Laki kahden uuden hovioikeuden perustamisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Suomen asetuskokoelma 318/1976.


L a k i
kahden uuden hovioikeuden perustamisesta.
Annettu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 1976.
____________


 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §.

Yleisiksi ylioikeuksiksi Turun, Vaasan, Itä-Suomen ja Helsingin hovioikeuksien lisäksi perustetaan Kouvolan ja Rovaniemen hovioikeudet.

2 §.

Kouvolan hovioikeus aloittaa toimintansa 1 päivänä lokakuuta 1977 ja Rovaniemen hovioikeus 1 päivänä lokakuuta 1978.

3 §.

Uuden hovioikeuden tuomiopiiriin kuuluvan yleisen alioikeuden ratkaisuun haetaan muutosta uudessa hovioikeudessa, jos muutoksenhaun määräaika päättyy hovioikeuden toiminnan aloittamispäivänä tai sen jälkeen.

Hovioikeuden tarkastettavaksi alistettava 1 momentissa tarkoitetun alioikeuden päätös on alistettava uuden hovioikeuden tarkastettavaksi, mikäli päätös julistetaan enintään kolmeakymmentä päivää ennen hovioikeuden toiminnan aloittamispäivää.

Muutosta uuden hovioikeuden tuomiopiiriin kuuluvan lääninhallituksen tai maistraatin tahi muun viranomaisen päätökseen, johon saadaan hakea muutosta hovioikeudessa, on haettava uudessa hovioikeudessa, mikäli päätös annetaan enintään kolmeakymmentä päivää ennen hovioikeuden toiminnan aloittamispäivää.

4 §.

Asetuksella voidaan säätää uuden hovioikeuden tuomiopiiriin kuuluvasta yleisestä alioikeudesta tai muusta viranomaisesta 1 päivänä tammikuuta 1976 tai sen jälkeen muuhun hovioikeuteen saapuneiden, hovioikeudessa käsittelemättä olevien asioiden siirtämisestä uuteen hovioikeuteen.

5 §.

Toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen uuden hovioikeuden toiminnan aloittamiseksi 2 §:ssä säädettynä määräpäivänä, voidaan ryhtyä jo ennen mainittua ajankohtaa.

Uuden hovioikeuden viran tai toimen haltija voidaan myös määrätä hoitamaan tehtäviään jo ennen hovioikeuden toiminnan aloittamista.

6 §.

Ennen uuden hovioikeuden toiminnan aloittamista julistetaan jäsenen, sihteerin, kanneviskaalin, viskaalin ja kirjaajan virat haettaviksi korkeimmalta oikeudelta, joka tekee virkaehdotukset jäsenen virkoihin ja täyttää muut siltä haetut virat. Kansliapäällikön virka julistetaan haettavaksi oikeusministeriöltä.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun henkilökunnan, jonka on aloitettava työskentelynsä viimeistään uuden hovioikeuden aloittaessa toimintansa, ottaa hovioikeuden presidentti.

7 §.

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.


Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 1976.


Tasavallan Presidentti
URHO KEKKONEN


Oikeusministeri Kristian Gestrin


Katso myös[muokkaa]