Laki työhön valtion hyväksi määrättyjen asevelvollisten eräiden rikosten rankaisemisesta

Kohteesta Wikiaineisto
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Suomen asetuskokoelma 187/1931.


L a k i
työhön valtion hyväksi määrättyjen asevelvollisten
eräiden rikosten rankaisemisesta.
Annettu Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 1931.
_______________


  Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään täten:

1 §.

Asevelvollista, jolle, sen mukaan kuin säädetään laissa asevelvollisista, joita omantunnonsyyt estävät suorittamasta sotapalvelusta, on annettu lupa täyttää palvelusvelvollisuutensa rauhan aikana palvelemalla valtion hyväksi muussa valtion laitoksessa kuin puolustuslaitoksessa, rangaistaan jäljempänä mainituista rikoksista tämän lain mukaan. Sellaista asevelvollista sanotaan tässä laissa työvelvolliseksi.

2 §.

Jos työvelvollinen laiminlyö saamansa kutsun mukaisesti tai hänelle annetun loman päätyttyä saapuu työhön tahi luvattomasti poistuu hänelle määrätystä työ- tai oleskelupaikasta ja pysyy poissa, rangaistakoon sakolla tai vankeudella enintään yhdeksi vuodeksi. Jos hänellä on ollut laillinen este, mutta on jättänyt sen ilmoittamatta, olkoon rangaistus sakkoa.

3 §.

Työvelvollista, joka kieltäytyy noudattamasta työn johdon työn suorittamista koskevia käskyjä, rangaistakoon sakolla tai, milloin asianhaarat ovat erittäin raskauttavat, vankeudella enintään yhdeksi vuodeksi.

4 §.

Työvelvollista, joka muuten kuin 2 ja 3 §:ssä mainituissa tapauksissa tekee itsensä syypääksi huolimattomuuteen tai laiminlyöntiin työvelvollisuutensa täyttämisessä, tottelemattomuuteen taikka sopimattomaan tai pahennusta herättävään käytökseen, rangaistakoon sakolla tai, milloin asianhaarat ovat erittäin raskauttavat, vankeudella enintään kuudeksi kuukaudeksi.

5 §.

Rikokset, joista puhutaan 2, 3 ja 4 §:ssä, on yleisen syyttäjän syytteeseen pantava. Syyte on pantava vireille rikoksentekopaikan yleisessä alioikeudessa tai lähimmän kaupungin raastuvanoikeudessa.

6 §.

Vähäisemmistä työssä tehdyistä rikkomuksista voidaan, sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään, työvelvolliselle 2, 3 ja 4 §:ssä säädettyjen rangaistusten sijasta kurinpitorangaistuksina:

1) antaa varoitus;

2) määrätä yhtäjaksoisesti enintään viitenätoista päivänä tekemään työtä yli säännönmukaisen työajan; tahi

3) kieltää poistumasta hänelle määrätystä oleskelupaikasta.

Edellämainituista kurinpitorangaistuksista älköön käytettäkö useampaa kuin yhtä lajia samasta rikkomuksesta, älköönkä 2) kohdassa mainittua rangaistusta käytettäkö sillä tavoin, että siitä on vaaraa tai haittaa työvelvollisen terveydelle tai työkyvylle.


Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 1931.


Tasavallan Presidentti
P. E. SVINHUFVUD.


Puolustusministeri Jalo Lahdensuo.