Asetus kansankirjastoista (1941)

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 872/1941.


A s e t u s
kansankirjastoista.
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1941.
_______________


  Opetusministerin esittelystä säädetään 20 päivänä huhtikuuta 1928 annetun kansankirjastolain 10 §:n nojalla:


1 luku.
Valtion kirjastotoimikunta.


1 §.

Valtion kirjastotoimikunnan jäseniksi valtioneuvosto määrää yhden kutakin seuraavaa yhdistystä edustavan henkilön: Suomen Kirjastoseura, Kansanvalistusseura, Suomen Nuorison Liitto, Työväen Sivistysliitto, Svenska Folkskolans Vänner ja Finlands Svenska Arbetareförbund, sitten kuin niiden johtokunnat ovat ehdotuksensa tehneet.

Jos toimikunnan jäsen jostakin syystä eroaa kesken toimikauttaan, on hänen paikkansa toimikauden loppuun täytettävä noudattaen 1 momentissa määrättyä menettelyä.

2 §.

Valtion kirjastotoimikunnan tulee:

1) tehdä valtioneuvostolle ja valtion viranomaisille toimikunnan toimialaan kuuluvia esityksiä sekä antaa pyydetyt lausunnot;

2) jakaa maa tarkastuspiireihin kirjastontarkastajien luvun mukaan, ottaen huomioon, että 15,000 asukasta suurempien kaupunkien kirjastot ovat kirjastotoimiston johtajan välittömästi tarkastettavat ja että ruotsinkielisten kirjastojen tarkastus kuuluu toiselle vanhemmalle kirjastontarkastajalle, sekä hyväksyä kirjastontarkastajien asuntopaikkakunnat;

3) valvoa alaistensa viran- ja toimen haltijain toimintaa ja antaa heille ohjeita;

4) päättää niistä kirjastotoiminnan kehittämistä koskevista asioista, joihin se itse katsoo olevan syytä tehdä aloitteen tai jotka kirjastotoimiston johtaja sen ratkaistavaksi esittää; sekä

5) suorittaa ne muut tehtävät, jotka sille tässä asetuksessa tai muutoin on määrätty.

3 §.

Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Kolmen jäsenen vaatiessa toimikunta niinikään on kokoon kutsuttava. Se on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään kolme jäsentä on saapuvilla.

Toimikunnan puheenjohtaja ja jäsen saa palkkiota samojen perusteiden mukaan kuin valtio komitean puheenjohtaja ja jäsen.

Toimikunnan sihteerinä toimii kirjastotoimiston johtaja.

4 §.

Valtion kirjastotointa varten menoarviossa olevat varat maksattaa ja tilittää kouluhallitus.


2 luku.
Valtion kirjastotoimisto.


5 §.

Valtion kirjastotoimiston tehtävänä on edistää ja tukea valtion avustamaa kuntien ja yhdistysten kirjastotoimintaa neuvontatyöllä, julkaisemalla opastavaa kirjallisuutta ja arvostelevaa kirjaluetteloa, avustamalla kirjastojen luetteloimistyötä, huolehtimalla kirjastovirkailijain koulutuksesta ynnä muilla tavoilla.

6 §.

Valtion kirjastotoimiston viranhaltijoita ovat kirjastotoimiston johtaja, amanuenssi ja kanslisti sekä kaksi vanhempaa ja viisi nuorempaa kirjastontarkastajaa. Näiden tehtävistä määrätään valtion kirjastotoimiston johtosäännössä, jonka opetusministeriö vahvistaa.

7 §.

Kirjastotoimiston johtajan nimittää valtioneuvosto, sitten kuin virka on kolmenkymmenen päivän ajan ollut haettavana ja valtion kirjastotoimikunta on virkaehdotuksen tehnyt.

Kirjastontarkastajan, amanuenssin ja kanslistin nimittää kirjastotoimikunta, sitten kuin virka on kolmenkymmenen päivän ajan ollut haettavana.

8 §.

Kelpoisuusehtona kirjastotoimiston johtajan virkaan on filosofiankandidaattitutkinto sekä todistuksilla ja julkaisuilla osoitetut perusteelliset tiedot ynnä taidot ja kokemus kirjastonhallinnossa ja kirjastonhoidossa.

Kelpoisuusehtona kirjastontarkastajan virkaan on a) joko filosofiankandidaattitutkinto tai yläkansakoulunopettajan kelpoisuus ja asianomaisille yliopiston opettajille neljässä aineessa suoritetut sellaiset tutkinnot, joiden kokonaisuudessaan katsotaan vastaavan filosofiankandidaattitutkintoa, kummassakin tapauksessa arvolause kotimaisessa kirjallisuudessa tai estetiikassa ja nykyiskansain kirjallisuudessa taikka niitä vastaavassa oppiaineessa, b) todistus valtion kirjastotoimikunnan hyväksymän kirjastonhoitajien valmistuskurssin tai toimikunnan järjestämän, sitä vastaavan tutkinnon suorittamisesta ja c) vähintään kahden vuoden työskentelyyn kirjastoalalla perustuva käytännöllinen kokemus.

Kelpoisuusehtona amanuenssin virkaan on a) filosofiankandidaattitutkinto, johon tulee sisältyä arvolause kotimaisessa kirjallisuudessa tai estetiikassa ja nykyiskansain kirjallisuudessa taikka niitä vastaavassa oppiaineessa, b) todistus valtion kirjastotoimikunnan hyväksymän kirjastonhoitajien valmistuskurssin tai toimikunnan järjestämän, sitä vastaavan tutkinnon suorittamisesta ja c) vähintään kahden vuoden työskentelyyn kirjastoalalla perustuva käytännöllinen kokemus erittäinkin luetteloimisessa ja muussa kirjastotekniikassa.

Kelpoisuusehtona kanslistin virkaan on ylioppilastutkinto ja perehtyneisyys toimistotehtäviin.

9 §.

Viran hakijan on liitettävä hakemukseensa:

1) jos hän on sellaisessa valtion virassa tai toimessa, jonka haltijasta pidetään nimikirjaa, ote nimikirjasta taikka muussa tapauksessa mainetodistus ja oikeaksi todistettu ansioluettelo sekä lisäksi, jos hän on kunnan, seurakunnan tai yhdistyksen palveluksessa, todistus toiminnastaan siinä;

2) oikeaksi todistetut jäljennökset niistä todistuksista, jotka osoittavat, että hakija on suorittanut tämän asetuksen 8 §:ssä mainitut opin- ja taidonnäytteet; ja

3) voimassa olevan kielilain mukainen todistus kielitaidosta.

10 §.

Viran ja toimen haltijat saavat palkkausta sen mukaan, kuin siitä on erikseen säädetty.

11 §.

Toimiston johtaja, kirjastontarkastajat ja amanuenssi ovat osallisia siviilivirkakunnan leski- ja orpokassaan.


3 luku.
Kirjastojen valtionapu.


12 §.

Kunta saa kansankirjastotoiminnalleen valtionapua kansankirjastolain 5 ja 6 §:n mukaan ehdolla, että kunnan kirjastot sivuosastoineen toimivat seuraavien määräysten mukaisesti:

1) kunnanvaltuusto on vahvistanut kunnan kirjastotoimintaa varten säännöt, joista tulee ilmetä, kuinka kirjastojen johtokunta tai johtokunnat asetetaan;

2) kirjastojen käyttö on kunnan jäsenille maksuton ja kirjastotoiminta ulottuu kunnan eri osiin, kuitenkin tarkoituksenmukaisella tavalla keskitettynä;

3) kirjavarastojen laatu ja monipuolisuus vastaa kohtuullisia vaatimuksia;

4) kirjastot ovat avoinna määräajoin ja niitä pidetään auki valtion kirjastotoimikunnan antamien ohjeiden mukaisesti;

5) kirjastot ovat sopivissa huoneistoissa ja palovakuutetut;

6) kirjastonhoitajien ja muiden kirjastoissa säännöllisesti palvelevien kirjastoammatillisten virkailijain kelpoisuus vastaa, ellei valtion kirjastotoimikunta poikkeusta myönnä, tämän asetuksen 13 §:ssä mainittuja kelpoisuusvaatimuksia, heille maksetaan valtion kirjastotoimikunnan kohtuullisena pitämä palkka tai palkkio ja yllämainittujen virkailijain toimet täytetään niiden avoimiksi tultua noudattaen tämän asetuksen 14 §:ssä määrättyä menettelyä;

7) kirjastontarkastajalle lähetetään kirjastojen säännöt ja niihin tehdyt muutokset sekä kirjastotoimiston johtajan hyväksymän kaavan mukainen vuosikertomus ja muut tarvittavat tiedot; ja

8) kirjastojen hoidossa soveltuvin kohdin noudatetaan valtion kirjastotoimesta annettuja määräyksiä.

13 §.

Valtionavustusta saavien kunnallisten kirjastojen kirjastoammatillisten virkailijain kelpoisuusvaatimukset ovat:

1) kirjaston johtajan kaupungissa, jossa on yli 15,000 asukasta: a) filosofiankandidaattitutkinton tai yläkansakoulunopettajan kelpoisuus ja asianomaisille yliopistonopettajille suoritetut filosofiankandidaattitutkintoa vastaavat tutkinnot, b) todistus valtion kirjastotoimikunnan hyväksymän kirjastonhoitajien valmistuskurssin tai toimikunnan järjestämän, sitä vastaavan tutkinnon suorittamisesta ja c) vähintään kahden vuoden työskentelyyn kirjastoalalla perustuva käytännöllinen kokemus;

2) kirjaston päätoimiseksi katsottavan johtajan ja muun kirjastoammatillisen virkailijan kaupungissa, kauppalassa tai maalaiskunnassa, 1 kohdassa mainittua tapausta lukuun ottamatta a) ylioppilastutkinto tai yläkansakoulunopettajan kelpoisuus taikka todistuksin osoitettu niitä vastaava yleissivistys ja b) todistus valtion kirjastotoimikunnan hyväksymän kirjastonhoitajien valmistuskurssin tai toimikunnan järjestämän, sitä vastaavan tutkinnon suorittamisesta;

3) kirjaston sivutoimiseksi katsottavan johtajan ja muun kirjastoammatillisen virkailijan kaupungissa tai kauppalassa, 1 kohdassa mainittua tapausta lukuun ottamatta: a) keskikoulun oppimäärä tai alakansakoulunopettajan kelpoisuus taikka niitä vastaava todistuksin osoitettu yleissivistys ja b) todistus valtion kirjastotoimikunnan tätä varten vahvistaman harjoitteluajan sekä sen järjestämän kirjasto- ja kirjallisuustutkinnon suorittamisesta; sekä

4) maalaiskunnan kantakirjaston sivutoimiseksi katsottavan hoitajan: todistus valtion kirjastotoimikunnan tätä varten järjestämän kirjasto- ja kirjallisuustutkinnon suorittamisesta.

Kaupungissa katsotaan olevan yli 15,000 asukasta silloin, kun sen väkiluku henkikirjojen mukaan on kahtena edellisenä vuonna ollut yli 15,000 henkeä.

14 §.

Valtionapua saavien kaupunkien ja kauppaloiden kirjastojen hoitajien ja muiden kirjastoammatillisten virkailijoiden sekä maalaiskuntien kantakirjastojen hoitajien toimet täytetään seuraavalla tavalla:

1) Johtokunta tai se muu kunnanviranomainen, jolle valitsemisoikeus sääntöjen mukaan kuuluu, julistaa toimen viipymättä, ellei asianomainen kirjastontarkastaja lykkäystä myönnä, palkkaehdot ilmoittaen haettavaksi vähintään kahdenkymmenen päivän kuluessa. Hakuilmoitus on julkaistava yhdessä tai tarpeen mukaan useammassa paikkakunnalla leviävässä sekä, jos on kysymyksessä päätoimi, myös pääkaupungissa ilmestyvässä vähintään yhdessä lehdessä. Hakijan on hakemukseensa liitettävä a) kelpoisuuden osoittavat todistusjäljennökset sekä b) tiedot opinnoista ja c) tiedot kirjastotyössä saadusta kokemuksesta, elleivät b ja c kohdissa mainitut tiedot sisälly todistusjäljennöksiin. Heti hakuajan päätyttyä toimitetaan vaali, ellei tointa täyttävä viranomainen ole saanut kirjastontarkastajan suostumusta toimen uudestaan haettavaksi julistamiseen.

2) Toimeen on määrätyt kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista valittava se, jolla on parhaimmat edellytykset sen hoitamiseen. Vaalin tuloksesta on kohta ilmoitettava asianomaiselle kirjastontarkastajalle, liittämällä oheen ote vaalitilaisuudessa laaditusta pöytäkirjasta, josta ilmenee miten toimi on ollut haettavaksi julistettuna, jäljennös hakuilmoituksesta sekä kaikki hakemuskirjat. Jos tarkastaja hyväksyy vaalin, ilmoittaa hän siitä asianomaiselle kunnanviranomaiselle. Ellei hän katso voivansa vaalipäätöstä hyväksyä, kumotkoon sen ja palauttakoon asian uudelleen käsiteltäväksi. Uusi tai uudistettu vaalipäätös on tarkastajan hyväksyttävä, ellei vaalissa ole syrjäytetty sitä, jolla toimeen ilmeisesti on parhaimmat edellytykset tai muutoin virheellisesti menetelty. Ellei tarkastaja vieläkään vaalia vahvista, alistakoon asian valtion kirjastotoimikunnan ratkaistavaksi.

3) Ellei toimeen hakuajan kuluessa ole ilmaantunut pätevää hakijaa eikä toimen täyttävä kunnanviranomainen katso toimen uudelleen haettavaksi julistamista tarkoituksenmukaiseksi, on sillä oikeus muullakin tavoin täyttää toimi enintään vuoden ajaksi väliaikaisesti. Tämäkin toimenpide on käsiteltävä soveltuvin kohdin samassa järjestyksessä kuin 2 kohdassa toimen vakinaisesta täyttämisestä on säädetty.

Valtionapua saavien maalaiskuntien kantakirjastojen muiden virkailijoiden ja niiden sivuosastojen hoitajien toimet täytetään sekä vakinaisesti että väliaikaisesti asianomaisen kunnanviranomaisen tarkoituksenmukaiseksi katsomalla tavalla. Toimenpide käsitellään soveltuvin kohdin samassa järjestyksessä kuin edellä on muun toimen vakinaisesta täyttämisestä säädetty.

Tarkastajan päätökseen, jolla vaali on hyväksytty, älköön valittamalla muutosta haettako. Joka tahtoo kannella siitä, että tällaista vaaliasiaa käsiteltäessä on virheellisesti menetelty, tehköön kantelun kirjallisesti valtion kirjastotoimikunnalle kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kuin on saanut tiedon päätöksestä.

15 §.

Yhdistys, jolle valtioneuvosto on kansankirjastolain 8 §:n mukaisesti myöntänyt oikeuden valtionavustuksen saamiseen, saa tätä valtionapua niin kauan, kuin myönnettäessä vallinneet kirjaston tarkoituksenmukaisen toiminnan jatkumisen edellytykset ovat olemassa. Kirjaston tulee aukioloihin ja hoitoon nähden noudattaa valtion kirjastotoimikunnan määräyksiä.

16 §.

Vuotuisten valtionavustusten jaon toimittaa kirjastotoimiston johtaja saatuaan valtionaputilauksesta asianomaisen kirjastontarkastajan lausunnon. Ellei kirjastotoimiston johtaja katso voivansa valtionavustusta kunnalle tai yhdistykselle myöntää, alistakoon asian kirjastotoimikunnan ratkaistavaksi.

17 §.

Valtionapu tilataan vuosittain kirjastotoimiston johtajan hyväksymän lomakekaavan mukaisesti. Tilauksen oheen on liitettävä alkuperäiset tosikkeet valtionavun perusteeksi tarkoitetuista menoista asianomaisena kalenterivuotena. Tosikkeet palautetaan asian käsittelyn jälkeen kunnalle tai yhdistykselle. Kirjastotoimiston johtaja voi alkuperäisten tosikkeiden sijasta hyväksyä oikeaksi todistetut jäljennökset tai tiliotteet.

18 §.

Kansankirjastolain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua rakennusavustusta kirjastohuoneistojen hankkimiseen haetaan valtion kirjastotoimikunnalta. Hakemukseen on liitettävä kirjastorakennuksen tai kirjastolle muusta rakennuksesta luovutettavan huoneiston piirustukset ja työselitykset sekä kustannusarvio ja lainvoiman voittanut kunnanvaltuuston päätös niiden hyväksymisestä. Kun rakennus on saatu vesikattoon ja palovakuutettu, määrää valtion kirjastotoimikunta tilauksesta maksettavaksi 50 % myönnetystä valtionavustuksesta. Avustuksen jäljellä oleva osa määrätään maksettavaksi tilityksen nojalla niin pian kuin rakennus on tarkastettu ja tarkoitukseensa hyväksytty. Rakennuksen kunnossa pitoon haetaan avustus vuosittain valtion kirjastotoimikunnalta. Jos rakennusta tai huoneistoa aletaan pysyväisesti käyttää toiseen tarkoitukseen, on kunta velvollinen suorittamaan valtiolle niin suuren osuuden rakennuksen tai huoneiston arvosta, kuin millä valtio on sitä avustanut, ei kuitenkaan enempää kuin todellisen avustusmäärän. Sama olkoon voimassa kun rakennus tai huoneisto palaa tai tuhoutuu.

Kansakoulurakennuksen yhteyteen sovitetun kirjastohuoneiston rakentamiseen kansankirjastolain 6 §:n 2 momentin perusteella haetaan valtionapua koulutalon rakentamisen yhteydessä tästä erityisesti mainiten kouluhallitukselta. Kouluhallitus hankkii ennen rakennuspiirustusten hyväksymistä lausunnon kirjastotoimiston johtajalta. Avustuksen suorittaa kouluhallitus muun rakennus- ja kunnossapitoavustuksen yhteydessä. Kun huoneisto luovutetaan toiseen tarkoitukseen, palaa tai tuhoutuu, on kunnan velvollisuuksista vastaavasti voimassa mitä kansakoulurakennuksiin nähden on säädetty.

19 §.

Elleivät valtionapua kirjastotoimintaansa varten saaneen kunnan tai yhdistyksen kirjastot täytä tämän asetuksen 12 ja 15 §:ssä olevia määräyksiä, eikä kirjastotarkastajan kirjallisesti tekemää huomautusta ole varteen otettu, keskeytettäköön valtionavun maksaminen. Jos kirjastot kokonaan suljetaan, on niiden kirjakokoelmat viimeistään kahden vuoden kuluessa sulkemisesta käytettävä tavalla, jonka valtion kirjastotoimikunta hyväksyy. Ellei kunta tai yhdistys näin menettele, on sen palautettava valtiolle kirjastotoimikunnan kohtuullisena pitämä osa viimeisen viiden vuoden aikana kirjallisuuden hankinnan perusteella myönnetystä valtionavusta.


4 luku.
Erinäisiä määräyksiä.


20 §.

Muutoksen hakemisesta valtion kirjastotoimikunnan virkaehdotuksiin, virkanimityksiin ja muihin päätöksiin on voimassa, mitä kouluhallitukseen nähden vastaavasti on säädetty.

21 §.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1942, ja sillä kumotaan kansankirjastoista huhtikuun 27 p:nä 1928 annettu asetus.


  Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1941.


Tasavallan Presidentti
RISTO RYTI.


Opetusministeri Antti Kukkonen.