Asetus sotilasvalan vannomisesta

Wikiaineistosta

Suomen asetuskokoelma 16.8.1918/95.


Asetus
Sotilasvalan vannomisesta.
Annettu Helsingissä, 16 päivänä elokuuta 1918.
_______________


    Suomen Senaatti on, Sota-asiaintoimituskunnan esittelyssä, tänään hyväksynyt ja vahvistanut seuraavan asetuksen:

§ 1.

Kaikkien vakinaiseen sotapalvelukseen otettujen kuin myös vara- tahi nostojoukkoihin kuuluvien upseerien, aliupseerien ja sotamiesten tulee astuessaan palvelukseen suorittaa säädetty sotilasvala.

§ 2.

Armeijan, Laivaston ja Yleisesikunnan päälliköt vannovat sotilasvalan Suomen Hallituksen edessä.

§ 3.

Divisionan, prikaatin, rykmentin ja eristetyn pataljoonan päälliköt vannovat valan Armeijan päällikön ja vastaavan-arvoiset laivaston päälliköt Laivaston päällikön edessä sekä kaikki muut sen esikunnan, joukon tahi laivaston päällikön edessä, jonka palvelukseen he astuvat.

§ 4.

Ennen sotilasvalan vannomista on asianomaisten päällikköjen toimesta sotilaille annettava selostus sotilaiden velvollisuuksista ja oikeuksista.

§ 5.

3 §:ssä mainituissa tapauksissa sanelkoon sotatuomari valan.

Jos esikunnassa, joukossa tahi laitoksessa, missä sotilasvala on tehtävä, ei ole sotatuomaria, on lähinnä sijaitsevan sotajoukon sotatuomari määrättävä vala sanelemaan.

§ 6.

Kun sotilasvala on tehtävä rykmentin- tahi eristetyn pataljoonan päällikön, tahi laivastossa, näitä vastaavan päällikön edessä, tapahtukoon vannominen järjestetyn joukon läsnäollessa ja sen lipun ääressä, jos joukolle sellainen on annettu. Poikkeustapauksissa voi kuitenkin Armeijan tahi Laivaston päällikköjen suostumuksella, valan vannominen tapahtua ainoastaan asianomaisen päällikön edessä ja sotatuomarin läsnäollessa.

§ 7.

Sotilasvalan tehneen upseerin tulee päällikölle, jonka edessä vala on tehty, jättää kahdessa kappaleessa omakätisesti kirjoittamansa valankaava, ja on toinen kappale tästä valankaavasta yhden kuukauden kuluessa valan vannomisen jälkeen asianomaisen päällikön toimenpiteestä lähetettävä Suomen Senaatin Prokuraattorille ja toinen Armeijan päällikölle.

§ 8.

Alipäällystön ja miehistön tehtyä sotilasvalan, tulee sotatuomarin, joka valan on sanellut, merkitä sitä varten annettuun, läpivedettyyn kirjaan valantehneiden täydelliset ristimä- ja sukunimet kuin myös syntymäpäivä ja -vuosi sekä kotipaikka; ja ovat nämät merkinnät asianomaisen päällikön ja sotatuomarin allekirjoituksilla oikeiksi vahvistettavat.

§ 9.

Sotalaitoksessa, Armeijassa ja Laivastossa palvelevat virkamiehet, jotka eivät kuulu sotilassäätyyn, vannovat säädetyn virkavalan.

Tätä kaikki asianomaiset noudattakoot.
Helsingissä, 16 päivänä elokuuta 1918.


Suomen Senaatti:
J. K. PAASIKIVI.
KYÖSTI KALLIO.
ARTHUR CASTRÉN.
JUHANI ARAJÄRVI.
WILH. THESLEFF.
SAMULI SARIO.
E. N. SETÄLÄ.
JALMAR CASTRÉN.
HEIKKI RENVALL.
E. Y. PEHKONEN.
H. G. PALOHEIMO.


Hjalmar Ingelberg.


Katso myös[muokkaa]