Irtolaisten keskusrekisteri 1936

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Asetus irtolaisista pidettävästä keskusrekisteristä.[muokkaa]

Suomen asetuskokoelma 270/1936.

Annettu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1936.

Oikeusministerin esittelystä säädetään 17 päivänä tammikuuta 1936 annetun irtolaislain 40 §:n nojalla seuraavaa:

1 §. Oikeusministeriön rikosrekisteritoimiston asiana on pitää irtolaisista keskusrekisteriä, niin kuin jäljempänä säädetään.

2 §. Keskusrekisteri liittyy rikosrekisteriin, ja sitä pidetään henkilöistä, jotka irtolaisuudesta on määrätty työlaitokseen tai pakkotyöhön.

3 §. Irtolaisista rekisteriin annettavat ilmoitukset liitetään rikosrekisteriin.

4 §. Irtolaisilmoituksen antaa:

1) maaherra, kun joku on hänen päätöksellään irtolaisuudesta määrätty työlaitokseen tai pakkotyöhön; sekä
2) korkein hallinto-oikeus, kun se on antanut irtolaisasiaa koskevan päätöksen, jolla joku on määrätty työlaitokseen tai pakkotyöhön tahi jolla on muutettu tai poistettu 1 kohdassa tarkoitettu päätös.

Irtolaisilmoitus on annettava erikseen jokaisesta henkilöstä tähän asetukseen liitettyjen kaavojen mukaisesti.

Ilmoituksia antaessaan käyttää:

A-kaavaa maaherra, niin myös korkein hallinto-oikeus, milloin tämä, muuttaen maaherran hylkäävän päätöksen, on määrännyt jonkun työlaitokseen tai pakkotyöhön; sekä
B-kaavaa korkein hallinto-oikeus muissa kuin äskenmainituissa tapauksissa.

5 §. Irtolaisilmoitus on sen todistamiseksi, että se on yhtäpitävä päätöksen kanssa, sen viran tai toimen haltijan allekirjoitettava, jonka velvollisuutena päätöksen toimittaminen on.

Irtolaisilmoituksessa tulee olla järjestysnumero kalenterivuosittain aloitettavassa järjestyksessä.

6 §. Irtolaisilmoitus lähetetään korkeimmasta hallinto-oikeudesta kuudenkymmenen ja lääninhallituksesta kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä, kun päätös on annettu.

7 §. Kun sosiaaliministeriö on tehnyt päätöksen työlaitokseen otetun päästämisestä sieltä ehdollisesti irtolaislain 10 §:n 2 momentissa mainitussa tapauksessa tai ehdollisesti päästetyn palauttamisesta työlaitokseen, sekä kun oikeusministeriö on tehnyt päätöksen pakkotyöajan pidentämisestä irtolaislain 15 §:n 2 momentissa mainitussa tapauksessa tai pakkotyölaitoksesta ehdollisesti päästämisestä sanotun lain 16 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa tahi ehdollisesti päästetyn palauttamisesta laitokseen, on päätöksestä annettava ilmoitus oikeusministeriön rikosrekisteritoimistolle.

8 §. Kun irtolaisuudesta työlaitokseen tai pakkotyölaitokseen määrätty on joko ehdollisesti tahi lopullisesti päästetty laitoksesta, tulee sen johtajan lähettää rikosrekisteriin vapautusilmoitus. Pakkotyölaitoksesta päästetyistä on ilmoitus lähetettävä kaksin kappalein.

Vapautusilmoitukset on virkakirjeessä kultakin kuukausipuoliskolta lähetettävä kolmen päivän kuluessa kuukausipuoliskon päättymisestä, ja on kirjeeseen liitettävä lähettäjän allekirjoittama luettelo ilmoitusten lukumäärästä sekä niiden henkilöiden täydellisistä suku- ja etunimistä, joita ilmoitukset koskevat. Milloin vapautusilmoituksia ei ole lähetettävänä, on siitä saman ajan kuluessa ilmoitettava.

9 §. Irtolaisasiaa varten on rekisteri-ilmoitus pyydettäessä annettava korkeimmalle hallinto-oikeudelle, lääninhallitukselle ja poliisiviranomaiselle sekä työlaitoksen ja pakkotyölaitoksen johtajalle. Rekisteri-ilmoitus on, jos irtolaisesta on irtolais- tai rikosilmoitus, annettava rekisterinotteena.

Irtolaisasiaa varten annettavaan rekisterinotteeseen merkitään rikosrekisterissä olevista ilmoituksista ainoastaan irtolaisuutta koskevat päätökset ja tarpeelliset tiedot vapausrangaistuksia koskevista päätöksistä sekä niihin liittyvät toimenpiteet.

10 §. Viranomaisen on pyytäessään rekisteri-ilmoitusta käytettävä A-kaavan mukaista rikosrekisteri-ilmoituslomaketta. Kiireellisissä tapauksissa voidaan kuitenkin ilmoitus pyytää sähköteitse tai puhelimitse.

Rekisteri-ilmoitus tai ilmoitus siitä, että rekisteri-ilmoitusta ei voida antaa, on annettava pyynnön saapumispäivänä tai viimeistään ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

11 §. Milloin rikosrekisteri-ilmoitusta pyydettäessä annetut henkilötiedot ovat olennaisilta osilta rikosrekisterissä olevien henkilötietojen mukaisia, on, vaikka pienehköjä eroavaisuuksia ilmenee, rekisteri-ilmoitus annettava, kuitenkin niin, että rekisteri-ilmoituslomakkeeseen merkitään punaisella kirjoituksella, missä suhteessa eroavaisuutta on havaittu. Viranomaisen, jolle tällainen rekisteri-ilmoitus annetaan tai esitetään, tulee tarkoin tutkia, voiko se tarkoittaa kysymyksessä olevaa henkilöä.

12 §. Viranomaisen, joka on havainnut saamaansa rekisteri-ilmoitukseen sisältyvän tiedon vääräksi tai jolla on syytä sellaista epäillä, on viivytyksettä ilmoitettava siitä rikosrekisteritoimistolle.

13 §. Kun rikosrekisteriin on saapunut ilmoitus siitä, että joku on määrätty pakkotyöhön, on rikosrekisteritoimiston tästä viivytyksettä lähetettävä ilmoitus sen seurakunnan kirkkoherranvirastolle, jossa asianomainen henkilö on kirkonkirjoissa.

Mitä edellä on sanottu kirkkoherranvirastosta, on vastaavasti sovellettava myös kreikkalaiskatolisen seurakunnan sekä rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan esimieheen tai sen hallitukseen sekä siviilirekisteriviranomaisiin.

14 §.Rikosrekisteriin annettava ilmoitus on kirjoitettava niin huolellisesti ja selvästi, ettei oikeasta sanamuodosta voi syntyä epäilystä.

Jos henkilöstä, jota ilmoitus koskee, on rekisterissä ilmoitus, on hänestä annettavaan ilmoitukseen merkittävä asianomainen rikosrekisterinumero, mikäli tämä on ilmoituksen antajan tiedossa.

15 §. Kun sosiaaliministeriö on hyväksynyt kunnallisen tai yksityisen laitoksen tai sen osaston irtolaisten työlaitokseksi, tahi kun valtioneuvosto on hyväksynyt kunnallisen työlaitoksen tai sen osaston pakkotyölaitokseksi, on asianomaisen ministeriön siitä ilmoitettava rikosrekisteritoimistolle.

16 §. Mikäli tässä asetuksessa ei ole toisin säädetty, on rekisterinpidosta sekä rekisteriin toimitettavista ja rekisteristä annettavista ilmoituksista voimassa, mitä rikosrekisteristä on säädetty.

17 §. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1937, ja sillä sillä kumotaan 8 päivänä marraskuuta 1929 annetussa rikosrekisteriasetuksessa olevat, irtolaisista annettavia ilmoituksia koskevat säännökset.

Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1936.

Tasavallan Presidentti P. E. SVINHUFVUD.

Oikeusministeri E. J. Jatkola.

Muutos 1938[muokkaa]

Asetus irtolaisista pidettävästä keskusrekisteristä annetun asetuksen muuttamisesta.

Suomen asetuskokoelma 138/1938.

Annettu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1938.

Oikeusministerin esittelystä muutetaan 14 päivänä elokuuta 1936 irtolaisista pidettävästä keskusrekisteristä annetun asetuksen 9 § näin kuuluvaksi:

9 §. Irtolaisasiaa varten on rekisteri-ilmoitus pyydettäessä annettava korkeimmalle hallinto-oikeudelle, lääninhallitukselle ja poliisiviranomaiselle sekä työlaitoksen ja pakkotyölaitoksen johtajalla. Rekisteri-ilmoitus on, jos irtolaisesta on irtolais- tai rikosilmoitus, annettava rekisterinotteena.

Irtolaisasiaa varten annettavaan rekisterinotteeseen merkitään rikosrekisterissä olevista ilmoituksista irtolaisuutta koskevat päätökset ja tarpeelliset tiedot muista päätöksistä sekä niihin liittyvät toimenpiteet.

Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1938.

Tasavallan Presidentti KYÖSTI KALLIO.

Oikeusministeri A. E. Rautavaara.

Katso myös[muokkaa]