Suuren valiokunnan mietintö N:o 14 hallituksen esityksen johdosta, joka sisältää ehdotuksen laiksi Suomen hallitusmuodon täytäntöönpanemisesta

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
1919 Vp. — S. V. M. — Esitys N:o 21.


S u u r e n   v a l i o k u n n a n   m i e t i n t ö
N:o 14 hallituksen esityksen johdosta, joka sisältää ehdotuksen
laiksi Suomen hallitusmuodon täytäntöönpanemisesta.


  Käsiteltyään yllämainitun asian on Suuri valiokunta yhtynyt Perustuslakivaliokunnan mietinnössä N:o 3 olevaan ehdotukseen. Senjohdosta, että Suomen hallitusmuotoehdotuksen pykäläjärjestys toisen käsittelyn kuluessa on muuttunut toiseksi kuin mikä se oli Perustuslakivaliokunnan mietinnössä N:o 2, on Suuri valiokunta tehnyt tarpeelliset korjaukset käsiteltävänä olevan lakiehdotuksen 5, 9 ja 10 §:ssä oleviin viittauksiin Suomen hallitusmuotoehdotuksen asianomaisiin kohtiin.

Suuri valiokunta siis kunnioittaen ehdottaa,

että Eduskunta hyväksyisi seuraavan lakiehdotuksen:


L a k i
Suomen Hallitusmuodon täytäntöönpanemisesta.


  Sittenkuin on hyväksytty ja tänä päivänä vahvistettu Suomen hallitusmuoto, säädetään sen täytäntöönpanemisesta täten, eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty 20 päivänä heinäkuuta 1906 annetun valtiopäiväjärjestyksen 60 §:ssä määrätyllä tavalla, seuraavaa:

1–4 §.

(Perustuslakivaliokunnan mietinnön mukaisesti.)

5 §.

Virkaehdotuksesta, jonka viranomainen on hallitusmuodon 89 §:n mukaan tehnyt, on lupa valittaa ylempään viranomaiseen. Virkanimityksestä, joka mainitaan hallitusmuodon 88 §:ssä, ei valittamista eikä kantelua sallita, ellei kannella sellaisesta tuomiovirheestä kuin oikeudenkäymiskaaren 25 luvun 21 §:ssä sanotaan.

6–8 §.

(Perustuslakivaliokunnan mietinnön mukaisesti.)

9 §.

Kunnes sellainen laki, kuin hallitusmuodon 91 §:n 2 momentissa säädetään, on saatu aikaan, jää muiden virkamiesten kuin tuomarien oikeudesta pysyä virassaan voimaan, mitä siitä nykyisin on säädetty.

10 §.

Hallitusmuodon 84 §:n säännöksen estämättä voi kolmen vuoden aikana hallitusmuodon voimaan astumisesta poikkeustapauksessa myöskin ulkomaan mies olla Suomen sotalaitoksen palveluksessa.

_______________


  Helsingissä, 5 päivänä kesäkuuta 1919.