Kirjallisuutta tieteenfilosofiasta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Wikipedia
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

16 Tietoteoria. Tiedeoppi[muokkaa]

 • Aittola, Tapio & Pirttilä, Ilkka: Tieto yhteiskunnassa: Tiedonsosiologinen tarkastelu. Helsinki: Gaudeamus, 1989. ISBN 951-662-476-6.
 • Arinen, Pekka: Tiedon asemasta ja merkityksestä koulutuksessa. Opetusmoniste. Helsinki: Valtionhallinnon kehittämiskeskus, 1989.
 • Hakala, Juha T.: Luova prosessi tieteessä. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-862-1.
 • Hohti, Paavo (toim.): Perinteet ja tulevaisuus: Suomen tieteen ulottuvuuksia. Tieteen päivät. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1983. ISBN 951-0-11736-6.
 • Kamppinen, Matti & Pietarinen, Juhani: Tieteellinen päättely ja tieteentutkimus. Turku: Turun yliopisto, 1989. ISBN 951-880-233-5.
 • Koulu ja tieto. Julkaisija: Kouluhallitus. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1989. ISBN 951-861-752-X.
 • Lehti, Raimo: Leijonan häntä: Luoko tietoa luonto vai ihminen?. Helsingissä: Ursa, 2001. ISBN 952-5329-10-0.
 • Leikola, Anto: Kirjoista ja viisaudesta. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1988. ISBN 951-717-529-9.
 • Mustakallio, Sinikka: Fallibilismin arvoperustasta. Sinikka Mustakallio: Fallibilismin arvoperustasta. Kari Palonen: Kriittinen rationalismi positivismin negationa. Helsinki: Kriittisen rationalismin seura, 1973.
 • Palonen, Kari: Kriittinen rationalismi kerettiläisyyden näkökulmasta. Jyväskylä: Gummerus, 1974. ISBN 951-20-0773-8.
 • Palonen, Kari: Aatetutkimus aatekritiikkinä: Erään tutkimusohjelman muodostaminen, kilpailukykyisyyden testaaminen ja soveltuvuus empiiriseen aatetutkimukseen. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsinki: Gaudeamus, 1975. ISBN 951-662-139-2.
 • Peirce, Charles S.: Johdatus tieteen logiikkaan: ja muita kirjoituksia. Valinnut ja suomentanut Markus Lång. Tampere: Vastapaino, 2001. ISBN 951-768-080-5.
 • Perko, Touko (toim.): Tiede muutosten maailmassa. Jyväskylä: Atena, 1990. ISBN 951-9362-31-2.
 • Pihlström, Sami & Kuokkanen, Martti & Sandu, Gabriel (toim.): Filosofisia tienviittoja Heikki Kanniston 50-vuotispäivän kunniaksi. Helsinki: Helsingin yliopiston filosofian laitos, 1995. ISBN 951-45-7104-5.
 • Rydman, Jan (toim.): Tutkimuksen etulinjassa: Tieteen päivät 1995. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-20412-9.
 • Rydman, Jan (toim.): Maailmankuvaa etsimässä: Tieteen päivät 1997. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21659-3.
 • Rydman, Jan (toim.): Matkalla tulevaisuuteen: Tieteen päivät 1999. Helsinki: Tieteellisten seurain valtuuskunta, 1999. ISBN 951-96492-4-7.
 • Rydman, Jan (toim.): Tiede ja elämä: Tieteen päivät 2001. Helsinki: Tieteellisten seurain valtuuskunta, 2001. ISBN 951-96492-6-3.
 • Turunen, Kari E.: Filosofian metodisesta merkityksestä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, filosofian laitos, 1974. ISBN 951-677-330-3.

16.07 Oppikirjat[muokkaa]

 • Airaksinen, Timo & Kuusela, Anssi: Lukion filosofia: Tieto ja maailman rajat. Helsingissä: Otava, 1995 (6. painos 2002). ISBN 951-1-13428-0.
 • Airaksinen, Timo & Lampi, Liisa: Fi: Lukion filosofia 3, Tieto, tiede ja todellisuus. Helsingissä: Otava, 2006. ISBN 951-1-21389-X.
 • Hakala, Olli & Kopperi, Marjaana & Kotro, Arno: Filo. 3, Tiedon ja todellisuuden filosofia. Uudistetun laitoksen 1. painos. Helsinki: Tammi, 2011. ISBN 978-951-31-4610-8.
 • Hallamaa, Jaana ym.: Tiedon Odysseia. Helsinki: Edita, 2002 (4. painos 2007). ISBN 951-37-3611-3.
 • Keinänen, Jari & Vadén, Tere: Filosofian haasteet 3: Tietämisen haasteet. Jyväskylä: Atena, 2011. ISBN 9789517967426.
 • Kotkavirta, Jussi & Nyyssönen, Seppo: Cogito. Tiedon ja todellisuuden filosofia. Porvoo Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2007. ISBN 978-951-0-30516-4.
 • Koukkunen, Kari & Pietarinen, Juhani: Lukiolaisen filosofia. 2, Syventävät kurssit: Ihminen ja arvot, tieto ja yhteiskunta. 2. uudistettu painos. Kuopio: Kustannuskiila, 1998. ISBN 951-657-389-4.
 • Luodeslampi, Juha: Filosofia tieto. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1998. ISBN 951-0-21085-4.
 • Yrjönsuuri, Mikko: Tiedon rajat: Johdatus tietoteoriaan. Työryhmä: Erkki Toivanen ja Jaana Yrjönsuuri. Helsinki: Kirjapaja, 1996 (5. painos 2002). ISBN 951-625-374-1.

Elämänkatsomustieto[muokkaa]

 • Tomperi, Tuukka & Slotte, Sebastian & Hjelm, Titus: Dialogi tiedosta ja maailmankuvista. Helsinki: Tammi, 2002. ISBN 951-26-4727-3.
 • Vihmanen, Liisa & Kuusela, Anssi & Niiniluoto, Ilkka: Lukion elämänkatsomustieto: Ihminen totuuden etsijänä. Uudistettu painos teoksesta Lukion elämänkatsomustieto. Kurssi 2: Tieto – hyvän elämän perusta. Helsinki: Edita, 1996 (6. painos 2005). ISBN 951-37-1796-8.

16.09 Historia[muokkaa]

 • Airaksinen, Timo & Kaalikoski, Katri (toim.): Opin filosofiaa: Filosofian opit. Helsinki: Yliopistopaino, 1999. ISBN 951-570-430-8.
 • Browne, Janet: Darwinin Lajien synty. (Darwin’s Origin of species, 2007.) Suomentanut Riitta Virkkunen. Helsinki: Ajatus, 2009. ISBN 978-951-20-7441-9.
 • Heinonen, Meri & Tunturi, Janne (toim.): Pahan tiedon puu: Väärä tieto ja väärin tietäminen sydänkeskiajalta valistukseen. Helsinki: Gaudeamus, 2003. ISBN 951-662-877-X.
 • Immonen, Kari (toim.): Tieteen historia – tieteen kritiikki. Turku: Turun yliopiston historian laitos, 1988. ISBN 951-880-050-2.
 • Joutsivuo, Timo & Mikkeli, Heikki (toim:): Renessanssin tiede. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000. ISBN 951-746-220-4.
 • Kajanto, Iiro: Latina, kreikka ja klassinen humanismi Suomessa keskiajalta vuoteen 1828. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000. ISBN 951-746-201-8.
 • Kivivuori, Janne: Paha tieto: Tieteenvastainen ajattelu antiikista uusimpiin kiistoihin. Helsinki: Nemo, 2003. ISBN 952-5180-58-1.
 • Lehti, Raimo: Sfairopoiia: Pallojen ja ympyröiden koneistot vanhalla ajalla. Helsinki: Ursa, 2009. ISBN 978-952-5329-76-6.
 • Leikola, Anto: Sikiävätkö hyttyset itsestään. Helsinki: Yliopistopaino, 2000. ISBN 951-570-413-8.
 • Nurmi, Suvielise (toim.): Hurja luonto: Abrahamista Einsteiniin. Helsinki: Yliopistopaino, 1999. ISBN 951-570-427-8.
 • Robinson, Andrew: Mittaamisen historia. (The story of measurement, 2007.) Suomentanut Veli-Pekka Ketola. Helsinki: Multikustannus, 2008. ISBN 978-952-468-187-2.
 • Seppänen, Jouko: Johdatus tieteen historiaan: Luonnonfilosofia ja tiede antiikista renessanssiin. Tieteen historia ja filosofia, Klassiset tieteet. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, tietotekniikan osasto, 1995. ISBN 951-22-3127-1.
 • Tommila, Päiviö (päätoim.): Suomen tieteen historia: 1: Tieteen ja tutkimuksen yleinen historia 1880-luvulle. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-23108-8.
 • Tommila, Päiviö & Korppi-Tommola, Aura: Suomen tieteen vaiheet. Helsinki: Yliopistopaino: Tieteellisten seurain valtuuskunta, 2003. ISBN 951-570-554-1.

16.1 Tietoteoria[muokkaa]

 • Airaksinen, Timo: Tieto ja tiedon edellytykset kasvatuksessa: Teoreettinen tarkastelu. Turku: Dialectica, 1979. ISBN 951-853-002-5.
 • Deutsch, David: Todellisuuden rakenne. (The fabric of reality: The science of parallel universes and its implications, 1997.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 1997. ISBN 952-5202-05-4.
 • Dewey, John: Pyrkimys varmuuteen: Tutkimus tiedon ja toiminnan suhteesta. (The quest for certainity: A study of the relation of knowledge and action, 1929.) Suomentanut Pentti Määttänen. Helsinki: Gaudeamus, 1999. ISBN 951-662-767-6.
 • Eräsaari, Risto & Jokinen, Riikka: Refleksioeliitit ja elämänpolitiikka. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntapolitiikan laitos, 1997. ISBN 951-39-0026-6.
 • Foucault, Michel: Sanat ja asiat: Eräs ihmistieteiden arkeologia. (Les mots et les choses: Une archéologie des sciences humaines, 1966.) Suomentanut Mika Määttänen. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-024-4.
 • Hilpelä, Jyrki: Filosofia kritiikkinä. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1986. ISBN 951-696-607-1.
 • Kaila, Eino: Inhimillinen tieto: Mitä se on ja mitä se ei ole. Helsinki: Otava, 1939.
 • Kilpinen, Erkki, Kivinen, Osmo & Pihlström, Sami (toim.): Pragmatismi filosofiassa ja yhteiskuntatieteissä. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-006-0.
 • Kivinen, Osmo & Ristelä, Pekka: Totuus, kieli ja käytäntö: Pragmatistisia näkökulmia toimintaan ja osaamiseen. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-25938-1.
 • Lammenranta, Markus: Tietoteoria. Helsinki: Gaudeamus, 1993 (4. painos 2006). ISBN 951-662-572-X.
 • Määttänen, Pentti: Toiminta ja kokemus: Pragmatistista terveen järjen filosofiaa. Helsinki: Gaudeamus, 2008. ISBN 978-952-495-087-9.
 • Niiniluoto, Ilkka: Informaatio, tieto ja yhteiskunta: Filosofinen käsiteanalyysi. 5. täydennetty painos (1. painos: Valtion painatuskeskus, 1989). Helsinki: Edita, 1996. ISBN 951-37-1997-9.
 • Nurmela, Tiina: Ajattelun taito ja lupa ilmaista: Teoreettis-käsitteellinen tutkimus hoitotyön edellyttämästä kriittisen ajattelun taidosta ja sen edellytyksistä. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Tampere University Press, 2002. ISBN 951-44-5320-4. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Palomäki, Jari & Koskinen, Ismo (toim.): Tiedon loogisesta esittämisestä. Tampere: Tampereen yliopisto, filosofian laitos, 1997. ISBN 951-44-4132-X.
 • Pihlström, Sami: Kokemuksen käytännölliset ehdot: Kantilaisen filosofian uudelleenarviointia. Helsinki: Yliopistopaino, 2002. ISBN 951-570-532-0.
 • Pirttilä, Ilkka: Me ja maailman mallit: Tiedonsosiologian ydintä etsimässä. Samannimisen väitöskirjan teknisesti ja toimituksellisesti korjattu versio. Helsinki: Gaudeamus, 1994. ISBN 951-662-592-4.
 • Rydman, Jan (toim.): Suhteellista? Einsteinin suhteellisuusteorian jalanjäljillä. Tieteen päivät 2005. Helsinki: Yliopistopaino, 2005. ISBN 951-570-622-X.
 • Räsänen, Petri & Tuohimaa, Marika (toim.): Filosofinen tieto ja filosofin taito. Artikkelit perustuvat Tampereen yliopistossa 10.-12.5.1999 järjestetyn Filosofinen tiedon luonne -seminaarin esitelmiin. Tampere: Tampere University Press, 2003. ISBN 951-44-5311-5.
 • Taleb, Nassim Nicholas: Musta joutsen: Erittäin epätodennäköisen vaikutus. (The black swan: The impact of the highly improbable, 2007.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. 2. laajennettu laitos. Helsinki: Terra cognita, 2010. ISBN 978-952-5697-37-7.
 • Taleb, Nassim Nicholas: Satunnaisuuden hämäämä: Sattuman salattu vaikutus elämässä ja markkinoilla. (Fooled by randomness: The hidden role of chance in the markets and in life, 2001/2005.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2008. ISBN 978-952-5697-20-9.
 • Taleb, Nassim Nicholas: Antihauras: Asioita, jotka hyötyvät epäjärjestyksestä. (Antifragile: Things that gain from disorder, 2012.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2013. ISBN 978-952-5697-63-6.

16.1065 Kokoukset[muokkaa]

 • Hämäläinen, Rauno ym. (toim.): Keskustelua tieteen rajoista. Helsinki: University of Helsinki, Research Institute for High Energy Physics, 1994.

16.7 Tiedeoppi. Tieteenfilosofia[muokkaa]

Tiedeoppi[muokkaa]

 • Ahonen, Sirkka (toim.): Ihmistä tutkimassa: Ajassa, maailmalla, ajatuksessa. Helsingissä: Otava, 1996. ISBN 951-1-14366-2.
 • Airola, Agnes ym. (toim.): Tieteen teitä. Luonnonfilosofian seuran julkaisuja 2. Helsinki: Yliopistopaino, 1992. ISBN 951-570-137-6.
 • Aurela, Asko: Tieteellisen toisinajattelijan käsikirja. Helsinki: Art house, 1993. ISBN 951-884-126-8.
 • Aurela, Asko: Tieteellisestä metodista. Department of Physics, University of Turku. Report series R 27. Turku: University of Turku, 1996. ISBN 951-29-0874-3.
 • Bohm, David & Peat, F. David: Tiede, järjestys ja luovuus. (Science, order and creativity, 1987.) Suomentaneet Tiina Seppälä, Jukka Jääskeläinen ja Paavo Pylkkänen. Helsinki: Gaudeamus, 1992. ISBN 951-662-539-8.
 • Haaparanta, Leila & Niiniluoto, Ilkka: Johdatus tieteelliseen ajatteluun. 6., korjattu painos. Helsingin yliopiston filosofian laitoksen julkaisuja 3/1986. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1991. ISBN 951-45-4077-8.
 • Hacking, Ian: Mitä sosiaalinen konstruktionismi on?. (The social construction of what?, 1999.) Suomentanut Inkeri Koskinen. Tampere: Vastapaino, 2008. ISBN 978-951-768-224-4.
 • Heikkilä, Markku & Oksala, Teivas (toim.): Humanistisesta tutkimuksesta: Metodeja ja ajankohtaisia kysymyksiä 2. Seminaarin järjesti Suomen akatemian humanistisen toimikunnan tutkijat. Helsinki: Gaudeamus, 1981. ISBN 951-662-278-X.
 • Heiskala, Risto (toim.): Tiede ja tieteenkritiikki. Helsinki: Suomen ylioppilaskuntien liitto, 1981. ISBN 951-703-111-4.
 • Holmén, Tom & Vilja, Iiro (toim.): Tiede ja maailmantulkinta: Kaksitoista selvitettyä tapausta. Helsinki: Art house, 2006. ISBN 951-884-395-3.
 • Holmén, Tom & Vilja, Iiro (toim.): Ihminen ja maailmanhallinta: Kaksitoista avointa tapausta. Helsinki: Art house, 2009. ISBN 978-951-884-448-1.
 • Husu, Liisa & Rolin, Kristina (toim.): Tiede, tieto ja sukupuoli. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-931-8.
 • Huttunen, Markku: ”Tieteellisen tutkimuksen perusteet”: Filosofisia tarkasteluja tieteellisyydestä ja rationaalisuudesta. Turku: Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta, 1993. ISBN 951-29-0089-0.
 • Moniulotteinen etnografia / Pilvi Hämeenaho ja Eerika Koskinen-Koivisto (toim.).
 • Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa & Heinlahti, Kaisa: Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-932-6.
 • Kamppinen, Matti: Kaaos & kosmos. Osa 2, Kognitiivisen kulttuurintutkimuksen metodiikka ja metodologia. Turku: Turun yliopisto, täydennyskoulutuskeskus, 1995. ISBN 951-29-0521-3.
 • Kaukonen, Erkki & Manninen, Juha & Verronen, Veli (toim.): Tieteen historia ja tieteen edistyminen. Toimitettu Suomen akatemian tieteentutkimuksen yhteistyöryhmän Tampereella 27.–28.1.1984 pidetyn seminaarin pohjalta. Helsinki: Suomen akatemia, 1985. ISBN 951-715-172-1.
 • Keranto, Tapio: Tiede, näennäistiede, usko nuorten mielikuvissa ja kasvatuksessa: Tutkimuskohteen teoreettinen erittely sekä kaksi kartoitusta. Oulu: Oulun yliopisto, 1996. ISBN 951-42-4253-X.
 • Ketokivi, Mikko: Tilastollinen päättely ja tieteellinen argumentointi. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-951-570-778-9.
 • Ketonen, Oiva: Suuri maailmanjärjestys: Tutkimus maailmankuvan historiasta. Helsinki: Otava, 1948.
 • Koskiaho, Briitta: Ohi, läpi ja reunojen yli: Tutkimuksenteon peruskysymyksiä. Helsinki: Gaudeamus, 1990. ISBN 951-662-493-6.
 • Tutkija kertojana : tunteet, tutkimusprosessi ja kirjoittaminen / Johanna Latvala & Eeva Peltonen & Tuija Saresma (toim.).
 • Lehti, Raimo: Tieteen rannalla: Pohdiskeluja tieteen arvosta ja merkityksestä. Helsingissä: Ursa, 2005. ISBN 952-5202-61-5.
 • Lehti, Raimo & Markkanen, Tapio (toim.): Tieteen tienhaaroja: Ristiriitojen kautta tietoon. Sisältää Helsingin yliopiston keväällä 1993 järjestämän Studia generalia -luentosarjan Maailmankaikkeus: Ristiriidat ja tiede esitelmät. Helsinki: Ursa, 1994. ISBN 951-9269-69-X.
 • Leikola, Anto: Tieteenfilosofian peruskäsitteitä. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1992.
 • Luukka, Minna-Riitta: Akateemista metadiskurssia: Tieteellisten tekstien tekstuaalisia, interpersonaalisia ja kontekstuaalisia piirteitä. Jyväskylä: Korkeakoulujen kielikeskus, 1992. ISBN 951-680-741-0.
 • Luukka, Minna-Riitta: Puhuttua ja kirjoitettua tiedettä: Funktionaalinen ja yhteisöllinen näkökulma tieteen kielen interpersonaalisiin piirteisiin. Väitöskirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1995. ISBN 951-34-0635-0.
 • Medawar, Peter B.: Ohjeita nuorelle tiedemiehelle. (Advice to a young scientist, 1979.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2012. ISBN 978-952-5697-53-7.
 • Meurman-Solin, Anneli & Pyysiäinen, Ilkka (toim.): Ihmistieteet tänään. Helsinki: Gaudemus: Helsingin yliopiston tutkijakollegium, 2005. ISBN 951-662-935-0.
 • Mikkeli, Heikki & Pakkasvirta, Jussi: Tieteiden välissä? Johdatus monitieteisyyteen, tieteidenvälisyyteen ja poikkitieteisyyteen. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2007. ISBN 978-951-0-31780-8.
 • Niemelä, Jussi K. & Tammisalo, Osmo: Keisarinnan uudet (v)aatteet: Naistutkimus luonnontieteen näkökulmasta. Helsinki: Terra cognita, 2006. ISBN 952-5202-95-X.
 • Pietilä, Veikko: Miten tiede kehittyy? Tiedusteluretkiä tieteenteorian kentälle. Tampere: Vastapaino, 1983. ISBN 951-9066-05-5.
 • Puusa, Anu & Juuti, Pauli (toim.): Menetelmäviidakon raivaajat: Perusteita laadullisen tutkimuslähestymistavan valintaan. Helsinki: JTO, 2011. ISBN 978-951-9411-52-1.
 • Raiski, Seppo: Laboratorio, teoria ja parempi elämä: ”modernin" sosiologiaa episteemisen historian edellytyksiltä. Väitöskirja. Tampere: Tampereen yliopisto, 1990. ISBN 951-44-2640-1.
 • Rydman, Jan (toim.): Matkalla tulevaisuuteen: Tieteen päivät 1999. Helsinki: Tieteellisten seurain valtuuskunta, 1999. ISBN 951-96492-4-7.
 • Sajama, Seppo: Filosofia: Tieteenfilosofia: Luennot. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1993. ISBN 951-708-132-4.
 • Seppänen, Jouko: Johdatus tieteen historiaan: Luonnonfilosofia ja tiede antiikista renessanssiin. Tieteen historia ja filosofia, Klassiset tieteet. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, tietotekniikan osasto, 1995. ISBN 951-22-4126-9.
 • Seppänen, Jouko: Johdatus tieteen historiaan: Luonnonfilosofia ja tiede antiikista renessanssiin. Tieteen historia ja filosofia, Klassiset tieteet. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, tietotekniikan osasto, 1995. ISBN 951-22-3127-1.
 • Seppänen, Jouko: Mandelbrotin joukko tietokoneajan luomiskertomuksena: Ihmisen arvoitus ja kehitysoppi systeemiajattelun kuvastimessa. Tieteen historia ja filosofia, Matemaattiset tieteet. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, tietotekniikan osasto, 1998. ISBN 951-22-4126-9.
 • Snow, C. P.: Kaksi kulttuuria. (The two cultures, 1963.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 1998. ISBN 952-5202-12-7.
 • Soininen, Marjaana: Tieteellisen tutkimuksen perusteet. Turku: Turun yliopisto, täydennyskoulutuskeskus, 1995. ISBN 951-29-0587-6.
 • Tieteen historia ja tieteen edistyminen. Toimittaneet Erkki Kaukonen, Juha Manninen ja Veli Verronen Suomen akatemian tieteentutkimuksen yhteistyöryhmän Tampereella 27.–28.1.1984 pidetyn seminaarin pohjalta. Helsinki: Suomen akatemia: VAPK, 1985. ISBN 951-715-172-1.
 • Valtonen, Hannu & Koivula, Ulla-Maija (toim.): Humanismi ja tiede. Tampere: Tampereen yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos, 1980. ISBN 951-44-1152-8.
 • Venkula, Jaana (toim.): Tieteen vastuu inhimillisestä ajattelusta: Edistyksen päivät 86 -seminaariraportti. Helsinki: Edistyksellinen tiedeliitto, 1987. ISBN 951-99871-1-8.
 • Venkula, Jaana: Tietämisen taidot: Tieteelliseen toimintaan harjaantuminen yliopisto-opinnoissa. Helsinki: Gaudeamus, 1988. ISBN 951-662-455-3.
 • Wilson, Edward O.: Konsilienssi. (Consilience: The unity of knowledge, 1998.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2001. ISBN 952-5202-54-2.

Tieteenfilosofia[muokkaa]

 • Aaltola, Juhani: Eräitä tieteenteorian peruskysymyksiä ihmistutkimuksen näkökulmasta. 2. tarkistettu painos. Kokkola: Chydenius-instituutti, 1994. ISBN 951-34-0431-5.
 • Airaksinen, Timo: Tekniikan suuret kertomukset: Filosofinen raportti. Helsingissä: Otava, 2003. ISBN 951-1-18025-8.
 • Cixous, Helene: Medusan nauru ja muita ironisia kirjoituksia. Helsinki: Tutkijaliitto, 2013. ISBN 978-952-5169-93-5.
 • Hintikka, Jaakko: Filosofian köyhyys ja rikkaus: Nykyfilosofian kartoitusta. Toimittaneet Janne Hiipakka ja Risto Vilkko. Helsinki: Art house, 2001. ISBN 951-884-302-3.
 • Järvilehto, Timo ym.: Lääketiede ja tieteenteoria. Turku: Kirja-Aurora, 2003. ISBN 951-29-2437-4.
 • Ketonen, Oiva: Se pyörii sittenkin: Tieteenfilosofian peruskysymyksiä. Porvoo Helsinki: WSOY, 1976 (2. nidottu painos 1981). ISBN 951-0-07353-9.
 • Kiikeri, Mika & Ylikoski, Petri: Tiede tutkimuskohteena: Filosofinen johdatus tieteentutkimukseen. Helsinki: Gaudeamus, 2004. ISBN 951-662-926-1.
 • Knuuttila, Tarja & Lehtinen, Aki Petteri (toim.): Representaatio: Tiedon kivijalasta tieteiden työkaluksi. Helsinki: Gaudeamus, 2010. ISBN 978-952-495-137-1.
 • Kriittisen rationalismin julkaisuja 4/1974. Imre Lakatos: Tiede ja näennäistiede kriittisen filosofian valossa. Kääntänyt Kimmo Pelttari. Hannu Laine: Poppers ”Logik der Forschung” i belysning av Poppers teori om tre autonoma världar. Kari Palonen: Työnjako yhdenmukaisuuden ja eriarvoisuuden säilyttäjänä: Erik Allardtin 10-vuotiaan nelikentän kritiikkiä. Helsinki: Kriittisen rationalismin seura, 1974.
 • Lapintie, Kimmo: Johdatus tieteenfilosofiaan: Opetusmoniste. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitos, 1983. ISBN 951-44-1374-1.
 • Lavanti, Antti (toim.): Popper. Helsinki: Kansallinen sivistysliitto, 1997. ISBN 951-8964-50-5.
 • Liljeström, Marianne (toim.): Feministinen tietäminen: Keskustelua metodologiasta. Tampere: Vastapaino, 2004. ISBN 951-768-146-1.
 • Lindfors, Pertti: Marxilaisuus ja tiede: Tutkielma tieteellisestä sosialismista. Helsinki: Kirjamaailma, 1967.
 • Muuttuuko tiedekäsitys? Kooste Helsingin yliopistolla 8.12.1994 pidetystä keskustelutilaisuudesta. Toimituskunta: Rauno Hämäläinen ym. Research Institute for High Energy Physics Report series 1/1996. Helsinki: University of Helsinki, 1996.
 • Niiniluoto, Ilkka: Johdatus tieteenfilosofiaan: Käsitteen- ja teorianmuodostus. Kirja ilmestyi ensimmäisen kerran 1980. Helsingissä: Otava, 1997 (3. painos 2002). ISBN 951-1-14831-1.
 • Niiniluoto, Ilkka: Tiede, filosofia ja maailmankatsomus: Filosofisia esseitä tiedosta ja sen arvosta. Helsinki: Otava, 1984. ISBN 951-1-08016-4.
 • Niiniluoto, Ilkka: Tieteellinen päättely ja selittäminen. (Jatko teokseen: Johdatus tieteenfilosofiaan: Käsitteen- ja teorianmuodostus). Helsingissä: Otava, 1983. ISBN 951-1-07379-6.
 • Niiniluoto, Ilkka: Totuuden rakastaminen: Tieteenfilosofisia esseitä. Helsingissä: Otava, 2003. ISBN 951-1-18589-6.
 • Niskanen, Vesa A. (toim.): Tieteellisten menetelmien perusteita ihmistieteissä: Opiskelijan opas. 3. painos 1997. Lahti: Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus, 1994. ISBN 951-45-6606-8.
 • Nokelainen, Tomi: Lähdeviittauskäytännön periaatteet tieteellisessä kirjoittamisessa. Tampereen teknillinen yliopisto, teknis-taloudellinen tiedekunta, Opetusmoniste 4. Tampere: Tampereen teknillinen yliopisto, 2011. ISBN 978-952-15-2641-1. Verkkoversio (PDF).
 • Nussbaum, Martha: Ei vaurastumisen vuoksi: Miksi demokratia tarvitsee humanistista sivistystä?. (Not for profit: Why democracy needs the humanities, 2010). Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-952-495-218-7.
 • Pihlström, Sami: Tutkiiko tiede todellisuutta? Realismi ja pragmatismi nykyisessä tieteenfilosofiassa. Helsinki: Helsingin yliopiston filosofian laitos, 1997. ISBN 951-45-7773-6.
 • Popper, Karl R.: Arvauksia ja kumoamisia. (Conjectures and refutations: The growth of scientific knowledge, 1963.) Suomentanut Eero Eerola. Helsinki: Gaudeamus, 1997. ISBN 951-662-625-4.
 • Raatikainen, Panu: Ihmistieteet ja filosofia. Helsinki: Gaudeamus, 2004. ISBN 951-662-898-2.
 • Rolin, Kristina & Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa & Henttonen, Elina (toim.): Soveltava yhteiskuntatiede ja filosofia. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-974-1.
 • Sajama, Seppo: Filosofia: Tieteenfilosofia: Luennot. Joensuu: Joensuun yliopisto, 1993. ISBN 951-708-132-4.
 • Salonen, Toivo: Tieteenfilosofia. 4. täydennetty painos. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2007. ISBN 978-952-484-076-7.
 • Toikko, Timo & Rantanen, Teemu: Tutkimuksellinen kehittämistoiminta: Näkökulmia kehittämisprosessiin, osallistamiseen ja tiedontuotantoon. Tampere: Tampere University Press, 2009. ISBN 978-951-44-7627-3.
 • Tuomela, Raimo: Tiede, toiminta ja todellisuus: Tieteellisen maailmankäsityksen filosofiset perusteet. Helsinki: Gaudeamus, 1983. ISBN 951-662-334-4.
 • Turunen, Kari E.: Filosofian metodisesta merkityksestä. Jyväskylän yliopiston filosofian laitoksen julkaisuja 2/1974. - Julkaisuun perustuu teos Ihminen ja tiede (1978). Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, filosofian laitos, 1974. ISBN 951-677-330-3.
 • Turunen, Kari E.: Ihminen ja tiede: Tieteellisen toiminnan perusteita. 2. muuttamaton painos (1. painos: Gummerus, 1978). Jyväskylä: Atena, 1987. ISBN 951-9362-02-9.
 • Vaittinen, Matti: Tieteellinen toiminta filosofisena ongelmana: Tietoteoreettinen tarkastelu. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, terveystieteen laitos, 1984. ISBN 951-679-254-5.
 • Varto, Juha: Uutta tietoa: Värityskirja tieteen filosofiaan. Tampere: Tampereen yliopisto, 2000. ISBN 951-44-4879-0.
 • Winch, Peter: Yhteiskuntatieteet ja filosofia. (The idea of a social science and its relation to philosophy, 1958.) Suomentanut Ilkka Malinen. Jyväskylä: Gummerus, 1979. ISBN 951-20-1723-7.

Katso myös[muokkaa]