Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus upseerien eroomisesta sotapalveluksesta määrätyllä iällä

Wikiaineistosta
Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokous 14.12.1885/32.


(Julkiluettava saarnastuolista.)


Keisarillisen Majesteetin Armollinen Asetus
upseerien eroomisesta sotapalveluksesta määrätyllä iällä.
Annettu Helsingissä, 14 p:nä Joulukuuta 1885.
____________


Me ALEKSANDER Kolmas, Jumalan Armosta, koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Tsaari, Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m. Teemme tiettäväksi: Suomenmaan viimeksi kokoontuneiden Valtiosäätyjen eteen asetettuamme ehdotuksen asetukseksi upseerien eroomisesta sotapalveluksesta määrätyllä iällä, sillä edellytyksellä että siinä ehdotetut säännökset eivät tulisi koskemaan sitä oikeutta, joka nykyisillä upseereilla, itsekullakin virka-asteellaan, laillisesti on, sekä Valtiosäätyjen hyväksyttyä sanotun ehdotuksen samalla edellytyksellä, tahdomme Me, yhtäpitäväisesti sen kanssa, täten armossa säätää ja määrätä niinkuin seuraa:

1 §.

Upseerit, joilla on virka Suomen vakinaisessa sotaväessä tahi reservin vakinaisessa ylipäällikkökunnassa, ovat velvolliset rauhanaikana eroomaan virasta määrättyyn ikään jouduttuaan, nimittäin:

kapteeni ja alemmalla virka-asteella oleva upseeri vakinaisessa sotaväessä, kun hän on täyttänyt 50 vuotta;

komppanianpäällikkö reservissä, kun hän on täyttänyt 55 vuotta; sekä

esiupseeri vakinaisessa sotaväessä, esikuntapäälliköt ja pataljoonankomentajat kuitenkin pois luettuina, sekä piiri-esiupseeri reservissä, 60 vuotta täytettyään.

Ne upseerit, jotka ovat joutuneet edellä-mainittuihin ikärajoihin, mutta yhä edelleen terveydentilaan ja muihin ominaisuuksiin nähden täysin vastaavat viran vaatimuksia, voivat kuitenkin, asianomaisen päällikkökunnan esityksestä, saada oikeuden vieläkin jäädä virkoihinsa enintään viideksi vuodeksi.

2 §.

Edellä-olevat säännökset eivät koske semmoisia Suomen sotaväkeen kirjoitettuja henkilöitä, joilla sotilas-virastoissa ja laitoksissa on siviili-virka.

Tätä kaikki asianomaiset alamaisuudessa noudattakoot. Helsingissä, 14 p:nä Joulukuuta 1885.


K e i s a r i l l i s e n  M a j e s t e e t i n   Oman Päätöksen mukaan
ja Hänen Korkeassa Nimessään,
Suomeen asetettu Senaattinsa:


J. PH. PALMÉN.
CHR. OKER-BLOM.
W. Von DÆHN.
VICTOR WASASTJERNA.
W. ZILLIACUS.
SUNE BJÖRKSTÉN.
CH. EM. af FROSTERUS.
Z. YRJÖ-KOSKINEN.
G. W. RÅBERGH.
S. W. Von TROIL.
H. MOLANDER.
OSCAR NORRMÉN.
A. BRUNOU.
EMIL FORSMAN.
FR. LERCHE.
AUGUST NYBERGH.
A. von WEISSENBERG.
K. F. IGNATIUS.


Theod. Bergelund.


Katso myös[muokkaa]