Laki eräiden valtakunnan yhteyteen palautetun alueen asukkaiden kansalaisuudesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Suomen asetuskokoelma 838/1941.


L a k i
eräiden valtakunnan yhteyteen palautetun alueen asukkaiden
kansalaisuudesta.
Annettu Helsingissä 6 päivänä joulukuuta 1941.
____________


 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §.

Ne henkilöt, jotka jälkeen 12 päivän maaliskuuta 1940 jäivät asumaan Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitolle luovutetulle alueelle ja olivat sitä ennen olleet Suomen kansalaisia, saavat takaisin alueluovutuksen johdosta menettämänsä Suomen kansalaisuuden, jos he tämän lain voimaan tullessa asuvat maassa ja tekevät kansalaisuuden haluamisesta ilmoituksen jäljempänä säädetyssä järjestyksessä.

Ilmoitus kansalaisuuden haluamisesta on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa tämän lain voimaantulosta lääninhallitukselle tai sen tehtävien hoitajalle siinä läänissä, jossa ilmoituksen tekijällä on kotipaikka, tai, jos se häneltä puuttuu, siinä läänissä, missä ilmoituksen tekijä oleskelee. Vajavaltaisen puolesta tekee ilmoituksen isä tai äiti tahi holhooja tai asiaa varten määrätty uskottu mies.

Kansalaisuus katsotaan saaduksi sinä päivänä, jona ilmoitus on tehty, jos 1 momentissa mainitut edellytykset silloin olivat olemassa.

2 §.

Edellä kansalaisuuden palauttamista varten säädetyssä järjestyksessä saakoon lapsi, joka on syntynyt vanhempien tai äidin jäätyä asumaan Neuvostoliitolle luovutetulle alueelle, Suomen kansalaisuuden, jos vanhemmilla tai jommallakummalla heistä oli Suomen kansalaisoikeudet 12 päivänä maaliskuuta 1940.

3 §.

Tässä laissa tarkoitetuissa tapauksissa määräytyy vajavaltaisuus Suomen lain mukaan.

4 §.

Henkilöt, jotka neuvostoviranomaisten toimesta sijoitettuina tai muutoin ovat asettuneet asumaan 1 §:ssä tarkoitetulle tai Suomesta vuokratulle alueelle sen ollessa Neuvostoliiton hallussa, voivat saada Suomen kansalaisuuden vain siinä järjestyksessä, kuin laissa Suomen kansalaisuuden saamisesta ja menettämisestä on säädetty.

5 §.

Niillä 1 §:ssä tarkoitetulla tai Suomesta vuokratulla alueella asuneilla henkilöillä, jotka eivät tämän lain mukaan pääse osallisiksi Suomen kansalaisuudesta, on oikeus viedä maasta mukanaan heille laillisesti kuuluvaksi katsottava irtain omaisuus.

6 §.

Tarkempia määräyksiä tämän lain soveltamisesta annetaan asetuksella.

Helsingissä 6 päivänä joulukuuta 1941.


Tasavallan Presidentti
RISTO RYTI.


Pääministerin estyneenä ollessa
Ministeri Väinö Tanner.


Katso myös[muokkaa]