Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus, sisältävä ehtoja ja määräyksiä upseerien eroomisesta virasta määrätyllä iällä

Wikiaineistosta
Suomen Suuriruhtinanmaan Asetus-Kokous 14.12.1885/32.


(Julkiluettava saarnastuolista).


Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistus,
sisältävä ehtoja ja määräyksiä upseerien eroomisesta
virasta määrätyllä iällä.
Annettu Helsingissä, 14 p:nä Joulukuuta 1885.
____________


Me ALEKSANDER Kolmas, Jumalan Armosta, koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias, Puolanmaan Tsaari, Suomen Suuriruhtinas, y. m., y. m., y. m. Teemme tiettäväksi: Suomenmaan Valtiosäätyjen myönnytyksellä ja suostumuksella tänäpänä annettuamme asetuksen upseerien eroomisesta sotapalveluksesta määrätyllä iällä, olemme Me, sittenkuin Valtiosäädyt ovat antaneet alamaisen lausunnon sen lisäksi asiassa tarpeellisista hallinnollista laatua olevista määräyksistä, katsoneet hyväksi armossa määrätä niinkuin seuraa:

1 §.

Upseerille, joka täytetyn ikärajan johdosta eroo virastaan Suomen vakinaisessa sotaväessä tahi reservin vakinaisessa ylipäällikkökunnassa, annetaan silloin pensionia yleisistä varoista virka-aikansa suhteen, katsomatta muuten säädettyyn selvitykseen kivulloisuuteen joutumisesta.

2 §.

Avonaisiin sotakomissariuksen-virkoihin maan kutsuntatoimistoissa on etupäässä asetettava upseereja, joitten ikärajoihin jouduttuaan on täytynyt erota sotilaspalveluksesta ja jotka siihen täysin sopiviksi havaitaan.

Silloin maksetaan vuosirahan-säännössä sotakomissariukselle määrätystä vuotuisesta palkkiosta ainoastaan niin suuri osa, että se vastaa eroitusta palkkion ja sen pensionin välillä, jota siten nimitetty nauttii; mutta virka-aika sotakomissariuksena luettakoon hyväksi vastaavan lisäyksen saamiseksi siihen pensioniin, joka semmoiselle upseerille sotapalveluksesta erotessa on annettu.

3 §.

Upseerit Suomen sotaväessä, jotka ikärajaan joutumisen johdosta tahi jostakin muusta syystä, kuin kivulloisuudesta tahi virassa saadusta vammasta ja siitä syntyneestä kykenemättömyydestä enempään sotapalvelukseen, ovat eroitetut virasta ja saaneet pensionia loppu-elinkaudekseen, ovat velvolliset sotaväkeä liikekannalle asetettaissa kutsumuksesta uudestaan astumaan sotilaspalvelukseen entisellä virka-arvollaan, yliupseeri 60 ja esiupseeri 65 vuoden ikään asti.

Tätä kaikki asianomaiset alamaisuudessa noudattakoot. Helsingissä, 14 p:nä Joulukuuta 1885.


K e i s a r i l l i s e n   M a j e s t e e t i n   Oman Päätöksen mukaan
ja Hänen Korkeassa Nimessään,
Suomeen asetettu Senaattinsa:


J. PH. PALMÉN.
CHR. OKER-BLOM.
W. von DÆHN.
VICTOR WASASTJERNA.
W. ZILLIACUS.
SUNE BJÖRKSTÉN.
CH. EM. af FROSTERUS.
Z. YRJÖ-KOSKINEN.
G. W. RÅBERGH.
S. W. von TROIL.
H. MOLANDER.
OSCAR NORRMÉN.
A. BRUNOU.
EMIL FORSMAN.
FR. LERCHE.
AUGUST NYBERGH.
A. von WEISSENBERG.
K. F. IGNATIUS.


Theod. Bergelund.