Asetus lakkautettujen kreikkalaiskatolisten seurakuntain omaisuudesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Suomen asetuskokoelma 811/1949.


A s e t u s
lakkautettujen kreikkalaiskatolisten seurakuntain omaisuudesta.
Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1949.
____________


 Opetusministerin esittelystä säädetään:

1 §.

Suomen kreikkalaiskatolisen kirkkokunnan lakkautetut seurakunnat ovat velvolliset luovuttamaan omaisuutensa Suomen kreikkalaiskatolisen kirkollishallituksen hoidettavaksi.

Seurakuntain hoitokuntien on huolehdittava siitä, että omaisuus voidaan luovuttaa 1 päivään maaliskuuta 1950 mennessä. Kirkollishallitus ilmoittaa kullekin seurakunnalle omaisuuden luovutusajan.

2 §.

Luovutusta varten on hoitokunnan tehtävä tilinpäätös, josta käyvät yksityiskohtaisesti selville seurakunnan rahavarat, talletukset, arvopaperit, perimättömät verot, saatavat sekä muut varat niin myös velat. Varojen vähennyksenä otetaan huomioon Suomen kreikkalaiskatolisen kirkkokunnan seurakunnallisesta jaoituksesta 8 päivänä joulukuuta 1949 annetun asetuksen (748/49) 6 §:ssä tarkoitetut sekä tilintarkastuksen ja omaisuuden luovutuksen aiheuttamat kustannukset.

Milloin seurakunnalla on muihin määrätarkoituksiin kuin seurakunnan yleisiin menoihin käytettäviä säätiönluontoisia tai muita rahastoja, on niistä kustakin tehtävä erillinen tili.

Perimättömistä veroista on laadittava tilinpäätöksen liitteeksi yksityiskohtainen luettelo kultakin verovuodelta.

3 §.

Irtaimistoesineistä on laadittava tarkka esinekohtainen luettelo.

4 §.

Edellä 2 §:ssä mainittuja tilinpäätöksiä tarkastamaan kirkollishallitus asettaa tarpeellisen määrän tilintarkastajia ja heille varamiehet.

Kunkin seurakunnan tilinpäätösten tarkastuksen suorittaa kaksi 1 momentissa tarkoitettua tilintarkastajaa, ja tarkastus on saatettava loppuun 1 §:n 2 momentissa mainittuun ajankohtaan mennessä.

Milloin tilintarkastajat havaitsevat tileissä jotakin epäselvyyttä, ilmoittakoot he siitä kirkollishallitukselle, joka päättää, mihin toimenpiteisiin asiassa on ryhdyttävä.

5 §.

Tilintarkastuksesta on laadittava kolmin kappalein pöytäkirja, johon on merkittävä luovutettava omaisuus, sitä osoittavat asiakirjat ja muut selvitykset sekä tilintarkastajain lausunto.

Omaisuuden luovutus tapahtuu siten, että seurakunnan hoitokunta tilintarkastajain läsnäollessa antaa seurakunnan omaisuuden, irtaimistoesineitä lukuun ottamatta, kirkollishallitukselle. Luovutustilaisuudessa on 1 momentissa tarkoitettu pöytäkirja kirkollishallituksen ja seurakunnan hoitokunnan allekirjoitettava, ja annetaan kappale sitä hoitokunnalle todistukseksi omaisuuden luovuttamisesta. Toinen kappale pöytäkirjaa jää kirkollishallitukselle ja kolmannen kappaleen kirkollishallitus lähettää 6 §:ssä tarkoitetun päätöksensä mukana opetusministeriölle.

Omaisuuden mukana luovutetaan kirkollishallitukselle kaikki seurakunnan tilikirjat, tositteet ja muut vastaavat asiapaperit.

6 §.

Sitten kun tilintarkastajat ovat antaneet lausuntonsa 2 §:ssä mainituista tileistä ja omaisuus on asianmukaisesti luovutettu, päättää kirkollishallitus vastuuvapauden myöntämisestä hoitokunnalle.

7 §.

Lakkautetun seurakunnan hoitokunta ja muut mahdolliset hallintoelimet toimivat siihen asti, kunnes seurakunnan arkisto ja omaisuus on tässä asetuksessa määrätyllä tavalla luovutettu ja vastuuvapaus hoitokunnalle myönnetty. Sanottujen elinten lopettamisesta päättää kirkollishallitus.

8 §.

Lakkautettujen seurakuntien luovuttamia varoja hoidetaan kirkollishallituksessa erillään kirkkokunnan omistamista tai hoidettavista muista varoista noudattaen soveltuvasti Suomen kreikkalaiskatolisen kirkkokunnan yleisestä rahastosta 23 päivänä huhtikuuta 1926 annetun asetuksen (124/26) 6 §:n säännöksiä, kuitenkin niin, että lainoja voidaan myöntää välttämättömiin tarpeisiin uusille sekä sellaisille muille seurakunnille, joiden väkilukua alueluovutus on olennaisesti lisännyt.

9 §.

Edellä 2 §:n 2 momentissa mainitut rahastot on käytettävä niihin tarkoituksiin, joita varten rahastot ovat olemassa.

10 §.

Kirkollishallitus laatii, tarvittaessa asiantuntijoita apuna käyttäen, suunnitelman lakkautetuille seurakunnille kuuluneen kirkollisen irtaimiston jakamisesta seurakuntien kesken, huomioon ottaen, että irtaimisto tasapuolisesti jakaantuu uusille seurakunnille ja että mahdollisuuden mukaan kukin esine annetaan sille seurakunnalle, jonka voidaan katsoa väestöltään lähinnä vastaavan sitä lakkautettua seurakuntaa, jolle esine on kuulunut.

Jos jokin lakkautetulle seurakunnalle kuulunut kirkollinen esine on lahjana tai muutoin annettu seurakunnalle sellaista erikoistarkoitusta varten, joka voidaan parhaimmin täyttää muussa kuin 1 momentissa tarkoitetussa uudessa seurakunnassa, on kirkollishallituksella oikeus, milloin siihen on erityistä syytä, luovuttaa esine jollekin muulle seurakunnalle.

11 §.

Muut kuin 10 §:ssä tarkoitetut lakkautetuille seurakunnille kuuluneet irtaimistoesineet kirkollishallitus jakaa uusille seurakunnille soveltuvasti noudattaen sanotun pykälän 1 momentissa mainittua ohjetta.

12 §.

Tarkemmat määräykset tämän asetuksen soveltamisesta antaa opetusministeriö.


Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1949.


Tasavallan Presidentti
J. K. PAASIKIVI.


Opetusministeri R. H. Oittinen.