Ihmisen sydän - Herran Temppeli eli Perkeleen asunto/Kappale 10

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Yhdeksäs kuwa. Kymmenes kuwa.
Ihmisen sydän - Herran Temppeli eli Perkeleen asunto
Kirjoittanut Johannes Gossner


Kuwaa wanhurskaan kuolinwuoteellansa. Kuvassa tekstit: Tule tänne sinä uskollinen palwelia / Ewangeliumi.

Joka uskossa ja jumalisuudessa loppuun asti on pysywäinen, hän myös laskee, wiimeisen hetkensä lähestyessä, iloisella ja uskaltawalla mielellä, rauhoitetulla ja tyytywäisellä sydämellä päänsä kuolinwuoteelle. Kuolema ja tuomio eiwät ole hänelle kauhistawat, sillä hänen ei tarwitse peljätä niitä, sillä Jesus itse todistaa: "Joka kuulee minun sanani, ja uskoo sen, joka minun lähetti, hänellä on ijankaikkinen elämä: ja ei hän tule tuomioon, waan menee kuolemasta elämään". Joh. 5: 24. Sentähden on wanhurskaan omatunto niin rauhallinen, sentähden nukkuu hän niin lewollisesti ja iloisesti, sillä hänen syntinsä on Jumala anteeksi antanut ja hän tuntee Jumalan armon runsaasti sydämessänsä. Herra Jesus, johon hän koko maallisen waelluksensa aikana pani luottamuksensa ja toiwonsa, on nyt hänen ainoa ajatuksensa, hänen autuutensa ainoa päämäärä. Niinkuin hän on elänyt Kristuksessa, kuolee hän myös Kristuksessa. Hänen silmissänsä loistaa tyytywäisyys, hänen kaswoissansa paistaa sisällinen rauha ja ilo, taiwaan kirkkaus ja kunnian walo Pyhässä Hengessä. Enkeli seisoo hänen kuolinwuoteellansa, odottain sielun eriämistä ruumiista, wiedäksensä hänet uuteen Saalemiin, ijankaikkisiin rauhan majoihin. Nyt on sielu päästetty ruumiin ja kuolewaisuuden katoawista kahleista; nyt hän kiirehtii oikiaan kotihinsa, hänen tykönsä, jonka päälle hän uskoi ja jota hän palveli hengessä ja totuudessa. Nyt on hän Jumalan tykönä ja saa nähdä Hänen kaswoista kaswoihin ja katsella Häntä niinkuin Hän on. Kristus wastaanottaa hänen armosta rikkaaseen syliinsä, sanoen: "Sinä hywä ja uskollinen palwelia: wähän päällä sinä olit uskollinen, minä panen sinun paljon päälle: mene sinun Herras iloon". Matth. 25: 21. Näin heittää henkensä se wanhurskas, joka on kilwoitellut hywän kilwoituksen, päättänyt juoksun ja pitänyt uskon; näin rauhallisen ja ihanan kuoleman saa se uskollinen Jumalan lapsi. O! että tämä kehoittaisi meitä kaikkia uskolliseen kilwoitukseen, lakkaamattomaan walppauteen ja kärsiwällisyyteen. Näin me pääsemme ahtaasta portista läpitse ja riennämme edes kaidalla tiellä; niin me onnellisesti ennätämme määrän päähän, jossa katoamatoin kruunu ja turmelematoin perintö odottaa meitä sekä ijankaikkinen ilo ja riemu Jumalan ja Karitsan tykönä.

Rukous. O taiwaallinen kuningas, rakas Wapahtaja Jesu Kriste, kuinka iloisella mielellä enkö paina pääni wiimeiselle leposijalleni, jos waan Sinä asut minussa, olet kanssani ja wirwoitat minua. Ei mikään woi lewottomaksi tehdä eli peljättää sydäntäni. Jos omatunto soimaa minua synnin tähden, niin olethan Sinä kaiken welan anteeksi antanut ja poisottanut. Sinä olet minun wanhurskaaksi tehnyt, pessyt, puhdistanut ja pyhittänyt kalliilla ja wiattomalla werelläsi. Jos perkele kiusaisi ja peljättäisi minua, ei hän kuitenkaan minulle mitään woi, sillä Sinä, kunnian kuningas, olet hänen woittanut ja hänen waltansa kukistanut. Jesukseni on kanssani ja sotii edestäni. "Kuka tahtoo Jumalan walittuin päälle kantaa? Jumala on, joka tekee wanhurskaaksi. Kuka on, joka tahtoo kadottaa? Kristus on kuollut. Ja, hän on myös herätetty ylös, on myös Jumalan oikialla kädellä, joka myös rukoilee meidän edestämme". Room. 8: 33-34. Ei kuolemakaan woi eroittaa minua Sinun rakkaudestasi. Ja nyt, Herra Jesu! anna minun elää Sinulle ja kuolla Sinulle, anna minun pysyä wahwana Sinussa. Anna minun jokapäiwä aina enämmin ja enämmin kuolla synnille ja elää wanhurskaudelle ja karttaa kaikkea, kuin ei Sinulle kelpaa. Sytytä minuun palawa rakkaus ja halu kirkastettuun waltakuntaasi. O! että waellukseni jo nyt olisi sinulle otollinen ja minä, wielä ollessani täällä synnin laaksossa, jo olisin kirjoitettu elämän kirjaan, niinkuin autuutesi oikea perillinen. Anna minulle armoa ja woimaa päättääkseni maallisen waellukseni niin, että alinomaa tykönäni säilyttäisin palawan uskalluksen ansioosi, rakkauteesi ja laupeuteesi, että aina muistaisin piinasi ja kuolemasi, että wiimein, koska tahdot minua täältä kutsua, minä Sinun kanssasi yhdistettäisiin taiwaassa ja siellä saisin pyhäin enkelein parissa kiittää ja ylistää pyhää nimeäsi. Wirwoittakoon ja täyttäköön tämä taiwaallinen toiwo sydämeni, että pyhällä kiiwaudella wäsymättä tekisin kaikkea hywää työtä; niin silloin Sinä Wapahtajani, annat minun waltakunnassasi siunauksella sen kalliita hedelmiä niittää. Amen.

Jumalalle ainoalle olkoon kunnia!