Ihmisen sydän - Herran Temppeli eli Perkeleen asunto/Kappale 9

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Kahdeksas kuwa. Yhdeksäs kuwa.
Ihmisen sydän - Herran Temppeli eli Perkeleen asunto
Kirjoittanut Johannes Gossner
Kymmenes kuwa.


Kuwaa sen ihmisen sisällisen tilan, joka rehellisesti sotii syntiä wastaan ja pysyy jumalisuudessa ja uskossa loppuun asti. / Kuvassa olevat tekstit: Joka loppuun asti wahwana pysyy, se tulee autuaaksi. / Ei kukaan kruunata ellei hän oikein taistele. / Kuka woi eroittaa minua Jesuksen Kristuksen rakkaudesta / Kuka on kuin meidän Jumalamme. / Ewangeliumi.

Tätä kuwaa katsellessamme näemme, kuinka uskollisen ja totisen kristityn sydän on kaikin puolin piiritetty wihollisilta. Maailma merkitään niillä kahdella miehellä, jotka seisowat kauwempana alahalla, joista yksi ojentaa uskowalle tämän maailman onnella ja riemulla täytetyn pikarin; toinen pyytää paljaalla lyöwällä miekalla, uhkauksilla, sadatuksilla ja muulla wäkiwallalla pakottaa ihmistä erkanemaan oikeasta uskosta ja ryhtymään syntiin.

Kristityn elämä ei ole muuta kuin taistelua, sillä näitä wihollisia: lihaa, maailmaa ja perkelettä wastaan täytyy hänen lakkaamatta taistella; mutta jos silloin Jumalan henki on hänen sydämessänsä, niin he turhaan karkaavat hänen päällensä. Ylimpänä kuwassa seisoo enkeli, joka merkitsee Jumalan armoa, joka antaa uskowaiselle woimaa taistella sielun wihollisia wastaan ja kehoittaa häntä näillä sanoilla: "Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä sinulle elämän kruunun annan". Ilm. 2: 10.

Sydämestä loistaa armon tähti eloa antawalla walollansa, s:o.: usko on eläwä, "ja meidän uskomme on se woitto, joka maailman woitti". 1 Joh. 5: 4. Ja uskowainen on täynnä luottamusta Jumalaan Kristuksessa, Pyhän Hengen kautta, jonka tähden myös sydämen yhteen puoleen on piirretty: kuka on niinkuin Jumala? s.o. Jumala on minun kanssani; hänen kauttansa minä kaikkia woin; Jumalan armo on ainoa ja kaikki tawarani. Toisessa puolessa on Paawalin woitto-wirsi: "Kuka pitää meitä Kristuksen rakkaudesta eroittaman? waiwako, eli ahdistus, eli waino, eli nälkä, eli alastomuus, eli hätä, eli miekka? Sillä minä olen wahwa siitä, ettei kuolema, eikä elämä, eikä enkelit, eikä esiwallat, eikä wäkewyydet, eikä nykyiset, eikä tulewaiset, eikä korkeus, eikä sywyys, eli joku muu luontokappale taida meitä Jumalan rakkaudesta eroittaa, joka on Jesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme." Room. 8: 35, 38, 39.

Keskellä sydäntä näemme öylätin, joka merkitsee sydämen halua Jesuksen perään, palawaa nälkää sen hengellisen rawinnon, sen eläwän leiwän perään, joka taiwaasta tulee alas ja antaa kaikille uskowaisille kristityille ijankaikkisen elämän, niinkuin Jesus itse sanoo: "Sillä se Jumalan leipä on se, joka taiwaasta tulee alas ja antaa maailmalle elämän". Joh. 6: 33. Tällä elämän leiwällä rawitaan uskowaisen sielu, hänen uskonsa wahvistuu ja hänen rakkautensa tulee sydämellisemmäksi ja woimallisemmaksi Pyhän Ehtoollisen osallisuudesta. Jesuksen armollisen lupauksen jälkeen saa hän tällä armonaterialla hengellisen elonwoiman ja ijankaikkisen elämän, kuten Jesus itse sanoo: "Joka syö minun lihani, ja juo minun vereni, hänellä on ijankaikkinen elämä: ja minä olen herättäwä hänen wiimeisenä päiwänä. Sillä minun lihani on totinen ruoka, ja minun wereni on totinen juoma. Joka syö minun lihani ja juo minun wereni, hän on minussa ja minä hänessä." Joh. 6: 54-56.

Vielä huomaamme tässä sydämessä ristiinnaulitun Wapahtajan ja awatun kirjan, joka on ewankeliumi. Pyhän raamatun eli Jumalan sanan, ja erinomattain Jesuksen piinan ja kuoleman historian ahkera lukeminen ja tutkiminen on aina uskollisen sielun suloisin ja rakkahin ajanwietto ja wirwoitus. Tästä taiwaallisesta sanasta saa hän sen woiman, joka auttaa häntä seisomaan lihan ja maailman kiusauksia ja perkeleen kawalia päällekarkauksia wastaan. Mutta se, jonka sydämessä ei ristiinnaulittu asu, eikä häntä warjele, on eläwältä kuollut. Joka ei ylitse kaikkia rakasta ja pelkää Jumalan sanaa, eikä lue ja tutki Pyhää Raamattua, joka kaiken ihmisellisen tiedon ylitse käy, joka ei pidä tätä sanaa elämänsä ojennusnuorana ja opettajana, hän totisesti ei wielä ole yhdistetty Jesuksen kanssa; hän on hengellisesti sairas ja kuollut ja siis eroitettu Jumalasta.

Wielä näemme tässä kuwassa kirkon, awaimen, rahakukkaron ja kalan. Kirkolla merkitään uskowaisen sielun harrasta ja sydämellistä rukousta, sekä julkisessa Jumalan palwaluksessa ja erinäisessä hartaudessa, että hiljaisessa yksinäisyydessä huoneessansa, kuin myös, että hän koko maallisen waelluksensa aikana, uskaltawalla ja katuwaisella sydämellä huokaa: "Jesu, Dawidin poika! armahda minua syntistä," Näin hän ei waella yksinänsä, sillä Jumala on hänen wakawa kumppaninsa elämän tiellä. Ei kukaan woi rukouksetta olla pysywäinen jumalisuudessa, uskossa ja rakkaudessa. Awattu rahakukkaro merkitsee uskowaisen awuliaisuutta, hätäytyneitä kohtaan. Heidän sydämensä ei ole saastutettu ahneuden haluilta, waan on taipuwainen laupeuteen ja hywäntekewäisyyteen, jonka tähden he warainsa mukaan mielellänsä jakawat tawaransa hätään joutuneille onnettomille lapsille, ja harjoittawat niin muodoin rakkautta. Waikka olisiwatkin wapaat suurista ehdon synneistä, niinkuin juopumuksesta, huoruudesta y.m., niin kuitenkin perkele salaisesti kiusaa heitä ja kokee wietellä mammonan palwelukseen ja jumalisuuden haamussa kietoo heitä pauloihinsa ja estää kaikesta hywästä.

Uskowaisten raittius ja kohtuullisuus ruoassa ja juomassa merkitään leiwällä ja kalalla. He karttawat kaikkea ylöllisyyttä, ettei lihalliset himot ja syntiset halut enään heräisi ja yltyisi, sillä ne purkawat hengen työt ja saattawat ihmisen sopimattomaksi harjoittamaan jumalisuutta. Näin kilwoittelee ja sotii uskollinen kristitty hengellisiä wihollisia wastaan ja woittaa ne kaikki tänkaltaisilla aseilla. Hän on aina warustettu maailmaa, perkelettä ja omaa lihaansa wastaan.

Rukous. O autuuteni Jumala, Herra Jesu Kriste! Kun sinä minulla olet, niin en minä taiwasta enkä maata tottele. Ole Sinä minussa ja anna armoa minun ollakseni Sinussa, että minä tulisin yhdeksi Sinuun istutetuksi hedelmälliseksi osaksi, totiseksi wiinapuuksi, sillä Sinun awuttasi, Herra Jesu, en minä woi mitään matkaan saattaa eli waikuttaa. Anna minun alati lisääntyä ja kaswaa, totisessa ja eläwässä uskossa ja Sinun woimallasi woittaa synnin, perkeleen ja koko maailman. Anna rakkautesi lisääntyä minussa; hallitse Sinä sydämeni ja sytytä rakkauden tuli, että ei mikään eroittaisi minua rakkaudestasi, ja että minä paitsi Sinua, pitäisin kaikki tuhkana ja tomuna. Wahwista käsiwarteni kilwoituksessa ja anna minulle woimaa ollakseni sinun omasi, etten millään muotoa tulisi Sinusta eroitetuksi. Sinun kuolemasi ristinpuussa olkoon minun sieluni elämä, Sinun Pyhä Ehtoollisesi olkoon minun hengellinen rawintoni ja wirwoitukseni. Anna minun sen kautta pysyä rakkaudessasi ja ainoastaan Sinun perääsi halaita. Lähetä henkesi sydämeeni, että minä luottamuksella, ja niin muodoin jo täällä ajassa tuntisin tulewan iloni ja autuuden esimaun. Uskon kautta olkoon sydämeni Sinun lakkaamatoin asuntosi. O rakas Wapahtaja! Sinä olet tie, totuus ja elämä. Walista pimeä ymmärrykseni sanasi kirkkaudella; lohduta ja herätä minua; tee minut eläwäksi ja anna minulle woimaa kaikkena elin-aikanani sotiakseni syntiä ja maailmaa wastaan. Olkoon kaikki ajatukseni, sanani ja haluni sinulle otollinen uhri kuuliaisuudeltani. Anna minulle armoa seisoakseni syntiä wastaan, ota minusta pois kaikki wiha ja katkeruus, ja karkota kateus, pahuus, häwyttömyys ja suruttomuus sielustani. Anna minulle armoa aina uudistuakseni sinun woimassasi ja anna minun uskollisesti palwella Sinua kaikkena elin-aikanani. Amen.