Asetus jäkälän maastaviennistä annetun lain 6 a §:n soveltamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 332/1940.


A s e t u s
jäkälän maastaviennistä annetun lain 6 a §:n soveltamisesta.
Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1940.
_______________


  Maatalousministerin esittelystä säädetään jäkälän maastaviennistä 4 päivänä kesäkuuta 1931 annetun lain 6 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on 30 päivänä syyskuuta 1938 annetussa laissa:

1 §.

Patenttisuojaa nauttivin menetelmin käsitellyn kostean jäkälän maastavienti on samojen säännösten alainen kuin luonnontilassa olevan jäkälän vienti.

2 §.

Patenttisuojaa nauttivin menetelmin käsitellyn puristetun ja kuivatun jäkälän vientiin Euroopan maihin on sovellettava jäkälän maastaviennistä annetun lain ja sen soveltamisesta annetun asetuksen määräyksiä lukuun ottamatta kuitenkaan, mitä niissä on säädetty jäkälän pakkauksesta, vientitarkastuksesta ja vientisatamasta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun jäkälän vienti muihin kuin Euroopan maihin on muuten rajoituksista vapaa, paitsi että jäkälän kokoomisaikaan ja laatuun nähden on noudatettava, mitä jäkälän maastaviennistä annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen 2 §:ssä, sellaisena kuin se on 30 päivänä kesäkuuta 1938 annetussa asetuksessa, on säädetty.

3 §.

Metsähallitus on oikeutettu, milloin sen tarpeelliseksi katsoo, toimituttamaan 2 §:ssä tarkoitetun jäkälän tarkastuksia. Tällaisesta tarkastuksesta tulee viejän suorittaa tarkastajalle palkkiota 200 markkaa toimituspäivältä sekä matkakustannusten korvausta 30 päivänä joulukuuta 1937 matkakustannusten korvauksesta ja päivärahasta annetun asetuksen II luokan mukaan.

4 §.

Metsähallitus on myös oikeutettu myöntämään poiminta- ja vientiluvan sellaiselle 2 §:ssä tarkoitetulle jäkälälle, joka kootaan huhti- ja toukokuun aikana.


Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1940.


Tasavallan Presidentti
KYÖSTI KALLIO.


Ministeri J. Koivisto.