Kemiallisia Tiedesanoja

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Kemiallisia Tiedesanoja
esittänyt J. Krohn
Kirjoittanut Julius Krohn
Oikoluvussa on käytetty pohjana Kotuksen tekstikorpusta, johon on tehty muutamia korjauksia.


Kemiallisia Tiedesanoja,
esittänyt
J. Krohn.

Ennenkuin suomennos Stöckhardtin kemiasta, ensimäinen Suomenkielinen koe mainitussa tieteessä, painon kautta annetaan yleisön käteen, on katsottu tarpeelliseksi julistaa tässä kirjassa käytetyt tiedesanat, niin että heitä asianomaiset saisivat tarkastella ja parannella. Sillä ainoasti tällä tavoin voipi tässä käytetty sanasto tulla vakavaksi perusteeksi vastaisille kemiallisille teoksille Suomenkielellä ja tulee kemiassa vältetyksi se tiedesanain epävakuus ja sekanaisuus, joka muissa tieteissä meillä on niin haitallinen. Sentähden pyydettäisiin että muistutuksia tästä sanastosta lähetettäisiin joko suomentajalle Wiipuriin, taikka vielä paremmin julistettaisiin sanomalehdissä.

Kemiallisia tiedesanoja.
Absorbera imeä itsellensä.
Adhesion kiinne, kiinnevoima.
Afdunsta (neutr.) haihtua, höyrytä.
„ (akt.) haihduttaa, höyryttää.
(till torrhet) „ kuiviin.
Affinitet taipumus.
Aggregationstillstånd olomuoto.
Alkalisk kalimainen, emäksimäinen.
Allotropi erinkaltaisuus.
Aluminat aluminiohapposuola.
Aluminium aluminio.
Amalgama elohopeaseos, amalgama.
Ammonium ammonio.
Amorf muodoton.
Analys tutkinto.
(qvalitativ) aineen tutkinto.
(qvantitativ) paljouden l. suhteen tutkinto.
Antimon antimo.
Areometer uppopuntari.
Argentan valehopea l. tekohopea.
Arsenik arseni.
Atmospher ilmakehä.
Atom hiuke.
Barium bario.
Barytjord baryti.
Bas emäs.
(Svafvel-) rikki-emäs.
(Syre-) happi-emäs.
Basisk emäksimäinen.
klorid happiklorimitalli.
Bergkristall vuorilasi.
Berlinerblått berlininsini.
Beryllium beryllio.
Beta moukki.
Blicksilfver hohtohopea (?).
Blodlutsalt verisuola.
Blodsten punakivi.
Bly lyjy.
socker lyjy sokuri.
Blåsrör juottopilli.
Blåsrörslåga juottopillinlieska.
(yttre) juottopillilieskan reuna.
(inre) „ sydän.
Blåsyra kyanivetyhappo.
Blände valemalmi (?).
Boka (malmer) möyhytä.
Bor bori.
Borax puras.
Brom bromi.
Bromid bromimitalli.
Bromur bromutmitalli.
Brunsten ruunikivi.
Byrett alkalimittari.
Cadmium kadmio.
Calcium kalkio.
Caput mortuum tähde.
Chlor klori.
Chlorid klorimitalli.
Chlorur klorutmitalli.
Chrom kromi.
Cyan kyani.
Daggpunkt kastekohta.
Daguerrotypi Daguerren kuvaus.
Degel teekeli, upokas?
Dekantera kaataa erille.
Dekrepidationsvatten räiskevesi.
Deliqvescera ilmassa liuveta.
Desoxidera tehdä hapittomaksi.
Destillat tislaama.
Diffusion (gasers) kaasujen sekaantuminen.
Dimorfism kaksmuotoisuus.
Eau de Cologne kölninvesi.
Elektropositiv myötäis sähkeinen.
negativ vastais sähkeinen.
Element (kem.) alje, alkeen.
Eqvivalent verre, verteen.
Erbium erbio.
Facett särmä.
Fast kropp jähmeä? kappale.
Fatescera, katso Vittra.
Filtrera siivitsen, vitä.
Filtrum siivilä.
Flammugn lieska-uuni.
Flintglas piilasi.
Fluor fluori.
Fluss-spat fluss-spati.
Flytande kropp sula kappale.
Formel kaavio.
Fosfor fosfori.
Framställa saaduttaa.
Fri irtonainen.
Frigöra irtauttaa.
Frändskap taipumus.
(predisponerande) yllyttävä taipumus.
Fräspulfver kähäpulveri.
Fälla sakkauttaa.
Fällning sakka.
Fälltspat feltspati.
Förening (actus) yhdistys.
„ (status) yhteys.
„ (produkt) yhtiö.
Föreningsgrand (högre) runsaampi yhdistysmäärä.
„ (lägre) niukempi „.
Förlag esi-astia l. esastia.
Förpuffa lauvahdella.
Garkoppar kypsy kupari l. puhdas kupari.
Galmeja kalmeja.
Galvanoplastik sähkekuvaus.
Gas kaasu.
(beständig) pyvyväinen l. sakenematon kaasu.
(obeständig) pysymätön l. sakenevainen kaasu.
(koercibel) saennettava kaasu.
Gasometer kaasusäilytin.
Glans kiillukka.
Glimmer kissankulta.
Grafit lyjyskivi l. sysikivi.
Granulera rakeuttaa.
Guld kulta.
Guljord keltamulta.
Hafssalt meri- l. keittosuola.
Halogena suolansaattajat.
Haloïdsalt vetysuola.
Hammarslagg pajakuona.
Hornsilfver sarvihopea.
Hyalogena lasinsaattajat.
Hydrogenium, katso Väte.
Hydrat vettymä.
Hydrothion-ammoniak rikkivety-ammoniakki.
Hydrothionsyra rikkivetyhappo.
Hygroskopisk kosteuden ilmottaja.
Hypothes arvioima, arvelu.
Indifferent taipumaton.
Iridium iridio.
Isomeri samanosaisuus.
Isomorfism yhdenmuotoisuus l. saman­muotoisuus.
Jemna mångfaldiga parikertaisia.
Jern rauta.
malm „ malmi.
ockra „ multa.
vitriol „ vihtrilli.
Jod jodi.
tinktur „ neste.
Jodid jodimitalli.
Jodur jodut „
Jordarterna savet.
(alkaliska) kalkit.
Kali kali.
(kaustikt) syöpä kali.
Kalium kalio.
Kalktuff kalkkikarsta.
Kapillaritet huokoisveto.
Kis kiisu.
Kisel pii.
Kiselsyra piihappo.
Knallgas läjähyskaasu.
gull, silver etc. „ kulta, hopea j. m.
syra „ happo.
Kobolt kobolti.
Koercibel gas saennettava kaasu.
Kokpunkt kiehumakohta.
Kol hiili.
Koncentrera keittää väkeväksi (?), väettää.
Koncentrerad väkevä (?).
Konstituerande vatten olettava vesi.
Koppar kupari.
Kristall kide.
(berg-) vuorilasi.
Kristallinisk kiteemmäinen.
„ (stråligt) kiteemmäisinä säteinä.
Kristallisera kiteyttää.
Kräkvinsten oksetinsuola.
Kungsvatten kuninkaanvesi.
Latent värre salalämmin.
Legering mitalliseos.
Lerjord savi.
Lithium litio.
Luftformig kropp ilmamainen l. kaasumainen kappale.
Lysgas valokaasu.
Lösa liuvottaa.
Löslig (lätt-) helppoliukoinen.
(svär-) vaikea „.
Lösning liuvos.
Magnesium magnesio.
Mangan mangani.
Mekanisk förening, lösning m. m. ulkonainen yhteys, seos l. hämmekki, liuvos j. m.
Metalloïd epämitalli.
Moderlut emävesi.
Modifikation vaihos.
Molybden molybdi.
Mätta täyttää? kyllästyttää?
Mättnings kapacitet täyttymis- l. kyllästymis määrä.
Mönja mönjä.
Natrium natrio.
Natron natri.
Neutral kylläinen (?) laimea (?).
Neutralisera kyllästyttää (?) laimentaa (?).
Nickel nikkeli.
Niobium niobio.
Nitrogenium, katso Qväfve.
Nysilfver valehopea.
Obeständig gas sakenevainen l. pysymätön kaasu.
Oktaeder kahdekssärmiö.
Oorganisk eloton.
Organisk elonperäinen.
Organogena elinsaattajat.
Osmium osmio.
Oxalsyra suolakehappo.
Oxid happimitalli (?).
Oxidationsmedel hapetin.
Oxidera hapettaa.
Oxidul happilomitalli (?).
Oxygenium, katso Syre.
Ozon ozoni.
Oädel (metall) halpa.
Palladium palladio.
Permanent gas pysyväinen l. sakenematon kaasu.
Petroleum vuori-öljy.
Platina platina.
svamp „ hohka.
Pneumatisk vanna kaasuvannu.
Polymorf monimuotoinen.
Porositet huokoisuus.
Precipitat, katso Fällning.
Predisponerande valfrändskap yllyttävä valitaipumus.
Preparat laite.
Prisma särmiö.
Process (kem.) tapaus (kem.).
Pyramid särmäkartio.
Pyrogena tulensaattajat.
Pyrometer hehkunmittari.
Qvalitativ analys aineen tutkinto.
Qvantitativ suhteen „
Qvarts ukonkivi.
Qvicksilfver elohopea.
Qväfve typpi.
Radikal juures.
Reagens tunnustin.
Reagera vaikuttaa (hapolle, emäkselle).
Reducera pelkistää.
Retort tislain.
Rhodium rhodio.
Rhomboëder tasavinosärmiö.
Ruthenium ruthenio.
Sammansatt kropp liitto-aine.
Sandbad hiekkapesä.
Segring valutus.
Selen seleni.
Silfver hopea.
Slamma vesin hämmennellä.
Snällod pikajuotin.
Specifik vigt omituinen paino.
Sprit viinaväki.
Sprutflaska ruiskupullo.
Statu nascenti eriämäisissään.
Strontium strontio.
Stryklod voidejuotin.
Sublimat härme.
Sublimera härmistää.
Suboxid alahappimitalli.
Sulfid mitallirikkiö.
Sulfuret rikkimitalli.
Superoxid ylihappimitalli.
Svafvel rikki.
blomma „ härme.
mjölk „ maito?
Synthes yhdistys l. yhdistäminen.
Syra happo.
(koncentrerad) väkevä happo.
(svag) heikko „
(stark) voimakas „
(utspädd) vedensekainen happo.
(vattenhaltig) vedellinen „
(vattenfri) vedetön „
Syre happi.
Syrebas happi-emäs.
salt „ suola.
syra „ happo.
Syrlighet hapahko.
Syrsätta hapettaa.
Säkerhetsrör varouspilli.
Talkjord talkki.
Tantal tantali.
Tellur telluri.
Tenn tina.
Titan titani.
Undersyra alahappo.
Uran urani.
Utspäda vesin seottaa.
Utspädd vedensekainen.
Vacuumpanna tyhjäpata.
Valfrändskop valitaipumus.
Vanadin vanadi.
Vismut vismuti.
Vittra rapautua.
Volym volymi (?).
Vägen (pä torra-) sulauskeinoin l. sulattamalla.
Vägen (på våta-) liuvoskeinoin l. liuvottamalla.
Väte vety.
Wolfram volframi.
Zink zinki.
Öfverskjutande liikenevä.
Öfversyra ylihappo.

Lähde: Julius Krohn: Kemiallisia Tiedesanoja. Suomi, 1860, nro 1, s. 159–168. Kansalliskirjasto.