Se Wsi Testamenti/Pyhen Mattheusen Euangelium

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Alcupuhe Se Wsi Testamenti

Kirjoittanut Mikael Agricola
Pyhen Marcusen Euangelium


Pyhen Mattheusen Eleme. P. Hyeronimusen cautta.[muokkaa]

MAttheus / ioca mös Leui cutzutan / tuli Weronottaiast Apostolixi / ensimeinen kirioitti Christusen Euangeliú Iudeas Hebraican bockstauil ia sanoilla ninen teden iotca ymberileickauxest olit Uskonuuat. Ionga Euágeliú ei ole hyuesti tietteue / cuka sijtte sen Grekixi tulkitzi. Mutta se sama Hebraican Ramattu wiele tehen peiuen asti Caesarian kiriacammios pideten / ionga Pamphilus Martyr sangé wisuimasti cocosi. Ia minulle mös se lainattin wloskirioittaxen Nazareilde / iotca Beraeas / Syrian caupungis tete Ramattu nautitzeuat. Iossa ombi merckitteminen / ette cussa jkenens Euangelista / taicka izestens / eli HErran wapactaian polesta / wanhan ramattun todhistoxia edhestootta / ettei hen ninen Seitzemenkymenein tulkein toime noudha / mutta sen Hebraican totudhen / iosta nemet caxi ouat. Egiptist mine cutzuin poicani / Ia. Sille henen pite Nazareusexi cutzuttaman.

amen

Wsi Testamenti ornament.png

Pyhen Mattheusen Euangelion.[muokkaa]

Ensimeinen Lucu.[muokkaa]

Agricola New Testament illustration p23.png

TEme ombi Kiria Jesusen Chris- tusen syndyme- st * Dauidin poian / Abra- hamin poian. Abraham syn nytti Isaac. Isaac synnytti Jacob. Jacob synnytti Judam / ia hen- en weliense. Judas synnytti Pharez ia Sa- ram sijte Tama rist. Pharez synnyt- ti Hezron. Hezron synnyt- ti Ram. Ram synnytti Aminadab. Aminadab syn nytti Nahasson Nahasson synnytti Salma. Salma synnytti Boaz / Rahabist. A Boaz P. Mattheusen

Ruth 4. Boaz synnytti Obed / Rutist. Obed synnytti Jesse. Jesse synnytti sen Kuningan Dauid. Kuningas Dauid b synnytti Salomonem / Urian emeneste. b. Reg. 12. Salomon synnytti Roboam. Roboam synnytti Abia. Abia synnytti Assa. Assa synnytti Josaphat. Josaphat synnytti Joram. Joram synnytti Osian. Osia synnytti Jothan. Jothan synnytti Achas. Achas synnytti Ezechia. Ezechia synnytti Manasse. Manasse synnytti Amon. Amon synnytti Josia. (fangeuxes 4 Re. 25. Josia synnytti Jechonia / ia henen weliens/ sijne Babilonian 12. Pat. 36 Mutta ielkin sen Babilonian fangeuxen/ synnytti Jechonia 6. Estraz. Sealthiel synnytti Zorobabel. (Sealthiel Zorobabel synnytti Abiud. Abiud synnytti Eliachim Eliachim synnytti Asor. Asor synnytti Zadoch. Zadoch synnytti Achin. Achin synnytti Eliud. Eliud synnytti Eleazar. Eleazar synnytti Mathan. Mathan synnytti Jacob. * Mari Matt 1:16 Jacob synnytti Joseph Marian miehen * iosta on syndynyt ast. Jesus / ioca cutzutan Christus. Nin ouat caiki poluet Abrahamist Dauidin asti nelietoista- kymende Euangelium. II.

kymende polue. Dauidhist haman sen Babilonian fangiuxen asti / mös nelietoistakymende polue. Sijte Babiloniá fangiux est hamá Christusen asti/ ouat mös nelietoistakymende polue.

JESUSEN CHRISTUSEN syndymys/ nein oli. Luc. 1. Cosca Maria hené eitens oli Josephijn kihlattu/ enné quin hen weij sen cotians/ leuttin hen oleua raskas pyheste Hengest. Mutta ette Joseph henen miehens oli hurskas/ ia ei tactonut hende c häweiste/ mutta aiatteli salaisest henen ylenanda. Cosca hen nyt tete aiatteli/ Catzo/ nijn ilmestui Josephille wnesa Herran Engeli/ ia sanoi/ Joseph Dauidin poica/ Ele pelke ottaxes Maria sinun awioxes/ Sille että see quin henes- se ombi sijnnyt/ se on Pyheste Hengest. Ja hené pite Poijan synnyttemen/ ia sinun pite henen nimens JESUS cutzu- man/ Sille henen pite wapactaman henen Canssans heiden synneistens.

Mutta teme caiki ombi tapactanut/ Senpäle/ että teu- tettemen pideis se/ quin Herralda on sanottu/ Prophetan cautta/ ioca sanoi/ Catzo Yxi Neitzut pite wastoin oleman/ ia synnyttemen Poian/ Ja henen nimens pite cutzutaman Jesa. 7a. EmanuEl/ se ombi tulkittu/ Jumala meiden cansam.

Cosca nyt Joseph wnesta heräsi/ teki hen nijn quin Herran Engeli henen keski/ Ja otti polisans tygens/ ia ei tunnut hende * sihenasti quin hen synnytti henen Esikoi- sens/ Ja cutzui henen nimense JESUS.

a    Dauid synnytti) Abrahamin ia Dauidin poica Christus tesse ensin nimiteten/ ette hen oli heille molemille erinomaisesta luuattu. b    P. Mattheus iette mutomat poluet pois/ ia wie Christusen su- gut Salomonist lain ielken/ Mutta P. Lucas wiepi henen loonnon iel- ken Natanist Salomonin weliest. Sille laki lukepi ne mös lapsixi. iotca welieste/ ia ielkinienyist emenniste syndynyt ouat Deut. 25. c    Häweiste) Se on/ eipe hen tactonut héde häpijän saatta canssan eten quin henelle olis kylle wara ollut/ Lain ielkin. Ja että Joseph tel- A ij         lens henen oikiudtzestans welti rackaudhen poolest ia sentähden P. Mattheus henen hurscaudhens ylistepi.

Sihenasti Ei se ole nin ymmertäpe / Että Ioseph sijtte Marijan rychtyi. Waan se on yxi Ramatun puhen tapa / Quin Gen. 8. Ei Corpi palanut / sihenasti quin Maa quiueni.

Toinen Lucu.[muokkaa]

Cosca sis Iesus syndynyt oli Bethlehemis Iudeá maalla / Kuningan Herodesen aica / Catzo / silloin tulit Tieteijet idheste Ierusalemijn / Ia sanoit Cussa ombi se esken syndynyt Iudai Kuningas? Sille me neimme hené Tächtens Idhese / Ia tulimma hende cumartaman. Mutta cosca Kuningas Herodes sen culi / hémestyi hé ia caiki Ierusalem caupungi henen cansans. Ia annoi hen cootha caiki ne ylimeiset Papit / ia kirianoppenuuat Canssan seghas / ia kyseli heilde cussa Christusen syndymen piti. Ia he sanoit henelle / Bethlehemis Iudean maalla. Sille nin kirioitettu ombi Prophetain cautta / Ia sine Bethlehem Iudean maas / edh ole sine swingan wähin Iudean päructinasten seghas / Sille sinusta pite minulle tuleman se Waldamies / ioca ylitze minun Canssan Israelin Herran pite oleman. Silloin cutzui Herodes sala ne Tieteijet / ia wisusti tutkiskeli heide / mille aiala tächti ilmestyi. Ia lehetti heiden Bethlehemin / ia sanoi / Menget sinne / ia kysykette wisusti Lapsesta / Mutta cosca te leudhet / nin sanasattacat minulle / että minekin tulisin / ia cumardhaisin hende.

Cosca he olit kuningan cwlluet menit he matcans. Ia catzos / Tächti / ionga he olit nähnyuet Idhes / kieui heiden edhelens / nincauuan quin edheskieudhen seisatti sen paican päle / iossa Lapsi oli. Cosca he nyt tächden neit / ihastuit he sangen swrella ilolla. Ia sisellemenit hoonesen / leusit Lapsen / sen eitens Marian cansa / ia mahanlangesit / ia cumarsit hende. Ia awasit tauarans / Lahijoit henelle Culda / Pyhäsaw / ia Mirrham. Ia Iumala käski heite wnesa / ettei heiden pitenyt Herodesen tyge palaiaman. Ia menit toista tietä omalle maallens.

Mutta cosca he olit poismennyet / Catzo nin Herran Engeli ilmestui Iosephil wnesa / sanoden / Ylesnouse / ia ota Lapsi ia henen eitens / ia pakane Egyptijn / ia ole sielle / sihenasti mine sanon sinulle. Sille tuleua on / että Herodes etzepi lasta hucuttaxens. Nin hen ylesnousi / ia otti Lapsen eitinens / öelle tygens / ia pakeni Egyptiin / ia oli sielle Herodesen coleman asti. Ette sen pideis teutettemen / quin sanottu oli Herralda Prophetan cautta / ioca sanoi / Egyptist kutzuin mine Poicani.

Cosca Herodes nyt näki henens nijde wijsailda wietellyn / wihastuij hen sangen cowan / Ia lehetti hoouins tappamá caiki poicalapset Bethlehemis / Ia sen kaikisa haaroisa quin monda caxiwotiset oli taica nooremat / sen aijan peräst / quin hen oli tarcasti tutkinut Wijsailda.

Silloin se teutettin quin Ieremiald Prophetald sanottu oli / cosca hen sanoi / Corkialla ombi äni cwlunut / swri walitus / idku ia isoi parcu / Rachel idke henen lapsians / Ia eij tactonut hendens lodhuetta / sille  c  ettei he ole.

Mutta cosca Herodes oli coollut. Catzo / nin Herran Engeli ilmestui Iosephil wnesa Egyptias / Ia sanoi / Nouse / ia ota Lapsi eitinens / ia mene Israelin maalle / Sille ne ouat coolluuat / iotca etzit Lapsen henge. Nin hen ylesnousi / ia otti Lapsen eitinens / ia tuli Israelin maalle. Mutta cosca hen cwli ette Archelaus waldasi Iudeas henen isens Herodesen sijas / pelkesi hen sinne menne. Ia wnesa hen sai Iumalalda käskyn / ia poickesi Galilean äärijn / ia tuli ia asui sijne caupungis / ioca cutzutan Nazareth. Että sen teutettemen pideis / quin Prophetadhen cautta sanottu oli / Henen pite Nazareus cutzuttaman.

a  Wijsaat) Iotca Mattheus Magos cutzupi / ne ouat Loonnon tundijat ia wijsat Papit Persias olluat.

b  Swingan) Echke Bethlehem itzestens halpa oli / quitengin / että Christus hänesse syndui / sendädhen hen ylescorgotti hende

c  Ettei he ole) Siteuarten Mattheus täte sanoi / Että cosca waiua Christikunnan pälekieupi / Nin näky quin he io olisit hucatudh ia peräti cadhotetud mailman edhes. Quitengi vastoin caicke Heluetin walta he Iumalan cautta Uariellan. Ia neisse Lapsisa näky yxi oikia Christusen kersimisen meno.

Colmas Lucu.[muokkaa]

Agricola New Testament illustration p28.png

Nijne peiuine / tuli Iohánes Castaia / ia saarnasi Iudean corues / ia sanoi / Techket paránost / Sille taiuan wadakunda ombi iuri lehestenyt / Ia hen on se / iosta Esaias Propheta puhui / ioca sanoi /  a  Hwtauaisen äni on corues / walmistakat Herran tiete / techket henen ialcatiens oikeaxi.

Mutta Iohánesel oli waathe Camelin caruoist / ia hihnainen wöö henen solisans / Nin olit henen rocans kimalaiset / ia metze honaia.

Silloin wloskeui henen tygens Hierosolima ia coco Iudea / ia caicki maakúda ymberi Iordanin / ia he castettin henelde Iordanis / tunnustadhen heiden synninse.

Cosca hen nyt móda Phariseusist / ia Sadduseusist näki tuleuá hené Castens tyge / sanoi hen heille / Te  b  Kykärmé sikijet / cuca teille osotti / että teidhen pite pakeneman sijte tuleuaisesta wihasta? Techkette sijs Paranoxen toimeliset hedhelmet / Ia elkette nin aiatelko / että te itze teissen tahdotta sanoa / Meille on Abraham Isene. Sille mine sanon teille / Että Iumala woipi neiste kiweiste Abrahamile lapset ylesherätte. Nyt ombi mös kirues pandu puun iurele / Iocaijnen sis puu quin ei tege hywe hedhelme / se pois hakatan / ia tuleen heiteten.

Mine tosin castan teite wedhellä parannoxeen / Mutta se / ioca minú ielkin tuleua ombi / se wäkewembi minua on / ionga en ole mine keluoliné kengi candamá / Sen pite teite pyhel Hégel / ia tulella castamá. Ionga wiskin on henen kädhesens / ia hené pite lugás percamá / ia hené pite nisuns aittaans cocomá / Mutta rwmenet / pite henen ijancaikises tules poltaman.

Silloin tuli Iesus Galileast Iordanijn Iohannesen tyge / että hen castetaisijn henelde. Mutta Iohannes welti hende / sanodhen / Mine taruitzen sinulda Castetta / ia sine tulet minú tygeni? Nin wastasi Iesus ia sanoi henelle / Salli nyt / Sille nein sopi meidhen / caiki  c  wanhurscautta teutte. Nin hen salli henen.

Ia cosca Iesus castettu oli / ylesastui hen cochta wedhestä. Ia catzo / nin taiuat aukenit henel / ia hen näki Iumalan Hengen alasastuuan ninquin Mettisen / ia tuleuan henen pälens. Ia catzo / äni Taiuahast sonoi / Teme on minun racas Poican / iossa minul on hyue sosijo.

a  Hinauaisen) Teme piti oleman Iuttaille yxi vahua merki / Että Christus se Messias on tullut / cosca sencaltanen Sarna ei Téplis eike Synagogas / waan metzen corues iulkisesta sarnattin / Ionga Iohannes teki.

b  Kykärme) Näme kärmeet cutzutan Latinaxi Uipere / ia he tuskalla nimelte tietän Somexi / Quitengi että ne ouat nijn viha täyne / ia pahinda laija / Nimitetän he tessä Kykärmexi / eli Uaskikärmexi / Ia heille ombi sencaldainen londo / että he emensä tappauat syndyesens / ionga tähden mös Phariseuset cutzutan tessä / sencaltaisten Kärmetten sikiexi / Sille ette heidhen Isens tapoit Prophetat iotca nijnnen opettaiat olit.

b  Wanhurscautta) Caiki vanhurcaus teyteten / Coska me caikista meden wanhurcaudesta ia cunniasta wälteme / Ette ainoa Iumala wanhurskana pidetäisijn / ia että hen ne wskoliset wanhurskauttapi. Sen Iohánes teki quin hän pyysi / ninqui yxi Syndinen castetta Christuselda / ia hänelde wanhurskautta. Sen mös Christus teki / ettei hen Cunniaas ia wanhurcauttans omistanut / waan annoi itzens castetta ia coletetta / ninquin iocu mw Syndinen.

Nelies Lucu.[muokkaa]

Agricola New Testament illustration p30.png

Silloin Iesus wietin Hengeld corpehen / senpäle / ette hen kijusataisin perchelelde. Ia cosca hen pastonut oli neliekymméde peiue ia neliekymmende öte / sijtte hen isosi. Ia kiwsaia edheskeui / ia sanoi / Ios sine ole Iumalan poica / sanos ette nemet kiuet leiuixi tulisit. Mutta hen wastaden sanoi   a  Kirioitettu ombi / Ei ainoas leiues Inhiminen elä / Mutta iocaitzest sanast / quin Iumalan suust wlos kieupi.

Silloin otti henen perchele cansans / sihen pyhen caupungin / ia asetti henen Templin harian päle / ia sanoi henelle / Ios sine olet Iumalan poica / nin sööxe sinus alaspein / Sille kirioitettu ombi / Henen pite Engeleins käskyn andaman sinusta / ia he käsisens candauat sinun / ettei sine ioskus ialcas kiwen loucka. Nin Iesus sanoi hnelle / Taas kirioitettu on / Ei pide sinú  b  kiwsaman sinú Herras Iumalatas. Taas otti henen perchele cansans sangen corkialle wärelle / ia osotti henele caiki mailman waldakunnat / ia heiden cunnians / ia sanoi henelle / Nemet caiki mine annan sinun / ios sinä mahanlanget / ia cumardhat minua. Nin sanoi Iesus henelle / Mene poijs Sathan. Sille kirioitettu on / Sinun Herras Iumalas pite sinú cumartamá / ia hende  c  ainoa paluelemá. Silloin ietti henen perchele. Ia catzo Engelit edheskeuit / ia paluelit hende.

Cosca nyt Iesus cuuli / ette Iohánes oli kijniotettu / poijckesi hen Galileean / ia ietti Nazaretin / tuli ia asuij Capernaumis / ioca on meri caupungi / Zabulon ia Nephthalim raioisa / senpälle / ette teutettemen piti se quin sanottu oli Esaian prophetan caut / ioca sanoi / Se Zabulon ma / ia se Nephthalin ma / leszne meri tiete / sillepolel Iordanin / ia se Pacanaiden Galilea / Se canssa ioca istui pimijes / ia coleman warios / näki swren valkeudhen / ia ne / iotca istuit maanculmas / ia coleman warios / heille walkeus coitti.

Sijte aiasta rupesi Iesus saarnaman / ia sanoman / Techkett paránost / sille Taiuan waldakúda  d  lehestypi.

Cosca nyt Iesus keui sen Galilean meren tykene / näki hen caxi weliest / Sijmon / ioca cutzutan Petari / ia andrean henen weliens laskeuan werckons meren / Sille he olit Calamiehet. Ia sanoi heille / Seuratca minua / ia mine teghen teiden Inhimisten calamiehixi. Nin cochta he ietit wercot / ia seurasit hende.

Ia cosca hen sielde edheskeui / näki hen toiset caxi weliest / Iacobin Zebedeusen poian / ia Iohannem henen weliens wenees henen isens Zebedeusen cansa parandauá heiden werckoians / ia hen cutzui heite. Nin he cochta ietit wenhen / ia heiden isens / ia seurasit hende.

Ia Iesus waelsi ymberi caiké Galileá / ia opetti heidhé Sijnagogisans / ia sarnasi waldakúnan Euágelium / ia paransi caikinaiset Taudhit / ia caiken saijraudhen canssan seas / Ia henen sanomans cuului caiken Sijrijan maan sisel. Ia he toijt henen tygens caikinaijset saijrat / moninaisista taudheista ia kiwuista kiewretudh / ia ne piruldariuatut / ia Cuuntaudhilliset / ia haluatut. Ia hen paransi heiden caiki / ia seurasi hende palio wäki Galileast / ia nijste kymmenest caupungist / ia Ierosolimast / ia Iudeast / ia nijste makunnist sille polel Iiordanin.

a  Inhiminen elä) Ei wan teste rumillisest rogast inhiminen taida elä / mutta sijtä että hen lootta itzense Iumalan päle / ioca ombi luuánut caickein niden edhen catzo / quin hänen pälens vskouat / iosta edeskatzomisesta mös se rumillinen elatos tapachtu.

b  Kiwsaman) Se olis tapachtunut / ios hän olis itzens ilman pacota alaspudhottanut / ia loottanut itzensä senpäle että Iumalá piti hende auttaman / coska hänelle olit traput edhesens / ioita mödhen hen taisi mwtoin alasmenne.

c  Aijnoa) Kussa kirijoituxet leuten / että meidhen pite iotakuta lontocappaletta palueleman / ei se täte vastoin ole / sille että sittengi wiele me ainoata Iumalata palueléma / ioca sen käskenyt on / että meiden pitä nijn tekemen.

d  Lähestypi) Se on / Taiuan valdakunda ei ole caucan / se on io käsise ia owen edhes / Sille että Christus oli tullut ioca taiuan waldakunnan ylestoimitti / ia Perkelen waldakunnan alaspainoi.

Wides Lucu.[muokkaa]

COsca hen nyt näki Canssan / ylesastui hen worelle / ia quin hen oli istunut / edheskeuit henen opetuslapsens henen tygens. Nin hen auasi suuns / opetti heite / ia sanoi. Autuat ouat ne Hengeliset waiuaiset / sille heiden ombi Taiuan waldakunda. Autuat ouat ne murelliset / sille heiden pite saaman lodhutoxé. Autuat ouat ne Siwiet / sille heidé pite maan  b  perimé. Autuat ouat ne / iotca isouat / ia ianouat wáhurskautta / sille he rauitetan. Autuat ouat ne Laupiat / sille heiden pite saman laupeuden. Autuat ouat ne puchtat sydhemest / sille heidé pite Iumalá näkemen. Autuat ouat ne  c  rauhantekiet / sille ne pite Iumalan poijaxi cutzuttaman. Autuat ouat ne / iotca wanhurscauden tähdé waiua kerssiuet / sille heiden ombi Taiuan waldakunda. Autuat olette te / cosca Inhimiset pilcauat ia wainouat teite / ia puhuuat caikinaist pahwtta teite wastoin / walehdellen / minun techteni / Ilotcat ia riemucat / sille teiden palckan ombi swri Taiuasa. Sille nein he wainosit prophetidh iotca teiden edhelen olit.

Te oletta maan  d  Soola. Ios nyt sola tule maguttomaxi / mille se solatan? Ei se mihingé sitten kelpa / mutta että se pois heitethen / ia Inhimisilde tallatan. Te oletta mailman walkeus. Ei taidha se caupungi peitette / ioca seiso woren päle. Eike mös he ylessytyte kyntelete / ia pane wacan ala / mutta kynttelialghan päle / walghaseman caikillen nijllé / iotca hoones ouat. Nein walijstacan teidhen walkeun Inhimisten edhes / että he näkisit teiden hyuet töönne / ia cunnijottaisit teiden Isen ioca Taiuas ombi.

Elket lulco / että mine tullut olen Laki eli Prophetij pästemen / Ia en totta mine tullut pästemen / waan teuttemen. Sille tosin sanon mine teille / sihenasti ette Taiuas ia maa catopi / ei pide catoman se wehin boockstaui / eike mös yxi rachtu laista / sijhenasti että caiki tapachtuuat.

Cuca sis yhden neiste wehimiste käskyste pästepi / ia nein opettapi Inhimiset / se  e  wehimexi pite Taiuan waldakunnas cutzuttaman / Mutta cuca sen teke / ia opetta / se pite cutzuttaman swrexi Taiuan waldakunnas.

Sille mine sanon teille / Ellei teiden wanhurscaudhen ylitzekieu enämin quin nijnen kirijan oppenutten / ia Phariseusten / ette te woij siselkieudhe Taiuan waldakundan.

Te tulitta mite sanottu oli wanhoille / Ei sinun pide tappamá. Mutta iocahiné / quin tappapi / hené pite domiohó wicapä olemá. Waan mine sanó teille / että iocahiné quin wihastupi welijen päle / hené pite domiohó wicapä olemá. Mutta ioca hiné quin sanopi weliens Racha / hené pite neuuó ala wicapä olemá. Mutta iocahiné quin sanopi / Sine tyhme / hänen pite heluetin tuleé wicapä olemá. Ios sine sis wffrat lahias altarille ia sine sielle muistat /ette sinun welies on iotakin sinua wastá iete sinne sinú lahias altarin eten / Ia mene ensin sopiman sinun welies cansa / ia sitte tule wfframan sinun lahias.

Soui nopiast sinun ritawelies cans / coscas wiele tielle olet henen cansans / etteijke ritawelies anna sinua ioskus domarille / ia domari andapi sinun paluelialle / ia sine heiteten tornihin. Totisesta mine sanon sinulle / ettei sine sielde wlospäse sihenasti ettes maxat wimeisen ropon.

Te culitta ette wanhoille oli sanottu / Ei pidhe sinun horitekemen. Mutta mine sanon teille / että iocahinen quin catzopi ydhen waijmon päle / himotaxens hende / io hen horin teki henen cansans sydhemesens.

Ios sinun oijkia silmes pahenda sinun / nin puchghais se wlhgos / ia heite pois tykees. Sille parambi on sinulle / ette yxi sinun iesenes hucutetan / quin coko sinun rumijs pideis heitettemen heluetin tuleen. Ia ios sinun oijkea käthes pahenda sinun / nin pois hacka se / ia heite pois tykees. Sille parambi on sinulle / ette yxi sinun iesenes hucutetan / quin coko sinun rumijs pideis heitettemen heluetin tuleen.

Sanottu mös ombi / iocahinen quin emendens hylkee / se andacan henelle erokirian. Mutta mine sanon teille / ette iocahinen quin henen emendens hylke / mutoin quin hoorin tedhen / hen saatta henen hoori tekemen / ia iocasen hylietyn naipi / hen hooria tekepi.

Taas te culitta / ette sanottu oli wanhoille / Ele wanno sinuas walapatton / mutta anna Herran sinun walas. Waan mine sanó teille / Elkette swingan  h  wánuco / eike taiuan päle / sille se on Iumalan istuin. Eike maan päle / sille hen on Iumalan astinlauta. Eike Ierosoliman päle / sille se on sen swren Kuningá caupungi. Eike pääs cautta pide sinun wannoman / sentehden ettei sine woi yhte hiusta walkiaxi / eli mustaxi tehde.

Waan teiden puhen pite oleman / On / on / ei / ei / Mutta mite sen ylitzen lisetän / se pahast wigoslechte.

Te culitta että sanottu oli / Silme silmest / hammas hampast. Ia mine sanon teille  i  Elket paha wastá seiso / waan iocahinen quin sinua löpi oikealle poskelle / nin kienne mös henele toinen. Ia sille / ioca tacto sinun oikeuden eteen wetä / ia sinun hames otta / salli henen mös capu. Ia ioca sinua wati ydhen penicwlman / mene henen cansans caxi. Anna sille ioca sinulda anopi / ia lainan pyteue ele welttele.

Te culitta että sanottu oli / Racasta sinú lehimeistes / ia wiha sinun wiholistas. Waan mine sanon teille / Racastacat teiden wiholisi. Hyuestisiughnacat nijte / iotca teite sadhattauat. Hyuestitechket nijnen / iotca teite wihauat. Rucolcat nijnen edhest / iotca teite wahingoittauat ia wainouat. Että te olisit teiden Isenne poiat / ioca ombi Taiuaisa. Sille hen sallij Auringoisens coittauan ylitze pahain ia hywein / ia laskepi sateen ylitze wanhurskasten ia wärein. Sille ios te racastat nijte iotca teite racastauat / mite teille sijte on palca? Eikö  f  Publicanit nijn mös teghe? Ia ios oletta wainoin soweliaiset teiden weliedhé cansa / mite ialoa te teette? Eikö mös Publicanit nijn teghe? Olcat sijs teudheliset ninquin teiden Taiualinen Isen teudhelinen on.

a  Coska) Tesse lugusa ei Christus puhu mailmaisest Esiwallast. Waan hen opetta Christikunnalens oikeat elemät Iumalan edes Hengese pitemen.

b  Perimen) Mailma lulepi maan omistauans / ia nautitzeuans tauarans / coska hen wäkiualda tekepi. Waan Christus opetta / että maa periteen ia nautitan Siueydhesä.

c  Rauhantekiet) Ne ouat enämbi quin Rauhaliset / nimittäin / iotca rauhan tekeuet / saattauat / piteuät ia muita souittauat. Nin quin Christus ombi meille rauhan tehnyt Iumalan cansa.

d  Soola) Cosca opettaiat Iumalan sanat wnohtauat / nin he maguttomaxi tuleuat inhimisten opin cautta. Ia soola pure / caruastele ia leicka / Nin mös Sarnaiast pitä Syndi rangaseman sanalla Ellei he cadhotuxen / tungion ia sondan tahdho poltetta.

e  Wehunexi) Se on Ei heneste pidhe palio pidhettemen / waan pois heitettemen.

f  Phariseusten) Ioinenga Wanhurscaus seisoi wainoin wlconaisis töise / ia wlconcullasudhes. Mutta Christus anopi wainoin Sydhemen wanhurskautta wskon cautta henen pälens.

g  Puchghais se wlgos) Hengelinen wlgospuchghastus ombi tesse käsketty / se on / coska Silmein himot esteten ia cooletetaan sydhemese.

h  Wannoco) Caiki wannomiset ia walat ouat tesse kieltyt / iotca Inhiminen itzestens tekepi. Mutta cosca Rackaus / häte / Lehimeisen tarue eli Iumalan Cunnia site anopi nin se on hyuesti techty. Ninquin mös Wiha on kieltu / ia on quitengin luualinen / cosca se Rackaudhesta ia Iumalan Cunnian waraxi tapachtupi.

i  Elket paha wastanseiso) Se on Ei kenengen pidhe itze wäryttä costaman. Mutta esiuallan / iolla miecka on / pite sen tekemen. Romanos 15.

k  Publicanit) Latinaxi. Ne cutzutan Somexi Weronottaiat / ia olit ne / iotca Romariten Weron ia räntyn edesseisoit ia ylescannoit. Ia ne olit enimest Iumalattomat Pacanat / siteuarten Romarilde sihen pannut.

IV. Lucu.[muokkaa]

Agricola New Testament illustration p37.png

Cauattacat ettei te Almusatan anna Inhimisten edhes / että teiden pite heilde nächtemen / Mwtoin ette te saa palca teiden Iselden / ioca ombi Taiuaisa. Cosca sis sine annat Almusan / ele toruella soijta edhelles / ninquin ne wlcocullatut tekeuet Synagogisans / ia cathuin harois / että heiden pideis cunnioijtettaman Inhimisilde. Totisesta sanon mine teille / He ouat palcans sanet. Mutta cosca sine annat Almusan / elken sinun wasen kätes tietkö mite sinun oikia kätes teke. Että sinun almusas olis salaudhes / ia sinun Ises / ioca näke salaudhes / hen maxapi sinulle iulkisesta.

Ia cosca sine rucolet / ei pidhe sinun oleman ninquin ne wlcocullatut. Sille että he seisouat Synagogisa ia catuin harois rucoellen / senpäle / että he nädhaisin Inhimisilde. Totisesta sanon mine teille / He ouat palcans sanet. Waan cosca sine rucolet / mene sinun camaris sisel / ia sulghe oues / ia rucole sinun Ises salaisest / ia sinun Ises / ioca näke salaudhes / sen maxa sinun iulkisest. Ia cosca te rucolet / Elke olco paliopuhuuaiset / ninquin pacanat. Sille he lwleuat / että he paionpuheens tedhen cwldut ouat. Sentedhen elke olko heidhen caltaisens. Sille teidhen Isen tiete kylle mite te taruitzetta / ennen quin te rucoletta henelde.

Nein sis teiden pite rucoleman. Ise meiden ioca olet Taiuais. Pyhetty olcon sinun nimes. Lehestulkon sinun wadakundas. Olcon sinun tactos nin maasa / quin on Taiuais. Anna meille tenepeuenä meiden iocapeiuenen leipen. Ia anna meille synnime andexi ninquin me annama meiden welgholisten. Ia ele iohdata meite kiusauxen. Mutta päste meite pahasta. Sille ette sinun ombi waldakunda / ia woijma / ia cunnia ijancaikisudhes. Amen. Sentedhen ios te andexiannat Inhimisten heiden ricoxens nin mös teiden taiualinen Isen anda teiden andexi. Waan iollei te andexi anna Inhimisten heiden ricoxitans / nin ei mös teiden Isen andexianna teiden ricoxitan.

Mutta cosca te pastotta / elke nin olko Suruliset quin ne wlcocullatut. Sille he mwttauat heiden cassuonsa / senpäle / että he näghyisit Inhimisilde pastouaiset. Totisesta sanon mine teille / he ouat palcans sanet. Waan cosca sine pastot / nin woitele sinun pääs / ia pese sinun casuos / ettei se nächteue olis Inhimisilde ettäs pastot / Mutta sinun Iselles / ioca on salaudhes / ia sinun Ises / ioca näke salaudhes / maxa sinun iulkisest. Elket rickautta maan päle coghotko / cussa rooste ia coit raiskauat / ia cussa warcat caiwauat ia warastauat. Waan coghotcatta teillen rickaudet Taiuahas / cussa eike rooste / eike coit raiska / ia cussa warcat eiuet caiua / eike warast.

Sille cussa teiden rickaudhen on sielle on / mös teiden sydhemen.

Silme on rumin walkeus / Ios sis sinun silmes ombi yxikertainen / nin sinun coco rumijs on walkia. Waan ios sinun silmes ombi paha / nin sinun coco rumijs ombi pimijä. Ios sis se walkeus ioca sinus on / pimeys ombi / quinga swret sijs ne pimeydhet ouat?

Eikengé woi cachta Herra paluela / Sille taicka hen tete wihapi / ia toista racastapi / Taicka hen telle kijnitarttu / ia toisen ylencatzo. Ei te woi paluella Iumalata ia Mammon.

Sentehdé mine sanon teille / Elket murehtico teidhen Hengen edeest / mite teiden pite sömen taicka iooman / Eike mös teiden rumin edhest mille waateil te teidhen werhoman pite. Eikö Hengi enämbi ole / quin rooca? ia rumis parambi quin waate? Catzocat taiuan linduin päle / sille ettei he kylue / eike nijte / eike mös cocoa rijheen / ia teiden taiualinen Isen roocki heite. Ettekö te palio enämbi oli quin hö? Eli cuca on teiste ioca henen swruns cansa woipip lisäte henen pituudhellens yhden kynären? Ia mingetähden te swretta watteista? Catzocat Cuckaisita kedholla quinga he casuauat / Ei he töteteghe / eike kehrä. Quidengin sanon mine teille / ettei Salomon caikes henen cunniasans ollut nin watittu / quin yxi heiste. Ios nyt Iumala watitze nein pellon rohon / ioca tenepenä seiso / ia hoomen heitetän wghnijn / eikö hen palio enämin teiden site teghe / o te wähe vskoiset?

Elket sis swruliset olco / sanodhen / Mite me sööme? Taicka mite me ioomma? Taicka mille me werhoitá? Sille caikia neite pacanat etziuet. Teiden Taiualinen Isen kylle tietä / että te caiki näme taruitzet. Etzitet ensin Iumalá waldakúda / ia hené wáhurscauttás / ia nin nemet caiki teille tyghelangeuat / Elkett sen tehden swreco hoomenesta päiuest / Sille hoomenisel päiuelle ombi suru itzestens. Tytyken itzecukin päiue  c  surullens.

a  Silme) Se on Ninquin muilla iäsenille ei ole itzestens walkiutta / wan loottauat silmen päle / coska se on hyuesti näkeue / Nin caicki mwdh iäsenet menestyuet ia woiuat sijtä hyuesti. Samalmoto on mös caickein meidhen töidhen cansa / ios meidhen Sydhen on hyue ia yleswalghistettu Iumalan wanhurscaudhen cansa / tuleuat mös caiki meiden Töön hyuexi / iotca sijte wlgoskeuuet / Mutta ios Silme on Pimije / se on / Ellei se ole Iumalan wanhurscaudhen cansa yleswalghistettu / nin caiki töödh tuleuat pahaxi / iotca sijte wlgoskeyuet.

b  Mammon) Sirian kielille Rickaudhet cutzuttan / ninquin Ieronimus sanopi.

c  Päiue surullensa) se on / Henen iocapäiuelinen tööns. Quin hen sanois. Sijne on kylle / ette me iocapeiue töte teemme / ia ei enembä murhedhi.

VII. Lucu.[muokkaa]

Agricola New Testament illustration p40.png

Elket  a  domitco / ettei te domitaisi. Sille että samalla domiolla / iolla te domitzetta / pite te domittaman. Ia samalla mitalla / iolla te mittat / pite teillen mitattaman. Mixi sijs sine näet raiskan sinun weiles silmes / ia ett sine äckäie hirte / ioca ombi sinun silmeses? Taica quinga sine sanot welielles / pidhes / mine otan raiskan sinun silmestes / ia catzo hirsi on sinun silmeses? Sine vlcocullattu / heite ensin hirsi vlgos sinun silmestes / ia sijtte catzo quingas wlosotaisit raiskan sinun welies silmest.

Elket andaco  b  coirain site quin  c  pyhe on / ia elket teiden perlöien heittekö  d  sikaden eteen / ettei he nijte ioskus talla ialgoilans / ia heidens teidhen wastan kiendeuet / ia repiuet teite.

Anocat / ia teille annetan. Etziket / ia te leudhette / Colkuttacat / ia teille awatan. Sille iocahinen quin ano / hen saapi / Ia cukaikenens etzipi / hen leutepi / ia colcuttaialle awatan. Eli ongo ioku teiste Inhiminen / iolda / ios henen poicás leipe anois / andaco hen henelle kiwen? Taicka ios hen cala anois / andaco hen henelle Kärmen? Ios nyt te / iotca pahat oletta / taidhat hyuet lahiat anda teiden lastenna / Quinga palio enämin teiden Isen / ioca on Taiuais / andapi hyuije nijlle iotca anouat henelde?

Caicki sis mite te tahdotta / että Inhimiset pite teiden tekemen / nijn mös te techkette heille. Sille nemet ouat Laki ia Prophetat.

Menget sisele sijte achtast portist / Sille että lauia ombi se porti / ia awara tije / ioca poiswete cadhotuxen / ia móda ouat / iotca sen cautta waeldauat. Ia se porti ombi ahdas / ia tie caita / ioca wetäpi elemehen / ia haruat ne ouat / iotca sen leuteuet.

Cauattacat sijs teiden nijste wäriste Prophetaijst / iotca tuleuat teiden tygene lammasten watteilla / mutta siseldä he ouat rateleuaiset swdhet. Heiden hedhelmestens pite teiden tundeman heiden. Hakeco iocu winamarioi orientappuroist? taicka ficunita ohdakeista? Nin iocahinen hyue puu / teke hyuet hedhelmet / Mutta paha puu teke heiudh hedhelmet. Yxi hyue puu / ei se taida häiyie hedhelmit tehdä / Eike mös häiu puu hyuije hedhelmit. Iocahinen puu / quin ei teghe hyue hedhelmet / se pois hacatan / ia heiteté tulehen. Sentähdé pite teiden tundeman heite hedhelmestens.

Ei iocahinen quin sano minulle / Herra Herra / pide siseltuleman Taiuan waldakundan / mutta se ioca teke minun Iseni tachdon / quin on Taiuais. Monda sanouat minulle sine peiuene / Herra / Herra / Emmekö me sinun nimes caut  e  Propheteranuut / ia sinun nimelles perchelet wlgosaianuuat / ia sinun nimes caut me olemma monda wäkeuet awu tehenyuet? Ia silloin minun pite tunnustaman heille / En ikenens mine teite tundenut / Menget pois minun tyköeni te wäärin tekijet. sannan päle / ia syseisit sen henen päle / ia sadhe langeis / ia wirdhat tulit / ia twlet puhalsit / ia syseisit sen hoonen päle / ia se cukistui / ia sen langeus oli swri.

Ia se tapactui / cosca Iesus lopetti nemet puhet / että canssat hämmestuit henen oppins päle / Sille hen opetti heite woimalisest / ia ei ninquin kirianoppenuuat.

a  Elket domitko) Iumalalle tule Domio. Senteden se quin Domitzepi ilman Iumalan Kesky / se Iumalan Cunnian om sta. Ia se wica / ombi se suri Malca.

b  Coirat) Ouat ne / iotca wihuat ia wainouat Iumalan Sana.

c  Quin pyhe on) Teme Pyheys ombi Iumalan sana / ionga cautta caiki cappalet Pyhexi tuleuat.

d  Sighat) Ouat ne / iotca Lihallisis Himoisa wpotetut ouat nin / ettei he taidha ychten waari otta sanasta.

e  Propheterannut) Neille on olluet ialod töödh / waan ei ole ollut hyue Sydhende. Senteden pitä Iumalan sanoman / Ettei hen heite tunne omixensa.

f  Tekepi sen ielkin) Tesse Christus mös anopi Wscoa / Sille cussa ei wsco ole / sine ei kesky prohete / Ro. 3. Ia caiki hyuet Tööd / ilman wscota tehdhyt / echke quinga hyuet ne näkyuet / ouat syndi. Wastoinpein / cussa Wsco on / sijnä pite iwri oikiat hyuet Töödh noudhattamá. Sen Christus (tekemisexi) cutzu / että sydhemest tehdheisin. Mutta Wsco phdistapi sydhemen Act. 15. Ia teme wanhurskaus caikinaisi twlia wahwana wastanseiso / se on / wastan caiki heluetin woima. Sille se wanhurskaus ombi rakettu wahwan Perustoxen päle / Christusen sen wscon cautta. Mutta hyuet töödh ilman wscota / ne ouat ninen tyhmein Neitzytten Lampudh / ilman öliuta.

VIII. Lucu.[muokkaa]

Agricola New Testament illustration p43.png

Coska hen nyt alasastui worelda / seurasi hende palio Canssa. Ia catzo / yxi Spitalimies edheskeui / cumarsi hende / ia sanoi / Herra / ios sine tahdhot / sine woit minú puhdhista. Nin oiensi Iesus kätens / ia rupeis häneen / sanodhen / Mine tahdon / Ole puhdhas. Ia cocta hen puhdhistuij spitalista. Ia sanoi Iesus henelle / Catzo / ettet sine kellecken sano / mutta mene ia nägyte itzes Papillen / Ia wffra sinun Lahias / ionga Moses keskenyt on heille  a  todhistoxexi.

Mutta coska Iesus siselmeni Capernaum / tuli yxi Pämies henen tygens rucoeli hende / sanodhen / Herra / minun paluelian sairasta coton haluattanuna / ia cowan wauatan. Ia sanoi henelle Iesus / Coska mine tulen / nin mine paranan henen. Nin wastasi pämies / ia sanoi / Herra / en ole mine mahdolinen / että sine tulet minun cattoni ala / Waan sano yxi sana / ia nin minun paluelian paranee. Sille mine mös olen Inhiminen toisen wallan alla / ia minulla on sotamiehije minun allani. Ia  b  sanon telle / Mene / ia hen mene. Ia toiselle / Tule / ia hen tulepi. Ia minun palueliallen / Teghe teme / ia hen teke. Coska Iesus temen cwli / imehteli hen / ia sanoi heille / iotca hende seurasit. Totisesta sanon mine teille / En tosin mine ole leynnyt  c  Israelis sencaltaist wsko. Mutta mine sanon teille / että monda ouat tuleuaiset  d  idhest ia lennest / ia Abrahamin / Isaac / ia Iacobin cansa pite Taiuan waldakunnas istuman. Mutta Waldakunnan lapset heiteten sijhen ärimeisen pimeyteen / Sielle pite idku / ia hámasten kiristös oleman. Ia Iesus sanoi Pämiehelle / Mene ia ninquin sine wscot / nin sinun tapactucon. Ia sille hetkelle parani henen paluelians. uelians. Ia coska Iesus tuli Petarin hoonesen ia näki henen anoppins wootes sairastauan wilutaudhis. Nin hen rupeis senkäten / ia wilutauti lowuij heneste. Ia hen ylesnousi ia palueli heite.

Mutta coska echto tuli / toijt he henelle monda pirulda riuatuta / ia hen wlgosaioi sanalla henget / ia teki caikinaiset sairat teruexi. Senpäle / että teutettemen piti / quin sanottu oli Esaian Prophetan caut / coska hen sanoi / Hen on ottanut meiden heickudhen / ia taudhinna hen cannoi. Coska nyt Iesus näki palion canssa henen ymberillens / keski hen sillepolelle mertä menne.

Ia quin yxi kirianoppinut edheskeui sanoi se henelle / Mestari / Mine tahdon sinua seurata  e  cuhungas ikenens menet. Ni Iesus sanoi henelle / Ketuilla on loolat / ia Taiuat linnuilla on pesät / mutta Inhimisen poiala ei ole cuhunga hen päens cumarta.

Toinen henen opetuslapsistans sanoi henelle / Herra / salli minua ensin menemen / ia hautaman minun Iseni. Nin Iesus sanoi henelle / Seura minua / ia anna ne coolluet  f  haudhata heiden coolluitans.

Ia quin hen oli hacten astunut / seurasit hende henen opetuslapsens. Ia catzo / swri ilma nowsi merelle / nin että aldu löij ylitze hahden / Mutta hen itze macasi. Nin edheskeuit opetuslapset / ia herätit henen / ia sanoit / Herra auita meite / me hucúma. Nin hen sanoi heille / Mite te heicko wskoiset pelket? Hen nousi yles / ia asetti twlen / ia meren. Ia tuli iuri tyuenexi. Nin inhimiset imehtelit / sanodhen / Millinen teme on. Sille että twlet ia meri mös ouat henen cwliaiset?

Ia quin hen tuli sillepolen mertä / nijnen Gergesenerin makundan / nin iooxit henen wastans caxi pirulda riuattut haudhoista wlgoslectenet / ia he olit sangen hirmuiset / nin ettei kengen tainut site tiette waelta. Ia catzo / he hwdhit ia sanio / Mite meille on sinun cansas Iesu Iumalan Poica? Olecos tenne tullut meite waiuaman ennen aica? Nin keui caukan heiste sangen swrit sicain ioucko wehmaal. Nin percheleet rucoilit hende ia sanoit / Ios sine wlgosaiat meite / nin salli meiden menne toon sicalauman siselle. Sanoi hen heille / Menget. Nin he menit wlgos ia siselkeuit sijhen sicain laumaan. Ia catzo / coco sica lauma sööxijhin mereen / ia wpposit weteen. Mutta paimenet poispakenit / ia menit caupungin / ia sanoit ne caiki / Ia quinga nijnen pirulda riuattudhen oli tapactanut. Ia catzo / coco caupungi keui wlgos Iesusen wastan. Ia coska he näit henen / rucolit he hende pois menemen heiden Maans ärilde.

*  Ios sine tahdot) Eipe vsko miten tiedhä / waan turuapi sulan Iumalan Armon päle.

a  Heille todhistuxexi) Moses cutzupi Lagin yhdexi tunnustuxexi Canssan päle. Deu. 51. Sille että Laki meidhen pälen canda ia on yxi tunnustos meidhen syndien ylitze. Samalla moto mös tesse Ios Papit todhistauat että Christus on temen puchtaxi tehnyt / ia ei senuoxi wsko / nin he tunnustauat itze heitens wastan.

b  Ia sanon teile) Se on / Ios minun sanani ouat nijn wäkeuet / quinga palio wäkeuemmet sinun Sanas ouat.

c  Israelis) Se on / eipe hen leynnyt sencaltaista wsko Iwttain tyken quin telle Pacanalla oli.

d  Idheset ia Lennest) Se on / Pacanat pite coriattaman / Sentähden että he wskouat / Mutta Iwttat ia tekoinpyhet / tuleuat poisheitetyxi. Ro. 9.

e  Cuhuga ikenens) Mutamat ei tahdo Christusta seurata / ellei he wissit ole / cungapein. Sentähden Christus tämen poishylkepi / quin wskottoman / ioca ennen tahdot wissi olla.

f  Haudhata) Mwtomat estexi wetäuet Hyuet Töödh ettei he tahdo seurata / eike wskoa. Mutta ne Christus todistapi coollwet ia turhat töödh oleuan.

IX. Lucu.[muokkaa]

Agricola New Testament illustration p46.png

Ia nin hen astui hacté / ylitzemeni iellens / ia tuli omaá caupúngijns. Ia catzo / hen edhestoit yhdé Haluatú wootes sairastauá. Coska nyt Iesus näki heiden wscons / sanoi hen Haluatulle / Poican oe hyues turuas / sinun synnis andexiannetan sinulle. Ia catzo / mutamat kirianoppenuijt sanoit keskenens / Täme pilca Iumalata. Coska nyt Iesus heiden aiatoxens näki / sanoi hen / Mixi te paha aiattelet teiden sydhemisenne? Cumbi keuiembi on sano / Synnit andexiannetan sinulle / taica sanoa / Nouse yles ia kiew? Mutta että teiden pite tietemen / että Inhimisen poialla on walta maasa synnit andexianda / Sijtte sanoi hen sille Haluatulle / Nouse yles / ia ota sinun wootes / ia mene cotias. Ia hen ylesnousi / ia meni cotians. Ia coska canssa sen neit / imehtelit he / ia cunnioitit Iumala / ioca oli andanut Inhimisten sencaltaisen wallan.

Ia quin Iesus sielde ohitzekieui / näki hen Inhimisen tullihones istuuan / nimelde Mattheus / Ia hen sanoi henelle / Seura minua. Nin hen ylesnousi / ia seurasi hende. Ia tapactui / ette Iesus atrioitzi henen hoonesans / ia catzo / monda Publicani ia synneiste iotca olit tulluuat / nyye atrioitzit Iesusen ia henen opetuslastens cansa. Coska Phariseuset sen neit / sanoit he henen opetuslapsillens / Mixi teiden Mestarin sööpi publicanein ia synneisten cansa? Coska Iesus sen cwli / sanoi hen heille / Ei taruitze ne / iotca teruet on läkerite / waan iotca sairastauat. Mutta paramin menget / ia oppecat mike se on / Laupiutta mine tahdon / ia  a  en wffri / Sille en tullut mine  b  wanhurskaita cutzuman / mutta synneitzit parannoxelle.

Silloin Iohannesen opetuslapset käuit henen tygens / ia sanoit / Mingetähden me / ia Phariseuset nin palion paastwme / Mutta sinun opetuslapses ei paastuua / Nin sanoi Iesus heille / Taitauatco ylghen poiat murechtija nin cauuan / quin ylkä on heiden cansans? Mutta ne peiuet tuleuat / coska ylkä heilde poisotetan / ia silloin heiden pite paastoman.

c  Ei kengen paicka wanha werca / wdhen weghan tilghalla / Sille se paicka reweise quitengin henense pois wateesta / ia se aucku tule pahemaxi. Ei kengen mös pane torecta wijna wanhoin leilein / mwtoin leilit pacachtauat / ia wijna wlgoswota / ia leilit hucastuuat / Mutta he laskeuat nooren wijnan wsin leilein / nin he molomat ouat tähdelle.

Coska hen oli näme puhunut heille / Catzo / nin tuli yxi Pämies / ia cumarsi hende sanoden / Herra / minun tytteren nyt cooli / Mutta tule / ia pane sinun kätes henen pälens / ia nin hen eläuexi tule. Nin nousi Iesus yles ia seurasi hende / ia henen opetuslapsens. Ia catzo / yxi waimo / ioca caxitoistakymende wootta oli punaist tauti sairastanut / hen käui henen tacanans / rupeis henen watens leepesen / Sille hen oli sanonut itzellens / Ios mine waiuoin rupen henen wateesens / nin mine tulen teruexi. Mutta nin Iesus kiensi henens / ia näki henen ia sanoi / Ole hyues turuas Tytteren / sinun wskos on tehnyt sinun teruexi. Ia se waimo tuli teruexi samalla hetkelle.

Ia coska Iesus tuli pämiehen honesen / ia näki  d  huijlunsoijttaiat / ia canssan hymiseuen sanoi hen heille / Menget pois / ei ole pica coollut / mutta hen maca. Ia he nauroit hende. Coska nyt canssa oli wlgosaiettu / käui hen sisel / ia rupeis henen kätens / ia ylesnousi pica. Ia se sanoma cwlui ylitze kaiken sen maan.

Ia coska Iesus sielde poijslexi / seurasit hende caxi sokiata / hwsit ia sanoit / Armadha meite Dauidin poica. Ia coskae hen tuli hoonesen / edheskeuit ne sokiat henen tygens. Ia sanoit henelle / Herra / me wskoma. Nin hen rupeis heiden silmeins päle / sanodhen / Teiden wskon ielken olcon teille. Ia heiden silmet aukenit. Nin Iesus haasti heite / sanoden / Catzocat ettei kengen täte saa tiete. Waan coska he poismenit iulghistit he henen sanomans caikella sille maalla.

Coska nyt nämet olit wlgosmennyuet / Catzo / nin he toit mycken ia Pirulda riwatun Inhimisen henen eteens. Ia quin perchele oli wlgosaiettu / puhui mycke. Ia Canssa imehteli / ia sanoi / Sencaltaista ei ikenens Israelis ilmestenyt. Mutta Phariseuset sanoit / Perchelen päructinan caut / hen wlgosaia percheleet.

Ia Iesus ymberins keui caiki caupungit / ia kylet / ia opetti heiden Synagogisans / sarnaten Waldakunnan Euangelium / ia paransi caikinaiset taudhit / ia caiken saijraudhen Canssas.

Ia coska hen nyt näki Canssat / Armachti hen heiden pälens / että he olit ylenannetut / ia haiotetut / ninquin lambat / joilla ei ole Paimenda.

Silloin sanoi hen opetuslapsilens / Elo tosin ombi sangen palio / mutta wähe on tööwäki / Rucolcat sentähden Elon Herra / että hen wlgoslähäteis tööwäke henen eloonsa.

a  En wffri) Se on Iumalan otollisembi että me keskenem hyue tegeme / quin me wffraisimma.

b  Wanhurskaita) Christus pois heittepi caiken Inhimillisen wanhurskaudhen / ia tachtopi että me ainoast henen wanhurskaudhens päle rakennaisim. Sentäden hen mös tessä sanopi / että hen waiuoin nijte Syndisite cutzupi. Ninquin P. Pauali sanopi 1. Tmot. 1. Christus tuli Mailmaan Syndisiste wanhurskaaxi tekemen.

c  Eikengen paicka) Se on Ei kengen taidha tete wtta Euangelium oppia wanhalla lihallisella sydhemelle käsitte. Ia coska se Lihallisille Inhimisille saarnatan / nin ne tuleuat waiuoin pahemaxi. Ninquin nyt tapachtupi / että coska se hengelinen wapadhus sarnatan / nin Liha sen kientepi oman pahan sisuns ielkijn.

d  Huilunsoittaiat) Iotca Wainauet ia Rwmisten tykene leikitzit Ninquin nyt meidhen seas kelloilla soitetaan / ia peijaita weisataan. Sen se merkitze / että colema waikuttapi ia tutan Lain opin cautta.

X. Lucu.[muokkaa]

IA hen cutzui caxitoistakymende Opetuslastans tygens / ia annoi heille wallan wastoin reetaisit hengije / että he heite wlgosaiaisit / ia parannaisit caikinaiset Taudhit / ia iocaitzen sairaudhen.

Mutta näme ouat nijnen cadhentoistakymenen Apostolin nimet. Ensimeinen / Symon / ioca cutzutan Petari / ia Andreas henen weliens Iacobus Zebedeusen poica / ia Iohannes henen weliens / Philippus / ia Bartholomeus / Thomas / ia Mattheus / ioca oli Publicanus ollut / Iacobus Alphein poica / Ia Lebbeus ligalnimelle Taddeus / Symon Cananeus / ia Iudas Ischariotes / ioca mös petti henen.

Nämet caxitoistakymende wlgoslehetti Iesus ioille hen käskenyt oli / sanoden / Elket mengö pacanaiden tielle / ia Samaritanein caupungin elket sisel mengö / Mutta menget paramin nijnen cadhotettuin lammasten tyge Israelin hoonest. Nin menget ia sarnatkat / sanoden / Taiuan waldakunda ombi iuri lehestynyt. Kipiet techket teruexi / Spitaliset puhdistaca. Colluet yleswirghottaca. Perchelet wlgosaiacat. Lahiaxi te saitta / nin mös lahiaxi andacat.

Ei teiden pidhe Culda / eike hoopia / eike Raha  a  pitemen teiden cuckaroisan / eike ewessecki matkas / eike cachta hamet / eike kengije / eike sauua / Sille että Tömies ombi roghans ansiolinen. Waan cungaikenens caupungin tadica kylen te siselkieytte / Kyselket cuka sijne on otolinen / Ia olcatta sielle sijhenasti että te poislehdette.

Mutta coska te hoonen siselmenet / nin teruetteke hende. Ia sanokat / Rauha olcoon tehen hoonesen / Ia ios se hoone on otolinen / nin tulkan teidhen rauhan sen päle. Iollei hen ole otolinen / nin teiden rauhan teille palaiapi. Ia cussa eikengen teite wastanrupee / eike cwle teiden sanoian / nin wlgosmenget nijstä hooneist / tadica sijte caupungist / Ia  b  pudhistakat tommu teiden ialghoistanna. Totisesta sanon mine teille / Hookembi pite oleman Sodoman ia Gomorrhan maan / domio peiuene quin sille caupungilla.

Catzo mine lehetten teiden / ninquin lambat swttein keskelle. Olkat sentehden taitauat / ninquin kermet / ia yxikerdhaijset ninquin mettiset. Mutta cauattacat teiden nijlde Inhimisilde / sille he edhesweteuet teiden heiden radstupins / ia heiden Synagogisans pite heiden hoosuman teite. Nin mös Pämiesten ia Kuningaiden eteen te wiedhen / minun tehden / heille ia pacanoille todistoxexi.

Coska he nyt teite edhesweteuet / Elket murehtigo / quinga / taica mite teiden pite puhuman / Sille että teille annetan samalla hetkel mite teiden pite puhuman. Sille ette te ole ne / iotca puhuuat / waan teiden Isen Hengi / ioca teisse puhupi.

Se yxi welij edeswete sen toisen welien colemaan / Ia Ise Poians / ia lapset carkauat wanhimbaidens wastan / ia tappauat heite. Ia caiki wihauat minun Nimeni tähden. Mutta ioca loppun asti wahuast seiso / hen tule autuaxi.

Coska he nyt wainouat teite ydhes caupungis / nin paetkat toisen. Sille totisesta sanon mine teille / ette te woi caiki Israelin caupungeit toimitta sijhenasti että Inhimisen Poica tulepi.

Ei ole opetuslapsi ylitze Mestarins / Eike paluelia ylitze henen Herrans. Tytyken Opetuslapsi ios henb ombi ninquin henen Mestarins / ia Paluelia ninquin henen Herrans. Ios he ouat itze Isenen Beelzebub cutzuneet / quinga palio enämin he henen pereens cutzuuat? Elket sentehden heite pelietkö.

Sille ettei miteken ole peitetty / ioca ei pidhe ilmoitettaman / ia ei miten salattu / quin ei tule tietteuexi. Iota mine sanon teille pimeise / site sanokat walkiudhes / ia mite teiden coruaáne sanotan / site sarnatcat cattoin päle.

Ia elket teiten pelietkö nijlde / iotca rumin tappauat / ia eiuet woi sielua tappa / Mutta pelietkä enämin site / ioca woipi seke sielun että rumin heluettin hucutta. Eikö caxi warwuist ychten ropoin myydhe? ia yxi heiste ei puto maan päle / ilman teiden Iseten. Nin ouat nyt mös caiki teiden päen hiuxet luettudh / Elket sis pelietkö. Te oletta paramat / quin monda warwuista.

Sentähden / iocahiné quin minun tunnusta Inhimisten edhes / sen tunnusta mös mine / minun Iseni edhes / ioca on Taiuaisa. Mutta iocahinen quin minun kieltä Inhimisten edes / kiellen mine mös henen minun Iseni edhes / ioca on Taiuaisa.

Elket luulco / että mine olen tullut  c  rauhan lehettemen maan päle / En ole tullut rauha / mutta mieckan lehettemen. Sille mine tulin Inhimiste Isens wastan rijdhaisexi tekemen / Ia tytärtä eitiens wastan / ia Minien henen anoppians wastan. Ia Inhimisen oma pereh tuleuat henen wihamiehexens.

Ioca racasta Isens taica Eitiens minun ylitzen ei se ole minulle otolinen. Ia ioca racastapi poicans / taicka tyterdhens minun ylitzen ei se ole minun otolinen. Ia cuca ei ota oma  d  Ristiens / ia seura minua / ei se ole minun otolinen. Ioca leyte henen hengens / henen pite sen cadhottaman / Ia ioca hengens cadhottapi / minun techten / henen pite sen leutemen.

Ioca teite holhoo / se minua holhopi / ia ioca minua holho / hen holhopi sen / ioca minun lehdetti. Ioca Prophetan holhopi Prophetan nimelle / hen saa Prophetan palcan. Ia ioca wanhurskan holhopi wanhurskan nimelle / hen saa wanhurskan palcan. Ia cucaikenens annais yhden neiste wähimiste iodha picarin kylme wettä waiuoin Opetuslapsen nimelle / Totisesta sanon mine teille / ei hen pide palcans cadhottaman.

a  Raha pitemen) Teme pitemys on ninquin Mammonin Ahneus / ioca sydhemelle Rickaudhest rippupi / ia site murechtipi / Ioca sarnan wirgan estepi. Mutta tarpexi ia oikeaxi elatoxexi / piti möös Christus Rahan / Cuckaron ia Leipekorin.

b  Pudhistacat) Nin ei miteken teidhen pidhe heilde ottaman / että te mös ialgoistan ia kengisten tomun pois pudhistat / Että he mahdaisit ymmertä / ettei te etzi teidhen woiton ielkin / waan heidhen Autudhensa ielkijn.

c  Rauhan lehettemen) Teme packo sijte tulepi / että mwtamat wastanottauat Ewangeliumi ia sijhen heidhens wahwasti kijnitteuet Olis echke Ise taicka Eite / Sisar eli Welij wastahan. Ia iotca taas ei Euangeliumi wastaanota / ne sijte nin cauhistuuat / että he sentähden wihawat ia tappauat seke isens että eitens / sisarens ia weliens

d  Ristins ottaman) Se on Walmis oleman kersimen wastoin kieumiste Iumalan sanan tähden.

XI. Lucu.[muokkaa]

Agricola New Testament illustration p53.png

IA se tapachtui / Coska Iesus lackasi sencaltaisi henen cadhelle toistakymmenelle Opetuslapsillens keskemest / keui hen sielde edespeiten / että henen piti opettaman / ia sarnaman heiden caupúgeisans.

Coska nyt Iohannes / ioca silloin oli fangiuxes / cwli Christusen töödh / lehdetti hen caxi Opetuslastans / kysymen hende / Oletco sine se tuleua / taicka pitekö meiden toista odhottaman? Nin Iesus wastasi / ia sanoi heille / Menget ia sanocat Iohannesel / ne quin te cwlette ia nägette. Sokiat saauat nägöns / Onduuat keuuet / Spitaliset puhdistetan / ia Cwroit cwleuat / ia Colluet ylesheräteten / ia nijlle kieuhille sarnatan Euangelium / ia autuas ombi se / ioca ei  a  pahane minun cauttani.

Coska nyt he poismenit / rupeis Iesus sanoman cansalle Iohánesest / Mite te lexitte wlgos corpehen catzoman? Max roco / ioca häilytetan twlelda? Taicka mite te lexitte wlgos catzoman? Max Inhimist watittu pehmiel waatteil? Catzo iotca pehmeite candauat / ne ouat Kuningaiden hooneisa. Taicka mite te lexitte wlgos catzomá? Max Propheetaat? Wissist / sanon mine teille / Teme on ialombi quin Propheta / Sille että teme on se / iosta kirioitettu on / Catzo mine lehdeten minun Engelin sinun casuos eten / ioca walmistapa on sinú sijes sinun etees.

Totisesta sanon mine teille / Caikein nijnen seghas / iotca waimoist syndyneet ouat / ei ole yxigen swrembi ylestullut / quin Iohannes castaia. Mutta cuitengin se quin on wähin Taiuan waldakunnas / hen on hende swrembi.

Mutta hamast Iohannesen Castaijan peiuiste / nin tehen peiué asti kersi Taiuaá  b  waldakúda / wäkiwalda / ia ne wägelliset sen repiuet heillens. Sille että caiki Prophetat / ia mös itze laki / ouat Iohannesen asti noijtuneet. Ia ios te tahdotta wastan otta / Hen on se Elias / ioca oli tuleuainen. Iolla on coruat cwlla / hen cwlkan. Waan minge werdaxi mine wedhen temen sughun? Hen on nijnen lasten werta iotca Turulla istuuat / ia hwtauat cumpaniens tyge / ia sanouat / Me hwilua soijttima teiden edhesen / ia ette te hypehyuet / Me olemma weisannut mureen wirsie teillen / ia ette te idkenyuet. Sille Iohannes hen tuli / ei södhen / eike iodhen / ia he sanouat / Henelle on Perchele. Inhimisen poica tuli södhen ia iodhen / ia he puhuuat / Catzo / site sömeri ia winan ioomari / Publicanein / ia synnijsten ysteue? Ia  c  wijsaudelle oijkeus annetan henen lapsildans.

Silloin hen rupeis soimaman nijte caupungeita / ioissa hen oli tehnyt swrimat awud / ia eiuet quitengan heidens parandaneet. We sinun Chorazin / We sinun Bethsaidan. ios sencaltaiset awudh olisit technyt Tyros ia Sidonis / iotca teisä tehdyt ouat / He olisit aamut sackis ia tuhghas tehnyt synnin parannuxen. Mutta quitengin mine sanon teille / Että Tyronin ia Sidonin pite oleman hokiamman Domio päiuen quin teiden. Ia sine Capernaum / ioca olet yleskorgotettu taiuasen asti / sinun pite haman heluettin sysettemen. Sille ios Sodomis olisit sencaltaiset awudh tehdyt / ninquin sinus / he seisoisit wiele tänepäne. Mutta quintengin sano mine teille / Että Sodoman maan pite hookijman oleman Domio päiuen / quin sinun.

Sille samalla aialla / wastasi Iesus / ia sanoi / Mine kijten sinua Ise / Taiuan ia maan Herra / että sine olet ketkenyt nämet wijsailda ia toimellisilde / ia olet nämet ilmoittanut pienille / Tosin Ise / nin oli sinun hyue tactos sinun edheses. Caiki minulle ouat annetudh minú Iseldeni / ia eikengen tunne poica mutta Ise / eike Ise yxiken tunne mutta poica / ia kellenikenens poica tacto sen ilmoitta.

Tulkat Te Caiki Minun Tykeni / iotca töteteghett ia raskautetudh oletta / ia mine tahdon teidhen wirgotta. Ottacat minun ikeen teiden pälen / ia pooecat minust / Että mine olen laupias ia neure sydhemest / Ia teiden pite leutemen lewon teiden sijeluillen / Sille että minun ikeen ombi souelias / ia minun corman on kewijä.

a  Pahane) Autuas on se / ioca minun töisten ia sanoistan itzens ei pahenna / waan parennais.

b  Wäkiualta) Coska Omatundo eli murhelinen sydhen synnin tehden Euangeliumin saa maista ia ymmertä / nin hen väkiuallalla sihen carckapi / ettei yxiken hende sijte taidha poistemmata.

c  Wijsaudhella) se on / se Euágeliumin Totuus / ióga Christus ia Iohannes sarnasit / wastanotettijn / ia henelle oikius annettijn henen lapsildans / se on / nijlde wskolisilde / Iotca Iumalan Wijsaudhen Lapset ouat. Mutta ne mwdh / iotca Walhen Lapset ouat / ne ylencatzouat Iumalan Totudhen / Sencaltaiset olit ne Phariseuset ia Lainoppenuet

d  Ikeen) Laki ia Käskysanat ouat couat ia cágiat nin ettei yxiken ninen edesse kestä / Mutta Christus / ioca pyhen Hengen andapi / tekepi ne kieuiexi wskon cautta. Nin mös Risti ombi iwri yxi keuie Corma nijlle / iotca Euangelium maistauat ia oikein tundeuat.

XII. Lucu.[muokkaa]

Agricola New Testament illustration p55.png

SIhen aican keui Iesus Sabbathina laihoin lepitze. Nin henen Opetuslapsens isosit / ia rupesit tächkäpeite ylesrepimen / ia sömen. Coska nyt Phariseuset sen negit / sanoit he henelle / Catzo / sinun Opetuslapses site tekeuet / quin ei soui Sabbathina tehdä.

Mutta hen sanoi heille / Ettekö te lukenuuat / mitke Dauid teki coska hen isosi / ia ne iotca henen cansans olit? quinga hen Iumalan hooneen siselmen / ia söij edespanemisen leiuet / ioita ei henen sopinut söödhe / ei mös ninen iotca henen cansans olit / mutta ainouain pappein. Taicka ettekö te lagis lukenuuat / että Sabbathina rickouat papit Templis Sabbathin / ia ouat quitengin nuchtettomat? Mutta mine sanon teille / Että tesse se ombi ioca mös swrembi on / quin Templi. Mutta ios te tiedheisitte mike se on / Laupiudhen mine tahdon / ia en wffri / sijtte ette te swingan domitzisi wighattomia. Sille että Inhimisen Poica on mös Herra  a  Sabbathin päle.

Ia hen sielde edheskeui / ia tuli heiden Synagogaans. Ia catzo / sielle oli yxi Inhiminé / iolla oli quiuettu käsi. Ia he kysyit henelle / sanodhé / Sopico Sabbathina paráda? Sépäle ette he saisit canda henen pälens. Nin sanoi hen heille / Cuca on teiste Inhiminen / iolla olis yxi lammas / ia ios se Sabbathina putois caiuon / eikö hen rupeisi sihen / ia yleswedhä? Quinga palio ialombi sis Inhiminen on quin lammas? Sentedhen sopi kylle hyue tehdä Sabbathina. Nin hen sanoi Inhimiselle / wlgosoienna kätes. Ia hen wlgosoiensi. Ia se tuli teruexi ninquin toinengi.

Silloin Phariseuset wlgoskeuit / ia neuuopidhit henen wastans / quinga he henen huckaisit. Mutta coska Iesus sen ymmersi / keui hen sielde pois. Ia palio Canssa seurasit hende. Ia hen teki caiki teruexi / ia haastoi heite hendens ilmoittamast. Senpäle ette sen piti teutettemen / quin sanottu oli Esaian Prophetan cautta / ioca sanoi. Catzo minun Poican / ionga mine wlgoswalitzin / minun rackan / iossa minun sieluni ombi hyue sosijo. Mine panen henen pälens minun Hengeni / ia henen pite Domion Pacanoille iulgistaman. Ei hen ritele / eike hwdha / eike yhdengen pidhe cwleman henen äändens catuilla. Murettua rokoa ei henen pidhe serckemen / ia switzeuat pellauaist ei pidhe henen sammuttaman / sihenasti ette hen wlgoswiepi Domion woitoxi. Ia hené Nimens päle pite Pacanoiten toiuoman.

Silloin edestootijn henen tygens yxi ioca piruldariwattin / sockia ia myckä / ia hen paransi henen / nin että sockia ia myckä seke puhui ette näki. Ia canssa hemmestuit ia sanoit / olleco teme se Dauidin poica? Mutta cosca Phariseuset sen cwlit / sanoit he / ei hen wlgosaia perchelei / mutta Beelzebubin percheleitten pämiehen wäelle.

Coska nyt Iesus tunsi heiden aiatoxens / sanoi hen heille / Iocainen waldakunda erinyt itze wastaans / se kylmille tule. Ia iocainen caupungi taicka hoone / eranut itzeens wastan / ei se seiso. Ia ios perchele wlgosaia perchelen / nin hen erinyt on itzeens wastaan / Quinga sis henen waldakundans seisois? Ia ios mine Beelzebubin wäelle perchelet wlgosaiaisin / kenengä wäelle sis teiden poianna heite wlgosaiauat? Sentäden pite heiden teite domitzeman. Mutta ios mine Iumalan Hengel perchelet wlgosaian / Nin tuli Iumalan waldacunda teiden tygene.

Mutta quinga ioku taita ionghun wäkeuen hoonesen siselkeudhe ia henen taloons poisröwete / ellei hen ensin sidho site wäkeuete / ia sitte röwe henen hoonetans? Ioca ei ole minun cansani / hen on minua wastan. Ia ioca ei minun cansani cocoo / hen haiottapi.

Sentäden sanon mine teille / Caiki synnit ia pilca andexiannetan Inhimisten / Mutta se pilca pyhe  b  Henge wastan / ei andexianneta Inhimisten. Ia cukaikenens sanopi iotachin sana Inhimisen Poica wastan / se henen andexiannetan. Mutta ioca sanopi iotachin pyhe Henge wastan / ei henen andexianneta / eike tesse / eike tuleuaises mailmas.

Taicka tehckette hywe puu / nin tule henen hedelmens hyuexi taicka techkette heiju puu / nin tule hené hedhelmés heijuxi. Sille ette hedhelmeste tutan puu. Te Kykärmen sughut / quinga te woitte hyue puhua / coska te oletta itze pahat? Sille että sydhemékylldhest sw puhupi. Hyue Inhiminen edheswetä hyuest sydhemen tauarast hyuie. Ia paha Inhiminen edeswetä pahast sydhemen tauarast pahoia. Mutta mine sanon teille / että iocahitzest turhast sanast ionga Inhimiset puhuuat / pite heidhen luguntekemen Domiopäiuene. Sille että sinun sanoistas sine wanhurcautetan / ia sinun sanoistas sine domitan.

Silloin kysyit henelle monicahdata nijste kirianoppeneist ia Phariseusista / sanodhen / Mestari me tahdoma nähde merckie sinulda. Nin hen wastasi / ia sanoi heille / Temä häiju ia horalinen suku etzipi mercki / ia ei anneta henelle merckie / waan Ionan Prophetan mercki. Sille samalmodholla quin Ionas oli walaskalan watzas colme päiue ia colme öte / nin pite Inhimisen Poian oleman maan sydhemes colme päiue ia colme öte. Ne Niniuitin miehet pite ylesnouseman domiolla tämen sugun cansa / ia sen domitzeman / Sille ette he paransit heidhens Ionasen sarnasta. Ia catzo / tessa on enämbi quin Ionas. Drötingin Eteleste pite ylesnouseman Domiolla tämen sugun cansa / ia sen domitzemá / Sille ette hen tuli man äriste cwlemaan Salomonin wisautta. Ia catzo / tesse on enembi quin Salomon.

Coska nyt se riettaisa Hégi on wlgosményt Inhimisest / nin hen waelda lepitze quiwia paickoi / etzipi lepoa / ia ei leydhä. Silloin hen sano / Mine palaian minú hoonesen iellés / custa mine wlgoslexin. Ia quin hen tule / nin hen leutepi sen tyhien / ia käweistyxi / ia caunistetuxi. Sijtte hen poismenee / ia ottapi tygés seitzemé mwta Hengie / itzeens pahébata / ia siselmeneuet ia asuat sielle. Ia tuleuat sen Inhimisen wijmeiset pahemaxi quin ensimeiset. Nein mös tapactu telle pahalle sucucunale. Coska hen wiele nyt puhui canssalle / Catzo henen eitins ia weliens seisoit wlcon ia pydhit hende puhutella. Nin yxi sanoi henelle / Catzo sinun eitis ia sinun welies wlcon seisouat / tachtouat sinua puhutella. Nin wastasi hen / ia sanoi sille sanansaattaialle / Cuca on minun eiten / taicka cutka ouat minun welijeni? Ia hen wlgosoiensi kätens Opetuslastens polen / ia sanoi / Catzo minun eiteni / ia minun welieni. Sille että iocainen quin tekepi minun Iseni tachton / ioca on Taiuaisa / hen on minun welien / ia sisaren / ia eiten.

a  Sabbathin ylitze) Se on / ioca Christusen pälle wskopi / hen on ylitze caiken Lagin / ia ei taida Laista nuhdelta / echke hen rickois / coska Rackaus ia Häte site waati ia ano.

b  Henge wastan) Syndi pyhe Henge wastan / se on Euangeliumin ylencatzotus. Nincauuan quin se seisopi / ei ensingen Syndi andexianneta. Sille se sotipi iwri wsko wastan / iota paitzi ei ole ychteken Synnin andexiandamist / Waan coska se poispannan nin Wsko sijtte siseltule / ia caiki synnit poispyhiteen.

XIII. Lucu.[muokkaa]

Agricola New Testament illustration p59.png

SIne peiué / wlgoskeui Iesus honesta / ia istui meren tyghe. Ia hené tygös cocostuijt palio canssa / nin että hen siselkeui hacten ia istui / ia caiki Canssa seisoit rannalla. Ia hen sanoi heille monella wertauxella / sanodhen / Catzo yxi kylueie wlgosmeni kyluemen / ia coska hen kylui / langeisit monicahdhat tien ohen / Ia tulit linnut / ia ylessöit nee. Mutamat taas langeisit kiwistön / cussa ei ollut heille palio mulda / ia pijan ylesnousit. Sille ettei heille ollut sywe maa / Mutta coska auringo coitti / nin he poudhittin / Sille ettei heille ollut iwrta / nin he poisquiuetuijdt. Mutamat lágesit oriantappuroihin / ia oriátappurat yleskaswoit / ia läkehytit heiden. Mutamat taas lagesit hyueen mahan / ia teijt hedhelmen / Monicadhat satakerdaisen / monicadhat cwsikymenkerdaisé / ia monicadhat colmékymenkerdaisen. Iolla on coruat cwlla / se cwlkan.

Nin Opetuslapset edhesastuit / ia sanoit henelle / Mixi sine puhudh heille wertauxilla? Nin hen wastasi / ia sanoi heille / Teiden on annettu tuta Taiuan waldakunnan salaudhet / Waan ei heille ole annettu. Sille että iolla  a  ombi / henelle pite annettaman / ia henellä pite kyll oleman. Mutta silde iolla ei ole / pite mös sekin poisotettaman / quin henelle on. Sentedhen mine puhun heille wertauxilla. Ettei näkeueiset pide näkemen / eike cwleuaiset cwleman / eike ymmertämen. Ia heisse teyteten Esaian noituus / ioca sanoi / Coruillan pite teiden cwleman / ia ei ymmertämen / ia näkeweisne pite teiden näkemen / ia ei eckemen. Sille että temé Canssan sydhen on cowettu / Ia coruillans he raskasti cwlit / Ia silmens he wmpen panit. Ettei he ioskus näkisi silmille / ia coruilla cwlisi / ia sydhemelle ymmerdheisi / ia palaiaisit / ia mine parannaisin heite.

Mutta autuat teiden silmenne ouat / sille he näkeuet / ia teiden coruanna / sille he cwleuat. Sentähden totisesta sano mine teille / että móda prophetat / ia wáhurskast halasit nähdhä iotca te näghette / ia eiuet nähnyet / ia cwlla / iotca te cwletta / ia eiuet kwlluuat. Nin cwlcat te sis sen kylueien wertaus. Coska iocu cwle wandakunnan sanan / ia ei ymmerdhä / nin tulepi se paha ia poistemma sen quin henen sydhemens kyluettin. Teme on se / ioca tien ohen oli kyluetty. Mutta se quin kiuistön kyluettin / se ombi / quin cwle sanan / ia cocta ilolla sen ottapi. Mutta ei ole henelle itzesens iwrta / waan hen ombi aialinen / Nin coska waiua ia tuska pälekieupi sanan tehden / cocta hen pahane. Mutta ioca oriantappurain secan oli kyluetty / se ombi / quin cwle sanan / ia temen Mailmá suru / ia rickaudhen petos / läkeytte Sanan / ia hen tule hedhelmettömexi. Mutta ioca oli hyuen Mahan kyluetty / se ombi quin cwle Sanan / ia ymmertä / ia mös tootta hedhelmen ia teke / Nin että mwtama teke satakerdaiset / monicachta kusikymenkerdaiset / ia monicachta colmekymenkerdaiset.

Toisen wertauxen hen pani heiden eteens / sanodhen. Taiuan waldakunda ombi uhden Inhimisen wertainen / ioca kylui hyuen Siemenen henen peltons. Mutta Inhimisten maates / tuli henen wihoilissens / ia kylui ohdakeet nisuijn sekan / ia poismeni. Coska nyt oras rupeis casuaman / ia hedhelmeitzemen / nin näghyit mös ohdacket. Silloin edheskeuit perenisennen palueliat / ia sanoit henelle / Herra eikös hyue Sieméde kyluenyt peltos / custa sis henelle ombi ohdackeet? Nin sanoi hen heille / Wiholinen Inhiminen sen teki. Sanoit palueliat henelle / Tadhocos sis ette me menem / ia nee pois haghem? Mutta hen sanoi / En / senpäle ette coska te ohdacket ylesrewitte / ettei te ynne nisuia ylestéma. Sallicat ynne cdaswa molemat elonaicá asti. Ia elon aighala sanon mine elomiehille. Cootkat ensin ohdacket / ia sitocat heite lychteixi / poltetta / Mutta nisut cootkat minun aittaani.

Toisen wertauxen hen pani heiden eteen sanodhé. Taiuan waldakunda ombi Sinapin  b  iyuen wertainen / ionga Inhiminen otti ia kylui peltoons / ioca on pienin caikija siemenite. Mutta coska se ylescaswoi / nin hen ombi swrin caalein seghas / ia tule puuxi / nin että Taiuan linnut tuleuat / ia tekeuet pesens sen oxain päle.

Toisen wertauxé sanoi hen heille. Taiuan waldakunda ombi  c  Hapatoxé wertainé ionga waimo otti / ia seghoitti colmen wacan iauhoia / sijhen asti quin caiki happani.

Näme caiki Iesus puhui Cansalle wertauxilla / ia ilman wertauxit ei hen miteken heille puhunut. Että se teuteteisin / quin oli Prophetan cautta sanottu / ioca sanoi / MInun pite awaman suuni wertauxis / ia minun pite wlgosröyhemen salatut mailman alghusta.

Silloin laski Iesus Canssan / ia tuli cotija. Ia henen Opetuslapsens edheskeuit / sanoden / Wlgostoimita meille se wertaus Pellon ohdackeist. Nin hen wastasi / ia sanoi heille / Inhimisen Poica on se ioca hyuen sijemenen kylui. Pelto on mailma. Se hyue Sijemen on Waldakunnan lapset. Mutta ohdacket ouat sen pahan lapset. Wihoilinen ioca sen kylui / on perchele. Elonaica on Mailmá loppu. Elomiehet ouat Engelit. Sentehden ninquin ohdacket coconhaghetan / ia tulella poltetan / nin pite mös oleman temen Mailman loppuna. Inhimisen Poica lehdettepi Engelinse / ia heiden pite cocoman caiki pahoitoxet / ia ne iotca wärytte tekeuet / henen Waldakunnastans. Ia heitteuet heiden cwman wgnijn / Sielle pite oleman idku / ia hambain kiristus. Silloin pite wanhurskat kijltemen / ninquin Auringo heiden Isens Waldakunnas. Iolla on coruat cwlla hen cwlkan.

Taas on Taiuaan waldakunda  c  Ardohaudhan wertainen / ioca on Pellos kätketty / ionga Inhiminen leusi ia kätki sen. Ia ilon tähden / quin henelle sijte oli / meni hen pois / ia myi caiki mite henelle oli / ia osti sen pellon.

Taas on Taiuaan Waldakunda Caupamiehen wertainen / ioca hyui Perlye etzei / Ia quin hen leusi yhden callijn Perlyn / meni hen pois / ia myi caiki mite henelle oli / ia osti sen.

Taas on Taiuaan Waldakunda Nootan wertainen / ioca on mereen heitetty / cocoman caikinaisi caloia / Coska se sis teuten tuli / Yleswedhit he sen rannalle / ia istuit ia eroitit ne hyuet astijoijhens / mutta ne pahat he poisheittit. Nein mös on tuleua Mailmá lopusa. Tuleuat Engelit / ia poiseroittauat ne pahat waáhurskaista / ia heitteuet heiden cwmaan wgnijn / Sielle pite olemá idku / ia hampain kiristus. Sanoi Iesus heille / Ymmersittekö te nämet caiki? He sanoit henelle / Ia Herra. Nin sanoi hen heille / Sentähden iocainen kirianoppenut / ioca on Taiuan waldakunda warten oppenut / se on pereeisenen wertainen / ioca henen Tauarastans edhestoopi  e  wtta ia wanha.

Ia tapactui / Coska Iesus lopetti nämet puhet / poislexi hen sielde / Ia tuli henen syndyme maallens / ia opetti heiden Synagogasans / nin ette he hämmestuit / ia sanoit / Custa telle on teme Wijsaus / ia näme awudh? Eikö teme ole se sepen poica? Eikö henen eitens cutzuta Mariaxi? Ia henen weliens Iacob ia Ioses / ia Simon ia Iudas / Ia henen Sisarensa / eikö nee caiki ole meiden tykené? Custa sis telle on neme caiki? Ia he pahenit henen ylitzens. Nin sanoi Iesus heille / Ei Propheta cussan wähembi maxa / quin cotonans / ia omisans. Ia ei hen sielle monda tunnustechtie tehnyt / heiden epäwskons tähden.

a  Iolla ombi) Cussa Iumalá sana ymmertään / siellä se itzens enendepi / ia Inhimiset paranda. Mutta cussa se ei ymmertä / sijne Inhimiset pahetaan / ia se wähenepi.

b  Sinapin iywe) Ei yxiken sana näghy nin ylencatzotuxi eike hoonómaxi / quin Euangelium / Ia ei quitengan ole ychten wäkeuembe quin se. Sille ette se wanhurscautta caiki ne / iotca sen pälle wskouat. Mutta Laki ia töödh eiuet site tege.

c  Hapannos) Se ombi mös se sana / ioca Inhimiset mwttelepi ia wdhistapi.

d  Ardhohauta) Teme peitettu ia salattu Ardhohauta ombi Euágelium / quin on meiden Ymmerdyxesta salattu / ia tesse Taiuan waldakunnaxi cutzutaan / ioca meille Ardon ia wanhurscaudhen andapi ilman ansiota. Sentäden coska se leuten / nin se ilahutta / se on / iloisen sydheme se saattapi / iota ei yxiken töö taidha matkan saatta. Teme Euangelium ombi mös se callis Perlö.

e  Wtta ia wanha) Se Wanha ombi laki. Se wsi ombi Euangelium

XIIII. Lucu.[muokkaa]

Agricola New Testament illustration p64.png

SIhen aijcan / cwli Herodes Neliesruhtinas Iesusen sanomá ia sanoi paluelioijllés / Teme óbi se Iohánes castaia / hen on ylesnosnut cooluista / Séteden hen tekepi sencaltaiset awudh. Sille Herodes oli Iohánesen kiniottanut / sitonut / ia fangeuxen pannut / Herodiaxen / henen weliense Philippusen emänen tehden. Sille ette Iohannes oli henelle sanonut / Ei soui sinun hende pite. Ia quin hen tahdhoi henen tappa / Pelkesi hen Canssa / Sille he pidhit henen Prophetan edhest.

Coska sis Herodesen syndyme Iuhla pidhettin / hyppeisi Herodian tyter heiden edhesens. Ia se kelpas Herodesen. Sentädhen hen lupasi henelle wannotul walalla / että hen tachtoi henelle anda / mitekutakin hen anoijs. Nin hen sanoi / quin henen eitens ennen henelle oli opettanut / Anna minulle (ma hen) tesse fatilla Iohannesen castaian päe. Ia Kuningas tuli murheisens. Mutta quitengin sen wánotun walá tähden / ia nijnnen iotca ynne aterioitzit / käski hen anda henelle. Ia lehetti böwelit leickaman Iohannisen caula tornissa. Ia hené päens edheskánettin fadis / ia ánetin picalle. Ia hen weij sen eitellés. Ia edeskeuit hené opetuslapsens / ia poisotit henen rumins / ia hautasit sen ia menit ia ilmoitit sen Iesuselle.

Coska nyt Iesus sen cwli / poismeni hen sielde hahdella ärimalle harhaan. Ia coska Canssa sen cwlit / noudhatit he hende ialghá caupúgeista. Ia Iesus wlgoskeui / ia näki palion Canssan / ia armachti heiden pälens / ia paransi heiden Sairaansa. Mutta echtona edheskeuit Opetuslapset henen tyhens / ia sanoit / Teme ombi ärima / ia öö tulepi / Laske Canssa tykyes kylijn menemen / ia heillense roca ostaman. Nin sanoi Iesus heille / Ei taruitze heiden poismenne / andacat te heiden södhe. He sanoit henelle / Ei ole meillä tesse enämbi quin wisi leipe / ia caxi cala. Sanoi hen / Tocatta minulle nee tenne. Ia keski Cásan istua roholle sömen. Ia otti nee wisi leipe / ia caxi cala / Ylescatzatti Taiuasen / kijtti Iumala / murssi ia annoi ne leuiet Opetuslapsillens / ia Opetuslapset annoit ne Canssalle / Ia he söijt caiki / ia rawittijn. Nin he cocoisit muruia caxitoistakymende corghia teunnä / quin ylitze ieit. Mutta ne iotca olit sönyet / oli lehes wisi tuhat miest ilman waimoita ia lapsita.

Ia coska wadi Iesus henen Opetuslapsens että heiden hachten astuman piti / ia menemen henen edhellens toiselle ránalle / nin cauuan että hen Canssan heneldens laski. Ia coska hen oli Canssat heneldens laskenut / astui hen yxinens woorellen rucoelman. Ia coska echto ioudui / oli hen sielle yxinens. Mutta haaxi oli io keskelle mertä / ia ahdistettin alloilta / Sille että wasta twli oli. Mutta öelle  b  nelienens wartios / tuli Iesus heiden tygens / kieudhé meré pälä. Ia coska Opetuslapset neijt henen meren päle kieuuen / peliestyit he / ia sanoit / Köpeli se on / ia pelgon tehden hwdhit. Nin Iesus puhui cocta heille / ia sanoi / Olcat hyues turuas / mine olen / elket peliestyckö.

Nin wastasi Petari hende / ia sanoi / Herra / ios sine olet / sitte käske minua tyges tulla wettein päle. Nin hen sanoi / Tule. Ia coska Petari hahdest wlgosastui / ia kieui wettein päle että hen menis Iesusen tyge. Mutta coska hen näki ialon ilman nin hen cauhistui / ia rupesi waioman / hwti hen sanoden / Herra / auta minua. Nin Iesus cocta oiensi kätens / ia tartui heneen kijnni / Ia sanoi henelle / O sine heicowskoinen / mixi sine epälit? Ia coska he astuita hadhen siselle / nin tyueni ilma. Mutta ne / iotca olit hahdesa / edheskeuit / ia kumarsit hende / ia sanoit / Totisesta olet sine Iumalan Poica.

Ia coska he olit ylitze mennyuet / tulit he Genezarethin maalle. Ia coska sen paican Canssa tunsit henen / wlgoslehetit he ymberins caiken sen maan sanansaattaiat / ia tooit henelle caikinaiset kipijet / Ia rucolit hende että he waiuoin henen waatens paltesen rupeaisit. Ia caiki iotca sihen rupeisit / ne teruexi tulit.

a  Neliesruchtinas) Iudean makunda oli iaghettu Nelien Walla ala / Senteden cutzuttin iocainen Waldamies Tetrarchaxi / se on Neliesruchtinas.

b  Wartius eli walueus) Muinein Öö iaghettijn neliehen Wartiahan / ia cullakin oli colmet hetki.

XV. Lucu.[muokkaa]

Agricola New Testament illustration p66.png

SIlloin edheskeuit Iesusen tyge / kirianoppenuuat ia Phariseuset iotca Ierosolimast tulluuat olit / ia sanoit. Mixi sinun Opetuslapses ylitzkieuuet nijnen wanhibaiden sädhöt? Sille eiuet he pese käsiense / coska he leipe söuet. Nin hen wastaden / sanoi heille / Mixi mös te ylitzkieut Iumalan käskyn teiden sätyn tähden? Sille että Iumala käski sanoden / Cunnioita Isees ia eitees / Ia ioca kirolepi Iseens eli eitiens / henen pite colemalla cooleman. Mutta te sanotta Isellen taicka eitillen / ioca hiné sanocá / Se ombi  a  Iumalá annettu / iolla minun piti sinua autaman / ia ei cunnioita henen Isens taicka eiteens / Ia te olette tyhijexi tehnyuet Iumalan käskyn / teiden sädhyn tähden. Te wlcocullatud / Esaias oijkein noidhui teiste sanoden / Teme Canssa lehestypi minua suullansa / ia hwlillans minua cunnioitzeuat / mutta heiden sydhemens on caukan minusta. Wan turhan he palueleuat minua / opettaden site opetost ioca on Inhimisen käsky.

Ia hen cutzui Canssan tygens / ia sanoi heille / Cwlkat ia ymmerteket. Ei se quin suusta siselkieupi saastuta Inhimiste / Mutta se quin suusta wlgoskieupi / se sastuta Inhimisen.

Nin edheskeuit henen Opetuslapsens / ia sanoit henelle / Tiesickös että Phariseuset pahenit / coska he cwlit tämen Puheen? Mutta hen wastasi ia sanoi /  b  Iocainen istutos / iota ei minun Taiualinen Isen istuttanut pite iurinens ylesreuittemen. Andacat heiden olla / he ouat sockiat / ia sockiadhen taluttaiat. Ios nyt sockia sockiata taluttapi / nin he molemmat kropijn langeuat.

Nin wastasi Petari ia sanoi henelle / Wlgostoijmita meille täme tapaus. Nin sanoi Iesus / Wielekö te nyt pwtutt ymmerdhyst? Ettekö wiele ymmerdä? Että caiki mite suusta siselmene / se mene watzan / ia sille on loonnolinen wlgosmeno? Mutta ne iotca suusta wlgoskieuuet / ne lechteuet itze sydhemeste / ia ne saastuttauat Inhimisen. Sille ette sydhemeste wlgoskieuuet pahat aiatoxet / murhat / hooruuet / hauriuxet / warcauxet / wäret todhistuxet / pilcat. Neme saastuttauat Inhimisen. Mutta Pesemettömille käsille söödhe ei se Inhimiste saastuta.

Ia Iesus sielde poiskeui / ia tuli Tyrin ia Sidonin maan ären. Ia catzo / yxi Cananean waimo / ioca nijste maan äriste oli tullut / hwti henen tygens sanoden / O Herra / Dauidin Poica / armadha minun päleni / Minun tytteren hirmuisest rijwatan perchelelde. Mutta ei sanakan hende wastanut. Nin henen Opetuslapsens edheskeuit / ia rucolit hende / sanoden / Eroita hende sinustas / sille hen hwta meiden ielkin. Nin hen wastaten sanoi / En ole mine lehetetty / waa nijnen cadhotettuin lammasten tyge Israelin hoonesta. Mutta se tuli ia cumarsi hende sanoden / Herra / auta minua. Nin hen wastaten sanoi / Ei olle se souelias / otta lastein leipe ia heitte penickoille. Nin se wastasi / Totta Herra. Sööuet quitengin penickat nijste muruista / iotca heiden Herrains peudhelde putuuat. Silloin Iesus wastaten sanoi henelle / O waimo / swri ombi sinun wskos / olcon sinulle ninquins sine tahdot. Ia henen tytterens tuli teruexi samalla hetkelle.

Ia Iesus sielde edheskeui / tuli Galilean meren tyge / ia ylesastui worelle / istui sijhen. Ia palio Canssa edeskeuit henen tygens / Ia toidh cansans onduuat / sokiat / kuroit / myket / Raiarickot / ia palio muita / Ia heitit ne Iesusen ialkaden eteen. Ia hen paransi heiden / nin että Canssat imechtelit / coska he neijt ne myket puhuuan / Raiarickot teruet oleuan / Onduuat kieuuen / sockiat näkeuen / ia cunnioitzit Israelin Iumalat.

Ia Iesus cutzui Opetuslapsens tygens / ia sanoi / Mine armadhan Canssan päle / Sentähden että he ouat io colmet peiue minun tykeneni wijpyneet / Ia ei ole heille söteuet / Ia en mine tahdo heite tyköeni paastuten poislaske / ettei he tielle wäsy. Nin sanoit hené Opetuslapsens henelle / Custa me saáma tesse ärimaas nin móda leipe / ette me rauitzemma nein palion Canssan? Ia Iesus sanoi heille / Mittoman leipe teille on? He sanoit / Seitzemen / Ia wehe calaisija. Nin hen käski Canssan maan päle atrioitzeman. Ia hen otti ne seitzemen leipe / ia calat / kijtti Iumalat / mursi / ia annoi Opetuslastens / ia Opetuslapset annoit Canssalle / Ia he caikin söijt / ia rawittijn. Ia ylestoit mite lighaxi ieij / seitzemen corghia teunnens muruia. Mutta ne iotca söijt / olit nelie tuhatta mieste / ilman waimoita ia lapsita. Ia quin hen oli Canssan tyköens laskenut / astui hen hachteen / ia tuli Magdalan raioille.

a  Iumalan annetu) Se on / eipe mine taidha sinulle site anda / se on kircolle luuattu / Mine tahdonsen anda Iumalan palueluxexi.

b  Iocainen istutos) Se on caiki oppi ia Waicutos / quin ei Iumala waicuta Inhimises / se ombi Syndi. Ia teste nähden quin Omaechto ombi iwri woimatoin Iumalisis asioisa.

XVI. Lucu.[muokkaa]

Agricola New Testament illustration p69.png

NIn edhesastuit henen tygens ne Phariseuset ia Sadduceuset kiusaten hende / että hen merkin Taiuasta osotais heille. Nin hen wastasi ia sanoi heille / Echtolla te sanotta / Seijes ilma tulepi / sille että Taiuas ruskotta. Ia homeneltain / Tenepene tule coua ilma / Sille että Taiuas ruskotta / ia on pytere. Te wlcocullatut / Te taidhat Taiuan moodhon domita / Ettekö te taidha mös tämen aigan  a  merkie domita? Teme heijw ia hooralinen sucukunda etzipi merki / ia ei anneta henelle merckie wan Ionan Prophetan merki. Ia hen ietti heiden / ia poismeni.

Ia coska henen Opetuslapsens olit tulluuat ylitze toiselle rannalle / olit he wnochtanuuat leiuet otta mötens. Nin Iesus sanoi heille / Catzocat ia cauattacat teiden Phariseusten ia Sadduceusté hapatoxest. Nin he aiattelit itzellens sanoden / Emme me leipie ottaneet cansam. Quin nyt Iesus sen tunsi / sanoi hen heille / Te wehevskoiset / mite te suretta keskenen etett te leipie ottaneet cansan? Ettekö wiele ymmerdhe? Taicka eikö te muista nite wijtte leipe / ia wijtte tuhatta inhemiste / ia mittoman korgia te ylesotitta? Eike mös nite seitzende Leipe / ia nelie tuhatta Inhimiste / ia mittoman corghia te ylesotitta? Quinga sis se tule ettei te ymmerdä (etten mine leiuest teille site sanonut / ette teiden pideis cauattaman sijte Phariseusten ia Sahduceusten hapatuxest?) Silloin he ymmersit / ettei hen käskenyt cauatta leiuen hapatuxest / mutta Phariseusten ia Sadduceusten opetuxest.

Silloin tuli Iesus Cesarean maan ären / ioca cutzutan Philippusen / ia kysyi Opetuslapsillens ia sonoi / Kenenge sanouat Inhimiset minun Inhimisen Poijan oleuan? Nin he sanoit. Monicadhat Iohannem castaian. Mutta mutomat Heliam. Mutomat taas Ieremiam / taicka yhden Prophedadé lugusta. Sanoi hen heille / Mutta kenége te sanotta minun oleuan? Nin wastasi Simon Petari / ia sanoi / Sine olet se Christus eläuen Iumalan Poica. Ia Iesus wastaden sanoi henelle / Autuas olet sine Simon Ionan poica / sille että liha ia weri ei ilmoittanut sinulle / mutta minun Isen ioca on Taiuaisa. Mutta mine woroin sanon sinulle / että sine  b  olet Petari / ia temen callion päle tahdon mine rakeda minun Seurakundani / ia heluetin portit ei pide hende ylitzewoittamá. Ia mine annan sinulle Taiuan waldakunnan Awaimet / Ia caiki quin sine maan päle sidhot / pite sidhottun oleman Tiuaisza / Ia caiki quin sine pästet maan päle / ne pite mös pästetyt oleman Taiuaisza.

Nin hen haasti Opetuslapsillans kellengen sanomast että hen oli se Iesus Christus. Sijte aighasta rupeis Iesus iulgistaman Opetuslapsillens / että henen pite Ierosoliman menemen / ia palion kersimen nijlde Wanhimilda / ia Pappedhen pämiehilde / ia kirianoppeuilda / ia tapettamá ia colmanden peiuen ylesnouseman. Ia quin Petari otti henen eränens / rupesi hen nuchteleman hende / sanoden / Armadha itzees Herra / elken se sinun tapachtuco. Nin hen kensijn ymberins / ia sanoi Petarille / Mene pois minun tyköeni Satana / sine estet minua / Sille ettet sine ymmerdä nijte / iotca ouat Iumalan / mutta ne quin Inhimisten ouat.

Silloin Iesus sanoi Opetuslapsillens / Ios ioku tactopi minua seurata / hen kieldeken itzens / ia ottakan ristins pälens / ia seuratkaan minua. Sille että ioca tacto henen hengens kätkije / hen huckutta sen. Mutta ioca henen hengens hucutta minun tehten / hen leutepi sen. Mite se autta Inhimisen / ios hen caiken Mailman woitta / ia sielunsa wahingon tekepi? Taicka mite andapi Inhiminen / iolla hen sielunsa lunastapi? Sille se tosin tapachtupi / että Inhimisen Poigan pite tulemen henen Isens cunnias Engeleitens cansa / ia silloin hen maxapi itzekungin tödhens ielkin. Totisesta sanon mine teille / Ouat mwtamat tessä seisouista / iotca ei pide  c  colemata maistaman / sihenasti quin he näkeuet Inhimisen Poigan tuleuan henen waldakunnasans.

a  Aigan mercki) Christus heite nuchtele / ettei he tainued ymmerdä hende tullehexi / nijste merckiste ia wäkeuiste teghoista / quin hen teki / iotca merckit Prophetat olit ennustanuet henen aialans tapachtumaan / Esaie. 35.

b  Sine olet Petari) Cepha Syriaxi / Petros Grekixi / cutzutan Somexi Callio. Ia caiki Christitudh ouat Petarit / sen tunnustoxen cautta / ionga Petari tesse tekepi / ioca tunnustos on se Callio / ionga päle itze Petari ia caiki Christitudh ylesraketudh ouat / Nin ettei caiki heluetin portit / se on Syndi / coolema / heluetti / Mailmainen wijsaus / walta etc. wo site ylitzewoitta.

c  Coolemata) Se on / ioca wskopi minun päleni / ei henen pidhe colemata näkemen. Ioh. S. 11. 12.

XVII. Lucu.[muokkaa]

Agricola New Testament illustration p72.png

IA cudhen peiuen peräst / otti Iesus Petarin / ia Iacobin ia Iohannesen henen weliense tygens / ia weij heiden erinens corckian wooren päle / ia kirkastettin heiden edhesens. Ia henen caswons paisti ninquin auringoinen / ia henen waattens tulit walkiaxi ninquin yxi walkeus. Ia catzo / heille ilmestyit Moses ia Elias henen cansans ynnepuhuuaiset. Nin wastasi Petari / ia sanoin Iesuselle / Herra / hyue on meiden tesse olla / ios sine tahdot / nin me teemme tähen colmet maia / sinulle yhden ia Mosesen yhden / ia Elian yhden. Wiele henen puhuesans / catzo / walkia pilui ymberiwarios heiden. Ia catzo / ääni piluest sanoi / Teme on minun racas Poican / iossa minulle on hyue soosijo / Cwlcat hende. Ia quin Opetuslapset sen cwlit / langesit he caswoillens / ia peliestyit sangencouan. Ia Iesus edheskeui / ia rupeis heihin / ia sanoi / Noskat ia elket pelietkö. Coska he nyt silmense ylesnostit / eiuet he keteken nähnyet / mutta Iesusen yxinens.

Ia quin he alasmenit worelda haastoi heite Iesus / sanoden / Elket kelleken täte näkyä sanoko / sihenasti Inhimisen Poica coolluista ylesnouse. Nin kysyit henen Opetuslapsens henelle sanoden / Mixi sis ne kirianoppenuuat sanouat / että Elian pite ennen tuleman? Nin Iesus wastaden / sanoi heille / Elias tosin ennen tulepi / ia caiki cohendapi. Mutta mine sanon teille / että Elias io on tullut / ia eiuet he tundenuuat hende / mutta teghit hänen mite he tachtoit. Nin mös Inhimisen Poica on heilde kerssiue. Silloin ymmersit Opetuslapset / että hen Iohannesest castaiast oli sanonut.

Ia quin he Canssan tyge tulit / edheskeui yxi mies henen tygens / ia langesi poluillens henen etens sanodhen / Herra / armada minun poicani päle / sille hen on kuutaudhilinen / ia hartasti waiuatan / sille wsein hen langepi tuleen ia wsein weteen. Ia mine toin hené sinun Opetuslapsilles / ia eiuet he woinuuat hende parata. Nin Iesus wastaden sanoi / O epewskoinen / ia canghia sucukunda / Quingacauan minun pite teiden cansan oleman? Quingacauan minun pite teite kersimen? Tocat hende tenne. Ia Iesus sen rangaisi / ia perchele heneste wlgosmeni. Ia se pilti parani sille hetkelle.

Silloin edheskeuit Opetuslapset Iesusen tyge ohelle / ia sanoit / Mixei me woinuuat site wlgosaia? Nin Iesus sanoi heille / Teiden epäwskon tähden. Totisesta sanon mine teille / Ios teille olis wsko ninquin Sinapin iyue / nin te mahdaisit sano tälle worelle / Sijrdhe sinus teste sinne / nin se sijrtäis. Ia ei teille miten ole mahdotondh. Waan teme suku ei wlgosmene / mwtoin quin rucuuxella / ia paastolla.

Coska he nyt asuijt Galileas / sanoi Iesus heillen / Tuleua on / että Inhimisen Poica ylenannetan Inhimisten käsijn / ia he tappauat henen / ia colman peiuen hen ylesnousepi. Ia he tulit sangen murehisens.

Ia coska he tulit Capernaumijn / edheskeuit ne iotca werorahan ylesannoit Petarin tyge / Ia sanoit / Eikö teiden Mestarin ole hariaannut Weroraha maxaman? Sanoi hen On nijnghin. Ia quin hen siselle tuli hoonesen / ennetti henen Iesus ia sanoi / Mites lulet Simon? Cuilda maan Kuningat ottauat Weron? Omilda lapsildans / taicka werailda? Sanoi Petari henelle. Werailda. Sanoi Iesus henelle / Sis  a  lapset ouat wapadhet / Mutta senpäle ettem me heite pahannaisi mene merelle / ia heite onges / ia se cala / iongas esin saadh / ota ia awa henen suuns / nin sine leudhet yhden péningin / ota se / ia anna heille / minun ia sinú edhestes.

a  Lapset ouat wapahat) Waicka Christus wapa oli / quitengin hen Weron andoi / Lehimeisens mielennoutexi / Nin mös ombi yxi Christitu mones asias wapa itzepolestans. Mutta quitengin hen andapi itzemielellens Lehimeisens awuxi ia palueluxexi.

XVIII. Lucu.[muokkaa]

Agricola New Testament illustration p74.png

SIhen aican edheskeuit Opetuslapset Iesusen tyge / sanoden / Cuca on sis se swurin Taiuan waldakunnas? Ia Iesus cutzui tygens yhden lapsen / ia seisatti sen heiden keskellens ia sanoi / Totisest sanon mine teille / Ellette te kienny ia tule ninquin lapset / nin ette te siselkieu taiuá waldakúdan. Ioca nyt itzens alistapi / ninquin teme lapsi / se ombi swrin Taiuan waldakunnas. Ia ioca holhopi yhden sencaltaisen minun nimeeni / hen holho minun. Mutta ioca pahendapi yhden neiste pienimist / iotca minun päleni wskouat / Parambi henen olis / että Myllyn kiwi ripustetaisin henen caulans / ia wpotetaisin meren syueyteen.

We mailman pahannoxen tähden. Sille pahannos kumminghin tule. We quitengin sen Inhimisen / ionga cautta pahannos tule. Mutta ios sinun kätes / taicka sinun ialkas pahendapi sinun / nin leicka se pois / ia heite pois tykees. Parambi on sinun elemehen onduuana siselkieudhe / taicka raiarickon / quin sinulla olis caxi kätte ia caxi ialca / ia heiteteisin sihen ijancaikiseen Tuleen. Ia ios sinun silmes pahendapi sinun / nin puchkais se wlgos / ia heite pois tykees. Parambi on sinun elemehen siselkieudhe silmepoolla / quin sinulla olis caxi silme / ia heiteteisin heluetin Tuleen.

Catzocat ettet te ylencatzo ychte neiste pienimist / Sille mine sanon teille / että heiden Engelins Tauaisa / aina näkeuet minun Iseni caswon / ioca on Taiuaisa. Sille että Inhimisen Poica tuli wapauttaman / site quin catonut oli.

Mite te luletta? Ios iollakin Inhimisille olis sata lammast / ia yxi heiste exyis? Eikö hen iätäis ne yhdexenkymméd ia yhdexen mäghillen / ia menis / ia etzeis site exynyttä? Ia ios nin tapactu / että hen leutepi henen / Totisesta sanó mine teille / hen iloitzepi enämin sen ylitze / quin yhdexenkymmenen ia yhdexen / iotca eiuet exynyuet. Ei ole mös nin teiden Taiualisen Isenne tachto / että yxiken neiste wähimiste huckuis.

Mutta ios sinun welies wastas ricko / nin mene ia rangaise hende / sinun keskenes ia henen yxinens. Ios hen sinua cwle / Nin sine olet woitoxi sanut sinun welies. Ios eo hen sinua cwle / Nin ota wiele nyt yxi eli caxi cansas / senpäle että caiki asiat pite pite cahden taicka colmen todhistaian suusa seisoman. Ellei hen nijte cwle / Nin pidhe hende ninquin Pacana ia Publicani. Totisesta mine sanon teille / Caiki mite te maan päle sidhotta / pite mös Taiuas oleman sidhottudh. Ia caicki mite te pästet maan päle / pite mös Taiuas oleman pästetydh. Taas sanó mine teille / Että mise ikenens cappalesa caxi teiste sopiuat maan päle / iota he rucoleuat / sen heiden pite saaman minun Iseldeni / ioca on Taiuaisa. Sille että cusa caxi taicka colme cocótuleuat  a  minun nimeeni / nijne mine olen heiden keskellens.

Silloin Petari edheskeui henen tygens ia sanoi / Herra / Quinga wsein minun welié ricko minua wastá / ia mine henelle antexianná? Ongo seitzemen kerda kylle? Sanoi Iesus henelle / En sano mine sinulle waiuoin seitzemen kerta / mutta seitzemenkymende kerta seitzemen. Sentäden ombi Taiuaan waldakunda yhten Kuningan werdattu / ioca tachtoi lucua laste palueliains cansa. Ia quin hen rupeis laskeman / tuli yxi henen eteens / ioca oli henen welca kymenen tuhatta leiuisket. Ia ettei henelle ollut wara maxa / käski Herra henen myytä / ia henen emendens / ia lapsens / ia caiki mite henelle oli / ia maxetta. Nin se paluelia mahanlangesi / ia rucoli hende sanoden / Herra / Ole kersiueinen minun cansani / ia caiki mine maxan sinulle. Nin armachti Herra sen paluelian päle / ia pästi henen / ia welghan andexiannoi henelle.

Nin se paluelia wlgosmeni / ia leysi yhden henen cansapaluelioistans / ioca oli henen welca sata penningit. Ia hen rupeis henen kijni / ia saij henen caulasta / ia weti / sanoden / Maxa welcas. Nin henen cansapaluelians mahanlanges / ia rucoli héde / sanodé / Ole kersiueinen minun cásan / ia caiki mine maxan sinulle. Mutta ei hen tactonut / waan meni ia heitti henen tornin / sihenasti että hen welghan maxais. Coska nyt mwdh henen cansapaluelians sen neghit / mite techtin / murehdit he sangen ia tulit / ia ilmotit heiden Herrallés caiké mite oli techty. Silloin cutzui hené Herrás sen eteés ia sanoi henelle / Sine paha paluelia / caiken sen welgan mine sinun andexiannoin ettes minua rucoilit. Eikö mös sinun pitenyt armachtaman sinun cansa paluelias päle / ninquin minekin armadhin sinua? Ia henen Herrans wihastui / ia ylenannoi henen böueleille / sihenasti että hen maxais caiki mite hen oli henelle welca. Nin mös minun Taiualinen Isen teiden tekepi / iollei itzecukin andexianna henen weliens teiden sydhemisten heiden rocoxitans.

a  Minun Nimeheni) Se on / Minun keskyni ielkin / ia minun Cunniaxeni / nin se caiki hyuesti menesty ia kieupi.

XIX Luxu.[muokkaa]

Agricola New Testament illustration p77.png

IA se tapactui / Coska Iesus oli teuttenyt näme puheet / poislexi hen Galileast / ia tuli Iudean maan raioille sillepolel Iordanin. Ia palio Canssa seurasit hende / ia sielle heite paransi. Ia edeskeuit Phariseuset henen tygens kiusaten hende / ia sanoit henelle / Mactako mies eritä emännestens caikinaisen syyn tehden? Nin hen wastasi / ia sanoi heille / Ettekö te lukenuuat / että ioca alghusta Inhimisen teki / miehé ia waimon hen heidé teki. Ia sanoi / Sentäden loopu mies isestens ia eitestens / ia kijniteten emändehens / ia tuleuat caxi ychten lihan / Nin eiuet he ole nyt caxi / mutta yxi liha. Ionga sis Iumala ychten souitti / ei pide Inhimisen site eroittaman.

Nin he sanoit henelle / Mixi sis Moses käski anda eroituskirian / ia sen ylenáda? Sanoi hen heille / Teiden sydhemé  a  cowudhen tähdé salli Moses eroitta teite teidé emänisté. Waan alghusta ei nijn ollut. Mutta mine sanó teille / että cukaikenés hylke henen emändés mwtoin quin horudhen tehden / ia naipi toisen / hen teke horin. Ia ioca sen hylietyn ottapi / se horin teke.

Henen Opetuslapsens sanoit henelle / Ios miehen syy nin on emänen cansa / sijtte ei ole hyue awioskestuú itzeens anda? Hen sanoi heille / ei caiki tete sana ota / Mutta ne ioille se annettu on. Sille että mutomat ouat cohitut / iotca eitins cochdust nin syndynyuet ouat. Ia ouat cohitut / iotca Inhimisilde cohitut ouat. Ia ouat cohitut / iotca  b  itzeheidens cohitzit Taiuá waldakunnan tehden. Ioca woipi otta / se ottacan.

Silloin wietin henelle lapset / että hen laskis kätés heidé pälés ia rucoilis. Mutta Opetuslapset nuchtelit heite. Waan Iesus sanoi heille / Sallicat lapset ia elkete estekö heite tulemast minú tykeni / sille ette sencaltaisten ombi Taiuan walakúda. Ia quin hen oli pánut kätens heiden pälés poismeni hen sielde.

Ia catzo yxi edheskeui ia sanoi henelle / Hyue Mestari / mite hyue minun pite tekemen / että minulle olis ijancakinen eläme? Nin hen sanoi henelle / Mixi sine cutzut  c  minun hyuexi? Eikengé ole hyue wan ainoa Iumala. Mutta ios sine tachto elämen siselkieudä / nin pidhe käskyt. Nin hen sanoi henelle / Cutka? Iesus sanoi / Ele tapa. Ele hooriteghe. Ele warghasta. Ele wärin todhista. Cunnioita Ises ia eites. ia racasta sinun lähimeistes ninquin itzesinuas. Sanoi henelle se nooricainen / caiki näme mine pidhin minun noorudhestan / mite wiele minun pwtthu? Sanoi henelle Iesus / Ios sine tahdot  d  teudeliné olla / nin mene ia myy mite sinulla on / ia anna waiuasten / ia sinun pite saaman tauaran Taiuasa / ia tule seura minua.

Coska nyt noricainen cwli sen puhen / poismeni hen murehisans / Sille että henelle oli palio rickautta. Mutta Iesus sanoi Opetuslapsillens. Totisesta sano mine teille / Ricas töleesti siselkieupi Taiuanwaldakundan / Ia taas sanon mine teille / Keuiämbi on Camelin neulan silmen lepitze kieudhe / quin rickan Iumalan waldakundaan siselkieudhe. Coska nyt Opetuslapset ne cwlit / peliestyit he sangen / ia sanoit / Cuca sijs woipi autuaxi tulla? Nin Iesus catzatti heiden pälens / ia sanoi heille / Inhimisten tyken ombi se mahdotoin / Mutta Iumalan tyken caiki mahdoliset ouat.

Silloin wastasi Petari ia sanoi henelle / Catzo me lowumma caikista / ia seurama sinua / mite sis meiden senedheste ombi? Nin sanoi Iesus henelle / Totisesta sanon mine teille / että te iotca minua seuratta / sijne wdhessyndymes / coska Inhimisen Poica istupi henen cunnians istumella / pite mös teiden istumá cahdeltoistakymenel istuimella / domiten ne caxitoistakyméde Israelin sucucúda. Ia iocainé quin loopui hooneistans / taicka weliestens / taicka Sisaristans / taicka Isestens taicka eitestens / taicka emännestens / taicka lapsistans / taicka pellostans / minun nimeni tähden / henen pite satakertaised saamá / ia ijancaikisen elämen perimen. Mutta monda ensimeist tuleuat wimeisixi / ia wimeiset ensimeisixi.

a  Cowudhen) Mutomat lait opettauat hyuie / ia mutomat kieldeuet pahoia / ettei pahemman pide tapachtuman. Senteden laki toisinás palio paha salli / Ninquin se wailinainen Miecka mös tekepi.

b  Itzeheihdens) Ei Rumilinen waan Hengeliné Cohitus / quin on erinomainen Iumalan Lahia iwri puchtaas Elemes / ilman caikinaist ureutta.

c  Minun hyuexi) Sen Christus puhupi henen Miehudhestans / ionga cautta hen meite Iumalan tyge alati wetepi / ninquin Ioh. vij. Minun oppin ei ole minun.

d  Teudhelinen) Teudhelisuus ombi tosin coco Lain teuttemus. Senteden selkiesti näky / ettei hen ole Laki sydhemestens pitenyt / ninquin hen quitengin lwli. Sen Christus henelle sijne osotta / ette hen panepi henen etehens ne oikiat Lain töödh / ia domitzepi ettei yxiken rikas taidha autuaxi tulla / Ioista teme Nooricainen yxi ombi. Quitengin ne tulisit autuaxi / iotca woisit teudhelisesta Lain teutte. Iota eikengen paitzi Christusen tehnyt ole.

XX. Lucu.[muokkaa]

SIlle Taiuaan waldakunda ombi Perenisenen wertainen / ioca warhá homenelta wlgoslexi / palcaman töweki henen winatarhans. Ia quin hen oli mären tehnyt tömiestens cansa / wissist päiwe penningist / lehetti hen heijen winatarhans. Nin hen wlgosmeni / liki colmanel hetkel / näki hen mwita seisouan turulla ioutilassa / ia sanoi heille / Menget mös tö minun winatarhan / ia mite cochtolinen on / mine annan teille. Nin he menit sinne. Ia taas hen wlgosmeni liki cudhenel ia yhdexenel hetkel / ia teki samallamoto. Mutta yhdelletoistakymenelle hetkelle / hen wlgoslexi / ia leysi mwita ioutilassa seisomast / ia sanoi heille / Mixi te tesse caiken päiuen ioutilassa seisotta? He wastasit / Sille ettei kengen ole meite palcanut. Hen sanoi heille / Menget te mös minun winatarhani / ia mite cochtus on / sen pite teiden saamá. Coska nyt echto tuli / sanoi winatarhá Herra henen Perenhaltiallens / Cutzu töueki / ia maxa heiden palcans / ruueten wimeisist haman ensimeisin asti. Ia quin he tulit / iotca liki ychtetoistakyméde hetke tulleet olit / ia sait cukin peiue palcan. Coska nyt ne ensimeiset tulit / lulit he enämé sauás. Ia he mös cukin sait peiue palcans Ia quin he sait / napitzit he Peréisendet wastán / ia sanoit / Nämet wimeiset olit yhdé hetké töese / ia sine teghit heiden meidé wedaxem / iotca olema candanuuat peiuen corman ia helten.

Nin hen wastasi yhdelle heiste ia sanoi / Ysteuen / en teghe mine sinun wärytt / Etkö sine märenyt minun canssani wissist päiue péningist? Ota se quin sinú tule / ia mene matcaas. Mine tahdó mös täme wimeisen anda ninquin sinungin. Waij engö mine mahda tehdä minun calustani / mite tahdó? Taicka catzocos sentedhé carsast / että mine hyue olen? Nin wimeset tuleuat ensimeisix / ia ensimeiset wimesix. Sille että monda ouat cutzuttut / mutta haruat ouat wlgoswalitut.

Ia Iesus ylesastui Ierosoliman / ia otti caxitoistakymende Opetuslastans erinens tiellä tygens. Ia sanoi heille / Catzo / me ylesastum Ierusalemin / Ia Inhimisen Poica pite ylenannettaman pappein pämiehille / ia kirianoppenuille / ia he domitzeuat henen colemaan / Ia he ylenandauat henen pacanoille pilcatta / ia rooskitta / ia ristinnaulitta / ia colmandena peiuen hen ylesnousepi.

Silloin edheskeui henen tygens Zebedeusen poicain eitei poikinens / cumartadhen / ia anodhen iotain henelde. Ia hen sanoi henelle / Mites tahdot? Sanoi hen henelle / Sanos ette nämet caxi minun poicani istuisit yxi sinun oikial kädhelles / ia toinen sinun wasemalles sinun waldakunnasas. Nin Iesus wastaden sanoi / Ette te tiede mite te annotta. Woittaco ioodha sen  a  Calkin / ionga minun pite iooman? ia castetta sille castel / iolla mine castetan? He sanoit henelle / Me woima. Hen sanoi heille / Minun Calkin tosin te iootta / ia castel / iolla mine castetan / te castetan. Mutta istua minun oikeal kädhelen / taicka wasemalla / ei ole minun andaminen mutta ioille walmistettu ombi minun Iseldeni.

Coska nyt ne kymmenen sen cwlit / närckestyt he nijstä cahdest weliest. Mutta Iesus cutzui heidet tygens / ia sanoi / Te tiedhette / että pacanaiden pämiehet heite waltauat / ia iotca ialot ouat / he wallan harioittauat heiden pälens. Ei nin pidhe oleman teiden keskenen / mutta cukaikenens tactoisi teiden seghasan ialo olla / se olkan teiden paluelian. Ia ioca tactoisi teiden seghasan ensimeinne olla / se olcon teiden drengine. Ninquin Inhimisen Poica ei tullut että hende piti palueltamá / mutta että hen paluelis / ia annais henen Hengens lunastuxexi monen edheste.

Ia heidé wlgoskieudesens Ierichost / seurasi héde palio Cássa. Ia catzo / Caxi sokiata istuit tijen ohes. Coska he cwlit / että Iesus keui / hwdhit he sanodhen / O Herra Dauidin Poica armadha meite / Nin Canssa nuchteli heite waickeneman. Mutta he enämin hwsit sanodhen / O Herra Dauidin Poica armadha meite. Ia Iesus seisatti / ia cutzui heite tygens / ia sanoi / Mite te tahdot että minú pite teidé tekemé? Sanoit he henelle / Herra / että meiden silmens aukenisit. Nin Iesus armachti heiden pälens / rupeisi heiden silmijnse. Ia cocta heiden silmens sait näghön / Ia he seurasit hende.

a  Calkin) Se on / Kerssimisen ia pijnan. Mutta Liha tachtopi aina ennen cunnialisexi tulla / quin hen ristijnnaulitan ia waiuatan / ia ennen ylistettä / quin hen olis alattu.

XXI. Lucu.[muokkaa]

Agricola New Testament illustration p82.png

IA quin he lehestuit Ierosolimat ia tulit Bethphagen Oliomäen tyge / silloin Iesus lehetti caxi Opetuslastans sanoden heille / Menget kyleen ioca on teiden edhesen / ia cocta te leudhet asintamman sidhottuna / ia warsan henen cansans / pästeket ne ia tokat minulle. Ia ios iocu teille iotakin sanopi / Nin sanocat / Herra nijte taruitze / ia cocta hen laske heiden. Mutta näme caiki tapacduit / että se teutetäisin / quin sanottu oli Prophetan cautta ioca sanoi / Sanocat Syonin tytterelle / Catzo sinun Kuningas tule sinulle siwije istudhen asintamman päle / ia ikeen alaisen asin warsan päle. Opetuslapset menit / ia tegit ninquin Iesus heidé oli käskenyt / ia talutit hené tygés asintáman ia warsan. Ia panit nijnen päle heiden waattens / ia istutit henen nijnen päle. Nin palio canssa haijotit waattens tielle. Mutta monicadhat carseit oxia puista / ia haijotit tielle. Mutta Canssat iotca edhellekeuit / ia iotca seurasit / hwsit sanoden / Hosianna Dauidhin poialle  a  Hyuestisiugnattu olcon se ioca tulepi Herran nimeen Hosianna corkiudhes.

Ia quin hen siseltuli Ierusalemijn / hämmestui coco caupungi sanodhen / Cuca ombi teme? Nin canssat sanoit / Teme on Iesus se Propheta Nazaretist Galilean maalda. Ia Iesus siselkeui Iumalan Templijn / ia wlgosaioi caicki myiet ia ostaiat Templist. Ia nijnen waiechtaiadhen peudhet ia mettisten caupitzijain istuimet hen cukisti. Ia sanoi heille. Kirioijtettu on / Minun hoonen pite rucuus hoonexi cutzuttaman / mutta te oletta sen tehnyuet Röueriten loolaxi. Ia edheskeuit henen tygens rockiat ia onduuat Templis / ia hen paransi heite.

Coska nyt Pappein pämiehent ia kirianoppenuuat näghit ne imehet / iotca hen teki / ia lapset Templis hwtauan / ia sanouan / Hosianna Dauidin Poialle / Närkestyit he / ia sanoit henelle / Cwlecos mite näme sanouat? Nin Iesus sanoi heille / Mixengä / Ettekö te coskan lukenuuet. Lasten ia imeweisten suusta olet sine kitoxen teutenyt? Ia hen lowui heiste / ia wlgosmeni caupungista Bethanian / ia oli sielle.

Mutta homenelda palaitesans caupungihin / isosi hen. Ia quin hen näki yhden ficuna puun tien ohes / meni hen sen tyge / ia ei leunyt henesse miten mutta waan lehdet. Ia hen sanoi henelle / Elken ikenens temen ielkin sinust hedhelme caswaco. Ia cocta fikuna puu quiuettui. Ia quin Opetuslapset sen näghit / imehtelit he sanoden / Quinga se fikuna puu cocta quiuettui / Iesus wastaden sanoi heille / Totisesta sanó mine teille / ios teille olis wsko / ia ette epäilisi ette te waiuoin täte tekis / quin fikuna puun tapactui / Mutta mös ios te sanoisitte telle worelle / Yleskargha / ia heite sinus mereen / nin se tapactuis. Ia caiki mite te anotta rucuuxesa wskoden / sen te saatta.

Ia quin hen tuli Templijn edheskeuit henen tygense / ne pappein pämiehet ia canssan wáhimat / sinne cussa hen opetti sonoden / Mille woimalla sine neite teghet? Taicka cuka sinulle sen woiman annoi?

Nin Iesus wastaden sanoi heille / Mine tahdon mös teillen kysyue yhden sanan / ios te sen sanotta minulle / nin mine mös teille sanon / mille woimalla mine neite teghen. Custa oli Iohannesen caste / Taiuasta / taicka Inhimisiste? Nin he aiattelit itzellens / sanodhen / Ios me sanóma / Taiuahast / nin hen sanopi meille / Mixi sis ei wskonuuat hende? Mutta ios me sanóma / Inhimisilde se oli / nin me pelkemme Canssa / Sille että caiki pidhit Iohannesen ninquin Prophetan. Ia he wastaden Iesusta sanoit. Emme me tiedhe. Sanoi hen mös heille / Em mine mös sano teille / mille woimalla mine neite teghen.

Mutta quinga te luletta? Yhdellä miehelle oli caxi poica / ia hen meni sen ensimeisé tyge ia sanoi / Poican mene tenepene tötetekemen minun winatarhani. Nin hen wastaden sanoi / En tahdo. Mutta sijtte hen cadhui / ia meni. Nin hen meni sen toisen tyge / ia sanoi samalmooto. Mutta hen wastaden sanoi / Menen nijngi Herra / Ia ei mennytken. Cumbi neiste cahdesta teki Isens tahdon? Ia he sanoit henelle / Se ensimeiné. Sanoi Iesus heille / Totisesta sanon mine teille / Että Publicanit ia porttot teiden  b  edellen kieuuet Taiuaá waldakundaá. Sille että Iohánes tuli teiden tygen wanhurskauden tietä opettain / ia ette te hende wskonuuat / mutta Publicanit ia portot wskoit henen. Waicka te sen näghit / ette te sijtteken paranosta tehnyuet / että te henen wskoisitta.

Toiné wertaus cwlcat. Oli yxi Perenisende ioca istutti winatarhan ia ymberins aitasi hené / ia caiwoi henesse winacoopan / ia rakensi tornin / ia pani sen palcoile / winatarhanmiehille / ia waelsi weralle maalle. Coska nyt hedhelmeitten aica lehestyi / lehetti hen paluelians winatarhamiesten tyge / ylesandaman sen hedhelmedh. Nin winatarhamiehet kijniotit henen paluelians / yhden he piexit / toisen he tapoit / colmannen he kiweittit. Taas hen lehetti toiset palueliat enemet quin ensimeiset ia teghit heiden samalmooto. Mutta wimen hen lehetti heiden tygens Poighans sanoden / He cartauat Poickani. Coska nyt winatarhamiehet neghit poighan / sanoit he keskenens / Teme on perilinen / tulcat / tappakam hende / ia nin me saamma henen perimisens. Ia he kijniotit henen wlgosheitit winatarhasta / ia tapoit henen. Coska sis winatarhan Herra tule / Mite hen nijnnen winatarhamiesten teke? He sanoit henelle / Että he pahat ouat / pahasti hen heiden cadhotta / ia winatarhans panepi toisille winatarhamiehille palcoilla / iotca henen andauat hedhelmen aighoillans.

Sanoi heille Iesus / Ettekö ikenens ramatuisa lukenuuat. Sen kiuen / ionga rakendaiat hyliesit / se on techty / culmakiuexi. Herralda ombi teme techty ia on imehelinen meidé silmein edes? Sentädé sanó mine teille / että Iumalá waldakunda pite teilde poisotettamá / ia pite annettamá pacanille / ioca sen hedelmé teke. Ia ioca  c  langepi tämé kiuen päle / hen rúnellaan. Mutta ionga päle hen langepi / sen hen murenda.

Ia quin pappein pämiehet / ia Phariseuset cwlit henen wertauxens / ymmersit he että hen heiste sanoi. Ia he pysit hende kijniotta / mutta he pelkesit Canssa / sille pidhit henen ninquin Prophetan.

Agricola New Testament illustration p86.png

IA Iesus wastadé taas puhui heille wertauxilla / ia sanoi. Taiuan waldakunda on yhden Kuningan wertainen / ioca teki häitä Poighallens. Ia wlgoslehetti henen paluelians / cutzuman nijte cutzutuit häihin / ia eiuet tactoneet tulla. Taas hen wlgoslehetti toiset palueliat sanoden / Sanocat cutzutuille / Catzo / mine walmistin minun atrian / minun härckeni ia söttiläni ouat tapetut / ia caiki ouat walmistetut / Tulcat häihin. Mutta he sen ylencatzoit. Ia poismenit / Yxi henen maankartanoos / toinen caupallens. Mutta ne mwudh kijniotit henen paluelians / ia pilckasit heite / ia tapoit. Coska nyt Kuningas sen cwli / nin hen wihastui / ia lehetti sotawekens / ia hucutti ne murhamiehet ia heiden caupungins polti.

Silloin hen sanoi paluelioillens / Häädh tosin ouat walmistetut / mutta ne iotca cutzutut olit / eiuet olleet keluolliset. Menget sis tieden haaroin / ia caiki iotca te leudhette / cutzucat häihin. Ia henen paluelians tieden päle wlgosmenit / cocosit caiki quin he leusit / Pahat ia Hyuet / ia Häähone teutettin werahista. Nin Kuningas siselkeui catzoman werahitans / Coska hen näki sielle yhden Inhimisen ei watetun hääwattella. Ia hen sanoi henelle / Ysteuen / quingas tehen siseltulit / ia ei sinulla ole  a  Hääwatet? Nin hen waickeni. Silloin sanoi Kuningas paluelioillen / Sitocat henen kätens ia ialcans / ia heiteket hende sihen wlcoisehen pimeydeen. Sielle pite oleman idku / ia hambain kiristus. Sille että monta ouat cutzutut mutta haruat wlgoswalittut.

Silloin Phariseuset poismenit / neuuo pitämen quinga he someaisit henen puheesa. Ia he lehetit henelle Opetuslapsens Herodianein cansa sanoden / Mestari / me tiedhem / että sine olet totinen / ia sine Iumalan tijen opetat totudhes / etke sine ketän tottele / Sille ettet sine catzo Inhimisten moodhon ielken. Sano sis meille quingas lulet? Sopico Keisarin anda wero taicka ei? Coska nyt Iesus ymmersi heiden pahudhens / sanoi hen / Mite te kiusat minua wlkocullatut? Osottacat minulle Weromynti. Nin he annoit henelle werorahan. Ia hen sanoi heille / Kenenge on täme cuua / ia pälekirioitus? He sanoi henelle / Keisarin. Nin sanoi hen heille / Andacat sis ne Keisarin iotca Keisarin ouat / ia ne Iumalan iotca Iumalan ouat. Ia quin he neme cwlit / imehtelit he / ia lowuit heneste ia poismenit.

Sine peiuenä keuit ne Sadduceuset henen tygens / iotca sanouat / ei oleuan ylesnousemista / Ia kysyit henelle sanoden / Mestari / Moses sanoi / Ios ioku coole lapsitoin / nin pite henen weliens henen emändens naiman / ia ylesherättemen henen weliens siemenen. Nin olit meiden tykenem seitzemen weliestä / Ensimeinen quin naij / se cooli. Ia etteike henelle ollut siemend / ietti hen emendens weliellens. Samalmodolla se toinen ia colmas haman seitzemenden asti. Mutta se caikein wijmen cooli mös se waimo. Kenenge sis nijste seitzemest emäné henen oleman pite ylesnousemises? Sille että iocainen hende piti. Nin Iesus wastaden / sanoi heille / Te exytte ia ette te ymmerde ramatuita / eikä Iumalan awua. Sille ettei ylesnousemises / eike naida eike hoolla mutta ouat ninquin Iumalá Engelit Taiuas. Ettekö te ole lukenuuat coolluden ylesnousemisest / iota teille on Iumalast sanottu / ioca sanoi / Mine olen Abrahamin Iumala / ia Isaachin Iumala ia Iacobin Iumala. Ei ole Iumala coolutten Iumala mutta eleuiten. Ia quin Canssat sen cwlit / hemestyit he henen opetoxestans.

Coska nyt Phariseuset cwlit että hen oli Sadduceusille suun tukinnut / cocounsit he ychten. Ia kysyi henelle yxi heiste / laijn opettaia / kiusaten hende ia sanoi / Mestari / cuca on swrin käsky lagisa? Sanoi henelle Iesus / Racasta sinun Herras Iumalas / caikest sinun sydhemestes / ia caikest sinun sielustas / ia caikest sinun mielestes / Teme on swrin ia ensimeinen käsky. Se toinen ombi tämen caltainen / Racasta sinun lehimeistes ninquin itzesinus / Nijse cahdesa käskys caiki Laki ia Prophetat rippuuat.

Coska nyt Phariseuset coghos olit / kysyi heille Iesus / sanoden / Mite teille näky Chtistusest / Kenenge poica hen on? He sanoit / Dauidin. Sanoi hen heille / Quinga sis Dauid cutzupi henen Herraxi / Hengesä? sanoden / Sanoi Herra minú Herralleni / istu minú oikialle kädelleni / Sihéasti että mine panen sinun wihoilises ialcais astinlaudhaxi. Ios sis Dauid cutzu henen Herraxi / quingast hen on henen poicans? Ia eikengen tainnut hende mite wastata. Ia eike mös rochgennut yxiken sen päiuen perest henelle enämbe kysyue.

a  Hää wate) Se on Wsko. Iolla ei wsko ole / Ei se taidha milleken omalla töllens Iumalan keluata. Sentäden täme Euangeliu poishylkepi ne Tecoin pyhet / ia coriapi ne wskoliset.

XXIII. Lucu.[muokkaa]

Agricola New Testament illustration p88.png

Silloin Iesus puhui Canssalle / ia henen opetuslapsillens / sanoden  a  Mosesen stolilla istuuat kirianoppenuet / ia Phariseuset. Caiki sis mite he käskeuet teiden pite / se piteket / ia techket / Mutta heiden töidens ielken elket te techkö. Sille että he sanouat ia eiuet teghe. Sille että he cocon sitouat raskat / ia candamattomat coormat / ia paneuat Inhimisten hartioijlle / mutta heiden sormellans ei he tachto nijte licutta. Nin caiki heiden töensä he tekeuet sen päle / että he neghyisit Inhimisilde. He leuitteuet heiden mwisto kirians / ia swrexi tekeuet heiden waattens kerdhat / Ia racastauat ensimeiset istuimet weraspidhoisa / ia Synagogisa ylimeiset sijat / ia teruetyxie twrulla / ia cutzutta Inhimisilde Rabbi. Mutta elkette teiten ádaco cutzutta Rabbi. Sille yxi on teiden Mestarin quin on Christus / mutta caiki te weliexet oletta. Ia elkete keteke cutzuco isexen maan päle. Sillä että yxi on teiden Isen / ioca ombi Taiuaisa. Ia elkette andaco cutzu teiten Mestarixi / Sille että yxi on teiden Mestarin / quin on Christus. Ioca teiste swrin on / se olcan teiden paluelian. Mutta ioca itzens ylistey / se alatahan / ia ioca itzens alenda se yletehen.

Mutta we teille Kiriáoppeneet / ia phariseuset te Wlcokullatud / että te  b  suliette Taiuá waldakúnan Inhimisté edeste / sille ette te itze sisellemene / eike te salli sisellemeneueisi siselletulla.

We telle Kirianoppeneet ia Phariseuset te Wlcokullatudh / että te ylessööt leskeden honeet / ia sen pitkein Rucousten ionella / Sentähden te site coweman cadhotuxen saatta.

We teille Kirianoppeneet ia Phariseuset / te Wlcocullatudh / että te Merte ia Mannerta ymberiwaellat tehdexen yhden Proselitin. Ia coska se techty on / nin te heneste teette cachta enemen heluetin lapsen / quin itze oletta.

We teille sockiat Taluttaiat / että te sanotta. Iocainen / quin wanno Templin päle / ei se miten ole / mutta ioca wannopi Templin cullan päle / se on welcapä. Te Hullu ia Sockiat / sille cumbi on swrembi / se culta eli Templi? Ioca Cullan pyhittepi? Ia iocainen / quin wanno Altarin päle / ei se miten ole / Mutta ioca wannopi sen Lahian päle / quin sen päle on / se on welcapä. Te Hullut ia Sockiat / cumbi on Ialombi / Lahiaco eli Altari / ioca Lahian pyhittepi? Ioca sis wanno Altarin päle / nin hen wanno henesse ia caikissa iotca sen päle ouat. Ia iocainen / quin wanno Templin päle se wanno henesse / ia sen päle / ioca sen sisel asu. Ia ioca wanno Taiuan päle / se wanno Iumalan Stolin päle / ia sen päle ioca henes istu.

We teille Kirianoppeneet ia Phariseuset / te Wlcokullatudh / että te Tijunin teet Minduist / Dilleist / ia Kuminoist / ia poisiätett ne raskamat lagista / quin ouat / Domio / Laupius / ia Wsko. Neite pideis techtemen / ia ei nijte iättemen. Te sockiat Taluttaiat  d  cwrnitzet Hyttysen / ia Kamelin ylesnielette.

We teille Kirianoppeneet ia Phariseuset / te Wlcokullatudh että te puhdastat Iomaastian ia Tiskin wlcoisen polen / mutta siseld oletta te täynens ratelemist / ia  e  tytymettömyst. Sine sockia Pharisee / puhdasta ensin siselde Iomaastia ia Tiski / että mös ne wlcoiset polet / puhdastetuxi tulisit.

We teille Kirianoppeneet ia Phariseuset / te wlcokullatud / että te rakenat Prophetain Haudhat / ia caunistat Wanhurskasten muistomerckit / ia sanotta / Ios me olisima olluet meiden Isedhen aigoilla / em me olisi olluet osalliset heiden cansans Prophetain weres. Nin te sis itze teiden pälen tunnustat että te oletta ninen Lapset / iotca tapoidh Prophetat. Nin tekin teutteket teiden Isedhen märedh. Te Kärmet / te Kykärmetten sikijet / Quinga te weltet heluetin cadotuxen?

Senteden / catzo / Mine leheten teille Prophetat ia Wijsat / ia Kirianoppeneet / ia nijste mutamadh te tapatta / ia ristinnaulitzetta / ia heiste monicahdat te piexette teiden Synagogisan / ia wainotta Caupungista caupungihin / että teiden pälen pite tuleman iocainen Wanhurskas Weri / ioca wlgoswodhatettu on Maan päle  f  hamast Wanhurskan Abelin wereste / nin Zacharian Barachiasen poijan wereen asti / ionga te tapoitta Templin ia Altarin waihel. Totisesta mine sanon teille / että nämet caiki pite tuleman temen sughun päle. Ierusalem Ierusalem / sine ioca tapat Prophetadh / ia kiuilsurmat ne / iotca sinun tyges lehetetydh ouat / Quinwsein mine tahdoin coota sinun lapses / ninquin Cana cocoo poijans Sipeins ala / ia ette te tachtoneet? Catzo / teiden Honen pite teille iämen häwitetyxi. Sille mine sanon teille / Eiswingan te minua näge testedhes / sihenasti quin te sanotta. Hyuestisigunattu olcohon se / ioca tulepi Herran Nimeen.

a  Mosesen stoolilla) Mosesen opetus oli Iumalan Sana / Sentehden eikengen sanota istuua Mosesen istuimel mutta ne quin Iumalan sanoia opetauat / Ia coska he sen tekeuet / nin me welcapädh olem heite cwleman quin Christus tesse käske / wann Ios he iotakin mwta opettauat / lijotecki / iolla Iumalan käsky ylencatzotan / nin emme me ole nijte welcapädh cwleman / quin ennen Matt. 15. licutettu on.

b  Suliette) Awaimet ne ouat se woima / iolla Taiuan waldakunda opetetan / Eiuet ne site opetaneet / mutta Inhimisten opilla he estit ne / iotca site oikeat oppi olisit cwluuat.

c  Pwselitin) Nin ne Pacanat cuztuttin / iotca Iwttat lain ala kiensit / Se on / Wsi Iudas eli Outo Iudas.

d  Cwrnitzet) se on / Te tegette Inhimisten swren mielicarwaan pienise asioisa / ia ne swret asijat te wnohdatte.

e  Tytymettömyst) se on / Että he caiki polens temmauat / ia swresa hercusa eleuät / ia ei tottele Iumalasta eike sielusta.

f  Hamast) Telle Barachialla ombi caxi Nime / Sille 2. Parali. 24. hen cutzutan Iolada / ninquin tapa on Ramatusa ia muissa.

XXIIII. Lucu.[muokkaa]

Agricola New Testament illustration p92.png

IA Iesus wlgosmeni / poislexi Templist / ia henen Opetuslapsens edeskeuit / osottaman henelle Templin rakennuxi. Nin sanoi Iesus heille / Ettekö te caikia neite näge? Totisesta sanon mine teille / ei pide iätettemen tesse kiui kiuen päle / ioca ei alassäriete.

Mutta coska hen istui Öliomägen päle / edeskeuit henen tygens Opetuslapset erinens / ia sanoit. Sanos meille / coska teme tapactu? Ia mike ollepi sinun Tulemises mercki / Ia mailman lopun? Mutta Iesus wastasi / ia sanoi heille / Catzocat ettei kengen teite wiettele / Sille että monda tuleuat minun Nimeeni / sanoden / Mine olen Christus / ia wietteleuet monda.

Nin te saatta cwlla Sotia / ia sanomita sodhista / Catzocat ettei te cauhistu. Sille caiki nämet pite tapactuman / mutta ei wiele ole cochta loppu. Sille että Canssan pite cansa wastan ylesnouseman / ia waldakunda wastan waldakunda / Ia tuleuat Ruttotaudhit / ia nälke / ia maan iäristos mones paicas. Mutta caiki nämet ouat murechten alcu.

Silloin he ylenandauat teite waiuaan / ia tappauat teiden ia te tuletta ylencatzotuxi caikilda pacanoilda / minun Nimeni tehden. Ia silloin monda paheneuat / ia keskenens petteuet toinen toisens / ia wihauat keskenens. Ia monda falski prophetadt ylesnouseuat / ia wietteleuet monda. Ia että wäryys saapi wallan / nin Rackaus monisa kylmene. Mutta ioca wahwana pysy loppun asti / se tule wapahdexi. Ia pite teme Euangelium waldakunnast sarnattaman caikesa mailmasa / tunnustoxexi caikille pacanoille / ia silloin se loppu tule.

Coska te sis nägette sen häwitoxen  a  iulmaudhen / iosta sanottu on Daniel Prophetan cautta / seisouan sijne pyhese sijas / ioca temen luke / se ymmerteken / Silloin ne quin Iudeas ouat / paetkat woortein päle. Ia iotca caton päle ouat elken alasastuco ottaman miteken honestans. Ia ioca Pellolla on / elken iellens palatko waattetans ottaman. Mutta we raskasten ia imetteweisten nijlle peiwille. Mutta rucolcat / ettei teiden paconna tapactuisi  b  Taluella / eike Sabbathin päle. Sille että silloin pite swren waiuan oleman / iongacaltainen ei ole ollut mailman alghusta / tehen aican asti / elken mös tulko. Ia ellei ne peiuet lyheteisi / nin ei yxiken  c  Liha tulisi wapadhexi / mutta wlgoswalittudhen tehden ne peiuet lyheten. Silloin ios iocu teille sanois. Catzo  d  Tesse on se Christus / taicka sielle / nin elket wskoo. Sille että falskit Christuset / ia falskit Prophetadh ylesnouseuat / ia tekeuet swret tunnostehdhet ia imehet / nin että mös / ios taidhais olla / nekin Wlgoswalitudh exymiseen wieteisijn.

Catzo / mine olen teille edhelle sanonudh. Ios he sijs teille sanouat. Catzo / hen on corwes / nin elket wlgosmengö Catzo / Hen on Camaris / elket wskoo. Sille ninquin pitkesen tuli leimachta / Idheste ia näkypi hamá Ländehen / Nin mös ombi Inhimisen Poigan Tulemus. Mutta cussa  c  Rato on sihen mös Cotkat cokounduuat.

Mutta coska ninnen peiwein waiwan ielken Auringoinen pimijepi / ia ei Cw walghista / ia Tächdhet langeuat Taiuahast / ia Taiwan auwudh wapitzewat. Ia silloin näkypi Inhimisen Poigá mercki Taiwasa. Ia silloin caiki Sucukunnat maasa parcuuat / Ia saauat nähdhä Inhimisen Poigan tuleuan Taiuan piluis / swrella auwulla ia cunnialla. Ia hen lehettepi Engelins Pasunan swren änen cansa / ia he cokouat henen wlgoswalituns  f  neliest Twlest / Taiwasten corckiudhesta haman heiden ärijns asti.

Ficuna puusta oppicat wertaus / coska nyt sen oxa on heicko ia lehdhet wlgospacachtauat / nin te tiedhette Suuen lesse oleuan. Nin mös te / coska te näget nämet caicki / sijtte tietke että se on iwri ouen edes. Totisesta sanon mine teille. Ei teme Sucukúda pidhe huckumá / sihenasti quin caicki nämet  g  tapactuuat. Taiuas ia Maa pite huckuman / Mutta minun Sanani ei pide huckandeman. Waan sijte peiuest ia hetkest eikengen tiedhe / ei Taiwasten Engelitke / waan minun Isen yxinens.

Mutta ninquin Noen aigalla oli / nin pite mös Inhimisen Poian Tulemisen oleman. Sille ninquin he olit nijne peiwine edhelle Wedhenpaisuman / söit ia ioit / nait ia hoolit / haman sihen peiwen asti / iona Noe Archin sisellemeni / ia eiuet tienehet ennenquin Wedhen paisumus tuli / ia caiki poisotti. Nin pite mös Inhimisen Poian Tulemus oleman. Silloin caxi pite oleman kedholla / yxi ylesotetan / ia toinen iäteten. Caxi pite iauhaman yhdelle myllyl / yxi ylesotetan / ia toinen iäteten.

Waluocat sis / sille ette te tiedhe / mille hetkelle teidne Herran on tuleua. Mutta se te tietke / ios tiedheis Perenisende / mille hetkelle Warghas olis tuleua / caikeni hen waluois / ia ei sallisi henen honetans lepitzencaiua. Senteden olcata te mös walmit / sille että mille hetkelle ette te lwlecka / sille Inhimisen Poica tule.

Mutta cuca ombi nyt wskolinen ia nopsa Paluelia / ionga Herra pani Perehense päle / andamahan heille rooca aigallans. Autuas on se Paluelia / ionga Herra leute nin tehnexi / coska hen tule. Totisesta sanon mine teille. Hen panepi henen caiken hywuydhens päle. Mutta ios se paha Paluelia sanopi henen sydhemesens / Minun Herran wipy tulemast / ia rupe piexemeen cansa paluelians / semmengin sömen ia ioman iomariten cansa / Nin tule sen Paluelian Herra / sine peiwene / cuna ei hen lwle / ia sille hetkelle palcans Vlcokullattudhen cansa. Sielle pite oleman idku ia hambain kiristus.

a  Iulmaudhen) Täme taisi olla kylle caunis wlgoisen pyhydhen cauneus ia mooto Inhimisten edhesse / waicka se quitengin oli Iulmaus ia Cauhistos Iumalan edhese / Ninquin on inhimisten opetuxet / Nin mös Iuttain ia Pacanadhen Epeiumalan paluelus on ollut.

b  Taluella) Se on paetkat oikealla aijgalla. Sille taluella ei ole hyue waelda Ia Sabbathin waellus oli iwttaille kielty.

c  Liha) Se on / ei yxiken Inhiminen / Telle tawalla se Sana on Wsein Ramatuisa.

d  Tesse on Christus) Ne ouat Eriseurat / ia Sädhyt / iotca hyue Elemet wlcoisist cappaleist eli töiste etziuet. Waan ne Camarit / Ne ouat nyt caiki Hengeliset Clostarit / Mutta ne Corwet ouat Toiwio ionet / Pilagrimin nedh ia Metzekirkot.

e  Rato) Se on Sananlasko ia on nin palio. Kylle me cokounnem / Cussa mine olen / sijne mös te oletta. Ninquin Rato ia Cotkat leuten yhdest / ilman paican märe panemat.

f  Neliest) Se on / Idhest ia Lennest / Lounast ia Pohiast / ia yhdest mailman ärest nin toisen.

g  Tapactuuat) Se on / Caiki neme rupiauat tapactuman io telle aijalla / teiden eläisen.

XXV. Lucu.[muokkaa]

Agricola New Testament illustration p96.png

SIlloin pite Taiuan waldakunnan oleman Kymenen Neitzen caltainen / iotca otit heiden Lampuns / ia wlgosmenit ylke wastan. Mutta wiisi heiste olit tyhmet / ia wijsi wijsast. Ne tyhmet otit heiden Lampuns / ia ei öliu mötens. Mutta ne wijsat otit ölijun heiden astians ynne  a  Lampuden cansa. Coska nyt Ylke wiwuyij / tulit he caiki wneliaxi ia macaisit. Mutta poliööne hwto tuli / Catzo / Ylke tule / wlgosmenget hende wastan. Nin ylesnousit caiki nämet Neitzet / ia walmistit heiden Lampuns. Nin sanoit ne tyhmet nijlle wijsaille. Andacat meille teiden öliustan / sille meiden Lampudh sammuuat. Niin wastasit ne wijsat / sanoden. Eiswingan / senpäle ettei meille ia teille pide pwttuman / Mutta menget paramin nijnen tyge / iotca Myuet / ia ostakat itzellen. Nin coska he menit ostaman / tuli Ylke. Ia iotca walmit olit sisellekeuit henen cansans Häihin / ia Oui kinisaluattin. Wimein tulit nekin toiset Neitzet / ia sanoit / Herra / Herra / aua meiden eteen. Mutta hen wastasi / ia sanoi / Totisesta sanon mine teille / En tunne mine teitä. Walwocat sentehden / sille ette te tiedhe peiwe eike hetke / iona Inhimisen Poica tulepi.

Sille ninquin Inhiminen muille maille lechteisens / cutzui Paluelians / ia annoi heille Tauarans. Ia yhdelle hen annoi wijsi  b  Leiuiske / mutta toiselle caxi / ia colmannelle yhden / ia iocahitzelle oman taghansa ielkin / Ia meni cocta matkans. Nin poiskeui se / ioca Wijsi Leiwisket oli ottanut ia caupitzi ninen cautta / ia woitti toiset wijsi Leiuiske. Samalamodholla mös se / ioca caxi oli ottanut / woitti hen mös toiset caxi. Mutta se / ioca yhden oli ottanut / poiskeui ia caiwoi mahan / ia ketki Herrans rahan. Nin pitken aigan peräst / tuli ninen Palueliain Herra / ia laski luku heiden cansans. Ia edheskeui se / ioca oli ottanut wijsi Leiwisket / ia edheskannoi toiset wijsi Leiwiske / sanoden. Herra / Wijsi Leiwisket sine annoit minulle / Catzo / mine olen toiset wijsi Leiwiske nijnen cautta woittanut. Sanoi henen Herrans henelle / Aha sine hyue ia wskolinen paluelia / wähen päle sine olit wskolinen / mine panen sinun palion päle / Sisellemene sinun Herras iloon. Nin mös se edheskeui / ioca oli ottanut caxi Leiwisket / ia sanoi. Herra / Caxi Leiwiske sine annoit minulle / Catzo / toiset caxi mine olen ninen cautta woittanut. Sanoi henen Herrans henelle / Aha sine hyue ia wskolinen paluelia / wähen päle sine olit wskolinen / mine panen sinun palion päle / sisellemene sinun Herras iloon.

Nin mös se edheskeui ioca yhden Leiwisken oli ottanut / ia sanoi / Herra / mine tiesin / ettäs angara mies olet / Sine nijtedh cuhungas edh kyluenyt / ia sielde sine cokot / cuhungas edh haijottanut / Ia mine pelieten poismenin ia ketkin sinun Leiwiskes mahan. Catzo / tesse on sinun omas. Mutta henen Herrans wastasi / ia sanoi henelle. Sine paha ia laiska paluelia / tiesickös että mine nijtän cuhunga en kylue / ia cokoon sielde cuhunga en ole haiottanut / Nin sinun sijs olis tullut / wlgosanda minun rahan Cauppalaisten / ia coska mine olisin tullut / nin mine olisin tosin omani iellensesanut corghon cansa.

Ottacat sis henelde se Leiwiske / ia andacat sille / iolla on kymenen Leiwiske. Sille että iocahitzelle / iolla on / sille pite annettaman / ia henelle pite kylle oleman. Mutta iolla ei ole / sekin mös quin henelle on / pite henelte poisotettaman. Ia se epekeluotoin paluelia heitteket wlcoisen pimeyten / sielle pite oleman idku ia hambain kiristos.

Coska nyt Inhimsen Poica tulepi henen cunniasans / ia caiki pyhet Engelit henen cansans. Silloin hen istupi henen cunnian Stolins päle / ia cootan henen eteens caiki Canssat. Ia hen eroittapi heidhet / toiset toisistans / ninquin Paimen eroitta Lambat Wohista / Ia nin hen asettapi Lambat Oikeallen polellens / mutta ne wohet Wasemallens. Silloin sanopi Kuningas nijlle / iotka henen oikealla polelans ouat. Tulcat minun Iseni hyuestisiugnatud / omistakat se waldakunda / ioca teille on walmistettu mailman alghusta. Sille / mine Isosin / ia te minun rokitte. Mine ianosin / ia te minun iotitte. Mine olin Outo / ia te minun honesenotitta. Mine olin Alasti / ia te wateitit minun. Sairas / ia te opitte minua. Mine olin Fangina / ia te tulitta minun tykeni.

Silloin ne Wanhurskat hende wastauat / ia sanouat. Herra / coska me negime sinun Isouan / ia rokim sinun / Taicka ianouan / ia annoime sinun ioma? Coska me negime sinun Outona / ia honesenotima sinun? Taicka Alastoina / ia wateitim sinua? Eli coska me negime sinun Sairassa / Taicka Fangina / ia tulima sinun tyges? Nin wastapi Kuningas / ia sanopi heille / Totisesta sanon mine teille / Sen quin te oletta tehneet yhdhen neiste wehimist minun Welghisteni / sen te minun teitte.

Silloin hen mös sanopi nijlle / iotca henen wasemellans ouat. Menget pois minusta te pahastikirotudh ijancaikisen tuleen / ioca walmistettu on Percheleen / ia henen Engelittens. Sille mine Isosin ia ette minua rokineet. Mine Ianosin / ia ette minua iottaneet. Mine olin Outo / ia ette minua Honesenottaneet. Alastoin / ia ette minua watettaneet. Mine olin Sairas / ia Fangina / ia ette minua Oppineet.

Silloin mös nekin hende wastauat / sanoden / Herra / coska me neim sinun Isouan / taicka ianouan / taicka outona / eli Alastoina / eli Sairana / taicka Fangina / ia em me sinua palueluet? Nin hen wastapi heite sanoden. Totisesta sanon mine teille / mite te ette tehnyet yhden neiste wehimist / site ette te tehneet minun. Ia neinen pite silloin menemen ijancaikisen Pijnaan. Mutta ne Wanhurskat ijancaikiseen elämen.

a  Lampudh) Ne Lampudh ilman öliuta / ouat ne hyuet Tödh ilman wskota / ne caiki pite sammoman. Mutta ölio Astiat / on Wsko omastunnos Iumalan Armon päle. Se tekepi hyuet tödh / iotca pysyuet. Mutta ninquin tesse eikengen toisen anna öliju / nin pite mös itzecungi edhestens wskoman.

b  Leiwiske) Teme Leiwiske on Iumalan Sana / Haltun annettu ioca sen hyuesti edhestootta / henelle sijte on palio / ia opetta monen mwun. Ioca sen lasce macaman / sille sijte wähe on. Sille että itzestens se ombi yxikertainen Sana / Mutta monicachtain cautta se enämen Hedhelme saatta / quin mutamin. Sentehden se cutzutan toisinans Widhexi / toisinans cahdexi Leiwiskexi.

XXVI. Lucu.[muokkaa]

IA se tapactui / coska Iesus oli lopettanut caiki näme puhet / sanoi hen Opetuslapsillens: Te tiedhette ette cahden peiuen peräst tule Päsieinen / Ia Inhimisen Poica pite ylenannettaman ristinnaulita.

Silloin cokounsit Pappein pämiehet / ia Kirianoppenuet / ia Canssan wanhimat / sihen ylimeisen Papin salijn / ioca cutzuttin Caiphas / Ia neuuo pidhit / quinga he Iesusen caualuxel kijniotaisit / ia tapaisit. Mutta he sanoit / Ei Iuhla peiuen / ettei Canssas tule Meteli.

Coska nyt Iesus oli Bethanias / sen Spitalin Simonin hones / edheskeui yxi Waimo henen tygens / iolla oli yxi Clasi callist woidhet / ia wlgoskasi sen henen Päens päle atrioidhesans. Coska nyt Opetuslapset sen negit / nerckestyit he / ia sanoit / Mihinge kelpa teme Haaskaus? Teme woidhe olis kylle tyrijst taittu myyte / ia annetta waiwasten. Mutta coska Iesus sen ymmersi / sanoi hen heille / Mite te oletta waiwaliset telle waimolle? Sille hen teki  a  hyuen töen minun coctaani. Sille aina teille ombi tykenen waiwaset / mutt aem mine teille aina ole. Sille sen woiten quin hen wlgoskasi minun Rumin päle / sen hen on tehnyt minun hautamisexen. Totisesta sanon mine teille / cussaikenens teme Euangelium sarnatan / caikes mailmas / nin teme mös quin hen teki / pite mainittaman henen muistoxens.

Silloin poislexi yxi nijste Cadhestoistakymenest / ioca cutzuttin Iudas Iscarioth / Pappeiden pämiesten tyge / ia sanoi heille. Mite te tahdot minun anda / ia mine teille henen saatan. Ia he märesit henelle colmekymende Hopia peningi. Ia sijte aigasta etzi hen tila / sadhaxens hende pette.

Mutta ensimeiszne Makialeiuen peiuen edheskeuit Opetuslapset Iesusen tyge / sanoden henelle. Cussas tahdot että meiden pite sinulle walmistaman Päsieslamban sötä? Nin hen sanoi / Menget caupungin / yhden tyge / ia sanocat henelle / Mestari käski sinulle sano / minun aican ombi Lesne / sinun tykenes mine tahdó Päsieiste pite minun Opetuslasten cansa. Ia ne Opetuslapset teit / quin Iesus oli heille neuuonut / ia walmistit Päsieislamban.

Mutta Echtona / istui hen Peudhelle Cahdentoistakymené cansa. Ia heiden södhesens sanoi hen / Totisesta sanon mine teille / yxi teiste minun pettepi. Ia he tulit sangen murhesens / ia rupeisit iocahinen sanoman / Herra / lienengö mine se? Hen wastasi ia sanoi / Ioca minun cansani piste kädhens fatijn / se pettepi minun. Inhimisen Poica tosin mene / ninquin heneste on kirioitettu. Mutta We sen Inhimisen / ionga cautta Inhimisen Poica peteten / parambi olis henelle ollut / ettei se inhiminen olisi syndynyt. Nin wastasi Iudas / ioca henen petti / ia sanoi / Mestari / Olengo mine se? Hen sanoi henelle / Sinepe sen sanoit.

Agricola New Testament illustration p101.png

Coska he nyt söit / otti Iesus Leiuen / kijtti / ia murssi / ia annoi Opetuslastens ia sanoi / Ottacat / söket / teme on minun Lihan. Ia hen otti Calkin / ia kijtti / annoi heille ia sanoi / Iocat teste caiki. Sille teme on minun Weren / sen wdhen Testamentin / ioca wlgoswodhatetan monein tehdn synnein andexiandamuxi.

Mine sanon teille / Em mine sillen  b  ioo teste winapuun Hedelmest / sihen peiuen asti / coska mine ioon teiden cansan sen wdhen minun Isen waldakunnas. Ia coska he olit Kijtoswirdhen weisanuet / nin he wlgosmenit Ölijomäelle.

Silloin sanoi Iesus heille / Täne öene te caiki pahenoxen kersitte minun techten. Sille kirioitettu on. Minun pite lömen Paimenda / ia Lambat pide Laumasta haijotettaman. Mutta sijtte quin mine ylesnousen / nin mine teiden edhellenkieun Galilean. Nin wastasi Petari / ia sanoi henelle. Ios wiele caika mwdh sinustas pahennuisit / em mine quitengan ikenens pahenne. Iesus sanoi henelle. Totisesta mine sanon sinulle. Täne Ööne ennen quin Cuckoi laula / colmasti sine minú kielet. Petari sanoi henelle. Ia waicka minú pideis sinun cansas coleman / en kielle mine sinua. Samallamodholla sanoit mös caiki Opetuslapset.

Silloin tuli Iesus heiden cansans ychten Kylen / ioca cutzutan Gethsemane / ia sanoi Opetuslapsillens / Istucat tesse / nincauuan quin mine menen toóna ia rucolen. Ia hen otti Petarin cansans / ia caxi Zebedeusen poica / ia rupeisi murechtiman ia wapitzeman. Nin sanoi Iesus heille / Minun sielun ombi murehisans haman coleman asti. Olcat tesse / ia waluocat minun cansan. Ia hen keui wähe taamma heiste / langesi Caswoillens / rucoellen ia sanoden / Minun Isen / ios mahdolinen on / nin menget minulda teme Calki. Ei quitengan ninquin mine tahdon / mutta ninquin sine. Ia hen tuli Opetuslastens tyge / ia leusi heiden macamast / ia sanoi Petarille / Ningö? Ettekö tei woineet ychte hetke waluo minun cansan? Waluocat ia rucolcat / ettei te kiusauxen langeisi / Hengi tosin on walmis / mutta  c  Liha ombi heicko.

Taas hen meni toisen kerdan / ia rucoeli sanoden / Minun Isen / ellei teme Calki woi minulda poismenne / mutoin ettei mine site ioo / nin olcoon sinun tachtos. Ia hen tuli / ia leusi heidhet taas macamast / sille heiden silmens olit raskat. Ia hen iättein heite / meni iellens pois / ia rucoeli colmanen kerdhan / ia puhui ne samat sanat. Nin hen tuli Opetuslastens tyge / ia sanoi heille / Oij tahdottaco nyt maata ia leuäte? Catzo se hetki on lähestynyt / ia Inhimisen Poica pite ylenannettaman synnisten käsijn. Noskat ia kieukem / Catzo / se lähesty ioca minun pette.

Wiele henen puhuesans / catzo Iudas yxi nijste cahdesttoistakymenest tuli / ia henen cansans palio weki mieckain ia Seiwesten cansa / wlgoslehetetydh Pappein pämiehilde ia Canssan wanhimilda. Mutta se ioca henen petti oli andanut heille Merkin sanoden / Kenenge mine swta annan / se on se / ruuetkat heneen. Ia cochta astui hen Iesusen tyge / ia sanoi. Terue Rabbi. Ia swta annoi henen. Nin sanoi Iesus henelle / Ysteuen mite warten sine tulit? Silloin ne edhesastuit / ia laskit kädhens Iesusen päle / ia kijniotidh henen.

Ia catzo / Yxi nijste iotca olit Iesusen cansa / wlgosoijensi kädhens wlgosweti Mieckans / ia löi Ylimeisen Papin paluelia / poishackasi henen coruans. Nin Iesus sanoi henelle / Piste sinun Mieckas sialens / Sille caiki iotca  b  Mieckaan rupeuat ne mieckalla hucatan. Taicka lulecos etten mine nyt woisi wiele rucoella minun Isen / että hen leheteis minulle enemen quin caxitoistakymente Legiot Engelit? Quinga sis Ramatudh teuteten / että nin pite oleman?

Sille hetkelle sanoi Iesus iouckolle / Ninquin Röuerin tyge te wlgoslexitte mieckain ia Seiwesten cansa minua kijniottamahan / iocapeiue mine istuin teiden tykenen opettain Templis / ia ette te minua kijniottaneet. Mutta teme on caiki techty / että Prophetain Kirioituxet pideis teutettemen. Silloin caiki Opetuslapset iätidh henen ia pakenit. Mutta ne iotca Iesusen olit kijniottaneet / weit henen Caiphan sen ylimeisen Papin tyge / cussa Kirianoppeneet ia Canssan wanhimat olit heidens cooneet. Mutta Petari seurasi hende ielieste taamban haman ylimeisen Papin Salin porstuan / ia sisellemeni / ia istui palueliain seas / että henen piti näkemen lopun.

Mutta Pappedhen pämiehet ia Wanhimat / ia caiki Radhi / etzit wäre todhistust Iesusta wastan / että he saisit henen wappa ia eiwet leunet. Waicka monda wäre todhistaija edheskeuit / ei sitteken leuneet. Mutta wimein tulit caxi wäre todhistaia / ia sanoit / Teme on sanonut / Mine woin mahanricko Iumalan Templin ia colmena peiuen sen ylesrakenda.

Ia se Pappein pämies ylesnousi / ia sanoi henelle. Etkös miten wasta? Mixi nämet sinun wastas todhistauat? Mutta Iesus oli äneti. Ia se Pappein pämies wastasi ia sanoi henelle. Mine wannotan sinua Eleuen Iumalan cautta / ettäs sanot meille / ios sine olet Christus Iumalan Poica? Sanoi Iesus henelle. Sinepe sen sanoit. Quitengin sanon mine teille / testedes pite teiden näkemen Inhimisen Poian istuan Imalan Auwudhen Oikealla polella / ia tuleuan Taiuahan Piluise.

Silloin rewäisi Pappein Pämies waattens ricki / sanoden. Hen on pilcanut Iumalan / Mite me sillen todhistust taruitzem? Catzo / nyt te cwlitta henen Pilcans / Mite te luletta? He wastasit / ia sanoit / Hen on wikapä colemaá / Silloin he sylieskelit henen Casuoillens / ia Löidh hende rusicoilans. Ia mwtomat piexit hende poskelle / ia sanoit / Arua meille Christe / cuca se on ioca sinua löi.

Mutta Petari istui wlcona Salin porstuas / Ia edheskeui henen tygens yxi pika / ia sanoi. Sine mös olit Iesusen cansa Galileasta. Mutta hen kielsi caikein edheste / ia sanoi / En tiedhe mine mites sanot. Nin coska hen Ouest wlgoslexi / näki henen yxi toinen pika / ia sanoi nijlle / iotca sielle olit / Ia temeki oli Iesusen Nazarenin cansa. Ia taas hen kielsi wánotull walalla / En tunne mine site Inhimist. Ia wehen hetken peräst edheskeuit ne / iotca sielle seisoit / ia sanoit Petarille / Wissiste olet sine yxi heist / Sille sinun puhes mös sinun ilmoitta. Nin hen rupesi itzens sadhattelemaan / ia wannoman ettei hen tundenut site Inhimiste. Ia cocta cuckoi lauloi. Nin Petari muisti Iesusen Sanan / ioca oli henelle sanonut. Ennen quin Cuckoi laulapi / colmaiste sine minun kiellet. Ia hen wlgosmeni / ia idki catkerast.

a  Hyue töe) Tesse nähden / että wsko ainosta Töedh saatta hyuexi. Sille caiki toimi olis temen Töen dominut pahaxi / ninquin itzekin Apostolit tegit.

b  Ioo) Se on / Ei meille sillen ycten rumillist meno ole toinen toisen cansa / Ia teme nyt pite Oleman se Lexieinen.

c  Liha) Quin hen tahdois sano / Mieli on kylle hyue / mutta rumin heickous colemata welte ia waroipi.

d  Miecka) Iotca site ilman sädhetty wirka eli ilman wallan käskemete likuttauat. Ne ouat domitudh Mieckan ala / waicka Esiwaltad sen toisinans mwttauat.

XXVII Lucu.[muokkaa]

Agricola New Testament illustration p105.png

MUtta Homeneltan pidit caiki Pappein pämiehet ia Canssan Wanhimat neuuo Iesusta wastan / että he saisit henen coletta. Ia sidhoit henen / poisweit / ia ylenannoit henen waldamiehelle Pontio Pilato.

Coska nyt Iudas / ioca henen petti näki että hen oli colemaá domittu / nin hen catui / Ia iellenstoi ne colmekymende Hopia peningit Pappein pämiehille ia Wanhimille / ia sanoi / Mine pahasti tein että mine wighattoman weren pettenyt olen. Nin he sanoit / Mite meiden sihen tule? Catzo sinuas. Ia hen heitti ne Hopia peningit Templijn / keui sielde / ia meni pois ia hirtti itzens noralla.

Mutta Pappein pämiehet otit hopia peningit ia sanoit / Ei soui neite panna wffriarckon / sille se on weren hinda. Nin he pidhit neuuo / ia ostit nijlle yhden Sawenualaian pellon / Pilagrimein Hautamisexi. Senteden se pelto cutzutan wiele tehen peiwen asti / Weripelloxi. Silloin teutettin se quin sanottu oli lepitze Ieremian Prophetan / ioca sanoi / Ia he otit colmekymende Hopia penningite / iolla se myyty maxettijn / Ionga he ostit Israelin lapsilda / ia annoit ne Sauenwalaian pellosta / ninquin HERRA ombi minun keskenyt.

Mutta Iesus seisoi Waldamiesten edhese / nin kysyi waldamies henelle sanoden / Oleckos se Iudasten Kuningas? Nin sanoi Iesus henelle / Sinepe sen sanot. Ia quin henen pälens cannettijn Pappein pämiehilde / ia wanhimilda ei hen miteken wastanut. Silloin sanoi Pilatus henelle / Etkös cwle quin monda todhistosta he sinun wastas sanouat? Ia ei hen wastanut hende ychteken sana / nin että mös Waldamies sangen imechteli.

Mutta Iuhlana oli Waldamies tottunut pästämen Canssalle yhdé Fangin irdhalle ionga he tachtoit. Nin oli henellä silloin yxi cwluisa Fangi sidottuna / ioca cutzuttin Barrabas. Ia coska he sijs cokonut olit / sanoi Pilatus heille / Cumman te tahdotta että mine lasken teillen irdhalle / Barrabam taicka Iesusen / ioca cutzutan Christus? Sille hen tiesi että henen cateudhen tehden olit ylenandaneet.

Mutta quin hen Domiostolin päle istui / lehetti henen Emendens henen tygens / ia käski henelle sanoa / Ele sine miten teghe sille wanhurskalle / Sille mine olen palio kerssinyt tenepene wnesani / henen tehdens.

Mutta ne Pappein pämiehet ia ne Wanhimat yllytit Canssan anoman Barrabast / mutta Iesusta huckaman. Nin wastasi Waldamies ia sanoi heille / Cumman neiste cahdesta te tahdotta että mine lasken teille irdhalle? Mutta he sanoit / Barrabam. Pilatus sanoi heille / Miteste sijs minun pite tekemen Iesusest / ioca cutzutan Christus? Sanoit he caiki henelle / Ristinnaulitakan. Nin sanoi Waldamies / Mite hen sijs teki? Mutta he hwdhit site enämin / ia sanoit / Ristinnaulitakan.

Coska nyt Pilatus näki ettei miteken auttanut / mutta enämbi mässe tuli / otti hen wedhen / pesi kädhensä Canssan edhes / sanoden / Wighatoin mine olen temen Wanhurskan werest / catzocat teiten. Ia wastasi caiki Canssa / ia sanoi / Henen werens tulcan meiden pälen / ia meiden lasten päle. Silloin hen laski irdhalle Barrabam / mutta Iesusen hen annoi rooskitta / ia ylenannoi henen ristinnaulitta.

Silloin Waldamiehé Houit otit Iesusen Radztuuas / ia cokosit henen tygens caiken iouckon / Ia quin he olit henen risuneet / nin he pughetit henen Purpuraisen Capuun / ia orientappuroist wäthyn Crunon panit henen Päens päle / ia Roghon annoit henen oikeaan käteens / ia cumarsit poluians henen edhesens / ia pilcasit hende / ia sanoit / Terue Iudasten Kuningas. Ia quin he olit sylkeneet hänen pällens / pilcasit he hende / otit Roghon / ia löit henen pähens.

Ia sijtte quin he olit hende pilcanuet / nin he risuit henelde Capun / ia pughetit henen omijn Waatteins / ia poisweit henen ristinnaulitta. Ia coska he wlgoskeuit / leusit he yhden Miehen Kyrenest / ioca cutzuttin Simon / sen he waadhit henen ristiens candamahan. Ia tulit sihen siaan / quin cutzutaan Golgatha / se on  a  Päcalloin paicka. Ia he annoit henelle Eticat ioodha sapella secoitettua / Ia quin hen maisti / ei hen tahdonut ioodha.

Mutta sijttequin he olit henen ristinnaulineet / iaghoit he henen waattens / ia heitit arwan / senpäle että pideis teutettemen / quin sanottu oli Prophetan cautta / He ouat heillés minun waateeni iacaneet / ia minú waatetteni päle he ouat heittenet arpoi. Ia istudhen he wartioitzit hende sijne. Ia he panit henen Päens päle henen syyns kirioitetun / Teme on Iesus Iudasten Kuningas. Silloin he ristinnaulitzit caxi Röuerite henen cansans / yxi oikealle polelle / ia toinen wasemelle. Mutta ohitzekieuueiset pilcasit hende / wändelit pätens / ia sanoit / Sinekö se ioca särghet Iumalan Templin / ia colmena peiwen sen ylesrakennat / auta itzes / Ios sine olet Iumalan Poica alasastu Ristin pälte. Samallamodholla Pappein pämiehet Kirianoppenutten cansa / ia Wanhimat pilcasit hende / ia sanoit / Muita hen on autanut / ia ei hen itzens woi autta. Ios hen on Israelin Kuningas / sijtte alasastucan nyt Rististe / ia me wskom henen. Hen turuasi Iumalan päle / pästeken henen nyt / ios hen tachto. Sille hen sanoi / Iumalan Poica mine olen. Ia sitesama mös Röuerit henelle soimasit / iotca olit ristinnaulitudt henen cansans.

Mutta cudenest hetkeste haman ydhexenden asti / oli pimije ylitze caiken Maan. Ia liki yhdexette hetke hwti Iesus corckial änelle / sanoden / Eli Eli lamasabachtani / se on / minun Iumalan / minun Iumalan / mixis minut ylenannoit? Mutta monicahdat / iotca sijne seisoit / coska he sen cwlit / sanoit he / Heliasta hen hwta. Ia cochta iooxi yxi heiste / quin hen oli ottanut Sienen / ia teuttenyt Eticalla / pani sen Roghon pähen / ia annoi henen iodha. Mutta ne mwdh sanoit / Pidhexi / catzocam ios Helias tulepi hende pästemen. Nin Iesus taas hwti corckiall änelle / ia ylesannoi Hengens.

Ia catzos / templin Esirippu halkeisi cahdexi cappalexi / ylhelde haman alas / ia maa iärisi / ia Kiuet halkeisit. Ia haudhat aukenit / ia monda pyhein rumist / iotca manneet olit / ylesnousit / ia wlgoslexit heiden Haudhoistans / henen ylesnousemisens ielkin. Ia tulit sihen pyhen caupungin / Ia ilmestyit monelle.

Mutta pämies / ia ne iotca henen cansans olit / ia wartioitzit Iesusta / coska he neit maan iärinen / ia ne quin sielle tapachtui / peliestyit he sangen / ia sanoit / Wissist oli teme Iumalan Poica. Ia nin oli sielle palio waimoija taamba catzelit iotca Iesusta olit seuraneet Galileasta / paluellen hende / Ioinen seas oli Mraia Magdalene / ia Maria Iacobi / ia Iosen eiti / ia Zebedeusen poicain eiti.

Nin coska Echto tuli / tuli yxi ricas mies Arimateast / ionga nimi oli Ioseph / ioca mös oli Iesusen Opetuslapsi / teme edheskeui Pilatusen tyge / ia pyti Iesusen rumista. Silloin Pilatus käski anda henelle Iesusen rumin. Ia coska Ioseph oli rumin ottanut / käri hen sen puchtasen linaan / ia pani sen henen oman wten hautans / ionga hen oli wlgoshakanut calliohon / Ia wieritti swren kiuen Haudhan ouelle / ia poismeni. Silloin olit sielle Maria Magdalene / ia se toinen Maria / istuit haudhan cohdalla.

Mutta toisna päiuene / ielken Walmistuxen peiuen cokounsit Pappein pämiehet / ia Phariseuset Pilatuksen tyge / sanoden / Herra me muistimme että se wiettelia sanoi wiele henen eleisens / colmen päiuen perest mine ylesnousen. Käske sijs warielta Hauta colmanden päiuen asti / ettei henen Opetuslapsens tule / ia wargasta hende / ia sanouat Canssalle / hen ylesnousi colluista / Ia nin tule se ielkimeinen willitus pahemaxi quin se ensimeinen. Sanoi heille Pilatus / Sijne on wartija. Menget warielcat ninquin te taidhat. Mutta he poismenit / ia warielit Haudhan Wartiadhen cansa / ia Insiglasit kiuen.

a  Päcalloin) Iossa ne pahointeckiet mestatan / quin Hirsipu / Lutarha &c. että sielle monda Päcalloa ouat.

XXVIII. Lucu.[muokkaa]

Agricola New Testament illustration p110.png

Mutta Sabbathin peiuen Echtona / ioca rupesi walgaiseman toista Sabbathin peiue / tuli Maria Magdalene / ia se toinen Maria / näkemeen Hauta. Ia catzos / sijne tapachtui swri maan iäristus. Sille HERRAN Engeli alasastui Taiuahast / ia edheskeui / wieritti Kiuen ouelda / ia astui sen päle. Nin hen oli nähde quin pitkeisentuli / ia henen waattens walkia ninquin Lumi. Mutta henen pelghostans wartiat hemmestuit / ia tulit ninquin olisit coolleet.

Mutta se Engeli wastasi ia sanoi Waimoille / Elket pelietkö / Sille mine tiedhen / että te etzitte site ristinnaulittu Iesusta. Ei hen ole tesse / Hen on ylesnosnut / ninquin hen sanoi. Tulcat / catzocat Sija cuhunga HERRA pandu oli. Ia pian menget sanocat henen Opetuslapsillens / että hen ylesnousi coolluista. Ia catzo / Hen teiden edhelenmenepi Galileaan / sielle teiden pite henen näkemen / Catzos / mine sanoin teille.

Ia he menit nopiast Haudhalda pelghon ia swren ilon cansa / iooxit ilmoittaman henen Opetuslapsillens. Mutta quin he menit ilmoittaman henen Opetuslapsillens / ia catzos / nin Iesus cohdasi heiden / ia sanoi / Terue teiden. Nin he edeskeuit ia rupesit henen Ialcoinsa / ia cumarsit hende. Silloin sanoi Iesus heille / Elket pelietkö / Menget ia ilmoittacat minun welgilleni / että he menisit Galileaan / sielle he sauat minun nähde.

Coska he nyt poismenit / Catzo / nin tulit mwtamat wartioista Caupungihin / ia ilmoitidh temen caiken nijlle Ylimeisille Papeille mite tapachtunudh oli. Nin he cokounsit Wanhimbadhen cansa / ia Neuuo pidhit / ia annoit Sotamiehille kylle Raha ia sanoit / Sanocat / että henen Opetuslapsens tulit Öelle / ia warghastit henen / meiden matesam. Ia ios se tule Waldamiehen coruille / nin me tahdomme henen lepytte / ia saatam teidhet syyttömexi. Nin he otit Rahan / ia teit quin he olit opetetudh. Ia teme puhe on änixi otettu Iudasten keskene haman tehen peiuen asti.

Mutta ne yxitoistakymende Opetuslasta menit Galilean / sille Mäelle / iohonga Iesus oli heite neuuonut. Ia coska he negit henen / cumarsit he hende / mutta monicahdat epeilit. Ia edheskeui Iesus / puhutteli heite / sanoden. Annettu on minulle caiki weki Taiwahas ia Maasa / Menget sijs wlgos ia opettaca caiki Canssa / ia castakat heite Nimeen Isen ia Poian ia pyhen Hengen. Ia opetaca heite pitemen caiki / iota mine olen teiden käskenyt. Ia catzo / Mine olen teiden tykenen iocapeiue Mailman Loppun asti.

a  Sabbathin echtona) Ramattu alca peiuen sijte Echtosta quin edesioutui / ia sen echtoon Loppu / se on toisen peiuen Homen eli amu. Nin sano mös P. Mattheus tesse / että Christus oli ylesnousut homenelda ioca oli echton loppu / Ia alcu ensimeisen Pyhe peiuen / Sille he lwghit ne Cwsi peiue sen corckiman Päsieisen ielken / caiki Pyhexi. Ia rupesi se ensimeinen cochta ielken Päsieisen.

Loppu P. Mattheusen Euangeliumist.[muokkaa]

Agricola New Testament illustration p111.png