11 Luku: Sotakuuliaisuuden rikkominen sekä vartiomiehelle, vartiolle ja kulkuvartiolle osoitettu tottelemattomuus

Wikiaineistosta
Siirry navigaatioon Siirry hakuun
Sotaväen rikoslaki 71/1919.


11 LUKU.
Sotakuuliaisuuden rikkominen sekä vartiomiehelle, vartiolle
ja kulkuvartiolle osoitettu tottelemattomuus.
98 §.

Joka kieltäytyy täyttämästä esimiehen palveluksessa hänelle antamaa käskyä, on tuomittava:

a) rauhan aikana, virasta erotettavaksi tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi tahi järjestysrangaistukseen taikka, jos rikos tehdään joukon tai sen osan läsnäollessa taikka sotalaivalla miehistön tai sen osan ollessa saapuvilla, vankeuteen tai kuritushuoneeseen enintään kahdeksi vuodeksi;

b) sodan aikana, kuritushuoneeseen vähintään kahdeksi ja enintään seitsemäksi vuodeksi tai viralta pantavaksi tahi virasta erotettavaksi taikka vankeuteen vähintään kuudeksi kuukaudeksi; mutta

c) jos rikos on tehty vihollisen läheisyydessä tai merihädässä ja siitä on koitunut tuntuvaa vauriota sotavoimalle, kuolemanrangaistukseen taikka kuritushuoneeseen elinkaudeksi tai vähintään neljäksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi. Ellei sellaista vahinkoa ole syntynyt, olkoon rangaistus se, mikä b) kohdassa sanotaan.

99 §.

Jos joku väkivallalla tai väkivaltaa uhaten asettuu vastustamaan esimiehen virkatoimessa antaman käskyn tai määräyksen toimeenpanoa tai siten koettaa pakottaa häntä jotakin tekemään tai jättämään tekemättä, tuomittakoon:

a) rauhan aikana, kuritushuoneeseen enintään viideksi vuodeksi tai vankeuteen vähintään kolmeksi kuukaudeksi ynnä virasta erotettavaksi;

b) sodan aikana, kuritushuoneeseen vähintään kolmeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi; mutta

c) jos rikos on tehty vihollisen läheisyydessä tai merihädässä, kuolemanrangaistukseen taikka kuritushuoneeseen elinkaudeksi tai vähintään neljäksi ja enintään kahdeksitoista vuodeksi.

100 §.

Jos joku jättää panematta toimeen tai oikein täyttämättä esimiehen virkatoimessa antaman käskyn, tuomittakoon, jos se on tapahtunut huolimattomuudesta tai varomattomuudesta, järjestysrangaistukseen, mutta jos rikos on tahallinen eikä sitä katsota voitavan järjestysrangaistuksella sovittaa, virasta erotettavaksi tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Jos sellainen laiminlyönti tapahtuu vihollisen läheisyydessä tai merihädässä tahi muuten sodassa sellaisessa tilanteessa, että rikos voi saattaa sotavoiman turvallisuuden vaaraan tai haitata jonkin sotaliikkeen menestymistä tahi estää tai viivyttää ampumatarpeiden, ruokavarojen tai muiden tarpeiden toimittamista sotajoukolle tai joukko-osastolle taikka jos siitä on aiheutunut vahinkoa sotavoimalle sodan aikana, tuomittakoon rikollinen, jos laiminlyönti on tapahtunut huolimattomuudesta tai varomattomuudesta, viralta pantavaksi tai virasta erotettavaksi tahi vankeuteen vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja, rikoksen ollessa tahallinen, kuritushuoneeseen enintään kahdeksaksi vuodeksi tai viralta pantavaksi tahi vankeuteen vähintään kuudeksi kuukaudeksi ynnä virasta erotettavaksi.

Siitä seuraamuksesta, mikä on tuomittava silloin, kun joukko-osasto jättää noudattamatta päällystön käskyn ryhtyä taisteluun vihollisen kanssa, säädetään 73 §:ssä.

101 §.

Joka väkivallalla tai väkivaltaa uhaten asettuu vastustamaan tai ei noudata mitä vartiomies taikka kulku-, suojelus-, sotilas- tai saattovartioon tahi muuhun vartiostoon kuuluva henkilö, annetun käskyn mukaan, estääkseen jonkin kielletyn teon suorittamisen, häneltä vaatii, tai tekee sellaisen rikoksen sotaväen poliisilaitokseen kuuluvaa henkilöä vastaan, tämän toimittaessa palvelusta, rangaistakoon niin kuin esimieheen kohdistuvasta samanlaisesta rikoksesta on 99 ja 100 §:ssä säädetty.

Vartiomiehenä pidetään sotamiestä, joka on asetettu vartiopaikkaan varustettuna kiväärillä tai paljastetulla teräaseella. Sotilasvartioksi sanotaan aseellista joukko-osastoa, joka sodassa, linnaväen keskuudessa tai kokouksessa on palvelusta toimittamassa; ja suojelusvartioksi sitä alipäällystöä ja miehistöä, joka sodan aikana sotajoukon lähtiessä joltakin paikkakunnalta jätetään sinne suojelemaan määrättyä henkilöä tai erityistä paikkaa. Kulkuvartioksi nimitetään pienehköä kiväärillä tai vyöaseella asestettua komennuskuntaa, jonka sotilaspäällystö on lähettänyt ylläpitämään järjestystä tai toimittamaan määrättyä tehtävää.

102 §.

Joka ilmaisee tyytymättömyyttä päällystön toimenpiteiden johdosta tai nurkuu palveluksen aiheuttamia vaivoja tai siinä kärsimäänsä puutetta tavalla, joka on omansa levittämään tyytymättömyyttä sotajoukossa, tuomittakoon järjestysrangaistukseen. Jos sellainen tyytymättömyyden ilmaisu on aiheuttanut epäjärjestystä sotaväessä, rangaistakoon sen aiheuttajaa viraltapanolla tai virasta erottamisella tahi vankeudella enintään kolmeksi vuodeksi.


Katso myös[muokkaa]