Asetus Vallankumousoikeuksista

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Kansanvaltuuskunnan asetuskokoelma 4.2.1918/17.


1918

N:o 17

S U O M E N
ASETUSKOKOELMA.


Sisällys:

Sivu 1. Asetus Vallankumousoikeuksista 1 päivänä helmikuuta 1918 annetun väliaikaisen lain soveltamisesta.


Asetus
Vallankumousoikeuksista 1 päivänä helmikuuta 1918
annetun väliaikaisen lain soveltamisesta.
Annettu Helsingissä, 4 päivänä helmikuuta 1918.
_______________


  Suomen Kansanvaltuuskunnan päätöksellä määrätään:

1 §.

Vallankumousoikeuksia koskevan väliaikaisen lain 12 §:n mukaan on järjestyneen työväen kunnittain, siten kuin saman lain 2 §:ssä säädetään, heti asetettava yksi tai useampiosastoinen Vallankumousoikeus sekä valittava siihen puheenjohtajat ja muut jäsenet, huomioonottamalla, mitä niistä saman lain 3 §:ssä on sanottu, sekä määrättävä yleinen syyttäjä.

2 §.

Kohta kun Vallankumousoikeus täten on tullut valituksi, tehköön se kokoonpanostaan ilmoituksen Kansanvaltuuskunnan Oikeusasiain Osastoon ja aloittakoon toimintansa.

3 §.

Yleisen syyttäjän velvollisuutena on haasteen toimituttaminen, syyttäminen ja tuomion täytäntöönpanon valvominen. Haastaminen tulee tapahtua toteennäytettävästi, ja on sen toimittajan siitä annettava kirjallinen todistus Oikeusasiain Osaston sitä varten vahvistaman kaavan mukaan. Haastetodistus on esitettävä jutun yhteydessä Vallankumousoikeudelle.

Ellei haastettavaa tavata, on haaste julaistava virallisessa ja jossain paikkakunnalle yleisemmin leviävässä sanomalehdessä. Haastekuulutuksessa on mainittava asia ja sen esilletulopäivä, mikä ei saa olla aikaisempi kuin seitsemän päivää haasteen julkaisemisesta.

Syytetyn poisjääminen ei estä asiaa käsittelemästä ja päättämästä, mutta voi Vallankumouksellinen Ylioikeus, jos tuomittu ei ole henkilökohtaisesti haastetta saanut, tuomitun pyynnöstä määrätä asian otettavaksi uudelleen käsiteltäväksi.

Tuomion täytäntöönpanomääräykseen on liitettävä lyhennysote Vallankumousoikeuden pöytäkirjasta, ja on määräyksistä pidettävä erikoista luetteloa.

4 §.

Vallankumousoikeuden pöytäkirja pidetään kahtena kappaleena, käyttäen Kansanvaltuuskunnan Oikeusasiain Osaston vahvistamia kaavakkeita. Toinen kappale pöytäkirjasta on aina asiakirjain ohessa viipymättä toimitettava Vallankumoukselliselle Ylioikeudelle Helsingissä.

Lisäksi on pidettävä Kansanvaltuuskunnan Oikeusasiain Osaston sitä varten vahvistaman kaavan mukaista tuomiokirjaa sekä tarpeellisia luetteloja, joista tarkempia ohjeita annetaan kiertokirjeillä.

5 §.

Vallankumousoikeuksia koskevan väliaikaisen lain 4 §:n mukaan tulee kunnan miliisin antaa Vallankumousoikeudelle ja yleisille syyttäjille kaikkea virka-apua, mihin kuuluu myös vallankumousoikeuksia koskevan väliaikaisen lain 11 §:ssä mainittu omaisuuden takavarikoiminen sekä ulosotto ja muu tuomion täytäntöönpanossa tarvittava avustus. Miliisin tulee kantamistaan varoista kuukausittain tehdä tilitys Lääninneuvostolle.

6 §.

Vallankumouksellinen Ylioikeus pitäköön toiminnastaan pöytäkirjaa, josta ote on viipymättä toimitettava Vallankumousoikeudelle.

Vallankumouksellisen Ylioikeuden tuomion täytäntöönpanosta pitää huolta Vallankumousoikeuden yleinen syyttäjä. Vallankumousoikeuden puheenjohtajan velvollisuutena on toimittaa hänelle ote Ylioikeuden antamasta päätöksestä.

7 §.

Asian käsittely tapahtuu sen kunnan Vallankumousoikeudessa, jonka alueella rikos on tapahtunut, ja on käsittely suullinen.

Syyttäjän tulee esittää tarkoin määritellyt vaatimuksensa perusteltuina.

Syytetyllä on oikeus esittää vastineensa myös kirjallisesti. Jos syytetty sitä vaatii ja antaa vastineensa kahtena kappaleena, liitetään vastine pöytäkirjaan.

Ylioikeus tekee päätöksensä alioikeuden pöytäkirjan ja siihen sisältyvän selostuksen perusteella, ellei se erittäin päätä, että asianosaisia on Ylioikeudessa kuulusteltava tai että asia on kokonaisuudessaan uudelleen käsiteltävä.

8 §.

Joka hakee muutosta Vallankumousoikeuden päätökseen, antakoon kirjallisesti tehdyn, Vallankumoukselliselle Ylioikeudelle osoitetun valituksensa Vallankumousoikeuksista 1 päivänä helmikuuta 1918 annetun väliaikaisen lain 9 §:ssä määrätyn ajan kuluessa Vallankumousoikeuden puheenjohtajalle, jonka velvollisuutena on lähettää se pöytäkirjan ohella Vallankumoukselliselle Ylioikeudelle.

9 §.

Vallankumousoikeudella, Vallankumouksellisella Ylioikeudella ja yleisillä syyttäjillä on vapaakirjeoikeus toimialaansa kuuluvissa asioissa. Kirjeistä on pidettävä luetteloa.

Helsingissä, 4 päivänä helmikuuta 1918.


Kansanvaltuuskunnan Oikeusasiain Valtuutetut
L. LETONMÄKI.       ANTTI KIVIRANTA.


Katso myös[muokkaa]