 2010 (1. laitos 1995). ISBN 978-952-495-182-1.
 • Heikkinen, Timo ym. (toim.): Mistä ympäristöstä on puhe?. Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos. Sarja A, Tutkimuksia nro 4. Tampere: Tampereen yliopisto, 1993. ISBN 951-44-3315-7.
 • Hirvonen-Kantola, Sari & Rajaniemi, Juho (toim.): Kaupunkirakennustaiteen klassikot ja ekologinen näkökulma. Oulun yliopiston arkkitehtuurin osaston julkaisuja C 128. Oulu: Oulun yliopisto, 2010. ISBN 978-951-42-6111-4.
 • Horelli, Liisa: Ympäristöpsykologia. Prisma-tietokirjasto. Psykologia. Espoo: Weilin + Göös, 1982. ISBN 951-35-2677-1.
 • Häikiö, Liisa & Koskiaho, Briitta & Leino, Helena: Paikallinen valta. Civil society papers 4. Housing & Environment 10/2001. Tampere: Asumisen ja ympäristön tutkimuksen yksikkö, sosiaalipolitiikan laitos, Tampereen yliopisto, 200. ISBN 951-44-5055-8.
 • Joutsivuo, Timo & Kekäläinen, Markku (toim.): Kaupunkikuvia ajassa. Historiallinen arkisto 119. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2005. ISBN 951-746-713-3.
 • Ympäristöestetiikka / toim. Aarne Kinnunen ja Yrjö Sepänmaa
 • Kortelainen, Jarmo (toim.): Vihertyvä kaupunkiseutu: Suunnittelun ja hallinnan ekomoderni käänne. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2000. ISBN 951-39-0658-2.
 • Koskela, Hille: Pelkokierre: Pelon politiikka, turvamarkkinat ja kamppailu kaupunkitilasta. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-106-7.
 • Koskiaho, Briitta: Kaupungista ekokaupungiksi: Urbaanin ekologian Eurooppa. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-709-9.
 • Koskinen, Sanna: Lapset ja nuoret ympäristökansalaisina: Ympäristökasvatuksen näkökulma osallistumiseen. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto: Nuorisotutkimusseura, 2010. ISBN 978-952-5464-65-8.
 • Kuisma, Juha (toim.): Asumisen vapaus. Julkaisija: Talonpoikaiskulttuurisäätiö. Talonpoikaiskulttuurisäätiön julkaisuja: uusi sarja, n:o 3. Helsinki: Maahenki, 2012. ISBN 978-952-5870-81-7.
 • Lapintie, Kimmo ym. (toim.): Ekopolis: Ekologisen kaupungin juuria etsimässä. Helsinki: Gaudeamus, 1995. ISBN 951-662-631-9.
 • Lehtonen, Hilkka & Ilmonen, Mervi (toim.): Kaupunkimaisuuden lunastamaton lupaus. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja B 102. Espoo: Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, 2010. ISBN 978-952-60-3536-9.
 • Mäenpää, Pasi: Narkissos kaupungissa: Tutkimus kuluttaja-kaupunkilaisesta ja julkisesta tilasta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Tammi, 2005. ISBN 951-31-3316-8.
 • Ojala, Kari: Kestävän yhdyskunnan käsikirja. Helsinki: KL-kustannus, 2000. ISBN 951-98498-0-7.
 • Periäinen, Tapio: Tyhjä: Kylissä ja kaupungeissa, taloissa ja tavaroissa. Valokuvat: Rune Snellman. Helsinki: Rakennusalan kustantajat, 1998. ISBN 951-664-014-1.
 • Salonen, Kirsi: Mieli ja maisemat: Eko- ja ympäristöpsykologian näkökulma. Helsinki: Edita: Suomen psykologiliitto, 2005. ISBN 951-37-4277-6.
 • Sepänmaa, Yrjö: Tuhatjärvinen: Esseitä ympäristökulttuurista. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1994. ISBN 951-717-770-4.
 • Sepänmaa, Yrjö (toim.): Alligaattorin hymy: Ympäristöestetiikan uusi aalto. Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, Oppimateriaaleja 24. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1994. ISBN 951-45-6626-2.
 • Sepänmaa, Yrjö & Heikkilä-Palo, Liisa (toim.): Vesi vetää puoleensa. Veden estetiikka -konferenssi Rantasalmella kesällä 2000. Helsinki: Maahenki, 2002. ISBN 952-5328-18-X.
 • Sepänmaa, Yrjö & Heikkilä-Palo, Liisa (toim.): Pellossa perihopeat. Pellon estetiikka -konferenssi Lepaalla 5.–8.8.2003. Helsinki: Maahenki, 2005. ISBN 952-5328-62-7.
 • Sepänmaa, Yrjö & Heikkilä-Palo, Liisa & Kaukio, Virpi (toim.): Maiseman kanssa kasvokkain. Kohtauspaikkana maisema -konferenssi Kolilla 1994. Helsinki: Maahenki, 2007. ISBN 978-952-5652-02-4.
 • {{Kirjaviite | Tekijä=Sepänmaa, Yrjö & Heikkilä-Palo, Liisa & Kaukio, Virpi (toim.) Korkea taivas
 • Sitte, Camillo: Kaupunkirakentamisen taide. (Der Städte-Bau nach seinen künstlerischen Grundsätzen: Ein Beitrag zur Lösung moderner Fragen der Architektur und monumentaler Plastik unter besonderer Beziehung auf Wien, 1889.) Suomentanut Jarmo Kalanti. Helsinki: Rakennusalan kustantajat, 2001. ISBN 951-664-081-8.
 • Toiviainen Pasi Vihreä kaupunki − ekologista rakentamista etsimässä
 • Tuovinen, Pentti: Ympäristökuva ja symboliikka: Ympäristökuvan ja siihen liittyvien merkitysten analysointimetodiikasta. Väitöskirja: Teknillinen korkeakoulu. Yhdyskuntasuunnittelun täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja A 20. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, 1992. ISBN 951-22-0946-2.
 • Ylönen, Ari & Kopomaa, Timo: Kuva kuvasta, sana sanasta: Tutkijan kurkistuksia paikkaan, alueeseen ja maisemaan: Seminaariraportti. Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, Työraportteja 8/1993. Tampere: Tampereen yliopisto, 1993. ISBN 951-44-3399-8.

34.501 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Periäinen, Tapio: Metropoleista muotoiluun: Ympäristö = luonto + alue + rakennus + esine. Helsinki: Rakennusalan kustantajat, 1996. ISBN 952-9687-83-4.

34.52 Asuinalueiden suunnittelu[muokkaa]

 • Hakanen, Maija: Asuinympäristö ja kestävä kehitys: Periaatteita ja käytäntöjä. Ympäristöministeriö, kaavoitus- ja rakennusosasto, Selvitys 6/1993. Helsinki: Painatuskeskus: Ympäristöministeriö, 1993. ISBN 951-37-1191-9.
 • Hankonen, Johanna: Lähiöt ja tehokkuuden yhteiskunta: Suunnittelujärjestelmän läpimurto suomalaisten asuntoalueiden rakentumisessa 1960-luvulla. Väitöskirja: Tampereen teknillinen korkeakoulu, arkkitehtuurin osasto. Espoo: Helsinki: Otatieto: Gaudeamus, 1994. ISBN 951-662-610-6.
 • Knuuti, Liisa (toim.): Asumisen monet kasvot. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja C 60. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, 2005. ISBN 951-22-7791-3.
 • Kopomaa, Timo & Peltonen, Lasse & Litmanen, Tapio (toim.): Ei meidän pihallemme! Paikalliset kiistat tilasta. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-054-1.
 • Palttala, Outi & Erat, Bruno: Kestävä kylä pohjoisissa olosuhteissa: Vertaileva seurantatutkimus. Suomen ympäristö 32/2009. Helsinki: Ympäristöministeriö, 2009. ISBN 978-952-11-3548-4. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Saarikangas, Kirsi: Eletyt tilat ja sukupuoli: Asukkaiden ja ympäristön kulttuurisia kohtaamisia. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1099. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. ISBN 951-746-831-8.
 • Tuorila, Helena: ”Täällä maalla on hyvä asua”: Kokemukset maaseudusta uutena asuinympäristönä. Kuluttajatutkimuskeskuksen julkaisuja 4/2006. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus, 2006. ISBN 951-698-137-2. Teoksen verkkoversio (PDF).

34.5201 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Passinmäki, Pekka: Kaupunki ja ihmisen kodittomuus: Filosofinen analyysi rakentamisesta ja arkkitehtuurista. 23°45. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2002. ISBN 951-96984-6-9.

34.57 Viheralueiden suunnittelu[muokkaa]

 • Heikkilä, Tapio: Suomalainen kansallismaisema. Valokuvat: Tapio Heikkilä. Teksti: Risto Timonen. Helsingissä: Otava, 2003. ISBN 951-1-18428-8.
 • Heng, Bey: Hautausmaat arkipäivän asioina. Helsinki: Kirjaneliö, 1994. ISBN 951-600-854-2.
 • Lempiäinen, Pentti & Nickels, Brita (toim.): Viimeiset leposijamme: Hautausmaat ja hautamuistomerkit. Helsinki: SLEY-Kirjat, 1990. ISBN 951-617-907-X.
 • Rappe, Erja & Lindén, Leena & Koivunen, Taina: Puisto, puutarha ja hyvinvointi. Viherympäristöliiton julkaisu 28. Helsinki: Viherympäristöliitto, 2003. ISBN 952-5225-24-0.
 • Ranta, Sirkka-Liisa: Maatilan pihapiiri. Teksti: Sirkka-Liisa Ranta. Kuvat: Juhani Seppovaara. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 883. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2003. ISBN 951-746-400-2.
 • Schali, Kirsti (toim.): Oulun hautausmaat. Oulu: Oulun ev. lut. seurakuntayhtymä, 1996. ISBN 952-90-7880-3.

34.5709 Historia[muokkaa]

 • Pehkonen, Marja: Hauraita muistoja Helsingin hautausmailta. Narinkka 2008. Helsinki: Helsingin kaupunginmuseo, 2008. ISBN 978-952-223-283-0.
 • Ruoff, Eeva: Vanhoja suomalaisia puutarhoja. Helsingissä: Otava, 2001. ISBN 951-1-15077-4.
 • Rytkölä, Heikki: Viimeinen koti: Venäjän Pohjois-Karjalan kyläkalmistojen kuva. Lönnrot-instituutin julkaisuja n:o 11. Oulu: Oulun yliopisto, 2009. ISBN 978-951-42-9072-5.

Katso myös[muokkaa]