Keisarillisen Suomen Senaatin päätös, jolla kielletään sanomalehdissä julkaisemasta erinäisiä sota- ja merisotalaitosta koskevia tietoja

Wikiaineistosta

1914

N:o 22

S U O M E N
SUURIRUHTINAANMAAN
ASETUSKOKOELMA.


Keisarillisen Suomen Senaatin päätös,
jolla kielletään sanomalehdissä julkaisemasta erinäisiä
sota- ja merisotalaitosta koskevia tietoja.
Annettu Helsingissä, 28 päivänä heinäkuuta 1914.
_______________


  Keisarilliselle Suomen Senaatille Armossa annetun vallan nojalla sekä 22 päivänä kesäkuuta 1898 edesvastauksesta valtiosalaisuuksien ilmaisemisesta annetun Armollisen Asetuksen perusteella on Keisarillinen Senaatti päättänyt ilmoittaa yleiseksi tiedoksi, lisäyksenä 17 päivänä kuluvaa helmikuuta tekemäänsä päätökseen, että alempana mainitut tiedot ovat toistaiseksi ja kunnes siitä toisin määrätään pidettävät salassa ja että niitä ei saa sanomalehdisä julkaista, paitsi kun niiden julkaiseminen tapahtuu hallituksen toimesta tahi sota- tai merisotalaitoksen luvalla, nimittäin tietoja:

1) Kaikenlaisten sota- ja merisotalaitokseen kuuluvien sotaväenosastojen ja laitosten perustamisesta, kokoonpanosta ja lukumäärästä, sekä myöskin näiden sotaväenosastojen ja laitosten asemapaikoista ja siirroista, samoin kuin muutoksista niiden perustamisessa, kokoonpanossa ja lukumäärässä.

2) Armeijan ja laivaston taikka eri osien asestuksesta, [sic] varustamisesta, vaatetuksesta, muonituksesta, terveydellisestä tilasta, sotakunnosta ja kaikenlaisista teknillisistä varusteista, kuin myös kaikista ehdotetuista ja toimeenpantavista muutoksista tässä kohden.

3) Linnain, linnoitettujen paikkain, tukikohtain (basis) ja sotasatamain nykyisestä tilasta, asestuksesta, varustamisesta sekä kaikenlaisten varastojen hankinnasta näille ja näiden merkityksestä sota-aikana, sekä uusien sellaisten suunnittelemisesta ja rakentamisesta ja jo valmiiden laajentamisesta tai lakkauttamisesta ynnä myöskin niiden varusväen lukumäärästä ja kokoonpanosta.

4) Vapaaehtoisten terveydenhoito-osastojen ja laitosten asemapaikoista ja siirroista.

5) Kaikenlaatuisten töiden suorittamisesta linnoituksissa, linnoitetuissa paikoissa, tukipaikoissa (basis), sotasatamissa, sotalaivastoon kuuluvilla aluksilla ja sotajoukkojen asemia varustettaessa ynnä myöskin tehtaissa, joissa suoritetaan sota- ja merisotalaitoksen tarpeisiin sotaa varten tehtyjä tilauksia.

6) Tietoja, jotka viittaavat sotaväen joukko-osastojen sekä sota- ja merisotalaitosten alaisten virastojen hankkeissa olevaan liikekannalle panemiseen, niiden sotakannalle asettamiseen, tarkastus- ja koeliikekannalle asettamisten toimittamiseen ynnä myöskin kaikenlaisiin toimenpiteisiin eri virastojen taholta, jotka toimenpiteet koskevat armeijan ja laivaston liikekannalle asettamista ja keskittämistä.

7) Rautateiden rakentamisesta, kuljetuskyvystä ja teknillisestä tilasta, töistä niiden kuljetuskyvyn lisäämiseksi ynnä myöskin niiden toiminnasta sotajoukkojen ja sotilaskuormastojen kuljetuksessa sekä rakenteilla olevista ja rakenettaviksi aiotuista uusista rautateistä rajalääneissä ja -alueilla.

8) Jo valmiiden maan-, vierto- ja vesiteiden tilasta ja uusien sellaisten rakentamisesta rajalääneissä ja -alueilla sekä näillä teillä suoritettavista töistä.

9) Jo valmiiden lennätin- ja puhelinlinjojen ynnä laitosten teknillisestä tilasta, lukumäärästä, pituudesta ja suunnasta sekä uusien sellaisten avaamisesta, olivatpa ne valtion tai kunnan tahi yksityisten omistamia, rajalääneissä ja -alueilla, kuin myöskin koko valtakunnassa olevista langattomista lennätinasemista.

10) Sotilashenkilöiden lomalle laskemisen keskeyttämisestä sekä komennustehtävissä ja lomalla olevien ynnä reserviin kuuluvien kutsumisesta joukko-osiinsa, sotilashenkilöiden reserviin siirtämisen viivyttämisestä ynnä myöskin itsenäisten joukko-osastojen päällikköjen ja ylimmän päällystön matkoista.

11) Julkaisemattomista Armollisista päiväkäskyistä sota- ja merisotaväelle.

12) Sotaliikkeilyistä ja harjoitusammunnasta laivastossa.

13) Manöövereistä sekä liikkuvista leirikokouksista rajalääneissä ja -alueilla.

14) Venäjän sota- ja merisotalaitosta koskevista toimenpiteistä ulkomailla.

15) Armeijan ja laivaston suunnitelluista sotatoimista.

16) Kaikenlaisista sota- ja merisotalaitoksen tarpeisiin sekä Venäjällä että ulkomailla tehdyistä hankinnoista ja varastoista.

17) Vakoojien vangitsemisesta ja tuomitsemisesta sekä tuomioiden täytäntöönpanosta.

18) Sellaisten valokuvien sekä piirrosten, piirustusten y.m. kuvien laatiminen, mitkä voivat antaa tietoja, joiden levittäminen tämän luettelon mukaan on kielletty.


Helsingissä, 28 päivänä heinäkuuta 1914.


Siviilitoimituskunnan v.t. Päällikkö,
Senaattori M. Ganskau.


W. A. Ilwes.