Se Wsi Testamenti/Alcupuhe

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Se Wsi Testamenti

Kirjoittanut Mikael Agricola
Pyhen Mattheusen Euangelium


Alcupuhe sen wdhen Testamentin päle.[muokkaa]

NInquin se UANHA TESTAMENTI yxi Ramattu ombi / iossa Iumalan Laki / ia kesky on kirioitettu / ia ne Teghot seke quin tapactunuet ouat / nijlle iotca ne samat Iumalan Lait pitenyet ouat ette ei pitänyet. Nin mös ombi se USI TEStamenti yxi kirioitettu kiria / iossa Euangelium / ia Iumalan Lupaus seisouat / seke mös ne Teghot / quin tapactanut ouat nijlle iotca sen päle Uskoit / ia eiuet Uskonuet.

Sille Euangelium ombi yxi Grekillinen sana / ia tydhe Somenkielen / quin hyue lehetus / Hyue Wsisanoma / hyue wsitidhingi / hyue Huhu ia Cwlutus / iosta me weisam / puhum ia iloitzem. Ninquin silloin coska Dauid sen ialon Goliath ylitzewoitti / tuli yxi hyue Huhu / ia turualiné wsisanoma sen Iuttan canssan seassa / Ette heiden hirmolinen wihamies oli tapettu / ia he pästetyt ia wapadhetut / rauhan ia leuon sait. Iosta he lauloit ia hyppesit ia remuitzit. Nin ombi nyt teme Iumalan Euangelium / ia wsi Testamenti / yxi hyue wsisanoma ia Huhu / caiken Mailman caijachtanut Apostolein cautta / ydheste oikeasta ia toimelisesta Dauidista / Christusest Iesusest / ioca Synnin Coleman ia Perkelen cansa soti / ia ne ylitzewoitti. Ia sen cansa caiki ne iotca Synnise olit siginyet / Coleman cansa waiuattud / ia Perkelen hallus olit / paitzi heiden ansionsa / ouat lunastettut pästetyt / hurskaxi / eleuexi ia autuaxi tehdyt. Ia sen cansa rauhan saattanut heite iellenstoodhen Iumalan tyge. Iosta he weijsauat ia kijtteuet Iumalata / iloitzeuat / ia remuitzeuat ijancaikisesta / Ios he mwtoin sen wskouat wahuasti / ia Uskosa pysyuet.

Sencaltainé Huhu / ia turualinen sanoma / eli Euangelioline taicka Iumalinen wsitidhingi / cutzutan mös Wsi Testamenti. Senteden / ette sillemoto quin se ombi yxi Testamenti / coska iocu coleuainen / saijras Inhiminen henen Tauarans toimittapi / colemans ielken nimitetuile perilisille wlosiaghetta. Nin mös Christus on colemans edelle keskenyt ia toimittanut semmotoisen Evangeliú colemans ielkin wlos hwtta caikes mailmas / Ia sen cása caikille / iotca sen päle wskouat / caiken hywydhens ia Tauarans omaxi andanut on. Se on / henen Elemens iolla hen coleman ylesnieli / Henen Wanhurskaudhés / iolla hen Synnit poispyhki / Ia henen Autuudhens / iolla hen sen ijancaikisen Cadhotuxen ylitzewoitti. Nin ei taidha nyt sijs se kieuhe Inhiminen / ioca Synnin / Coleman / ia Heluetin cansa on solmittu / miten turualisenmast ioskus sada cwlla quin sen caltaisen callin / ia ilolisen Sanoman Christusest. Ia macta henen sydhemens pohiasta naura / iloita ia remuita sen ylitzen / ios hen mwtoin Uskopi sen todhen oleuan.

Nyt on Iumala sencaltaisen Uskon wahwistoxexi / Temen henen Euangeliumins ia Testamentins Usein ia monaiste wanhas Testamentis Prophetain cautta wlosluuanut / Ninquin P. Pauali sanopi Ro. j. Mine olen wloseritetty sarnaman Iumalan Euangeliumi / ionga hen ennen wlosluuannut on henen Prophetains cautta / sijne pyhese Ramatus / henen poiastans / ioca henellen syndynyt on Dauidin siemeneste / etc.

Ia ette me nijste mwtamista Lupauxista lijcutaisim / Nin oli se / se ensimeinen / Coska Iumala sanoi Kermelle Gen. iij. Mine panen Wainon Sinun ia Waimon welille / ia Sinun Siemenes welille ia waimon Siemenen / Sen saman pite sinú Pääs rickipolkeman. Ia sinun pite henen Cantans pistemen. Christus ombi temen Waimon Siemen / eli sikijö / ioca Kermen / quin on Perkelen pään / se on / Synnin / Coleman / Heluetin / ia caiki henen wäens rickipolkenut on. Sille ilman tete Siemende ei taidha yxiken Inhiminen / Sydi Colema / eike Helueti welte taicka ylitzewoitta.

Item Gen. xxij. oli se mös Abrahamille luuattu. Sinun Siemeneses caicki canssat Maan päle hyuestisiugnatut olemen. Christus on se sama Abrahamin Siemen / quin P. Pauali Gala. iij. sanopi / Hen on hyuestisiugnanut caicken Mailman Euangeliumin cautta. Sille / cussa ei Christus ole / sielle on wiele nyt Kirous / ioca ylitze Adamin ia caickein henen Lasteins langeisi coska hen oli synnin tehnyt / ette he caiki tynni Syndijn / Coleman / ia Heluetin wicapäät ia syyliset pidheis oleman. Wastoin site Kiroust / hyuestisiugnapi nyt Euangeliú caiken Mailmá / sen cansa ette se iulkisesta wlos hwta / ia selkest ilmoitapi / Ette ioca temen Abrahamin Siemenen päle Uskopi / sen pite hyuestisiugnattaman / se on / henen pite wapan Synniste / Colemasta ia Heluetista oleman / Ninquin itze Christus sano Ioh. xj. ioca Usko minun pälen / ei hen ikenens coole.

Item oli nin mös Dauidille Luuattu / ij. Reg. vij / cussa Iumala sanoi / Minun pitepi yles herettemen sinun Siemenes sinun ielkes / Sen pite minun Nimeni Honen rakendaman / Ia mine tadhon henen Waldakunnans wahwista ijancaikisesta. Mine tadhon olla henen Isens / ia henen pite oleman minun Poican / etc. Teme on Christusen Waldakunda / iosta Euangelium cwlupi / yxi ijancaikinen Waldakunda / Elemen / Autuudhen ia Wanhurskaudhen waldakunda / iossa caiki / iotca Uskouat / Synnin / ia Coleman Fangeuxesta päseuet.

Monet sencaltaiset Euangelioliset Lupauxet ia toiuotuxet / ouat mös nijse muijsza Prophetaisa / Ninquin Michee / v. Ia sine Bethlehem Ephrata / ioca weheinen olet Iudan tuhanen ehdholla Sinusta pite minulle tuleman / ioca Israelis Herrana pite oleman.

Item Osee xiij. Mine tadhon heiden heluetiste päste / ia Colemasta wapacta / Colema / mine tadhon olla sinun Myrckys. Helueti minä tahdon olla sinun Surmas. Nin on nyt Euangelium ei mwta quin yxi Sarna ia iulgistos Christusest / Iumalan ia Dauidin poiast / totisest Iumalast ia Inhimisest / ioca meiden tedhen henen colemans ia ylesnousemisens cansa / Ia caikein Inhimisten Syndien tedhen / ombi Coleman ia Heluetin ylitzewoittanut / ia poijsottanut nijlde iotca henen pälens Uskouat. Se on nijn / ette Euangelium macta lyhyt ia pitke Puhe olla / ia yxi lyhykeisesta / ia toijnen pitkesti macta sen kirioita. Se pitkesti kirioitta sen / ioca móda Christusen Töte / ia Sanoia kirioittapi / Ninquin ne nelie Euángelista tekeuet. Se taas lyhykeisest kirioittapi / ioca ei Christusen Töiste miten kirioita / wan lyhykeisest sé osottapi / quinga hen pyhé Colemans ia ylesnousemans cautta / Synnin / ia Coleman ia Heluetin ylitzewoittanut on / nijlle iotca hené pälens Uskouat / Ninquin Petari ia Pauali tekeuet ia opettauat heiden Lehetuskirioisansa.

Senteden catzo ia cauata ettei sine Christusest Mosest teghe / taica Lakiramattu Euangeliumist / ninquin tehenasti tapactanut on / ia quin mwtomat Pyhen Heiroinimusen Alcupuhet cwluuat. Sille ette Euangelium ei waadhi ainostans meiden Töiden ielken / ette me sen cansa hurskaxi ia autuaxi tulisim. Ia tosin ene se kiroile ia domitze semmotiset tödh / Mutta se waan Uskon ielken Christusen päle seiso / Ette se sama ombi meiden edhesten Synnin / Coleman ia Heluetin ylitzewoittanut ia nijn meite hurskaxi / Eleuexi ia autuaxi tehnyt ei meiden Töiden cautta / mutta henen omain Töidens / Colemans ia Kersimisens cautta / ette me henen Colemans ia Woitons mahdá meillen omista / ninquin me iwri ikenens itze olisim sen tehnyet.

Mutta se quin Christus Euangeliumis / ia Petari ia Pauali muidhen opin seasza / monet Keskyt ia opit andauat / Ia mös Lain wlostoimittauat / Se meiden tule pite / ninquin mwdh caiki Christusen hyuet Töödh ia Teghodh / Ia ei ninquin sen erinomaisen Wirghan / ioca ombi Euangelium / ionga tedhen hen tuli waiuoin tehen Mailman / Ia / ninquin henen Töidés ia Tekoinsa tieto / ei ole wiele se oikea Euangeliumin tundemus. Sille sen cansa eipes wiele tiedhe / ette Hen Synnin / Coleman / Heluetin / ia Perkelen ylitzewoittanut ombi sinun hyuexes / Nin on mös ei wiele se Euangeliumita tiete / coska sine sencaltaisen Opin ia Keskyn tiedhet / Mutta coska se äni tuli / ioca sanopi / Christus on sinun omas / elemen / opin / Töidhen / Coleman / ylesnousemisen cansa / ia caiki quin hen itze on / taicka henelle onopi / tekepi ia woipi / se on esken se Euangeliumin nesi / ie ytymet / quin Sydhemet toreuttauat.

Nin me mös näem / ettei hen wadhi taica tunge / mutta ysteuelisest haucuttele ia sanopi / Autuat ouat ne keuhet etc. Ia Apostolit sencaltaiset Sanat mös mainitzeuat. Mine manan / Mine rucolé / Mine neuuon et c. Ette me caikis paicois näem / quinga Euangelium ei ole Lakiramattu / ioca wathi / mutta oikeamast yxi Saarna eli iulgistos Christusen hyuist Töist meille annettut / ia omistetut / ios me Uskoma.

Mutta Moses henen Ramatuisans aia / wathi / truua / lööpi / ia rangaitze hirmuisesta. Sille hen on yxi Lainkirioittaija ia waatia. Sijte mös tulepi / ettei ydengen Christityn ia Uskouaisen ole Laki annettu / ionga cautta hen hurskaxi tuleman pite Iumalan edhes quin pyhe Pauali sanopi. j. Timo. j. Senteden ette hen Uskon cautta wanhurskas / Eleue / ia Autuas on / Ia ei sillen enembet taruitze / quin ette hen sencaltaisen Uskon hyuille Töille osottapi.

Cussa tosin Usko on / ei hen taida mwtoin pite quin osotta henés / ia wlosputkata hyuein Töiden lepitze / ia tunnusta ia opetta sencaltaisen Euangeliumin muinen Inhimisten edhes / ia héges wogha sen edheste / Ia caiki mite hen ele / ia teke / site hen säte Lähimeisens tarpexi ia auxi / Ei waiuoin ette hen machtais sencaltaisen armoon tulla / Mutta mös paluelepi hende Elemens / Tauarans / hywuydhens ia cunnians cansa / ia mille hen ikenens woipi / ninquin hen näke / ette Christus tehnyt ombi henelle / ia nein hen noudhatta Christusen esikuua ia askelet.

Site mös Christus aijatteli / coska hen wimein ei toista Kesky andanut / quin Rackaudesta. Ionga päle me tuta madham henen Opetuslapsens / wskouaiset ia ne oikeat Christityt. Sille cussa rackaus ia Tödh eiuet wlosputcada / sijne ei ole se oikea Usko / sijne Euangeliú ei ole wiele nyt ökein tartunut. Catzo teme ombi se oikea meno / lukija site Wtta Testamenti / ia coco P. Ramatu. Senteden pyteken iocainen hurskas Christity sen pite / ettei hen ycten seghoitta Laki ia Euangeliumi toinen toisens cansa. Sille ette Laki waati Töidhen ansion päle Uscoman. Mutta Euangelium sulan Iumalan Armon päle / Christusen ansion cautta newuo wskoman ia ijancaikist elemete toiuoman.

Mutta site sama ijancaikist Elemte warten / Iumala meiden Esiwanhimmat Adamin ia Euan / Paradisis / algusa ensin loi, Mutta Satan / Perkele henen coreudens / ia Iumalan ia henen Poians ylencatzomisen teden / oli Taiuahast alassysetty. Se sama cadhecti Inhimisen Sickiete / henen sijans ia Cunnians peremin. Sille coska Inhiminen lootu oli / ia asetettu ylitze Paradisin / sen Lustitarhan / nin hen oli wapa Ehdhollans / waiuoin haastetin hende Taidhon puusta sömest / ette hé tundis ia tieteis Henen ylitzens iógun, Herran oleuan / echke hé caikein Londocappalein Herraxi pádu oli. Sijte Keskyste otti se Satan Perkele tilan heite kiusata Syndin langeman / tieten omasta wahingostans / ette Iumalan ylenkatzotus oli se ylimeinen Syndi / ia ette Syndi saattoi welcapääxi sihen ijancaikisen kirotuxeen ia Coolemahan. Nin Perkele kiusasi caualuxilla Inhimiste / walectellé ettei ollut miten tuska / ios kouan rikotaisin Iumalá Kesky. Inhiminé parca hemme oli wskoman / eike luulut nin todhen asian oleuan Iumalan mieles / ios hen sijte kieltyste Omenasta söisi. Quin hen nyt irtaudhen ia Perkelen caualuxen cautta wskotettu ia petetty oli / nin hen Keskyn rickoi / Synnin teki ia wigattomudesta poislágesi. Sijtte hen sijs perkelen cansa Iumalan oikean Domion ielkin / cochta cadhotettin / Ia quitengin ilman Perkelen nucteta.

Sille Inhiminen oli wapah omas Ehdhos / eipe hen sihen wadhittu / waan Uskotettin. Nyt / ette Inhiminé cwli pikemin Pekelé änen quin Iumalá Keskyn / sille hé Iumalasta lowui / ia Perkelen Oriaxi tuli. Olis Iumala kylle woinut cochta hené wäens tesse osotta / ia wäkiwallalla Inhimisen pelasta / Mutta ei hen site taijnut Oikiudhella tehdhä. Sille ionga iocu andapi itzens palueliaxi cwlemahan / sen paluelia hen ombi / ionga hen on cwliainen Ro. vj.

Nin tesse nyt wäki ia Oikeus kiluoitteleuat. Sille ios Iumala olis ilman Oikiutta / sulasta wäkiwallasta Inhimisen pelastanut / nin olis wäryttä Perkelelle techty ia wäkiwalda. Sille ette Perkele oli ennen syndi tehnyt Iongatehden hen sijtte cadotettin. Nin mös Inhiminen sitelehin syndi teki / Senteden mös Hengi cadhotettin. Ette he nyt molemat Synnin tedhen cadhotetut olit / nin Iumala tachtoi Oikiuden cansa Inhimisen pelasta / Ia mös Oikeudhella Perkelen ylitzewoitta. Tesse sis oikiudhella campatan. Ia tosin sangen caualasta. Sille ninquin Perkele caualuxella Inhimisen petti ia cadotuxeen saattoi Nin Iumala taas tachtoi sen pahanelkisen constin caualuxila tacaperin aia. Senteden Iumala cochta lupasi whckaten / Ette waimosta piti sen Siemenen syndymen / ioca Perkelen caualuxen pidheis caualuxella / ia senkin oikiudhella / aiallans ylitzewoittaman.

Sitewarten sis Christus Iumalan poica / techtin Inhimisexi / sikisi pyheste Hégeste / syndyi Neitzeste Mariasta / tuli Mailmahan / caikiten ninquin mwdh Inhimiset / patzi synnin. Nyt ette Perkele kylle tiesi caiki Inhimiset oleuan hucutetudh sen ensimeisen Inhimisen ylitzekeumisen tedhen / nin hen nijste caikista muista oli murehetoin / Waan site Sieméde / iosta henelle whckaten sanottu oli / hé sillewelille caikella achkeruxella warinotti / sadhaxens hende iollachi modholla cadotta. Coska hen sis leusi temen Christusen iuri ilman syndi syndynyxi ia eleuen / nin hen edesastui / kiusasi hende / asetti moninaiset wäghytoxet / yllytti Houins hende tappaman. Sille cochta quin hen oli syndynyt / Nin Herodes ne wighattomat Lapset mestaten etzi hende surmataxens / ia wsein Iuttain / Phariseusten ia monein wiholistein cautta pysi hende pereti cadhotta. Wimein hen adhisti hende Ristin päle / sihen häpielisen Coolemahan / paitzi oikiutta pooleta ansiota / syyte eli oma ricosta. Sillens hen Christusen miehudhen / ionga alla Iumalus peitetty lymysi ylesnieli. Tesse nyt taas Oikiudhella kiluotellan. Sille ette Christus / iossa ei ensingen syndi leutty / tellens Coolemalla mestatin. Nyt ette Colema ombi Synnin palca / ia Christus eiswingan synnis ollut / ia quitengi cooletettin. Senteden sijs Perkele henen entisen oikiudhens / ioca henelle oli ylitze synnisten Inhimisten / rickoi ia cadhotti / sijnä ette hen temen wighattoman Christusen surmasi. Ia domitan mös wäkiwallasta Miehen tappaiaxi ia Murhaiaxi. Sille ette hen coolemalla seke Iumalan ette Inhimisen surmasi / paitzi rickosta / syndi / syte taicka Cooleman ansiota eli wica. Edhespein / nyt telle wighatomalle CHRistuselle / ombi tietteue wäkiwalda ia iulkinen wärys techty temen Perkelen cautta. Nin Christusella ombi nyt paraspooli / Oikius ia ylikäsi frijst ia wapasta Perkeleta wastan. Ia sen samá OIkiudens / wacudhens / hurskaudens ia woitons Christus nyt meille vskouaisille henen pälens / teudhelisesta iaca / armolisesta laina / ia paitzi caiki meiden oma ansiota andapi / Ia tekepi meite wanhurskaxi Synniste / wapadhexi Colemasta / ia caikista Perkelen candeista / wäeste ia wallasta iuri quitixi / ia autuaxi. Tellens sijs Satan / Perkele se Forrädhari ia petteiä Oikeasta ylitzewoittetin ia cadhotetin / ia Inhiminen oikiudella pelastetijn ia pestetin. Sille moto se Euan eli waimó Siemen Christus Iumala ia Neitzyn poica / rickipolti sen wanhá Kermen / Satanan ia Perkelen pään / quin Iumala algusta paradisis meiden Esiwáhemille Adamille ia Eualle lupasi. Sen edeste olcon henelle kijtos / cunnia / ia ylistos nyt / aina ia ijancaikisesta A m e n.

MUtta senpäle / ette meiden lihalisen ylitzekieumisen rangastus wiele sijttekin Oleman piteis / nin ombi lihan nuchtexi se aijalinen Coolema caikein Inhimisten ylizteiänyt / wan eswingan Sieludhen ylitze / Ioinenga tedhen Christus Cooleman kersi. Nin coolema ei sillen ole totinen coolema / wan sen cuua / köpeli ia wario / ia quin yxi Uni. Quitengi teste aialisesta Coolemasta meite neuuotan Iumalan Keskyt pitämen / pelkemen hené cangia ia cua domions. Tenne nyt catzouat ne ialot / selkiet ia suloiset puhet / Coolema / cussa sinun Otas ombi / Colema / cussa sinú Woittos ombi: Hija / Colema ombi ylesnieltu Woitosa. Mutta kijtos olcon Iumalan / ioca meille woiton andanut on / meiden HErran Iesusen Christusen cautta. Ymmerdhä teme swri Asia telle werdauxella. Ninquin iocu isoi Cala / mwdh pienet Calat ylesniele / nin se itze taas söötetulle Ongella otetan. Samalmoto mös Satan se Leuiatan ryme Cwijedhos / ioca meite synnin petoxella / Coleman cautta ylesnieli / ombi nyt Christusen miehudhen cautta / ionga alla Iumalus / ninquin wahua Ongi / peitetty oli / coconás poisotettijn.

Nouse nyt tesse Kysymys. Mixei sama Armo tapachtunut Perkelelle / quin Inhimiselle ette he quitengin molomat olit syndi tehnyet. Wastans, Perkele tieten syndi teki / ia Coreudhens cautta Iumalan ylencatzoi / se quin on yxi Syndi pyhe Henge wastoin / eijkenens andexiannettaua. Mutta Inhiminen epetiedhosans caualuxilla petettin / ia wärin oli Uskotettu / synnin teki / Senteden hen Armon saapi. Ia quitengin henen Rumisans moninaiset witzauxet haman Colemans asti syndins ia couacoruaudhens tedhen kersipi. Senteden peliekem Herra / ia weltekem Syndie / ette Iumala site nin hartasti wihapi / ia hirmuisesta rangaitze. Nin oienna sis temen ielken itzes / coskas lwedh taica cwlet lwettauan sen Udhen Testamentin Kiriat. Sille ette caiki Kirioitus Iumalalda wlosannettu ombi tarpelinen seke Opixi / nuchtexi / oijennoxexi / ette tauaxi / ioca ombi Wanhurskaudhesa / ette se Iumaliné Inhiminen olis teusiné / souelias caickijn hywihin töihin. Senteden ette nijte edeskirioitetu ombi / se on meiden Opixi kirioitettu. Senpäle ette meille / Kersimisen ia Ramattuidhen lodutoxen cautta / toiuo olis. Ette meille nyt ombi yxi wahwa Prophetalinen puhe / ia se on hyuesti techty / coska te sijte warinotatte / ninquin ydhen Kynttelen päle / ioca pimeis paista sihenasti quin peiue nouse / ia se Coitechti teiden sydhemisen yleskoittapi. Ia sen teiden pite ensin tietemen / ettei yxiken Prophetia ramatusa tapachtu iongun omasta tulkitoxesta. Sille ettei yxiken Prophetia ole tehéasti edestullut Inhimisen tadhosta / waan ne Iumalan pyhet Inhimiset ouat puhuneet / Pyheste Hengeste waickutetudh.

NIjn ombi mös tieteminen / ette temen Udhen Testamentin Kiria iaetan monijn pienihi kirioihin / Ioista ne ialomat ouat pyhen Iohannesen Euangelium / ia pyhen Paualin Lehetuskiriat / erinomaisesta se Romarin tyge / ia p. Petarin se Ensimeinen Lehetuskiria / ouat ne parat ytimet ia sydhemet ninen caiken kiriain seas. Iotca kiriat tulis ensin ia päldisken iocaizé Christitun Inhimisen lukia / oppia / tuta ia tiete / ette hen taidhais quin wedhen. Sille eipes nijsse palio leudhe meiden HErran Iesusen ihmelisist töiste kirioitettu / Wan sine leudhet sangé wisust wlostoimitetuxi / quinga Usko Christusen päle / Synnin / Cooleman Perkelen ia Heluetin ylitzewoittapi / ia andapi Elemen wanhurskaudhen ia Autuudhen. Ioca ombi se oikea Euangeliumin loondo / ninquin sine cuullut olet. Ios nyt iombicumbi pidheis wnotettaman / Christusen Teghot / eli henen Oppins / Nin meiden pideis paramin paitzi oleman hené Ihmelisiste Töistens eli Tunnostehdhistens / quin hené Opistás. Sille ette henen Teghons eiuet mite ilman Opita tainuedh autta. Mutta henen Sanans andauat elemen / quin hen itze sanopi.

Ette nyt p. Iohannes Euangelista sangen wähen kirioittapi meiden HErran Iesusen Teghoista / waan enimiten henen Opistans / Ia ne mwdh colme Euangelisterit / kirioittauat palio henen Tegoistans / ia wähe henen Sanoistans eli Opistás / Senteden ombi se pyhen Iohannesen Euangelium / iuri se Corckein Euangelium / ia palio ialombi quin ne mudh colme. Ninquin mös p. Paualin ia p. Petarin Epistolat sangen ylitzekieuuet nijte Colme Euangelia Mattheusen / Marcusen ia Lucan. Iotca quitengin ouat Seurakunalle pyhen Hengen cautta Opixi annetudh / ninquin mös coco pyhe Ramattu.

Mutta nämet ovat sen wdhen Testamentin Kiriat.[muokkaa]

1. Pyhen Mattheusen Euangelium.

2. Pyhen Marcusen Euangelium.

3. Pyhen Lucan Euangelium.

4. Pyhen Johannesen Euangelium.

5. Apostolitten Teghot.

6. pyhen Paualin Epistola Romarein tyge.

7. pyhen Paualin se Ensimeiné Epistola Corintherin tyge.

8. pyhen Paualin se Toinen Epistola Corintherin tyge.

9. pyhen Paualin Epistola Galatherin tyge.

10. pyhen Paualin Epistola Epheserin tyge.

11. pyhen Paualin Epistola Philipperin tyge.

12. pyhen Paualin Epistola Colosserin tyge.

13. p. Paualin se Ensimeinen Epistola Tessalonicerein tyge.

14. p. Paualin se Toinen Epistola Tessalonicerein tyge.

15. p. Paualin sen Ensimeinen Epistola Timotheusen tyge.

16. pyhen Paualin se Toinen Epistola Timotheusen tyge.

17. pyhen Paualin Epistola Titum tyge.

18. pyhen Paualin Epistola Philemonem tyge.

19. pyhen Petarin Epistola se ensimeinen.

20. pyhen Petarin Epistola se Toinen.

21. pyhen Iohannesen Epistola se Ensimeinen.

22. pyhen Iohannesen Epistola se Toinen.

23. pyhen Iohannesen Epistola se colmas.

Se Epistola Hebreerin tyge.
Pyhen Iacobin Epistola.
Pyhen Iudan Epistola.
Pyhen Iohannesen Ilmeistus.

Alcupuhe[muokkaa]

TEsse nyt sinulle ombi / racas Christillinen Lukija / ia Hyue Somalainen Hemelainé / Carialainen / eli cuca Herran Iesusen Ysteue sine olla mahdat) sen Uden Testamentin Kiriat Somenkielille wlostulkitudh / politain Grecain / politain Latinan / Saxain ia Rotzin kirioista / sen ielkin quin HErran Iesusen Hengi ia Armo meille Lahijans iacanut on. Nyt ette temen Maan kieli oli ennen neite aicoija / iuri wähe / ia lehes ei miteken kirioisa eli pockstauista prucattu taicka harioitettu. Nin ota sis nyt teme / echke quinga caltainen hen olis otolijsesta Hrran polesta. Ia se sinun mös tule tietä / Ette Wsi Testamenti ensin kirioitettin nijste pyhiste Euangelisterist ia Apostolist Grekin kielelle / paitzi pyhen Mattheusen Euangelium / ia se pyhen Paualin Epistola Hebreerin tyge / iotca luullan Hebraican kielelle kirioitetudh oleua. Mutta sijtequin Christin Usko ia Christikunda Romijn ia Wallin mahan tuli / nin sen Wden Testamentin kiriat Latinaxi tulkittin / iosa se kieli prucatan. Nyt ette Christin Usko ia Christikúda ombi sijtte sieldepein tullut Saxaman / Engelandijn / Tanmarckin / Rotzin / ia mös tenne / ia muihin Makundhijn iotca ouat sen Romin Kircon alla olluet / nin se pyhe Ramattu / Iumalan Sana ia paluelus / ia Kircon meno óbi mös iäristens tehenasti Latinan kielille nijsse Makunnisa ia mös tesse prucatudh. Ioca Iumalan paluelussa piti pidhettemen iocaitzé Makúnan Omilla ymmertteuille kielille / iossa Usko wastanotettin. Ette ninquin Christus tuli caiki wapattaman / nin pitenyt mös henen Sanans / iotca hen meiden Autuuden tedhen opettanut on olemá iulki ia iocaitzelle ymmerttenet / ia ei kelleken salatud / ninquin tehensachka (site pahambi) swren Sielun waran cansa tapachtanudh ombi. Sille ette p. Pauali j. Cor. 14. eiswingan tachto ette Christilises Seurakunnas pite muita puhuttaman / quin ymmertteuet ia quin meiden Lehimeisen paranoxexi tulis. Sille ette hé itzestés nein sano / Mine tahdon Seurakunnasa paramin wijsi Sana puhua / iotca ymmerteuet olisit / ette mine mös muita neuuoisin / quin kymmenen tuhatta Sana wieralla kielelle 2c. Ninquin Haman tehen aican Latinan cansa ombi tapachtanut. Senteden ette mwtomat nijste Papeista / iotca tehensachka ouat Seurakundhain haltiat olluet toisinans wähen / ia toisinans ei miteken itze Latinasta ole ymmertänyet / ninquin wiele nytkin (site pahembi) monet Tópelit leuten pyhes sijas istuua / Nin on / quin Iumala paratcon ia armachtacon / tapachtanudh / ette he ouat sangen heijusti ia laiskasti opettanued / ia wiele tenepene heiden Canssansa opettauat. Ia mwtomat taas haruoin eli eijkenens wijtzinet Sarná päle studerata / ia Canssa parca opetta Ise meiden lukemá sijtteke swremat Opin cappalet / waicka Papin ylimeiné virca óbi / opetta Canssallens Catechismust ia Iumalá Sanoia. Ia mwtomat taas ouat nin pahaelkiset Taicka turhá cunian / woiton eli Cateudhé tedhen / ette / eikä he itze tachto wirgastás wariotta / eikä mös muita salli Iumalan Sanat edestotta. Ioista Christus Wsein ia lijaten Luce 11. raskasti puhupi / sanoden / We teille Lainoppenuille / Sille te oletta ottanud Ymmerdhyxen Aiamen / eike te itze siselekeunet / ia oletta estenyet nijte iotca siselekeudhe tahdhoit / Nyt ettei yxiken Pappi taicka Opettaia madhaisi laiskudans testelehin sille peitte / ettei hen Latiná eike Rotzin kielen taidha / ia wnottais henen Opetuxens wirghan 2c. Senteden ombi nyt se Wsi Testamenti yxikerdhaisesta Textin möte wlostulkittu / ninquin Apostolit ia Euangelisterit kirioittanet ouat. Ia ouat mös pienet toimituxet toisinás reunille ia toisinans Cap. ielkin pannut / ette ne / quin pyhen Ramatun ymmerdhyxes wähe ouat harioijtetud / madhaisit Textin site paramin ymmertä / ia muille sen iulghista / Sille ette itze Texti ombi Iumalan pyhen Hengen omat Sanat / Waan Alcupuhet ia Toimituxet ouat selkiemen ymmerdhyxen tedhen ahdisti sihéasti / ette he annoit heidens Castetta ia Christituxi kääte. Nijlle hé sis annoi rauhá Hengens ia Tauarás päle. Waan nijlle muille Christitömille / eipe hen ychten rauha andanut sihenasti quin he Uskon wastanotidh. Ia telle modholla Hemalaiset ensin tulit Christituxi. Edespein ombi taas tieteminen ette Anno domni. 1293. nin se HErra Torgil Rotzin Marschi / cocosi palio Sotacássa ia lehetti sen Carialan mahá. Sille ette ne Carialaiset teit aina wahingota Hemeen ia Somen maan päle. Ninquin ne mös olit aina swri wahingoita ennen tehnyet Christitudhé päle. Ia silloin Carialaiset ylitzewoitettin Rotzalaisist. Iotca silloin cochta Wiburin Linnan ia Caupungin rakensit. Carialaisten ia Wéhelaisté asettamisexi. Ia nin telle taualla mös Carialaiset ensin tulit Christituxi / ia kätijn Christin Uskohon. Neiste mös nyt kylle aruatan ia merckiten / ette se Wdhenmaan Kandacanssa / Borghon ia Rasburin Läneis / ette mös caiki Lootolaiset / Calandis / ia Pohialaiset / iotca wiele tenepene Rotzinkielelle puhuuat / ouat ollut Rotzista eli Gollandista ensin wlostulleet. Sille ette coska nämet Christittömet Somalaiset / iotca silloin Pacanat olit / ia manderis asuit / tachtoit Lootolaisija / tauans pereste wahingoitta / Nin heille olis tila ollut taicka Wehnelle eli Laiualla cochta Rotzin wältte turua ia apu sielde / ninquin Langoistans ia ysteuistens pytemen. Senteden he ouat cauuan ennen Christitudh olluet / quin ne mwdh temen Somen Hijppakunnan ia maan Asuuaiset. Nyt wimein / waicka neisse Canssoisa ouat moninaiset Kielet eli puhen taaut / nin / ette cuki neiste Makunnist / iotakin murta toisen Maankieliste / quitengin ette teme coco Hijppakunda Somen maxi cutzutan / ioca ombi ninquin mwidhen Äitei. Sille ette hé ensin tuli Christituxi / ia tesse Turussa ombi Maakunnan Emekirko ia pijspá Stoli ia Istuin. Senteden óbi tesse P. Wdhen Testamentin kirioissa Somenkieli enimiten prucattu. Ia mös hädhen teden / coska tarue on anonut / ouat mös mwiden kielet / puhet ia sanat tehen siselotetud. Ia ei ihme ole / ette tesse Hijppakunnasa nin moninaiset puhet ouat. Sille / echke teme coco Somen Makunda ombi yxi Hijppakunda / nin se quitengin Seitzemen Päruchtinan Länein iatean ninquin Iacobus Zeiglerus Landanus kirioittapi. Ioista se Ensimeinen ia ylimeiné ombi se Etele ia pohia Some. Toinen Satacundia ylemeinen ia alamainen. Colmas Hemen maa. Nelies Carelia. Widhes Wsimaa. Cudes Rasburi. Seitzemes Ite Pohiama / ilman Calandi etc. Nin ette telle malla ia Hijppakúnalla nin monet seke Makúnat / ette Kielentauat leuté / Sille ette aina cussakin man Canssas mutomat erinomaiset puhen ia sanan laskut eli tauat / tosin harioitetan. Elken sis iocu Christittu ia Iumalinen Inhiminen / taica temen P. kirian Lukia / site pahaxi ottaco / ios tesse esken alghetussa Somenkielen Tulkituxes / iotakin osa ollaan exytty / outo ia camala / eli wdhesti pandu. Nam nihil simul inceptum / et perfectum esse constat. Waan ios iocu Iumalan ysteue / testelehin paramin taita osotta / henelle ombi wapa Echto annetu / Mutta catzocan ettei hen tuimasti kipelly. Mutta se olcohon io caitzille wijsaille ia Oppimattomille neuuottu / olcon se Pappi / Caplani / Teini / coco ychteinen Canssa / ia cuki henen Wirghasans / ette hen Iumalan Sanoista iotca tesse kiriasa seisouat / wisusta waarinottais / nijsse alati waluodhen / nijte aijatelcan / muistacan / ia ninen ielkin alati eleken sihen ijancaikisen Elemen sachka. Ionga meille Caikille Iesus Christus andacon / AMEN.