Maatalousvaliokunnan mietintö N:o 21 hallituksen esityksen johdosta laiksi jäkälän maastaviennistä

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
1931 Vp. — V. M. — Esitys N:o 33.


M a a t a l o u s v a l i o k u n n a n   m i e t i n t ö   N:o 21
hallituksen esityksen johdosta laiksi jäkälän maastaviennistä.


Edellämainitun esityksen on Eduskunta kuluvan huhtikuun 10 päivänä lähettänyt maatalousvaliokunnalle valmistavaa käsittelyä varten.

Jäkälän maastavienti ei ole tähän saakka ollut virallisen valvonnan alainen. Aikaisemmin myytiin jäkälää ehdolla, että ulkomainen ostaja yksin totesi sen laadun tavaran saavuttua ulkomaiseen satamaan. Vuodesta 1928 alkaen on saksalaisissa tuontisatamissa, joihin jäkälää maastamme etupäässä viedään, ollut asianomaisten kauppakamarien toimesta asetettuja, suomalaisten jäkälänviejäin yhtymän hyväksymiä puolueettomia jäkäläntarkastajia. Tämäkään, jäkälänviejäin ja ulkomaisten ostajain väliseen sopimukseen perustuva menettelytapa ei kuitenkaan voi jatkuvasti vastata viennin kannalta asetettavia vaatimuksia. On nimittäin edelleen olemassa vaara, että maastamme lähetetään ala-arvoistakin tavaraa, joka käyttökelvottomana jää pitkiksi ajoiksi tuontisatamain varastoihin ja aiheuttaa laivaajalle kuluja sekä joutuu myytäväksi polkuhintaan johonkin muuhun kuin siihen tarkoitukseen, johon se on lähetetty. Tällaiset polkuhintaan myydyt jäkälälähetykset ovat omiaan alentamaan hyvänkin jäkälän hintaa ulkomaisilla markkinoilla. Näiden haitallisuuksien poistamiseksi on katsottu tarpeelliseksi asettaa jäkälän maastavienti virallisen tarkastuksen alaiseksi. Siinä tarkoituksessa on hallitus antanut Eduskunnalle puheena olevan esityksen.

Valiokunnan mielestä edistettäisiin hallituksen ehdottamalla toimenpiteellä jäkälän maastavientiä ja siten myös jäkälän keräämisessä työskenteleväin henkilöiden ansiomahdollisuuksia. Sen vuoksi ja viittaamalla esityksen perusteluihin valiokunta kannattaa hallituksen esityksen hyväksymistä. Kun valiokunnalla ei myöskään ole mitään huomauttamista lakiehdotuksen yksityiskohtiin nähden, niin valiokunta kunnioittaen ehdottaa,

että Eduskunta hyväksyisi esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen.


Helsingissä, 16 päivänä huhtikuuta 1931.
_______________


Asian käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa puheenjohtaja Koivisto, varapuheenjohtaja Pekkala (osittain), jäsenet Alestalo, V. Eskola, Haga, T. Halonen, U. Hildén, Huuhtanen, Jokinen (osittain), Jyske, Koivuranta (osittain), Lautala, J. L. Mäkelä, Pyy, Rautaharju, Setälä ja Tuomikoski sekä osittain varajäsen Väisänen.