Asetus eräiden valtakunnan yhteyteen palautetun alueen asukkaiden kansalaisuudesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Suomen asetuskokoelma 842/1941.


A s e t u s
eräiden valtakunnan yhteyteen palautetun alueen
asukkaiden kansalaisuudesta.
Annettu Helsingissä 6 päivänä joulukuuta 1941.
____________


 Sisäasiainministerin esittelystä säädetään eräiden valtakunnan yhteyteen palautetun alueen asukkaiden kansalaisuudesta 6 päivänä joulukuuta 1941 annetun lain 6 §:n sekä sotilashallinnon jatkamisesta valtakunnan yhteyteen palautetulla alueella samana päivänä annetun lain nojalla:

1 §.

Joka haluaa saada takaisin Suomen kansalaisuuden siinä järjestyksessä kuin eräiden valtakunnan yhteyteen palautetun alueen asukkaiden kansalaisuudesta 6 päivänä joulukuuta 1941 annetussa laissa on säädetty, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen lääninhallitukselle siinä läänissä, jossa ilmoituksen tekijällä on kotipaikka tai, jos se häneltä puuttuu, siinä läänissä, missä ilmoituksen tekijä oleskelee.

Ilmoituksessa on annettava tiedot asianomaisen henkilön nimestä, iästä, uskontunnustuksesta ja asuinpaikasta sekä, milloin ilmoitus koskee vajavaltaista, myös hänen vanhemmistaan. Lisäksi on ilmoitusta tehtäessä esitettävä selvitys siitä, missä kansalaiseksi ilmoittautuva edellä mainitun lain voimaan tullessa on asunut, ja mainittava, missä hän ennen 12 päivää maaliskuuta 1940 viimeksi tässä maassa on ollut hengille kirjoitettu sekä kirkonkirjoihin tai siviilirekisteriin merkitty.

2 §.

Lääninhallituksen on, sittenkuin se on päätöksellään todennut Suomen kansalaisuuden ilmoituksen nojalla saaduksi, viipymättä tiedoitettava kansalaisuuden saamisesta asianomaiselle henkikirjoittajalle tai hänen tehtäviensä hoitajalle ja sen uskonnollisen yhdyskunnan asianomaiselle viranomaiselle, johon henkilö on kuulunut, tai, jollei hän ole kuulunut sellaiseen, sen siviilirekisterin pitäjälle, johon hänet on merkitty. Tiedoituksesta tulee 1 §:ssä mainittujen henkilötietojen lisäksi käydä ilmi, minä päivänä kansalaisuus on saatu takaisin.

3 §.

Kun Suomen kansalaisuuden saamista tarkoittava ilmoitus on tehty eräiden valtakunnan yhteyteen palautetun alueen asukkaiden kansalaisuudesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitetun lapsen puolesta, on ilmoituksen vastaanottaneen lääninhallituksen, jos seurauksena ilmoituksesta sanotun lain mukaan on kansalaisuuden saaminen, viipymättä tiedoitettava päätöksestään asianomaiselle henkikirjoittajalle tai hänen tehtäviensä hoitajalle ja sen uskonnollisen yhdyskunnan asianomaiselle viranomaiselle, johon henkilö tulee liittymään, tai, jollei hän sellaiseen liity, sen siviilirekisterin pitäjälle, johon hänet on merkittävä.

Edellä 1 momentissa mainitussa tapauksessa on soveltuvin kohdin noudatettava 1 §:n säännöksiä.

4 §.

Tarkempia ohjeita tämän asetuksen soveltamisesta antaa tarvittaessa sisäasiainministeriö.

Helsingissä 6 päivänä joulukuuta 1941.


Tasavallan Presidentti
RISTO RYTI.


Sisäasiainministeri Toivo Horelli.