Laki pankkien tehtävien hoitamisesta vallankumousaikana

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen Kansanvaltuuskunnan asetuskokoelma 8.2.1918/18.


L a k i
pankkien tehtävien hoitamisesta vallankumousaikana.
Annettu Helsingissä, 8 päivänä helmikuuta 1918.
_______________


1 §.

Sellaisen pankin puolesta, joka ilman Kansanvaltuuskunnan Raha-asiain Osaston suostumusta pitää liikkeensä suljettuna, voi Suomen Pankki suorittaa sen pankin tililtä vaadittuja, selvästi todistettuja saatavia, sikäli kuin katsotaan pulaan joutuneen kansan avustamiseksi olevan välttämätöntä ja hyödyllistä.

Mitään velvollisuutta tällä tavoin tai muutoinkaan hoitaa liikkeensä sulkeneitten pankkien tehtäviä ei Kansanvaltuuskunnan Raha-asiain Osastolla tahi Suomen Pankilla ole.

2 §.

Kun Suomen Pankki suorittaa liikkeensä sulkeneen Pankin puolesta tämän asiakkaiden saatavia, on vallankumousaikana asianomaisen pankin ja sen asiakkaan yhteisesti maksettava veroa valtiolle seuraavan asteikon mukaan:

        Enintään 1,000 Smk:n määrältä viikossa 1 sadasosa

Yli 1,000, enintään 2,000 Smk:n määrältä viikossa 2 sadasosaa

Yli 2,000, enintään 3,000 Smk:n määrältä viikossa 3 sadasosaa

Yli 3,000, enintään 4,000 Smk:n määrältä viikossa 4 sadasosaa

Yli 4,000, enintään 5,000 Smk:n määrältä viikossa 5 sadasosaa

Yli 5,000, enintään 6,000 Smk:n määrältä viikossa 6 sadasosaa

Yli 6,000, enintään 7,000 Smk:n määrältä viikossa 7 sadasosaa

Yli 7,000, enintään 8,000 Smk:n määrältä viikossa 8 sadasosaa

Yli 8,000, enintään 9,000 Smk:n määrältä viikossa 9 sadasosaa

Suuremmalta               määrältä viikossa 10 sadasosaa

Tästä verosta on puolet asianomaisen pankin maksettava, ja voidaan se ilman muuta veloittaa sen Suomen Pankissa olevalta tililtä; toisen puolen maksakoon suorituksen vastaanottaja.

Jos vastaanottaja osoittaa tarvitsevansa rahat työntekijäinsä palkkoihin tahi muihin työväelle hyödyllisiin tarkoituksiin, voidaan hänen vero-osansa vähentää puolella.

Erityisten syiden vaatiessa voidaan ulkovallan kansalainen vapauttaa oman vero-osansa maksamisesta.

Tässä pykälässä mainittua veroa ei ole kannettava Suomen Pankin omiin sitoumuksiin perustuvista suorituksista, eikä niistä, jotka muu pankki itse suorittaa.

3 §.

Pankit eivät saa avustaa vastavallankumouksellista liikettä, ja alistukoot yksityispankit tässä suhteessa valtion valvonnan alaisiksi, jos tahtovat liikettään jatkaa. Pankki, joka tekee tätä valvontaa koskevan sopimuksen Kansanvaltuuskunnan Raha-asiain Osaston tahi Suomen Pankin kanssa, saakoon esteettömästi harjoittaa liikettään sekä sopimuksen mukaan käyttää hyväkseen Suomen Pankissa olevia tilejään.

4 §.

Langenneet pankkisuoritukset ovat viipymättä pankkeihin tilitettävät. Jos asianomainen pankki on sulettuna, tehtäköön suoritus Suomen Pankkiin asianomaisen pankin tilille, jossa tapauksessa Suomen Pankki voi tarpeen vaatiessa sulettuna olevan pankin puolesta sopia myös sitoumusten uudistamisesta, ja on tätä koskeva sopimus asianomaista pankkia sitova.

Ken ei viikon sisällä, tästä päivästä tahi tämän jälkeen seuraavasta lankeemispäivästä lukien, lunasta maksettavaksi langennutta pankkisitoumustaan, on velvollinen suorittamaan, paitsi velan määrää ja korkoa, lisäksi veroa valtiolle viisi (5) sadasosaa, ja jos maksamista viivytetään yli kahden viikon, kymmenen (10) sadasosaa.

Perimistään, sulettuna pidetyn pankin saatavista on Suomen Pankki oikeutettu asianomaiselta pankilta kantamaan provisionia yhden (1) sadasosan ja ilman muuta veloittamaan sillä määrällä hallussaan olevaa pankin tiliä.

5 §.

Suomen Pankin ja Säästöpankkien oikeuksien laajentamisesta rahaliikkeen harjoittamisessa säädetään erikseen.

6 §.

Tämä laki, jolla kumotaan 31 päivänä tammikuuta 1918 annettu väliaikainen laki velvollisuutensa laiminlyöneiden pankkien tehtävien hoitamisesta, astuu voimaan heti.


Helsingissä, 8 päivänä helmikuuta 1918.


KULLERVO MANNER.
YRJÖ SIROLA.
ADOLF TAIMI.
LAURI LETONMÄKI.
O. W. KUUSINEN.
ANTTI KIVIRANTA.
JALO KOHONEN.
J. H. LUMIVUOKKO.
EVERT ELORANTA.
O. TOKOI.
KONSTANTIN LINDQVIST.
EMIL ELO.
MATTI TURKIA.