Asetus muutoksesta asetukseen, joka sisältää tarkempia säännöksiä korkeimmasta oikeudesta annetun lain täytäntöönpanemisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 414/1957.


A s e t u s
muutoksesta asetukseen, joka sisältää tarkempia säännöksiä
korkeimmasta oikeudesta annetun lain täytäntöönpanemisesta.
Annettu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1957.
_______________


  Oikeusministerin esittelystä kumotaan tarkempia säännöksiä korkeimmasta oikeudesta 22 päivänä heinäkuuta 1918 annetun lain täytäntöönpanemisesta sisältävän, samana päivänä annetun asetuksen (74/18)   9 ja 16 §, muutetaan sanotun asetuksen 6, 7, 8 ja 15 §, näistä 15 § sellaisena kuin se on 20 päivänä helmikuuta 1953 annetussa asetuksessa (101/53), ja lisätään asetukseen uusi 7 a § seuraavasti:

6 §.

Korkeimman oikeuden esittelijöinä on esittelijäneuvoksia sekä vanhempia ja nuorempia oikeussihteerejä.

Muut korkeimman oikeuden viran haltijat ovat kirjaaja ja lähettäjä.

Korkeimpaan oikeuteen voidaan lisäksi ottaa ylimääräisiä toimenhaltijoita ja tilapäisiä toimihenkilöitä.

7 §.

Esittelijäneuvokset ja oikeussihteerit nimittää tasavallan presidentti korkeimman oikeuden esityksestä, esittelijäneuvokset virkaa haettavaksi julistamatta ja oikeussihteerit viran oltua korkeimmalta oikeudelta kolmenkymmenen päivän kuluessa haettavaksi julistettuna. Samassa ajassa haettavaksi julistetaan ne korkeimman oikeuden virat, jotka oikeus itse täyttää.

Ylimääräiset toimenhaltijat ja tilapäiset toimihenkilöt, 3 momentissa tarkoitettuja lukuun ottamatta, ottaa korkein oikeus, joka tarpeen vaatiessa myös voi määrätä kelpoisuusehdot täyttävän henkilön ylimääräiseksi esittelijäksi.

Korkeimman oikeuden presidentti nimittää puhtaaksikirjoittajat ja vahtimestarit sekä ottaa niihin verrattavat ylimääräiset toimenhaltijat ja tilapäiset toimihenkilöt.

7 a §.

Korkein oikeus määrää yhden vakinaisista esittelijöistään kansliapäälliköksi.

8 §.

Kirjaaja vastaanottaa ja kirjaa korkeimpaan oikeuteen saapuvat kirjeet ja asiakirjat, pitää asianomaisten lunastettavina ja lähettää oikeuden toimituskirjat ja kirjeet, niin myös maksaa oikeuden jäsenten sekä muiden viran ja toimen haltijain palkat, joihin tarvittavat varat korkeimman oikeuden kansliapäällikkö tilaa laadittujen palkkalistojen mukaan.

Lähettäjän tehtävistä säädetään työjärjestyksessä.

15 §.

Esittelijäneuvokselle, oikeussihteerille ja muulle esittelijälle sekä kirjaajalle ja lähettäjälle korkein oikeus voi myöntää virkavapautta, esittelijäneuvokselle ja oikeussihteerille kuitenkin yhteensä enintään kolmen kuukauden ajaksi vuodessa. Jos esittelijäneuvos tai oikeussihteeri tarvitsee virkavapautta enemmän, lähettäköön korkein oikeus virkavapausanomuksen oman lausuntonsa ohella valtioneuvoston ratkaistavaksi.

Korkein oikeus voi määrätä sijaisen hoitamaan 1 momentissa tarkoitettua virkaa tai tointa.

Virkavapautta puhtaaksikirjoittajalle, vahtimestarille ja muulle toimen haltijalle sekä tilapäiselle toimihenkilölle, ei kuitenkaan ylimääräiselle esittelijälle, myöntää korkeimman oikeuden presidentti, jonka asiana myös on sijaisen määrääminen hoitamaan tässä tarkoitettua tointa.

_______________


  Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1958.

Asetuksen voimaan tullessa muuttuvat korkeimman oikeuden nykyisistä viroista nimiltään vanhemman oikeussihteerin virat esittelijäneuvoksen viroiksi, ylemmän palkkausluokan nuoremman oikeussihteerin virat vanhemman oikeussihteerin viroiksi ja alemman palkkausluokan nuoremman oikeussihteerin virat nuoremman oikeussihteerin viroiksi. Kansliapäälliköksi jää tämän asetuksen voimaan tullessa siksi määrätty esittelijä.

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 1957.


Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN.


Oikeusministeri Kurt Kaira.