Kirjallisuutta sosiaalipolitiikasta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

37 Sosiaalipolitiikka[muokkaa]

 • Ahlqvist, Kirsti & Ahola, Anja (toim.): Elämän riskit ja valinnat: Hyvinvointia lama-Suomessa?. Julkaisija: Tilastokeskus. Helsinki: Edita, 1996. ISBN 951-37-2049-7.
 • Ala-Nikkola, Merja ym.: Utelias järki ja sosiaalipolitiikka. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, 1995. ISBN 951-747-096-7.
 • Allardt, Monica & Sihvo, Tuire & Uusitalo, Hannu: Mitä mieltä hyvinvointivaltiosta? Suomalaisten sosiaaliturvamielipiteet 1975–1991. Sosiaali- ja terveyshallitus. Tutkimuksia 17. Helsinki: Sosiaali- ja terveyshallitus, 1992. ISBN 951-47-5754-8.
 • Anttila, Päivi & Pukkila, Tarmo (toim.): Suomi suosta: Kansallisen strategian aineksia. Acta Universitatis Tamperensis. Ser. B, vol. 39. Tampere: Tampereen yliopisto, 1992. ISBN 951-44-3165-0.
 • Anttonen, Anneli & Sipilä, Jorma: Suomalaista sosiaalipolitiikkaa. Tampere: Vastapaino, 2000. ISBN 951-768-071-6.
 • Bardy, Marjatta (toim.): Kestävää kehitystä etsimässä. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Raportteja 93. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 1993. ISBN 951-47-7083-8.
 • Björklund, Liisa: Kannustaminen ja moraali: Kannustamisen idea suomalaisessa yhteiskuntapolitiikassa 1990-luvulta alkaen. Väitöskirja: Helsingin yliopisto, teologinen tiedekunta, systemaattisen teologian laitos. Karjaa: Liisa Björklund, 2008. ISBN 978-952-92-4750-9. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Bourdieu, Pierre: Vastatulet: Ohjeita uusliberalismin vastaiseen taisteluun. (Contre-feux: Propos pour servir à la résistance contre l'invasion néo-libérale, 1998.) Suomentanut Tiina Arppe. Helsingissä: Otava, 1999. ISBN 951-1-15974-7.
 • Ernvall, Reijo & Ernvall, Sirpa & Kaukkila, Hanna-Sisko: Tilastollisia menetelmiä sosiaali- ja terveysalalle. Helsinki: WSOY, 2002. ISBN 951-0-26744-9.
 • Ervasti, Heikki: Yhteiskuntaluokat ja hyvinvointivaltion vaihtoehdot. Turun yliopisto. Sarja A 3. Turku: Turun yliopisto, 1993. ISBN 951-29-0140-4.
 • Eräsaari, Risto: Sosiaalivaltio ja sosiaalipolitiikan itseymmärrys. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia 43. Jyväskylä: Sosiaalipoliittinen yhdistys, 1984. ISBN 951-9228-09-8.
 • Eräsaari, Risto: Monimutkainen oikeudenmukaisuus. Jyväskylän yliopiston yhteiskuntapolitiikan työpapereita no. 97. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1996. ISBN 951-34-0885-X.
 • Förbom, Jussi: Väki, valta ja virasto: Maahanmuuttovirasto ja suomalainen turvapaikkapolitiikka. Helsinki: Into, 2012. ISBN 978-952-264-153-3.
 • Harisalo, Risto & Miettinen, Ensio: Vastuuyhteiskunnan peruslait: Tutkimusmatka ihmisen yhteiskuntaan. Tampere: Tampere University Press, 1995. ISBN 951-44-3771-3.
 • Harisalo, Risto & Miettinen, Ensio (toim.): Epäsuosittuja ajatuksia yhteiskuntapolitiikasta. Tampereen yliopisto, hallintotieteen laitos, Tutkimuksia A 19. Tampere: Tampereen yliopisto, 2000. ISBN 951-44-4877-4.
 • Heikkilä, Matti ym.: Hyvinvoinnin päätepysäkillä? Aineistoa hyvinvointipolitiikkaa ja lamaa koskevaan keskusteluun. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Raportteja 128. Helsinki: Stakes, 1993. ISBN 951-47-7729-8.
 • Heino, Päivi & Westermarck, Harri (toim.): Kenen Suomi?. Studia generalia, syksy 2002. Helsinki: Helsingin yliopiston vapaan sivistystyön toimikunta, 2002. ISBN 952-10-0952-7.
 • Heinonen, Jari: Kattotarinasta monikärkiseen pohdintaan: Ajatuksia suomalaisesta sosiaalipolitiikasta. Helsinki: Gaudeamus, 1993. ISBN 951-662-567-3.
 • Helne, Tuula & Laatu, Markku (toim.): Vääryyskirja. Helsinki: Kelan tutkimusosasto, 2006. ISBN 951-669-712-7.
 • Henriksson, Lea & Wrede, Sirpa (toim.): Hyvinvointityön ammatit. Helsinki: Gaudeamus, 2004. ISBN 951-662-917-2.
 • Hiilamo, Heikki: Hyvinvoinnin vakuutusyhtiö: Mistä sote-uudistuksessa on kysymys?. Helsinki: Into, 2015. ISBN 978-952-264-378-0.
 • Hiilamo, Heikki & Saari, Juho (toim.): Hyvinvoinnin uusi politiikka: Johdatus sosiaalisiin mahdollisuuksiin. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. Tutkimuksia A 27. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2010. ISBN 978-952-493-092-5. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Hokkanen, Liisa & Kinnunen, Petri & Siisiäinen, Martti (toim.): Haastava kolmas sektori: Pohdintoja tutkimuksen ja toiminnan moninaisuudesta. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, 1999. ISBN 951-747-129-7.
 • Honkanen, Pertti & Soininvaara, Osmo & Ylikahri, Ville: Perustulo: Kohti toimivaa perusturvaa. Helsinki: ViSiLi Vihreä sivistysliitto, 2007. ISBN 978-952-5078-25-1.
 • Hurtig, Johanna: Maijan tarina: Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö yksilön ja yhteisön traumana. Helsinki: Kirjapaja, 2012. ISBN 978-952-247-249-6.
 • Hämäläinen, Timo J. & Heiskala, Risto: Sosiaaliset innovaatiot ja yhteiskunnan uudistumiskyky. Sitra 271. Helsinki: Edita, 2004. ISBN 951-37-4334-9.
 • Hänninen, Sakari & Karjalainen, Jouko (toim.): Biovallan kysymyksiä: Kirjoituksia köyhyyden ja sosiaalisten uhkien hallinnoimisesta. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-691-2.
 • Hänninen, Sakari & Karjalainen, Jouko & Lahti, Tuukka (toim.): Toinen tieto: Kirjoituksia huono-osaisuuden tunnistamisesta. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2005. ISBN 951-33-1812-5.
 • Hänninen, Sakari & Palola, Elina & Kaivonurmi, Maija (toim.): Mikä meitä jakaa? Sosiaalipolitiikkaa kilpailuvaltiossa. Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi 2010. Teema 7. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2010. ISBN 978-952-245-237-5. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Isola, Anna-Maria & Larivaara, Meri & Mikkonen, Juha (toim.): Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä. Helsinki: Avain, 2007. ISBN 978-952-5524-49-9.
 • Jaakkola, Risto & Karisto, Antti & Roos, J. P. (toim.): Sosiaalipolitiikka, historiallinen kehitys ja yhteiskunnan muutos: Juhlakirja Heikki Wariksen täyttäessä 80 vuotta 25.10.1981. Julkaisija: Sosiaalipoliittinen yhdistys, Alkoholitutkimussäätiö. Espoo: Weilin + Göös, 1981. ISBN 951-35-2586-4.
 • Jokelainen, Matti: EU:n kehityshistoria ja sosiaaliturva. Sosiaali- ja terveysturvan katsauksia 9. Helsinki: Kansaneläkelaitos, tutkimus- ja kehitysyksikkö, 1996. ISBN 951-669-402-0.
 • Julkunen, Raija: Kuka vastaa? Hyvinvointivaltion rajat ja julkinen vastuu. Helsinki: Stakes, 2006. ISBN 951-33-1858-3.
 • Julkunen, Raija: Suunnanmuutos: 1990-luvun sosiaalipoliittinen reformi Suomessa. Tampere: Vastapaino, 2001. ISBN 951-768-089-9.
 • Kananen, Johannes & Saari, Juho (toim.): Ajatuksen voima. Ideat hyvinvointivaltion uudistamisessa. Helsinki Jyväskylä: Minerva, 2009. ISBN 978-952-492-229-6.
 • Kananoja, Aulikki & Lähteinen, Martti & Marjamäki, Pirjo (toim.): Sosiaalityön käsikirja. 3. uudistettu painos. Helsinki: Tietosanoma, 2011. ISBN 978-951-885-338-4.
 • Kananoja, Aulikki & Niiranen, Vuokko & Jokiranta, Harri: Kunnallinen sosiaalipolitiikka: Osallisuutta ja yhteistä vastuuta. 2. uudistettu painos. Jyväskylä: PS-kustannus: Helsinki: Huoltaja-säätiö, 2008. ISBN 978-952-451-113-1.
 • Kantola, Anu & Kautto, Mikko: Hyvinvoinnin valinnat: Suomen malli 2000-luvulla. Sitra 251. Helsinki: Edita, 2002. ISBN 951-37-3748-9.
 • Karttunen, Teija: Nälkävuosien paluu? Näkökulmia suomalaisen nyky-yhteiskunnan nälkäongelmaan. Pro gradu -työ: Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Sosiaalityön julkaisusarja no 2/2004. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2004. ISBN 951-39-1863-7.
 • Kemppainen, Erkki & Mäntysaari, Mikko (toim.): Aristoteles, Rawls ja sosiaalipolitiikka: Keskustelua hyvinvointivaltion peruskysymyksistä eurooppalaisten ajatteluperinteiden valossa. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus: Raportteja 223. Helsinki: Stakes, 1998. ISBN 951-33-0555-4.
 • Kiljunen, Kimmo (toim.): Minun mielestäni Tarja Halonen. Helsinki: Presidentti 2000, 2000. ISBN 952-91-1767-1.
 • Koski, Olli (toim.): Suomi-ilmiö: Puheenvuoroja hyvinvointiyhteiskunnasta 2000-luvulla. Helsinki: Työväen sivistysliitto, 2005. ISBN 951-701-495-3.
 • Koskiaho, Briitta: Yhteiskunnan muutos ja sosiaalipolitiikka. Forum-kirjasto. Helsinki: Tammi, 1986. ISBN 951-30-6360-7.
 • Koskiaho, Briitta: Hyvinvointipalvelujen tavaratalossa: Palvelutalous ja sosiaalipolitiikka Englannissa, Ruotsissa ja Suomessa. Tampere: Vastapaino, 2008. ISBN 978-951-768-233-6.
 • Kosonen, Pekka: Eurooppalaiset hyvinvointivaltiot: Yhdentymistä ja hajaantumista. Helsinki: Gaudeamus, 1995 (2. painos 1997). ISBN 951-662-636-X.
 • Kosonen, Pekka: Pohjoismaiset mallit murroksessa. Tampere: Vastapaino, 1998. ISBN 951-768-033-3.
 • Kosonen, Pekka & Simpura, Jussi (toim.): Sosiaalipolitiikka globalisoituvassa maailmassa. Turku Helsinki: Sosiaalipoliittinen yhdistys: Gaudeamus, 1999. ISBN 951-662-779-X.
 • Kujala, Antti & Danielsbacka, Mirkka: Hyvinvointivaltion loppu? Vallanpitäjät, kansa ja vastavuoroisuus. Helsinki: Tammi, 2015. ISBN 978-951-31-8101-7.
 • Kuusi, Pekka: 60-luvun sosiaalipolitiikka. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen julkaisuja 6. Porvoo: WSOY, 1961 (5. painos 1968).
 • Lahtinen, Ilpo: Perustulo, kansalaisen palkka. Helsinki: Hanki ja jää, 1992. ISBN 951-8916-31-4.
 • Laitinen, Merja & Hurtig, Johanna: Pahan kosketus: Ihmisyyden ja auttamistyön varjojen jäljillä. Jyväskylä: PS-kustannus, 2002. ISBN 952-451-048-0.
 • Lehto, Markku: Sosiaalipolitiikka edistyksen asialla. Tampere: Vastapaino, 2001. ISBN 951-768-098-8.
 • Liukko, Jyri: Solidaarisuuskone: Elämän vakuuttaminen ja vastuuajattelun muutos. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-291-0.
 • Marski, Jarmo: Hyvinvoinnin ulottuvuuksia 1995: Uhat, mahdollisuudet ja uudet haasteet. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 15. Helsinki: Kansaneläkelaitos, tutkimus- ja kehitysyksikkö, 1996. ISBN 951-669-417-9.
 • Matthies, Aila-Leena (toim.): Valtion varjossa: Katsaus epävirallisen sektorin tutkimukseen. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, 1991. ISBN 951-747-063-0.
 • Metteri, Anna: Hyvinvointivaltion lupaukset ja kohtuuttomat tapaukset. Julkaisija: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry. ERI-projekti (Erityisryhmien palvelujen ja järjestötoiminnan seuranta). Helsinki: Edita, 2004. ISBN 951-37-4243-1.
 • Mäkinen, Virpi (toim.): Lasaruksesta leipäjonoihin: Köyhyys kirkon kysymyksenä. Jyväskylä: Atena, 2002. ISBN 951-796-269-X.
 • Mäkinen, Virpi & Pessi, Anne Birgitta (toim.): Kerjääminen eilen ja tänään: Historiallisia, oikeudellisia ja sosiaalipoliittisia näkökulmia kerjäämiseen. Tampere: Vastapaino, 2009. ISBN 978-951-768-251-0.
 • Möttölä, Matias & Torsti, Pilvi: Pelastuskirja. Nyt! Käsikirja kans(s)alaisten yhteiskunnalle: (Pamfletti). Barrikadi-sarja no 19. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-37806-9.
 • Niemelä, Pauli & Pursiainen, Terho (toim.): Hyvinvointi yhteiskuntapoliittisena tavoitteena: Juhlakirja professori Juhani Laurinkarin täyttäessä 60 vuotta 8.10.2006. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia nro 62. Kuopio: Kuopion yliopisto, 2006. ISBN 951-27-0551-6.
 • Nieminen, Armas: Mitä on sosiaalipolitiikka?. 3. painos (1. painos 1955, Sosiaalipoliittisen yhdistyksen julkaisuja 4). Porvoo: WSOY, 1984. ISBN 951-0-12501-6.
 • Niemi-Väkeväinen, Leena (toim.): Yksilön ja yhteisön muuntuva suhde: Yhteiskunnan ja sosiaalityön muutoksen tulkintaa. Sosiaalialan oppilaitoksen julkaisuja. Julkaisusarja B, Opintomateriaalit 3. Seinäjoki: Seinäjoen sosiaalialan oppilaitos, ammattikorkeakoulutus, 1995. ISBN 952-5056-00-7.
 • Ojanen, Eero: Yhteiskunnan itsepuolustus. Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarja nro 29. Helsinki: Kunnallisalan kehittämissäätiö, 1998. ISBN 952-9740-55-7.
 • Oksanen, Kimmo: Kerjäläisten valtakunta: Totuus kerjäävistä romaneista... ja muita valheita: Pamfletti. Barrikadi-sarja no 10. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-35778-1.
 • Pakaslahti, Johannes: Euroopan sosiaalisen mallin aineksia. Sitra 243. Helsinki: Gaudeamus, 2001. ISBN 951-662-837-0.
 • Palander, Seppo & Pouke, Airi: Syrjäytyneitä ja syrjäytettyjä: Ääniä Helsingin leipäjonoista ja Kainuun kyliltä. Yhteiskuntapolitiikan tutkimuksia n:o 3. Joensuu: Joensuun yliopiston yhteiskuntapolitiikan ja filosofian laitos, 1996. ISBN 951-708-441-2.
 • Paloheimo, Eero: Välit selviksi – ja joka suuntaan. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991. ISBN 951-0-17456-4.
 • Palola, Elina & Särkelä, Riitta (toim.): Hyvinvointi United – FC Sisämarkkinat: reilu peli. Teema 12. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, 2006. ISBN 951-747-168-8.
 • Perheentupa, Antti-Veikko: Oikeudenmukaisuutta toisin tavoin: Haasteita 90-luvun sosiaalipolitiikalle. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-18813-1.
 • Perustulon aika / Johanna Perkiö & Kaisu Suopanki (toim.).
 • Piirainen, Timo & Saari, Juho (toim.): Yhteiskunnalliset jaot: 1990-luvun perintö?. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen julkaisuja 58. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-838-9.
 • Pursiainen, Terho: Omantunnon aika. Sisällys: Nousukauden etiikka (1995) ja Vastuullinen etiikka. Helsinki: Kirjapaja, 1995. ISBN 951-625-332-6.
 • Pursiainen ym.: Vapauden ja vastuun Suomi. Areena-sarja. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-19848-X.
 • Raitasalo, Raimo: Elämänhallinta sosiaalipolitiikan tavoitteena. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 1. Helsinki: Kansaneläkelaitos, tutkimus- ja kehitysyksikkö, 1995. ISBN 951-669-388-1.
 • Rantala, Kati & Sulkunen, Pekka (toim.): Projektiyhteiskunnan kääntöpuolia. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-955-5.
 • Raunio, Kyösti: Sosiaalipolitiikan peruskysymyksiä. 3. uudistettu painos. Turku: Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus, 1989. ISBN 951-880-258-0.
 • Raunio, Kyösti: Sosiaalipolitiikan lähtökohdat. Helsinki: Gaudeamus, 1995 (5. painos 2003). ISBN 951-662-614-9.
 • Riihinen, Olavi (toim.): Sosiaalipolitiikka 2017: Näkökulmia suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen ja tulevaisuuteen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1992. ISBN 951-0-16585-9.
 • Roivainen, Irene ym. (toim.): Yhteisöt ja sosiaalityö: Kansalaisen vai asiakkaan asialla?. Sosiaalityön tutkimuksen seuran vuosikirja 6. Jyväskylä: PS-kustannus, 2008. ISBN 978-952-451-190-2.
 • Roos, J. P. & Hoikkala, Tommi (toim.): Elämänpolitiikka. 2000-luvun kirjasto. Helsinki: Gaudeamus, 1998. ISBN 951-662-732-3.
 • Ruuskanen, Petri (toim.): Sosiaalinen pääoma ja hyvinvointi. Näkökulmia sosiaali- ja terveysaloille. Jyväskylä: PS-kustannus, 2002. ISBN 952-451-052-9.
 • Saari, Juho: Markkinayhteiskunta, työmarkkinat ja sosiaalipolitiikka. Karl Polanyin ”suuren murroksen” yhteiskuntateoriasta ja sen ajankohtaisuudesta. University of Tampere, Research Institute for Social Sciences, Work Research Centre, Working papers 40. Tampere: Tampereen yliopisto, 1993. ISBN 951-44-3352-1.
 • Saari, Juho: Uusi aikakausi. Yhdentyvä Eurooppa ja sosiaalipolitiikka. Perustuu Turun yliopiston sosiaalipolitiikan laitoksella 2003 pidettyyn luentosarjaan Euroopan sosiaalinen malli ja Suomi. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, 2003. ISBN 951-747-152-1.
 • Saari, Juho (toim.): Hyvinvointivaltio: Suomen mallia analysoimassa. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia. Helsinki: Yliopistopaino, 2005. ISBN 951-570-604-1.
 • Saari, Juho (toim.): Köyhyyspolitiikka: Johdatus sosiaalipolitiikan ytimeen. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, 2005. ISBN 951-747-161-0.
 • Saari, Juho (toim.): Sosiaaliset innovaatiot ja hyvinvointivaltion muutos. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, 2008. ISBN 978-951-747-187-9.
 • Saari, Juho & Yeung, Anne Birgitta (toim.): Oikeudenmukaisuus hyvinvointivaltiossa. Julkaisu on osa Sosiaalipoliittisen yhdistyksen Ratkaisujen aika -toimintasuunnitelmaa. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen tutkimuksia nro 63. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-019-0.
 • Savikuja, Jari: Johdatus yhteiskuntapolitiikkaan. 3. uudistettu painos. Joensuu: Joensuun yliopisto, yhteiskuntapolitiikan laitos, 2005. ISBN 952-458-594-4.
 • Siipi, Jouko: Ryysyrannasta hyvinvointivaltioon. Kansialanimeke: Sosiaalinen kehitys itsenäisessä Suomessa. Helsinki: Tammi, 1967.
 • Silvennoinen, Heikki: Koulutus marginalisaation hallintana. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-855-9.
 • Simpura, Jussi & Väärälä, Reijo (toim.): Yläpolitiikkaa vai alapolitiikkaa? Ehkäisevä sosiaali- ja terveyspolitiikka etsii suuntiaan. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 1997. ISBN 952-00-0378-9.
 • Soininvaara, Osmo: Hyvinvointivaltio ja talouden kriisi. Sosiaali- ja terveysministeriö, talous- ja suunnitteluosasto, 1992. ISBN 951-47-6654-7.
 • Soininvaara, Osmo: Hyvinvointivaltion eloonjäämisoppi. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-20100-6.
 • Soininvaara, Osmo: Täystyöllisyyteen ilman köyhyyttä. Helsinki: Art House, 1999. ISBN 951-884-252-3.
 • Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020: Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 1:2011. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2011. ISBN 978-952-00-3105-3. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Swift, Jonathan: Vaatimaton ehdotus, joka estäisi Irlannin lapsia olemasta taakaksi vanhemmilleen tai maalleen. (A modest proposal for preventing the children of Ireland from being a burden to their parents or country, 1729.) Suomentanut Timo Siivonen. Jyväskylä: Oksymoron, 1997.
 • Swift, Jonathan: Vaatimaton ehdotus, joka estäisi Irlannin lapsia olemasta taakaksi vanhemmilleen tai maalleen. (A modest proposal for preventing the children of Ireland from being a burden to their parents or country, 1729.) Suomentanut Timo Siivonen. Jyväskylä: JULPU, 1998. ISBN 951-39-0197-1.
 • Taimio, Heikki (toim.): Kurssin muutos: Kestävään kasvuun ja hyvinvointiin. Helsinki: Työväen sivistysliitto, 2009. ISBN 978-951-701-524-0.
 • Taipale, Ilkka (toim.): 100 sosiaalista innovaatiota Suomesta. Helsinki: Itämerikeskussäätiö: Kunnia, 2006. ISBN 952-99772-0-4.
 • Taipale, Ilkka: Miessonaatteja sorron yöstä. Helsinki: Rauhankirjallisuuden edistämisseura: Kunnia, 2003. ISBN 951-9457-32-1.
 • Takala, Pentti (toim.): Hyvinvointi ja muutosten Suomi: Juhlakirja Olavi Riihisen täyttäessä 60 vuotta 9.4.1990. Helsinki: Olavi Riihisen juhlakirjatyöryhmä, 1990. ISBN 952-90-1761-8.
 • Waris, Heikki: Suomalaisen yhteiskunnan sosiaalipolitiikka: Johdatus sosiaalipolitiikkaan. 7., uudistettu painos. Sosiaalipoliittisen yhdistyksen julkaisuja 5. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1980. ISBN 951-0-09604-0.
 • Vähätalo, Kari: Työttömyys ja suomalainen yhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus, 1998. ISBN 951-662-729-3.
 • Wallraff, Günter: Reportaaseja julkisivun takaa. Teos on koottu reportaaseista, jotka on aikaisemmin julkaistu teoksissa 13 unerwünschte Reportagen (1969) ja Neue Reportagen, Untersuchungen und Lehrbeispiele (1972). Suomentanut Ulf-Erik Qvickström. Helsinki: Tammi, 1973. ISBN 951-30-2265-X.

37.01 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi: Diskursseja rakentamassa: Näkökulmia sosiaalisten käytäntöjen tutkimukseen. Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos, tutkimuksia, sarja A nro 2. Tampere: Tampereen yliopisto, 1991. ISBN 951-44-3024-7.
 • Laadullisen sosiaalitutkimuksen eettiset kysymykset: Kutsuseminaari 2.5.2005. Stakes, Työpapereita 4/2005. Helsinki: Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, 2005. ISBN 951-33-1799-4. Teoksen verkkoversio (PDF).

37.06 Järjestöt[muokkaa]

 • Hänninen, Sakari & Kangas, Anita & Siisiäinen, Martti (toim.): Mitä yhdistykset välittävät: Tutkimuskohteena kolmas sektori. Jyväskylä: Atena, 2003. ISBN 951-796-307-6.
 • Jaakkola, Risto & Kainulainen, Sakari & Rahkonen, Keijo (toim.): Työväensuojelusta sosiaalipolitiikkaan: Sosiaalipoliittinen yhdistys 1908–2008. Helsinki: Edita, 2009. ISBN 978-951-37-5469-3.

37.065 Kokoukset[muokkaa]

 • Niemelä, Heikki & Saari, Juho & Salminen, Kari (toim.): Sosiaalipolitiikan teoreettisia lähtökohtia. Sosiaalitaloudellinen näkökulma. Helsinki: Kansaneläkelaitos, tutkimus- ja kehitysyksikkö, 1996. ISBN 951-669-421-7.
 • Niemi, Petteri & Kotiranta, Tuija (toim.): Sosiaalialan normatiivinen perusta. Palmenia-sarja 36. Helsinki: Palmenia, 2008. ISBN 978-951-570-744-4.
 • Sosiaalipolitiikan tila ja tulevaisuus: Juhlaseminaari 29.1.1992. Järjestäjät: Sosiaaliturvan keskusliitto ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, 1992. ISBN 951-747-071-1.

37.07 Oppikirjat[muokkaa]

 • Hievanen, Jussi & Kuokka, Heikki: Sosiaalipolitiikan rakenteet ja toiminta. Kuopio: Kustannuskiila, 1992. ISBN 951-657-348-7.
 • Taipale, Vappu ym.: Sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet. 5. uudistettu painos. Porvoo Helsinki: WSOY, 2004 (6. painos 2006). ISBN 951-0-28545-5.

37.09 Historia[muokkaa]

 • Anttonen, Anneli & Sipilä, Jorma: Suomalaista sosiaalipolitiikkaa. Tampere: Vastapaino, 2000. ISBN 951-768-071-6.
 • Eräsaari, Risto & Rahkonen, Keijo (toim.): Työväenkysymyksestä sosiaalipolitiikkaan: Yrjö-Koskisesta Heikki Warikseen. Helsinki: Gaudeamus, 2001. ISBN 951-662-827-3.
 • Haapala, Pertti (toim.): Hyvinvointivaltio ja historian oikut. Väki voimakas 6. Tampere: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura, 1993. ISBN 951-95276-2-1.
 • Haapala, Pertti: Sosiaalihistoria: Johdatus tutkimukseen. Käsikirjoja 12. Suomen historiallinen seura, 1989. ISBN 951-8915-24-5.
 • Helén, Ilpo & Jauho, Mikko (toim.): Kansalaisuus ja kansanterveys. Helsinki: Gaudeamus, 2003. ISBN 951-662-889-3.
 • Karisto, Antti, Takala, Pentti & Haapola, Ilkka: Elintaso, elämäntapa, sosiaalipolitiikka: Suomalaisen yhteiskunnan muutoksesta. 4. uudistettu painos. WSOY kurssikirjat. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1988 (8. painos 1996). ISBN 951-0-13847-9.
 • Karisto, Antti, Takala, Pentti & Haapola, Ilkka: Matkalla nykyaikaan: Elintason, elämäntavan ja sosiaalipolitiikan muutos Suomessa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998 (4. painos 2006). ISBN 951-0-21146-X.
 • Vähätalo, Kari: Työttömyys ja suomalainen yhteiskunta. Helsinki: Gaudeamus, 1998. ISBN 951-662-729-3.

37.1 Ergonomia[muokkaa]

 • Launis, Martti & Lehtelä, Jouni (toim.): Ergonomia. Helsinki: Työterveyslaitos, 2011. ISBN 978-951-802-966-6.

37.13 Eri alojen työsuojelu ja ergonomia[muokkaa]

 • Molander, Gustaf: Matka mullan alle: Kuolematyöntekijöiden arki. Helsinki: Työterveyslaitos, 2009. ISBN 978-951-802-856-0.

37.2 Sosiaaliturvapolitiikka[muokkaa]

 • Arajärvi, Pentti & Särkelä, Riitta (toim.): Leipää ja lämpöä: Näkökulmia sosiaaliturvan uudistamiseksi. Helsinki: Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto, 2008. ISBN 978-951-747-188-6.
 • Heikkilä, Matti & Uusitalo, Hannu (toim.).: Leikkausten hinta: Tutkimuksia sosiaaliturvan leikkauksista ja niiden vaikutuksista 1990-luvun Suomessa. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Raportteja 208. Helsinki: Stakes, 1997. ISBN 951-33-0315-2.
 • Jokinen, Arja & Juhila, Kirsi (toim.): Sosiaalityö aikuisten parissa. Tampere: Vastapaino, 2008. ISBN 978-951-768-223-7.
 • Jokinen, Arja & Suoninen, Eero (toim.): Auttamistyö keskusteluna: Tutkimuksia sosiaali- ja terapiatyön arjesta. Tampere: Vastapaino, 2000. ISBN 951-768-073-2.
 • Juhila, Kirsi: Sosiaalityöntekijöinä ja asiakkaina: Sosiaalityön yhteiskunnalliset tehtävät ja paikat. Tampere: Vastapaino, 2006. ISBN 951-768-179-8.
 • Juhila, Kirsi & Forsberg, Hannele & Roivainen, Irene (toim.): Marginaalit ja sosiaalityö. SoPhi 65. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2002. ISBN 951-39-0980-8.
 • Kari, Matti & Pakaslahti, Johannes: EU-Suomen sosiaaliturvajärjestelmä. Helsinki: Suomen vakuutusalan koulutus ja kustannus, 2003. ISBN 951-9772-69-3.
 • Kettunen, Terttu & Ihalainen, Jarmo & Heikkinen, Hannele: Monimuotoinen sosiaaliturva. 3. uudistettu painos. Helsinki: WSOY, 2001 (6. painos 2004). ISBN 951-0-25454-1.
 • Kotiranta, Tuija & Niemi, Petteri & Haaki, Raili (toim.): Sosiaalisen toiminnan perusta. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-952-495-191-3.
 • Kuronen, Marjo ym. (toim.): Sukupuoli ja sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen seuran vuosikirja 3. Jyväskylä: PS-Kustannus, 2004. ISBN 952-451-095-2.
 • Lassila, Jukka & Valkonen, Tarmo: Globaalistuminen ja hyvinvointivaltion rahoitus. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos (ETLA) Sarja B, 48. Sitra, 212. Helsinki: ETLA, 1998. ISBN 951-628-287-3.
 • Louhelainen, Pekka: Tarve vai ansiot? Suomalaisen sosiaaliturvan tavoitetaso huoltovaltion vaivaishoidollisista periaatteista hyvinvointi-ideologiaksi. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, 1988. ISBN 951-747-055-X.
 • Mutka, Ulla: Sosiaalityön neljäs käänne: Asiantuntijuuden mahdollisuudet vahvan hyvinvointivaltion jälkeen. Väitöskirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1998. ISBN 951-39-0285-4.
 • Sorvari, Hannu: Asiakastiedon suoja sosiaalihuollossa. Hygieia. Helsinki: Tammi, 2001. ISBN 951-26-4754-0.
 • Kuronen, Marjo ym. (toim.): Sukupuoli ja sosiaalityö. Sosiaalityön tutkimuksen seuran vuosikirja 3. Jyväskylä: PS-Kustannus, 2004. ISBN 952-451-095-2.
 • Laitinen, Merja & Pohjola, Anneli (toim.): Asiakkuus sosiaalityössä. Pohjautuu sosiaalityön lehtori Ulla-Maija Rantalaihon 60-vuotisjuhlaseminaarin puheenvuoroihin. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-173-9.
 • Pehkonen, Aini & Väänänen-Fomin, Marja (toim.): Sosiaalityön arvot ja etiikka. Sosiaalityön tutkimuksen seuran vuosikirja 9. Jyväskylä: PS-kustannus, 2011. ISBN 978-952-451-499-6.
 • Raunio, Kyösti: Olennainen sosiaalityössä. 2. uudistettu laitos. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-952-495-102-9.
 • Rinne, Päivi: Matkalla muutokseen: Sosiaalialan projektitoiminnan perustelut, tavoitteet ja toimintatavat Sosiaaliturva-lehden kirjoituksissa 1990-luvulla. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 356. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2009. ISBN 978-951-39-3501-6.
 • Satka, Mirja & Pohjola, Anneli & Rajavaara, Marketta (toim.): Sosiaalityö ja vaikuttaminen. SoPhi 76. Sosiaalityön tutkimuksen seuran vuosikirja 2. Jyväskylä: Minerva: Jyväskylän yliopisto, 2003. ISBN 952-5092-91-7.
 • Sipilä, Jorma: Sosiaalisten ongelmien synty ja lievittäminen. Forum-kirjasto. Helsinki: Tammi, 1979. ISBN 951-30-4640-0.
 • Soininvaara, Osmo: SATA-komitea: Miksi asioista päättäminen on niin vaikeaa?. Helsinki: Teos, 2010. ISBN 978-951-851-333-2.
 • Särkelä, Antti: Välittäminen ammattina. Tampere: Vastapaino, 2001. ISBN 951-768-096-1.
 • Virta, Kari & Toivola, Matti: Sosiaaliturvan pääpiirteet. Täysin uudistettu painos. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, 1993. ISBN 951-747-074-6.

37.201 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli & Pösö, Tarja (toim.): Sosiaalityö ja teoria. Sosiaalityön tutkimuksen seuran 7. vuosikirja. Jyväskylä: PS-kustannus, 2009. ISBN 978-952-451-398-2.

37.2053 Vuosikirjat. Kalenterit. Almanakat[muokkaa]

 • Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli & Pösö, Tarja (toim.): Sosiaalityö ja teoria. Sosiaalityön tutkimuksen seuran 7. vuosikirja. Jyväskylä: PS-kustannus, 2009. ISBN 978-952-451-398-2.

37.207 Oppikirjat[muokkaa]

 • Lindgren, Jarl: Sosiaaliturvan perusteet. 4. uudistettu painos. Sairaanhoitajien koulutussäätiön julkaisu. WSOY sosiaaliala ja terveydenhuolto. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1990. ISBN 951-0-16196-9.

37.209 Historia[muokkaa]

 • Arffman, Kaarlo: Auttamisen vallankumous: Luterilaisuuden yritys ratkaista köyhyyden aiheuttamat ongelmat. Historiallisia tutkimuksia 236. Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 205. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: Suomen kirkkohistoriallinen seura, 2008. ISBN 978-951-746-954-8.
 • Jaakkola, Jouko ym.: Armeliaisuus, yhteisöapu, sosiaaliturva: Suomalaisten sosiaalisen turvan historia. Sosiaaliturvan kirjallisuus, Sarja Sosiaalipolitiikka, sosiaaliturva 1. Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto, 1994. ISBN 951-747-070-3.
 • Toikko, Timo: Sosiaalityön ideat: Johdatus sosiaalityön historiaan. Tampere: Vastapaino, 2005. ISBN 951-768-165-8.

37.21 Toimeentuloturva[muokkaa]

 • Ei riitä! 120 euroa lisää perusturvaan. Komiteamietinnön on työstänyt Arja Alho. Vapaus valita toisin -julkaisusarjan ensimmäinen kirja. Helsinki: Into, 2010. ISBN 978-952-264-021-5.
 • Ek, Ellen: Nuorten aikuisten työelämästä syrjäytyminen ja sosiaaliturvan käyttö. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 76. Helsinki: Kela, tutkimusosasto, 2004. ISBN 951-669-637-6.
 • Jokinen, Heikki: Sarjakuvantekijän selviytymisopas. Helsinki: Sarjakuvantekijät, 1999. ISBN 951-98311-0-X.
 • Perusturvan riittävyyden arviointiraportti. Laatinut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asettama työryhmä. Avauksia 4/2011. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2011. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Elämän valttikortit? : nuoren aikuisen elämänkulku toimeentulotukea vaativien tilanteiden varjossa / Anneli Pohjola.

37.2109 Historia[muokkaa]

 • Haavikko, Paavo: Kansalaisturvaa rakentamassa: Kelan viisi vuosikymmentä 1937–1987. Helsinki: Kansaneläkelaitos, 1988. ISBN 951-669-255-9.

37.23 Sosiaalipalvelut[muokkaa]

 • Kotiranta, Tuija: Aktivoinnin paradoksit. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 335. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2008. ISBN 978-951-39-3213-8.
 • Lukkarinen, Margita: Omakielisten palvelujen turvaaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 1:2001. Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö, 2001. ISBN 952-00-0931-0.
 • Petrelius, Päivi: Sukupuoli ja subjektius sosiaalityössä: Tulkintoja naistyöntekijöiden muistoista. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in education, psychology and social research 266. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2005. ISBN 951-39-2137-9.
 • Päivärinta, Tuija: Jaettu vastuu: Tutkimus sosiaalipalvelujen organisoinnista Suomessa vuosina 1974–1990. Acta 19. Helsinki: Suomen kaupunkiliitto, 1993. ISBN 951-759-901-3.
 • Seppänen-Järvelä, Riitta & Karjalainen, Vappu (toim.): Kehittämistyön risteyksiä. Helsinki: Stakes, 2006. ISBN 951-33-1853-2.
 • Stengård, Eija ym.: Time out! – Aikalisä! Elämä raiteilleen -toimintamalli: Käsikirja. Helsinki: Stakes, 2008. ISBN 978-951-33-2183-3.

37.2307 Oppikirjat[muokkaa]

 • Aho, Päivi & Aaltonen, Elli & Ruuskanen, Raili: Sosiaalihuollon perusteet: Tarpeet, toiminta ja tekijät. Helsinki: WSOY, 1994. ISBN 951-0-17210-3.
 • Ammatillisen auttamistyön lähtökohtia sosiaali- ja terveystyössä / Kaija Virjonen

37.2309 Historia[muokkaa]

 • Piirainen, Veikko: Vaivaishoidosta sosiaaliturvaan: Sosiaalihuollon ja sen työntekijäjärjestöjen historiaa Suomen itsenäisyyden ajalta. Sosiaaliturvan laitoksen julkaisuja 4. Hämeenlinna: Karisto, 1974.

37.232 Vanhusten huolto[muokkaa]

 • Seppänen, Marjaana & Karisto, Antti & Kröger, Teppo (toim.): Gerontologinen sosiaalityö: Katsaus lähtökohtiin, nykytilaan ja tulevaisuuteen. Julkaisija: Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA. Palmenia-sarja 10. Helsinki: Yliopistopaino, 2006. ISBN 951-570-658-0.
 • Tallqvist, Tarja & Simonen, Elina: Kuka vierelles jää: Lähihoitajan raportti. Helsingissä: Otava, 2007. ISBN 978-951-1-20991-1.

37.233 Vammaisten huolto[muokkaa]

 • Kaski, Markus & Manninen, Anja & Pihko, Helena (toim.): Kehitysvammaisuus. 4. uudistettu painos. Helsinki: WSOY, 2009. ISBN 978-951-0-32350-2.
 • Ōe, Kenzaburō: Hikarin perhe. (Kaifuku suru kakozu, 1995.) Kuvittanut Yukari Ōe. Suomentanut Jaana Kapari. Suomennettu Stephen Snyderin englanninnoksesta The healing family. Helsinki: Tammi, 1997. ISBN 951-31-0959-3.
 • Pelkonen, Marja ym. (toim.): Vaillinaisesta kokonaiseksi. Helsinki: Kääntöpiiri, 1994. ISBN 951-8989-36-2.
 • Vammaisuuden sukupuolittuneet ja sortavat diskurssit : yhteiskunnallis-diskursiivinen näkökulma vammaisuuteen / Marjo-Riitta Reinikainen.
 • Sacks, Oliver: Käsien kieli: Matka kuurojen maailmaan. (Seeing voices: A journey into the world of the deaf, 1989.) Suomentanut Riikka Toivanen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1992. ISBN 951-0-17550-1.
 • Pois laitoksista! : vammaiset ja hoivan politiikka / Antti Teittinen (toimittanut).
 • Vehmas, Simo: Vammaisuus: Johdatus historiaan, teoriaan ja etiikkaan. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-957-1.

37.4 Perhepolitiikka[muokkaa]

 • Aarnipuu, Tiia: Sateenkaariperheen ABC-kirja. 3. tarkistettu painos. Seta-julkaisuja 17. Helsinki: Seta, 2006. ISBN 952-9862-18-0.
 • Hiilamo, Heikki: Akantappolaista isäkiintiöön: Perhepolitiikan pitkä linja Suomessa ja Ruotsissa. Pohjautuu osin tekijän väitöskirjaan The rise and fall of Nordic family policy?. Helsinki: Stakes, 2006. ISBN 951-33-1843-5.
 • Husso, Marita: Parisuhdeväkivalta: Lyötyjen aika ja tila. Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto. Tampere: Vastapaino, 2003. ISBN 951-768-116-X.
 • Jämsä, Juha (toim.): Sateenkaariperheet ja hyvinvointi: Käsikirja lasten ja perheiden kanssa työskenteleville. Sateenkaariperhetyön projekti. Jyväskylä: PS-kustannus, 2008. ISBN 978-952-451-387-6.
 • Naisen puolesta, ei miestä vastaan: Suomalainen naisliike väkivaltaa vastustamassa. Joensuun yliopisto, sosiologian laitos, Sosiologian raportteja 2. Joensuu: Joensuun yliopisto, sosiologian laitos, 2003. ISBN 952-458-286-4.
 • Piispa, Minna ym.: Naisiin kohdistunut väkivalta 2005. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 225. Helsinki: Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos, 2006. ISBN 951-704-328-7.
 • Tauro, Tanja & Dijken, Marjo van (toim.): Kunnia konfliktina: Näkökulmia ilmiön tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Amoral-hankkeen loppujulkaisu. Helsinki: Mannerheimin lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri, 2009. ISBN 978-952-5082-62-3.

37.409 Historia[muokkaa]

37.41 Päivähoito. Esiopetus[muokkaa]

 • Autere, Hanna: Lesboperhe ja päivähoito. Helsinki: Seksuaalinen tasavertaisuus Seta, 1996. ISBN 952-9862-08-3.
 • Helenius, Aili: Leikin kehitys varhaislapsuudessa. Helsinki: Kirjayhtymä, 1993. ISBN 951-26-3695-6.
 • Högström, Barbro & Saloranta, Outi (toim.): Esiopetus tavoitteellisen oppimispolun alkuna. Helsinki: Opetushallitus, 2001. ISBN 952-13-1172-X.
 • Karila, Kirsti ym.: Kasvatusvuorovaikutus. Tampere: Vastapaino, 2006. ISBN 951-768-192-5.
 • Kansallisuus, etnisyys ja sukupuoli lasten välisissä suhteissa ja esiopetuksen käytännöissä / Sirpa Lappalainen.
 • Leikin mahdollisuudet : luovaa leikkipedagogiikkaa päiväkotiin ja kouluun / Gunilla Lindqvist
 • Ojala, Mikko: Varhaiskasvatuksen perusteita ja haasteita. 4. uudistettu painos. Helsinki: Kirjayhtymä, 1993. ISBN 951-26-3815-0.
 • Lastentarhanopettajien jaettuja muisteluja sukupuolesta ja vallasta arjen käytännöissä / Outi Ylitapio-Mäntylä.

37.4101 Filosofia. Teoria. Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Härkönen, Ulla: Työkasvatusajattelun systeeminen tutkimus: Tulevaisuuden näkökulma pienten lasten työkasvatukseen. Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia n:o 38. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1991. ISBN 951-708-018-2.
 • Karila, Kirsti & Kinos, Jarmo & Virtanen, Jorma (toim.): Varhaiskasvatuksen teoriasuuntauksia. Jyväskylä: PS-kustannus, 2001. ISBN 952-451-021-9.
 • Ruoppila, Isto ym. (toim.): Varhaiskasvatuksen tutkimusmenetelmiä. Jyväskylä: Atena, 1999. ISBN 951-796-180-4.

37.4109 Historia[muokkaa]

 • Salminen, Hannele & Salminen, Jukka: Lastentarhatoiminta – osa lapsuuden historiaa: Friedrich Fröbelin lastentarha-aate ja sen leviäminen Suomeen. Helsinki: Mannerheimin lastensuojeluliitto, 1986. ISBN 951-9312-12-9.

37.42 Lasten ja nuorten huolto ja suojelu[muokkaa]

 • Anis, Merja: Sosiaalityö ja maahanmuuttajat: Lastensuojelun ammattilaisten ja asiakkaiden vuorovaikutus ja tulkinnat. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsinki: Väestöliitto, 2008. ISBN 978-951-9450-94-0.
 • Anttila, Anna (toim.): Lapsuuden muuttuva maisema: Puheenvuoroja kulutuskulttuurin seksualisoinnin vaikutuksista. Helsinki: Stakes, 2004. ISBN 951-33-1595-9.
 • Koponen, Anne: Vaietut kohtalot: Sikiöaikana päihteille altistuneet lapset. Helsinki: Kehitysvammaliiton tutkimusyksikkö Kotu, 2004. ISBN 951-580-388-8.
 • Laitinen, Merja: Häväistyt ruumiit, rikotut mielet: Tutkimus lapsina läheissuhteissa seksuaalisesti hyväksikäytettyjen naisten ja miesten elämästä. Väitöskirja: Rovaniemi: Lapin yliopisto. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-155-0.
 • Räty, Tapio: Lastensuojelulaki: Käytäntö ja soveltaminen. Uudistettu ja korjattu laitos. Evolutio legis. Helsinki: Edita, 2010. ISBN 978-951-37-5663-5.
 • Suomela, Anu & Furman, Ben (toim.): Seksuaalinen noitavaino: Tieteellisiä kirjoituksia aikamme tabusta. Kirjan artikkelit englanninkielestä kääntänyt Sexpon työryhmä. Ben: Lyhytterapia-instituutti, 1999. ISBN 952-5174-10-7.
 • Taskinen, Sirpa: Lapsen etu erotilanteissa: Opas sosiaalitoimelle. Helsinki: Stakes, 2001 (7. painos 2006). ISBN 951-33-1243-7.

37.4209 Historia[muokkaa]

 • Hämäläinen, Juha: Lastensuojelun kehityslinjoja: Tutkimus Suomen lastensuojelun aatepohjasta ja oppihistoriasta. Kuopio: Snellman-instituutti, 2007. ISBN 978-951-842-317-4.
 • Pekkarinen, Elina: Stadilaispojat, rikokset ja lastensuojelu: Viisi tapaustutkimusta kuudelta vuosikymmeneltä. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto: Nuorisotutkimusseura, 2010. ISBN 978-952-5464-73-3.

37.5 Asuntopolitiikka[muokkaa]

 • Anderson, Nels: Kulkumiehet: Hobojen elämää 20-luvun Amerikassa. (The hobo: The sociology of the homeless man, 1923.) Suomentanut Leevi Lehto. Julkaisija: A-klinikkasäätiö, Alkoholitutkimussäätiö, Sosiaalihallitus. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1988. ISBN 951-860-873-3.
 • Juntto, Anneli (toim.): Asumisen unelmat ja arki: Suomalainen asuminen muutoksessa. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-136-4.
 • Knuuti, Liisa (toim.): Asumisen monet kasvot. Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen julkaisuja C 60. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, 2005. ISBN 951-22-7791-3.
 • Linnainmaa, Leena & Palo, Marianne: Asunnonhankintaopas. Julkaisija: Suomen kiinteistöliitto. Helsinki: Kiinteistöalan kustannus, 2007. ISBN 978-951-685-169-6.
 • Passinmäki, Pekka: Kaupunki ja ihmisen kodittomuus: Filosofinen analyysi rakentamisesta ja arkkitehtuurista. 23°45. Tampere: Eurooppalaisen filosofian seura, 2002. ISBN 951-96984-6-9.
 • Pyyvaara, Ulla & Timonen, Arto: Katu: Asunnottomat kertovat. Helsinki: Into-Kustannus, 2012. ISBN 978-952-264-159-5.

37.509 Historia[muokkaa]

 • Tuuri, Antti: Linnuille pesänsä, ketuille kolonsa: Asuntorakentamisen viisi värikästä vuosikymmentä. Helsinki: Suomen rakennuslehti, 1998. ISBN 951-664-020-6.
 • Viikki, Markku: Sunnuntaikahveja ja asukasdemokratiaa: Kortepohjan ylioppilaskylä 1968–1988. Perustuu tekijän Jyväskylän yliopiston historian ja etnologian laitoksella 2004 tehtyyn pro gradu -työhön. JYY:n julkaisusarja 79. Jyväskylä: Kampus kustannus, 2008. ISBN 978-951-9113-79-1.

37.6 Päihdepolitiikka. Päihdehuolto[muokkaa]

 • Hänninen, Vilma & Ylijoki, Oili-Helena: Muuttuuko ihminen?. Anja Koski-Jänneksen juhlakirja. Tampere: Tampere University Press, 2004. ISBN 951-44-6153-3.
 • Tirronen, Kerttu: Näkökulmia huumekysymykseen: Artikkelikokoelma. Helsinki: Irti huumeista, 2001. ISBN 951-96992-4-4.

37.61 Alkoholipolitiikka[muokkaa]

 • Auvinen, Anja: Naisten kesken: Juomisesta, naiseudesta, elämästä. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, Raportteja 164. Helsinki: Stakes, 1994. ISBN 951-47-9616-0.
 • Koistinen, Paavo: Onko yksikin liikaa: Alkoholin käytöstä ja sen seurauksista. Helsinki: Yliopistopaino, 1994. ISBN 951-570-190-2.
 • Kojo, Raimo O.: Eroon viinasta: Uudenlaisia näkemyksiä alkoholismista ja siihen suhtautumisesta. Helsingissä: Otava, 1998. ISBN 951-1-15174-6.
 • Mäkelä, Pia & Mustonen, Heli & Tigerstedt, Christoffer: Suomi juo: Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968–2008. Teema 8. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2010. ISBN 978-952-245-268-9. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Orjasniemi, Tarja & Tiuraniemi, Olli (toim.): Rajua, rujoa ja raitista: Alkoholin käyttöä Lapissa. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2009. ISBN 978-952-484-274-7.
 • Toiviainen, Seppo: Kantapöydän imu: Juoppokulttuuri valintana ja pakkona. Hanki ja jää. Helsinki: Tammi, 1997. ISBN 951-31-1049-4.
 • Winter, Torsten: Nuorten raittius ja siihen vaikuttavat tekijät. Väitöskirja, Helsingin yliopisto. Kansanterveystieteen julkaisuja M 182. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2004. ISBN 952-10-1364-8. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Virtanen, Matti: Änkyrä, tuiske, huppeli: Muuttuva suomalainen humala. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1982. ISBN 951-0-11494-4.

37.6106 Järjestöt[muokkaa]

 • Ahonen, Jukka: Raittiuden voima: Raittiuden ystävät 1853–2003. Helsinki: Otava, 2003. ISBN 951-1-18920-4.
 • Työväen raittiusliike sata vuotta : hyvien elämäntapojen jäljillä / Helena Honka-Halila.

37.6109 Historia[muokkaa]

 • Peltonen, Matti: Kerta kiellon päälle: Suomalainen kieltolakimentaliteetti: Vuoden 1733 juopumusasetuksesta kieltolain kumoamiseen 1932. Helsinki: Tammi, 1997. ISBN 951-31-0969-0.
 • Peltonen, Matti & Kuusi, Hanna & Kilpiö, Kaarina (toim.): Alkoholin vuosisata: Suomalaisten alkoholiolojen vaiheita 1900-luvulla. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2006. ISBN 951-746-823-7.
 • Kuusi, Hanna: Viinistä vapautta: Alkoholi, hallinta ja identiteetti 1960-luvun Suomessa. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2003. ISBN 951-746-551-3.
 • Kuusisto, Alina (toim.): Wiinan viemää: Artikkeleita alkoholin ja sen lieveilmiöiden historiasta. Joensuu: Pohjois-Karjalan historiallinen yhdistys, 2007. ISBN 978-952-99525-1-9.
 • Sillanpää, Merja: Säännöstelty huvi: Suomalainen ravintola 1900-luvulla. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2002. ISBN 951-746-352-9.
 • Sulkunen, Irma: Raittius kansalaisuskontona: Raittiusliike ja järjestäytyminen 1870-luvulta suurlakon jälkeisiin vuosiin. Helsinki: Suomen historiallinen seura, 1986. ISBN 951-9254-79-X.
 • Susiluoto, Ilmari: Vilpittömän ilon valtakunta: Viina ja Venäjä. Helsingissä: Ajatus, 2007. ISBN 978-951-20-7496-9.
 • Sääskilahti, Minna: Vapise, kuningas alkoholi: Alkoholivalistuksen tekstilaji ja sen muuttuminen vuosien 1755 ja 2001 välisenä aikana. Väitöskirja: Oulun yliopisto. Oulu: Oulun yliopisto, 2006. ISBN 951-42-8004-0. Teoksen verkkoversio (PDF).

37.62 Huumausainepolitiikka[muokkaa]

 • Christie, Nils & Bruun, Kettil: Hyvä vihollinen: Huumausainepolitiikka Pohjolassa. (Den gode fiende: Narkotikapolitikk i norden, 1984.) Suomentanut Markku Quintus. Espoo: Weilin + Göös, 1986. ISBN 951-35-3584-3.
 • Hiilamo, Heikki ym.: Huumetalouden lonkerot. Helsinki: Suomen elämäntapaliitto, 2003. ISBN 952-9548-13-3.
 • Kaukonen, Olavi & Pekka Hakkarainen (toim.): Huumeiden käyttäjä hyvinvointivaltiossa. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-863-X.
 • Kekoni, Taru: Kannabiksen käyttö, yhteiskunnallinen reagointi ja siihen vastaaminen: Kannabisaktivistien näkökulma. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2007. ISBN 978-951-44-7150-6. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Sarvanti, Tapani: Huumepolitiikka ja oikeudenmukaisuus. Väitöskirja: Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalipolitiikan laitos. Helsinki: Stakes, 1997. ISBN 951-33-0486-8.
 • Peltoniemi, Teuvo & Larmela, Timo: Kahta mieltä kannabiksesta. Helsinki: A-klinikkasäätiö, Prevnet-ohjelma, 1998. ISBN 952-9894-26-0.
 • Perälä, Jussi: Ikuinen säätö : Helsingin huumemarkkina

37.6209 Historia[muokkaa]

 • Hakkarainen, Pekka: Suomalainen huumekysymys: Huumausaineiden yhteiskunnallinen paikka Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. Väitöskirja: Turun yliopisto. Helsinki: Alkoholitutkimussäätiö: Akateeminen kirjakauppa, 1992. ISBN 951-9192-54-9.
 • Hämeen-Anttila, Jaakko: Trippi ihmemaahan: Huumeiden kulttuurihistoria. Helsingissä: Otava, 2013. ISBN 978-951-1-27259-5.
 • Ylikangas, Mikko: Unileipää, kuolonvettä, spiidiä: Huumeet Suomessa 1800–1950. Jyväskylä: Atena, 2009. ISBN 978-951-796-578-1.

37.7 Yksityinen avustus- ja huoltotyö[muokkaa]

 • Clinton, Bill: Annetaan: Miten jokainen meistä voi muuttaa maailmaa?. (Giving: How each of us can change the world, 2007.) Suomennos: Aleksi Milonoff. Dublin: Nordstrom, 2007. ISBN 978-87-92089-03-8.
 • Dunant, Henry: Solferinon muisto. (Un souvenir de Solferino, 1862.) Perustuu Esko Pirisen suomennokseen englanninkielisestä laitoksesta A memory of Solferino. Käännöksen uudistus: Elina Ravantti. Helsinki: Suomen Punainen Risti, 2001. ISBN 951-658-087-4.
 • Vapaaehtoistyö auttamisena ja oppimisena / toimittaneet Antti Eskola & Leena Kurki.
 • Kuvaja, Sari: Hyvä raha: Ihmiset ja yhteisöt maailmaa parantamassa. Helsinki: Kirjapaja, 2010. ISBN 978-952-247-099-7.
 • Virtanen, Rauli: Hiljaiset auttajat: Suomalaista katastrofityötä Turkin sodasta Haitiin. Helsinki: WSOY, 2010. ISBN 978-951-0-36830-5.
 • Yeung, Anne Birgitta: Vapaaehtoistoiminta osana kansalaisyhteiskuntaa – ihanteita vai todellisuutta? Tutkimus suomalaisten asennoitumisesta ja osallistumisesta vapaaehtoistoimintaan. Helsinki: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys, 2002. ISBN 951-98886-1-6.

37.8 Kuluttajapolitiikka[muokkaa]

 • Gunnarsson, Karin: Eläinystävällisen kuluttajan opas. (Handla djurvänligt: En konsumentguide från förbundet djurens rätt.) Suomentanut ja Suomen oloihin soveltanut Helena Telkänranta. 3. korjattu painos. Helsinki: Eläinsuojeluliitto Animalia, 2006. ISBN 951-98700-7-5.
 • Honkasalo, Laura: Nuukaillen, eli Kuinka pelastin kukkaroni ja maailman. Helsinki: Kirjapaja, 2014. ISBN 978-952-247-439-1.
 • Jutila, Tarja & Otva, Ritva: Penninvenyttäjän käsikirja. Piirrokset: Raimo Sallinen. 4. painos 1993. Helsinki: Maa- ja kotitalousnaisten keskus: Marttaliitto, 1992. ISBN 952-9663-05-6.
 • Schönburg, Alexander von: Tyylikkään köyhäilyn taito. (Die Kunst des stilvollen Verarmens: Wie man ohne Geld reich wird, 2005.) Suomentanut Raija Nylander. Jyväskylä: Atena, 2007. ISBN 978-951-796-475-3.
 • Lampikoski, Timo: Penninvenyttäjän opas: Näin säästät selvää rahaa. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-18885-9.
 • Makkonen, Anne (toim.): Tähtäimessä loistoyksilö: Ohjeita käytetyn auton ostajalle. Helsink: Kuluttajavirasto, 1997 (3. korjattu lisäpainos 2000). ISBN 951-53-1213-2.
 • Salakari, Tuula & Salakari, J.-P.: Kirpputoreista huutokauppoihin: Secondhandia etsimässä. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1994. ISBN 951-0-19417-4.
 • Salvi, Lassi & Rautiainen, Antti: Kuluta harkiten: Vastuullisen kuluttajan opas. 2. uudistettu painos. Helsinki Turku: Suomen Rauhanpuolustajat: Maailmankauppojen liitto, 1999. ISBN 951-96761-2-0. Teoksen verkkoversio.

Katso myös[muokkaa]