Asetus puolustusvoimille kuuluneen tavaran löytämisestä ja pelastamisesta

Wikiaineistosta

Suomen säädöskokoelma 84/1983


A s e t u s
puolustusvoimille kuuluneen tavaran löytämisestä ja pelastamisesta
Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1983
_______________


    Puolustusministerin esittelystä säädetään 19 päivänä marraskuuta 1943 annetun löytötavaralain (893/43) 14 §:n ja 9 päivänä kesäkuuta 1939 annetun merilain (167/39) 280 §:n 3 momentin nojalla:

1 §

Sen, joka löytää kadonnutta omaisuutta, joka on ilmeisesti kuulunut Suomen tai muun maan puolustusvoimille, tulee ilmoittaa asiasta viipymättä sotilasviranomaiselle. Samoin on meneteltävä sen, joka pelastaa tai löytää Suomen vesialueelta tai rannalta haaksirikkoutuneen tai ajelehtimaan päässeen aluksen tai sellaiseen alukseen kuulunutta tavaraa taikka muuta haaksirikkoista tai ajelehtimaan päässyttä tavaraa, joka on ilmeisesti kuulunut Suomen tai muun maan puolustusvoimille. Ilmoitus voidaan tehdä myös poliisi-, rajavartio- tai tulliviranomaisen välityksellä.

Jos löydetty tai pelastettu tavara on ilmeisen arvoton tai merkityksetön, ei 1 momentissa mainittua ilmoitusvelvollisuutta kuitenkaan ole.

2 §

Löydetty tai pelastettu tavara on vaadittaessa luovutettava sotilasviranomaiselle, joka päättää sen haltuunotosta ja säilyttämisestä. Jos tavara on ilmeisesti räjähtävää tai muuten vaarallista, sitä ei saa liikutella tai viedä pois ilman sotilasviranomaisen lupaa.

3 §

Tavaran löytäjälle tai pelastajalle voidaan maksaa kohtuullinen löytöpalkkio ja korvaus tarpeellisista kustannuksista, ei kuitenkaan enempää kuin löydetyn tai pelastetun tavaran arvo.

Löytäjällä tai pelastajalla on oikeus halutessaan korvauksesta lunastaa itselleen löydetty tai pelastettu tavara, jos sitä ei puolustusministeriön harkinnan mukaan pysytetä valtion hallussa.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetuista palkkioista ja korvauksista päättää puolustusministeriö.

Pelastuspalkkiosta on säädetty merilaissa (167/39).

4 §

Löydetyn tai pelastetun tavaran ilmoittamatta jättämisestä, salaamisesta tai muulla tavoin anastamisesta on voimassa, mitä löytötavaralaissa (893/43) on säädetty.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1983.

Tällä asetuksella kumotaan maihinajautumisesta ja laivalöydöstä 21 päivänä joulukuuta 1979 annetun asetuksen (930/79) 1 §:n 2 momentti ja 2 §:n 2 momentti.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 1983


Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO


Puolustusministeri Juhani Saukkonen


Katso myös[muokkaa]