Asetus eräiden sotatuomioistuimissa rangaistukseen tuomittujen henkilöiden armahtamisesta annetun lain soveltamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 863/1944.


A s e t u s
eräiden sotatuomioistuimissa rangaistukseen tuomittujen
henkilöiden armahtamisesta annetun lain soveltamisesta.
Annettu Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1944.
__________


  Oikeusministerin esittelystä säädetään eräiden sotatuomioistuimissa rangaistukseen tuomittujen henkilöiden armahtamisesta 1 päivänä joulukuuta 1944 annetun lain 8 §:n nojalla:

1 §.

Eräiden sotatuomioistuimissa rangaistukseen tuomittujen henkilöiden armahtamisesta 1 päivänä joulukuuta 1944 annetussa laissa säädetty vapauttaminen kärsimästä rangaistusta, jonka sotatuomioistuin on tuominnut tai vastaisuudessa tuomitsee, tai sellaisen rangaistuksen alentaminen kuuluu asianomaiselle täytäntöönpanoviranomaiselle.

Kun joku on tuomittu ehdollisella tuomiolla rangaistukseen tai päästetty ehdonalaiseen vapauteen ja rangaistusta ei ole määrätty pantavaksi täytäntöön, on oikeusministeriön asiana soveltaa 1 momentissa mainitussa laissa säädettyä armahdusta tuomittuun rangaistukseen.

Jos armahdusta sovellettaessa jää jäljelle rangaistuksia, jotka lain mukaan on keskenään yhdistettävä, pyydettäköön sotaylioikeuden toimenpidettä niiden yhdistämiseksi, ei kuitenkaan, jos on ilmeistä, ettei yhdistetystä rangaistuksesta, kun siitä vähennetään mitä jo on pantu täytäntöön, jää mitään jäljelle.

2 §.

Kun rangaistuksen täytäntöönpano 1 §:n 1 momentissa mainitun lain nojalla raukeaa, on täytäntöönpanoviranomaisen siitä tehtävä merkintä sakkoluetteloon tahi täytäntöönpanoasioista pidettävään päiväkirjaan tai luetteloon ja, milloin rikosilmoitus on ollut annettava, myös lähetettävä ilmoitus rikosrekisteriin noudattamalla soveltuvin osin, mitä täytäntöönpanoilmoituksesta on säädetty.

3 §.

Jos tuomittu 1 §:n 1 momentissa mainitun lain nojalla on vapautettu kärsimästä rangaistusta tai saanut siitä alennusta ja sittemmin käy ilmi, että rangaistus oli tuomittu rikoksesta, jota sanotussa laissa säädetty armahdus ei koske, on tuomittu rangaistus tai, jos osa siitä on kärsitty, jäljellä oleva osa säädetyssä järjestyksessä pantava täytäntöön. Jos rangaistuksen uusi yhdistäminen on tarpeen, pyydettäköön sotaylioikeuden toimenpidettä niiden yhdistämiseksi.

4 §.

Tarkenmpia ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa oikeusministeriö.


Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 1944.


Tasavallan Presidentin sijasta
Pääministeri J. K. PAASIKIVI.


Oikeusministeri Urho Kekkonen.