Kirjallisuutta tieteestä

Wikiaineistosta
Wikipedia
Wikipedia
Wikipediassa on artikkeli aiheesta:

16 Tietoteoria. Tiedeoppi[muokkaa]

16.09 Historia[muokkaa]

 • Blockmans, Wim (päätoim.): Eurooppa. Elävä tiede ja kulttuuri. (De wording van Europa, 1992.) Toimitus: Raisa Vuohelainen. Suomentanut Tapani Hietaniemi. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1995. ISBN 951-0-19184-1.
 • Browne, Janet: Darwinin Lajien synty. (Darwin’s Origin of species, 2007.) Suomentanut Riitta Virkkunen. Helsinki: Ajatus, 2009. ISBN 978-951-20-7441-9.
 • Gaughan, Richard: Nerokas sattuma : ja siitä syntyneet suuret keksinnöt.
 • Heinonen, Meri & Tunturi, Janne (toim.): Pahan tiedon puu: Väärä tieto ja väärin tietäminen sydänkeskiajalta valistukseen. Helsinki: Gaudeamus, 2003. ISBN 951-662-877-X.
 • Hietala, Marjatta (toim.): Tutkijat ja sota: Suomalaisten tutkijoiden kontakteja ja kohtaloita toisen maailmansodan aikana. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. ISBN 951-746-791-5.
 • Hämeen-Anttila, Jaakko & Nokso-Koivisto, Inka: Kalifien kirjastossa: Arabialais-islamilaisen tieteen historia. Helsinki: Avain, 2011. ISBN 978-951-692-867-1.
 • Immonen, Kari (toim.): Tieteen historia – tieteen kritiikki. Turku: Turun yliopiston historian laitos, 1988. ISBN 951-880-050-2.
 • Joutsivuo, Timo & Mikkeli, Heikki (toim:): Renessanssin tiede. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000. ISBN 951-746-220-4.
 • Kajanto, Iiro: Latina, kreikka ja klassinen humanismi Suomessa keskiajalta vuoteen 1828. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2000. ISBN 951-746-201-8.
 • Kivivuori, Janne: Paha tieto: Tieteenvastainen ajattelu antiikista uusimpiin kiistoihin. Helsinki: Nemo, 2003. ISBN 952-5180-58-1.
 • Lehti, Raimo: Sfairopoiia: Pallojen ja ympyröiden koneistot vanhalla ajalla. Helsinki: Ursa, 2009. ISBN 978-952-5329-76-6.
 • Leikola, Anto: Sikiävätkö hyttyset itsestään. Helsinki: Yliopistopaino, 2000. ISBN 951-570-413-8.
 • Manninen, Juha: Puheenvuoroja aate- ja oppihistoriasta. Aate- ja oppihistorian tutkimuksia 27. Oulu: Sophopolis: Oulun yliopisto, 2004. ISBN 951-42-7327-3.
 • Nurmi, Suvielise (toim.): Hurja luonto: Abrahamista Einsteiniin. Helsinki: Yliopistopaino, 1999. ISBN 951-570-427-8.
 • Nurminen, Marjo T.: Tiedon tyttäret: Oppineita eurooppalaisia naisia antiikista valistukseen. Helsinki: WSOY, 2008. ISBN 978-951-0-31824-9.
 • Tiede haltuun puolessa minuutissa : viisikymmentä maailmaa muuttanutta ajattelumallia / Paul Parsons (toim.)
 • Robinson, Andrew: Mittaamisen historia. (The story of measurement, 2007.) Suomentanut Veli-Pekka Ketola. Helsinki: Multikustannus, 2008. ISBN 978-952-468-187-2.
 • Seppänen, Jouko: Johdatus tieteen historiaan: Kurssin tavoitteet, sisältö ja oppikirjallisuus. Tieteen historia ja filosofia – Luonnontieteet. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, 1995.
 • Seppänen, Jouko: Johdatus tieteen historiaan: Luonnonfilosofia ja tiede antiikista renessanssiin. Tieteen historia ja filosofia, Klassiset tieteet. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, tietotekniikan osasto, 1995. ISBN 951-22-3127-1.
 • Subramanyam, R. R. ym.: Tiede kautta aikojen: Antiikista nykyaikaan. (The story of science: From antiquity to the present, 2010.) Suomennos: Jari Sahlgren, Vanessa Sjögren. Potsdam: H. F. Ullmann, 2010. ISBN 978-3-8331-5252-8.
 • Tommila, Päiviö (päätoim.): Suomen tieteen historia: 1: Tieteen ja tutkimuksen yleinen historia 1880-luvulle. Helsinki: WSOY, 2001. ISBN 951-0-23108-8.
 • Tommila, Päiviö (päätoim.): Suomen tieteen historia. 2, Humanistiset ja yhteiskuntatieteet. Porvoo Helsinki: WSOY, 2000. ISBN 951-0-23105-3.
 • Tommila, Päiviö (päätoim.): Suomen tieteen historia. 3, Luonnontieteet, lääketieteet ja tekniset tieteet. Porvoo: WSOY, 2000. ISBN 951-0-23106-1.
 • Tommila, Päiviö (päätoim.): Suomen tieteen historia. 4, Tieteen ja tutkimuksen yleinen historia 1880-luvulta lähtien. Porvoo: WSOY, 2002. ISBN 951-0-23107-X.
 • Tommila, Päiviö & Korppi-Tommola, Aura: Suomen tieteen vaiheet. Helsinki: Yliopistopaino: Tieteellisten seurain valtuuskunta, 2003. ISBN 951-570-554-1.

16.7 Tiedeoppi. Tieteenfilosofia[muokkaa]

 • Ahonen, Sirkka (toim.): Ihmistä tutkimassa: Ajassa, maailmalla, ajatuksessa. Helsingissä: Otava, 1996. ISBN 951-1-14366-2.
 • Airola, Agnes ym. (toim.): Tieteen teitä. Luonnonfilosofian seuran julkaisuja 2. Helsinki: Yliopistopaino, 1992. ISBN 951-570-137-6.
 • Alanen, Pentti: Luonnontiede, lääketiede, tieteenteoria. Helsinki: Gaudeamus, 1989. ISBN 951-662-482-0.
 • Aurela, Asko: Tieteellisen toisinajattelijan käsikirja. Helsinki: Art house, 1993. ISBN 951-884-126-8.
 • Aurela, Asko: Tieteellisestä metodista. Department of Physics, University of Turku. Report series R 27. Turku: University of Turku, 1996. ISBN 951-29-0874-3.
 • Bohm, David & Peat, F. David: Tiede, järjestys ja luovuus. (Science, order and creativity, 1987.) Suomentaneet Tiina Seppälä, Jukka Jääskeläinen ja Paavo Pylkkänen. Helsinki: Gaudeamus, 1992. ISBN 951-662-539-8.
 • Fingerroos, Outi & Kurki, Tuulikki (toim.): Ääniä arkistosta: Haastattelut ja tulkinta. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2008. ISBN 978-952-222-028-8.
 • Haaparanta, Leila & Niiniluoto, Ilkka: Johdatus tieteelliseen ajatteluun. 6., korjattu painos. Helsingin yliopiston filosofian laitoksen julkaisuja 3/1986. Helsinki: Helsingin yliopisto, 1991. ISBN 951-45-4077-8.
 • Hankamäki, Jukka: Minä: Minäfilosofioiden filosofiaa. Helsinki: Yliopistopaino, 1995. ISBN 951-570-243-7.
 • Hacking, Ian: Mitä sosiaalinen konstruktionismi on?. (The social construction of what?, 1999.) Suomentanut Inkeri Koskinen. Tampere: Vastapaino, 2008. ISBN 978-951-768-224-4.
 • Heikkilä, Markku & Oksala, Teivas (toim.): Humanistisesta tutkimuksesta: Metodeja ja ajankohtaisia kysymyksiä 2. Seminaarin järjesti Suomen akatemian humanistisen toimikunnan tutkijat. Helsinki: Gaudeamus, 1981. ISBN 951-662-278-X.
 • Heikkinen, Vesa ym. (toim.): Genreanalyysi: Tekstilajitutkimuksen käsikirja. Helsinki: Gaudeamus, 2012. ISBN 978-952-495-224-8.
 • Holmén, Tom & Vilja, Iiro (toim.): Tiede ja maailmantulkinta: Kaksitoista selvitettyä tapausta. Helsinki: Art house, 2006. ISBN 951-884-395-3.
 • Holmén, Tom & Vilja, Iiro (toim.): Ihminen ja maailmanhallinta: Kaksitoista avointa tapausta. Helsinki: Art house, 2009. ISBN 978-951-884-448-1.
 • Hurtig, Johanna & Laitinen, Merja & Uljas-Rautio, Katriina (toim.): Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus, 2010. ISBN 978-952-451-486-6.
 • Husu, Liisa & Rolin, Kristina (toim.): Tiede, tieto ja sukupuoli. Helsinki: Gaudeamus, 2005. ISBN 951-662-931-8.
 • Huttunen, Markku: ”Tieteellisen tutkimuksen perusteet”: Filosofisia tarkasteluja tieteellisyydestä ja rationaalisuudesta. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta. Julkaisusarja B, Selosteita 42. Turku: Turun yliopisto, 1993. ISBN 951-29-0089-0.
 • Kaartinen-Koutaniemi, Minna: Tieteellinen ajattelu yliopisto-opinnoissa: Haastattelututkimus psykologian, teologian ja farmasian opiskelijoista. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksen tutkimuksia 221. Helsinki: Helsingin yliopisto, 2009. ISBN 978-952-10-4390-1. Teoksen verkkoversio.
 • Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa & Heinlahti, Kaisa: Mitä on tutkimus? Argumentaatio ja tieteenfilosofia. Helsinki: Gaudeamus, 2006. ISBN 951-662-932-6.
 • Kamppinen, Matti: Kaaos & kosmos. Osa 2, Kognitiivisen kulttuurintutkimuksen metodiikka ja metodologia. Turku: Turun yliopisto, täydennyskoulutuskeskus, 1995. ISBN 951-29-0521-3.
 • Kaukonen, Erkki & Manninen, Juha & Verronen, Veli (toim.): Tieteen historia ja tieteen edistyminen. Toimitettu Suomen akatemian tieteentutkimuksen yhteistyöryhmän Tampereella 27.–28.1.1984 pidetyn seminaarin pohjalta. Helsinki: Suomen akatemia, 1985. ISBN 951-715-172-1.
 • Keranto, Tapio: Tiede, näennäistiede, usko nuorten mielikuvissa ja kasvatuksessa: Tutkimuskohteen teoreettinen erittely sekä kaksi kartoitusta. Oulu: Oulun yliopisto, 1996. ISBN 951-42-4253-X.
 • Ketokivi, Mikko: Tilastollinen päättely ja tieteellinen argumentointi. Helsinki: Gaudeamus, 2009. ISBN 978-951-570-778-9.
 • Koskiaho, Briitta: Ohi, läpi ja reunojen yli: Tutkimuksenteon peruskysymyksiä. Helsinki: Gaudeamus, 1990. ISBN 951-662-493-6.
 • Kuusela, Pekka: Realistinen toimintatutkimus? Toimintatutkimus, työorganisaatiot ja realismi. Helsinki: Työturvallisuuskeskus, 2005. ISBN 951-810-280-5.
 • Laitinen, Ilpo: Autenttinen evaluaatioetiikka. Väitöskirja: Lapin yliopisto. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2008. ISBN 978-952-484-196-2.
 • Lehti, Raimo: Tieteen rannalla: Pohdiskeluja tieteen arvosta ja merkityksestä. Helsingissä: Ursa, 2005. ISBN 952-5202-61-5.
 • Lehti, Raimo & Häyry, Matti (toim.): Tiedeyhteisö – onko sitä?. Suomen tieteentutkimuksen seuran Helsingissä 21.–22.3.1986 järjestämään seminaariin perustuen toimittaneet Raimo Lehti ja Matti Häyry. Helsinki: Suomen akatemia, 1987. ISBN 951-715-206-X.
 • Lehti, Raimo & Markkanen, Tapio (toim.): Tieteen tienhaaroja: Ristiriitojen kautta tietoon. Sisältää Helsingin yliopiston keväällä 1993 järjestämän Studia generalia -luentosarjan Maailmankaikkeus: Ristiriidat ja tiede esitelmät. Helsinki: Ursa, 1994. ISBN 951-9269-69-X.
 • Leikola, Anto: Ihmisen tieto ja vastuu. Helsinki: Yleisradio, 1968.
 • Luukka, Minna-Riitta: Akateemista metadiskurssia: Tieteellisten tekstien tekstuaalisia, interpersonaalisia ja kontekstuaalisia piirteitä. Jyväskylä: Korkeakoulujen kielikeskus, 1992. ISBN 951-680-741-0.
 • Luukka, Minna-Riitta: Puhuttua ja kirjoitettua tiedettä: Funktionaalinen ja yhteisöllinen näkökulma tieteen kielen interpersonaalisiin piirteisiin. Väitöskirja: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 1995. ISBN 951-34-0635-0.
 • Medawar, Peter: Ohjeita nuorelle tiedemiehelle. (Advice to a young scientist, 1979.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra Cognita, 2011. ISBN 952-5202-44-5.
 • Meurman-Solin, Anneli & Pyysiäinen, Ilkka (toim.): Ihmistieteet tänään. Helsinki: Gaudemus: Helsingin yliopiston tutkijakollegium, 2005. ISBN 51-662-935-0.
 • Mikkeli, Heikki & Pakkasvirta, Jussi: Tieteiden välissä? Johdatus monitieteisyyteen, tieteidenvälisyyteen ja poikkitieteisyyteen. Helsinki: WSOY Oppimateriaalit, 2007. ISBN 978-951-0-31780-8.
 • Niemelä, Jussi K. & Tammisalo, Osmo: Keisarinnan uudet (v)aatteet: Naistutkimus luonnontieteen näkökulmasta. Helsinki: Terra cognita, 2006. ISBN 952-5202-95-X.
 • Perhoniemi, Tuukka: Mitan muunnelmat: Miten määritämme maailmaa, ihmistä ja tietoa. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Tampere: Vastapaino, 2014. ISBN 978-951-768-433-0.
 • Pietilä, Veikko: Miten tiede kehittyy? Tiedusteluretkiä tieteenteorian kentälle. Tampere: Vastapaino, 1983. ISBN 951-9066-05-5.
 • Rydman, Jan (toim.): Matkalla tulevaisuuteen: Tieteen päivät 1999. Helsinki: Tieteellisten seurain valtuuskunta, 1999. ISBN 951-96492-4-7.
 • Seppänen, Jouko: Johdatus tieteen historiaan: Luonnonfilosofia ja tiede antiikista renessanssiin. Tieteen historia ja filosofia, Klassiset tieteet. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, tietotekniikan osasto, 1995. ISBN 951-22-4126-9.
 • Seppänen, Jouko: Mandelbrotin joukko tietokoneajan luomiskertomuksena: Ihmisen arvoitus ja kehitysoppi systeemiajattelun kuvastimessa. Tieteen historia ja filosofia, Matemaattiset tieteet. Espoo: Teknillinen korkeakoulu, tietotekniikan osasto, 1998. ISBN 951-22-4126-9.
 • Snow, C. P.: Kaksi kulttuuria. (The two cultures, 1963.) Johdanto: Stefan Collini. Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 1998. ISBN 952-5202-12-7.
 • Soininen, Marjaana: Tieteellisen tutkimuksen perusteet. Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja A 43. Kasvatusalan julkaisuja. Turku: Turun yliopisto, 1995. ISBN 951-29-0587-6.
 • Tieteen historia ja tieteen edistyminen. Toimittaneet Erkki Kaukonen, Juha Manninen ja Veli Verronen Suomen akatemian tieteentutkimuksen yhteistyöryhmän Tampereella 27.–28.1.1984 pidetyn seminaarin pohjalta. Helsinki: Suomen akatemia: VAPK, 1985. ISBN 951-715-172-1.
 • Tieteen myytit ja harhat: Edistyksen päivät 85 -seminaariraportti. Helsinki: Edistyksellinen tiedeliitto, 1986. ISBN 951-99753-9-X.
 • Tirronen, Kerttu & Rautanen, Teemu & Ukskoski, Leena: Tutkijan julkaisuopas. Espoo: Valtion teknillinen tutkimuskeskus, tietopalvelu, 1998. ISBN 951-38-4611-3.
 • Töttö, Pertti: Max Weberin tieteenteoriasta. Kuopio: Kuopion yliopisto, 2004. ISBN 951-781-472-0.
 • Valtonen, Hannu & Koivula, Ulla-Maija (toim.): Humanismi ja tiede. Sosiaalipolitiikan laitos. Tutkimuksia 56. Tampere: Tampereen yliopisto, 1980. ISBN 951-44-1152-8.
 • Venkula, Jaana (toim.): Ajatuksen voima: Tieto, usko ja kauneus ihmisen kohtalossa: [Edistyksen päivät 89 -seminaarijulkaisu]. Helsinki: Edistyksellinen tiedeliitto, 1990. ISBN 952-90-2167-4.
 • Venkula, Jaana: Tietämisen taidot: Tieteelliseen toimintaan harjaantuminen yliopisto-opinnoissa. Philosophica-sarja. Helsinki: Gaudeamus, 1988. ISBN 951-662-455-3.
 • Wilson, Edward O.: Konsilienssi. (Consilience: The unity of knowledge, 1998.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2001. ISBN 952-5202-54-2.

Tutkimusmenetelmät[muokkaa]

 • Belt, Pekka & Möttönen, Matti & Härkönen, Janne: Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen: Versio 1.0. Oulun yliopiston tuotantotalouden osaston työpapereita 1/2010. Oulu: Oulun yliopisto, 2010. ISBN 978-951-42-6129-9.
 • Eriksson, Päivi & Koistinen, Katri: Monenlainen tapaustutkimus. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus, 2005. ISBN 951-698-123-2.
 • Eskola, Jari & Hämäläinen, Juha: Pilkusta asiaa: Ohjeita tieteellisen esseen kirjoittajalle. 2. uudistettu painos. Kuopio: Kuopion yliopisto, sosiaalitieteiden laitos, 1995. ISBN 951-781-400-3.
 • Eskola, Jari (toim.): Kirjoituksia tieteellisestä kirjoittamisesta. Tampere: TAJU, 1998. ISBN 951-44-4416-7.
 • Fingerroos, Outi (toim.): Muistitietotutkimus: Metodologisia kysymyksiä. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. ISBN 951-746-860-1.
 • Heikkilä, Tarja: Tilastollinen tutkimus. 7. uudistettu painos. Helsinki: Edita, 2008. ISBN 978-951-37-4812-8.
 • Heikkinen, Hannu L. T. & Huttunen, Rauno & Moilanen, Pentti (toim.): Siinä tutkija missä tekijä: Toimintatutkimuksen perusteita ja näköaloja. Jyväskylä: Atena, 1999. ISBN 951-796-164-2.
 • Heikkinen, Hannu L. T. & Rovio, Esa & Syrjälä, Leena (toim.): Toiminnasta tietoon: Toimintatutkimuksen menetelmät ja lähestymistavat. 2. tarkistettu painos. Helsinki: Kansanvalistusseura, 2007. ISBN 978-951-9140-36-0.
 • Hirsjärvi, Sirkka ym.: Tutkimus ja sen raportointi. 4. uudistettu painos. Helsinki: Kirjayhtymä, 1992 (6. painos 1995). ISBN 951-26-3705-7.
 • Hirsjärvi, Sirkka & Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula: Tutki ja kirjoita. 15. uudistettu painos. Helsinki: Tammi, 2009. ISBN 978-951-31-4836-2.
 • Hurtig, Johanna & Laitinen, Merja & Uljas-Rautio, Katriina (toim.): Ajattele itse! Tutkimuksellisen lukutaidon perusteet. Jyväskylä: PS-kustannus, 2010. ISBN 978-952-451-486-6.
 • Häkkinen, Kirsti: Fenomenografisen tutkimuksen juuria etsimässä: Teoreettinen katsaus fenomenografisen tutkimuksen lähtökohtiin. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, opettajankoulutuslaitos, 1996. ISBN 951-34-0742-X.
 • Häkkinen, Antti & Salasuo, Mikko: Salattu, hävetty, vaiettu: Miten tutkia piilossa olevia ilmiöitä. Tampere: Vastapaino, 2015. ISBN 978-951-768-496-5.
 • Immonen, Kari (toim.): Tieteen historia – tieteen kritiikki. Turku: Turun yliopiston historian laitos, 1988. ISBN 951-880-050-2.
 • Jänne, Juhani: Tieteellisen kirjoittamisen opas. Kuopio: AIVI Academic Press, 2005. ISBN 951-781-478-X.
 • Järventausta, Hanna & Moisala, Markku & Toivakka, Sari: Tutkimalla oppii: Tutkimuksenteko-opas. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1999. ISBN 951-0-22651-3.
 • Kananen, Jorma: Kvantti: Kvantitatiivinen tutkimus alusta loppuun. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2008. ISBN 978-951-830-138-0.
 • Kangasharju, Helena & Majapuro, Marketta: Tutkimusraportin kirjoittaminen. Uudistettu painos. Helsinki: Helsingin kauppakorkeakoulu, 2005. ISBN 951-791-951-4.
 • Kinnunen, Merja & Löytty, Olli (toim.): Tieteellinen kirjoittaminen. Tampere: Vastapaino, 2002 (2. painos 2007). ISBN 951-768-110-0.
 • Kinttula, Outi: Tiedonsirpaleista kokonaisuuteen? Kasvatustieteen opiskelijoiden kuvauksia tieteestä ja maailmankatsomuksesta opintojen loppuvaiheessa. SYL-julkaisu 2/1992. Perustuu Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen laitokselle tehtyyn pro gradu -työhön. Helsinki: Suomen ylioppilaskuntien liitto, 1992. ISBN 951-703-179-3.
 • Kiriakos, Carol & Svinhufvud, Kimmo: Tohtoritakuu: Kirjoittamisen opas jatko-opiskelijalle ja tutkijalle. Helsinki: Art House, 2015. ISBN 978-951-884-501-3.
 • Kuula, Arja: Toimintatutkimus: Kenttätyötä ja muutospyrkimyksiä. Väitöskirja: Tampereen yliopisto. Tampere: Vastapaino, 1999 (2. painos 2001). ISBN 951-768-062-7.
 • Kyrö, Paula: Tutkimusprosessi valintojen polkuna. Tampereen yliopisto, ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskus, Yrittäjyyskasvatuksen julkaisusarja 1/2004. Hämeenlinna: Tampereen yliopisto, 2004. ISBN 951-44-5868-0.
 • Laine, Markus & Bamberg, Jarkko & Jokinen, Pekka (toim.): Tapaustutkimuksen taito. Helsinki: Gaudeamus, 2007. ISBN 978-952-495-032-9.
 • Lehtola, Mika: Tuomioita ja visioita: Toisin ajatellen. Helsinki: M. Lehtola, 1996. ISBN 952-90-7497-2.
 • May, Eva: Tiedettä englanniksi: Akateemisen kirjoittamisen käsikirja. Jyväskylä: Korkeakoulujen kielikeskus, 1993. ISBN 951-34-0093-X.
 • Metsämuuronen, Jari: Kokeellisen tutkimuksen perusteet ihmistieteissä. Helsinki: International Methelp, 2005. ISBN 952-5372-17-0.
 • Metsämuuronen, Jari: Monitasomallituksen perusteet. Helsinki: International Methelp Ky, 2008. ISBN 978-952-5372-27-4.
 • Nummenmaa, Tapio ym.: Tutkimusaineiston analyysi. Helsinki Porvoo: WSOY, 1997. ISBN 951-0-21369-1.
 • Ruusuvuori, Johanna & Tiittula, Liisa (toim.): Haastattelu: Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino, 2005. ISBN 951-768-169-0.
 • Ruusuvuori, Johanna & Nikander, Pirjo & Hyvärinen, Matti (toim.): Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-768-309-8.
 • Räsänen, Pekka & Anttila, Anu-Hanna & Melin, Harri (toim.): Tutkimus menetelmien pyörteissä. Jyväskylä: PS-Kustannus, 2005. ISBN 952-451-107-X.
 • Uusitalo, Hannu: Tiede, tutkimus ja tutkielma: Johdatus tutkielman maailmaan. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991 (7. painos 2001). ISBN 951-0-17457-2.
 • Valkonen, Tapani & Koskinen, Seppo & Martelin, Tuija (toim.): Rekisteriaineistot yhteiskunta- ja terveystutkimuksessa. Helsinki: Gaudeamus, 1998. ISBN 951-662-728-5.
 • Varto, Juha (toim.): Kohti elämismaailman ja ihmisen laadullista tutkimista. Uudistettu ja laajennettu laitos. Tampere: Suomen fenomenologinen instituutti, 1994. ISBN 951-96984-2-6.
 • Vilkka, Hanna: Tutki ja mittaa: Määrällisen tutkimuksen perusteet. Helsinki: Tammi, 2007. ISBN 978-951-26-5641-7.
 • Vilkka, Matti (toim.): Kohtaaminen taitona: Dialogisuus ihmistutkimuksen lähtökohtana ja menetelmänä. Lahti: Lahden ammattikorkeakoulu, 1996. ISBN 951-827-001-5.

Laadullinen tutkimus[muokkaa]

 • Alasuutari, Pertti: Laadullinen tutkimus 2.0. 4. uudistettu painos. Tampere: Vastapaino, 2011. ISBN 978-951-768-385-2.
 • Kananen, Jorma: Kvali: Kvalitatiivisen tutkimuksen teoria ja käytänteet. Jyväskylä: Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2008. ISBN 978-951-830-146-5.
 • Lappalainen, Sirpa ym. (toim.): Etnografia metodologiana: Lähtökohtana koulutuksen tutkimukseen. Osa artikkeleista julkaistu aiemmin Naistutkimus-lehdessä. Tampere: Vastapaino, 2007. ISBN 978-951-768-201-5.
 • Metsämuuronen, Jari: Laadullisen tutkimuksen perusteet. 3. uudistettu painos. Helsinki: International Methelp, 2008. ISBN 978-952-5372-24-3.
 • Puusa, Anu & Juuti, Pauli (toim.): Menetelmäviidakon raivaajat: Perusteita laadullisen tutkimuslähestymistavan valintaan. Helsinki: JTO, 2011. ISBN 978-951-9411-52-1.
 • Suoranta, Juha: Tekstit, murrokset ja muutos: Kolme näkökulmaa laadullisen tutkimuksen metodologiaan. Väitöskirja, Lapin yliopisto. Acta Universitatis Lapponiensis 10. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 1995. ISBN 951-634-449-6.
 • Syrjälä, Leena ym.: Laadullisen tutkimuksen työtapoja. Helsinki: Kirjayhtymä, 1994 (3. painos 1996). ISBN 951-26-3948-3.
 • Syrjäläinen, Eija & Eronen, Ari & Värri, Veli-Matti (toim.): Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin. Tampere: Tampere University Press, 2007. ISBN 978-951-44-6827-8.
 • Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 6. uudistettu laitos. Helsinki: Tammi, 2009. ISBN 978-951-31-5369-4.
 • Varto, Juha (toim.): Kohti elämismaailman ja ihmisen laadullista tutkimista. Sufi-tutkimuksia 11. Uudistettu ja laajennettu laitos. Tampere: Suomen fenomenologinen instituutti: Tampereen yliopisto, 1994. ISBN 951-96984-2-6.
Verkkojulkaisut[muokkaa]

Tieteen etiikka[muokkaa]

 • Clarkeburn, Henriikka & Mustajoki, Arto: Tutkijan arkipäivän etiikka. Tampere: Vastapaino, 2007. ISBN 978-951-768-212-1.
 • Hallamaa, Jaana (toim.): Etiikkaa ihmistieteille. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan julkaisuja. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2006. ISBN 951-746-828-8.
 • Jalkanen, Hannu & Palmroth, Aino (toim.): Tieteellisen toiminnan vastuu. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, 1985. ISBN 951-9113-17-7.
 • Karjalainen, Sakari (toim.): Tutkijan eettiset valinnat. Helsinki: Gaudeamus, 2002. ISBN 951-662-852-4.
 • Karppela, Lasse: Tiede ja tutkijan sosiaalinen vastuu: Joseph Ben-Davidin, Roger Sperryn ja Knut Erik Tranøyn käsitykset tieteestä ja tutkijan sosiaalisesta vastuusta. Väitöskirja: Helsingin yliopisto. Kouvola: Lasse Karppela, 2006. ISBN 952-92-0193-1. Teoksen verkkoversio (PDF).
 • Kuula, Arja: Tutkimusetiikka: Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. Tampere: Vastapaino, 2006. ISBN 951-768-172-0.
 • Pietilä, Anna-Maija & Länsimies-Antikainen, Helena (toim.): Etiikkaa monitieteisesti: Pohdintaa ja kysymyksiä. Kuopio: Kuopion yliopisto, 2008. ISBN 978-951-27-0704-1.
 • Pohjola, Anneli (toim.): Eettisesti kestävä sosiaalitutkimus. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja. Työpapereita C 47. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2003. ISBN 951-634-904-8.
 • Tutkimuksen eettinen arviointi Suomessa. Helsinki: Tutkimuseettinen neuvottelukunta, valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta, koe-eläintoiminnan yhteistyöryhmä, biotekniikan neuvottelukunta ja geenitekniikan lautakunta, 2006. ISBN 952-485-196-2. Teoksen verkkoversio (PDF).

16.706 Järjestöt[muokkaa]

 • Lind, Kimmo: Radikalismista aikalaisanalyysiin: Tutkijaliiton kehitys 1970-luvulta 1990-luvulle. Jyväskylä: Kampus kustannus, 1998. ISBN 951-9113-45-2.

16.707 Oppikirjat. Harjoituskirjat[muokkaa]

 • Heinisuo, Rami & Ekholm, Kai: Elektronisen viittaamisen opas. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston kirjasto, 1997. ISBN 951-34-0881-7.
 • Kakkuri-Knuuttila, Marja-Liisa (toim.): Argumentti ja kritiikki: Lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot. Helsinki: Gaudeamus, 1998 (7. painos 2007). ISBN 951-662-738-2.

16.8 Tiedepolitiikka[muokkaa]

 • Fogelberg, Paul & Persson, Per-Edvin (toim.): Tieteellisten julkaisujen kustantaminen ja markkinointi Suomessa. Raportti seminaarista Lammin biologisella asemalla 4–5.11.1986. Helsinki: Tieteellisten seurain valtuuskunta, 1987.
 • Hankamäki, Jukka: Contra Academia: Tutkielma tiedepoliittisesta vallasta. Helsinki: Feenix Kustannus, 2005. ISBN 978–951–98538–3–3. Verkkojulkaisu (PDF).
 • Hautamäki, Antti: Ristiriitainen tiedepolitiikkamme : suuntana innovaatiot vai sivistys?.
 • Hohti, Paavo (toim.): Perinteet ja tulevaisuus: Suomen tieteen ulottuvuuksia. Tieteen päivät. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1983. ISBN 951-0-11736-6.
 • Johansson, Marjut & Nuolijärvi, Pirkko & Pyykkö, Riitta (toim.): Kieli työssä: Asiantuntijatyön kielelliset käytännöt. Helsinki: Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2011. ISBN 978-952-222-265-7.
 • Kailo, Kaarina & Sunnari, Vappu & Vuori, Heli (toim.): Tasa-arvon haasteita globaalin ja lokaalin rajapinnoilla. Oulu: Universities of Oulu and Lapland, 2004. ISBN 951-42-7290-0.
 • Kantasalmi, Kari (toim.): Yliopiston ajatusta etsimässä. Julkaissut Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiö. Helsinki: Gaudeamus, 1990. ISBN 951-662-497-9.
 • Karvonen, Erkki & Kortelainen, Terttu & Saarti, Jarmo: Julkaise tai tuhoudu! Johdatus tieteelliseen viestintään. Tampere: Vastapaino, 2014. ISBN 978-951-768-425-5.
 • Kortelainen, Terttu: Kansainvälisiä piirteitä Suomen tieteellisissä kausijulkaisuissa. Oulu: Oulun yliopiston kirjasto, 1994. ISBN 951-42-3789-7.
 • Kuitunen, Jorma (toim.: Tiede, kriittisyys, yhteiskunta: Näkökulmia ja taustoja tieteen käytäntösuhteeseen. Tampere: Tampereen yliopisto, aluetieteen laitos, 1988. ISBN 951-44-2278-3.
 • Labinger, Jay A. & Collins, Harry (toim.): Ainoa kulttuuri? Keskustelua luonnontieteestä. (The one culture?: A conversation about science, 2001.) Suomentanut Kimmo Pietiläinen. Helsinki: Terra cognita, 2006. ISBN 952-5202-61-5.
 • Lehti, Raimo & Rydman, Jan (toim.): Imago mundi: Ihmisen ja tieteen uudet maailmat. Tieteen päivät. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1993. ISBN 951-0-18320-2.
 • Leikola, Anto: Tiede on ihmisten tekoa: Kirjoitelmia ja kolumneja. Helsinki: Yliopisto-lehti, Yliopistopaino, 1993. ISBN 951-570-182-1.
 • Linko, Maaria: Asiantuntija vai julkkis? Tietokirjallisuus ja tietokirjailijat mediassa. Helsinki: Suomen tietokirjailijat, 2010. ISBN 978-952-67356-1-0.
 • Löppönen, Paavo & Mäkelä, Pirjo H. & Paunio, Keijo (toim.): Tiede ja etiikka. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991. ISBN 951-0-17429-7.
 • Mäkelä, Klaus (toim.): Tieteen vapaus ja tutkimuksen etiikka. Helsinki: Tammi, 1987. ISBN 951-30-6809-9.
 • Muhonen, Reetta & Puuska, Hanna-Mari: Tutkimuksen kansallinen tehtävä. Tampere: Vastapaino, 2014. ISBN 978-951-768-416-3.
 • Niemelä, Pirkko ym.: Miten kirjoitan tieteellisen artikkelin: Tieteellinen kirjoittaminen ja kansainvälinen julkaiseminen. Porvoo Helsinki Juva: WSOY, 1991. ISBN 951-0-16645-6.
 • Niiniluoto, Ilkka: Dynaaminen sivistysyliopisto: Sata puhetta ja kirjoitusta vuosilta 1987–2009. Helsinki: Gaudeamus, 2011. ISBN 978-952-495-194-4.
 • Niitemaa, Timo: Tiedettä ihmisen mitalla. Turku: Kirja-Aurora, 2006. ISBN 951-29-3037-4.
 • Ojanen, Karoliina & Mulari, Heta & Aaltonen, Sanna (toim.): Entäs tytöt: Johdatus tyttötutkimukseen. Tampere: Vastapaino, 2011. ISBN 978-951-768-318-0.
 • Pekonen, Osmo: Ranskan tiede: Kuuluisia kouluja ja instituutioita. Helsinki: Art House, 1995. ISBN 951-884-181-0.
 • Naistutkijat tiedemaailmassa : kertomuksia tutkimusprosesseista / Jaana Saarinen.
 • Saresma, Tuija & Rossi, Leena-Maija & Juvonen, Tuula (toim.): Käsikirja sukupuoleen. Tampere: Vastapaino, 2010. ISBN 978-951-768-247-3.
 • Strellman, Urpu & Vaattovaara, Johanna (toim.): Tieteen yleistajuistaminen. Helsinki: Gaudeamus, 2013. ISBN 978-952-495-263-7.
 • Venkula, Jaana: Tieteen kirot ja siunaukset: Edistyksen päivät 87 -seminaariraportti. Helsinki: Edistyksellinen tiedeliitto, 1988. ISBN 951-99968-1-8.
 • Venkula, Jaana: Tieteellisen toiminnan ulottuvuuksia: Osa 1: Tiedon suhde toimintaan. Helsinki: Yliopistopaino, 1993. ISBN 951-570-179-1.
 • Venkula, Jaana: Tieteellisen toiminnan ulottuvuuksia. Osa 2, Tiede, etiikka, viisaus. Helsinki: Yliopistopaino, 1993. ISBN 951-570-180-5.
 • Vesikansa, Jyrki (toim.): Esimerkki tutkimuksen harharetkistä: Arvioita Tandemin osatutkimuksesta Mainonta ja yhteiskunta. Helsinki: Korkeakoulu- ja tiedepoliittinen tutkimussäätiö, 1976. ISBN 951-9252-13-4.
 • Wiio, Osmo A.: Cyranon nenä: Pakinoita tieteen maailmasta. Helsinki: AW-tietotuote, 1990. ISBN 951-96141-0-9.
 • Wiio, Osmo A.: Kansalaisten tiedot tieteellisistä asioista. Helsinki: Helsingin yliopisto, viestinnän laitos, 1993. ISBN 951-45-6538-X.
 • Väisänen, Annikki (toim.): Tieteestä tiedottaminen: Tutkimustiedotuksen ja tieteen yleistajuistamisen opas. Julkaisija Valtionhallinnon kehittämiskeskus, Suomen akatemia. Helsinki: Valtion painatuskeskus, 1987. ISBN 951-860-614-5.
 • Vänskä, Annamari (toim.): Näkyvä(i)seksi: Tutkimuksia kuvien sukupuolikulttuurista. Helsinki: Taidehistorian seura, 2002. ISBN 951-97900-7-1.

16.8065 Kokoukset[muokkaa]

 • Hamberg, Jan-Christian (toim.): Kansantajuinen tietokirjallisuus Pohjoismaissa: Seminaarijulkaisu. Helsinki: Pohjola-Norden, 1986. ISBN 951-95742-8-X.

16.809 Historia[muokkaa]

 • Huumo, Katja: ”Perkeleen kieli”: Suomen kieli ja poliittisesti korrekti tiede 1800-luvulla. Väitöskirja: Helsingin yliopisto 2006. Helsinki: Suomen tiedeseura, 2005. ISBN 951-653-338-8.
 • Ruuskanen, Jali: Näin saatiin Suomeen tiedelehti: Tiede 2000. Helsinki: Tieteen tiedotus, 2009. ISBN 978-951-98855-7-5.