Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus, joka koskee edesvastausta valtiosalaisuuksien ilmaisemisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

1898.

N:o 37.

S U O M E N
SUURIRUHTINANMAAN
ASETUS-KOKOELMA.


(Julkiluettava saarnastuolista).


Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus,
joka koskee edesvastausta valtiosalaisuuksien ilmaisemisesta.
Annettu Helsingissä, 22 p:nä Kesäkuuta 1898.
_______________


Me NIKOLAI Toinen, Jumalan Armosta, koko Wenäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Tsaari, Suomen Suuriruhtinas y. m., y. m., y. m. Teemme tiettäväksi: Suomenmaan Valtiosäätyjen alamaisesta esityksestä Me, kumoten 42 luvun 1 §:n ja muuttaen 12 luvun 7 §:ää Suomen Suuriruhtinaanmaan Rikoslakia 19 päivältä Joulukuuta 1889, semmoisina kuin nämät lainkohdat ovat asetuksessa 21 päivältä Huhtikuuta 1894, joka sisältää erityisiä muutoksia sanottuun rikoslakiin, täten armossa säädämme seuraavaisesti:

1 §.

Joka saattaa tiedoksi semmoisen vieraan vallan hallitukselle tai asiamiehelle, mikä ei ole sodassa Venäjää vastaan, taikka julkaisee pohjapiirroksen, piirustuksen, asiakirjan, tai niitten kopian, tahi tiedon, joka hänen tietensä on, Venäjän valtakunnan ulkonaiseen turvallisuuteen nähden, pidettävä salassa vieraalta valtiolta, rangaistakoon kuritushuoneella vähintään kahdeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi sekä kansalaisluottamuksen menettämisellä.

Jos se pohjapiirros, piirustus, asiakirja, kopia tahi tieto on hänelle uskottu viran takia, taikka jos hän on saanut sen haltuunsa virka-asemansa johdosta, taikka jos häntä on kielletty sitä tiedoksi saattamasta, tahi julkaisemasta, olkoon rangaistus kuritushuonetta vähintään kolme ja enintään kymmenen vuotta sekä kansalaisluottamuksen menettäminen.

Yritys on rangaistava.

2 §.

Joka, ilman asianomaista lupaa, käyttipä mitä apuneuvoja hyvänsä, tekee pohjapiirroksen, piirustuksen tahi kertomuksen jostakin Venäjän valtakunnan linnoituksesta, tahi sen ympäristöstä, tahi sotasatamasta, varustetusta leiristä, sotalaivasta tahi muusta maan puolustukseksi tarkoitetusta sotalaitoksesta, taikka joka, ilman asianomaista lupaa, hankkii itselleen pohjapiirroksen, piirustuksen tahi asiakirjan, joka hänen tietensä on, Venäjän valtakunnan ulkonaiseen turvallisuuteen nähden, pidettävä salassa vieraalta valtiolta, taikkapa sellaisen pohjapiirroksen, piirustuksen tahi asiakirjan kopian, rangaistakoon vähintään yhden kuukauden ja enintään yhden vuoden ja kuuden kuukauden vankeudella.

Jos hän on tehnyt pohjapiirroksen, piirustuksen tahi kertomuksen saattaaksensa sen semmoisen vieraan vallan hallitukselle tahi asiamiehelle tiedoksi, mikä ei ole sodassa Venäjää vastaan, olkoon rangaistus kuritushuonetta enintään neljä vuotta tahi vankeutta vähintään kuusi kuukautta sekä kansalaisluottamuksen menettäminen.

Sama olkoon laki, jos joku ottaa kopian sellaisesta pohjapiirroksesta, piirustuksesta tahi asiakirjasta, taikka kerää tahi kirjoittaa sellaisia tietoja, jotka hänen tietensä ovat, Venäjän valtakunnan ulkonaiseen turvallisuuteen nähden, pidettävät salassa vieraalta valtiolta, saattaaksensa kopian tahi tiedot semmoisen vieraan vallan hallitukselle tai asiamiehelle tiedoksi, mikä ei ole sodassa Venäjää vastaan.

Yritys on rangaistava.

3 §.

Joka, ilman asianomaista lupaa, salaamalla säätynsä, nimensä tahi kansallisuutensa, taikka muulla vilpillä, hankkii itselleen pääsyn johonkin Venäjän valtakunnan linnoitukseen tahi sotasatamaan, varustettuun leiriin, sotalaivaan tahi muuhun maan puolustukseksi tarkoitettuun sotalaitokseen, rangaistakoon enintään kahden vuoden kuritushuoneella tahi vähintään kuuden kuukauden vankeudella sekä kansalaisluottamuksen menettämisellä.

Yritys on rangaistava.

4 §.

Jos virkamies huolimattomuutensa, laiminlyöntinsä tahi varomattomuutensa kautta on ollut syynä siihen, että pohjapiirros, piirustus tahi asiakirja, joka hänen tietensä olisi ollut, Venäjän valtakunnan ulkonaiseen turvallisuuteen nähden, pidettävä salassa vieraalta valtiolta, on salaa viety, hävitetty tahi hukkaantunut, taikka jos hän varomattomuudesta on ilmaissut sellaisen valtiosalaisuuden, olkoon rangaistus vähintään yhden vuoden ja kuuden kuukauden vankeus sekä erottaminen viran toimituksesta tahi viraltapano, kuin myös, milloin asianhaarat ovat erittäin raskauttavat, kelvottomuus maan palvelukseen.

Jos asianhaarat ovat erittäin lieventävät, rangaistakoon vähintään kolmen kuukauden ja enintään yhden vuoden ja kuuden kuukauden vankeudella.

Tätä kaikki asianomaiset alamaisuudessa noudattakoot. Helsingissä, 22 p:nä Kesäkuuta 1898.


K e i s a r i l l i s e n   M a j e s t e e t i n   Oman Päätöksen mukaan
ja Hänen Korkeassa Nimessään,
Suomeen asetettu Senaattinsa:
C. TUDEER.
S. W. HOUGBERG.
ISAK FELLMAN.
LUDVIG CLOUBERG.
LENNART GRIPENBERG.
THEODOR CEDERHOLM.
K. F. IGNATIUS.
WALD. ENEBERG.
OSSIAN BERGBOM.
G. LANGENSKIÖLD.


E. A. Forssell.


Katso myös[muokkaa]